PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
Atributy p edm tu
Kód p edm tu:
BO02
Rozsah p edm tu:
52 hodin za semestr
Zakon ení p edm tu:
Zápo et, zkouška
Charakteristika p edm tu
Anotace p edm tu: Použití kov na stavební konstrukce. Sortiment ocelových konstruk ních materiál . Struktura a vlastnosti
oceli. Druhy konstruk ních ocelí a zásady jejich volby. Základní
zkoušky oceli Navrhování oceli podle metodiky mezních stav .
Klasifikace pr ez ocelových konstrukcí. Rozd lení a klasifikace
spoj kovových konstrukcí. Spoje šroubové a nýtové. Spoje t ecí
s vysokopevnostními šrouby. Spoje svarové. Namáhání prut tahem a tlakem. Soust ed ný tlak. Vzp r prut celistvých a len ných. Stanovení únosnosti kompaktních pr ez namáhaných smykem a ohybem dle SN 73 1401-1998. Stanovení únosnosti štíhlých pr ez . P í ná a torzní stabilita p i ohybu (klopení). Výpo et
vzp rné únosnosti celistvých prut namáhaných ohybem dle SN
73 1401-1998. Ur ování hlavních bod pr ezu a pr ezových veli in. Prosté kroucení. Vázané a složené kroucení. Stabilita štíhlých
st n – principy p sobení a p edpoklady výpo tu. Boulení st n namáhaných tlakem a ohybem. Boulení st n namáhaných smykem.
Výztuhy st n – p í né a podélné výztuhy. Princip navrhování ocelových konstrukcí na mezní stav únavy, p edpoklady výpo tu na
únavu. Výpo et nap tí p i namáhání na únavu, klasifika ní tabulky
konstruk ních detail pro výpo et na únavu. Výpo et poškození
únavou. Postup p i ur ení únavové pevnosti podle výsledk zkoušek.
Modul 1: MATERIÁL A KONSTRUK NÍ PRVKY OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ
• Materiál
• Výroba oceli
• Vlastnosti oceli
• Zkoušky oceli
• Konstruk ní materiály
• Mezní stavy
• Klasifikace pr ezu
Modul 2: SPOJE KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ
• Rozd lení a klasifikace spoj
• Spoje šroubové a nýtové
• Typické p íklady šroubových spoj
• Spoje t ecí s vysokopevnostními šrouby
• Spoje svarové
• Typické p íklady svarových spoj
Modul 3: TAŽENÉ A TLA ENÉ PRUTY
• Namáhání tahem a tlakem
•
Osnova p edm tu:
Namáhání soust ed ným tlakem
Vzp r prut celistvých
• Vzp r prut
len ných
Modul 4: PRUTY NAMÁHANÉ SMYKEM A OHYBEM
• Únosnost kompaktních pr ez namáhaných smykem a ohybem
dle SN 73 1401-1998
• Únosnost štíhlých pr ez
• P í ná a torzní stabilita p i ohybu (klopení)
• Vzp rná únosnost celistvých prut namáhaných ohybem dle SN
73 1401-1998
Modul 5: KROUCENÍ
• Hlavní body pr ezu
• Pr ezové veli iny
• Prosté kroucení
• Vázané a složené kroucení
Modul 6: ÚNOSNOST ŠTÍHLÝCH ST N
• Stabilita štíhlých st n – základní principy p sobení
• Boulení st n namáhaných tlakem a ohybem
• Boulení st n namáhaných tlakem – st ny bez podélných výztuh a
s podélnými výztuhami
• Boulení st n namáhaných smykem – jednoduchá pokritická metoda, namáhání p í ným zatížením mimo výztuhy
• Namáhání tlakem, ohybem a smykem
• Výztuhy st n
Modul 7: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA
MEZNÍ STAV ÚNAVY
• P edpoklady výpo tu na únavu
• Nap tí p i namáhání na únavu, klasifika ní tabulky konstruk ních
detail pro výpo et na únavu
• Únavová pevnost
• Poškození únavou
• Posouzení na únavu
• Ur ení únavové pevnosti podle výsledk zkoušek
•
•
Celk. rozsah prezen ní výuky: 4 hodiny za semestr
Požadované znalosti:
Matematika a fyzika ze st ední školy; matematika I (BA01), matematika II (BA02), základy stavební mechaniky (BD01), stavební látky
(BI01), dopravní stavby a konstrukce (BO01), pružnost a pevnost
(BD02) z p edcházejícího bakalá ského studia
P edm ty související:
Kovové konstrukce, betonové konstrukce, zd né konstrukce, d ev né
konstrukce, pozemní komunikace, železni ní stavby, dopravní stavby
a konstrukce
Požadavky na ukon ení p .: V pr b hu výuky bude t eba vypo ítat numerické p íklady vztahující
se k problematice jednotlivých modul této studijní opory. B hem studia prob hnou dv povinné konzultace vždy v rozsahu 2 hodin (úvodní
konzultace a jedna konzultace v pr b hu semestru). Zkouška prob hne
písemnou i ústní formou, kde student nejprve vypo ítá dva zadané p íklady a poté bude odpovídat na dv teoretické otázky.
Aktuální inf. o p edm tu:
Aktuální informace o p edm tu jsou uvedeny v kart p edm tu, která
je sou ástí katalogu p edm t – viz webové stránky Fakulty stavební
(http://www.fce.vutbr.cz), menu INFORMACE PRO STUDENTY, nabídka KATALOG P EDM T .
Zabezpe ující ústav:
Ústav kovových a d ev ných konstrukcí
Garant p edm tu:
Informace o garantovi p edm tu pro daný akademický rok je uvedena
v kart p edm tu v katalogu p edm t .
Auto i:
Modul 1: Prof. Ing. Jind ich Melcher, DrSc., Doc. Ing. Miroslav
Bajer, CSc.
Modul 2: Prof. Ing. Jind ich Melcher, DrSc., Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Modul 3: Prof. Ing. Jind ich Melcher, DrSc., Ing. Karel Sýkora
Modul 4: Prof. Ing. Jind ich Melcher, DrSc., Doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Modul 5: Prof. Ing. Jind ich Melcher, DrSc., Ing. Karel Sýkora
Modul 6: Prof. Ing. Jind ich Melcher, DrSc., Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Modul 7: Prof. Ing. Jind ich Melcher, DrSc., Doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Download

K01-Karta předmětu BO02.pdf