DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
FARMACEUTICKÝCH
ASISTENTŮ
Mirka ZACHARIÁŠOVÁ
VOŠ MILLS Čelákovice
Květen 2014
Z historie školy…..
• Založena 1992 – vzdělávání ve zdravotnických
oborech
• Obor Farmaceutický laborant – denní i dálková
forma
• Od roku 2004 Diplomovaný farmaceutický
asistent – denní i dálková, nyní kombinovaná
forma
• Celkem již přes 200 absolventů
Celoživotní vzdělávání
• Zdravotník zotavovacích akcí – učitelé a
vychovatelé v MŠ, ZŠ i SŠ; lektoři zájmové
činnosti; firmy
• Sportovní masér, taping
• Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky
• Kurzy pro laickou veřejnost – rukodělné a
volnočasové aktivity; sport; výpočetní
technika
Další vzdělávání pro DFA
certifikovaný kurz
VLASTNOSTI VYBRANÝCH
LÉČIVÝCH LÁTEK A JEJICH
TECHNOLOGICKÉ ZAPRACOVÁNÍ
DO PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ
STRUČNĚ O KURZU
• Akreditován u MZ ČR
• Absolvent získává zvláštní odbornou
způsobilost (podle § 61 zákona č. 96 2004 Sb.,
o nelékařských zdravotnických povoláních)
vytvářet správné technologické postupy
pro individuální přípravu léčivých
přípravků včetně řešení možných
inkompatibilit
ABSOLVENT KURZU
• provádí rozbory receptur pro
magistraliter preskripce,
• řeší případné inkompatibility,
• navrhuje vhodné záměny obsoletních
látek,
• navrhuje doby použitelnosti a podmínky
uchovávání.
ORGANIZACE KURZU
• Teoretická výuka – přednáškové bloky
» Farmakologie
» Příprava léčiv
» Analýza léčiv
• Praktická výuka – cvičení v laboratoři
»
»
»
»
Rozbory receptur
Příprava podle receptury
Práce s recepturou – rozbor, návrh postupu, záměny atd.
Samostatné úlohy
• Závěrečná zkouška – teoretický test a praktické
ověření
ORGANIZACE KURZU
• Výuka rozložena do 4 dnů
(sobota, cca 9:00 – 18:00)
• K dispozici studijní materiály,
pomůcky, suroviny, literatura
• Po absolvování CERTIFIKÁT
• 22 kreditů
LIDÉ
• PharmDr. Zbyněk SKLENÁŘ, Ph. D.,
MBA, Lékárna Praha – odborný garant kurzu
• PharmDr. et Mgr. Helena KUTILOVÁ,
Lékárna Nymburk
• PharmDr. Lenka CEPÁKOVÁ, nemocnice
Bulovka Praha
Přednáška - doktor Sklenář
……rozbory receptur……
…..práce v laboratoři.
REALIZACE
• Dosud 4 cykly kurzu
• Celkem 36 absolventů z celé ČR
• Další běh kurzu – říjen 2014
• Více informací:
www.mills.cz → Celoživotní
vzdělávání → farmaceutické kurzy
DALŠÍ KURZ
Využití přírodních prostředků i syntetických
léčiv při výdejní činnosti
• Poptávka farmaceutických asistentů (zpětná
vazba)
• Reakce na legislativní změny (značení)
• Kurz převážně teoretický s řešením
modelových kazuistik → jaro 2015
DĚKUJI ZA POZORNOST
WWW.MILLS.CZ
PhDr. Miroslava
ZACHARIÁŠOVÁ
Vedoucí oboru DFA
MILLS, s. r. o.
Náměstí 5. května 2/12
250 88 Čelákovice
[email protected]
326 999 715
Download

Vzdělávání FA VOŠ MILLS - sekce farmaceutických asistentů