Mikroprocesorové pøístroje
DPI
Digitální procesní indikátor
Charakteristika
Mikroprocesorový mìøicí systém
pro obecné použití:
- tøímístný LED displej (rozsah: - 999 až +999),
- 2 proudové vstupy 0 ÷ 20 mA nebo 4 ÷ 20 mA,
- linearizace podle pøeddefinované køivky,
- indikace mezních hodnot mìøených velièin,
- pøenos údajù po sériové lince,
- ovládání tlaèítkové nebo pøes sériovou linku
Montáž: do panelu
Popis
Digitální procesní indikátory øady DPI jsou vhodné k mìøení
dvou libovolných velièin, které lze pøevést na unifikovaný
proudový signál 0 ÷ 20mA nebo. 4 ÷ 20mA. Instalovaný program
pak mùže provádìt linearizaci nebo výpoèet jiné velièiny, kterou
lze z namìøených hodnot získat.
Parametry pøístroje je možné prùbìžnì mìnit pomocí tlaèítek
na èelním panelu nebo z poèítaèe pøes sériovou linku pomocí
programového ovladaèe SSP-800 (není souèástí dodávky) Tyto
pøístroje lze provozovat i v sítích.
Tøímístný LED displej umožòuje i zobrazení libovolné procesní
velièiny, zabudovaná pamì EEPROM uchovává všechny
parametry pøi výpadku napájení.
Digitální procesní DPI se vyrábí s aktivními nebo pasivními
proudovými vstupy, bez reléových výstupù nebo se tøemi
výstupními relé. Dále v provedení s komunikaèním rozhraním
RS - 232 nebo RS - 485. Pøístroj lze použít k dvoustavové
a za urèitých podmnínek i k tøístavové regulaci. Stav výstupù je
signalizován LED diodami na èelním panelu pøístroje.
Provedení pøístroje
Jednotlivá provedení mikroprocesorového systému DPI jsou znaèena podle svého technického a programového vybavení
následujícím zpùsobem:
DPI - xt.yv - k
xt - poèet a typ vstupù:
2A - dva proudové vstupy aktivní
2P - „
„
„ pasivní
Pøíklady:
DPI - 2A.0 - 2
je digitální procesní indikátor se dvìma
aktivními proudovými vstupy, bez výstupù,
a s komunikaèní linkou RS - 232,
DPI - 2P.3R - 4
je digitální procesní indikátor se dvìma
pasivními proudovými vstupy,
tøemi reléovými výstupy a s komunikaèní
linkou RS – 485.
yv - poèet a typ výstupù: 0 - žádné výstupy
R - relé
k - komunikaèní rozhraní: 2 - RS-232
4 - RS-485
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 99 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
C-1
Mikroprocesorové pøístroje
Technické údaje - všeobecné
Indikace:
Pøesnost:
3 místný LED displej, èervený, 14 mm
0,1% +1digit
Komunikace:
Kom. protokol:
Rychlost pøenosu:
RS - 232 (RS - 485)
SIC 800
300 ÷ 52 600 bit/s (progr. nast.)
Napájení:
Jištìní:
230 V, 50 Hz, 5 VA
vnìjší pojistka T 100 mA
Pracovní podmínky:
teplota: - 20°C ÷ +60°C, vlhkost: ≤80%
Stupeò krytí:
pøístroj: IP 40, svorkovnice: IP 00
Rozmìry:
96 x 48 x 149 mm
Hmotnost:
0,4 kg
Montáž:
do panelu, montážní otvor: 92 x 44 mm
Technické údaje - podle provedení
Pøístroj:
DPI - 2A.0R - 2(4)
DPI - 2P.0R - 2(4)
DPI - 2A.3R - 2(4)
DPI - 2P.3R - 2(4)
Proudové vstupy:
2 x aktivní
2 x pasivní
2 x aktivní
2 x pasivní
rozsahy (progr.):
4 ÷ 20 mA
0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA
4 ÷ 20 mA
0 ÷20 mA, 4 ÷ 20 mA
napìtí naprázdno:
24 V=, nestab.
-
24 V=, nestab.
-
proudové omezení:
50 mA
50 mA
50 mA
50 mA
-
-
2 x spínací kontakt
1 x pøepínací kontakt
250 V~ , 2 A
Reléové výstupy:
2 x spínací kontakt
1 x pøepínací kontakt
250 V~ , 2 A
Svorkové zapojení
Zapojení DPI-2A.0R -2
Zapojení DPI-2A.3R -2
Zapojení DPI-2P.0R -2
Zapojení DPI-2P.3R -2
Je-li pøístroj na konci linky, je tøeba propojit
svorky 4-5. Tim se do vedení zapojí vnitøní
zakonèovací odpor 120 Ω
Zapojení sériového rozhraní RS-485
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 99 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
C-2
Mikroprocesorové pøístroje
Rozmìry pøístroje
Montážní otvor v panelu: 92 x 44 mm
Minimální vzdálenost
mezi montážními otvory
pro více pøístrojù:
15 mm
Podmínky pro montáž, instalaci a oživení
Montáž, instalaci a oživení digitálního procesního indikátoru DPI smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlášky è. 50/78
pøi dodržení všech platných pøedpisù. Dále je tøeba dbát obecných zásad ochrany pøed úèinky statické elektøiny.
Podklady pro objednávku
objednací èíslo
typ
40 07020 901001
DPI - 2A.3R - 2
název
40 07020 901002
40 07020 901003
DPI - 2A.3R - 4
DPI - 2P.3R - 2
„
„
rozhraní RS-485
2 pasivní proud. vstupy, 3 rel. výstupy, rozhraní RS-232
40 07020 901004
40 07020 901005
DPI - 2P.3R - 4
DPI - 2A.0 - 2
„
„
2 aktivní proud. vstupy, bez výstupù,
40 07020 901006
DPI - 2A.0 - 4
„
rozhraní RS-485
40 07020 901007
40 07020 901008
DPI - 2P.0 - 2
DPI - 2P.0 - 4
„
„
2 pasivní proud. vstupy, bez výstupù, rozhraní RS-232
rozhraní RS-485
Digitální procesní indikátor, 2 aktivní proud. vstupy, 3 rel. výstupy, rozhraní RS-232
rozhraní RS-485
rozhraní RS-232
Katalogový list TP 45/34/02 - 98
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.
ZPA EKOREG, Dìèínská 55, 400 99 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 347, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
C-3
Download

Digitální procesní indikátor