VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m, ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
e-mail
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
Nivy 2, 927 05 Šaľa
31873715
Résőová Eva, Petrová Adriana
031 770 8938
031 770 8938
[email protected]
2. Predmet zákazky:
Názov zákazky: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
Miesto dodania: Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
3. Opis predmetu zákazky:
Jedná sa o revízie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov bližšie špecifikovaných v
prílohe č. 1 tejto výzvy v zmysle § 21 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti podmienky prevádzkovania a
zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich
prístrojov
Dodanie predmetu zákazky - do 31.03.2014
4. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa
Predpokladaná cena
2 000,00 € bez DPH /2 400,00 € s DPH/
Zálohy nebudú poskytované.
Úhrada sa vykoná na základe faktúry vystavenej podľa objednávky.
5. Lehota na predloženie ponúk:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadne obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača /jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania/
- označenie „Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov“
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Poštou alebo osobne: Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
927 05 Šaľa
Lehota na predkladanie ponúk:
14.02.2014
do 12,00 hod.
6. Cena a spôsob určenia ceny:
Záujemca predloží jednotkové ceny za 1 revíziu a celkovú cenu revízie s vypracovaním
revíznej správy za všetky prístroje uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
vrátane dopravy. Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená v eurách, musí byť konečná a
musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka predložená.
7. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.
Výsledky budú zverejnené na stránke školy najneskôr dňa 18.02.2014. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená zmluva na predmet zákazky.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky.
9. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:
- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.
Dátum zverejnenia výzvy: 10.02.2014
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno a priezvisko: Adriana Petrová
Špecifikácia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
p.č.
Názov – typ
Cena bez
DPH
za kus
Príloha č. 1
Počet / ks
Cena
spolu
bez DPH
Cena
spolu
S DPH
Revízie prenosných hasiacich prístrojov
1
Prenosný hasiaci prístroj
89
Revízie požiarnych hydrantov a tlakové
skúšky hydrantových hadíc
2
3
4
5
Požiarny hydrant C 52
Tlaková skúška hydrantovej hadice C 52
Podzemný požiarny hydrant B75
Tlaková skúška hydrantovej hadice B75
22
22
7
7
Cena za vykonanie revízie HP a hydrantov
6
7
Režijné náklady spojené s revíziou
Režijný materiál spojený s revíziou
Celková cena za vykonanie revízie vrátane dopravy a režijných
nákladov
Identifikačné údaje uchádzača :
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
V.............................
....................................................
Podpis, pečiatka
Download

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK