Razvodni ormani/
razvodni sistemi
SIVACON
14/2
Uvod
14/4
14/6
Razvodni sistemi u šinskoj izvedbi 8PS
Pregled sistema
Pregled snaga
Komponente za
razvodne sisteme 8US, 8UC, 4NC:
sistemi sabirnica 8US
14/17
14/18
40-mm sabirni ki sistem
Osnovna struktura
Adapteri i nosa i za uredjaje
60-mm sabirni ki sistem
Osnovne strukture do 630 A
Osnovne strukture do 1600 A
Adapteri i nosa i za uredjaje
Postolja za osigura e
Pribor
Napajanje i priklju enja
Adapteri i nosa i za uredjaje
14/19
Komponente za
razvodne sisteme 8US, 8UC, 4NC:
Strujni transformatori 4NC
Klase 1 i 3, od 50 A do 1500 A
14/8
14/9
14/11
14/13
14/14
14/16
Siemens LV 90 · 2006
Razvodni ormani/razvodni sistemi SIVACON
Uvod
14
n
Pregled
Razvodni ormani i Motor-Control-centri
SIVACON
Ormani za sisteme i klimatizacija ormana
SICUBE
za snagu 7400 A
ormani za sisteme za individualna projektovanja
rešenja zajedno sa klimatizacijom ormana, za optimalne radne uslove
za raznovrsne potrebe u neobi nim sredinama: u laboratorijama, kancelarijama i lekarskim ordinacijama
fleksibilnih faza izrade i oblika za isporuke
usaglašeni koncepti logistike i isporuke
do stepena zaštite IP55
za ugradnju do 1000 kg
ormani za sisteme u EMV-izvedbi
ormani za sisteme u izvedbi otpornoj na potrese/zemljotrese
u svim RAL-bojama, pa i u specijalnim bojama
veoma ekonomi ni, fleksibilni i laki za primenu
za sve aplikacije infrastrukture i procesne industrije
u tehnici sa prekida ima
u tehnici za fiksnu montažu
u tehnici sa letvama
u uti noj tehnici
u izvla ivoj tehnici
do stepena zaštite IP54
tipski ispitane komponente
ispitani na elektri ni luk
provereni na potrese
Razvodni ormani u redu SIKUS 3200
ALPHA 630-DIN Standardni razvodni orman/slobodno stoje i
za koriš!enje kao glavni razvodni ormani i kao podrazdelnici do 3200 A
za svaku potrebu u infrastrukturi
za odvojenu montažu i montažu u redu
fleksibilno koriš!enje sa mnogim ugradbenim adapterima i priborom
u tehnici sa prekida ima
u tehnici za fiksnu montažu
u tehnici sa letvama
do stepena zaštite IP55
za snagu do 630 A
za primenu u namenskoj industriju i industrijskoj proizvodnji
fleksibilnih oblika za isporuke (Flat Pack ili prethodno montirani)
modularni kasetni sistem
raznovrsni ugradbeni adapteri za individualno projektovanje
klasa zaštite 1 i klasa zaštite 2
dubina 210 mm, 250 mm i 320 mm
do stepena zaštite IP55
14/2
Siemens LV 90 · 2006
Razvodni ormani/razvodni sistemi SIVACON
Uvod
Razvodni sistem od izolacionog materijala 8HP
Razvodni sistem 8HP je sistem za ugradnju niskonaponskih malih razvoda, niskonanaponskog upravljanja i razvoda energije.
Može se montirati u sve industrijske i zanatske grane, elektrane, u javnu
i privatnu visokogradnju, pogone za napajanje, kao i u kancelarijske i
stambene objekte.
Komponente razvodnog sistema 8HP odgovaraju zahtevima tipski ispitanih kombinacija niskonaponskih sklopnih uredjaja (TSK) prema
EN 60439-1.
Svi delovi ormana i pogona su izvedeni tako da i pri opsluživanju u
“zatvorenom” stanju/sa zatvorenim vratima ispunjavaju sve uslove zaštitnih mera “Schutzisolierung“ prema DIN VDE 0100 Teil 410. Pri vrš!enja su spolja, van prostora u kojem su ugradjeni uredjaji.
14
Visokokvalitetni materijali na idealan na in ispunjavaju sve zahteve koji se traže od zatvorenog proizvoda. A to su:
• zaštitna izolacija
• otpornost na koroziju
• mehani ka postojanost
• jednostavna obrada
• temperaturna izdržljivost
• nepotrebno održavanje
• nemogu!nost da se zapali; samogašenje
• bez halogenih elemenata (stoga nema nikakvih posledica od uticaja
požara spolja), izuzetak - obloga kablovske prostorije
• mala težina delova.
Sistemi sabirnica 8US sa 40-mm i 60-mm rastojanjem centara šina
Mehani ko priklju enje i elektri no povezivanje u jednom radnom taktu, nepotrebno prikju no oži enje i ušteda u sabirni kim klemama, kao
i dvostruko koriš!enje prostora osetno smanjuju troškove u odnosu na
konvencionalnu strukturu sklopnih i upravlja kih ormana. Prednost dolazi do izražaja pre svega kod mnogih odvoda koji su smešteni u isti kapacitativni opseg.
Pored preglednog rasporeda veliku prednost u radu predstavlja i brza i
jednostavna zamena pojedinih komponenata/uredjaja ili celih kombinacija. Adapteri i postolja za komponente/uredjaje do tan ina pokrivaju
sistem sabirni kih adaptera i time garantuju veliku sigurnost u radu.
Strujni transformatori 4NC
Strujni transformator, uti ni. Merni provodnik (strujna šina ili provodnik) provla i se kroz prozorski otvor i tako stvara primarno kolo ovog
strujnog transformatora.
Strujni transformator za male struje: Zbog višestrukih vlakana mernih
provodnika, ovi strujni transformatori su ekonomi no rešenje za manje
primarne struje od 5 A do 75 A.
Nazivna snaga strujnog transformatora izražava se u VA. Snaga potroša a bi trebalo da bude veoma blizu nazivnoj snazi; niža snaga potrošaa (premalo optere!enje) pove!ava strujni faktor, a merni instrumenti pod tim uslovima - nisu dovoljno zašti!eni od kratkog spoja; ve!a snaga
potroša a (prekomerno optere!enje) negativno uti e na ta nost.
Na frekvenciji od 60 Hz pove!a se nazivna snaga na 1,2-struku; na
162/3 Hz snaga opada na 1/3 nazivne snage.
Nazivna snaga sekundarne struje Isn
1A
Naro ito pogodno za duže merne provodnike. Gubici u provodniku iznose samo
4% u odnosu na strujne pretvara e 5-A.
5A
Strujni transformatori 5-A imaju 25-struki
gubitak snage na mernim provodnicima u
odnosu na strujni transformator 1-A. Ovi
dodatni gubici dovode kod dužih provodnika do ve!eg optere!enja strujnog transformatora. Zato se preporu uju kra!i merni provodnici.
Klase ta nosti
Klasa 1
Merenje u radu, interno brojanje
Strujna greška 1% na
1 ! Ipn i 1,2 ! Ipn
Klasa 3
Grubo merenje
Strujna greška: 3% na
0,5 ! Ipn i 1,2 ! Ipn
Siemens LV 90 · 2006
14/3
Razvodni sistemi u sinskoj izvedbi 8PS
Pregled sistema
n
Pregled
6
6
4
3
B
-K
1
0
D
B
2
6
14
1
B
D
0
1
B
-K
1
0
D
B
5
NSV0_00682
6
14/4
Siemens LV 90 · 2006
Razvodni sistemi u sinskoj izvedbi 8PS
Pregled sistema
Ovi sistemi šinskog razvoda su „Tipski ispitane kombinacije niskonaponskih sklopnih uredjaja“ (TSK) prema IEC/EN 60439-1 i -2. Na taj
na in nude sigurnost koja odgovara visokim zahtevima u automatizovanim proizvodnim pogonima/radionicama i u instalacionoj tehnici.
Dalje prednosti su:
• pregledna struktura mreže
• laka mogu!nost dogradnje pri promenama potroša a
• minimalni troškovi rada zbog velike raspoloživosti
• jednostavno projektovanje i montaža
1) Sistem CD-K do 40 A
Sistem šinskih razvoda za napajanje osvetljenja pokrivenih površina i
za napajanje malih potroša a, npr. u prodavnicama nameštaja, supermarketima i staklenicima/zimskim baštama.
• Smanjenje troškova planiranja zbog jednostavnog projektovanja
• Ušteda u montaži zahvaljuju!i brzom povezivanju putem uti ne tehnike
• Optimalna iskoriš!enost šina zahvaljuju!i popuni sa priklju enim odvodima sa obe strane
• Ravnomerno strujno optere!enje provodnika raspodelom priklju nih
adaptera odvoda na pojedine faze
• Brze i fleksibilne zamene mesta potroša a pomo!u adaptera za odvode ( ak i kada je sistem pod naponom).
2) Sistem BD01 bis 160 A
Razvodni sistem za distribuciju energije u manuelnoj i zanatskoj industriji
• Fleksibilno energetsko napajanje
• Jednostavan i brz za planiranje
• Brza montaža
• Pouzdana mehani ka i elektri na tehnika povezivanja
• Velika stabilnost, mala težina
• Mali broj osnovnih modula
• Lako!a u radu sa sistemom
• Varijabilne promene smerova
• Višestrane otcepne kutije
• Potpuno otvaranje i zatvaranje otcepa.
3) Sistem BD2 do 1250 A
Šinski razvod za napajanje srednjih potroša a u zgradama i svim oblastima industrije.
• Jednostavan i brz za projektovanje
• Vremenski kratka i ekonomi na montaža
• Pouzdan i siguran u radu
• Fleksibilni modularni sistem sa jednostavnim rešenjima za svaku
potrebu
• Mogu!nost ranijeg projektovanje distrubucije energije, bez ta nih
prethodnih saznanja o lokaciji potroša a
• Brza spremnost za rad obzirom na vremensko kratku i jednostavnu
montažu
• Konstrukcija puna inovacija: nepotrebne su otcepne kutije
• Mogu!nost fabri kog kodiranja otcepnih kutija i otcepa
• Prolazni, plombirni
4) Sistem LD do 5000 A
sistem šinskog razvoda za optimalnu distribuciju energije u industriji.
5) Sistem LX do 6300 A
Sistem šinskog razvoda za prenos i distribuciju energije u višespratnim
zgradama.
Sistem PEC
Sistem šinskog razvoda za prenos energije u ekstremnim uslovima
(IP68), npr. u petrohemiji, sistemima za sagorevanje sme a i elektranama.
6) Šinski raztvodi sa komunikacijama
Proširenja funkcija za komunikaciju - za kombinovanje sa poznatim otcepnim kutijama
Mogu a montaža sa sistemima BD01, BD2, LD i LX.
• Primene:
- upravljanje osvetljavanjem na pokrivenim površinama
- daljinsko uklju!enje i signalizacija u industrijskom podru!ju
- detekcija potroša!a kod decentralizovanih energetskih odvoda
• Povezivanje na Bus-sisteme EIB, AS-Interface, PROFIBUS
• Jednostavno povezivanje preko kontakata Bus-provodnika
• Fleksibilnost kod proširenja i promena
• Mogu a dogradnja u postoje im instalacijama.
Siemens LV 90 · 2006
14/5
14
Sistemi šinskog razvoda u niskonaponskom opsegu garantuju siguran
prenos i distribuciju elektri ne energije od transformatora preko glavnog razvoda i podrazvoda do potroša a.
Razvodni sistemi u sinskoj izvedbi 8PS
Pregled snaga
n
Pregled
Sistemi šinskog razvoda
CD-K
Nazivna struja
Nazivni radni
napon
Frekvencija
Broj aktivnih provodnika
Stepen zaštite
A
30
40
2 x 25
2 x 40
V AC
400
Hz
50 ... 60
40
63
100
125
160
400
160 ... 400,
500 ... 1250
Temperatura
okoline,
min./max.
°C
5/!40
2, 3, 4, 6, 2 x 4,
PE = kucište
do IP55
50 ... 60
4,
PE = kucište
do IP55
5/!40
690
50 ... 60
5
do IP55
5/!40
1100 ... 4000,
2000 ... 5000
1000
50 ... 60
4, 5
do IP54
5/!40
800 ... 4500,
1000 ... 6300
690
50 ... 60
3, 4, 5, Clean Earth,
po izboru 200%
N-provodnik
PE = ku ište
do IP55
5/!40
800 ... 6000
1000
50 ... 60
4, 5
IP66,
IP68 (140 h)
5/!40
NSV0_00201
BD01
14
NSV0_00241
BD2A
BD2C
NSV0_00421
LDA1 ... LDA8
LDC2 ... LDC8
NSV0_00681
LXA01 ... LXA10
LXC01 ... LXC10
NSV0_00321
PEC
14/6
Siemens LV 90 · 2006
Razvodni sistemi u sinskoj izvedbi 8PS
Pregled snaga
Dužina
Otcepi
Otcepne kutije
Materijal
visoko, ivi!no
m
2
3
visoko, ivi!no,
ravno
(odvodi nadole)
visoko,ivi!no,
ravno i vertikalno
sa jedne strane
svi 0,5 odn. 1 m
sa obe strane
svi 0,5 odn. 1 m
do 16 A
kWh/m
izolovan Cu-provod0,1 ... 0,48
nik, lakirano ku ište od
!eli!nog lima
2
3
sa jedne strane
svi 0,5 odn. 1 m
do 63 A
izolovan Al- odn.
Cu-provodnik, ku ište
od
!eli!nog lima
0,76
upravljanje osvetljenjem
0,5 ... 3,25
bez
sa obe strane
svi 0,25 odn 0,5 m
do 630 A
Al- odn.
Cu-šine,
lakirano ku ište od
!eli!nog lima
0,6 ... 0,67
(bez priklju!aka ta
odvode)
upravljanje osvetljenjem, daljinsko uklju!enje, signalizacija i kontrola potroša!a
horizontalno,
0,5 ... 3,2
visoko,ivi!no i vertikalno
bez
sa jedne strane
avi 1 m
sa obe strane
svi 1 m
do 1250 A
izolovane Al- odn.
Cu-šine,
lakirano ku ište od
!eli!nog lima
4,16 ... 8,83
Daljinsko uklju!enje, signalizacija i kontrola
(bez priklju!aka za potroša!a
odvod)
horizontalno,
0,35 ... 3
visoko,ivi!no i vertikalno
bez
sa jedne strane
svi 0,5 m
sa obe strane
svi 0,5 m
do 1250 A
izolovane Al-odn.
Cu-šine,
lakirano Al-ku ište
1,95 ... 11,07
Daljinsko uklju!enje, signalizacija i kontrola
(bez priklju!aka za potroša!a
odvod)
horizontalno i vertikalno
Toplotna
izdrzljivost
Mogu a kombinacija sa otcepnim kutijama
sa komunikacijom za
--
Sistem - od plastike,
Cu-šine
Za podatke za izbor i porudžbinu videti Katalog LV70 „SIVACON 8PSSchienenverteiler-Systeme CD-K, BD01, BD2 bis 1250 A“.
Siemens LV 90 · 2006
14/7
14
Položaj ugradnje
Sabirnicki sistemi 8US
40-mm-sabirnicki sistem
Osnovne strukture
n
Pregled
2
1
3
4
14
5
1 Sammelschienenkupfer
2 Sammelschienenhalter
3 Abdeckprofil
n
4 Einlegeteil
5 Abdeckkappe
Podaci za izbor i porudžbinu
Opis
LK Kataloški broj
Drža sabirnica
Krajnji i pregradni drža za ravne Cu-profile
12 mm x 5 mm,12 mm x 10 mm,
15 mm x 5 mm,15 mm x 10 mm
3-polni, sa unutrašnjim pri vrš!enjem
(PE = 2 drža a sabirnica uklju uju!i
adaptere za šine debljine 5 mm i
bo ne poklopce, sigurne na dodir)
5-polni,
12 mm x 5 mm und 12 mm x 10 mm
sa unutrašnjim pri vrš!enjem
L1–L3 + N + PE/N
Bakar za sabirnice
(ravne, dužine cca. 2 m, iste, prema EN 12167)
12 mm 5 mm
15 mm 5 mm
Zaštitni poklopac za sabirnice
12 mm 5 mm
14/8
Siemens LV 90 · 2006
1000 mm dužine
Pak*
Masa
približno
kg
8US19 03-3AB00
1 kom
0,184
8US19 03-5AA00
1 kom
0,137
8WC5 023
8WC5 021
1 kom
1 kom
1,100
1,550
10 kom
0,200
8US19 22-2CA00
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Sabirnicki sistemi 8US
40-mm-sabirnicki sistem
Adapteri i nosaci za uredjaje
Pregled
n
Podaci za izbor i porudžbinu
14
n
Za Cu-sabirni ke šine prema DIN 46433. Širina 12 mm i 15 mm, debljina 5 mm i 10 mm
Sabirni ki
adapter
Broj
Nazivna
montažnih struja
šina
(35 mm)
A
Priklju ni Dužina
provodnik adaptera
Širina
adaptera
Nazivni
napon
AWG
mm
mm
V
1
25
12
121
45
690
}
8US10 51-5DJ07
1 kom
0,106
Prekida + bo ni po- 1
mo!ni prekida
Sklopka + relej preop- 1
tere!enja
Direktni odvod
1
25
12
121
55
690
}
8US10 61-5DJ07
1 kom
0,119
25
12
139
45
690
}
8US10 51-5DK07
1 kom
0,164
za SIRIUS
Veli ina S00/S0
Prekida
Direktan odvod
Odvod za reverz.rad
LK Kataloškio broj
Pak*
Masa
približno
kg
25
12
182
45
690
}
8US10 51-5DM07
1 kom
0,184
1
25
12
182
45
690
}
8US10 51-5DM07
1 kom
0,184
1
--
--
182
45
--
}
--
--
--
--
--
--
Veli ina S00 – Uti ni priklju ak
Direktni odvod
1
12,5
14
182
45
Veli ina S2
Prekida
Odvod za reverzibilni
rad - adapter
+
postolje za uredjaj
+
spojni klin (potrebna
su 2 kom.)
1 kom
0,182
}
+
8US10 50-5AM00
+
8US19 98-1AA00
100 .k.
0,100
690
}
8US10 51-5CM47
1 kom
0,193
1
56
8
139
55
690
}
8US10 61-5FK08
1 kom
0,231
Prekida + bo ni po- 1
mo!ni prekida
Sklopka + relej preop- 1
tere!enja
Direktni odvod
1
56
8
139
55
690
}
8US10 61-5FK08
1 kom
0,231
56
8
182
55
690
}
8US10 61-5FM08
1 kom
0,278
56
8
242
55
690
}
8US10 61-5FP08
1 kom
0,308
56
8
242
55
690
}
8US10 61-5FP08
1 kom
0,308
1 kom
0,244
100 k.
0,100
Odvod za reverzibilni
rad - Adapter
+
postolje za uredjaj1)
+
spojni klin (potrebna
su 2 kom.)
1
--
--
--
242
54
--
}
--
--
--
--
--
--
}
+
8US10 60-5AP00
+
8US19 98-1AA00
1) Distancer/Odstojnik i vij ani pri vrš!iva za sklopke za reverzibilni rad su u
obimu isporuke.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu sd videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
14/9
Sabirnicki sistemi 8US
40-mm-sabirnicki sistem
Adapteri i nosaci za uredjaje
Sabirni ki
adapter
Broj mon- Nazivna
tažnih šina struja
(35 mm)
A
Priklju ni Adapter
provodnik dužina
Adapter
širina
Nazivni
napon
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
AWG
mm
mm
V
Veli ina S3
Prekida
--
100
šine
182
70
do 4601)
}
8US11 11-4SM00
1 kom
0,541
Prekida
1
100
4
182
72
do 6902)
}
8US10 11-4TM00
1 kom
0,478
kg
14
za prekida 3VL3)
3VL1
--
160
šine
175
108
690
8US10 11-4SL01
1 kom
0,585
3VL2
--
160
šine
175
108
690
8US10 11-4SL01
1 kom
0,585
sa priklju nim klemama (gore) za proizvoljne komponente
1,5 mm2 do 4 mm2
1
25
-139
45
690
8US10 50-5RK07
1 kom
0,149
1,5 mm2 do 4 mm2
1
25
--
182
45
690
8US10 50-5RM07
1 kom
0,177
16 mm2 (gore) i
35 mm2 (dole)4)
1
80
--
139
54
690
8US10 60-5AK00
1 kom
0,295
Postolje za uredjaj za bo nu montažu na sabirni ki adapter iste dužine
postolje za uredjaj
1
--139
45
--
8US10 50-5AK00
1 kom
0,149
postolje za uredjaj
1
--
--
139
55
--
8US10 60-5AK08
1 kom
0,162
postolje za uredjaj
1
--
--
182
45
--
}
8US10 50-5AM00
1 kom
0,182
postolje za uredjaj
1
--
--
182
55
--
}
8US10 60-5AM00
1 kom
0,197
postolje za uredjaj
--
--
--
242
54
--
}
8US10 60-5AP00
1 kom
0,244
spojni klin (potrebna
su 2 kom.)
--
--
--
--
--
--
}
8US19 98-1AA00
100 k.
0,100
Bo ni moduli za proširenja sabirni kih adaptera i postolja za uredjaje iste dužine
bo ni modul
---139
13,5
--
8US19 98-2BK00
4 kom
0,023
bo ni modul
8US19 98-2BM00
4 kom
0,036
8US10 11-4SL01
8US10 50-5RM07
8US10 60-5AK00
8US10 60-5AM00
--
--
--
182
13,5
--
1) ! 400 V max. 50 kA, 400 V do 460 V max. 25 kA.
2) do 525 V max. 30 kA, 525 V do 690 V max. 12 kA.
3) Obratiti pažnju na struju kratkog spoja sistema sabirnica. Otpornost pri kratkom
spoju >50 kA na upit. Mogu!e istovremeno koris!enje i odvoda .
4) Kao napajanje se može istovremeno koristiti i odvod.
14/10
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Sabirnicki sistemi 8US
60-mm-sabirnicki sistem
Osnovne strukture do 630 A
n
Pregled
6
3
1
5
3
2
1
4
4
2
7
1 Sammelschienenkupfer
2 Sammelschienenhalter
3 Endabdeckung
n
1 Sammelschienenkupfer
2 Sammelschienenhalter
3 Endabdeckung für 60 mm
4 Abdeckprofil
5 Restfeldträger
6 Restfeldträger
5 Kantenprofil für Bodenwanne 290 mm
6 Kantenprofil für Bodenwanne 230 mm
7 Bodenwanne für 4-poliges System
Sammelschienensystem
4 Halter für Kanten- und Abschottprofil
Podaci za izbor i porudžbinu
Opis
8US19 23-5AA00
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Postolje sabirnica
Krajnji drža i medjudrža za ravne bakarne profile
12 mm x 5 mm, 12 mm x 10 mm,
15 mm x 5 mm, 15 mm x 10 mm,
20 mm x 5 mm, 20 mm x 10 mm,
25 mm x 5 mm, 25 mm x 10 mm,
30 mm x 5 mm, 30 mm x 10 mm
2-polni, sa spoljnim pri vrš!enjem
8US19 23-5AA00
10 kom
0,200
3-polni, sa spoljnim pri vrš!enjem
L1–L3
8US19 23-2AA01
10 kom
0,200
3-polni, sa unutrašnjim pri vrš!enjem
L1–L3
8US19 23-3AA01
10 kom
0,200
4-polni, sa unutrašnjim pri vrš!enjem
L1–L3 + PE/N
8US19 23-4AA00
10 kom
0,269
4 kom
0,070
8US19 23-3AA01
5SH3 506
N-/PE-postolje sabirnica za ravne bakarne profile
12 mm x 5 mm, 12 mm x 10 mm,
15 mm x 5 mm, 15 mm x 10 mm,
20 mm x 5 mm, 20 mm x 10 mm,
25 mm x 5 mm, 25 mm x 10 mm,
30 mm x 5 mm, 30 mm x 10 mm
Montaža na 8US19 23-2AA01 ili po želji
Poklopac za pokrivanje krajeva
za pokrivanje slobodnih krajeva sabirnica
za 8US19 23-2AA01 ili
8US19 23-3AA01
4-polni, za 8US19 23-4AA00
(1 Pak = 2 komada, 1x desni, 1x levi))
za drža 5SH3 532
visina 230 mm (3-polni
8US19 22-1AC00,
5SH3 534
visina 290 mm
(4-polni ili 3-polni + aotvor/kanal za kabel)
(1 Pak. = 2 komada, 1x desni, 1x levi))
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu sd videti na A&D Mail-u.
5SH3 506
L1–L3
8US19 22-1AC00
10 kom
0,020
L1–L3 + PE/N
8US19 22-1AB00
1 kom
0,055
5SH3 533
4 kom
0,038
5SH3 534
4 kom
0,048
Siemens LV 90 · 2006
14/11
14
5
6
Sabirnicki sistemi 8US
60-mm-sabirnicki sistem
Osnovne strukture do 630 A
Opis
LK Kataloški broj
Poklopac za profil, za sabirnicu
12 mm 5 mm
Pak*
Masa
približno
kg
1000 mm duga ak
8US19 22-2CA00
10 kom
0,200
1000 mm duga ak
8US19 22-2AA00
10 kom
0,156
1000 mm duga ak
8US19 22-2BA00
10 kom
0,105
5SH3 532
2 kom
0,106
8US19 22-2CA00
20 mm
5 mm, 25 mm
5 mm, 30 mm
5 mm
8US19 22-2AA00
14
12 mm x 10 mm, 15 mm x 10 mm, 20 mm
25 mm x 10 mm, 30 mm 10 mm
Drža za ivi ni profil
za 5SH3 528 i 5SH3 530
10 mm,
Ivi ni profil1)
za ku!ište 230 mm
1100 mm duga ak 17 mm
36 mm
5SH3 528
2 kom
0,311
za ku!ište 290 mm
1100 mm duga ak 77 mm
36 mm
5SH3 530
2 kom
0,583
5SH3 536
4 kom
0,040
Poklopac rezervnog panela
Pri vrš!ivanje na postolje rezervnog panela 5SH3 536 1000 mm duga ak 202 mm širok
5SH3 537
2 kom
0,075
Ku!ište
3-polni sistem
1100 mm duga ak 230 mm širok
5SH3 526
2 kom
1,100
1100 mm duga ak 290 mm širok
5SH3 527
2 kom
1,300
Pregradni profil
prorezani
1100 mm duga ak 17 mm
86 mm
5SH3 531
2 kom
0,365
zatvoreni
1100 mm duga ak 17 mm
86 mm
Postolje rezervnog panela ( za poklopac panela)
Pri vrš!enje na sabirnicu
1000 mm duga ak 190 mm širok
(2 komada po rezervnom panelu)
5SH3 536
5SH3 537
4-polni sistem
(ili 3-polni sistem sa otvorom/kanalom za kabl)
5SH3 527
8US19 22-1HA00
4 kom
0,070
Bakar za sabirnice
(ravni profil, cca. 2 m duga ak, ist, prema EN 12167)
12 mm 5 mm
40 mm, 60 mm
15 mm 5 mm
40 mm, 60 mm
20 mm 5 mm
25 mm 5 mm
8WC5 023
8WC5 021
8WC5 026
8WC5 031
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1,100
1,550
1,780
2,240
30 mm
20 mm
30 mm
8WC5 033
8WC5 028
8WC5 034
1 kom
1 kom
1 kom
2,680
3,200
5,360
5 mm
10 mm
10 mm
1) Za montažu 3-polnog sabirni kog sistema na ku!ište 230 mm potreban je samo
5SH3 528.
Za montažu 4-polnog sabirni kog sistema (ili 3-polnog sa kablovskim kanalom)
na ku!ište 290 mm potrebni su 5SH3 528 i 5SH3 530.
14/12
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Sabirnicki sistemi 8US
60-mm-sabirnicki sistem
Osnovne strukture do 1600 A
n
Pregled
2
1
14
3
1 Sammelschienenkupfer
2 Sammelschienenhalter
3 Endabdeckung
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Opis
LK Kataloškio broj
Drža sabirnica
3-polni, krajnji drža i medjudrža sa poklopcem za šine,sigurni na L1–L3
dodir, (1 pak. = 2 drža a + poklopci za krajeve, sigurni na dodir)
Bakar za sabirnice
oko 2,4 m dužine, galvanizirane)
specijalni profil do 1600 A
720 mm2
Zaštitni profil
za bakar za sabirnice
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu sd videti na A&D Mail-u.
1000 mm duga ak
Pak
Masa
približno
kg
8US19 43-3AA00
1 set
1,310
8US19 48-2AA00
1 kom
15,360
8US19 22-2DA00
5 kom
0,200
Siemens LV 90 · 2006
14/13
Sabirnicki sistemi 8US
60-mm-sabirnicki sistem
Adapteri i nosaci za uredjaje
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Za Cu-sabirni ke šine prema DIN 46433. širina 12 mm do 30 mm, debljina 5 mm i 10 mm, kao i specijalni profil do 600 A
Sabirni ki
adapter
Za SIRIUS
Veli ina S00/S0
Prekida
Sklopka +relej preoptere!enja
Direktni odvod
14
Odvod za reverzibilni
rad - Adapter
+
postolje za uredjaj
+
spojni klin (potrebna
su 2 komada)
Broj mon- Nazivna
tažnih šina struja
(35 mm)
A
Veli ina S2
Prekida
Širina
adaptera
Nazivni
napon
AWG
mm
V
mm
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
1
25
12
182
45
690
}
8US12 51-5DM07
1 kom
0,183
1
25
12
182
45
690
}
8US12 51-5DM07
1 kom
0,183
1
25
12
182
45
690
}
8US12 51-5DM07
1 kom
0,183
1
25
12
182
45
690
}
8US12 51-5DM07
1 kom
0,183
1
--
--
182
45
--
}
1 kom
0,158
--
--
--
--
--
--
}
+
8US12 50-5AM00
+
8US19 98-1AA00
100 kom
0,100
14
182
45
690
}
8US12 51-5CM47
1 kom
0,190
Veli ina S00 – uti na izvedba
Direktni odvod
1
12,5
Direktni odvod
Priklju ni Dužina
provodnik adaptera
1
56
8
182
55
690
}
8US12 61-5FM08
6 kom
0,263
Sklopka + relej preop- 1
tere!enja
Direktni odvod
1
56
8
182
55
690
}
8US12 61-5FM08
6 kom
0,263
Odvod za reverzibilni
rad - Adapter
+
postolje za uredjaj1)
+
spojni klin
(potrebna su
2 komada)
56
8
242
55
690
}
8US12 61-5FP08
1
56
8
242
55
690
}
8US12 61-5FP08
--
--
--
242
54
--
}
--
--
--
--
--
--
}
+
8US12 60-5AP00
+
8US19 98-1AA00
}
1 kom
0,292
1 kom
0,292
1 kom
0,243
100 k.
0,100
8US11 11-4SM00
1 kom
0,541
8US12 11-4TM00
1 kom
0,498
Odvod za reverzibilni rad
Veli ina S3
prekida
--
100
šine
182
70
do 4603)
prekida 2)
1
100
4
182
72
distancer
6904)
1) Distancer/Odstojnik i vij ani pri vrš iva za sklopku za reverzibilni rad su u
obimu isporuke.
2) Prema UL508 nazivna struja 80 A
3)
400 V max. 50 kA, 400 V do 460 V max. 25 kA.
4) do 525 V max. 30 kA, 525 V do 690 V max. 12 kA.
14/14
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Sabirnicki sistemi 8US
60-mm-sabirnicki sistem
Adapteri i nosaci za uredjaje
Sabirni ki
adapter
za prekida 3VL1)
3VL1
Broj mon- Nazivna
tažnih šina struja
(35 mm)
A
Priklju ni Dužina
provodnik adaptera
mm
Širina
adaptera
Nazivni
napon
mm
V
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
160
šine
175
108
690
8US12 11-4SL01
1 kom
0,597
--
160
vij ani
320
priklju ak
M10
184
690
8US12 10-4AF00
+
8US19 27-4AF01
1 kom
2,769
1 kom
0,575
3VL2
--
160
šine
175
108
690
8US12 11-4SL01
1 kom
0,597
3VL3
--
250
šine
175
108
690
8US12 11-4SL00
1 kom
0,662
3VL4
--
400
vij ani
320
priklju ak
M10
184
690
8US12 10-4AF00
+
8US19 27-4AF01
1 kom
2,769
1 kom
0,575
320
vij ani
priklju ak
M10
320
-630
vij ani
3KA552), 3KA572),
3KA582), 3KL552),
priklju ak
3KL572), 3KL582)
M10
za u inski rastavlja sa osigura ima 3NP5
3NP50 60 (NH00)
-160
šine
175
184
690
8US12 10-4AF00
1 kom
2,769
250
690
8US12 10-4AG00
1 kom
3,060
108
690
8US12 91-4SB00
1 kom
0,551
8US12 10-4AG00
1 kom
3,060
8US12 50-5RM07
1 kom
0,174
8US12 11-4SL01
za u inski rastavlja 3KA, 3KL
3KA522), 3KA532),
-630
3KL522), 3KL532)
3NP522), 3NP532),
3NP543)
--
14
--
3VL1 i
DI-modul
630
vij ani
320
250
690
priklju ak
M10
Sabirni ki adapter za montažu sa priklju n. klemama (gore) za slobodnu popunu
1,5 mm2 bis 4 mm2
1
25
-182
45
690
Postolje za uredjaj za bo nu montažu na sabirni ke adaptere iste dužine
postolje uredjaja
1
--182
45
--
}
8US12 50-5AM00
1 kom
0,158
postolje uredjaja
1
--
--
182
55
--
}
8US12 60-5AM00
4 kom
0,202
postolje uredjaja
--
--
--
242
54
--
}
8US12 60-5AP00
1 kom
0,243
spojni klin
(potrebna su 2 komada)
--
--
--
--
--
--
}
8US19 98-1AA00
100 k.
0,100
8US19 98-2BM00
4 kom
0,036
Bo ni moduli za proširenja sabirni kih adaptera i postolja za uredjaje iste dužine
bo ni modul
---182
13,5
-1) Obratiti pažnju na struju kratkog spoja sistema sabirnica. Otpornost pri kratkom
spoju >50 kA na upit.
2) Bez priklju nih provodnika. Priklju ni provodnik Adapter/Uredjaj treba izvesti
kao okrugli provodnik koji odgovara nazivnoj struji, npr. koriš!enjem H07V-R sa
kablovskom papu icom ili ravnim provodnikom za vij ani priklju ak M10.
3) Bez priklju nih provodnika. Priklju ni provodnik Adapter/Uredjaj treba izvesti
kao okrugli provodnik koji odgovara nazivnoj struji, npr.koriš!enjem H07V-R sa
obe strane, sa izolacijom za kleme.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu sd videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
14/15
Sabirnicki sistemi 8US
60-mm-sabirnicki sistem
Postolja za osigurace
n
Podaci za izbor i porudžbinu
• prema DIN VDE 0636
• sa otvorenim +/–-vijcima koji se ne mogu izgubiti
• za postavljanje na neobradjenu “tržišnu” Cu-sabirnicu sa širinom
šina od 12 mm do 30 mm.
Za Cu-sabirni ke šine prema DIN 46433. širina 12 mm do 30 mm, debljine 5 mm i 10 mm, kao i specijalni profil do 1600 A
14
Veli ina
Nazivna struja
Nazivni napon
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
A
V
Montažni delovi
NEOZED-postolje za osigura e SR60
za šine debljine 5 mm, za NEOZED-kalibracione
uloške, 3-polno
D02
63
400
5SG6 202
4 kom
0,141
proširenje za prostor za oži avanje
D02
63
400
5SG6 204
4 kom
0,154
za šine debljine 10 mm
za NEOZED-kalibracione uloške
3-polno
D02
63
400
5SG6 203
4 kom
0,138
proširenje za prostor za oži avanje
D02
63
400
5SG6 205
4 kom
0,149
DIAZED-postolje za osigura e SR60
za šine debljine 5 mm,
za DIAZED-kalibracione prstenove SR60,
3-polno
DII
DIII
25
63
500
690
5SF6 014
5SF6 214
2 kom
2 kom
0,230
0,318
za DIAZED-kalibracione vijke
3-polno
DII
DIII
25
63
500
690
5SF6 015
5SF6 215
2 kom
2 kom
0,222
0,310
za debljinu šine 10 mm
za DIAZED-kalibracione prstenove SR60
3-polno
DII
DIII
25
63
500
690
5SF6 016
5SF6 216
2 kom
2 kom
0,233
0,316
za DIAZED-kalibracione vijke
3-polno
DII
DIII
25
63
500
690
5SF6 017
5SF6 217
2 kom
2 kom
0,220
0,328
Montažni delovi
NEOZED-poklopac SR60
D02
27
5SH5 241
4 kom
0,026
proširenje za prostor za oži avanje
D02
36
5SH5 242
4 kom
0,031
dvostruko širi za ve!i prostor za oži avanje
D02
54
5SH5 243
4 kom
0,040
DIAZED-poklopac SR60
DII
DIII
42
57
5SH2 042
5SH2 242
2 kom
2 kom
0,050
0,061
dvostruko širi za ve!i prostor za oži avanje
DII
DIII
84
114
5SH2 043
5SH2 243
2 kom
2 kom
0,084
0,106
5SG6 202
5SG6 203
14/16
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Sabirnicki sistemi 8US
Pribor
Napajanje i prikljucivanje
Podaci za izbor i porudžbinu
Opis
Presek provodnika
Primena
LK Kataloški broj
Pak*
Sistem
Napajanje
Postolje/plo a za priklju ne kleme sa poklopcem
3-polno,
6 mm2 do 50 mm2
3-polno,
35 mm2 do 120 mm2
Odvodni modul za PE/N
Priklju ni modul za 4-Pol (PE/N) do 16 mm mora da
se postavi na postolje Adapetr/Uredjaj
Priklju ne kleme za okrugli provodnik
5-mm-debljina šine1)
12 mm ! 5 mm,
15 mm ! 5 mm,
20 mm ! 5 mm,
25 mm ! 5 mm,
30 mm ! 5 mm
Masa
približno
kg
200 mm
dužine
200 mm
dužine
54 mm
širine
81 mm
širine
60 mm
8US19 21-1BA00
1 kom
0,397
60 mm
8US19 21-1AA00
1 kom
0,607
242 mm
dužine
18 mm
širine
60 mm
8US12 00-0AA00
1 kom
0,142
8US19 21-2AA00
8US19 21-2AB00
8US19 21-2AD00
8US19 21-2AC00
100 k.
50 kom
50 kom
50 kom
0,015
0,046
0,072
0,107
8US19 21-2AA01
8US19 21-2AB01
8US19 21-2AD01
8US19 21-2AC01
15 kom
15 kom
15 kom
15 kom
0,020
0,020
0,020
0,020
20 mm ! 5 mm,
25 mm ! 5 mm,
30 mm ! 5 mm
10-mm-debljina šine
12 mm ! 10 mm,
15 mm ! 10 mm,
20 mm ! 10 mm,
25 mm ! 10 mm,
30 mm ! 10 mm
20 mm ! 10 mm,
25 mm ! 10 mm,
30 mm ! 10 mm
Zaštitna kapa za priklju ne kleme za okrugle provodnike
(pri vrš!ivanje na sabirnice)
200 mm
za priklju ne kleme do 120 mm2
dužine
2
1)
za priklju ne kleme do 300 mm
200 mm
dužine
mm2
1,5 ... 16
4 ... 35
16 ... 70
16 ... 120
40 mm,
60 mm
}
}
}
}
1,5 ... 16
4 ... 35
16 ... 70
16 ... 120
40 mm,
60 mm
95 ... 185
150 ... 300
60 mm
}
}
8US19 41-2AA01
8US19 41-2AA02
6 kom
3 kom
0,315
0,425
1,5 ... 16
4 ... 35
16 ... 70
16 ... 120
40 mm,
60 mm
}
}
}
}
8US19 21-2BA00
8US19 21-2BB00
8US19 21-2BD00
8US19 21-2BC00
100 k.
50 kom
50 kom
50 kom
0,020
0,040
0,070
0,100
1,5 ... 16
4 ... 35
16 ... 70
16 ... 120
40 mm,
60 mm
8US19 21-2BA01
8US19 21-2BB01
8US19 21-2BD01
8US19 21-2BC01
15 kom
15 kom
15 kom
15 kom
0,020
0,040
0,070
0,100
95 ... 185
150 ... 300
60 mm
}
}
8US19 41-2AA01
8US19 41-2AA02
6 kom
3 kom
0,315
0,425
84 mm
širine
270 mm
širine
40 mm,
60 mm
60 mm
}
8US19 22-1GA00
10 kom
0,126
}
8US19 22-1GA02
1 kom
0,696
8US19 41-2AC00
6 kom
0,368
8US19 41-2BB00
6 kom
0,307
8US19 41-2BA00
3 kom
0,824
Priklju ne kleme za kablovske papu ice, bakarne šine ili lamelirane bakarne trake
debljina šine 10-mm
za kablovske papu ice do 240 mm2
(priklju ni
60 mm
navoj M10)
20 mm ! 5 mm, 20 mm ! 10 mm, 25 mm ! 5 mm,
60 mm
25 mm ! 10 mm, 30 mm ! 5 mm, 30 mm ! 10 mm
za 2 ! 40 mm ! 10 mm
60 mm
1) Ne može za specijalne profile do 1600 A.
2) Samo za 20 mm ! 5 mm, 20 mm ! 10 mm, 25 mm ! 5 mm, 25 mm ! 10 mm,
30 mm ! 5 mm und 30 mm ! 10 mm.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu sd videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
14/17
14
n
Sabirnicki sistemi 8US
Pribor
Pribor za adaptere i nosace za uredjaje
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Za Cu-sabirni ke šine prema DIN 46433. širina 12 mm do 30 mm, debljina 5 mm i 10 mm, kao i specijalni profil do 1600 A
Opis
Pesek provodnika
Primena
LK Kataloški broj
Pak*
System
14
Produžne i spojne kleme
Sabirni ki spojni adapter za šine
20 mm ! 5 mm,
40 mm
20 mm ! 10 mm,
dužine
25 mm ! 5 mm,
25 mm ! 10 mm,
30 mm ! 5 mm,
30 mm ! 10 mm
12 mm ! 5 mm,
55 mm
12 mm ! 10 mm,
dužine
15 mm ! 5 mm,
15 mm ! 10 mm,
20 mm ! 5 mm,
20 mm ! 10 mm
Specijalni profil
70 mm
(1 klema po priklju ku/spoju)
dužine
Montažna šina (35 mm) – izradjena od plastike
zajedno sa vij anim priklju cima
45 mm
širine
55 mm
širine
72 mm
širine
90 mm
širine
110 mm
širine
Uti ni drža (za vertikalno postavljanje/montažu sabirnica)
u vrš!uje prekida na montažnu šinu1) (za SIRIUS
veli inu S00/S0)
Drža vijka
omogu!ava dodatno pri vrš!ivanje odvoda (za SIRIUS veli ine S00/S0)
Distancer
u vrš!uje odvod na sabirni kom adapteru (za SIRIUS
veli inu S00/S0)
Spojni klin
za mehani ko povezivanje adaptera uredjaja i postolja za uredjaje
(potrebna su 2 komada po kombinaciji)
Letva za izlazne kleme, za sabirni ki adapter
zajedno sa montažnim elementom za postavljanje na
sabirni ki adapter uredjaja i postolje uredjaja
91 mm
45 mm
3 ! 2,5 mm2 (400 V) i 4 ! 1,5 mm2 (250 V)
dužine
širine
7 ! 2,5 mm2 (400 V)
91 mm
54 mm
dužine
širine
Masa
približno
kg
60 mm
8US19 21-2BE00
6 kom
0,070
40 mm,
60 mm
8US19 21-2BF00
12 kom
0,070
60 mm
8US19 41-2BF00
3 kom
1,134
40 mm,
60 mm
40 mm,
60 mm
40 mm,
60 mm
40 mm,
60 mm
40 mm,
60 mm
8US19 98-7CA15
10 kom
0,009
8US19 98-7CA16
10 kom
0,100
8US19 98-4AA00
10 kom
0,143
8US19 98-7CA08
10 kom
0,187
8US19 98-7CA10
10 kom
0,219
40 mm,
60 mm
8US19 98-1DA00
20 kom
0,100
40 mm,
60 mm
8US19 98-1CA00
20 kom
0,100
40 mm,
60 mm
}
8US19 98-1BA00
100 k.
0,100
40 mm,
60 mm
}
8US19 98-1AA00
100 k.
0,100
8US19 98-8AM07
1 kom
0,061
8US19 98-8AA10
1 kom
0,072
40 mm,
60 mm
40 mm,
60 mm
1) Za montažnu šinu 45 mm i 55 mm.
14/18
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Strujni transformatori 4NC
Klasa 1 i 3, od 50 A do 1500 A
Podaci za izbor i porudžbinu
Nazivna ja ina primarne struje
Ipn
A
Snaga Pn
VA
LK Nazivna ja ina
sekundarne struje
1A
Kataloški broj
Masa
LK Nazivna ja ina
približno
sekundarne struje
5A
kg
Kataloški broj
Pak*
Pak*
Masa
približno
kg
Klasa 3
• za okrugle provodnike sa max.
pre nikom 17,5 mm
• za strujne šine do max.
12 mm 10 mm
50
60
75
2,5
2,5
2,5
4NC51 12-0BC20
4NC51 13-0BC20
4NC51 15-0BC20
1 kom
1 kom
1 kom
0,428
0,432
0,425
4NC51 12-2BC20
4NC51 13-2BC20
4NC51 15-2BC20
1 kom
1 kom
1 kom
0,426
0,430
0,431
2,5
2,5
5
5
4NC51 17-0CC20
4NC51 21-0CC20
4NC51 22-0CE20
4NC51 23-0CE20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,335
0,327
0,356
0,352
4NC51 17-2CC20
4NC51 21-2CC20
4NC51 22-2CE20
4NC51 23-2CE20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,340
0,327
0,339
0,345
5
5
5
5
4NC52 22-0CE20
4NC52 23-0CE20
4NC52 24-0CE20
4NC52 25-0CE20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,464
0,477
0,363
0,373
4NC52 22-2CE20
4NC52 23-2CE20
4NC52 24-2CE20
4NC52 25-2CE20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,467
0,474
0,356
0,379
5
5
5
5
4NC53 25-0CE20
4NC53 26-0CE20
4NC53 27-0CE20
4NC53 28-0CE20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,469
0,410
0,424
0,391
4NC53 25-2CE20
4NC53 26-2CE20
4NC53 27-2CE20
4NC53 28-2CE20
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,452
0,406
0,425
0,379
10
10
10
4NC54 31-0CH20
4NC54 33-0CH20
4NC54 34-0CH20
1 kom
1 kom
1 kom
0,644
0,667
0,713
4NC54 31-2CH20
4NC54 33-2CH20
4NC54 34-2CH20
1 kom
1 kom
1 kom
0,660
0,631
0,669
Klasa 1
• za okrugle provodnike sa max.
pre nikom 17,5 mm
• za 1 strujnu šinu do max.
12 mm 10 mm
100
150
200
250
• za okrugle provodnike sa max.
pre nikom 28 mm
• za 1 strujnu šinu do max.
30 mm 10 mm
• za 2 strujne šine do max.
25 mm 5 mm
200
250
300
400
• za okrugle provodnike sa max.
pre nikom 36 mm
• za strujnu šinu do max.
50 mm 10 mm
• za 2 strujne šine do max.
40 mm 5 mm
400
500
600
750
• za okrugle provodnike sa max.
pre nikom 45 mm
• za 1 strujnu šinu do max.
60 mm 10 mm
• za 2 strujne šine do max.
60 mm 10 mm
• za 3 strujne šine do max.
60 mm 5 mm
1000
1250
1500
Transformatori 4NC51, koriste se kao transformatori za male struje, klase 1 i 3, od 5 A do 75 A
Osnovni tip
4NC51 12
4NC51 13
4NC51 15
4NC51 17
4NC51 21
4NC51 22
4NC51 23
Nazivna ja ina primarne A
struje
50
60
75
100
150
200
250
snaga
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
za primarnu struju koja
se meri
4NC51 kao transformator za
male struje
VA
Broj potrebnih vlakana
A
klasa 3
5
10
15
10
5
--
-6
4
--5
-10
--
--10
----
----
20
25
30
-2
--
3
-2
-3
--
5
4
--
-6
5
10
8
--
-8
--
40
50
75
----
----
----
-2
--
-3
2
5
4
--
-5
--
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
klasa 1
Siemens LV 90 · 2006
14/19
14
n
Strujni transformatori 4NC
14
Beleske
14/20
Siemens LV 90 · 2006
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Weitere Geräte und Ausführungen siehe A&D Mall.
Download

Razvodni ormani/ razvodni sistemi SIVACON - Alfa