č. d. SK 30907.2
Jún 2010
Strešná krytina - maloplošná
Montážny návod
Obsah
1. Sortiment výrobkov
4
2. Záväzné podmienky montáže
6
3. Montáž strešný krytiny
11
4. Riešenie strešnych detailov
18
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
20
6 Oprava strešnej krytiny
27
7. Praktické rady
28
www.cembrit.sk
…je to tak
ľahké
Nízka hmotnosť krytiny
– vhodná pro drevostavby, novostavby aj rekonštrukcie
Farebná stálosť
– nová UV stabilná farba
Podrobne spracovaná technológia montáže
– montážne postupy dostupné na www.cembrit.sk
V L Á
C E M E
S T Ř
K R Y
K N O N T O V Á
E Š N Á
T I N A
www.cembrit.sk
2
Cembrit, s. r . o . , Horná Malanta 707/25, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce Tel.: +421 37 787 1981-2, email: [email protected]
Obsah:
str.
1. Sortiment výrobkov 4–5
2. Záväzné podmienky montáže
6
2.1 Legislativne požiadavky
6
2.2 Klimatické oblasti
7
2.3 Skladby strešného plášťa - tesnosť poistných hydroizolačných vrstiev
8
2.4 Vetranie strešného plášťa
9
2.5 Návrh správnej veľkosti vetracej medzery
10
3. Montáž strešnej krytiny
11
3.1 Cembrit Diamond - typ Česká šablóna
11
3.1.1 Montážny predpis
11
3.4.1 Založenie šablóny na oplechovaný odkvap - pre klimatickú oblasť (K1, K2) K3
12
3.4.2 Založenie šablóny na polovičný lem - pre klimatickú oblasť K1 a K2 12
3.4.3 Založenie šablóny pri odkvape zosilneným lemovaním - pre klimatickú oblasť K1. K2 13
3.4.4 Postup montáže zosilneného lemovania
13
3.2 Cembrit Quadra - typ Dánsky obdĺžnik, Anglický obdĺžnik
14
3.2.1 Montážny predpis
14
3.2.2 Obdĺžnik pri montáži na háčiky
15
3.2.3 Obdĺžnik na klince a vichrovou sponou
16
3.2.4 Obdĺžnik založený na plechovom lemovaní
16
3.3 Bobrovka
17
3.3.1 Montážny predpis
17
3.3.2 Bobrovka - montáž na háčiky
17
4. Riešenie strešných detailov
18–20
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
20-26
6 Oprava strešnej krytiny
27
7. Praktické rady
28
7.1 Príprava podkladnej konštrukcie - latovanie
28
7.2 Rozmeranie latovania - Založenie šablóny pri odkvape zosilneným lemovaním
28
7.3 Rozmeranie latovania - Založenie šablóny pri odkvape na polovičný lem
28
7.4 Rozmeranie latovania - Založenie obdĺžniku
28
7.5 Postup montáže lemovania valbovej strechy
29
7.6 Postup montáže lemovania sedlovej strechy - polovičným lemom
29
7.7 Postup montáže strešného okna, výlezu alebo komínu
30
7.8 Postup montáže úžľabia
31
7.9 Založenie na plech
31
3
1. Sortiment výrobkov
Strešné krytiny Cembrit Diamond, Quadra a Bobrovka sú výrobky na báze cementu, buničiny a umelých vlákien. Používajú sa pre zastrešenie obytných a priemyselných objektov a na obklady fasád a štítov.
Krytina má špeciálnu povrchovú úpravu založenú na trojstupňovom farbení. Prvý nástrek je cementovým mliekom s obsahom pigmentu. Po vyzretí výrobku sa nanáša transparentná farba z obouch strán.
Lícna strana krytiny je následne opatrená nástrekom akrylátovej farby zaručujúcej dokonalú povrchovú
úpravu. Rubová strana krytiny sa voskuje. Tvrdý, oderuvzdorný, trvanlivý povrch odoláva poveternostným vplyvom a pôsobeniu machov. Strešná krytina Betternit má hladký povrch. Krytina Dominant má
povrch.imitujúci bridlicu Zosilnená krytina Horal je určená do vyšších polôh pre klimatickú oblasť K3.
Cembrit Diamond - Česká šablóna
Farba hnedá
Farba čierna
Farba červená
Cembrit Quadra - Dánsky obdĺžnik
Farba čierna
4
Farba grafitová
Farba grafitová
Farba šedá
Cembrit Quadra - Anglický obdĺžnik
Farba červená
Farba čierna
Farba grafitová
1. Sortiment výrobkov
Technické vlastnosti výrobkov
Cembrit Quadra
- Dánsky obdĺžnik
Cembrit Quadra
- Anglický obdĺžnik
Betternit, Dominant,
Horal
Betternit, Dominant,
Horal
Betternit, Horal
Bobrovka
Betternit
31
0
Cembrit Diamond
- Česká šablóna
17
Tabuľka technických parametrov
Skladovacia vlhkosť
6 - 14 %
Tepelná vodivosť 0,3 - 0,4 W/mK
Nepriepustnosť vody
bez kvapiek
Zásaditosť
pH 10 -12
Trieda reakcie na oheň
A1
STN EN 13501 - 1
Mrazuvzdornosť
RL= min. 0,75 (100 cyklov)
STN EN 492
Nasiakavosť (priemerná)
15%
Hmotnosť (priemerná)
šablóna - 1,33 kg/ks, obdĺžnik - 1,5 kg/ks
šablóna (Horal) - 1,5 kg/ks,
obdĺžnik (Horal) -1,69 kg/ks, bobrovka - 0,79 kg/ks
Objemová hmotnosť (priemerná)
1,85 g/cm2
STN EN 492
Ohybový moment (min)
50 Nm/m
STN EN 492, tr. B
Pevnosť v ťahu za ohybu (priemerná)
20 N/mm2
Zloženie materiálu
Organické vlákna, cement, minerálne plnivá
STN EN 492
Strešné krytiny Cembrit Diamond - Česká šablóna, Quadra - Dánsky a Anglický obdĺžnik a Bobrovka sú
výrobky na báze cementu a kremičitých prísad, armované organickými vláknami. Používajú sa na zastrešenie bytových, občianskych, poľnohospodárskych a priemyselných objektov. Farbená krytina môže vykazovať rozdiel v odtieni použitej farby oproti farbám vzoriek strešných krytín, poprípade voči farbám
krytín uvádzaných v tlačových materiáloch.
Na výrobok maloplošná strešná krytina bolo vydané: európske prehlásenie o zhode č. CCZ/EC/05/2007
- Vláknocementové dosky.
5
2. Záväzné podmienky montáže
2.1 Legislatívne požiadavky
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
10.
4.
11.
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 Sedlová strecha
Odkvap
Úžľabie
Pultová strecha
Manzardová strecha
Valbová strecha
Nárožie
Sedlový vikier
Hrebeň
Valba
Pultový vikier
5.
Tento montážny návod zahrňuje základné pravidlá pre spracovanie strešnej krytiny Cembrit Diamod,
Qadra, Bobrovka. Slúži ako návod výrobcu pre pokládku a vychádza sa z neho pri poskytovaní záruk.
• Strešná krytina musí mať minimálny
sklon odporúčaný výrobcom a normou
STN 73 19 01.
• Maloplošná strešná krytina sa ukladá na
strešné laty s rozmermi 30 x 50 mm alebo
40 x 50 mm6
• Konštrukcie strechy musia byť v súlade
s STN 73 19 01 – Navrhovanie striech.
Strešná konštrukcia sa navrhuje s ohľadom na pôsobiace vplyvy prostredia tak,
aby bola schopná spoluvytvárať požadovaný stav v chránenom či vnútornom
prostredí. Pôsobiace vplyvy charakterizuje: nadmorská výška, relatívna vlhkosť
vzduchu, intenzita dažďa a zaťaženie vetrom, snehom, ľadom a námrazou.
• Strešná krytina je veľmi ľahká, hmotnosť
je 14 -19 kg/m2, čo umožňuje odľahčenie
dreveného krovu oproti krovu s pálenou,
či betónovou krytinou. U starších striech
nie je nutná renovácia krovu pri rekonštrukcii strechy. Každú strešnú konštrukciu je potrebné posúdiť podľa STN EN
1991, Eurokódu 1: Zaťaženie konštrukcií.
• Priestor pod strešnou krytinou musia byť
vetrané od odkvapu ku hrebeňu strechy.
• Pri montáži strešnej krytiny je potrebné
dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ktoré
sú potrebné pre pracovníkov na stavbe.
Montáž krytiny sa prevádza z pracovných
lávok. Dodávateľ pokrývačských prác je
povinný pri vykonávaní prác zaistiť všetky
bezpečnostné opatrenia. Montáž sa nevykonáva pri námraze a silnom vetre, viď.
Vyhláška č. 374/1990 Z.z. „O bezpečnosti
6
práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach“.
• U šikmých a strmých striech musí byť
navrhnutý záchytný systém pre upevnenie pomôcok potrebných pre kontrolu,
údržbu a opravu zariadení a konštrukcií
prístupných zo strešnej plochy.
• Podľa potreby, s ohľadom na bezpečnosť
chodcov a ochranu strešných odkvapov,
sa majú na streche umiestňoval zachytávače snehu (norma STN EN 1991).
• Skladané krytiny všeobecne nie sú tesné
proti prachovému snehu, prachu a proti
vode pôsobiacej hydrostatickým tlakom,
preto je doporučené krytinu doplniť
vhodnou hydroizoláciou.
• Projektant alebo realizačná firma musí pri
celkovom riešení strechy zohľadniť miestne podmienky, funkčnosť okolitých stavieb, bezpečnosť prevozu okolo objektu
(pád snehu zo strechy) a členitosť strechy
podľa danej klimatickej oblasti.
• Základným predpisom pre projektovanie
a realizáciu objektov je Stavebný zákon č.
50/1976 Z.z. . Stavebný zákon ukladá odborne spôsobilým osobám činným v stavebníctve povinnosť chrániť verejné záujmy. Ďalej ukladá povinnosť pri navrhovaní,
umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní,
realizácii, kolaudácii, používaní a odstraňovaní stavieb postupovať podľa všeobecných technických požiadaviek na výstavbu
(VTP). VTP sú uvedené vo vyhláške č.
532/2002 Z.z. „o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu“. Základné
požiadavky verejného záujmu na stavby
sú uvedené nasledovne: Stavba musí byť
navrhnutá a prevedená tak, aby bola pri
rešpektovaní hospodárnosti vhodná pre
zamýšľané využitie a aby splnila základné
požiadavky, ktorými sú:
a) mechanická odolnosť a stabilita,
b) požiarna bezpečnosť,
c) hygiena, ochrana zdravia a životného
prostredia,
d) ochrana pred hlukom a vibráciami,
e) bezpečnosť stavby pri užívaní,
f) energetická úspornosť a tepelná ochrana.
• Ďalšími predpismi, ktoré je potrebné rešpektovať pri návrhu stavebných konštrukcií, teda aj striech sú slovenské technické
normy. Slovenské technické normy nie sú
od 1. 1. 2001 všeobecne záväzné. Platnosť
noriem vymedzuje zákon č. č. 264/1999.
Z.z. v znení zákona č. 254/2003 Z.z., „o
technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody“.
• Záväznosť slovenských tepelnotechnických noriem STN 73 05 40 vymedzuje
vyhláška 532/2002 Z.z., 555/2005 zákon
“o energetickej hospodárnosti budov“,
vyhláška 476/2008 Z.z. a 625/2006 Z.z.
a zákon 162/1995 Z.z..Slovenská technická norma poskytuje pre všeobecné
a opakované používanie pravidlá, smernice alebo charakteristiky činností alebo
ich výsledkov zamerených na dosiahnutie
optimálneho stupňa usporiadania vo vymedzených súvislostiach“
2. Záväzné podmienky montáže
2.2 Klimatické oblasti
Potrebný presah krytiny sa mení podľa spôsobu pokládky, formátu krytiny
a sklonu strechy. Tieto vymenované
veličiny sú závislé na klimatickej oblasti. Klimatická oblasť je pre potrebu pokládky charakterizovaná snehovou oblasťou a nadmorskou výškou.
Presné informácie udáva norma snehových oblastí STN EN 1991-2-3.
Obr. č. 2: Mapa snehových oblastí
Klimatické oblasti
snehová oblasť
nadmorská výška
Klimatická oblasť K1 I - II
do 400 m n. m.
Klimatická oblasť K2 III - IV
do 600 m n. m.
Klimatická oblasť K3 IV - V
do 900 m n. m.
Poznámka: objekty v snehovej oblasti V – potrebné konzultovať Tabuľka presahov krytiny presah krytiny (mm) / rozteč lát (mm)
sklon
strechy
(°)
od - do
Cembrit Diamond
400×400 mm
Cembrit Bobrovka
400×240 mm
18°- 24°
150/225
25°- 29°
Klimatická oblasť K1
120/240
30°- 39°
40°- 45°
120/140
85/210
45°- a viac
100/150
25°- 29°
Klimatická oblasť K2
30°- 39°
40°- 45°
45°- a viac
40°- 45°
45°- a viac
85/210
120/140
120/140
100/150
120/240
100/250
150/225
85/210
Vyžiadať si konzultáciu s technickým oddelením.
Vzhľadom k zaťaženiu konštrukcie, použiť laty
40×60 mm (vypočítané na rozteč krokiev 1 m). 100/250
150/225
85/210
30°- 39°
Klimatická oblasť K3
Cembrit Quadra
600×300 mm
V klimatickej oblasti K3 použiť Českú šablónu vo verzii Horal.
120/240
100/250
Bezpečný sklon strechy - minimálna hodnota je stanovená normou STN 73 19 01
Zvýšená požiadavka na tesnosť podstrešného priestoru
Použitie krytiny v týchto sklonoch a v danej klimatickej
oblasti sa zakazuje
7
2. Záväzné podmienky montáže
2.3 Skladby strešného plášťa - tesnosť poistných hydroizolačných vrstiev
Tříplášťová střecha
pojistná hydroizolace bezkontaktní
volně napnutá s větráním nad a pod fólií
1. latě
2. kontralatě
3. pojistná hydroizolace
4. vzduchová mezera
5. tepelná izolace
6. parotěsná zábrana
7. tepelná izolace
PHI 1
Méně nákladné řešení, které lze použít
u jednoduchých sedlových střech s větším
sklonem strešnej plochy.
Dvouplášťová střecha
pojistná hydroizolace kontaktní na tepelnou izolaci
s větráním nad pojistnou hydroizolací (difúzně otevřenou)
1. latě 2. kontralatě 3. pojistná hydroizolace difúzně otevřená. (PHI 2.stupně,
tř.A - pojistné fólie, tř.C - pojistné fólie svařené-slepené)
4. tepelná izolace
5. parotěsná zábrana
6. tepelná izolace
PHI 2
Ekonomické řešení strešného pláště s dosažením střední těsnosti strešného pláště.
Dvouplášťová střecha
pojistná hydroizolace kontaktní na pevný podklad
s větráním nad pojistnou hydroizolací
1. latě
2. kontralatě
3. pojistná hydroizolace difúzně otevřená (PHI 2.stupně,
tř.A - pojistné fólie, přesah volný)
4. pevný podklad
5. tepelná izolace
6. parotěsná zábrana
7. tepelná izolace
PHI 2
Toto řešení lze použít pri rekonstrukci stávající bedněné střechy. Je vhodné do nízkých sklonů střech.
Tříplášťová střecha
pojistná hydroizolace kontaktní na pevný podklad
s větráním nad a pod pojistnou hydroizolací
1. latě 2. kontralatě 3. pojistná hydroizolace (PHI 2.stupně, tř.A - pojistné
fólie, přesah volný) (PHI 3.stupně, tř.A - asfaltový pás
pod kontralatěmi na pevný podklad
4. pevný podklad
5. vzduchová mezera
6. tepelná izolace
7. parotěsná zábrana
8. tepelná izolace
PHI 2
PHI 3
Při tomto řešení lze použít i materiály, které nejsou dostatečně difúzně otevřené.
Vysvětlivky: PHI - pojistná hydroizolace.
Projektant alebo realizační firma pri celkovém řešení střechy zohlední místní klimatické podmínky, STN 73 1901 a požadavky na těsnost pojistné
hydroizolace.
Zvýšený požadavek těsnosti pojistné hydroizolace může být pre; nedodržení bezpečného sklonu střechy, konštrukcie a členitost střechy, využití podkroví, místní klimatické podmínky, umístění sněhových zábran na střeše, atypické tvary střechy (skládané úžlabí, obloukovitý vikýř apod.).
8
2. Záväzné podmienky montáže
2.4 Vetranie strešného plášťa
Proč větrat strešnej plášť ...
Pro správnou funkci strešného pláště je nutné zabránit kondenzaci vodních par (rosení) na rubové straně strešnej krytiny
dostatečným větráním. Zvláště u budov sa zatepleným podkrovím je nutné střechy navrhovat jako dvouplášťové větrané
s otevřenou vzduchovou mezerou. Dvouplášťová větraná střecha je založena na principu přirozené cirkulace vzduchu vlivem rozdílu teplot u okapu a hřebene. Z tohoto důvodu je nutno správně dimenzovat vstupní otvor pri odkvape střechy
a výstupní otvor u hřebene střechy. Tyto konštrukcie musí být ověřeny tepelně technickým výpočtem podle STN‑73‑05‑40
-Tepelná ochrana budov.
Legenda:
1. okap
2. hydroizolační fólie
3. strešnej lať
4. kontralať
5. strešnej krytina
6. hřebenáč
7. vetracej profil s kartáčem
8. tepelná izolace
9. parozábrana
10. krokev
11. vetracej hlavice
12. zachytávač sněhu
Ventilační prostup fólií - Ø 100 mm, 75 cm2
Pojistná hydroizolační difúzní fólie
Fólie proti proniknutí vzdušné vlhkosti z podstřešního prostoru do tepelně izolačních vrstiev (pojistná hydroizolační fólie
difúzní) musí být vždy umístěna nad tepelně izolačním materiálem a ve vnější pozici
k poloze rosného bodu.
Tímto je umožněn prostup případné vlhkosti z prostoru tepelné izolace do vzduchové medzery.
V oddíle “Skladby strešného pláště” sú uvedeny základní varianty použití pojistné hydroizolace ve střešním plášti. Pokud použije-
me bezkontaktní fólii, musíme realizovat větrané medzery nad fólií a pod ní. Fólie tohoto typu sa nesmí dotýkat tepelné izolace v
místě prověšení a ve hřebeni střechy musí
být prořezána cca 50 mm.
Není-li prostor pod pojistnou izolací provětráván (dvouplášťová šikmá střecha), navrhuje sa pojistná izolace difúzně otevřená,
aby na jejím rubu nedocházelo ke kondenzaci vodní páry.
Za difúzně otevřené pojistné hydroizolační materiály sú považovány pojistné izolace
s ekvivalentní difúzní tloušťkou menší než
0,3m. Tyto materiály mohou být pokládány na tepelně izolační materiály, mohou být
volně zavěšeny mezi krokve.
U dvouplášťových šikmých střech musí být
vždy používány pojistné izolace z difúzně
otevřených materiálů.
Prostor pod fólií u hřebene střechy musíme
větrat, čehož dosáhneme prořezáním fólie
cca 50 mm, alebo použijeme ventilační prostup fólií. Tyto ventilační prostupy lze využít
i v okolí střešních oken.
9
2. Záväzné podmienky montáže
2.5 Návrh správnej veľkosti vetracej medzery.
Následující tabulka nám pomáhá určit velikost vstupního otvoru pri odkvape, výstupního otvoru u hřebene střechy a veľkosti průběžné větrané medzery. Tabuľka je určena do délky krokve střechy 10 m. Pokud je krokev delší než 10 m zvětšuje sa
nejmenší tloušťka vzduchové vrstvy o 10% hodnoty připadající k nejmenší tloušťce a příslušnému sklonu. Do délky krokví
6 m ve sklonu střechy plochy > 25° je přípustná minimální tloušťka vzduchové medzery 40 mm (*). Při realizaci větrání střechy musíme zohlednit zmenšení vstupního a výstupního otvoru podle procenta propustnosti použité mřížky.
Tabuľka větrání strešného pláště
Typ střechy
dvouplášťová střecha
vzduchová
mezera
horní
vzduchová
mezera H1
napojovací otvory
sklon střechy
(°)
tloušťka větrané
vzduchové vrstvy
H1 (mm)
okap, úžlabí - S1
hřeben, nároží - S2
18°– 24°
60
S1>1/200
S2>1/400
25°– 45°
50 (40*)
S1>1/300
S2>1/600
>45°
50 (40*)
S1>1/400
S2>1/800
18°–24°
60
S1>1/200
S2>1/400
25°– 45°
50 (40*)
S1>1/300
S2>1/600
>45°
50 (40*)
S1>1/400
S2>1/800
18°–24°
40
S3>1/200
S4>1/400
25°– 45°
30
S3>1/300
S4>1/600
>45°
20
S3>1/400
S4>1/800
s pojistnou hydroizolací
difúzně otevřenou
tříplášťová střecha
s pojistnou hydroizolací
difúzně uzavřenou
horní
vzduchová
mezera H1
dolní
vzduchová
mezera H2
Vetranie strešného plášťa je realizováno kombinací větrání hřebene a tvarovkou.
Velikost výstupního otvoru pri větrání hřebenem
je 100 cm2 /bm.Větrací mezera 1 cm/bm.
Velikost výstupního otvoru vetracej hlavice Oriko je 100 cm2 /1ks.
Vetranie strešného plášťa je realizováno plastovými hlavicemi.
Velikost výstupního otvoru plastové vetracej hlavice je 200 cm2 /1ks.
Vetranie strešného plášťa je realizováno zvýšeným
hřebenem střechy.
10
3. Montáž strešný krytiny
3.1 Cembrit Diamond - Česká šablóna
3.1.1 Montážny predpis
Cembrit Diamond sa klade ve vodorovných řadách na špici. Rozteč laťování pre
českou šablonu je 210 mm. Při položení šablóny na latě je horní špička šablóny zároveň s horní hranou latě. Cembrit Diamond
sa připevňuje přibitím hřebíků do dřevěného podkladu tvořeného latěmi 30×50 mm
alebo 40×60 mm, dále sa přichycuje vichrovou sponou. Každý kus krytiny je držen
dvěma klince a jednou vichrovou sponou.
Mezi jednotlivými kusy krytiny musí být za-
Horní špička České šablóny sa pokládá zároveň s horní hranou latě, otvory na přibití sú pak ve středu předcházející latě.
1.
Šablona sa přibije dvěma klince do
středu latě. Hřebíky prochází kolem
materiálu šablóny předcházející řady,
prostor kolem otvoru je tak podložen.
2.
Po přibití Diamondu sa zasunou
vichrové spony za šikminu šablóny.
Vichrová spona na špici sa ohne dolů
po směru spádu střechy.
3.
Zastřižení Diamondu - hrana šablóny
bude odvádět vodu mimo podstřešní prostor pokud by došlo k zanesení plechového lemovania listím alebo
prachem.
1.
Abychom mohli menší díly šablon
bezpečně připevnit, musíme použít
pomocné latě.
2.
Díl krytiny, který je větší než polovina celého dílu, sa vichruje.
3.
Zastřižení šablóny - spodní část šablóny je nutno zaoblit tak, aby voda
stékala z hrany do plochy střechy.
4.
Zastřižení šablóny - hrana šablóny
bude odvádět vodu mimo podstřešní prostor.
1.
Na obrázku vpravo je díl šablóny, který nelze dostatečně připevnit, proto
je šablóna na tomto obrázku vystřižená z většího dílu.
2.
Díl krytiny je připevněn dostatečně
třemi klince.
3.
Zastřižení šablóny - spodní část šablóny je nutno zaoblit tak, aby voda
stékala z hrany do plochy střechy.
4.
chována mezera 4 mm pre umístění vichrové spony. Vichrová spona sa ohne dolů po
směru spádu střechy. Presah české šablóny
ve špičce musí být 18 - 23 mm. Maloplošná
krytina sa klade směrem od okapu ke hřebeni a zprava doleva (zleva doprava). Úpravy krytin (dělením) sa provádí speciálními
ručními alebo pákovými nůžkami na stříhání vláknocementového materiálu. Použití nože na dělení krytiny nedoporučujeme,
řez není dostatečně rovný. Na dělení kry-
tiny nedoporučujeme používat rozbrušovací kotouč (prach trvale zůstává v povrchové barvě krytiny.) Okapová hrana krytiny
přesahuje do 1/3 až do 1/2 šířky okapového žlabu. Hranu krytiny u závětrné lišty, lemovania prostupů apod. je nutno ve spodní
části zaoblit tak, aby odváděná voda stékala
do plochy střechy. Díl krytiny, který je větší než polovina celého dílu, sa vichruje. Latě
pre českou šablonu zahustíme u lemovania
střechy, nároží, úžlabí, komínu a prostupů.
! ŠPATNĚ
4.
! ŠPATNĚ
! ŠPATNĚ
11
3. Montáž strešný krytiny
3.1.2 Založenie Cembrit Diamondu na oplechovaný okap - pre klimatickú oblasť (K1, K2) K3
max. 70 min. 400
E
A
E
E
350
E
Způsob založení Cembrit Diamond - České šablóny „na oplechovaný okap“ doporučujeme používat ve všech klimatických oblastech (K1,
K2) v K3 je jeho použití samozřejmostí. Do klimatické oblasti K3 je také nutno použít šablonu s větší tloušťkou materiálu 5 mm, pod názvem Horal. Pro větší bezpečnost použijte latě (60 × 40 mm) o větší nosnosti alebo můžete zahustit latě v celé ploše střechy.
Cembrit Diamond - Česká šablóna přesah krytiny, spotřeba
přesah - A
mm
rozteč - E
mm
spotřeba šablon
ks/m2
spotřeba vr. spon
ks/m2
spotřeba hřebíků
ks/m2
spotřeba latí
m/m2
85
210
10,10
10,10
20,20
4,76
3.1.3 Založenie Cembrit Diamondu na polovičný lem - pre klimatickú oblasť K1 a K2
E
V tomto provedení založení šablóny je možno předsadit krytinu do okapu jen cca 50 mm. Odvod vody však zlepší plechová okapnička
a zároveň zpevní celý lem krytiny. Do spodní vrstvy zakládací řady sa použije půlka šablóny č.1, u druhé vrstvy zakládací řady sa pre estetický vzhled přistřihne protilehlý roh dílu č. 2. Šablona druhé vrstvy zakládací řady sa přepevní třemi klince v mírném trojúhelníku..
max. 50 G
E
A
E
E
350
1
1
Cembrit Diamond - Česká šablóna přesah krytiny, spotřeba
12
přesah - A
mm
rozteč - E
mm
rozteč - G
mm
spotřeba šablon
ks/m2
85
210
175
10,10
spotřeba vr. spon spotřeba hřebíků
ks/m2
ks/m2
10,10
20,20
spotřeba latí
m/m2
4,76
3. Montáž strešný krytiny
3.1.4 Založenie Cembrit Diamondu pri odkvape zosilneným lemovaním - pre klimatickú oblasť K1. K2
max. 70
H
E
E
A
E
E
350
E
Dalším způsobem je založení na zesílené lemovania. Pokud chceme docílit pevného lemovania, musíme postupovat střídavým zakládáním
poloviční a celé šablóny. Vichrová spona, která je podložená a je mezi dvěma materiály, nám pevně spojuje obě dvě vrstvy. Přesný návod
tohoto zakládání je rozkreslen v následujících obrázcích.
Cembrit Diamond - Česká šablóna přesah krytiny, spotřeba
přesah - A
mm
rozteč - E
mm
rozteč - H
mm
spotřeba šablon
ks/m2
85
210
340
10,10
spotřeba vr. spon spotřeba hřebíků
ks/m2
ks/m2
10,10
spotřeba latí
m/m2
20,20
4,76
3.1.5 Postup montáže zosilneného lemovania
1
1.
rvní díl sa položí k pleP
chovému lemovania tak,
aby nebyla deformována
vodní drážka.
4
2
3
2.
ruhý díl sa připevní dvěD
ma klince. Pod okraj tohoto dílu sa zasune vichrová
spona.
5
5. Další postup sa opakuje jako v bodu 3.
3.
Třetí díl překryje vichrovou sponou. Připevní sa tak,
aby vichrová spona dobře
držela.
6
6. Další postup sa opakuje jako v bodu 4.
4.
Celá šablóna sa nasadí na připravenou vichrovou sponou. Za okraj sa
zasune vichrová spona pre další řadu
šablon.
7
7. Další postup sa opakuje až do potřebné délky lemu.
13
3. Montáž strešný krytiny
3.2 Cembrit Quadra - Dánsky obdĺžnik, Anglický obdĺžnik
3.2.1 Montážny predpis
Skládaná krytina je v provedení dvojité pokládky pevnější a odolnější než pri jednoduchém kladení. Obdélníky Dánské a Anglické doporučujeme zavěsit na háčiky alebo
je lze připevňovat dvěma klince a jednou
vichrovou sponou. Maloplošná krytina sa
připevňuje přibitím hřebíků do dřevěného
podkladu tvořeného latěmi 30×50 mm alebo 40×60 mm, dále sa přichycuje vichrovou
sponou. Každý kus krytiny je držen dvěma
klince a jednou vichrovou sponou.
Mezi jednotlivými kusy krytiny musí být zaNa obrázku vlevo je obdĺžnik zavěšen na háčiky. Pokládka je v tomto
provedení velmi jednoduchá a rychlá.
Nedochází k pnutí materiálu pri jeho
tepelné dilataci. Horní hrana obdĺžniku je posazená zároveň s horní hranou latě.
Na obrázku vpravo je obdĺžnik připevněn dvěma klince a jednou vichrovou sponou. Obdĺžnik je posunut
na latích tak, aby sa vytvořil prostor
pre přitlučení hřebíků.
Obrázek vlevo - krajní díl nelze dostatečně připevnit - je úzký, klince
nelze použít.
Na obrázku vpravo je šířka krajního
dílu zvětšena tak, aby tento díl bylo
možno dostatečně připevnit dvěma
klince a jednou vichrovou sponou.
1.
chována mezera 4 mm pre umístění vichrové spony. Vichrová spona sa ohne dolů
po směru spádu střechy. Cembrit Quadra
a bobrovka sa zavěšuje na háčiky. Háčky závěsné sú určeny pre latě tl. 30 mm, 40 mm.
Háčky sa na latě zavěšují alebo přitloukají. Maloplošná krytina sa klade směrem od
okapu ke hřebeni a zprava doleva (zleva doprava). Úpravy krytin (dělením) sa provádí
speciálními ručními alebo pákovými nůžkami na stříhání vláknocementového materiálu. Použití nože na dělení krytiny nedopo-
ručujeme, řez není dostatečně rovný. Na
dělení krytiny nedoporučujeme používat
rozbrušovací kotouč (prach trvale zůstává
v povrchové barvě krytiny.)
Okapová hrana krytiny přesahuje do 1/3 až
do 1/2 šířky okapového žlabu. Hranu krytiny u závětrné lišty, lemovania prostupů
apod. je nutno ve spodní části zaoblit tak,
aby odváděná voda stékala do plochy střechy.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
! ŠPATNĚ
2.
Šířka celého dílu obdĺžniku který navazuje v řadě na krajní díl je úměrně
zmenšena. (řez je označen červeně)
V následující řadě sa otvor pre vichrovou sponou posune úměrně vytvořené mezeře.
Na obrázku vlevo je pre řešení krajního dílu použit čtverec 600 × 600 mm,
který sa krátí podle potřeby. Připevnění toho dílu sa prování několika
klince a dvěma vichrovými sponami
podle šířky dílu.
S těmito čtverci 600 × 600 mm lze řešit i kraje střechy, které sú šikmo. Podobně i ukončení do úžlabního plechu, kolem oken a komínů. Připevnění toho dílu sa prování několika klince a dvěma vichrovými sponami podle šířky dílu.
14
1.
2.
1.
2.
3. Montáž strešný krytiny
3.2.2 Cembrit Quadra pri montáži na háčiky
0
x. 1
ma
hA
hA
sa
pře
0
A0
sahtl. 3
pře
, (4
tl.
,
30
)
(40
0
x. 1
x. 1
ma
0)
ma
0)
, (4
A
30 h A
sah
tlř. esa
p
pře
0
x. 1
ma
A0,
alh. 3
řest
40
p
0,
3
tl.
40
10
0
-2
0 A
A
,4
30 sah
sah
tl. pře
pře
0
-2
10
105
o2
Ad
ah tl.
řes
p
0
-2
tl.
do
25
tl.
do
25
A
5
max.
max. 70
70
C
C
E
E
A
P
5
P
E
E
E
E
E
E
me háček natloukací). Na posledním obrázku je uvedeno možnost použití širších latí s
natloukacími háčiky, kdy přesnost rozměření latí není nutná. Cembrit Quadra v první
řadě u kraje lemovania v úžlabí sa připevňují klince a vichrovou sponou.
0
x. 1
ma
max. 10
sa
pře
0
x. 1
ma
Závěsné háčiky sú určeny pre tloušťku latě
30 mm, 40 mm. V ostatních případech sa používají háčiky natloukací. Při běžné pokládce
je potřeba 4/5 háčků závěsných kombinovat s 1/5 háčků natloukacích (např. v místě
kontralatě, kde nelze háček zavěsit použije-
max. 10
Při montáži maloplošné krytiny v provedení dvojitého krytí doporučujeme používat
háčiky. Pokládka je v tomto provedení velmi jednoduchá a rychlá. Nedochází k pnutí materiálu pri jeho tepelné dilataci. Každý díl krytiny je zavěšen na jednom háčku.
Cembrit Quadra na háčiky přesah krytiny, spotřeba
přesah A
mm
rozteč
E = P
mm
D
mm
C
mm
spotřeba
obdélníků
ks/m2
spotřeba
háčků
ks/m2
spotřeba
latí
m/m2
100
250
350
295
13,11
13,11
4,00
120
240
360
305
13,66
13,66
4,16
150
225
375
320
14,57
14,57
4,44
15
3. Montáž strešný krytiny
3.2.3 Cembrit Quadra na klince a vichrovou sponou
A
max. 70
70
max.
C
C
EE
4
A
P
4
P
EE
EE
EE
10 - 20
Cembrit Quadra lze připevnit klince a vichrovou sponou. Materiál je dodáván s otvorem na vichrovou sponou, pokud je dodán i s otvory
na klince pak sú pre rozteč latí 250 mm. Jinak sa otvory vytvoří až před pokládkou krytiny podle sklonu střechy. Kde sú otvory umístěny
uvádí následující tabulka. Každý díl krytiny je uchycen dvěma klince a jednou vichrovou sponou.
Cembrit Qudra na klince a vichrovou sponou přesah krytiny, spotřeba
přesah
A
mm
rozteč
E = P
mm
F
mm
D
mm
C
mm
spotřeba
obdélníků
ks/m2
spotřeba
vichr. spon
ks/m2
spotřeba
hřebíků
ks/m2
spotřeba
latí
m/m2
100
250
358
350
295
13,11
13,11
26,22
4,00
120
240
370
360
305
13,66
13,66
27,32
4,16
150
225
385
375
320
14,57
14,57
29,14
4,44
3.2.4 Cembrit Quadra založený na plechovom lemovaní
max. 70
D-100
E
Založenie obdélníků lze realizovat na plechovom lemovaní. Pak je první řada krytiny nahrazena plechem. Toto provedení je zvláště vhodné do klimatické oblasti K3. Lemování střechy je pevnější vzhledem k možným námrazám. V klimatické oblasti K2 a K3 sa používají latě
60 x 40 mm pre rozteč krokví do 1 m. Šířka zakládacího plechového lemovania je určena podle místních zvyklostí a zkušeností. Konstrukce plechového lemu sa klempířsky provede jako část plechové střechy.
16
3. Montáž strešný krytiny
3.3 Bobrovka
3.3.1 Montážny predpis
Maloplošná strešnej krytina sa klade na
strešnej latě o rozměrech 30 × 50 mm alebo 40 × 60 mm. Bobrovka sa zavěšuje na
háčiky. Háčky závěsné sú určeny pre latě
tl. 30 mm, 40 mm. Háčky sa na latě zavěšují alebo přitloukají. Při běžné pokládce je
potřeba 4/5 háčků závěsných kombinovat s 1/5 háčků natloukacích (např. v mís-
tě kontralatě, kde nelze háček zavěsit použijeme háček natloukací). Maloplošná krytina sa klade směrem od okapu ke hřebeni a zprava doleva (zleva doprava). Úpravy krytin (dělením) sa provádí speciálními
ručními alebo pákovými nůžkami na stříhání vláknocementového materiálu. Použití nože na dělení krytiny nedoporučujeme,
0
x. 1
ma
h
esa
A
,
0
l. 3
t
pře
př
0
x. 1
ma
A
sah
řez není dostatečně rovný. Na dělení krytiny nedoporučujeme používat rozbrušovací kotouč (prach trvale zůstává v povrchové barvě krytiny.) Okapová hrana krytiny
přesahuje do 1/3 až do 1/2 šířky okapového žlabu.
)
(40
0
x. 1
tl.
,
30
ma
)
(40
hA
sa
pře
hA
sa
pře
0
x. 1
ma
tl.
,
30
40
tl.
0
3
4
0,
A
sah
pře
3.3.2 Bobrovka - montáž na háčiky
Pro lepší odvádění vody do okapu je nutné použít malou okapničku, která zpevňuje první řadu krytiny. Zakládací řada a okrajové části
plochy sú připevněny klince. Pro upevnění dalších řad krytiny sa používají háčiky závěsné na latě tl. 30 mm a natloukací. Každý díl krytiny
je zavěšen na jednom háčku. Na doplňujícím obrázku je u kraje střechy použita otočená šablóny 400 × 400 mm.
Bobrovka na háčiky přesah krytiny, spotřeba
rozteč
E = P
mm
D
mm
spotřeba
bobrovek
ks/m2
spotřeba
háčků
ks/m2
spotřeba
latí
m/m2
100
150
200
27,10
27,10
6,67
120
140
210
29,04
29,04
7,15
E
E
E
A
E
E
E
50 E
5
P
D+50
D+50
E
E
E
E
E
E
50 D
E
E
max. 10
přesah
A
mm
5
17
0
-2
10
pře
A
sah
10
-
4. Riešenie strešných detailov
Větrání tříplášťové střechy u hřebene plastovými hlavicemi
40
0
20
28
20
10
0
10
30
28
50
50
60
120 200
18
0
30
50
Větrání tříplášťové střechy hřebenáčem
Větrání tříplášťové střechy zvýšeným hřebenem
Větrání tříplášťové střechy zvýšeným hřebenem s hřebenáčem
Plechové úžlabí sa stejnými sklony střechy
Plechové úžlabí s různými sklony střechy
4. Riešenie strešných detailov
Plechové lemovania okraje tříplášťové střechy bez přesahu
Plechové lemovania okraje tříplášťové střechy s přesahem
Plechové lemovania okraje tříplášťové střechy s přesahem
Plechové lemovania okraje nadezdívky tříplášťové střechy
Plechové lemovania komína
Profily lemovania komína
19
4. Riešenie strešných detailov
Okap tříplášťové střechy s přesahem
Žlab za atikou
Okap tříplášťové střechy s římsou
Změna sklonu tříplášťové střechy
Legenda:
Změna sklonu mansardové tříplášťové střechy
20
1. strešnej krytina
2. strešnej lať
3. hydroizolační fólie difúzní
4. kontralať
5. Větrací mezera
6. tepelná izolace
7. parotěsná zábrana
8. podkladnej laťka
9. krokev
10. vetracej mřížka
11. hřebenáč kónický 480×230 mm
12. příchytka hřebenáče 16×75 mm
13. příchytka hřebenáče 19×155 mm
14. hřebenáč kónický 400×120 mm
15. plechová dilatační lišta
16. plechová dvojitá vodní drážka
17. plechové jednoduché úžlabí
18. plechové předělení úžlabí
19. pevný podklad
20. plechový zadní díl komína
21. plech (přechod mansardy)
22. plechový přední díl komína
23. plechová jednoduchá vodní drážka
24. plechový okap
25. jednoduchá vodní drážka
26. oplechování změny sklonu střechy
27. vetracej hlavice
28. vetracej pás hřebene
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
Hřebenáč kónický - malý
120
Hřebenáč slouží ke krytí hřebene a nároží
střechy. Má kónický tvar umožňující kladení
s přesahem 60 mm.
Technické parametry
označení: hřebenáč kónický - malý
rozměry: 400×120 mm
spotřeba: 3 ks/bm
materiál: vláknocement
barva:
barva krytiny
50
Montáž kónického hřebenáče
Na vrchol krokví sa připevní hřebenové držáky s hřebenovou latí.Výška hřebenové latě je závislá na sklonu střechy. První (poslední) hřebenáč sa přišroubuje k hřebenové lati vrutem s podložkou (min. průměr 4 mm). První hřebenáčová příchytka sa upevní 2 klince přes hřebenáč do hřebenové latě osadí sa druhý hřebenáč a hřebenáčová příchytka sa přihne tak, aby přichytila druhý hřebenáč. Malý kónický hřebenáč sa kombinuje s lemováním nároží a hřebene.
Hřebenáč kónický - velký
Hřebenáč slouží ke krytí hřebene a nároží
střechy. Má kónický tvar umožňující kladení
s přesahem 90 mm.
Technické parametry
označení: hřebenáč kónický - malý
rozměry: 480×230 mm
spotřeba: 2,5 ks/bm
vetracej plocha:
100 cm2/bm
materiál: vláknocement
barva:
barva krytiny
230
10 - 15
50
30°
Montáž kónického hřebenáče
Na vrchol krokví sa připevní hřebenové držáky s hřebenovou latí.Výška hřebenové latě je závislá na sklonu střechy. První (poslední) hřebenáč sa přišroubuje k hřebenové lati vrutem s podložkou (min. průměr 4 mm). První hřebenáčová příchytka sa upevní 2 klince přes hřebenáč do hřebenové latě příchytkou hřebenáče 155×19 mm a vruty ke hřebenové lati, osadí sa druhý hřebenáč a hřebenáčová příchytka
sa přihne tak, aby přichytila druhý hřebenáč. Při použití kartáče a vytvoření medzery 10 mm větrá strešnej plocha 100 cm2/mb. Ukončení
strešnej plochy nemusíme lemovat, hřebenáč má dostatečnou šířku na překrytí i malých dílů krytiny.
Rozbočovací hřebenáč
Rozbočovací hřebenáč slouží ke spojení
kónických hřebenáčů valbovej strechy.
Technické parametry
označení: rozbočovací hřebenáč
materiál: laminát
barva:
barva krytiny
45°
Montáž rozbočovacího hřebenáče
Při montáži kónických hřebenáčů sa překryje vrchol valbovej strechy rozbočovacím hřebenáčem.Ten sa upevní hřebíkem s kloboučkovou
hlavou alebo vrutem s podložkou. Při použití na menším sklonu střechy sa laminátový díl musí přizpůsobit vzniklé geometrii.
21
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
Větrací hlavice LG 200
Větrací hlavice LG 200 ve tvaru Cembrit
Diamond a Quadra sú určeny k větrání
strešného pláště.
Technické parametry
označení: vetracej hlavice LG 200
rozměry: 400×400 mm, 300×600 mm
vetracej plocha:
200 cm2
materiál: nárazuvzdorný polystyren
barva:
barva krytiny
Montáž vetracej hlavice LG 200
Větrací hlavice LG 200 sa umísťují u hřebene střechy tak, aby sa větrala celá strešnej plocha. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice sa založí do příslušné řady a připevní sa dvěma klince a vichrovou sponou. U obdĺžniku sa následující řada nad vetracej hlavicí upraví do požadovaného tvaru.
Větrací hlavice Oriko
Větrací hlavice Oriko ve tvaru Cembrit Diamond a Quadra sú určeny k větrání strešného pláště.
Technické parametry
označení: vetracej hlavice Oriko
rozměry: 400×400 mm, 300×600 mm
vetracej plocha:
100 cm2
materiál: vláknocement
barva:
barva krytiny
Montáž vetracej hlavice Oriko
Větrací hlavice Oriko sa umísťují u hřebene střechy tak, aby sa větrala celá strešnej plocha. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice sa založí do příslušné řady a připevní sa dvěma klince a vichrovou sponou. U obdĺžniku sa následující řada nad vetracej hlavicí upraví do požadovaného tvaru.
Ventilační prostup SL
Ventilační prostup ve tvaru Cembrit Diamond a Quadra umožňuje prostup strešnej
krytinou a používá sa pre větrání kanalizací,
kuchyní, WC atd.
Technické parametry
označení: rozměry: sklon střechy:
materiál: průměr prostupu:
ventilační prostup SL
400×400 mm, 300×600 mm
od 18°
nárazuvzdorný polystyren
Ø 110 mm
Montáž ventilačního prostupu SL
Hlavice sa umísťují nad příslušným potrubím. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice sa založí do příslušné řady a připevní sa dvěma klince a vichrovou sponou. U obdĺžniku sa následující řada nad ventilační hlavicí upraví do požadovaného tvaru. Pokud sa hlavice použije v oblastech s větším sněhovým zatížením, je vhodné nad ventilační hlavici umístit sněhový zachytávač lopatkový.
22
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
Ventilační prostup Ø 160 mm
Ventilační prostup ve tvaru Cembrit Diamond
a Quadra umožňuje prostup strešnej krytinou
a používá sa pre větrání kuchyní atd.
Technické parametry
označení: rozměry: sklon střechy:
materiál: průměr prostupu:
ventilační prostup Ø 160
400×400 mm, 300×600 mm
od 30° - 45°
nárazuvzdorný polystyren
Ø 160 mm
Montáž ventilačního prostupu
Hlavice sa umísťují nad příslušným potrubím. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice sa založí do příslušné řady a připevní sa dvěma klince a vichrovou sponou. U obdĺžniku sa následující řada nad ventilační hlavicí upraví do požadovaného tvaru. Pokud sa hlavice použije v oblastech s větším sněhovým zatížením, je vhodné nad ventilační hlavici umístit sněhový zachytávač lopatkový.
Anténní prostup ve tvaru Cembrit Diamond a Quadra umožňuje průchod strešnej krytinou.
60
Anténní prostup
110
Technické parametry
označení: rozměry: sklon střechy:
materiál: průměr prostupu:
anténní prostup AZ 16
400×400 mm, 300×600 mm
od 18°
nárazuvzdorný polystyren
max. Ø 60 mm
Montáž anténního prostupu
Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Anténní prostup sa založí do příslušné řady a připevní sa dvěma klince a vichrovou sponou. Nosnou tyč antény je nutno přesně umístit do otvoru anténního prostupu a připevnit k nosné konstrukci krovu. Těsnící manžeta sa sestřihne na průměr nosné tyče antény..
Prostupová hlavice turbokotle
Výrobek je určen k prostupu komína turbokotle.
Technické parametry
označení: rozměry: sklon střechy:
materiál: průměr prostupu:
Prostup 130
400×400 mm, 300×600 mm
od 30°- 45°
sklolaminát
max. Ø130 mm
Ø130
Montáž prostupu
Hlavice sa umísťují nad příslušným potrubím. Montáž sa provádí ve spoluprácí s topenářskou firmou. Límec, který překrývá prostupovou hlavici je součástí dodávky komína. Otvor je určen pre potrubí Ø 130 mm. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. Hlavice sa založí do příslušné řady a připevní sa dvěma klince a vichrovou sponou. U obdĺžniku sa následující řada nad ventilační hlavicí upraví do požadovaného tvaru. Pokud sa hlavice použije v oblastech s větším sněhovým zatížením, je vhodné nad ventilační hlavici umístit sněhový zachytávač lopatkový.
23
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
Sněhové zábrany
K zabránění skluzu sněhu sa střechy, k ochraně provozu kolem objektu, k ochraně strešnej konštrukcie a okapů používáme
zachytávače sněhu. Jejich návrh a rozmístění sa řídí jejich funkcí, sklonem střechy, sněhovým zatížením, materiálem a profilem krytiny.
Rozhodující pre použití sněhových zachytávačů je hledisko bezpečnosti. Sněhové zachytávače umísťujeme tam, kde: a) pád sněhu ze střechy může ohrozit chodce alebo
poškodit okolní konštrukcie, b) sa sníh hro-
madí vlivem jeho posunu po střeše (např.
v úžlabí), c) hrozí poškození střešních prvků. Umístění, typ a množství sněhových zachytávačů volíme vždy podle sněhové oblasti a tvaru střechy. Zachytávače sa podle
potřeby dávají i do několika úrovní střechy,
aby sa tíha sněhu rovnoměrně roznesla na
jednotlivé řady zachytávačů. Nejen správnej
rozmístění, ale i množství sněhových zachytávačů je nutné k jejich správnej funkci.
použijí jen v poslední řadě u okapu střechy,
alebo sa jejich rozmístění v ploše střechy
podcení hrozí především v klimatické oblasti K2. a K3 nebezpečí jejich deformace
a proražení krytiny.
U šablóny sa používá hák s délkou 400 mm.
Nos háku je pak umístěn nad překladem
krytiny. V klimatické oblasti K2 a K3 sa pri
použití sněhových háků doporučuje celoplošně zahustit latě na rozteč 105 mm (nos
háku bude umístěn nad překladem krytiny
a nad latí). U obdélníků sa použije sněhový
hák délky 520 mm, který sa zavěsí za lať a
připevní hřebíkem.
Sněhový hák
Sněhové háky sa připevňují pod strešnej krytinu přibitím ke strešnej lati. Počet
sněhových háků a jejich rozmístění sa řídí
sklonem střechy, sněhovou oblastí a musí
být rozmístěny po celé ploše střechy podle uvedené tabulky. Tyto sněhové háky mají
zadržet sníh v celé ploše střechy. Pokud sa
Rozmístění sněhových háků ks/m2
24
Sněhový hák A 400
sklon střechy
K1
K2
K3
18° - 25°
2
4
-
25° - 30°
3
6
8
30° - 40°
4
7
10
Sněhový hák E 520
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
Montáž systému sněhových zábran
Univerzální tvarovky sa používají pre zavěšení sněhových zachytávačů, stoupací plošiny, stupaček a držák solárního panelu .
Sněhová zábrana sa skládá z univerzální tvarovky ve tvaru šablóny alebo obdĺžniku a výměnných dílů, které sa nasazují do univerzální tvarovky.
Univerzální tvarovku - šablonu alebo obdĺžnik připevňujeme přiloženými vruty na vloženou dřevěnou strešnej lať o min. průřezu
30×80 mm obdobným způsobem jako vláknocementovou krytinu. Středový šroub je opatřen těsnící podložkou. Pomocnou lať
dostatečně ukotvíme.
Rozteče jednotlivých univerzálních tvarovek sú dány typem krytiny a statickým výpočtem alebo zkušeným odhadem, který nám
určí počet jednotlivých modulů „N“.
304 × N
468 × N
Dimenzování sněhových zábran
Rozmístění a použití sněhových zachytávačů lze určit podle zkušenosti v dané oblasti. Pokud sa zpracovávají v projektu všechny
detaily střechy, určí tyto závislosti projektant výpočtem.
Výpočet
Při návrhu je nutné správně stanovit zatížení podle oddílu 5.3 v
„STN EN 1991-2-3“. Síla působící na zachytávač sa
vypočte ze vzorce:
Fs = s × b × sinα
s = µi × sk
Legenda:
Fs- zatížení sněhem na zábranu ve směru skluzu [kNm-1]
s - zatížení sněhem na střeše [kNm-2]
b - půdorysná vzdálenost zábrany od hřebene, alebo od předešlé řady zachytávačů [m]
α- sklon střechy [°]
µi - tvarový součinitel [0,8 - 1,6]
sk- zatížení sněhem podle sněhové oblasti [kNm-2]
Součinitel tření mezi krytinou a sněhem sa uvažuje roven nule. Porovnáním únosnosti zachytávače a síly Fs upravíme vzdálenost mezi držáky.Výpočet je stanoven
na statické zatížení.
Dynamická síla vyvolaná pohybujícím sa sněhem není uvažována. Dynamická složka je výrazně vyšší než statická. Abychom tuto složku omezili je vhodné umístit
zachytávače sněhu v několika řadách nad sebou.
25
5. Príslušenstvo strešnej krytiny
Mřížový zachytávač sněhu
Zabrání sesuvu sněhu ze střechy. Vhodné
použití do max. II. klimatické oblasti. Technické parametry
materiál:
nosnost vzpěry:
O cel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
F = max. 3 kN
Tyčový zachytávač
Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. Nedochází k namrzání sněhu. Možné použít až
do III. klimatické oblasti.
Technické parametry
materiál:
nosnost vzpěry:
Ocel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
F = max. 5 kN
Zachytávač sněhu s kulatinou
Umožní zachytit větší hmotnost sněhu. Nedochází k namrzání sněhu. Možné použít až
do III. klimatické oblasti.
Technické parametry
materiál:
nosnost vzpěry:
Ocel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
F = max. 5 kN
Lopatka
Umísťuje sa pri odkvape v jedné alebo ve
dvou řadách. Možné použít až do III. klimatické oblasti. Technické parametry
materiál:
nosnost vzpěry:
26
Ocel žárově zinkovaná opatřená
práškovou barvou
F = max. 5 kN
6. Oprava střešnej krytiny
20
Poškozenou šablonu (obdĺžnik) je třeba
nejdříve odstranit vytažením alebo vytržením. Původní klince sa vytáhnou zpod šablon (obdélníků) pomocí vytahovače hřebíků č.1. Na původní místo sa připevní speciální držák opatřený vichrovou sponou č. 2.
Nová šablóna sa zasune na původní místo, nasadí sa na vichrovou sponou a spona sa ohne ve směru k okapu (ohnutí spony nejlépe provedeme kleštěmi s kulatou
hlavou do obloučku). Držák spony je vyroben z plechu, kterým je prostrčená vichrová spona.
75
10
0
Ukotvení krytiny klince
Ukotvení krytiny háčkem
Poškozený obdĺžnik alebo bobrovku uvolníme tak, že viditelnou část háčku otočíme
kleštěmi o úhel 90°.
Nový díl krytiny nasuneme na původní místo pomocí vytahovače hřebíku.
Viditelnou část háčku otočíme do původního tvaru.
Pokrývačské nářadí
27
7. Praktické rady
7.1 Príprava podkladnej konštrukcie - laťování
Maloplošná strešnej krytina sa klade na
strešnej latě o rozměrech 30 × 50 mm alebo 40 × 60 mm. Konstrukce střechy musí
být v souladu s STN 73 19 01 – Navrhování střech.
Latě pre českou šablonu zahustíme u lemovania střechy, nároží, úžlabí, komínu
a všech prostupů.
Tloušťka vetracej medzery (výška kontralatě) je určena výpočtem. Při běžném sklonu sa výška kontralatě používá 5 cm. Před
položením první latě je nutno střechu proměřit a prověřit kolmost spádnice na okap
střechy.
25-30
7.2 Rozmeranie latovania - Založenie šablóny pri odkvape zosilneným lemovaním
1.
22.
3.
3
podkladní lať 7×20mm
Spodní hranu krytiny položíme do roviny
okapu. Horní hrana krytiny nám určuje
polohu řídící latě od které rozměřujeme
všechny ostatní latě s roztečí 210 mm.
Položením poloviční šablóny do roviny
okapu nám horní hrana šablóny určuje
polohu pomocné latě. V prostoru pod lemem lze latě zahustit.
Podkladní lať 7 x 20 mm sa přitluče na
první lať. Lem je mírně zvednut, první
a druhá vrstva lemu kopíruje plochu bez
průhybu.
2.
3.
210
25-30
1.
210
7.3 Rozmeranie latovania - Založenie šablóny pri odkvape na polovičný lem
podkladní lať 7×20mm
max. 50
max. 50
Spodní hranu krytiny položíme do roviny okapu. Horní hrana krytiny nám
určuje polohu řídící latě.
Od řídící latě rozměřujeme ostatní latě
s roztečí 210 mm. V prostoru pod lemem
lze latě zahustit.
Podkladní lať 7 × 20 mm sa přitluče na
první lať.
7.4 Rozmeranie latovania - Založenie obdĺžniku
2.
3.
4.
5.
600 - E
max. 70
10
E
10
1.
Spodní hranu krytiny položíme do roviny okapu. Horní hrana krytiny nám určuje polohu řídící latě od které rozměřujeme všechny
ostatní latě s roztečí „E“ dané sklonem střechy. Umístění pomocných latí je dáno podle schématu na obrázku, kde „E“ je rozteč latí.
který je uveden na str. 14.
28
7. Praktické rady
7.5 Postup montáže lemovania valbovej strechy
1. Určíme linii rovnoběžnou s hřebenem alebo nárožím střechy, po kterou zastřiháváme
strešnej krytinu. Presah lemu přes tuto linii
držíme cca 100 mm.
2. Použijeme latě tl.10 -15mm pod lemovania
tak, aby sa vyrovnala podkladnej plocha lemu
sa strešnej plochou.
3. Připravíme si otvor, kterým prostrčíme vichrovou sponou. Tato vichrová spona je připravena na následující lemovací šablonu.
4. Každá lemovací šablóna je držena nejméně
dvěma klince a jednou vichrovou sponou.
7.6 Postup montáže lemovania sedlovej strechy - polovičným lemom
! ŠPATNĚ
1. Určíme svislou linii, po kterou zastřiháváme
strešnej krytinu. Presah lemu přes tuto linii
držíme cca 100 mm. Druhá linie nám určuje
okraj sedlovej strechy.
2. Použijeme latě tl.10 -15mm pod lemovania
tak, aby sa vyrovnala podkladnej plocha lemu
sa strešnej plochou.
3. Ukázka neřešené hrany strešnej krytina, která nám zavádí vodu pod lemovania střechy.
4. Každá lemovací šablóna je chycena nejméně
třemi klince v mírném trojúhelníku. Lemovací šablóna je mírně natočena tak, aby nám zaváděla vodu do strešnej plochy..
3.a Řešením předcházejícího problému
zavádění vody pod lem střechy je
zakrácení zaváděcí hrany.
alším řešením je založení zaváděD
cí hrany mezí lemovací šablóny. Tento způsob sa v minulosti tradičně používal
3.b
29
7. Praktické rady
7.7 Postup montáže strešného okna, výlezu alebo komínu
Latě pre českou šablonu zahustíme u lemovania
střechy, nároží, úžlabí, komínu a všech prostupů.
Z následujícího postupu
montáže je patrné, že tato
příprava je důležitá z hlediska dostatečného upevnění menších dílů krytiny
u lemovania prostupových
otvoru.
2.
1.
Nasazení výlezu střechy
na připravený otvor, jeho
upevnění příponkami.
Spodní část okna překryje
první řadu šablon.
Šablona je rozdělena tak, 3.
že spodní část je pod plechovým lemem a horní
část nad ním. Horní část
je ukončena zároveň sa
spodní částí okna.
! ŠPATNĚ
4.
Tento díl šablóny lze připevnit pouze jedním hřebíkem, což není dostatečné.
Tento díl šablóny sa vy- 5.
střihne do prostoru montáže z většího kusu materiálu tak, aby ho bylo možno
dostatečně připevnit klince. Podobně sa postupuje i
u ostatních detailů střechy.
6.
Pro připevnění šablon u lemovania je důležité zahuštěné laťování.
Pokud je vystřižení kon- 7.
cové šablóny příliš malé
a hrozilo by její zlomení,
pak musíme tento díl složit
ze dvou dílů šablóny s překladem.
30
7.8 Postup montáže úžlabí
Latě pod úžlabním plechem musíme
zahustit tak, abychom měli možnost
krajní díly šablóny dostatečně připevnit.
Úžlabí je vyrobeno s jednoduchou
vodní drážkou a drážkou, která nám
podepírá materiál.
a
10
a
10
7
10
7
10
Označený díl není možno dostatečně připevnit.V zimně sa pak led opře
o tento díl a dojde vlivem posuvu
ledu k vylomení.
1.
Správné řešení je provedeno na tomto dílu. Díl je vystřižen z většího kusu
materiálu. V tomto případě lze tento
díl připevnit dostatečně třemi klince.
Horní špička je sestřižena ve směru
posunu ledu.
2.
7.9 Založenie na plech
Zakončení plechu je provedeno jednoduchou vodní drážkou.
Lem střechy je místem, které je po
úžlabí střechy nejvíce namáhané.
Krytina, která přesahuje vodní drážku leží na podpoře, která současně
zvedá krytinu, nahrazuje tak podkladnej laťku.
Aby nedocházelo k boulení plechu
v důsledku dilatací sú jednotlivé úseky vyrobeny z kratších dílů.
31
Obchodné regióny spoločnosti Cembrit, s.r.o.
CA
NO
TS
KM
ZA
BY
PU PB
SL
DK
LM
PP
IL
TN
SI
BN
SE
PE
PN
TT
PK
BA
SC
BB
PD
MY
MA
TR
HC
GA
1.
TO
NR
ZH
ZC
ZM
DT
PT
LV
LC
PO
GL
RA
ML
SB
LE
SN
BR
BS
KA
SA
DS
ZV
2.
SK
SP
KK
RK
MT
BJ
RV
3.
HE
VT
MI
KE
KS
SV
SO
TV
RS
VK
NZ
KN
Kontakty na regionálnych obchodných manažérov:
Štefan Boršányi
región 1
tel.: 0908 789 230
Ing. Martina Rešetárová
región 2
tel.: 0918 417 609
Anton Lakatoš
región 3
tel.: 0918 894 329
Spoločnosť Cembrit, s.r.o. je súčasťou popredného európskeho výrobcu
stavebných materiálov Cembrit Holding A/S. Hlavnými produktmi skupiny
sú strešné a fasádne systémy z vláknocementového materiálu. Súčasťou
širokého sortimentu ponúkaných produktov je aj kompletná rada doplnkov a odborný technický servis.
Všetky vláknocementové výrobky sú vyrábané v moderných výrobných
závodoch, šetrných k životnému prostrediu.
Uvedené technické informácie odpovedajú súčasnému technickému stavu
a našim získaným skúsenostiam. Pri aplikácii v praxi je nutné prihliadať ku
zvláštnostiam každého jednotlivého použitia.
Toto vydanie montážneho návodu na fasádny obklad ruší platnosť predchádzajúcich.
Cembrit, s.r.o.
Sídlo firmy:
Horná Malanta 707/25
SK - 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Adresa pre doručovanie poštových zásielok:
Cembrit, s.r.o.
PO Box 50/D
949 01 Nitra
Tel.: 00421 37 787 1981-2
Fax.: 00421 37 787 1983
E-mail: [email protected]
www.cembrit.sk
Technický servis:
Ing. František Malý
Tel.: 0917 439 561
Download

Strešná krytina - maloplošná