SVJ Konstantinova 1472-1474
Zápis č. 3/2014
ze schůze výboru konané dne 14.08.2014 v 18:30 hod. v zasedací místnosti
Konstantinova 1472, Praha 4
Přítomni:
členové výboru - M.Krčmová, E.Farová, V.Černý, A.Červenka, L.Vondrová-Dietlová
ostatní – JUDr. J. Fara (právní poradce)
Program:
1) Opravy - udržování
2) PVC, podhledy v suterénech, výměna hydrantových skříní, výmalba, lakování kov.částí
3) Kamerový systém
4) Odložené věci v kontejner. stání
5) Stížnosti
6) ZOBF/Dlouhodobý účelový úvěr
7) Členská schůze SVJ
8) Noví vlastníci
9) Návrh k navrácení části fin. prostředků z druž. konta vlastníkům a nájemníkům
K bodu 1)
 Oprava zámků u všech vstupních dveří a výměna vložek za bezpečnostní, z důvodu zamezení
vpáčení a vniknutí do domu touto cestou/Zámečnictví-M.Schovánek
 Výměna žárovek v celém objektu za LED( úspora až 80 % el. energie )
 Instalace nových svítidel( LED ) před vstupem do výtahu-suterén( větší osvětlení-požadavek KONE )
/Seman servis s.r.o.
 Výměna nefunkčních pohybových čidel-průběžně/Vladimír Černý-CTR advanced security
 Naplánovaná oprava svítidel v prostorách chodeb před sklípky, výměna PIR senzorů za
radarové + osvětlení LED. Původní demontovaná čidla a svítidla budou použita k pozdější výměně za
další vadné na chodbách před byty/ Vladimír Černý-CTR advanced security
 Probíhá mytí oken a portálů v celém objektu/Jakub Černý-Tabaqvera-úklid
 Bude provedena oprava výmalby a betonové podlahy nátěrem v suterénních prostorách domu/Ivo
Dvořák malíř-natěrač
 Pořízen PC+tiskárna, s podporovaným programem Windows 7
 Výměna prasklých ventilů-1474/7.p./č. bytu 20/ Instalacenovotný
 Výměna prasklých ventilů - kolárna 1473-4, čištění gula a potrubí-máčírna II/ Instalacenovotný
 Výměna prasklých ventilů - kolárna 1472/ Instalacenovotný
 Oprava výtahu -1473- povolené lanko /KONE a.s.
 Oprava výtahu -1473 - výměna frekvenčního měniče/ KONE a.s.
 Vyčištění mechaniky výtahů - 1472 -1474 po broušení betonového povrchu k podkladu pod PVC /
KONE a.s.
 Vstup ke sklepům z přízemí 1472-osazeno chybějícími dveřmi a montáž dveřního zavírače/Mores
stavební s.r.o.
 Nutné opravit novou výmalbu na chodbě před byty - 1474 /5.p čerstvé vrypy v malbě
a odstranit vandalem vytvořenou svastiku v přízemí/strop před výtahem- 1473/Ivo Dvořák malířnatěrač
K bodu 2
Práce uvedené v tomto bodě byly dokončeny
K bodu 3
Vzhledem k nahlášení ztráty součástek na kole v kolárně/1473, byly dodatečně nainstalovány do všech
koláren kamery, tím bylo obsazeno 100% pozic v celém kamerovém systému / V.Černý-CTR advanced
security
Nadále výbor apeluje na všechny bydlící, aby kontrolovali zda jsou zavřeny vstupní dveře při příchodu
a odchodu(teplotní změny a velký vítr mohou způsobit jejich nedovření ) a hlavně nevpouštěli do domu
dealery a neznámé osoby.
K bodu 4
Odložený nepořádek v kontejnerovém stání je způsoben bydlícími ze vchodu 1471, jednáme se
sousedním SVJ, aby zjednalo nápravu
K bodu 5
Pro časté stížnosti spolubydlících, je nutno připomenout že, domácí odpad za dveřmi
bytu, lze tolerovat pouze na dobu nezbytně nutnou, při odchodu z domu.
Domovní řád
Článek 5
UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU
1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby
nedocházelo k omezování práv ostatních bydlících v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů a
plakátů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.
2. Ve všech společných prostorách v objektu, zejména ve výtazích, je kouření přísně
zakázáno.
3. Bydlící jsou povinni zejména:
 umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům a ke všem stoupačkovým vedením
 zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a
nebylo užíváno otevřeného ohně
 zabezpečit, aby věci uložené ve sklepních boxech, nebyly zdrojem požáru, šíření zápachu,
infekce, plísně, hmyzu a hlodavců
 označit svůj sklep číslem svého bytu
 při ukládání předmětů do svého sklepa, odstranit případný nepořádek, který tímto vznikl
 neodkládat odpad z domácnosti za dveře svého bytu na společné chodbě v patře
 zajistit, aby chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích, byly stále volně průchodné,
vzhledem k bezpečnosti a protipožární ochraně, případná likvidace odložených předmětů bude
provedena( po předchozím upozornění ) na náklady majitele
 závadu na společné části domu nahlásit ústně, nebo písemným vzkazem do schránky
správci nebo členu výboru ve svém vchodě
K bodu 6
Družstevní konto: zůstatek k 31.07.2014
1. 312. 357,33
Dlouhodobý účelový úvěr: zůstatek k 31.07.2014 10. 695. 007,94
K bodu 7
Členská schůze SVJ je plánovaná na září-říjen, kdy je předpoklad, že bude většina členů
již po dovolené
K bodu 8
Julián Ďuriš Ing., Diana Lenická DiS.,1473/č.bytu 23
Kateřina Entnerová, DiS., 1474/č.bytu 17
K bodu 9
Výbor jednohlasně odsouhlasil návrh, který předloží Shromáždění SVJ, aby částka na
družstevním kontě, přesahující nutný udržovací limit(který je nutno ponechat pro případné
opravy, havárie a pod), byla vracena vlastníkům a nájemníkům vždy koncem roku a to
v podobě odečtu zálohy do ZOBF v nájemném( za 1,2,…měsíce ).
Vyzýváme proto všechny bydlící k ohleduplnosti k našemu společnému majetku( malba,
PVC, výtah – převážně při stěhování nadměrných předmětů ).
Méně zbytečných oprav – více peněz zpět
Zapsala: M. Krčmová-předsedkyně v.r.
V Praze dne 14.08.2014
V. Černý-místopředseda v.r.
Download

5) Stížnosti 7) Členská schůze SVJ