VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Ing.
Pavel
Ctibor
Sanjay
Sampath
Instituce / Institution
Ph.D.
ÚFP AV ČR
NEschválené VES13
Název projektu / Project Title
Nástřiky keramických materiálů se speciálními fyzikálními vlastnostmi
001
Prof.
MUDr.
Ilja
Stříž
Stony Brook University
CSc.
003
Stephen I.
RNDr.
Marcela
Rennard
Krečmerová
CSc.
006
Charles E.
MUDr.
McKenna
Dita
Maixnerová
Jan
Novak
Ph.D.
010
Ing.
Šárka
Petrová
Prof.
Dr. Ing.
Marinus L.
Otte
František
Holešovský
IKEM
Imunomodulační účinky vitaminu D a jeho vazebného proteinu (VDBP) na interakce buněk přirozené
imunity
University of Nebraska
Medical Center
Immunomodulatory effects of vitamin D and vitamin D binding protein in interactions of innate immune
cells
ÚOCHB AV ČR
Nové strukturní typy profarmak biologicky aktivních nukleotidových analogů
University of Southern
California
Novel structural types of prodrugs of biologically active nucleotide analogs
1. LF UK
University of Alabama at
Birmingham
Ph.D.
011
Thermally sprayed ceramic coatings with special physical properties
ÚEB AV ČR
North Dakota State
University
FVTM UJEP
Markery a genetické faktory ovlivňující progresi renální insuficience u pacientů s IgA nefropatií
Markers and genetic factors affecting progression and severity of renal disease in patients with IgA
nephropathy
Využití mokřadních rostlin pro čistění průmyslových a zemědělských odpadních vod a produkci biopaliv
Wetland plants for industrial and agricultural waste water cleaning and production of biofuels
Teoreticko-experimentální studium pracovního média a vedení tepla při broušení
013
Doc.
Ioan
Marinescu
Karel
Fraňa
Jianshun
Zhang
RNDr.
Daniela
Řípová
CSc.
PCP
Ing.
Jaroslav
Tintěra
CSc.
IKEM
Ing.
University of Toledo
Ph.D.
Theoretical-experimental study of fluid and heat management in grinding
FS TUL
Studium turbulentního proudění a jeho vlivu na pohyb a rozložení znečišťujících látek v prostoru
Syracuse University
Study of a turbulent flow and its impact on the contaminant movement and distribution in a space
014
016
Prof.
Ing.
Dr. Ing.
Neuroplasticity and cognitive performance after working memory training in older people with mild
cognitive impairment
FSV UK
Modelování dopadů politik zavádění obnovitelných zdrojů na trhy s energetickými a zemědělskými
komoditami
Jaeggi
Karel
Janda
David
Zilberman
University of California,
Berkeley
Michal
Beneš
FJFI ČVUT
017
Doc.
University of Maryland
Susanne M.
M.A., Dr.,
Ph.D.
019
Prof.
Ing.
Tissa H.
Illangasekare
Jaroslav
Kobliha
John
Frampton
020
Colorado School of Mines
CSc.
Neuroplasticita a kognitivní výkony po tréninku pracovní paměti u starších osob s mírnou kognitivní
poruchou
FLD ČZU
North Carolina State
University
Modelling of impacts of renewable resources policies on markets with energy and agricultural commodities
Vývoj a ověřování modelů dynamiky tekutin a fázových přechodů v porézním prostředí při ochraně
životního prostředí
Development and validation of porous media fluid dynamics and phase transitions models for subsurface
environmental application
Studium růstových procesů a rezistence druhů rodu Abies na základě jejich hybridizace
Study of growth processes and resistance of Abies species on basis of their hybridization
1
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Prof.
RNDr.
Vladimír
Čech
Lawrence T.
Drzal
Název projektu / Project Title
Instituce / Institution
Ph.D.
FCH VUT
NEschválené VES13
Pokročilé mezivrstvy pro polymerní kompozity s řízenou mezifází
024
RNDr.
Cyril
Bařinka
Michigan State University
Ph.D.
025
RNDr.
Barbara S.
Slusher
Viktor
Žárský
John
Fowler
Jiří
Plešek
BTÚ AV ČR
Johns Hopkins School of
Medicine
CSc.
Advanced interlayers for polymer composites with controlled interphase
Nové funkční skupiny vážící ionty zinku a jejich využití pro vývoj vylepšených inhibitorů metaloproteáz
Alternative zinc-binding groups and their utility for improved bimetallic hydrolase inhibition
PřF UK
Funkce komplexu exocyst u kukuřice
Oregon State University
Exocyst complex functions in maize
026
Ing.
027
Heidi P.
Yannis F.
Ing.
Andrea
CSc.
Feigenbaum
Northern Arizona University
University of California,
Davis
Dafalias
Dlasková
Ph.D.
029
Daniel F.
RNDr.
Petr
FGÚ AV ČR
State University of NY at
Stony Brook
Bogenhagen
Ježek
ÚT AV ČR
DrSc.
Vývoj, validace a implementace modelů plasticity kovů s kinematickým a směrovým zpevněním
Development, validation and implementation of metal plasticity constitutive models with kinematic and
directional distortional hardening
Mitochondriální ribosomy a jejich interakce s nukleoidy
Mitochondrial ribosomes and their interactions with nucleoids
FGÚ AV ČR
Nanoskopie mitochondrií
Yale University
Nanoscopy of mitochondria
030
Joe rg
RNDr.
Zdeněk
Bewersdorf
Faltýnek Fric
Ph.D.
BC AV ČR (ENTÚ)
Holarktické rozšíření motýlů: minulé invaze a změna klimatu?
032
Doc.
Mgr.
Akito
Kawahara
Michal
Koucký
Eric
Allender
University of Florida
Ph.D.
033
034
RNDr.
Johana
RNDr.
Jiří
Dr. Ing.
MÚ AV ČR
State University of New
Jersey
Brokešová
CSc.
MFF UK
Málek
Ph.D.
ÚSMH AV ČR
John R.
Evans
U.S. Geological Survey
Sven
Ubik
CESNET
035
Thomas A.
DeFanti
University of California,
San Diego
Holarctic distribution of butterflies: Past invasion and climate change?
Hranice efektivních výpočtů
Limits of efficient computation
Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů v oblastech Long Valley Caldera a The Geysers,
Kalifornie
Continuous 6DOF monitoring of seismic swarms in the vicinity of the Long Valley Caldera and The
Geysers, California
Archivace distribuovaných síťových aplikací
Archiving for distributed communication applications
2
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Prof.
Ing.
036
RNDr.
Instituce / Institution
Vladislav
Čurn
Joshua
Mackie
San José State University
Timothy S.
Wood
Wright State University
Grace E.
Lim-Fong
Jiří
Pavlíček
Clifford E.
Berkman
Ph.D.
Petr
Porcal
Aria
Amirbahman
Název projektu / Project Title
Proč dochází k invaznímu šíření bochnatky v Evropě? Srovnávací molekulární a ekologická studie
bochnatky americké na území České republiky a USA
Why the spreading of Pectinatella in Europe has invasive character? Comparative molecular and
ecological studies of Pectinatella in the Czech Republic and the USA
Randolph-Macon College
Ph.D.
037
Ing.
ZF JČU
NEschválené VES13
BTÚ AV ČR
Washington State
University
Ph.D.
Peptidomimetika na bázi sloučenin fosforu jako inhibitory membránového antigenu prostatických buněk:
návrh, syntéza a studie struktura-funkce
Phosphorus-based peptidomimetics as inhibitors of prostate-specific membrane antigen: Design,
synthesis, and structure-function studies
BC AV ČR (HBÚ)
Vliv slunečního záření na kvalitu vod vyvěrajících z acidifikovaných půd
University of Maine
Effect of solar radiation on the quality of water springing from acidified soils
038
Mgr.
Tomáš
Erban
Ludek
Zurek
Jiban
Kumar
VÚRV
040
Ing.
Kansas State University
Ph.D.
041
RNDr.
RNDr.
043
RNDr.
Hanu R.
Pappu
Jiří
Tomáš
Skuhrovec
Dostálek
F. Leland
Russell
Markéta
Marečková
Paul R.
Jensen
Washington State
University
Ph.D.
Ph.D.
Petr
VÚRV
BÚ AV ČR
Wichita State University
Ph.D.
044
MUDr.
VÚRV
VÚRV
University of California,
San Diego
Bednařík
Porovnání společenstev bakterií asociovaných s roztočem Varroa destructor pocházejících ze silně a slabě
infikovaných včelstev
Comparisons of bacterial communities associated to the pest mite Varroa destructor originated from
different level of bee colonies infestation
Genomické a funkčně genomické studium virů obilnin
Genomics and functional genomic study of cereal viruses
Hypotéza enemy release jako vysvětlení invazivního úspěchu Cirsium vulgare a Carduus nutans
Enemy release hypothesis as an explanation of invasive success of Cirsium vulgare and Carduus nutans
Sekundární metabolity indukované interakcí mezi mikroorganismy
Secondary metabolites induced by microbial interactions
CEITEC MU
Funkční magnetická rezonanční spektroskopie: Transfer pokročilé spektroskopické metodologie
University of Minnesota
Functional magnetic resonance spectroscopy: Transfer of advanced spectroscopic methodology
056
Mgr.
Silvia
Mangia
Lumír
Krejčí
Ph.D.
057
Xiaolan
Prof.
RNDr.
Emanuel
058
Joseph
Memorial Sloan-Kettering
Cancer Centre
Zhao
Šucman
Wang
LF MU
CSc.
FVHE VFU
University of California,
San Diego
Úloha sumoylace při regulaci homologní rekombinace a opravy dvouřetězcových zlomů v DNA
Role of sumoylation in regulation of homologous recombination and repair of DNA double-strand breaks
Využití moderních elektroanalytických metod pro stanovení biologicky důležitých prvků v potravinách,
krmivech a vzorcích životního prostředí
Use of modern electroanalytical methods for determination of biologically important trace elements in food,
feedstuff and environmental samples
3
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Prof.
MVDr.
Vladimír
Celer
Robert L.
Glass
Instituce / Institution
Ph.D.
059
Prof.
RNDr.
Josef
Šlapal
Ralph
Kopperman
Václav
Klika
FVL VFU
Pan American Veterinary
Laboratories
CSc.
FSI VUT
NEschválené VES13
Název projektu / Project Title
Inhibice viru reprodukčního a respiračního syndromu prasat prostřednictvím intracelulárně exprimovaných
scFv protilátek
Inhibition of Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSv) by scFv derived intrabodies
Studium diskrétních vlastností topologických a uzávěrových prostorů
062
Ing.
City University of New York Study of discrete-like properties of topological and closure spaces
Ph.D.
FJFI ČVUT
Makroskopické proměnné: jejich extrakce a charakter jejich evolučních rovnic v reálných problémech
063
Ioannis G.
RNDr.
Miroslav
Kevrekidis
Kulich
Princeton University
Ph.D.
FEL ČVUT
Coarse-grained variables: Their extraction and nature of their evolution equations in real problems
Explorace neznámého prostředí s pohyblivými objekty týmem humanoidů
066
William C.
Doc.
Mgr.
Regli
Drexel University
Exploration of an unknown environment with movable obstacles by a group of humanoids
CN VŠB-TUO
Environmentální rizika emisí otěrových částic z frikčních kompozitů a vývoj nových, ekologicky šetrných
materiálů
Jana
Kukutschová
Peter
Filip
Boris
Krška
ZF MENDELU
Ksenija
Gasic
Clemson University
Michal
Přibyl
Hsueh-Chia
Chang
Ph.D.
067
Prof.
Dr. Ing.
Southern Illinois University
Environmental risks associated with emissions of wear particles from friction composites and development
of new eco-friendly materials
Možnosti a perspektivy zlepšení situace pěstování broskvoní
070
Doc.
Ing.
Ph.D.
FCHI VŠCHT
Studium přenosu elektrického náboje u rozhraní elektrolyt-pevná fáze v elektrochemických mikro a
nanosystémech nacházejících se mimo termodynamickou rovnováhu
University of Notre Dame
Study on electric charge transfer at electrolyte-solid phase interfaces in electrochemical micro and
nanosystems out of thermal equilibrium
074
Ing.
Roman
Vozdek
Csaba
Szabo
1. LF UK
075
Mgr.
Júlia
Starková
University of Texas
Ph.D.
076
Harry A.
RNDr.
Radomíra
CSc.
081
Prof.
Mgr.
Ruth C.
Martin
Marek
Šebela
083
Katherine A.
Aronstein
2. LF UK
Funkční úloha mitochondrií v regulaci exprese genů zprostředkované sirovodíkem u Caenorhabditis
elegans
Role of the mitochondrial function in the transcriptional regulation mediated by the hydrogen sulfide in
Caenorhabditis elegans
Regulace homeoboxových genů v leukemických buňkách
Medical University of South
Regulation of homeobox genes in leukemic cells
Carolina
Drabkin
Vaňková
Possibilities and perspectives for improving peach cultivation in the Czech Republic
Dr.
ÚEB AV ČR
Vliv cytokininů a kyseliny salicylové na růst a odolnost vůči abiotickým stresům u vybraných druhů trav
Agricultural Research
Service, USDA
Effect of cytokinins and salicylic acid on growth and abiotic stress tolerance of selected grass species
PřF UPOL
Agricultural Research
Service, USDA
Molekulární mechanismy včelí imunity a resistence na infekční choroby
Molecular mechanisms of bee immunity and resistance to infectious diseases
4
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
RNDr.
Petr
Bartůněk
David
Doc.
RNDr.
CSc.
Münzbergová
Kirsten
Bomblies
Helena
Králová
ÚMG AV ČR
University of California,
San Diego
Traver
Zuzana
Název projektu / Project Title
Instituce / Institution
085
Ph.D.
BÚ AV ČR
NEschválené VES13
Využití modelového organizmu Danio rerio ke studiu krvetvorby
Use of zebrafish model to understand hematopoiesis
Evoluční důsledky polyploidizace
088
Doc.
Ing.
Harvard University
CSc.
FAST VUT
Evolutionary consequences of polyploidization
Vliv morfologické degradace drobných vodních toků na jejich trofizaci
089
Melinda D.
Ing.
Daniels
Vladislav
Krzyžánek
Richard D.
Leapman
Josef
Jančář
Alan J.
Lesser
Jozef
Kaiser
Martin
Richardson
Kansas State University
Ph.D.
ÚPT AV ČR
Impact of small water courses morphological degradation on their eutrophication
Měření hmotnosti makromolekulárních komplexů pomocí komerčního elektronového mikroskopu
090
Prof.
RNDr.
CSc.
092
Doc.
Ing.
Ing.
Filip
Železný
Mass measurements of macromolecular assemblies in commercial electron microscopes
FCH VUT
Vliv tuhých nanočástic na nelineární mechanickou odezvu amorfních polymerů
University of
Massachusetts
PhD.
093
Doc.
NIBIB, NIH
FSI VUT
University of Central
Florida
Ph.D.
FEL ČVUT
Effect of rigid nanoparticles on the nonlinear mechanical response of amorphous polymers
Kombinace spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu a Ramanovy spektrometrie pro
charakterizaci řasové biomasy
Combination of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy with Raman spectroscopy for characterization of
algal biomass
Predikce integračních míst retrovirů pomocí relačního strojového učení
094
Prof.
RNDr.
095
Jakub
Tolar
Pavel
Drábek
Stephen B.
Robinson
University of Minnesota
DrSc.
FAV ZČU
Prediction of retrovirus integration sites using relational machine learning
Topologické a variační metody studia nelineárních okrajových úloh
Wake Forest University
Topological and variational methods for nonlinear boundary value problems
Prof.
Ing.
Maya
Chhetri
Kamil
Kuča
Brian
Bennion
University of North Carolina
Ph.D.
098
RNDr.
Miroslava
Herbstová
Lawrence Livermore
National Laboratory
Ph.D.
099
Dr.
Helmut
Kirchhoff
Michal
Dvořák
Aly M.
Fadly
100
FN HK
BC AV ČR (ÚMBR)
Washington State
University
CSc.
ÚMG AV ČR
Agricultural Research
Service, USDA
Výzkum nových modulátorů cholinesteras - syntéza, in vitro hodnocení a počítačová chemie
Research on novel cholinesterase modulators - synthesis, in vitro evaluation and computational chemistry
Oprava fotosystému II po fotoinhibici a funkční reorganizace thylakoidní membrány rostlin
Photosystem II repair cycle and functional rearrangement of plant thylakoid membrane
Ptačí experimentální modely zhoubných nádorů: perspektivy a nové možnosti
Avian experimental models of malignant tumors: Current perspectives and new possibilities
5
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Ing.
Jaroslav
Havlík
Instituce / Institution
Ph.D.
FAPPZ ČZU
101
Doc.
RNDr.
Osman
Kaftanoglu
Ondřej
Santolík
Craig A.
Kletzing
Arizona State University
Dr.
ÚFA AV ČR
NEschválené VES13
Název projektu / Project Title
Role bakterií mléčného kvašení a sekundárních metabolitů v rezistenci včely medonosné (Apis melifera)
vůči bakteriálním pathogenům
Role of probiotic bacteria and natural compounds in bacterial resistance of bees (Apis mellifera L.)
Šíření vln v oblasti radiačních pásů: analýza dat projektu NASA RBSP
103
Doc.
RNDr.
Anna
Putnová
Nejdet
Delener
Martin
Kváč
104
Doc.
Ing.
University of Iowa
Ph.D.,
MBA
Ph.D.
105
John
Ing.
Ondřej
Uhlík
Mary B.
Leigh
FP VUT
Inovační potenciál diverzitních týmů v globálním podnikání
Arcadia University
Innovation potential of diversified teams in global business
BC AV ČR (PARÚ)
North Dakota State
University
McEvoy
Ph.D.
FPBT VŠCHT
108
Mgr.
Stanislav
Korenko
University of Alaska
Fairbanks
Ph.D.
Propagation of waves in the radiation belt region: Analysis of measurements of the RBSP mission
FAPPZ ČZU
Aktivní imunizace telat proti kryptosporidióze pomocí živé vakcíny: experimentální ověření vědecké
hypotézy
Active immunization of calves against cryptosporidiosis with a live vaccine: Experimental verification of
scientific hypothesis
Studium bakteriální diversity a bioremediačního potenciálu v kontaminovaném prostředí mírného a
chladného klimatu pomocí metagenomiky a dalších molekulárně biologických nástrojů
Assessing bacterial diversity and bioremediation potential in contaminated environments of mild and cold
climates using metagenomics and other molecular biology tools
Chemická komunikace mezi pavouky a její narušení pesticidy
111
Ann L.
Doc.
Ing.
Jiří
Rypstra
Němeček
Miami University
Ph.D.
FSV ČVUT
112
Konstantin
Ing.
Michal
Sobolev
Pravenec
University of Wisconsin
DrSc.
114
Theodore W.
Doc.
RNDr.
University of California,
San Francisco
Kurtz
Dagmar
Solichová
František
Švec
Ph.D.
116
Doc. PharmDr.
Hana
Kubová
DrSc.
Mgr.
Ondřej
Soukup
Apurba K.
Bhattacharjee
Development of a superhydrophobic engineered cementitious composite by means of combined
experimental and numerical investigation
Úloha oxidačního stresu a chronického zánětu při metabolických a kardiovaskulárních komplikacích
metabolického syndromu
Role of oxidative stress and chronic inflammation in metabolic and cardiovascular complications of the
metabolic syndrome
Vývoj a testování nových monolitických stacionárních fází pro HPLC vhodných pro biomedicínský výzkum
a klinickou praxi
FGÚ AV ČR
Jak ovlivní mozkový inzult v průběhu časného vývoje jedince postnatální neurogenezu?
Nathan S. Kline Institute for
How do early life insults affect postnatal neurogenesis?
Psychiatric Research
Scharfman
120
FN HK
Vývoj superhydrofobního vláknocementového kompozitu s řízenými vlastnostmi pomocí kombinovaného
experimentálního a numerického výzkumu
Lawrence Berkeley National Development and testing of novel monolithic stationary phases for HPLC suitable for biomedical research
Laboratory
and clinical practice
119
Helen A.
FGÚ AV ČR
Chemical communication in spiders and its disruption by pesticides
Ph.D.
FN HK
Vývoj potenciálních léčiv na Alzheimerovu chorobu
Apurba Krishna
Bhattacharjee
Development of potential Alzheimer's disease drugs
6
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
RNDr.
Věra
Kůrková
Instituce / Institution
DrSc.
ÚI AV ČR
NEschválené VES13
Název projektu / Project Title
Složitost a učení neuronových a jádrových sítí
121
Ing.
Paul C.
Kainen
Luděk
Berec
Daniel
Maxin
Ondřej
Kuda
Nada A.
Abumrad
Roman
Barták
Kanna
Rajan
Martin
Fellner
Dr.
Georgetown University
Complexity and learning of neural and kernel networks
BC AV ČR (ENTÚ)
Dynamika populací vystavených pohlavně přenosným infekcím
Valparaiso University
Dynamics of populations subject to sexually transmitted infections
122
RNDr.
Ph.D.
FGÚ AV ČR
Signalizační a metabolické funkce lipidů v kardiomyocytech
Washington University
Signaling and metabolic functions of lipids in cardiomyocytes
123
Prof.
RNDr.
Ph.D.
124
Doc.
RNDr.
MFF UK
Monterey Bay Aquarium
Research Institute
Ph.D
Znalostní inženýrství v plánování pro reálné domény
Knowledge engineering for real-world planning
PřF UPOL
Úloha auxin-binding proteinů ABP1 a ABP4 v de-etiolizaci kukuřičného mezokotylu
University of Minnesota
Role of auxin-binding proteins ABP1 and ABP4 in de-etiolation of maize mesocotyl
125
RNDr.
Jerry David
Cohen
Tomáš
Ditrich
Ph.D.
PF JČU
Evaluace badatelsky orientované výuky biologie a přírodopisu z pohledu lektorů a recipientů
131
Ashley E.
Doc.
Ing.
Štěpán
Steel
Jurajda
USDA Forest Service
Ph.D.
Evaluation of the inquiry based education of biology from the point of view of both lectors and recipients
NHÚ AV ČR
Mezinárodní srovnání mezd pomocí McDonald’s
Princeton University
Measuring real wages using McDonald’s workers
132
Mgr.
Orley
Ashenfelter
Milan
Janda
Ph.D.
BC AV ČR (ENTÚ)
Diverzita fenotypických, ekologických a geografických sítí – test taxonového cyklu u mravenců rodu
Pheidole
University of Michigan
Evolving diversity in phenotypic, ecological, and geographic networks: Testing the taxon cycle in Pheidole
ants
134
Ing.
Evan P.
Economo
Sylvie
Hadrová
Ph.D.
137
Diane L.
007
Agricultural Research
Service, USDA
Van Hekken
Ing.
Pavel
Izák
Ph.D.
ÚCHP AV ČR
Ing.
Karel
Friess
Ph.D.
FCHI VŠCHT
Richard D.
Doc.
Agrovýzkum Rapotín,
s.r.o.
RNDr.
Noble
Libor
Pechar
Miroslav
Kummel
University of Colorado
CSc.
ZF JČU
008
Colorado College
Vliv krmného doplňku směsi rostlinných esenciálních olejů na užitkovost a složení mléka dojnic
Effect of a mixture of supplemental dietary plant essential oils on milk yield and composition of diary cows
Obohacení surového bioplynu o methan
Enrichment of raw biogas by methane
Funkční charakteristiky krajiny jako klíčový element pro hodnocení eutrofního zatížení povrchových vod a
vodních nádrží
Functional characteristics of the landscape as a key element for evaluating the eutrophic pollution of
surface waters and water reservoirs
7
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Doc.
MUDr.
Eva
Králíková
Instituce / Institution
CSc.
VFN
018
Richard D.
RNDr.
Jiří
Hurt
Šimůnek
Mayo Clinic
Ph.D.
ÚFA AV ČR
039
Prof.
RNDr.
Jolene S.
Pickett
Václav
Janiš
Mark
Jarrell
University of Iowa
DrSc.
FZÚ AV ČR
NEschválené VES13
Název projektu / Project Title
Léčba závislosti na tabáku dle Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, pokračování implementace a
hodnocení v ČR
Treatment of tobacco dependence according to the Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic - continuing
implementation and evaluation in the CR
Příjem a zpracování dat z přístroje WBD projektu CLUSTER
Reception of the data from scientific instrument WBD on board the Cluster mission at the Panska Ves
telemetry station
Nelokální fluktuace v systémech se silně korelovanými a neuspořádanými elektrony
046
RNDr.
Michael
Prouza
Paul
O'Connor
Louisiana State University Nonlocal fluctuations in system with strongly correlated and disordered electrons
Ph.D.
047
Ing.
Tomáš
Vomastek
FZÚ AV ČR
Brookhaven National
Laboratory
Ph.D.
MBÚ AV ČR
Charakterizace CCD senzorů pro projekt Large Synoptic Survey Telescope
CCD characterization for the Large Synoptic Survey Telescope
Proteinová interakční síť adaptorového proteinu RACK1 a její vliv na motilitu nádorových buněk
050
Doc.
060
Doc.
MVDr.
Ing.
RNDr.
Jiri
Adamec
Eva
Urbanová
Skřivanová
Ph.D.
Ladislav
Kokoška
Ph.D.
Michael
Hume
Vojtěch
Šimon
John A.
Nousek
Katarína
Kološtová
Robert M.
Hoffman
Vladimír
Bobek
Robert M.
Hoffman
Daniel
Hořínek
Bradley J.
Erickson
University of Nebraska
VÚŽV
Látky a extrakty rostlinného původu a jejich inhibiční účinky na Clostridium perfringens
FTZ ČZU
Agricultural Research
Service, USDA
Ph.D.
064
Mgr.
Protein interaction network of adaptor protein RACK1 and its role in cancer cell motility
FEL ČVUT
Pennsylvania State
University
Ph.D.
3. LF UK
Effect of plant-derived compounds and extracts on Clostridium perfringens
Výbuchy v rentgenových binárních systémech s akreující kompaktní složkou
Outbursts in binary X-ray systems with accreting compact component
Chemorezistence diseminovaných nádorových buněk indukovaná viscerální tukovou tkání
077
MUDr.
Ph.D.
University of San Diego
Chemosensitivity of disseminated tumor cells induced by visceral adipose tissue
FN KV
Nádorová diseminace indukovaná zvýšením počtu nádor infiltrujících makrofágů
078
MUDr.
University of San Diego
Ph.D.
FN u sv. Anny
079
Mayo Clinic
Tumor dissemination induced by increased numbers of tumor infiltrating macrophages
Neurozobrazovací vlastnosti mozkové tkáně u normotenzního hydrocefalu - stanovení diagnostických a
prognostických biomarkerů
Neuroimaging features of Normal Pressure Hydrocephalus - Multilevel longitudinal MRI study
8
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Ing.
Martin
Potocký
ÚEB AV ČR
080
Christopher J. Staiger
RNDr.
Karel J.
Angelis
Anne B.
Britt
Purdue University
CSc.
082
Doc.
RNDr.
Jan
Suda
Ph.D.
RNDr.
Meyerson
Klára
Řeháková
Jayne
Belnap
Ing.
Ladislav
Pína
Role of signalling lipids phosphatidic acid, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and diacylglycerol in the
regulation of actin cytoskeleton dynamics in plant cells
Mutageneze při opravě dvojvláknových zlomů DNA
University of California,
Davis
Mutagenesis during DNA double strand break repair
BÚ AV ČR
Role celogenomových procesů v invazivní úspěšnosti na globální škále: interdisciplinární studium rodu
Phragmites
University of Rhode Island Hidden side of plant invasions: Role of genome-wide processes in plant success at the global scale
Ph.D.
BÚ AV ČR
087
Doc.
Úloha signálních lipidů kyseliny fosfatidové, fosfatidylinositol 4,5-bisfosfátu a diacylglycerolu v regulaci
dynamiky aktinového cytoskeletu rostlinných buněk
ÚEB AV ČR
086
Laura A.
Název projektu / Project Title
Instituce / Institution
Ph.D.
NEschválené VES13
U. S. Geological Survey
DrSc.
FJFI ČVUT
Fenomén aridních oblastí - Biologické půdní krusty. Významný spojenec rostlin přežívajících na
nehostinných místech pouští
Comparative biology and ecology of biological soil crusts in hot and cold deserts
Rentgenová optika pro astrofyziku
091
Webster
Ing.
Cash
Josef
Mikulík
Norbert
Mundorf
Andrej
Šušor
Peter
Sutovsky
Jana
Veselá
J. Patrick
Kociolek
Zdeněk
Landa
Lance S.
Osborne
Aleš
Stuchlík
University of Colorado
CSc.
CDV
106
Ing.
University of Rhode Island
Ph.D.
ÚŽFG AV ČR
X-ray optics for astrophysics
Hodnocení dopadů strategií bezpečné a udržitelné dopravy na zdraví obyvatel měst v ČR a USA
Health impact assessment of safe and sustainable transportation strategies in Czech and U.S.
communities
Charakterizace transkriptomu jádra u plně zralého savčího oocytu
107
Mgr.
University of Missouri
Ph.D.
PřF UK
Identification of transcripts present in the nucleus of a fully grown mammalian oocyte
Fylogenetická revize rodu Frustulia (Bacillariophyceae)
109
Prof.
Ing.
University of Colorado
CSc.
ZF JČU
110
RNDr.
University of Florida
Ph.D.
FGÚ AV ČR
Phylogenetic revision of the genus Frustulia (Bacillariophyceae)
Polyfaktoriální charakterizace floridských a českých kmenů entomopatogenní houby Isaria fumosorosea
Wize a potenciál jejich využití v kontextu ekologického konceptu integrované ochrany rostlin
Polyfactorial characterization of Floridian and Czech strains of entomopathogenic fungus Isaria
fumosorosea WIZE and their use in ecologically based IPM programs
Intervalové časování a časové strategie v úlohách prostorové navigace
113
Warren H.
RNDr.
Martina
Meck
Roeselová
118
Barbara J.
Finlayson-Pitts
Duke University
Ph.D.
ÚOCHB AV ČR
University of California,
Irvine
Interval timing and timing strategies in spatial navigation tasks
Studium vlivu (mikro)hydratace na heterogenní chemické reakce na atmosférických površích
Investigation of the effect of (micro)hydration on heterogeneous chemical reactions at atmospheric
surfaces
9
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
RNDr.
Jana
Vacek
Chocholoušová
Rob
Knight
Vladimír
Hula
Lorenzo
Prendini
Eduard
Belas
Ralph B.
James
126
Ing.
Ing.
Ph.D.
RNDr.
Jana
Šafránková
Adam
Szabo
CSc.
RNDr.
Vladimír
Král
Robert M.
Strongin
Petr
Uchytil
Theodore T.
Tsotsis
MFF UK
Brookhaven National
Laboratory
DrSc.
129
Prof.
AF MENDELU
American Museum of
Natural History
128
Prof.
ÚOCHB AV ČR
University of Colorado
127
Doc.
Název projektu / Project Title
Instituce / Institution
Ph.D.
MFF UK
Goddard Space Flight
Center, NASA
DSc.
NEschválené VES13
Teoretické studium RNA aptamerů
Theoretical investigation of RNA aptamers
Motýli, pavouci a štíři - srovnávací fylogeografie mostu mezi Afrikou a Asií
Butterflies, spiders and scorpions - comparative phylogeography of bridge between Africa and Asia
Zvýšení účinnosti sběru náboje (CdZn)Te detektorů RTG a gama záření
Improvement of the charge collection efficiency of the (CdZn)Te room-temperature X-ray and gamma-ray
detectors
Rychlé variace slunečního větru a jejich magnetosférické projevy
Fast solar wind variations and their magnetospheric consequences
FCHI VŠCHT
Specifické ligandy pro sacharidové tumorové markery: od rozpoznání k diagnose a terapii
Portland State University
Specific ligands for saccharide tumor markers: From recognition to diagnoses and therapy
130
Ing.
CSc.
133
Mgr.
Martin
Jabůrek
ÚCHP AV ČR
University of Southern
California
Ph.D.
FGÚ AV ČR
Studium transportu plynů v asymetrických membránách pro zvýšení separační účinnosti při separaci
kondenzující látky
Study of gas transport in asymmetric membranes for enhancement of separation efficiency of condensing
compounds
Mitochondriální reaktivní kyslíkové sloučeniny v signalizaci u patogenese a při kardioprotekci
135
Keith D.
RNDr.
Jan
Garlid
Hofmeister
Portland State University
Ph.D.
Ekologické služby, s.r.o.
Diverzita a prostorová struktura vegetace bylinného patra lesních stanovišť reprezentujících přírodní
podmínky a intenzitu lesnického hospodaření v České republice
U. S. Geological Survey
Plant diversity patterns in forest stands representing prevalent natural conditions and management
regimes in the Czech Republic
138
Thomas J.
RNDr.
Stohlgren
Jan
Hošek
Eric K.
Zenner
Eliška
Pastuszková
Ekologické služby, s.r.o. Kvantitativní metriky struktury lesa jako charakteristika kvality habitatů
139
Ing.
Mitochondrial reactive oxygen species signaling in pathology and cardioprotection
Pennsylvania State
University
Ph.D.
FaME UTB
Quantitative metrics of forest structure for the characterization of habitat quality
Implementace eko-controllingu na úrovni územních samospráv
140
Kenneth A.
PharmDr.
141
Kriz
Magdalena ŠustkováFišerová
Klaus A.
Miczek
University of Nebraska
CSc.
3. LF UK
Tufts University
Implementation of eco-controlling on the level of self-governing territorial units
Neurobiologické mechanismy stresu a drogových závislostí
Neurobiological mechanisms of stress and drug dependence
10
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Ing.
Josef
Náhlík
Instituce / Institution
CSc.
FCHT VŠCHT
142
Prof.
Ing.
Daniel W.
Koon
Blahoslav
Maršálek
Virender K.
Sharma
St. Lawrence University
CSc.
143
Prof.
Florida Institute of
Technology
Doc.
Ecotoxicity of ferrate nanoparticles: Effect of stabilization and dispergation
Determination of significance of Burkholderia cepacia complex as an etiological agens of hospital-acquired
pneumonia in patients hospitalized in ICU and assessing its epidemic situation in the Czech Republic
Marek
Orban
FN u sv. Anny
Petr
Němec
MUDr.
Ph.D.
CSc.
Pressman
Jakub
Hort
Yonas E.
Geda
Aleš
Hejčl
Ph.D.
Albert Einstein Medical
Center
Relationship between Acute Aortic Dissection and Obstructive Sleep Apnea. Prospective multicenter
study.
FN u sv. Anny
Neuropsychiatrické symptomy a spiritual well being u mírné kognitivní poruchy a subjektivních poruch
paměti: průřezová studie
Mayo Clinic
Ph.D.
Vztah syndromu obstruktivní spánková apnea (OSA) a aortální disekce. Multicentrická prospektivní studie
CKTCH
146
MUDr.
Ekotoxicita nanočástic IV-VI-ti mocného železa: vliv stabilizace a dispergace
University of Michigan
MUDr.
MUDr.
Theoretical and experimental aspects of influence of defects in thin films on precision of measurement by
van der Pauw method
LiPuma
John J.
Gregg S.
Doc.
Teoretické a experimentální hodnocení vlivu defektů souvislosti ultratenkých vrstev na přesnost měření
rezistivity metodou van der Pauw
Stanovení významu kmenů Burkholderia cepacia komplex jako původců nozokomiálních pneumonií u
pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče a zjištění epidemiologické situace v rámci České
republiky
Kolář
144
145
Název projektu / Project Title
LF UPOL
Milan
MUDr.
BÚ AV ČR
NEschválené VES13
FN u sv. Anny
Neuropsychiatric symptoms and spiritual well being in subjective memory complaints and mild cognitive
impairment: Cross sectional study
Zobrazení, kvantifikace a modelování hemodynamiky v mozkových aneuryzmatech
147
Prof.
RNDr.
Bradley J.
Erickson
Jaroslav
Nešetřil
Mayo Clinic
DrSc.
Imaging, quantification and modelling of hemodynamics in brain aneurysms
MFF UK
DIMACS-DIMATIA REU (International REU)
Rutgers University
DIMACS-DIMATIA REU (International REU)
148
Rebecca N.
Mgr.
Wright
David
Doležel
Brian
Zoltowski
Ph.D.
149
Doc.
MUDr.
Rudolf
Chlup
BC AV ČR
Southern Methodist
University
CSc.
LF UPOL
Funkční analýza kryptochromu ve fotoperiodických a cirkadiánních hodinách hmyzu
Functional analysis of cryptochrome in insect photoperiodic and circadian clocks
Kontinuální monitoring glykémie - nové metody v mikrodialýze
150
Prof.
RNDr.
Alan
Rosenbloom
David
Lukáš
Invivomon, Inc.
CSc.
FT TUL
151
Konstantin G. Kornev
Clemson University
Continuous glucose monitoring - new intravenous sensors for microdialysis
Nanovlákenné materiály vyrobené metodou elektrostatického zvlákňování pomocí střídavých zdrojů
vysokého napětí.
Nanofibrous materials produced by AC electrospinning method
11
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Prof.
Ing.
Otomar
Linhart
Terrence R.
Tiersch
Název projektu / Project Title
Instituce / Institution
DrSc.
FROV JČU
NEschválené VES13
Vitrifikace spermatu ryb pro konzervační biologii
152
MUDr.
Alberto
Louisiana State University Fish sperm vitrification for conservation biology
Malucelli
FN u sv. Anny
153
Bradley J.
Doc.
MUDr.
Tomáš
Erickson
Kára
Mayo Clinic
Ph.D.
FN u sv. Anny
154
Francisco
Doc.
MUDr.
Lopez-Jimenez
Martin
Klabusay
Dan S.
Kaufman
Mayo Clinic
Ph.D.
FN u sv. Anny
Využití multimodálních kvantitativních metod magnetické resonance pro sledování vlivu radiační zátěže na
mozkovou tkáň a odlišení rekurence tumoru a radionekrózy v pacientech s nádorem mozku po radiační
terapii
Use of multimodal quantitative MR imaging for monitoring the effect of radiation load in patients with brain
tumor after radiation therapy with particular attention to differential diagnosis between radionecrosis and
tumor recurrence
Hodnocení ukazatelů tělesného objemu za použití trojrozměrného scanneru a jejich vztah s jinými
rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění
Assessment of indexes of Body Volume using 3D scanner and their correlation with other cardiovascular
risk factors
Regenerace ischemického poškození myokardu pomocí celulární terapie kmenovými buňkami
155
Doc.
Radislav
Sedláček
William C.
Parks
Ph.D.
University of Minnesota
Regeneration of ischemia damaged myocardium by stem cell therapy
ÚMG AV ČR
Komplementarita MMP-28, MMP-19 a MMP-12 v zánětlivých reakcích
156
Dr. Ing.
Zdeněk
Trachtulec
John C.
Schimenti
University of Washington
ÚMG AV ČR
Complementation of MMP-28, MMP-19, and MMP-12 in inflammatory reactions
Funkce genu hybridní sterility Prdm9
157
Prof.
Ing.
Miroslav
Finger
Edward
O'Brien
Cornell University
DrSc.
158
159
CSc.
FMMI VŠB-TUO
František
Kavička
CSc.
FSI VUT
Jeyhoon M.
Khodadadi
Ing.
Jana
Prof.
Ing.
Ing.
Brookhaven National
Laboratory
Dobrovská
Prof.
Prof.
MFF UK
Helena
Raclavská
Tomasz
Wiltowski
Auburn University
CSc.
VŠB-TUO
Genetic analysis of the function of the meiotic gene Prdm9
Mezinárodní experiment PHENIX BNL
International experiment PHENIX at BNL
Teplotní a koncentrační pole hmotných tuhých systémů
Temperature and concentration fields of massive crystallizing systems
Vliv technologií na životní prostředí - Přeskontinentální spolupráce II
160
Doc.
RNDr.
René
Hudec
Michael W.
Castelaz
161
Southern Illinois University Technology impact on the environment - Transcontinental collaboration in the field of the synthesis gas II
CSc.
FEL ČVUT
Pisgah Astronomical
Research Institute
Digitalizace a analýza astronomických deskových archivů v USA
Digitalization and analyses of US astronomical plate archives
12
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Prof.
Ing.
Instituce / Institution
CSc.
Ing.
FEL ČVUT
Jan
John
Artem V.
Guelis
Argonne National
Laboratory
Daniel
Langr
FIT ČVUT
Jerry P.
Draayer
162
NEschválené VES13
Název projektu / Project Title
Mikrofluidní studie kinetiky a mechanismu extrakce minoritních aktinoidů a lanthanoidů
Microfluidic study of the kinetics and mechanism of minor actinoids and lanthanoids extraction
Virtuálně beztypové algoritmy pro modelování struktury atomových jader z prvních principů v SU(3) bázi
163
Doc.
Ing. arch.
Ivan
Vorel
Louisiana State University Virtually typeless algorithms for ab-initio nuclear structure models in SU(3) basis
CSc.
164
Priscilla
Doc.
Ing.
Vít
Boston Architectural
College
Randall
Novotný
FSv ČVUT
Ph.D.
Výzkum druhové a estetické rozmanitosti sukcesních a klimaxových druhů relevantních ekosystémů jako
základ krajinného a zahradního designu a obnovy zahrad, parků a krajiny
Eco-Elegance: Research into the use of pioneer and keystone plant species as a basis of landscape
design for parks and green sites to create areas that are useful, beautiful, and simultaneously clean water,
and restore soils and ecosystems. GIS Programs
FEKT VUT
Adaptabilní směrovací protokol pro mobilní ad-hoc sítě
Illinois State University
Adaptable routing protocol for mobile ad-hoc networks
165
Prof.
Ing.
166
Ing.
Tibor B.
Gyires
Miroslav
Jícha
Anthony S.
Wexler
University of California,
Davis
Philip K.
Hopke
Clarkson University
Petr
CSc.
Novotný
FSI VUT
Essence Line, s.r.o.
Vliv morfologie nosičů léčiv na depozici v plících - experimentální přístup a validace výpočtových simulací
Effect of drug carrier morphology on deposition in lungs - experimental approach and validation of
computer simulations
Vývoj nové univerzální metody pro přípravu deoxysacharidů
167
Doc.
Ing.
Sunjeev
Aurora
Bohdan
Lojka
Natures Only, Inc.
Ph.D.
FTZ ČZU
Development of novel universal method for preparation of deoxysaccharides
Vliv agrolesnických systémů s kakaovníkem na uchování biodiverzity v oblasti peruánské Amazonie
168
Doc.
PhDr.
Thomas P.
Husband
Břetislav
Dančák
University of Rhode Island Impact of cacao agroforests on biodiversity in the Peruvian Amazon region
Ph.D.
FSS MU
Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe
University of Texas
Attitudes of local communities and NGOs towards shale gas development in the Central Europe
169
Aviezer
170
Prof.
Ing.
František
Doc.
Ing.
Karel
John E.
171
Tucker
Plánička
CSc.
FAV ZČU
Frydrýšek
Ph.D.
FS VŠB-TUO
University of California,
Davis
Bolander
RNDr.
Miloš
Lokajíček
RNDr.
Petr
Tas
Gary
Drake
CSc.
FZÚ AV ČR
MFF UK
Argonne National
Laboratory
Uplatnění kvalitativně nového pravděpodobnostního posudku spolehlivosti konstrukcí metodou SBRA
(Simulation-Based Reliability Assessment) počítačovou podporou v normách a v projekční praxi
Application of the qualitatively new probabilistic method SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment)
to evaluate the reliability of structures for civil and mechanical engineering and its introduction in codes
and design
Studium nových materiálů pro vývoj radiačně a magneticky odolné elektroniky pro experimenty částicové
fyziky
Study of new materials for rad hard electronics at particle physics experiments
13
VES13 - AMVIS - Výsledky
Jméno / Name
LH13
Ing.
Martin
Možný
Andrew
Richardson
Instituce / Institution
Dr.
AF MENDELU
NEschválené VES13
Název projektu / Project Title
Automatizace systému fenolických pozorování
172
Ing.
173
Prof.
Ing.
Pavel
Jelínek
Talat S.
Rahman
James P.
Lewis
Zdeněk
Smékal
Harvard University
Ph.D.
University of Central
Florida
West Virginia University
CSc.
174
175
Shrikanth S.
Narayanan
FZÚ AV ČR
University of Southern
California
Sophisticated methods of segmentation and optimization of image and speech data processing with the
focus on behavioral analysis of neurological diseases
Štefan
Višňovský
DrSc.
MFF UK
Prof.
Ing.
Jaromír
Pištora
CSc.
VŠB-TUO
Zbigniew
Celinski
Zikánová
University of Colorado
Ph.D.
Further development of Fireball code and its application on advanced problems of material properties of
nanostructures
Sofistikované metody zpracování, segmentace a optimalizace obrazových a řečových dat zaměřené na
behaviorální analýzu neurologických onemocnění
Ing.
Šárka
Další vývoj programu Fireball a jeho aplikace na pokročilé problémy materiálových vlastností nanostruktur
FEKT VUT
Prof.
PhDr.
Automated phenological observation system
MFF UK
Feritové nanostruktury pro mikrovlnné prvky
Ferrite nanostructures for microwave devices
Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií
176
Aravind K.
Joshi
Nataliia
Rudenko
James H.
Oliver, Jr.
University of Pennsylvania Multilingual corpus annotation as a support for language technologies
MSc.,
Ph.D.
BC AV ČR
177
Georgia Southern
University
Borrelia burgdorferi sensu stricto v endemických a ne-endemických regionech Lymské boreliózy Severní
Ameriky a Evropy: populační struktura, souvislost, trans-oceánská migrace a význam pro veřejné zdraví
Borrelia burgdorferi sensu stricto in Lyme disease endemic and non-endemic regions of North America
and Europe: population structure, relatedness, trans-oceanic migration and possible public health
significance
14
Download

VES13 - AMVIS