İLAN
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı lisansüstü programlara, 2015-2016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen sayıda ve şartlarda kadrosuz yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.
BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ
Adaylar 28 Aralık 2015- 08 Ocak 2016 tarihleri arasında, istenen belge ve bilgileri aşağıda linki verilen başvuru
sistemine eksiksiz olarak yükleyerek başvurularını ONLINE olarak yapılacaktır.
BAŞVURULAR ONLINE OLARAK 28 Aralık 2015 - 08 Ocak
https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.
2016 TARİHLERİ ARASINDA
NOT: İlan Kadrosuzdur.
NOT: Adaylar belirtilen Anabilim Dalarından/komisyonlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir.
ANABİLİM
DALI
Eğitim
Bilimleri
ALES
PUAN
TÜRÜ
KONTENJAN
YABANCI
UYRUKLU
KONTENJAN
Eğitim Yönetimi, Teftişi,
Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz
Yüksek Lisans
İstenmiyor
20
(yirmi)
5**
(beş)
Lisans Programı mezunu
olmak
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezsiz Yüksek Lisans
İstenmiyor
15
(on beş)
-
Lisans Programı mezunu
olmak
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eşit Ağırlık
2***
-
Eğitim Fakültesi Lisans
Programları mezunu olmak
-
Eğitim Fakülteleri Okul Öncesi
Eğitimi/Öğretmenliği Lisans
Programı mezunu olmak, Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi Lisans
Programı mezunu olmak
-
Eğitim Fakülteleri Fen Bilgisi
Eğitimi/Öğretmenliği Lisans
Programı mezunu olmak,
Formasyon almış olmak
koşuluyla; Fen Fakültesi Fizik,
Kimya, Biyoloji Lisans
Programları mezunu olmak
PROGRAMI*
(iki)
AÇIKLAMALAR
KOMİSYON
1.Komisyon
2.Komisyon
İlköğretim
Eşit Ağırlık
Sayısal
5***
(beş)
3***
(üç)
İlköğretim Tezli
Yüksek Lisans
3.Komisyon
Sözel
7***
(yedi)
1**
(bir)
Eğitim Fakülteleri Sosyal
Bilgiler Eğitimi/Öğretmenliği,
Coğrafya Eğitimi/Öğretmenliği
veya Tarih Eğitimi/Öğretmenliği
Lisans Programları mezunu
olmak Formasyon almış olmak
koşuluyla; a) Edebiyat ve FenEdebiyat Fakültelerinin
Coğrafya, Tarih ve Sosyoloji
Lisans Programları mezunu
olmak, b) İslam Tarihi Lisans
Programı mezunu olmak
Sınav Tarih, Saat ve Yerleri:
ANABİLİM
DALI
Eğitim Bilimleri
SINAV
PROGRAMI
TARİHİ
SAATİ
YERİ
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve
Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans
18.1.2016
09.00
Eğitim Fakültesi B
Blok 4. Kat 423
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezsiz
Yüksek Lisans
18.1.2016
14.00
Eğitim Fakültesi B
Blok 422
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tezli Yüksek Lisans
18.1.2016
13.00
Eğitim Fakültesi B
Blok 422
1.Komisyon
19.1.2016
10.00
Eğitim Fakültesi B
Blok 2. Kat 256
Numaralı Oda
2.Komisyon
19.1.2016
10.00
Eğitim Fakültesi B
Blok 3. Kat 351
Numaralı Oda
3.Komisyon
19.1.2016
10.00
Eğitim Fakültesi A
Blok 4. Kat 460
Numaralı Oda
KOMİSYON
İlköğretim
*
**
***
İlköğretim
Tezli
Yüksek
Lisans
Her öğrenci yalnız bir anabilim dalı altındaki bir adet programa/komisyona başvuruda bulunabilir.
Uluslararası adayların Türkçe öğretim yapan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES ve yabancı
dil şartı aranmaz. Bu adayların Türkçe yeterlik derecesi ise, Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin
11.maddesindeki tabloya göre değerlendirilir.
ALES puan türünden en az 55 puan almış olmaları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir
Yabancı Dil Sınavına girmiş olmaları gereklidir.
SİSTEME ONLİNE BAŞVURULARDA İSTENEN BELGELER
A) Tezli Yüksek Lisans Programlarına Online Başvuru İçin:
1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi.
2) Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden
hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim
Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).
3) Yüksek Lisans Programları için ALES sınavında en az 55 (elli beş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.
4) Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi.
(Öğrencilerin ÖSYM şifresi ile gelmeleri gerekmektedir.)
5) Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu ve uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca
denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.
Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Lisans not ortalamasının
%10’u, mülakat notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam
puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak
kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.
B) Tezsiz Yüksek Lisans Programına Online Başvuru İçin:
1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi.
2) Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden
hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim
Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).
Ön lisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki programa ait not belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 175,00 TL’ dir. Programdan mezun
olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.
Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve Başvuru Formu
Değerlendirme Notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı olarak
kabul edilecektir. Başarı notu en yüksek puandan düşük puana doğru sıralanıp ilk 50 kişi başarılı kabul edilecektir.
Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.
D) ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ
BAŞVURU VE TARİHLERİ
Başvurular 28 Aralık 2015- 08 Ocak 2016 tarihleri arasında ONLINE olarak yapılacaktır.
1) Adaylar,
yapılacaktır.
https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu adresinden, belirtilen belgeler ile birlikte online olarak başvuru
2) Yurtdışında öğrenim gören uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğrenim Kurulunca eşdeğer kabul
edilmiş, ilgili lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler. (Bu
koşul, T.C.Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz.)
3) Türkçe eğitim veren kurumlar için Türkçe yeterlilik sınavından en az (B) almak (Bu koşul, T.C.Yükseköğretim
Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz.)
4) Yüksek lisans programlarına başvurularda, yabancı dil şartı aranmamaktadır.
5) Doktora programlarına başvurularda, ilgili Anabilim Dalının istediği yabancı dili en az (B1) düzeyinde bildiğini
belgelendirmek ya da (B1) düzeyinin karşılığı bir merkezi sistem sınav puanına sahip olmak.
Uluslararası Yüksek Lisans adayları için Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not
ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun %60’ı hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar
başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan
adaylar belirlenen kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.
Uluslararası Doktora adayları için Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Yüksek Lisans not
ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun %60’ı hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı
kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar
belirlenen kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları
ANABİLİM DALI
PROGRAM
BAHAR
YARIYILI
İLKÖĞRETİM ANABİLİM
DALI
İlköğretim Tezli Yüksek Lisans
Programı
5 (beş)
ORTAÖĞRETİM SOSYAL
ALANLAR EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Yüksek Lisans Programı
1 (Bir)
TÜRKÇE EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans
1 (Bir)
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri :
Bahar Yarıyılı :28 Aralık 2015-08 Ocak 2016
BAŞVURU KOŞULLARI (Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10.Mad.)
1- Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış
olmak.
2- Alınan tüm dersleri başarmış olmak,
3- Öğrenim gördüğü programda not ortalaması 100 üzerinden en az 85 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak.
4- Tez çalışmasına başlamamış olmak.
5- Başvuruda bulunacağı ilgili lisansüstü programın başvuru koşullarını sağlamak.
Başvuru Adresi: https://bys.akdeniz.edu.tr/enstitu
Bilgi İçin Telefon Numaraları: 0 (242) 2274400 ( Dahili: 1433-1440-1430 )
Download

2015 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü