SVJ Konstantinova 1472-1474
Zápis č. 1/2015
ze schůze výboru konané dne 11. 02. 2015 v 18:30 hod. v zasedací místnosti
Konstantinova 1472, Praha 4
Přítomni:
členové výboru - M.Krčmová, E.Farová, L.Vondrová-Dietlová, V.Černý, A.Červenka,
ostatní – JUDr. J. Fara (právní poradce)
Program:
1) Opravy
2) Revize plynu – společné prostory
3) Výměna nefunkčních plynových uzávěrů v bytech/ rok 2015
4) Záložní systém osvětlení před byty
5) Webové stránky SVJ
6) Požární revize
7) Finance
K bodu
•
•
Výměna frekvenčního měniče výtahu 1472/KONE a.s./provedeno
Průběžná výměna vadných pohybových čidel osvětlení - již po záruce/ V.Černý CTR
advanced/provedeno
K bodu 2)
Revize plynu společných prostor proběhla v lednu 2015
K bodu 3)
Dle vyjádření revizního technika ve zprávě z roku 2012, jsou z 90% nefunkční uzávěry
plynu nad plynoměry v bytech. Abychom předešli bezpečnostním rizikům, budou nefunkční
uzávěry v bytech plošně vyměněny. V bytech po celkové rekonstrukci, kde jsou nově
instalovány již funkční uzávěry, výměna neproběhne. Těmto vlastníkům bude cena
kompenzována odečtením z nájmu.
Výměna nefunkčních plynových uzávěrů v bytech je naplánovaná na 16.03.– 19.03.2015.
V dostatečném předstihu bude k dispozici harmonogram prací pro jednotlivé byty.
K bodu 4)
V únoru 2015 bylo dodatečně provedeno záložní osvětlení i před byty na chodbách,
aby v případě výpadku el. energie, byl usnadněn pohyb všech osob ve zbývajících částech
společných prostor. Kontrolu záložního zdroje osvětlení, bude pravidelně provádět pan
V.Černý - CTR advanced
K bodu 5)
Webové stránky SVJ již v provozu, dostupné na adrese www.konstantinova.cz
K bodu 6)
Dne 28.01.2015 proběhla povinná roční požární revize ve společných prostorách-bez
připomínek
K bodu 7)
ZOBF k 31. 01. 2015
Počáteční zůstatek:
1 527 764,80
Konečný zůstatek:
1 309 857,38
Dlouhodobý účelový úvěr k 31. 01. 2015
Počáteční zůstatek:
-10 340 718,07
Konečný zůstatek:
-10 269 304,67
Zapsala: M. Krčmová-předsedkyně v.r..
V Praze dne 11. 02. 2015
V. Černý-místopředseda v.r.
Download

zápis výboru 2015-01