OBOROVÁ RADA BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY:
Předseda oborové rady:
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.,
Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze,
Albertov 4, 128 01 Praha 2,
Tel.: 224 968 001,
Fax: 224 917 418,
E-mail: [email protected]
Výkonný místopředseda:
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,
Ústav hematologie a krevní transfuze,
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2,
Tel.: 221 977 271,
Fax: 221 977 249,
E-mail: [email protected]
Členové oborové rady:
Doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4,
Tel.: 241 062 632,
Fax: 244 471 707,
E-mail: [email protected]
Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.,
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol,
Tel.: 224 435 600,
Fax: 224 435 620,
E-mail: [email protected]
MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.,
Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze,
Albertov 4, 128 01 Praha 2,
Tel.: 224 967 090,
Fax: 224 967 119,
E-mail: [email protected]
Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.,
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze,
Albertov 4, 128 01 Praha 2,
Tel.: 224 968 130,
Fax: 224 919 899,
E-mail: [email protected]
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.,
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV,
Šrobárová 50, 100 34 Praha 10,
Tel.: 267 162 510,
Fax: 267 163 002,
E-mail: [email protected]
Prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc.,
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze,
Albertov 4, 128 01 Praha 2,
Tel.: 224 968 127,
Fax: 224 919 899,
E-mail: [email protected]
Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.,
Ústav patologie 1. LF UK a VFN,
Studničkova 2, 128 00 Praha 2,
Tel.: 224 968 660,
E-mail: [email protected]
Prof. MUDr. Karel Smetana Jr., DrSc.,
Anatomický ústav 1. LF UK,
U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2,
Tel.: 224 965 873,
E-mail: [email protected]
RNDr. Tomáš Soukup, CSc.,
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4,
Tel.: 296 442 544,
Fax: 296 442 488,
E-mail: [email protected]
Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.,
Ústav patologie 3. LF UK V Praze,
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10,
Tel.: 267 162 502,
Fax: 267 163 002,
E-mail: [email protected]
Charakteristika oboru:
Předmětem studia je dynamika, vzájemné vztahy a funkčně-strukturální charakteristika
základních komponent eukaryotické buňky v normě, experimentu a patologii. Dále jsou to
obecné funkční projevy buňky, jako jsou buněčný cyklus, pohyb atd., včetně jejích
regulačních mechanizmů.
Metodickou dominantou jsou zejména moderní metody světelné a elektronové mikroskopie.
Obor se překrývá s celou řadou dalších oborů, zejména s genetikou, molekulární biologií,
strukturní biologií, biochemií a fyziologií.
Profil absolventa doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky:
Absolvent oboru je seznámen se základy biologie buňky a s biologickou podstatou základních
typů patologických procesů. Maximální znalosti jsou vyžadovány v oblasti problematiky
disertační práce. Je seznámen se základními typy metodických přístupů používaných ke
studiu buněk. Osvojil si samostatné vědecké myšlení, tj. schopnost shromáždit a kriticky
zhodnotit současný stav vědomostí a navrhnout řešení, včetně experimentálního modelování.
Metodické přístupy zvolené pro řešení tématu zvládá samostatně. Je schopen interpretace
získaných výsledků a diskusi k nim na vědeckých akcích. Své znalosti z oboru a nově získané
poznatky je schopen předávat v rámci pre- i postgraduálních výukových procesů.
Download

OBOROVÁ RADA BIOLOGIE A PATOLOGIE BUŇKY: