OHŘÍVÁME VODU SPOLEHLIVĚ
Zásobníkové
ohřívače vody
2011
v yd a n í d u b e n 2 0 1 1
Záruka:
5 let na vnitřní smaltovanou nádrž, 2 roky na ostatní součásti.
Na malé elektrické ohřívače (kompletní výrobek) 2 roky.
Evropský svaz výrobců smaltů (European Enamel Authority -EEA) vyznamenal firmu Tatramat značkou kvality za smaltované výrobky. V EEA se sjednotily národní smaltové svazy z Rakouska, Belgie,
Holandska, Velké Británie a Německa, aby chránily spotřebitele kromě jiného před méněcennou
kvalitou smaltu.
Značka kvality EEA poskytuje uživateli jistotu, že se rozhodl pro výrobek s maximálně možnou kvalitou smaltu. Při přísně určeném hodnocení kvality se provádí audit všech požadavků na smaltování,
jako ochrana proti korozi, životnost, tvrdost, odolnost vůči tepelným a teplotním šokům, avšak také
vlivy materiálů a procesů na životní prostředí. Propůjčení značky kvality je pro Tatramat jednoznačným potvrzením jeho úspěšné kvalitativní politiky.
Vyznamenání EEA je platné pro všechny smaltované zásobníky teplé vody značky Tatramat.
Fotografie jsou ilustrační. Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
Obsah
Výběr ohřívače
4
Malé elektrické ohřívače
6
Závěsné elektrické ohřívače
10
Závěsné kombinované ohřívače
16
Stacionární ohřívače s nepřímým
ohřevem
20
Ceník
26
Ideální řešení ohřevu vody
Tam, kde se rozhoduje o kvalitě a výkonu, neexistuje žádný kompromis. Ohřívače vody
Tatramat Vám nabízí ideální spojení:
• moderní technologie
• vysokého komfortu
• spolehlivého provozu
• krátkého ohřívacího času
• optimálních montážních rozměrů
• nízké spotřeby energie
• vynikající kvality a servisu
Dlouholetá zkušenost s výrobou ohřívačů vody je zaměřená na použití nejmodernějších
technologií při sváření vnitřních nádob a povrchové úpravě smaltem, která zabezpečuje hygienickou nezávadnost přípravy teplé užitkové vody. Použitím vysoce účinné bezfreonové polyuretanové izolace dosahuje celá produkce ohřívačů vody značky Tatramat
mimořádně nízkých hodnot tepelných ztrát, díky kterým se ohřívače prosadily nejen
na domácím trhu, ale i na trzích Evropy.
Výběr ohřívače
Teplá voda v domácnosti, na pracovišti, na chatě
a všude tam, kde člověk pracuje a odpočívá, dnes
představuje neodmyslitelnou součást našeho života.
Pomáhá zlepšovat hygienu a zvyšuje kvalitu našeho
života.
Co je důležité vědět při používání a výběru
vhodného typu akumulačního ohřívače:
Tepelná izolace - únik tepla přes povrch akumulační
nádrže omezuje tepelná izolace. Její kvalita má přímý
vliv na úsporný provoz akumulačního zásobníku
a posuzuje se podle hodnoty tepelných ztrát, která
je vyjádřena v kWh/24 hodin při nastavené teplotě
65°C. Čím je toto číslo menší, tím menší jsou ztráty
ohřívače, a tedy i jeho provoz je úspornější. V případě
moderních zásobníkových ohřívačů, ve kterých se
jako tepelná izolace většinou používá polyuretanová
pěna nezatěžující životní prostředí, může být hodnota
tepelných ztrát až třikrát nižší v porovnání s ohřívači
vyrobenými před rokem 1983. Při pořizování nového
ohřívače věnujte údaji o tepelných ztrátách velkou
pozornost. Při dnešních vysokých cenách energií
úsporné technologie prokazují svoje přednosti.
Doporučené nastavení požadované teploty vody podle studií až více než 35% uživatelů ohřívačů vody
má nastavený termostat ohřívače na teplotu vyšší než
60°C, což odborníci považují za neekonomické,
protože se zvyšuje spotřeba energie na přípravu teplé
vody a podstatně víc se zanáší topné těleso ohřívače
minerály, které voda obsahuje (tzv. kotlový kámen).
Odborníci u nás i ve světě doporučují nastavit teplotu
vody na hodnotu 55 - 60 °C, a to z ekonomických
a hygienických důvodů.
Dimenzování objemu akumulačního ohřívače vody - při výběru nového ohřívače pro domácnost je velmi
důležité odhadnout jeho optimální objem. Nesprávná volba vede ke zvyšování nákladů na přípravu teplé vody při
příliš velkém objemu ohřívače anebo k rovněž nepříjemnému nedostatku vody při menším objemu než je potřebný.
Při dodržení několika jednoduchých pravidel a po rozumném odhadu nynější i budoucí situace v domácnosti,
do které ohřívač kupujete, se pravděpodobně nedopustíte omylu, pokud budete vycházet z následující tabulky:
spotřeba teplé vody
použitá sazba elektrické energie
počet osob v domácnosti
včetně dětí
1
2
3
4
5
6
nízká
denní 24
noční 8
hod
hod
30
50
30
50
50
80
50
100
80
100
100
120
střední
denní 24
noční 8
hod
hod
30
50
50
80
80
120
100
150
120
200
150
200
vysoká
denní 24
noční 8
hod
hod
50
80
80
120
100
150
150
200
200
300
200
300
Při větším počtu osob doporučujeme obrátit se na projektanta.
Spotřeba vody
na různé činnosti pro jednu osobu
účel
mytí rukou
sprchovaní
koupání ve vaně
vaření
běžný úklid
spotřeba vody v litrech
40 °C
60 °C
1,5
0,9
30
18
130
78
1,7
1
3
1,8
Doba ohřevu vody o 50°C (např. z 15°C na 65°C)
topným tělesem o příkonu 2 kW
objem
nádrže
5
10
15
30
50
80
100
120
150
200
doba
ohřevu
0
hod
9
min
0
hod
18
min
0
hod
27
min
0
hod
53
min
1
hod
29
min
2
hod
22
min
2
hod
58
min
3
hod
33
min
4
hod
27
min
5
hod
56
min
Umístění ohřívače vody - na celkovou efektivnost přípravy teplé vody má vliv i umístění ohřívače vody. Měl by
být instalovaný pokud možno co nejblíže k místu největší spotřeby teplé vody. Pokud je v domácnosti více míst
s odběrem teplé vody, je dobré uvažovat o možnosti instalování pomocného ohřívače vody na místě menšího
odběru. Takto se vyhnete potřebě dlouhého rozvodu potrubí, které způsobuje velké tepelné ztráty. Odborníci
zjistili, že při vzdálenosti ohřívače od místa spotřeby větší jak 2 m velmi výrazně narůstají ztráty energie. Na místa
s menším odběrem teplé vody, která jsou vzdálená víc jak 3 metry od hlavního bojleru, je vhodné instalovat menší
ohřívače vody.
Způsoby ohřevu vody
Individuální zásobení
U individuálního zásobení jsou jednotlivá místa odběru
zásobena vždy vlastním navzájem nezávislým přívodem
teplé vody. Stávající přípojka studené vody umožňuje
montáž přístroje v blízkosti spotřeby a přípravu teplé
vody pro dané místo odběru.
Typickými přístroji pro zásobení jednoho odběrového
místa teplou vodou jsou beztlakové zásobníkové ohřívače vody.
Jejich podstatným rysem je to, že obsah vody v zásobníku je stále v rovnováze s okolní atmosférou prostřednictvím beztlakové přepadové trubice. Kohoutek
teplé vody je umístěn na vodovodním potrubí před
přístrojem (v přívodním potrubí studené vody). Jestliže
se kohoutek teplé vody otevře, vstupuje studená voda
zespodu do zásobníku a vytlačuje teplou vodu přes
přepadovou trubici k výtoku. Propojení na vnější atmosféru je zajištěno speciální přepadovou odběrovou
baterií. Protože při ohřevu vody se její objem zvětšuje,
odkapává voda z volné výtokové trubice baterie. Pro
zamezení nadměrnému sacímu tlaku během odběru je
nutno na baterii nastavit hodnotu průtoku. Ohřívače je
nutno vybavit speciální baterií pro beztlakové přístroje,
která je na výstupu teplé vody neuzavíratelná. Přístroje
nejsou pod tlakem z potrubí studené vody.
Beztlakové zásobníky teplé vody
Beztlakové zásobníky teplé vody jsou určeny pro
montáž na stěnu. Ohřívače jsou dodávány v provedení
pod nebo nad odběrné místo. Objem zásobníku je 5
litrů. Tyto přístroje zásobují jen jedno odběrové místo
(individuální zásobení) a udržují teplou vodu stále
připravenou na žádané teplotě mezi 30°C a 85°C. Dobrá
tepelná izolace přispívá značnou měrou k hospodárnosti. Vnitřní zásobník je zhotoven z polypropylenu.
Rovněž u těchto beztlakových zásobníků teplé vody
je nutné použít pouze speciální beztlakové baterie
zaručují bezporuchový provoz a bezpečnost. Pojistné
armatury nejsou zapotřebí, protože přístroje pracují
bez tlaku.
Funkční schéma beztlakového zásobníku EO 5 N
pro instalaci nad odběrné místo
7
6
5
4
3
1
1 beztlakový výtok teplé vody
2 ventil pro odběr teplé vody
(beztlakové baterie)
3 topné těleso
2
4 přepadová trubice
5 tepelná izolace
6 vnitřní nádrž
7 vnější kryt
Skupinové zásobení a centrální zásobení
Tyto druhy zásobení teplou vodou se vyznačují tím, že
ohřev teplé vody probíhá na jednom centrálním místě,
odkud se teplá voda rozvádí potrubím pro teplou vodu
k místům odběru. Přístroje pro ohřev teplé vody se
instalují v bezprostřední návaznosti na rozvod pitné
vody jako tlaková zařízení. Zásobník přístrojů pro teplou
vodu je zapojen trvale pod tlakem vody ve vodovodním
potrubí. Pojistné armatury (bezpečnostní armatury)
zaručují to, že nebude překročen přípustný jmenovitý
tlak přístroje pro přípravu teplé vody. Při odběru teplé
vody z ohřívače vody protéká tato přes běžné tlakové
odběrové baterie. Je možno připojit libovolný počet
odběrových míst, ale pro zamezení tepelným ztrátám
ve vodovodním potrubí je žádoucí se vyhnout příliš
velkým délkám potrubí.
Přístroje Tatramat pro skupinové a centrální zásobení
teplou vodou:
• elektrické závěsné ohřívače
• kombinované závěsné ohřívače
• stacionární ohřívače s nepřímým ohřevem
• solární ohřívače s nepřímým ohřevem
Tlakové přístroje pro ohřev vody nejsou v beztlakovém
kontaktu s okolní atmosférou. Tlak v potrubí studené
vody se přenáší do zásobníku teplé vody a potrubí
s teplou vodou. Z bezpečnostních důvodů při zahřátí
uniká voda viditelně z pojistného ventilu (bezpečnostní
armatury).
Funkční schéma tlakového závěsného zásobníku
7
6
5
4
3
1
1 odběrové místo teplé vody
(ve výtokovém potrubí teplé vody)
2 bezpečnostní armatury podle ČSN
3 topné těleso
2
4 tepelná izolace
5 výtoková trubice
6 vnitřní nádrž
7 vnější plášť
Malé elektrické ohřívače
EO 5 P, 5 N
Kompaktní, výkonné
a přitom úsporné
Malé elektrické závěsné beztlakové ohřívače
o objemu 5 litrů
Elektrické akumulační beztlakové ohřívače vody jsou
určeny na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou nutné časté odběry teplé vody v menším objemu. Ohřívače EO 5 P a EO 5 N jsou beztlakové ohřívače vody
s plastovou nádrží s provozním tlakem 0 MPa pro jedno
odběrné místo. Jsou napojitelné jen na speciální beztlakovou směšovací baterii dodávanou jako příslušenství. Instalace ohřívačů na rozvod vody je jednoduchá
a k uvedení do provozu stačí pouze připojení do elektrické zásuvky.
baterie k EO 5 P
Přednosti:
• úsporný provoz díky tepelné polystyrenové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• bezpečnostní termostat s funkcí reset
• pojistka proti zamrznutí vody
• připojovací kabel (80 cm) se zástrčkou
• jednoduchá obsluha a údržba
• zavěšení na konzoli
• možnost instalace nad umyvadlo (EO 5 N)
nebo pod umyvadlo (EO 5 P)
• beztlaková směšovací baterie jako příslušenství
(pro EO 5 P s ohebnými připojovacími hadičkami
a pro EO 5 N s připojovacími trubičkami)
B
H
30
G
EO 5 P
E
A
B
H
30
G
závěsná
konzole
D
C
F
A
E
závěsná
konzole
mm
mm
mm
mm
mm
mm
coul
mm
EO 5 P
420
252
215
100
140
70
G ⁄"
98
EO 5 N
420
252
215
100
140
70
G ½"
110
F
D
A
B
C
D
E
F
G
H
C
MODEL
typ
baterie k EO 5 N
TECHNICKÉ ÚDAJE
jmenovitý objem
způsob ohřevu
provedení
jmenovitý přetlak v nádrži
elektrické připojení
příkon
max. vypínací teplota termostatu
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C
tepelné ztráty (při 65 °C)
hmotnost
el. krytí
MODEL
typ
l
MPa
kW
°C
hod.
kWh/24h
kg
EO 5
EO 5 P
EO 5 N
5
elektrický
beztlakové
0
1/N/PE~230 V
2
85 ± 3
~ 0,15
0,29
3
IP 24
EO 944 P
Kompaktní, výkonné
a přitom úsporné
Malé elektrické ohřívače
EO 944 P
Malý elektrický závěsný beztlakový ohřívač
o objemu 10 litrů
Ohřívač EO 944 P je beztlakový ohřívač vody s plastovou nádrží s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo. Je napojitelný jen na speciální beztlakovou
směšovací baterii dodávanou jako příslušenství. Instalace ohřívače na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení
do provozu stačí pouze připojení do elektrické zásuvky.
Přednosti:
• úsporný provoz díky tepelné polystyrénové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• bezpečnostní termostat s funkcí reset
• pojistka proti zamrznutí vody
• jednoduchá obsluha a údržba
• zavěšení na konzoli
• instalace nad umyvadlo
• beztlaková směšovací baterie jako příslušenství
• zrcadlo na čelní straně ohřívače
H
závěsná konzole
I
A
E
22
D
B
C
EO 944
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
jmenovitý objem
způsob ohřevu
provedení
jmenovitý přetlak v nádrži
elektrické připojení
příkon
max. vypínací teplota termostatu
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C
tepelné ztráty (při 65 °C)
hmotnost
el. krytí
F
G
EO 944 P
l
MPa
kW
°C
hod.
kWh/24h
kg
10
elektrický
beztlakové
0
1/N/PE ~ 230 V
2
85 (±3)
~ 0,30
0,31
5,6
IP 24
A
B
C
D
E
F
G
H
I
mm
mm
mm
mm
mm
mm
coul
mm
mm
EO 944 P
506
296
270
100
200
70
G ½"
120
386
Malé elektrické ohřívače
EO 10 P, 10 N
Mnohostranné použití
EO 10 P
Malé elektrické závěsné tlakové ohřívače
o objemu 10 litrů
Elektrické akumulační tlakové ohřívače vody jsou
určené na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou
nutné časté odběry teplé vody. Ohřívače EO 10 P a N
jsou tlakové ohřívače vody s provozním tlakem
0,6 MPa pro jedno nebo více odběrných míst teplé vody. Jejich vnitřní nádrž je z ocelového plechu,
kterého vnitřní povrch je chráněný kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi. V případě
napojení na speciální beztlakovou směšovací baterii
mohou být provozovány i jako beztlakové ohřívače
s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo.
Instalace pojistného ventilu potom není nutná. Instalace ohřívačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení
do provozu stačí jen připojení do elektrické zásuvky.
Přednosti:
• úsporný provoz díky tepelné polystyrénové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• jednoduchá obsluha a údržba
• možnost instalace nad umyvadlo (EO 10 N)
nebo pod umyvadlo (EO 10 P)
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
1 přívod teplé vody (G ½")
2 přívod studené vody (G ½")
3 závěsná lišta
100
276
2
3
70
200
386
506
140
22
1
EO 10 P
120
296
200
366
506
3
22
70
100
296
1
EO 10 N
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
jmenovitý objem
způsob ohřevu
provedení
jmenovitý přetlak v nádrži
elektrické připojení
příkon
max. vypínací teplota termostatu
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C
tepelné ztráty (při 65 °C)
hmotnost
el. krytí
2
276
EO 10
EO 10 P
l
10
elektrický
tlakové (beztlakové )
0,6
1/N/PE ~ 230 V
2
82 ± 3
~ 0,31
MPa
kW
°C
hod.
kWh/24h
kg
EO 10 N
0,36
0,34
8,2
IP 24
EO 15 P
Malé elektrické ohřívače
Mnohostranné použití
Přednosti:
• úsporný provoz díky tepelné polystyrénové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• jednoduchá obsluha a údržba
• instalace pod umyvadlo
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
E
E
A
H
B
G
A
B
C
D
E
F
G
H
mm
mm
mm
mm
mm
mm
coul
mm
EO 15 P
450
302
302
100
200
70
G½"
90
F
G
F
D
D
C
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
jmenovitý objem
způsob ohřevu
provedení
jmenovitý přetlak v nádrži
elektrické připojení
příkon
max. vypínací teplota termostatu
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C
tepelné ztráty (při 65 °C)
hmotnost
el. krytí
A
B
H
Malé elektrické závěsné tlakové ohřívače
o objemu 15 litrů
Elektrické akumulační tlakové ohřívače vody jsou určené na přípravu teplé vody všude tam, kde jsou nutné
časté odběry teplé vody. Ohřívače EO 15 P jsou tlakové ohřívače vody pod odběrné místo s provozním
tlakem 0,6 MPa pro jedno nebo více odběrných míst
teplé vody. Jejich vnitřní nádrž je z ocelového plechu,
kterého vnitřní povrch je chráněný kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi. V případě
napojení na speciální beztlakovou směšovací baterii
mohou být provozovány i jako beztlakové ohřívače
s provozním tlakem 0 MPa pro jedno odběrné místo.
Instalace pojistného ventilu potom není nutná. Instalace ohřívačů na rozvod vody je jednoduchá a k uvedení
do provozu stačí jen připojení do elektrické zásuvky.
EO 15
EO 15 P
l
MPa
kW
°C
hod.
kWh/24h
kg
15
elektrický
tlakové (beztlakové )
0,6
1/N/PE ~ 230 V
2
77 (-6)
~ 0,45
1,04
9
IP 24
C
Elektrické ohřívače
EOV ..2
Ideální pro praktické použití
Elektrické závěsné ohřívače od 30 do 200 litrů
Elektrické akumulační tlakové ohřívače vody umožňují
instalaci několika odběrných míst teplé vody. Praktické
rozměry umožňují jejich jednoduchou instalaci. Vysokokvalitní smaltovaný povrch nádrže ohřívače a horčíková anodová tyč zabezpečuje dvojitou ochranu proti
korozi.
Přednosti:
• úsporný provoz díky bezfreonové tepelné
polyuretanové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• vizuální kontrola teploty vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• vnější ovládání provozního termostatu
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• nerezová příruba s nerezovým ohřívacím tělesem
pro delší životnost
• univerzální závěs pro jednoduchou instalaci
• jednoduchá obsluha a údržba
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
jmenovitý objem
l
způsob ohřevu
provedení
jmenovitý přetlak v nádrži
MPa
elektrické připojení
příkon
kW
max. vypínací teplota termostatu
°C
množství smísené vody 40°C *
l
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C
hod.
tepelné ztráty (při 65 °C)
kWh/24h
hmotnost
kg
el. krytí
* teplota studené vody 10°C, teplota ohřáté vody 65°C
EOV xx2
EOV 32
30
55
~ 0,9
0,71
17
EOV 52
EOV 82
50
80
91,7
~ 1,5
0,89
23
EOV 122
120
elektrický
tlakové
0,6
1/N/PE ~ 230 V
2
68 ±3
146,7
220
~ 2,4
~ 3,6
1,17
1,64
30
41
IP 24
EOV 152
EOV 202
150
200
2,2
275
~ 4,5
1,92
48
366,7
~ 5,4
2,77
58
EOV ..2
Elektrické ohřívače
T
D
2
C
A
S
I
3
4
P
1
B
spodní pohled
boční pohled
R
UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS
1
mm
mm
mm
= 30 - 50 l
184
265
300-360
A-B
C-D
E-F
mm
mm
mm
= 80 - 200 l
265-300
350-360
415-450
A
B
C
D
P
R
S
T
I
mm
coul
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
A
B
C-D
2
EOV 32
617
G½"
100
390
530
78
EOV 52
873
G½"
100
390
591
78
395
102
395
296
EOV 82
EOV 122
780
1 087
G½"
G½"
100
100
470
470
518
824
75
75
univerzální závěs
480
480
255
255
EOV 152
1 322
G½"
100
470
1 060
75
EOV 202
1 625
G½"
100
470
1 360
75
480
255
480
255
Elektrické ohřívače
EOV ..1, ELOV ..1
Komfort ohřevu vody
Elektrické závěsné ohřívače
od 80 do 200 litrů
Elektrické akumulační tlakové ohřívače vody umožňují instalaci několika odběrných míst teplé vody. Nádrž ohřívačů je vyrobená z ocelového plechu, který je
smaltovaný při teplotě 850 °C, čímž spolu s anodovou
ochranou dosahuje vysokou odolnost proti korozi.
Přednosti:
• úsporný provoz díky bezfreonové tepelné
polyuretanové izolaci
• rychla a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• vizuální kontrola teploty vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• nerezová příruba s nerezovým ohřívacím tělesem
pro dlouhou životnost
• univerzální závěs pro jednoduchou instalaci (EOV)
• jednoduchá obsluha a údržba
• svislé (EOV) nebo ležaté (ELOV) provedení
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
• u varianty ELOV je sériově dodáváno pro připojení
studené vody zleva (viz foto), otočením krytu
elektroskříňky o 180 ° lze připojit studenou vodu
zprava (viz. rozměrový výkres)
ELOV
EOV
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
jmenovitý objem
l
způsob ohřevu
provedení
jmenovitý přetlak v nádrži
MPa
elektrické připojení
příkon
kW
max. vypínací teplota termostatu
°C
množství smísené vody 40°C *
l
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C
hod.
tepelné ztráty (při 65 °C)
kWh/24h
hmotnost
kg
el. krytí
* teplota studené vody 10°C, teplota ohřáté vody 65°C
EOV xx1
EOV 81
80
EOV 121
120
elektrický
tlakové
0,6
1/N/PE ~ 230 V
2
80 (- 6)
146,7
220
~ 2,4
~ 3,6
0,77
1,19
33
42
IP 25
EOV 151
ELOV xx1
ELOV 81
150
80
275
~ 4,5
1,41
50
146,7
~ 2,4
1,27
27
ELOV 121
120
ELOV 151
150
elektrický
tlakové
0,6
1/N/PE ~ 230 V
2
80 (- 6)
220
275
~ 3,6
~ 4,5
1,60
1,78
37
43
IP 24
ELOV 201
200
366,7
~ 5,9
2,52
75
IP 24
EOV ..1, ELOV ..1
Elektrické ohřívače
A
R
E
2
100
D
B
D
I
1
3
S
B
C
4
ELOV
C
1
P
boční
pohled
čelní pohled
2
T
I
D
1
A
S
C
3
EOV
P
2
spodní pohled
T
1. vtoková trubka
2. výtoková trubka
3. indikátor teploty
4. ovládácí prvek provozního termostatu
I
B
3
UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS
R
4
2
A
boční pohled
A
B
C
D
E
P
R
S
T
I
mm
coul
mm
mm
mm
mm4
mm
mm
mm
mm
EOV 81
835
G½"
100
500
520
90
mm
mm
mm
P
A-B
C-D
E-F
EOV 121
EOV 151
1 140
1 375
G½"
G½"
100
100
500 B
500
R
830
1 060
90
90
univerzální závěs
510
510
510
310
310
310
= 80 - 200 l
265-300
350-360
415-450
ELOV 81
835
G½"
50
500
480
400
280
120
ELOV 121
1 140
G½"
50
500
700
750
280
120
ELOV 151
1 375
G½"
50
500
1 020
950
280
120
ELOV 201
1 625
G½"
50
500
1200
1 200
280
120
Elektrické ohřívače
EO .. GL
Vysoký výkon a úspora energie
Elektrické závěsné ohřívače s rychloohřevem
od 30 do 150 litrů
Elektrické akumulační tlakové ohřívače vody s rychloohřevem představují spojení exkluzivního vzhledu
a špičkové technologie. Umožňují instalaci několika
odběrných míst teplé vody. Jsou vysoce úsporné a vyznačují se mimořádně nízkými tepelnými ztrátami díky
nadstandardnímu množství účinné tepelné polyuretanové izolace. Vysoce kvalitní smaltovaný povrch nádrže
ohřívače a horčíková anodová tyč zabezpečují dvojitou
ochranu proti korozi. Moderní design, praktické rozměry a optimální obrysový tvar ulehčují instalaci ohřívače
v jakémkoliv prostředí.
Přednosti:
• úsporný provoz díky silné bezfreonové
tepelné polyuretanové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• zkrácení doby ohřevu o víc než 30% při rychloohřevu
• vizuální kontrola teploty vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• nerezová příruba s nerezovými ohřívacími
tělesy pro delší životnost
• univerzální závěs pro jednoduchou instalaci
• jednoduchá obsluha a údržba
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
jmenovitý objem
l
způsob ohřevu
provedení
jmenovitý přetlak v nádrži
MPa
elektrické připojení
příkon
kW
max. příkon při rychloohřevu
kW
max. vypínací teplota termostatu
°C
l
množství smísené vody 40°C *
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C
hod.
inf. čas při ohřevu z 15 °C na 65 °C při rychloohřevu
hod.
tepelné ztráty (při 65 °C)
kWh/24h
hmotnost
kg
el. krytí
* teplota studené vody 10°C, teplota ohřáté vody 65°C
EO xxGL
EO 30 GL
EO 50 GL
EO 80 GL
EO 120 GL
EO 150 GL
30
50
120
150
55
~ 0,90
~ 0,60
0,51
19
91,7
~ 1,50
~ 1,00
0,70
25
80
elektrický
tlakové
0,6
1/N/PE ~ 230 V
2
3
80 (-6)
146,7
~ 2,40
~ 1,60
0,67
31
IP 25
220
~ 3,60
~ 2,40
0,88
41
275
~ 4,50
~ 3,00
1,21
49
EO .. GL
I
Elektrické
ohřívače
B
3
H
5
7
K
6
N
4
P
boční řez
1
2
1
1. vtoková trubka
2. výtoková trubka
3. indikátor teploty
4. ovládácí prvek provozního
termostatu
5. ochranná anoda
6. topné těleso
7. jímka termostatu
UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS
zadní pohled
S
100
C
2
A
E
mm
mm
mm
coul
mm
mm
mm
mm
mm
mm
A-B
C-D
E-F
EO 30 GL
380
380
80
G½"
676
445
78,5
10
EO 50 GL
380
380
80
G½"
931
705
78,55
10
221
216
6
mm
mm
mm
= 80 - 200 l
265-300
350-360
415-450
EO 80 GL
EO 120 GL
475
475
475
475
85
85
G½"
G½"
893
1 200
592
870
78,5
78,5
30
30
univerzální závěs
271
300
B
spodní pohled
EO 150 GL
475
475
85 3
G½"
1 435
1 090
78,5
30
315
I
A
B
C
E
H
K
N
P
S
I
= 30 - 50 l
184
265
300-360
7
K
mm
mm
mm
H
A
B
C-D
Kombinované ohřívače
OVK ..1, LOVK ..1
Účinná kombinace
S
C
2
1
D
LOVK
T
OVK
3
Přednosti:
• úsporný provoz díky bezfreonové tepelné
polyuretanové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• vizuální kontrola teploty vody
• signalizace elektrického ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• nerezová příruba s nerezovým ohřívacím tělesem
pro dlouhou životnost
• univerzální závěs pro jednoduchou instalaci (OVK)
• jednoduchá obsluha a údržba
• svislé (OVK) nebo ležaté (LOVK) provedení
• možnost instalace nad vanu (OVK 81, LOVK 81)
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
K
A
L
4
M
P
L
B
MODEL
typ
Kombinované závěsné ohřívače
v objemu 80 a 200 litrů
Kombinované akumulační tlakové ohřívače vody s trubkovým výměníkem umožňují efektivní kombinaci ohřevu elektrickým proudem v letních měsících a ohřevu
teplou vodou ze systému ústředního topení v topném
období. Svislé ohřívače se vyrábějí pro připojení topné
a vratné vody zprava (OVK..P) nebo zleva (OVK..L). U ležatého provedení je možné otočením ohřívače připojit
studenou vodu zleva nebo zprava. Polohu ovládacího
prvku termostatu upravíme pootočením krytu elektroskříňky o 180°. Ohřívače umožňují odběr teplé vody
z několika odběrných míst, vnitřní povrch je chráněný
kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti korozi.
Nucený oběh cirkulační vytápěcí vody v ohřívačích zabezpečuje čerpadlo, které je součástí systému ústředního topení.
R OVK (provedení OVK..P)
OVK xx1
OVK 81
OVK 201
LOVK xx1
LOVK 81
LOVK 201
TECHNICKÉ ÚDAJE
75
195
75
195
objem
l
elektrický/cirkulační voda ÚT
elektrický/cirkulační voda ÚT
způsob ohřevu
tlakové
tlakové
provedení
0,6
0,6
přetlak v nádrži
MPa
1/N/PE ~ 230 V
1/N/PE ~ 230 V
elektrické připojení
2
2
příkon
kW
80 (-6)
80 (-6)
max. vypínací teplota termostatu
°C
~ 2,4
~ 5,9
~ 2,4
~ 5,9
inf. čas ohřevu z 15°C na 65°C
hod
trubkový
trubkový
typ výměníku
0,6
0,6
přetlak ve výměníku
MPa
0,6
0,6
aktivní plocha výměníku
m2
tepelný výkon výměníku *
kW
20,3
18,5
20
18,5
množství smísené vody 40°C **
l
137,5
210,8
137,5
210,8
inf. čas ohřevu výměníkem o 35°C *
min.
~ 15
~ 37
~ 15
~ 37
množství ohřáté vody o 35°C *
l/hod
tepelné ztráty (při 65 °C)
kWh/24h
0,91
1,80
1,33
2,43
hmotnost
kg
37
80
37
82
elektrické krytí
IP 25
IP 24
IP 24
IP 24
* teplota topné vody 80 °C, teplota studené vody 10 °C, teplota ohřáté vody 45 °C, průtok topné vody 1 m3/hod.
** teplota studené vody 10°C, teplota ohřáté vody 65 °C
OVK ..1, LOVK ..1
Kombinované ohřívače
LOVK
boční pohled
čelní pohled
1. vtoková trubka
2. výtoková trubka
3. vstup topné vody
4. výstup topné vody
5. indikátor teploty
6. ovládací prvek
provozního
termostatu
OVK
spodní pohled
UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS (pouze pro OVK)
2
A-B
C-D
E-F
boční pohled
A
B
C
D
E
K
L
M
P
R
S
T
I
mm
coul
mm
mm
mm
mm
coul
mm
mm
mm
mm
mm
mm
OVK 81
835
G½"
100
500
273
G¾"
225
520
90
OVK 201
1625
G½"
100
520
273
G¾"
250
1 060
115
univerzální závěs
510
310
530
510
LOVK 81
835
G½"
50
500
480
273
G¾"
340
400
280
120
mm
mm
mm
= 80 - 200 l
265-300
350-360
415-450
LOVK 201
1 625
G½"
50
520
1205
273
G¾"
1 065
1 200
290
155
Kombinované ohřívače
OVK ..0, LOVK ..0
Výkonné a hospodárné
LOVK
Přednosti:
• úsporný provoz díky bezfreónové tepelné
polyuretanové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• vizuální kontrola teploty vody
• signalizace elektrického ohřevu
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• nerezová příruba s nerezovým ohřívacím tělesem
pro delší životnost
• univerzální závěs pro jednoduchou instalaci (OVK)
• jednoduchá obsluha a údržba
• svislé (OVK) nebo ležaté (LOVK) vyhotovení
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
OVK
MODEL
typ
Kombinované závěsné ohřívače
o objemu 120 a 150 litrů
Kombinované akumulační tlakové ohřívače vody
s dvojplášťovým výměníkem umožňují na přípravu teplé
vody využít elektrickou energii nebo teplou vodu ze
systému ústředního topení. Jsou vyráběné univerzálně
pro připojení do systému ústředního topení z pravé
nebo levé strany, s možností instalace několika odběrných míst teplé vody. U ležatého provedení (LOVK)
je možné otočením ohřívače připojit studenou a teplou
vodu zleva nebo zprava. Polohu ovládacího prvku
termostatu upravíme pootočením krytu elektroskříňky
o 180°. Vysocekvalitní smaltovaný povrch nádrže
ohřívače a horčíková anodová tyč zabezpečují dvojitou
ochranu proti korozi. Díky dvojplášťovému výměníku
není nutné zabezpečit nucený oběh cirkulační vody
v systému ústředního topení, protože na ohřev vody
je efektivně využitý princip samotížného vytápění
s přirozenou cirkulací vody po jejím ohřevu.
OVK xx0
OVK 120
OVK 150
LOVK xx0
LOVK 120
LOVK 150
TECHNICKÉ ÚDAJE
120
150
120
150
objem
l
elektrický/cirkulační voda ÚT
elektrický/cirkulační voda ÚT
způsob ohřevu
tlakové
tlakové
provedení
0,6
0,6
přetlak v nádrži
MPa
1/N/PE ~ 230 V
1/N/PE ~ 230 V
elektrické připojení
2
2
příkon
kW
80 (-6)
80 (-6)
max. vypínací teplota termostatu
°C
~ 3,6
~ 4,5
~ 3,6
~ 4,5
inf. čas ohřevu z 15°C na 65°C
hod
dvouplášťový
dvouplášťový
typ výměníku
0,4
0,4
přetlak ve výměníku
MPa
0,6
0,6
aktivní plocha výměníku
m2
tepelný výkon výměníku *
kW
8
7,5
9
8,5
množství smísené vody 40°C **
l
220
275
220
275
inf. čas ohřevu výměníkem o 35°C *
min.
~ 22
~ 27
~ 22
~ 27
množství ohřáté vody o 35°C *
l/hod
tepelné ztráty (při 65 °C)
kWh/24h
1,40
1,64
1,63
1,78
hmotnost
kg
59
65
58
66
elektrické krytí
IP 24
IP 24
* teplota topné vody 80 °C, teplota studené vody 10 °C, teplota ohřáté vody 45 °C, průtok topné vody 1 m3/hod.
** teplota studené vody 10°C, teplota ohřáté vody 65°C
OVK ..0, LOVK ..0
OVK ..0, LOVK ..0
3
5
D
2
boční pohled
L
1
C
M
6
4
L
P
čelní pohled
D
T
OVK
10
7
5
L
3
4
P
UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS (pouze pro OVK)
K
A
1. vtoková trubka
2. výtoková trubka
3. vstup topné vody
4. výstup topné vody
5. indikátor teploty
6. ovládací prvek provozního termostatu
7. univerzální závěs
8. ochranná anoda
9. el. topné těleso
10. nástavec výtokové trubky
11. nástavec vtokové trubky
K
B
R
A
I
LOVK
Kombinované ohřívače
L
M
2
8
9
A-B
C-D
E-F
A
B
C
D
K
L
M
P
R
S
T
I
= 80 - 200 l
265-300
350-360
415-450
mm
mm
mm
mm
coul
mm
mm
mm
coul
mm
mm
mm
mm
mm
OVK 120
OVK 150
1110
1340
G½"
G½"
100
100
520
520
385
385
G /"
G /"
270
270
780
1015
115
115
univerzální závěs
530
530
280
280
11
boční pohled
LOVK 120
1191
G½"
100
520
385
G /"
440
750
290
-
B
6
R
LOVK 150
1321
G½"
100
520
385
G /"
680
950
290
-
S
C
1
čelní pohled
2
D
spodní pohled
Ohřívače s nepřímým ohřevem
VT .. H
Teplá voda z jednoho místa
Stacionární ohřívače s nepřímým ohřevem
o objemu 100, 120 a 150 litrů
Akumulační tlakové ohřívače vody s nepřímým ohřevem umožňují napojení několika odběrných míst teplé
vody na více podlažích. Vzhledem ke svému vysokému
výkonu jsou efektivně využitelné zejména při vysokém odběru teplé vody. Nádrž ohřívačů je vyrobená
z pevného ocelového plechu, kterého vnitřní část je
chráněná proti korozi kvalitním smaltem a anodovou
ochranou proti korozi. Ohřev vody tepelnými výměníky
sahajícími až ke dnu nádrže ohřívače zabraňuje vzniku
kritických studených zón s choroboplodnými zárodky.
Připojení ohřívačů na instalační rozvody je umístěné
v jejich horní části a umožňuje jednoduché připojení
k závěsným kotlům ústředního topení. Ohřívače jsou
na přední straně vybavené teploměrem a anodovým
měřičem, který umožňuje kontrolu funkčnosti anodové ochrany v průběhu provozu. Ve spodní části ohřívače je umístněn otvor pro vypouštěcí ventil. Vybavení
cirkulační trubkou umožňuje připojení na cirkulační
obvod.
Přednosti:
• úsporný provoz díky bezfreonové tepelné
polyuretanové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• vizuální kontrola teploty vody
• možnost nastavení optimálního provozu
prostřednictvím termostatu kotle ústředního topení
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• vestavěný anodový měřič
• výškově nastavitelné nohy na eliminaci
nerovnosti povrchu
• jednoduchá instalace, obsluha a údržba
VT xxx H
VT 100 H
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
objem
způsob ohřevu
provedení
přetlak v nádrži
max. vypínací teplota termostatu
typ výměníku
přetlak ve výměníku
aktivní plocha výměníku
tepelný výkon výměníku *
inf. čas ohřevu výměníkem o 35°C *
množství ohřáté vody o 35°C *
hmotnost
elektrické krytí
l
100
MPa
°C
MPa
m2
kW
min.
l/hod
kg
0,95
26,8
~ 9,3
550
57
VT 120 H
VT 150 H
120
cirkulační voda ÚT
tlakové
0,6
80 (-6)
trubkový
0,6
1,4
33,8
~ 8,2
820
72
IP 24
150
1,4
33,8
~ 11
820
88
* teplota topné vody 80 °C, teplota studené vody 10 °C, teplota ohřáté vody 45 °C, průtok topné vody 1 m3/hod.
20
B
6
VT .. H
C
Ohřívače s nepřímým ohřevem
D
E
3
F
4
2
5
B
A
1
C
6
7
8
9
E
3
F
4
2
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mm
1 mm
mm
mm
mm
mm
VT 100 H
855
790
192
545
230
100
VT 120 H
995
930
192
545
230
100
vstup topné vody
coul
vstup studené vody
coul
cirkulace
coul
výstup teplé vody
coul
výstup topné vody
coul
vypouštěcí otvor
coul
indikátor teploty
7
8
anodový měřič
ovládací prvek provozního termostatu
VT150 H
1 235
5
1170
192
545
230
100
VT 100 H
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
VT 120 H
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
VT 150 H
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
G¾"
9
21
Ohřívače s nepřímým ohřevem
VTI
Rychlý, kompaktní a hospodárný
Stacionární ohřívače s nepřímým ohřevem
od 100 do 500 litrů
Akumulační tlakové ohřívače s nepřímým ohřevem
vody jsou efektivně využitelné zejména při vysokém
odběru teplé vody, přičemž na ně může být napojeno
několik odběrných míst teplé vody na více podlažích.
Vysoký komfort přípravy teplé vody je zabezpečen
rychlým a rovnoměrným ohřevem velkými výhřevnými
plochami. Nádrž ohřívačů je vyrobená z ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850 °C, čímž spolu s anodovou ochranou dosahuje vysokou odolnost
vůči korozi. Ohřev vody tepelnými výměníky sahajícími
až ke dnu nádrže ohřívače zabraňuje vzniku kritických
studených zón s choroboplodnými zárodky. Vývody
z výměníku tepla jsou umístěné v zadní části a vývod
teplé vody v horní části ohřívačů, což umožňuje jejich
jednoduché připojení ke stacionárním kotlům ústředního vytápění. Ohřívače mají otvor určený k montáži
snímače termostatu a v přední části čistící přírubu pod
plastovým krytem, kde je možné navíc instalovat přírubu s elektrickým ohřívacím tělesem s příkonem 3 kW.
Přednosti:
• úsporný provoz díky bezfreonové tepelné
polyuretanové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• vizuální kontrola teploty vody
• možnost nastavení optimálního provozu prostřednictvím termostatu kotle ústředního topení
• výškově nastavitelné nohy na eliminaci nerovnosti
povrchu
• jednoduchá instalace, obsluha a údržba
MODEL
typ
TECHNICKÉ ÚDAJE
objem
způsob ohřevu
provedení
přetlak v nádrži
příkon
typ výměníku
přetlak ve výměníku
aktivní plocha výměníku
objem kapaliny výměníku
tepelný výkon výměníku *
množství ohřáté vody o 35°C *
tepelné ztráty
hmotnost
elektrické krytí
VTI
VTI 100
l
100
MPa
kW
MPa
m2
l
kW
l/hod.
kWh/24h
kg
0,92
6
28
686
2,65
64
VTI 150
VTI 200
VTI 300
VTI 400
150
200
300
400
cirkulační voda ÚT (možnost instalace el. ohřívacího tělesa 3 kW)
tlakové
0,6
trubkový
0,6
1,12
1,33
1,5
1,9
7,5
8,7
9,5
11,1
34
40
48,4
53,7
833
980
3,06
79
94
120
185
IP 24
VTI 500
500
2,25
13,1
65,3
210
* teplota topné vody 80 °C, teplota studené vody 10 °C, teplota ohřáté vody 45 °C, průtok topné vody 1 m3/hod.
22
VTI
Ohřívače s nepřímým ohřevem
2
2
10
10
8
3
8
5
A
A
5
6
3
F
6
7 (9)
E
7 (9)
4
1
F
E
4
H
H
G
I
G
I
1
D
D
J
J
VTI 300,400,500
VTI 100, 150, 200
9
zvláštní příslušenství
3 kW el. příruba HP 3/150
A
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
VTI 100
1037
520
663
763
242
125
305
570
VTI 150
1277
520
769
859
242
125
305
570
studená voda
TUV
výměník tepla - vstup
výměník tepla - výstup
cirkulace
jímka pro čidlo teploty
čistící otvor (možnost vestavby 3 kW top. tělesa)
indikátor teploty
el. topné těleso (zvláštní příslušenství)
ochranná anoda
VTI 200
1588
520
1045
955
242
125
305
570
VTI 100
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
ø115
VTI 300
1575
650
870
773
273
149
315
700
VTI 150
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
ø115
VTI 200
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
ø115
VTI 400
1565
750
925
830
280
130
315
800
VTI 300
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
ø115
VTI 500
1835
750
1025
930
280
130
315
800
VTI 400
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
ø115
VTI 500
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
ø115
23
Solární ohřívače
VTS
Síla sluneční energie
Solární stacionární ohřívače od 200 do 500 litrů
Solární akumulační tlakové ohřívače vody zabezpečují ohřev teplé
vody progresívním způsobem. Vzhledem ke svému vysokému výkonu
jsou efektivně využitelné všude tam, kde je požadovaný větší odběr
teplé vody na více místech současně. Jsou dostupné ve dvou typových modifikacích: jako dvouvalentní ohřívač (vybavený solárním výměníkem tepla a elektrickým ohřívacím tělesem) a jako trojvalentní
ohřívač (vybavený solárním výměníkem tepla, výměníkem tepla pro
ústřední topení a elektrickým ohřívacím tělesem). Nádrž ohřívačů je
vyrobená z pevného ocelového plechu a jeho vnitřní část je chráněna
proti korozi kvalitním smaltem a anodovou ochranou. Ohřívače mají
otvor pro namontování snímače termostatu kotle ústředního topení
a v přední části čistící přírubu pod plastovým krytem.
Přednosti:
• velmi úsporný způsob přípravy teplé užitkové vody
• úsporný provoz díky bezfreonové tepelné polyuretanové izolaci
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
• vizuální kontrola teploty vody
• signalizace ohřevu
• možnost nastavení optimálního provozu prostřednictvím
termostatu kotle ústředního topení
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• pojistka proti zamrznutí vody
• výškově nastavitelné nohy na eliminaci nerovnosti povrchu
• jednoduchá instalace, obsluha a údržba
• ohřívač je registrován pro program „Zelená úsporám“
VTS
200/2
MODEL
typ
300/2
400/2
500/2
200/3
300/3
400/3
500/3
TECHNICKÉ ÚDAJE
objem
způsob ohřevu
provedení
přetlak v nádrži
elektrické připojení
příkon
inf. čas ohřevu z 15°C na 60°C
typ výměníku
přetlak ve výměníku
aktivní plocha výměníku
objem kapaliny výměníku
typ výměníku - solár
přetlak ve výměníku - solár
aktivní plocha výměníku - solár
objem kapaliny výměníku - solár
tepelný výkon výměníku - solár *
množství ohřáté vody o 35°C - solár
tepelné ztráty
hmotnost
elektrické krytí
l
200
300
400
elektrický/solární
MPa
kW
hod
~ 5,2
~ 7,9
200
300
400
500
elektrický/solární/cirkulační voda ÚT
tlakové
0,6
1/N/PE ~ 230 V
2
~ 13
~ 5,2
-
MPa
m2
l
MPa
m2
l
kW
l/hod.
kWh/24h
kg
~ 10,5
500
0,92
5,8
25,5
1,5
9,5
48,4
1,9
11,1
41,5
trubkový
0,6
2,25
0,92
13,1
5,8
65,3
25,5
3,5
87
2,6
121
3,67
186
211
~ 7,9
~ 10,5
trubkový
0,6
0,6
0,7
3
5
~ 13
1,0
6,2
1,5
9,5
48,4
1,9
11,1
41,5
2,25
13,1
65,3
3,5
98
2,6
130
3,67
195
225
IP 24
* teplota topné vody 80 °C, teplota studené vody 10 °C, teplota ohřáté vody 45 °C, průtok topné vody 1 m3/hod.
24
VTS
Solární ohřívače
2
2
12
12
9
7
8
5
3
A
A
5
10
10
3
6
C
11
E
F
E
11
B
6
4
1
F
4
G
H
H
I
G
I
1
D
D
J
VTS 200/3,J VTS 300/3
VTS 200/2, VTS 300/2
VTS 400/2, VTS 500/2
VTS
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
200/2
1600
520
895
763
242
124
305
570
VTS 400/3, VTS 500/3
200/3
1600
1283
1010
520
895
763
242
124
305
570
VTS
studená voda
TUV
výměník tepla - solár - vstup
výměník tepla - solár - výstup
cirkulace
jímka pro čidlo teploty solárního ohřevu
výměník tepla - ÚT - vstup
výměník tepla - ÚT - výstup
jímka pro čidlo teploty ÚT
elektrické ohřívací těleso
čistící otvor
ochranná anoda
300/2
1575
650
868
773
273
149
315
700
200/2
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G⁄"
ø115
300/3
1575
1236
963
650
868
773
273
149
315
700
200/3
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G¾"
G¾"
ø9
G⁄"
ø115
400/2
1565
750
925
830
280
130
315
800
300/2
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G⁄"
ø115
300/3
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G1"
G1"
ø9
G⁄"
ø115
400/3
1565
1220
1020
750
925
830
280
130
315
800
400/2
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G⁄"
ø115
500/2
1835
750
1025
930
280
130
315
800
400/3
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G1"
G1"
ø9
G⁄"
ø115
500/3
1835
1420
1120
750
1025
930
280
130
315
800
500/2
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G⁄"
ø115
500/3
G1"
G1"
G1"
G1"
G¾"
ø9
G1"
G1"
ø9
G⁄"
ø115
25
Nabídkový ceník ohřívačů vody
Typ
Popis
Rozměry
v x š x h (cm)
Objem /
Výkon
Objednací číslo
Prodejní cena
v Kč bez DPH
5 l / 2 kW
227883
2 753
Elektrické beztlakové ohřívače vody
EO 5 P - s baterií
Elektr. beztlak. ohřívač pod umyvadlo
42,0 x 25,2 x 21,5
EO 5 N - s baterií
Elektr. beztlak. ohřívač nad umyvadlo
42,0 x 25,2 x 21,5
5 l / 2 kW
227884
2 753
EO 944 P - s baterií
Elektr. beztlak. ohřívač nad umyvadlo
50,6 x 29,6 x 27
10 l / 2 kW
230311
3 046
Elektrické tlakové ohřívače vody
EO 10 P
Elektr. tlak. ohřívač pod umyvadlo
50,6 x 29,6 x 27,6
10 l / 2 kW
229492
3 499
EO 10 N
Elektr. tlak. ohřívač nad umyvadlo
50,6 x 29,6 x 27,6
10 l / 2 kW
229495
3 499
EO 15 P
Elektr. tlak. ohřívač pod umyvadlo
45 x 30,2 x 30,2
15 l / 2 kW
229730
3 550
Elektrické vertikální ( svislé ) ohřívače vody
EOV 81
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 50 x 83,5
80 l / 2 kW
450001
5 355
EOV 121
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 50 x 114
120 l / 2 kW
460001
6 061
EOV 151
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 50 x 137,5
150 l / 2 kW
480001
6 638
EOV 32
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 39 x 61,7
30 l / 2 kW
430100
4 100
EOV 52
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 39 x 87,3
50 l / 2 kW
440100
4 400
EOV 82
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 47 x 78
80 l / 2 kW
240100
4 800
EOV 122
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 47 x 108,7
120 l / 2 kW
250100
5 250
EOV 152
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 47 x 132,2
150 l / 2 kW
260100
5 750
EOV 202
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 47 x 162,5
200 l / 2,2 kW
227992
8 800
Ø 50 x 83,5
80 l / 2 kW
070100
5 940
Elektrické horizontální ( ležaté ) ohřívače vody
ELOV 81
Elektrický tlak. ohřivač
ELOV 121
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 50 x 114
120 l / 2 kW
080100
6 825
ELOV 151
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 50 x 137,5
150 l / 2 kW
090100
7 408
ELOV 201
Elektrický tlak. ohřivač
Ø 50 x 160
200 l / 2 kW
229603
9 500
Kombinované vertikální ( svislé ) ohřívače vody s dvojitým pláštěm
OVK 120 - universal
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 52 x 112
120 l / 2 kW
830005
7 500
OVK 150 - universal
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 52 x 135,5
150 l / 2 kW
970006
8 300
Kombinované vertikální ( svislé ) ohřívače vody s trubkovým výměníkem
OVK 81 L
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 50 x 83,5
75 l / 2 kW
850300
6 500
OVK 81 P
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 50 x 83,5
75 l / 2 kW
850400
6 500
OVK 201 L
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 52 x 162,5
195 l / 2 kW
810001
9 699
OVK 201 P
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 52 x 162,5
195 l / 2 kW
810002
9 699
Kombinované horizontální ( ležaté ) ohřívače vody s dvojitým pláštěm
LOVK 120
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 52 x 110,7
120 l / 2 kW
170001
7 800
LOVK 150
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 52 x 134,5
150 l / 2 kW
180001
8 500
Kombinované horizontální ( ležaté ) ohřívače vody s trubkovým výměníkem
LOVK 81
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 50 x 83,5
75 l / 2 kW
320300
6 700
LOVK 201
Kombinovaný tlak. ohřivač
Ø 52 x 162,5
195 l / 2 kW
350001
9 999
Elektrické vertikální ohřívače vody s rychloohřevem 230 V
EO 30 GL
Elektrický tlak. ohřívač
67,6 x 38,0 x 38,0
30 l / 2 / 3 kW
227847
6 734
EO 50 GL
Elektrický tlak. ohřívač
93,1 x 38,0 x 38,0
50 l / 2 / 3 kW
227848
6 985
EO 80 GL
Elektrický tlak. ohřívač
89,3 x 47,5 x 47,5
80 l / 2 / 3 kW
227849
6 813
EO 120 GL
Elektrický tlak. ohřívač
120,0 x 47,5 x 47,5
120 l / 2 / 3 kW
227851
7 110
EO 150 GL
Elektrický tlak. ohřívač
143,5 x 47,5 x 47,5
150 l / 2 / 3 kW
227852
7 500
Součástí dodávky všech závěsných tlakových ohřívačů vody do objemu 200 l je kvalitní pojistný ventil, s možností
instalace ve vertikální i horizontální poloze a s otočnou přípojkou na odvod expandované vody.
26
platný od 1. 4. 2011
Nabídkový ceník ohřívačů vody
Typ
Popis
Rozměry
v x š x h (cm)
Objem /
Výkon
Objednací číslo
Prodejní cena bez
DPH
Ø 54,5 x 85,5
100 l / 28 kW
420100
9 450
Ohřívače vody s nepřímým ohřevem - stacionární
VT 100 H
Ohřivač vody s horním vývodem
VT 120 H
Ohřivač vody s horním vývodem
Ø 54,5 x 99,5
120 l / 42 kW
400100
9 990
VT 150 H
Ohřívač vody s horním vývodem
Ø 54,5 x 123,5
150 l / 42 kW
410100
10 990
VTI 100
Ohřívač vody s bočním vývodem
Ø 52 x 103,7
100 l / 28 kW
930300
11 813
VTI 150
Ohřívač vody s bočním vývodem
Ø 52 x 127,7
150 l / 34 kW
940300
12 810
VTI 200
Ohřívač vody s bočním vývodem
Ø 52 x 158,8
200 l / 40 kW
950300
14 490
VTI 300
Ohřívač vody s bočním vývodem
Ø 65 x 157,5
300 l / 46 kW
960500
18 974
VTI 400
Ohřívač vody s bočním vývodem
Ø 75 x 156,5
400 l / 50 kW
490100
24 987
VTI 500
Ohřívač vody s bočním vývodem
Ø 75 x 183,5
500 l / 72 kW
500100
26 775
Solární ohřívače vody - stacionární
VTS 200/2
Dvojvalentní ohř. vody 1 výměník a 2 kW těleso
Ø 52 x 160
200 l
950330
15 750
VTS 300/2
Dvojvalentní ohř. vody 1 výměník a 2 kW těleso
Ø 65 x 157,8
300 l
960300
20 500
VTS 400/2
Dvojvalentní ohř. vody 1 výměník a 2 kW těleso
Ø 75 x 156,5
400 l
490300
26 775
VTS 500/2
Dvojvalentní ohř. vody 1 výměník a 2 kW těleso
Ø 75 x 183,5
500 l
500300
28 875
VTS 200/3
Trojvalentní ohř. vody 2 výměníky a 2 kW těleso
Ø 52 x 160
200 l
950430
16 000
VTS 300/3
Trojvalentní ohř. vody 2 výměníky a 2 kW těleso
Ø 65 x 157,5
300 l
960400
21 000
VTS 400/3
Trojvalentní ohř. vody 2 výměníky a 2 kW těleso
Ø 75 x 156,5
400 l
490400
27 000
VTS 500/3
Trojvalentní ohř. vody 2 výměníky a 2 kW těleso
Ø 75 x 183,5
500 l
500400
30 450
HP 3/150
Přírubové elektrické topné těleso pro ohřívače
VTI, VTS
-/3 kW (230 V)
230 645
1 961
Součástí dodávky všech tlakových ohřívačů vody do objemu 200 l je kvalitní pojistný ventil, s možností
instalace ve vertikální i horizontální poloze a s otočnou přípojkou na odvod expandované vody.
platný od 1. 4. 2011
27
Regionální servisy
ABSOLUT SERVIS
TRAJKO MALINOVSKI - A. P. S.
Pulická 452
518 01 Dobruška
Tel.: 494 621 374
Tel.: 603 542 000
Fax: 494 620 125
E-mail: [email protected]
Nádražní 128
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 133 739
Tel.: 604 243 235
Fax: 596 133 799
E-mail: [email protected]
ELMOT v. o. s.
JIŘÍ REŽNÝ ELEKTROSERVIS
Blahoslavova 1a
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 438 911
Fax: 387 319 077
E-mail: [email protected]
Palaského 499
769 01 Holešov - Všetuly
Tel.: 573 396 214
E-mail: [email protected]
BC servis
EXPOLAR
Staniční 59
332 01 Plzeň
Tel.: 377 537 642, 377 421 119
E-mail: [email protected]
Dřevařská 30A
602 00 Brno
Tel.: 543 246 060
Tel.: 603 433 360
Fax: 543 249 730
E-mail: [email protected]
ELEKTRO SOLID
Nuselská 62
140 00 Praha 4
Tel.: 261 216 792
Tel.: 603 450 444
Fax: 261 217 374
E-mail: [email protected]
www.elektrosolid.cz
Váš prodejce:
člen skupiny
STIEBEL ELTRON spol. s r. o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, tel.: 251 116 111, 251 116 180, fax: 251 116 181
e-mail: [email protected], www.tatramat.cz
Download

Katalog Tatramat