APC, Certifikační sdružení pro personál – Association for Personnel Certification
KATALOG SLUŽEB 2011-12
Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, tel.: +420 246 061 395, fax: + 420 246 061 399
C
E
R
T
I
F
I
K
Á
T
KVALIFIKACE
A CERTIFIKACE
SCHVALOVÁNÍ
www.apccz.cz
pracovníků v oboru
NEDESTRUKTIVNÍ
DEFEKTOSKOPIE (NDT)
pracovníků v oboru
KOROZE A PROTIKOROZNÍ
OCHRANY
pracovníků v oboru
TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
pracovníků v oboru
POVRCHOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
vedoucích pracovníků v MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTECH
NDT pracovníků pro
TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ
dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnice EU 97/23/EC
e-mail: [email protected]
Jak získat CERTIFIKÁT APC v osmi snadných krocích:
J
A
K
N
A
T
O
?
+
O
S
V
ĚD
ČE
N
Í
O
ŠK
O
L
E
N
Í
P
R
A
X
E
4
3
T
Á
K
I
F
I
T
R
E
C
ŠK
O
L
E
N
Í
P
ŘI
H
L
Á
ŠK
A
K
E
Z
K
O
U
ŠC
E
5
Z
K
O
U
ŠK
A
A
P
C
2
8
P
ŘI
H
L
Á
ŠK
A
K
E
ŠK
O
L
E
N
Í
1
6
O
S
V
ĚD
ČE
N
Í
O
Z
K
O
U
ŠC
E
7
ŽÁ
D
O
S
T
O
C
E
R
T
I
F
I
K
Á
T
KDO JSME A CO DĚLÁME
Certifikační sdružení pro personál (Association for Personnal Certification – APC) bylo
založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob a navázalo na předchozí
kvalifikační a certifikační systém pracovníků v oboru nedestruktivní defektoskopie (NDT).
V současné době tvoří sdružení 48 členů z řad významných průmyslových podniků.
APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s) v souladu s požadavky
normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob pro následující obory:
a) nedestruktivní defektoskopie (program kvalifikace a certifikace podle standardu Std101 až Std-301 APC), který je určen pro pracovníky NDT, kteří potřebují získat nebo si
udržet kvalifikaci a certifikaci:
v souladu s požadavky normy ČSN EN 473 a ISO 9712 (standard Std-101 APC)
v souladu s požadavky směrnice EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC
ve specifických činnostech NDT (standard Std-201 APC)
v souladu s požadavky standardu Std-301 APC
b) koroze a protikorozní ochrany (program kvalifikace a certifikace Std-401 APC)
c) tepelného zpracování kovů (program kvalifikace a certifikace Std-402 APC)
APC je v oboru nedestruktivní defektoskopie za ČR vybraným uznaným certifikačním
orgánem EFNDT (Evropské federace pro nedestruktivní testování). Autorizace v předmětu
schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23/EC byla udělena UNMZ s ohledem na dodržování ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., Notifikace APC je udělena European Commission a je možné ji najít v sekci Conformity Assessment Bodies na webových
stránkách: http://ec.europa.eu/enterprise/pressure_equipment/index_en.html
1
APC při tvorbě nových programů kvalifikace a certifikace významně spolupracuje s univerzitami a příslušnými asociacemi s cílem zabezpečit vysokou odbornou úroveň technického
personálu. V současné době se zavádí nové programy kvalifikace a certifikace resp. jejich
specifické oblasti a rozšiřuje se portfolium nabízených kvalifikací i z jiných než technických
oblastí:
program kvalifikace a certifikace 701 APC – obor povrchového inženýrství
program kvalifikace a certifikace dle ČSN EN 473 a ISO 9712 – obor nedestruktivní
defektoskopie (metody FT – magnetické rozptylové toky a AT – akustická emise)
manažerské dovednosti
Personální certifikát a průkaz o certifikaci způsobilosti uchazeč získá na základě splnění
základních kritérií, které jsou definovány v příslušném standardu APC daného programu
kvalifikace a certifikace. Kvalifikační a certifikační standard (Std – KCS APC) je volně ke
stažení na webových stránkách sdružení APC popř. na vyžádání zaslán. Pro splnění certifikačních požadavků musí být absolvováno školení v požadovaném rozsahu, úspěšně složená
kvalifikační zkouška a splnění požadované praxe.
Požadovaná školení a zkoušky musí být absolvovány u některého ze schválených školicích
a zkušebních středisek APC. Schválená střediska jsou samostatnými právními subjekty
a schválení pro svou činnost (školení, zkoušení) jim uděluje APC prostřednictvím Schvalovacího listu.
Seznam schválených středisek APC s kontaktními údaji naleznete rovněž na našich webových stránkách nebo přímo v katalogu u daného programu kvalifikace a certifikace.
Akreditační značka APC udělená ČIA, o.p.s. je
uvedena u všech akreditovaných programů kvalifikace a certifikace. U programů, kde akreditační
značka není uvedena, se na daný program kvalifikace a certifikace akreditace nevztahuje nebo není
vyžadována.
2
OBSAH
Kvalifikační a certifikační systém pro NDT pracovníky podle požadavků ČSN EN 473 a Std-101 APC
4
Zaměření školení – požadavky na znalosti
6
Schvalování NDT pracovníků pro tlaková zařízení dle nařízení vlády č.26/2003 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a Směrnice EU 97/23/EC
48
Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky ve specifických činnostech NDT
a oborech souvisejících podle požadavků Std-201 APC
49
Zaměření školení – požadavky na znalosti
50
Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany podle požadavků Std-401 APC
52
Zaměření školení – požadavky na znalosti
54
Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru tepelného zpracování kovů podle požadavků Std-402 APC
55
Zaměření školení – požadavky na znalosti
56
Kvalifikační a certifikační systém pro povrchové inženýrství podle požadavků Std-701 APC
57
Zaměření školení – požadavky na znalosti
58
Školení vedoucích pracovníků v manažerských dovednostech
59
Školicí a zkušební střediska APC (rozdělení dle KCS)
62
Jak probíhají zkoušky
66
Ceník certifikačních úkonů APC
68
Členové APC
70
Školicí a zkušební střediska APC (rozdělení dle KCS)
3
Kvalifikační a certifikační systém pro NDT pracovníky podle požadavků ČSN EN 473 a Std-101 APC
Jakákoliv aplikace NDT zkoušení závisí na
schopnostech osob, které je provádějí a nebo jsou za ně odpovědni. K zajištění způsobilosti NDT pracovníků byl vypracován standard Std-101 APC. Povinnosti způsobilého
NDT pracovníka vyžadují řádné teoretické a
praktické znalosti NDT zkoušení, které provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje.
Standard byl vypracován na základě požadavků mezinárodních normativních dokumentů a to:
ČSN EN 473:2009 – Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení.
Všeobecné zásady
EN 473:2008 – Qualification and certification of NDT personnel. General principles.
ISO 9712:2005 – Non destructive testing
- Qualification and certification of personnel
ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 – Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
EN ISO/IEC 17024:2003 – Conformity assesment – General requirements for bodies
operating certification of persons
4
Kvalifikace a certifikace NDT pracovníků zahrnuje dovednosti
v jedné nebo několika následujících NDT metodách a sektorech
NDT metody a jejich symboly
NDT metody
Zkoušení vířivými proudy Zkoušení kapilární Zkoušení magnetické práškové Zkoušení radiografické Zkoušení ultrazvukem Zkoušení netěsností Zkoušení vizuální Zkoušení akustickou emisí Zkoušení magnetickými rozptylovými toky Symbol
ET
PT
MT
RT
UT
LT
VT
AT
FT
Omezené činnosti v metodách:
Hodnocení jakosti svarů
RT2we Stupeň 2 pouze pro vyhodnocování jakosti
svarů
bez způsobilosti vyhodnocovat radiogramy
Přímé vizuální zkoušení svarů VT2dw Stupeň 2 pouze pro přímé vizuální zkoušení
svarů
Průmyslové sektory a jejich symboly
Průmyslové sektory
Symbol Výrobkové sektory
Výroba kovů a kovozpracující průmysl
MM
c + f + t + wp
Výroba a výstavba zařízení PV
w + t + wp
NDT služby při předprovozních a provozních zkouškách MS
c + f + w + t + wp
Zdvihací zařízení (Lifting Gear)
LG
wr
Osoba může být kvalifikována a certifikována ve 3 stupních:
Stupeň 1
Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 1 má prokázat schopnosti provádět nedestruktivní zkoušení podle písemných instrukcí a pod dohledem personálu se stupněm 2
nebo stupněm 3. Nesmí být odpovědná za
výběr použité zkušební metody nebo techniky ani za stanovení výsledků.
V rozsahu způsobilosti může osoba ve stupni 1 být pověřena:
nastavovat zařízení pro nedestruktivní
zkoušení
provádět zkoušení
zaznamenávat a klasifikovat výsledky
těchto zkoušek podle písemných kritérií
vypracovat zprávu o výsledcích
Stupeň 2
Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve
stupni 2 má prokázat schopnosti provádět
nedestruktivní zkoušení podle zavedených
nebo uznávaných postupů. V rozsahu této
způsobilosti může být osoba ve stupni 2 pověřena:
výběrem použité NDT techniky pro zkušební metodu
určením omezení použití zkušební metody
zavedením norem pro NDT a specifikací
do NDT instrukcí
nastavit a ověřit nastavení zařízení
provedením a dohledem zkoušek
vysvětlit a vyhodnotit výsledky v souladu
s použitými normami, předpisy nebo specifikacemi
připravit písemné NDT instrukce
 provádět a sledovat veškeré povinnosti
stupně 1
vedením personálu se stupněm 2, nebo ve
stupni nižším než 2
 organizovat a dokumentovat výsledky
NDT zkoušek
Stupeň 3
Kvalifikovaná a certifikovaná osoba ve stupni 3 má prokázat schopnosti provádět a řídit
činnosti nedestruktivního zkoušení. Kvalifikací a certifikací ve stupni 3 získá osoba
způsobilost pro:
převzetí plné odpovědnosti za zkušební zařízení, nebo zkušební pracoviště a personál
 zavedení a potvrzování NDT instrukcí
a postupů
vysvětlování norem, směrnice, specifikací
a postupů
stanovování použitých speciálních metod
zkoušení, NDT postupů a instrukcí
 provádět a sledovat všechny povinnosti
stupně 1 a 2
Kvalifikovaný a certifikovaný pracovník se
stupněm 3 má prokázat:
způsobilost vyhodnotit a vysvětlit výsledky
podle platných norem, směrnic a specifikací
 dostatečné praktické znalosti o používaných materiálech, výrobních a výrobkových
technologií s ohledem na volbu NDT metod,
určení NDT technik, a účastnit se stanovení
kritérií pro přípustnost v případě, kdy nejsou
jinak k dispozici
všeobecné znalosti ostatních NDT metod
schopnost vést personál se stupněm nižším než 3
ET
5
Zaměření školení – požadavky na znalosti
ET
(Zkoušení vířivými proudy)
Stupeň 1
Úvod, terminologie, účel a historie, NDT
Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života
„produktu“ se NDT provádí? Jaká je jeho
přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT?
Hlavní metody NDT.
Zkoušení vířivými proudy
definice: elektromagnetická interakce mezi
snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu.
Historie metody
Terminologie
EN 1330-1 a EN 1330-2, EN ISO 12718
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy.
Znalosti související s fyzikálními principy
(fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení.
Příslušné normy:
EN 12084: Všeobecné zásady
Základy:
elektrická energie – prvky:
Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon,
6
měrný elektrický odpor, měrná elektrická
vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů.
Střídavý proud: sinusový střídavý proud a napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze.
Magnetismus: magnetické pole, siločáry,
intenzita magnetického pole. Permeabilita,
hustota magnetického toku (magnetická indukce). Magnetický tok. Hysterézní smyčka.
Jednotky.
Elektromagnetismus:
magnetické pole vytvořené proudem, (drát,
cívka). Jev elektromagnetické indukce,
indukčnost, Indukční vazba. Indukované
proudy a sekundární pole. Lenzův zákon;
Distribuce vířivých proudů ve vodivých materiálech:
hloubka vniku (penetrace), amplituda, fáze;
charakteristická frekvence.
Impedance.
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Použití metody zkoušení vířivými proudy
Rozdělení kovů;
Měření fyzikálního parametru: vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy)
atd.
 Zjišťování lokálních necelistvostí (trhlin,
vad).
Možnosti:
– hloubka vniku
– vodivé materiály
Bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno
Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová
Zařízení
Systém zkoušení vířivými proudy: přístroj,
snímač, referenční měrky
Příslušné normy:
EN 13860-1 a EN 13860-2
Měření: absolutní, diferenciální, jiné.
Zobrazování výstupů a signálů
Informace před zkouškou
 Informace o objektu: druh, metalurgický
stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných
necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu.
 Rozsah zkoušky
 Informace o zkušebních podmínkách:
teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost,
nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo
magnetické poruchy (rušení)
Provedení zkoušky
Referenční měrky: konstrukce (provedení),
výroba, skladování
Provozní podmínky:
– budicí frekvence a v případě nutnosti
pomocné frekvence
– rychlost snímače, vzdálenost snímače,
vibrace a centrování
Kalibrační křivky
Nastavení: postup získávání dat
Vyhodnocení a záznam výsledků
Záznam
Protokol o zkoušce
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Stupeň 2
Úvod, terminologie, účel a historie, NDT
Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života „produktu“ se NDT provádí? Jaká je
jeho přidaná hodnota? Kdo může provádět
NDT?
Hlavní metody NDT.
Zkoušení vířivými proudy
definice: elektromagnetická interakce mezi
snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu.
Historie metody
Terminologie
EN 1330-1 a EN 1330-2,
EN ISO 12718
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Pojmy nutné pro pochopení zkoušení víři-
vými proudy.
Znalosti související s fyzikálními principy
(fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení.
Základy:
elektrická energie – prvky:
Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon,
měrný elektrický odpor, měrná elektrická
vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů.
 Střídavý proud: sinusový střídavý proud
a napětí, amplituda, frekvence, perioda,
fáze
Vektorové zobrazení
 Magnetismus: magnetické pole, siločáry,
intenzita magnetického pole. Permeabilita,
hustota magnetického toku (magnetická indukce). Magnetický tok. Hysterézní smyčka.
Jednotky.
Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus
Elektromagnetismus:
magnetické pole vytvořené proudem, (vodičdrát, cívka). Jev elektromagnetické indukce,
indukčnost, vzájemná indukce.
Elektromagnetická vazba
Indukované proudy a sekundární pole
Lenzův zákon
Rozložení vířivých proudů ve vodivých materiálech:
Rovinná (planární) vlna, standardní hloubka
vniku, amplituda, fáze;
Válcové (cylindrické) vodiče:
– charakteristická frekvence
Impedance
Zobrazení v komplexní rovině
Impedanční diagram
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Necelistvosti (trhliny) vzniklé při výrobě
(typické vady)
Necelistvosti (trhliny) vzniklé při provozu
(vady)
Vlastnosti materiálu ovlivňující zkoušení
vířivými proudy: vodivost, permeabilita
Vlastnosti objektu ovlivňující zkoušení vířivými proudy:
– stav (stav povrchu, tepelné zpracování,
zpracování za studena, teplota, atd.), tvar,
tloušťka stěny, přístupnost
Zkoušené objekty (výrobky):
– polotovary, potrubí, trubky výměníku tepla, mechanické součásti (např. automobilový, železniční, letecký průmysl)
– svary
Použití metody zkoušení vířivými proudy;
Rozdělení kovů
Měření fyzikálního parametru:
– vodivost; obsah železa, tloušťka povlaku
(krycí vrstvy) atd.
 Zjišťování lokálních necelistvostí (vad).
Možnosti:
7
– hloubka vniku, vodivé materiály
 Bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno
Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová. Metoda vzdáleného
pole.
Předpisy a normy
Zařízení
Systém zkoušení vířivými proudy:
přístroj, snímač, referenční měrky.
Příslušné normy:
EN 13860-1 a EN 13860-2
Indikační přístroj pro všeobecné použití:
základní funkce
Indikační přístroje pro specifické použití
Funkce snímače: kombinované, s oddělením přenosu a příjmu
Typ snímače: povrchová, koaxiální
Různé konstrukce (provedení) snímačů
Měření: absolutní, diferenciální, jiné
Zobrazování výstupů a signálů
Referenční měrky: materiál, konstrukce
(provedení), výroba, skladování
Mechanizovaná zařízení
Předpisy a normy
Informace před zkouškou
Informace o objektu: druh, metalurgický
stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných
necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu.
Rozsah zkoušky
8
Informace o zkušebních podmínkách:
teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost,
nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo
magnetické poruchy (rušení)
Příprava písemných instrukcí
Provedení zkoušky
Referenční měrky: konstrukce (provedení),
výroba, skladování
Snímače: výběr
Provozní podmínky
– budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence
– rychlost snímače, vzdálenost snímače,
vibrace a centrování
Kalibrační křivky
Nastavení: postup získávání dat
Vyhodnocení a záznam
výsledků
Hodnocení:
Posouzení charakteru indikací: jednofrekvenční analýza, multifrekvenční analýza,
proces analýzy dat
Záznam
Zaznamenaný stupeň
Protokol o zkoušce
Závěrečné hodnocení
Kritéria přípustnosti.
Předpisy, normy
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Písemné instrukce
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Vývoj
Všeobecné informace
Stupeň 3
Úvod, terminologie, účel a historie, NDT
Všeobecné poznatky v NDT: Co je to zkoušení? Co je účelem NDT? Ve které fázi života
„produktu“ se NDT provádí? Jaká je jeho
přidaná hodnota? Kdo může provádět NDT?
Hlavní metody NDT.
Zkoušení vířivými proudy
definice: elektromagnetická interakce mezi
snímačem a zkoušeným objektem vedoucím elektřinu, poskytující informace o fyzikálních vlastnostech zkoušeného objektu
Historie metody
Terminologie
EN 1330-1 a EN 1330-2,
EN ISO 12718
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Pojmy nutné pro pochopení zkoušení vířivými proudy.
Znalosti související s fyzikálními principy
(fyzika, matematika) mohou být také předmětem zvláštního přípravného školení.
Základy:
Elektrická energie:
Stejnosměrný proud: proud, napětí, elektrický odpor, elektrická vodivost, Ohmův zákon,
měrný elektrický odpor, měrná elektrická
vodivost. Jednotky, hodnoty vodivosti některých kovů.
Střídavý proud: sinusový střídavý proud a
napětí, amplituda, frekvence, perioda, fáze
Vektorové zobrazení
Magnetismus: magnetické pole, siločáry,
intenzita magnetického pole
Permeabilita, hustota magnetického toku
(magnetická indukce)
Magnetický tok. Hysterézní smyčka. Magnetický odpor. Jednotky.
Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagnetismus
Elektromagnetismus:
Magnetické pole vytvořené proudem, (vodičdrát, cívka). Jev elektromagnetické indukce,
indukčnost, vzájemná indukce. Elektromagnetická vazba.
Indukované proudy a sekundární pole
Lenzův zákon
Rozložení vířivých proudů ve vodivých materiálech: planární vlna, standardní hloubka
vniku, amplituda, fáze
Válcové (cylindrické) vodiče:
– charakteristická frekvence
Impedance
Zobrazení v komplexní rovině
Impedanční diagram
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Necelistvosti (trhliny) vzniklé při výrobě
(typické vady)
Necelistvosti (trhliny) vzniklé při provozu
(vady)
Vlastnosti materiálu ovlivňující zkoušení
vířivými proudy: vodivost, permeabilita
Vlastnosti objektu ovlivňující zkoušení vířivými proudy:
– stav (stav povrchu, tepelné zpracování,
zpracování za studena, teplota, atd.), tvar,
tloušťka stěny, přístupnost
Použití metody zkoušení vířivými proudy
Rozdělení kovů
Měření fyzikálního parametru: vodivost;
obsah železa, tloušťka povlaku (krycí vrstvy)
atd.
Zjišťování lokálních necelistvostí (vad)
Možnosti: hloubka penetrace, vodivé materiály; bezkontaktní, vysokorychlostní, vysokoteplotní, může být mechanizováno
Techniky: jednofrekvenční, multifrekvenční, víceparametrová. Metoda vzdáleného
pole.
Předpisy a normy
Zařízení
Systém zkoušení vířivými proudy:
přístroj, snímač, referenční měrky
Příslušné normy:
EN 13860-1 a EN 13860-2.
Indikační přístroj pro všeobecné použití:
základní funkce
Indikační přístroje pro specifické použití
Funkce snímače: kombinovaný snímač
(dvoufunkční snímač) nebo s odděleným
buzením a snímáním
Typ snímače: příložný, průchozí
Různé konstrukce (provedení) snímačů
Měření: absolutní, diferenciální, jiné
Zobrazování výstupů a signálů
Referenční měrky: materiál,
konstrukce (provedení), výroba, skladování
Mechanizovaná zařízení
Předpisy a normy
Informace před zkouškou
Informace o objektu: druh, metalurgický
stav, tvar. Typ a umístění předpokládaných
necelistvostí (trhlin) a poloha, zatížení objektu.
Rozsah zkoušky
Informace o zkušebních podmínkách:
teplota, vlhkost, přístupnost, dostupnost,
nežádoucí rušivé signály, elektrické a/nebo
magnetické poruchy (rušení)
Použití jiných NDT metod
Předpisy, normy, specifikace
Provedení zkoušky
Referenční měrky:
konstrukce (provede9
ní), výroba, skladování
Snímače: výběr nebo konstrukce (provedení)
Provozní podmínky:
– budicí frekvence a v případě nutnosti pomocné frekvence
– rychlost snímače, vzdálenost snímače,
vibrace a centrování
Kalibrační křivky
Nastavení: postup získávání dat
Přehled použití NDT a výrobkových norem
Vyhodnocení a záznam
výsledků
Hodnocení:
Posouzení charakteru indikací: jednofrekvenční analýza, multifrekvenční analýza,
proces analýzy dat
Záznam
Zaznamenaný stupeň
Protokol o zkoušce
PT
(Zkoušení kapilární metodou)
Závěrečné hodnocení
Kritéria přípustnosti
Významnost necelistvostí
Předpisy, normy
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Struktura pracovních postupů
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT
10
Vývoj
Skupinový snímač (array)
Impulzní vířivé proudy
Neinduktivní techniky: Magneto-optické
zobrazování, SQUID, obří magneto-rezistentní
Zobrazování
Modelování
Stupeň 1
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Účel
Terminologie
Skupina zkušebních prostředků
EN ISO 12706
Penetrant
Vývojka
Mezičištění - odstranění přebytku penetrantu
Příklad kontrolní měrky
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Příslušné normy:
EN 571-1: Všeobecné zásady
viskozita
výron
bod vzplanutí
emulgace penetrantu
barevný kontrastní a fluorescenční penetrant
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky,
svařování, atd.)
Zařízení
Konstrukce a provoz instalací a jednotek:
Aerosolové spreje
Ponořovací zařízení; nanášení štětcem;
zdroje světla; měřící přístroje a kontrolní
měrky
(EN 3452-3 a EN 3452-4)
Podmínky prohlížení (EN ISO 3059)
Informace před zkouškou
Ověření, zda zkoušený objekt je ve stavu
vhodném pro zkoušení
Jsou k dispozici písemné instrukce
Zkouška
Provedení zkoušky:
Podle písemných instrukcí
Vyhodnocení a záznam výsledků
Protokol o zkoušce:
– svařování podle EN 571-1
– odlitky podle EN 1371-1;
– výkovky podle EN 10228-2
– válcované výrobky
Podmínky prohlížení podle EN ISO 3059.
Kontrolní měrka č. 2 (podle EN ISO 34523)
Ověření kvality indikací
Jednoduchý záznam vad svaru, výkovku,
válcovaného výrobku a odlitku
Závěrečné hodnocení
Hodnocení necelistvostí:
– hloubka, šířka, tvar, poloha, orientace
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Ochrana životního prostředí a bezpečnost
Likvidace chemikálií:
– penetrantů
– vývojky
– emulgátoru
Postup odstranění přebytečného materiálu
Bezpečnostní list
Stupeň 2
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Účel
Terminologie
Skupina zkušebních prostředků
EN ISO 12706
Stupeň citlivosti
Post-emulgační penetrant
Dvouúčelový (duální) penetrant
pozadí
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Příslušné normy:
EN 571-1:
– všeobecné zásady
– viskozita
– výron
– kapilarita
– bod vzplanutí
– emulgace penetrantu
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky,
svařování, atd.)
Zařízení
Konstrukce a provoz instalací a jednotky:
Elektrostatické stříkání; čeřící lázeň
Aerosolové spreje
Ponořování zařízení; nanášení štětcem;
zdroje světla, měřící přístroje a kontrolní
měrky (EN 3452-3 a EN 3452-4)
Podmínky prohlížení (EN ISO 3059)
Identifikace nebo označení
Materiál, rozměry, oblast použití
Druh skupiny zkušebních prostředků, katalog vad
Podmínky zkoušky
Použité normy a předpisy, týkající se zkoušeného výrobku
Zkouška
Příprava a provedení zkoušky:
Příprava písemných instrukcí podle
EN 1371-1, EN 10228-2, EN 1289
Vyhodnocení a záznam výsledků
Kontrola protokolu o zkoušce:
– svařování podle EN 571-1
– odlitky podle EN 1371-1
– výkovky podle EN 10228-2
Základy hodnocení:
Podmínky prohlížení podle EN ISO 3059
Kontrolní měrka č. 1 a 2 podle EN ISO
3452-3
Jiné použité kontrolní měrky
Kalibrace zkušebních přístrojů
Protokol o kontrole šarže
Hodnocení:
Ověření kvality indikací
Záznam zjištěných necelistvostí podle
EN ISO 23277, EN 1371-1, EN 10228-2
Informace před zkouškou
Informace o zkoušeném objektu, příprava
písemných instrukcí
11
Závěrečné hodnocení
Hodnocení necelistvostí:
Vliv výroby a materiálu
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Písemné instrukce
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Přehled použití NDT a výrobkových norem
Ochrana životního prostředí a bezpečnost
Likvidace chemikálií:
Penetrant
Vývojka
Emulgátor
Postup odstranění přebytečného materiálu
Bezpečnostní list (seznam bezpečnostních
údajů)
Metoda s aktivním uhlíkem; ultrafiltrační
metoda
UV-záření; elektrické nebezpečí
Likvidace odpadu podle národních předpisů
Vývoj
Speciální zařízení
Zařízení v automobilovém průmyslu (příklady)
12
Stupeň 3
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Účel
Terminologie
Skupina zkušebních prostředků
EN ISO 12706
Stupeň citlivosti
Post-emulgační penetrant
Dvouúčelový (duální) penetrant
Pozadí
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Příslušné normy: EN 571-1:
– všeobecné zásady
– fyzikální principy metody
– povrchové napětí
– viskozita
– úhel dotyku
– tlak par (odpařování)
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické vady v závislosti na výrobním procesu (výkovky, odlitky, válcované výrobky,
svařování, atd.)
Zařízení
Konstrukce a provoz instalací a jednotky:
Poloautomatické a automatizované systémy
Elektrostatické systémy; čeřící lázeň
Aerosolové spreje
Ponořování zařízení; nanášení štětcem;
zdroje světla, měřící přístroje a kontrolní
měrky (podle různých norem, např. EN ISO
3452-4)
Podmínky prohlížení (EN ISO 3059)
Informace před zkouškou
Příprava písemných pokynů
Identifikace nebo označení
Materiál, rozměry, oblast použití
Druh skupiny zkušebních prostředků,
katalog vad
Podmínky zkoušky
Použité normy a předpisy, týkající se zkoušeného výrobku
Zkouška
Příprava zkoušky:
Podle EN 571-1
Vyhodnocení a záznam výsledků
Písemný postup kontroly protokolu
o zkoušce:
– svařování podle EN 571-1
– odlitky podle EN 1371-1
– výkovky podle EN 10228-2
Základy hodnocení:
podmínky prohlížení podle EN ISO 3059
Kontrolní měrka č. 1 a 2 podle EN ISO
3452-3
Jiné použité kontrolní měrky
Kalibrace zkušebních přístrojů
Hodnocení:
Ověření kvality indikací
MT (Zkoušení magnetickou metodou práškovou)
Závěrečné hodnocení
Hodnocení necelistvostí:
– hloubka, šířka, tvar, poloha, orientace
Stupeň 1
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Struktura pracovních postupů
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Jiné kvalifikační a certifikační systémy
NDT
Přehled použití NDT a výrobkových norem
Ochrana životního prostředí a bezpečnost
Likvidace chemikálií:
– penetrant
– vodou rozpustný čistič, vývojka
Bezpečnostní list (seznam bezpečnostních
údajů)
UV-záření; elektrické nebezpečí
Přehled použitelných NDT aplikací a norem na výrobek
Vývoj
Kreativní (tvůrčí) a inovační zařízení, speciální zařízení
Zařízení v automobilovém průmyslu (příklady)
Zařízení pro zkoušení trubek
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Úvod
 Zkoušení magnetickou metodou práškovou
Použitelnost a omezení
Historie
Terminologie (EN 1330-7)
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Základní fyzikální jevy (všeobecný popis):
 Elektrické obvody, typické hodnoty, jednotky
Magnetické obvody, typické hodnoty, jednotky
 Magnetické pole vytvářené elektrickými
obvody
Průchod toku z magnetického do nemagnetického prostředí
Magnetický tok na necelistvosti
Vliv hloubky a orientace magnetické necelistvosti na její zjištění
Magnetické vlastnosti materiálů
Nemagnetické materiály
Magnetické materiály. Curieův bod
Příslušné normy:
EN ISO 9934-1: Všeobecné principy
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické necelistvosti v závislosti na výrobním procesu (svařování, kování, lití, válcování)
Parametry zkoušení:
magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků
Zařízení
Magnetizační zařízení
Podmínky prohlížení
Měření a kalibrace
Demagnetizace (odmagnetování)
Příslušné normy: EN ISO 9934-2
a EN ISO 9934-3
Informace před zkouškou
Použití písemných instrukcí
Zkouška
Zkoušení podle písemných pokynů:
Příprava povrchu
Čištění, obrábění
Použití kontrastní barvy (kontrastní nátěr)
Magnetizace, typy a doba aplikace
Aplikace zkušebního prostředku (detekční
látky); záznam vad
Technika kontinuální magnetizace
Technika remanentní magnetizace
Mřížka a pokrytí
Kontrola podmínek magnetizace
Ošetření komponentů po zkoušce:
13
Zbytkové pole
Základní princip demagnetizace (odmagnetování)
Demagnetizace (odmagnetování). Průmyslové metody demagnetizace.
Čistění komponentů
Hodnocení a záznam
Klasifikace indikací:
– svařování podle (nyní EN ISO 17638
– odlitky podle EN 1369
– výkovky podle EN 10228-1
– válcované výrobky
Podmínky prohlížení podle kontrolní měrky
Ověření kvality indikací (EN ISO 3059)
 Jednoduchých záznam vad u svaru, výkovku, válcovaného výrobku a odlitku
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Ochrana životního prostředí a bezpečnost
Ochrana zdraví:
 Nebezpečí spojená s elektrickým proudem
Nebezpečí spojená s produkty (magnetické inkousty)
Nebezpečí spojená s ultrafialovým zářením
Likvidace kapalných odpadů a podmínky
14
prostředí (koncepce)
Bezpečnostní list
Stupeň 2
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Úvod
 Zkoušení magnetickou metodou práškovou
Použitelnost a omezení
Historie
Terminologie (EN 1330-7)
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Základní fyzikální jevy
 Elektrické obvody, typické hodnoty, jednotky
Magnetické obvody, typické hodnoty, jednotky
 Magnetické pole vytvářené elektrickými
obvody
Nedefinovaný řádkový (přímočarý) vodič
Dlouhá magnetizační cívka
Krátká nebo desková magnetizační cívka
Průchod toku z magnetického do nemagnetického prostředí
Kontinuita HT (HT-vysokého napětí)
Kontinuita BN
Magnetický tok na necelistvosti
Vliv geometrie
(hloubka, tloušťka a orientace) a orientace
magnetické necelistvosti na její zjistitelnost
Magnetické vlastnosti
Označení slitin
Nemagnetické materiály
Magnetické materiály
Oblast použití
Curieův bod
Křivka prvotní magnetizace
Hysteresní smyčka a významné body
Magnetické vlastnosti ocelí
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické necelistvosti svaru, výkovku, válcovaném produktu a odlitku a jejich indikace
Parametry zkoušení:
magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků
Zařízení
Různé typy
Ruční elektromagnet (jho)
Přenosný
Stacionární magnetizační přístroj
Automatické a robotizované s automatickou detekcí (magnetické rozptylové pole)
Zdroje světla a podmínky osvětlení
Příslušenství
Indikátory toku a produktů
Přístroje pro měření intenzity pole
Fotometry a radiometry
Zvážení výběru zařízení
(EN ISO 9934-2 a EN ISO 9934-3)
Faktory, které je třeba vzít v úvahu, materiály a součásti, které je třeba kontrolovat,
zóny, které je třeba zkontrolovat, cíl zkoušení, místo a prostředí
Výběr techniky; typ proudu; technika magnetického toku (otevřený a uzavřený obvod)
 Technika průchodem proudu – tok indukovaného proudu, kombinované systémy,
kombinovaná magnetizace a točivé pole
Informace před zkouškou
Identifikace nebo označení materiálu:
– druh výroby
– katalog vad
Podmínky zkoušení a použité normy:
– přístupnost
– infrastruktura
– jednotlivé podmínky zkoušení
– uživatelská norma
Přehled
Normy a předpisy vztahující se na zkoušené
vzorky
Kritéria přípustnosti
Příprava písemných instrukcí
Dokumenty
Prezentace norem, předpisů a postupů
Zkouška
Zkoušení
Příprava povrchu
Čištění, obrábění
Použití kontrastní barvy (kontrastní nátěr)
Magnetizace, typy a doba aplikace
Aplikace zkušebního prostředku (detekční
látky); záznam vad
Technika kontinuální magnetizace
Technika remanentní magnetizace
Mřížka a pokrytí
Kontrola podmínek magnetizace
Ošetření komponentů po zkoušce:
Zbytkové pole. Podmínky požadované demagnetizace (odmagnetování). Úroveň zbytkového pole.
Základní princip demagnetizace (odmagnetování)
 Demagnetizace (odmagnetování). Průmyslové metody demagnetizace a vliv zemského magnetického pole.
Čistění komponentů
Hodnocení a záznam
Protokol o zkoušce
Kontrola protokolu o zkoušce
Základy hodnocení;
Podmínky prohlížení (EN ISO 3059) podle
kontrolní měrky, jiné použité kontrolní měrky; kalibrace zkušebních přístrojů; protokol
o zkoušce šarže
Hodnocení a ověření kvality indikací.
 Zaznamenání vad podle nyní
EN ISO 17638, EN 1369, EN 10228-1
Závěrečné hodnocení
Hodnocení necelistvostí: vliv výroby a materiálu
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Písemné instrukce
Zpětná sledovatelnost dokumentace
 Přehled použití NDT a výrobkových norem
Ochrana životního prostředí a bezpečnost
Ochrana zdraví:
Nebezpečí spojená s elektrickým proudem
Nebezpečí spojená s produkty (magnetická stopa)
Nebezpečí spojená s ultrafialovým zářením
Likvidace kapalných odpadů a podmínky
prostředí (koncepce)
Bezpečnostní list
Vývoj
Speciální instalace a zařízení
Stupeň 3
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Úvod
 Zkoušení magnetickou metodou práškovou
Použitelnost a omezení
Historie
Terminologie (EN 1330-7)
15
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Základy
Diamagnetismus – Paramagnetismus
Ferromagnetismus – Ferromagnetismus
Vlastnosti a měření magnetických polí
Magnetické pole H – magnetická indukce
B
Hysteresní smyčka a významné body
Vliv teploty na magnetické vlastnosti
 Princip zkoušení magnetickou metodou
práškovou
 Vliv rozhraní mezi magnetickým a nemagnetickým prostředím
Kontinuita HT (HT-vysokého napětí)
Kontinuita BN
 Vliv orientace necelistvosti na magnetický
tok
Chování magnetické částice v blízkosti
magnetického toku
Vliv geometrie
(hloubka, tloušťka a orientace) na zjistitelnost
 Magnetické vlastnosti hlavních ferromagnetických slitin
 Magnetické pole H, magnetická indukce
B, relativní magnetická permeabilita µr, koercitivní síla Hc, elektrický odpor.
 Vliv složení, tepelného zpracování a mechanického zpevňování oceli
Vliv mechanického zpevňování. Vliv tepelného zpracování
16
Zvláštní slitiny: např. Permalloy, Invar, Inconel
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické necelistvosti svaru, výkovku, válcovaném produktu a odlitku a jejich indikace
Parametry zkoušení:
magnetizace, zkušební prostředky a kontrola zkušebních prostředků
Zařízení
Mobilní nebo stacionární zařízení používající techniku magnetického toku nebo techniku průchodu proudu
Automatické a robotizované s automatickou detekcí (magnetické rozptylové pole)
Příslušné normy: EN ISO 9934-2 a EN
ISO 9934-3
Informace před zkouškou
Identifikace nebo označení materiálu:
– druh výroby
– katalog vad
Podmínky zkoušení a použité normy:
– přístupnost
– infrastruktura,
– jednotlivé podmínky zkoušení
– uživatelská norma
Přehled
Normy a předpisy vztahující se na zkoušené
vzorky
Kritéria přípustnosti
Příprava písemných instrukcí
Dokumenty
Prezentace norem, předpisů a postupů
Zkouška
Zkoušení
Příprava dílů a vliv jakosti povrchu
 Magnetizační prostředky. Hodnoty parametrů. Technika kontinuální nebo simultánní magnetizace. Technika remanentní magnetizace. Indikátory toku (proudu).
Výběr zkušebního prostředku. Indikátory
výrobku.
Ošetření komponentů po zkoušce:
Demagnetizace (odmagnetování)
Princip, minimální hodnota magnetického
pole při demagnetizaci, frekvence, povrchový jev a výpočet magnetizační cívky
 Intenzita zbytkového pole podle dalšího
použití materiálu
Vliv zemského magnetického pole
Čistění komponentů
Hodnocení a záznam
Protokol o zkoušce
 Písemný postup s kontrolou protokolů
o zkouškách:
– svařování podle nyní EN ISO 17638
– odlitky podle EN 1369
– výkovky podle EN 10228-1
– válcované výrobky
Základy hodnocení; podmínky prohlížení
(EN ISO 3059) podle kontrolní měrky, jiné
použité kontrolní měrky; kalibrace zkušebních přístrojů
Hodnocení a ověření kvality indikací
Závěrečné hodnocení
Hodnocení necelistvostí: vliv výroby a materiálu
Vývoj
Nové techniky
Kreativní a inovační instalace
RT
(Radiografické zkoušení)
Stupeň 1
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Struktura pracovních postupů
Zpětná sledovatelnost dokumentace
Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT
Přehled použití NDT a výrobkových norem
–
–
–
–
Ochrana životního prostředí a bezpečnost
Ochrana zdraví
 Nebezpečí spojená s elektrickým proudem
Nebezpečí spojená s produkty (magnetická stopa)
Nebezpečí spojená ultrafialovým zářením
Likvidace kapalných odpadů a podmínky
prostředí (koncepce)
Škodlivost a toxicita produktů
 Čištění a vyřazování kapalných odpadů,
podmínky prostředí
Požární nebezpečí
Nebezpečí spojená ultrafialovým zářením
Fyzikální principy metody a související
znalosti
 Vlastnosti rentgenového záření a záření
gama
Příslušné normy:
ČSN EN 444 (01 5010): Nedestruktivní
zkoušení – Základní pravidla pro radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
Přímočaré šíření
Účinky záření
Schopnost průniku záření
Generování rentgenového záření
Funkce rentgenky
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Účel
Terminologie:
elektromagnetické záření
energie
dávka
intenzita dávky
Proud na rentgence I
Vysoké napětí U:
– vlivy na dávku a energii záření
Vznik γ-záření
Radioizotop Ir 192, Co 60, Se 75
Aktivita:
– poločas rozpadu
– vlastnosti γ-zdrojů
– životnost
– energie
– aktivita
– rozměry zdroje
Interakce záření s hmotou
– zeslabení
– absorpce
– primární záření
– rozptýlené záření
– vliv prozařované tloušťky
Typ materiálu
Energie
Polotloušťka
Desetinná tloušťka
Vlastnosti filmových systémů a fólií
Konstrukce:
– podložka filmu
– emulze
– bromid stříbrný
– zrnitost a distribuce
Vyvolávání:
Vlastnosti filmů:
– citlivost
– zrnitost
17
– kontrast
– optická hustota (zčernání)
– třídy filmového systému
Filmové fólie:
– typy filmových fólií
– zesilovací účinek
– účinek filtrace
– kontakt (spojení) film – folie
Geometrie radiografické expozice
Geometrická neostrost:
– vzdálenost objekt – film
– velikost ohniska (d)
– vzdálenost objekt – zdroj
Vzdálenost zdroj – film
Znalost produktu a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické vady (nespojitosti) svarů
 Typy vad (nespojitosti) podle
EN ISO 6520
Typické vady odlitků
Typy vad
Vliv na zjistitelnost:
– typ vad
– velikost
– orientace
Rozsah zobrazené tloušťky
Počet expozic
Zařízení
Konstrukce a ovládání (provoz) rentgenových přístrojů
Stacionární systémy
18
Mobilní přístroj
Rentgenky:
– skleněná a metal-keramická rentgenka
Konstrukce rentgenek:
– běžná (standardní) rentgenka
– rentgenka s tyčovou anodou
– rentgenka s krátkou anodou
Chlazení:
– plynem
– vodou
– olejem
Ohnisko
Vysoké napětí, maximální proud
Expoziční doba
Clona (rentgenky)
Bezpečnostní obvod
Návod k obsluze
Konstrukce a ovládání (provoz) gama zařízení:
– ochranný kryt (pouzdro), stínění
– třída P/M
– typ A/B (přeprava)
– nosič zářiče a pouzdro zářiče
Uzavřený radioaktivní materiál
– manipulační zařízení
– propojovací příslušenství
– dálkové ovládání
– kolimace
– montážní vybavení
Návod k obsluze
Odkazy na národní požadavky a bezpečnostní opatření
Příslušenství pro radiografické zkoušení
Vybavení (zařízení):
– pásmo s olověnými značkami (olověné
pásmové měřítko)
– magnetické držáky
– olověné stínící fólie
– gumové pásy atd.
– zařízení (přístroj) na ochranu proti radiaci
Informace před zkouškou
Písemné postupy
Informace o zkoušeném objektu
Rozměry objektu
Třída radiografické techniky
Zařízení, která budou použita
Uspořádání expozice
Rozsah zkušebního (20 % kontrola) značení
Zkouška
Proces vyvolávání
Temná komora:
– provedení
– vývojka
– vodní lázeň
– ustalovací lázeň
– finální vodní lázeň
– sušení
Příprava a regenerace lázní
Použití filmových proužků (pásů) podle
EN 584-2: chyby při vyvolávání filmu
Zkoušení svarových spojů podle
EN 1435
Rozsah
Radiografické techniky:
– základní a vylepšené techniky
Uspořádání zkoušky:
počet expozic (EN 1435:1997, Příloha A)
Volba energie:
– max. napětí na rentgence
– rozsah prozařované tloušťky pro gama záření;
– zvláštní požadavky.
Volba filmu a fólie:
– třídy filmových systémů, typ a tloušťky
fólií
Minimální optická hustota (zčernání)
Minimální vzdálenost zdroj-objekt
Zkoušení odlitků podle EN 12681
Rozsah
Radiografické techniky:
– základní a vylepšené techniky
Uspořádání zkoušky:
– počet expozic
Volba energie:
– průměrná tloušťka stěny
– max. napětí na rentgence
– rozsah prozařované tloušťky pro gama záření
– zvláštní požadavky
Volba filmu a fólie:
– třídy filmových systémů, typ a tloušťky
fólií
Minimální optická hustota (zčernání)
Minimální vzdálenost zdroj-objekt-film
(vzdálenost objekt-film, vzdálenost zdrojfilm, vzdálenost zdroj-objekt)
Práce s expozičními diagramy
Definice hodnoty expozice, expoziční doby
Oprava expoziční doby pro:
– vzdálenost film-ohnisko (FFD)
– optickou hustotu (zčernání)
– relativní faktor expozice filmu
 Měrky (indikátory) jakosti obrazu (IQI)
podle
EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3
Definování čísla měrky jakosti obrazu IQI
(definice kvality obrazu , návrh čísla IQI):
– umístění IQI u různých expozic
– třídy jakosti (kvality) obrazu
– číslo jakosti obrazu
Systém značení
Přiřazení objekt-film:
– permanentní označení objektu
– referenční (výchozí) bod, směr rostoucího
počtu
– značkovací páska
– poloha značení na objektu (umístění značení)
Hodnocení a záznam
Základy vyhodnocování
Podmínky prohlížení:
– podmínky v místnosti
– doba prohlížení
– doba uběhlá od ozáření (interval po oslnění)
– negatoskop, jas
– měření optické hustoty (zčernání)
Vyhodnocování radiogramů
Ověření jakosti obrazu
Jednoduchý protokol (zpráva) o vadách svarů a odlitků
Protokol o zkoušce:
– svarů podle EN 1435
– odlitků podle EN 12681
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Stupeň 2
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Účel
Terminologie:
– vlnová délka
– dávka
– dávkový příkon
– intenzita
– konstanta dávkového příkonu
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Vlastnosti rentgenového a gama záření
Foton
Proces ionizace:
– fotochemické účinky
19
– biologické účinky
– fluorescentní účinky
Energie
Generování rentgenového záření
Funkce rentgenky
Spektrum:
– intenzita
– max. energie
– efektivní (účinná) energie
– změna spektra proudem a napětím na
rentgence
Inherentní (vlastní) filtrace
Vznik γ-záření
Radionuklid
Izotopy Ir 192, Co 60, Se 75, Yb 169
Aktivita A
Vlastnosti γ-zdrojů:
– poločas
– rozpadová křivka maximální aktivity (měření aktivity v závislosti na čase)
– rozměry zdroje
Vlastnosti gama záření
Konstanta dávkového příkonu
Spektrum a efektivní (účinné) energie
Interakce záření s hmotou
Zeslabení:
– fotoefekt
– koherentní rozptyl
– Comptonův rozptyl
– tvorba páru
Koeficient zeslabení
Rozptýlené záření
20
Měrný kontrast
Radiační kontrast
Účinek filtrace
Efekt tvrdnutí (spektra)
Vlastnosti filmových systémů a fólií
Konstrukce
Původ vzniku latentního obrazu
Fotografický proces
Vlastnosti filmových systémů:
– charakteristická křivka
– gradient filmu, kontrast filmu
– citlivost
– vliv vyvolávání filmu
– citlivost
– zrnitost
– rozlišitelnost detailu
 Klasifikace filmových systémů podle EN
584-1
Filmové fólie:
– typy filmových fólií
– kontakt (spojení) film-folie
– vnitřní neostrost
– zesilovací účinek
– účinek filtrace
– fólie pro Co 60 a LINAC (lineární urychlovač)
Geometrie radiografické expozice
Geometrická neostrost:
– vzdálenost objekt – film
– velikost ohniska (d)
– vzdálenost objekt – zdroj
Vzdálenost zdroj – film
Určení ohniska:
– rozměry gama zářičů (zdrojů)
Znalost produktu a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické vady (nespojitosti) svarů
Typy svarových spojů a příprava svarových
spojů
Procesy svařování
Typy vad podle EN ISO 6520
Vady odlitků
Proces odlévání
Typy vad odlitků a jejich vznik
Strukturální indikace
 Směr svazku pro zjistitelnost (detekovatelnost)
Vliv na zjistitelnost:
– směr svazku
– geometrické zkreslení
– zvětšení tloušťky stěny
Rozsah zobrazené tloušťky
Rozsahy tloušťky pro rentgenové a γ-záření
Počet expozic
Zařízení
Konstrukce a ovládání (provoz) rentgenových přístrojů
Doplněk ke stupni 1:
– vnitřní filtrace
– předfiltrace
Zařízení pro speciální použití:
– rentgenky s mikro-ohniskem
– technika zvětšení
– radioskopie.
LINAC (lineární urychlovač)
Konstrukce
Oblast použití
Typické údaje
Konstrukce a ovládání (provoz) gama zařízení
Doplněk ke stupni 1:
– pojízdné zařízení pro zkoušení potrubí dálkovodů (tzv. MLOK nebo „ROUŘÍK“)
– speciální zařízení pro zkoušení trubek výměníků tepla (trubka-trubkovnice)
Informace před zkouškou
Informace o zkoušeném objektu (předmětu)
Identifikace nebo označení
Materiál, rozměry, izometrika:
– počet částí (dílů)
– rozsah použití
– způsob výroby
– katalog vad
Podmínky zkoušení:
– dostupnost (přístupnost)
– infrastruktura
– zvláštní podmínky zkoušení
Použitelné normy
Přehled
Normy vztahující se ke zkoušenému objektu
Příprava písemných instrukcí
Zkouška
Proces vyvolávání
Doplněk ke stupni 1:
Zařízení pro zpracování (vyvolání), nastavení:
– kontrola
– skladování neexponovaných filmů
– zkouška osvětlení temné komory
– kontrola na závoj
– čistý čas (doba vypnutí)
– záznamový list
Kontrola zpracování (vyvolávání) podle EN
584-2
Zkoušení svarových spojů podle
EN 1435
Rozsah
Radiografické techniky:
– základní a vylepšené techniky
Uspořádání zkoušky:
počet expozic (EN 1435:1997, Příloha A)
Volba energie:
– max. napětí na rentgence
– rozsah prozařované tloušťky pro gama záření
– zvláštní požadavky
Volba filmu a fólie:
– třídy filmových systémů, typ a tloušťky
fólií
Minimální optická hustota (zčernání)
Minimální vzdálenost zdroj-objekt
Zkoušení odlitků podle EN 12681
Rozsah pro tvarově složité objekty
Uspořádání zkoušky:
– počet expozic
– speciální geometrie
Volba energie:
– průměrná tloušťka stěny
– max. napětí na rentgence
– rozsah prozařované tloušťky pro gama záření
– zvláštní požadavky
Použití rozšířené techniky:
– technika dvojsnímku
– kompenzace tloušťky stěny použitím větší
energie, tvrdnutí (spektra)
Volba filmu a fólie:
– třídy filmových systémů, typ a tloušťka
fólií
Minimální optická hustota (zčernání)
Minimální vzdálenost zdroj-objekt-film
(vzdálenost objekt-film, vzdálenost zdrojfilm, vzdálenost zdroj-objekt)
Speciální techniky
Stereo technika
Přibližná technika
Zkoušení korozního poškození
Rozšíření (zvětšení) pomocí micro-focusu
Technika v reálném čase (real time):
– fluorescenční stínítka
– radioskopie
– počítačová radiografie
– dokumentace, archivace snímků
 Měrky (indikátory) jakosti obrazu (IQI)
podle EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3
Doplněk ke stupni 1:
– číslo měrky jakosti obrazu pro jiné materi21
ály podle EN 462-4; stanovení hodnoty neostrosti obrazu pomocí dvojdrátkové měrky
podle EN 462-5
Návrh instrukcí NDT pro zkoušení svarů
a odlitků
Organizace jednoduchých postupů zkoušení
Zkoušené objekty:
– podmínky prostředí
– referenční dokumenty
– specifikace, normy
– volba zdroje záření
– volba vhodného směru záření
– plán (návrh) umístění filmu
– určení zkoušeného kusu a radiogramů
(snímků)
– počet expozic
– provedení zkoušky a protokol o výsledcích
zkoušky
– prohlížení filmů
– klasifikace vad
– vyhodnocení výsledků podle použitých
předpisů a norem
– seznam vyžadovaného příslušenství
Vyhodnocení a záznam výsledků
Základy vyhodnocování
Doplněk ke stupni 1:
Macheův jev
Negatoskop podle EN 25580:
– minimální jas
– faktor rovnoměrnosti
22
Fyziologické faktory:
– zrak
– adaptace před prohlížením
Vyhodnocování radiogramů
Ověření jakosti obrazu
Protokol o vadách
Kontrola protokolu o zkoušce
Vyhovuje normě pro zkoušení?
Shoda s kvalitou zkoušení
Dosažená třída techniky zkoušení
Dosažená třída jakosti obrazu
Dosažená diagnostika pokrytí zkoušeného
objektu
Závěrečné hodnocení
Klasifikace vad
Typ, velikost, poloha, četnost
Svařování:
– podle EN ISO 5817
– podle EN 12062 nebo ISO 17635
– podle EN 12517
– podle normy pro zkoušení tlakových nádob
(EN 13445-5)
Slévárenství:
– podle ASTM
Katalog referenčních radiogramů k EN ISO
5817
Katalog ASTM
Jiné národní katalogy pro školení
Vliv výroby a materiálu
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Písemné instrukce
Zpětná dosledovatelnost dokumentů
 Přehled použití NDT a výrobkových norem
Vývoj
Alternativní detektory filmu
Detektor s rovinnou deskou
Stupeň 3
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Účel
Terminologie
Příslušné normy: ČSN EN 1330-3 (01
5005): Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 3: Termíny používané v průmyslové radiografii
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Vlastnosti záření
Rentgenová radiografie (prozařování rentgenem)
Gamagrafie
Neutronová radiografie
Elektronová radiografie
Proces ionizace:
– fotochemické účinky
– biologické účinky
– fluorescentní účinky
Generování rentgenového záření
Funkce rentgenky
Spektrum:
– intenzita
– max. energie
– efektivní (účinná) energie
– změna spektra proudem a napětím na
rentgence
Charakteristika záření
Inherentní (vlastní) filtrace
Efekt tvrdnutí (spektra)
Vznik γ-záření
 Přirozený a umělý rozpad, rozpadové
řady
Radionuklidy pro NDT
Izotop Ir 192, Co 60, Se 75, Yb 169
Aktivita A
Vlastnosti γ-zdrojů:
– poločas
– rozpadová křivka maximální aktivity (měření aktivity v závislosti na čase)
– rozměry zdroje
Vlastnosti gama záření
Konstanta dávkového příkonu
Spektrum a efektivní (účinné) energie
Interakce záření s hmotou
Zeslabení versus energie:
– fotoefekt
– koherentní rozptyl
– Comptonův rozptyl
– tvorba páru
Koeficient zeslabení
Rozptýlené záření
Měrný kontrast
Radiační kontrast
Účinek filtrace
Efekt tvrdnutí (spektra)
Klein-Nishinův zákon
Vlastnosti filmových systémů, fólií a digitálních detekčních systémů
Doplněk ke stupni 2
Nové detektory:
– fluorescenční obrazové stínítko s paměťovým efektem
– ploché desky (panely)
– zesilovač rentgenového záření
– čárový detektor
Klasifikace použití detektorových systémů
Geometrie radiografické expozice
Doplněk ke stupni 2
Metoda měření ohniska
podle EN 12543, EN 12679
Požadavky na optimalizaci podle
Geometrické neostrosti
Neostrost
Rozměry ohniska, proud, napětí
Rozměr zdroje, aktivita
Znalost produktu a možností metody
a od ní odvozených technik
Typické vady (nespojitosti) svarů
Doplněk ke stupni 2
Úvod do lomové mechaniky při provozním
zatížení
Vlastnosti materiálů
Vznik vad.
Další metody NDT
Vady odlitků
Proces odlévání
Typy vad u odlitků a jejich vznik
Strukturální indikace
Provozní zatížení
Vlastnosti materiálů
Vady způsobené výrobou
Vliv na zjistitelnost:
– směr svazku
– geometrické zkreslení
– zvětšení tloušťky stěny
Rozsah zobrazené tloušťky
Rozsahy tloušťky pro rentgenové a γ-záření
Počet expozic versus úhel zkreslení
Zařízení
Konstrukce a ovládání (provoz) rentgenových přístrojů
Doplněk ke stupni 2:
Parametry rozevření (průřezu) svazku
– mžiková rentgenová zařízení
– rentgenka s tyčovou anodou
– rentgenka s mikroohniskem (mikro-ohnisková zařízení)
– vysokonapěťová zařízení
Rentgenka s čárovým ohniskem
23
Rentgenky s rotační anodou
Konstrukce a ovládání (provoz) gama zařízení: Stejné jako pro stupeň 2
Informace před zkouškou
Informace o zkoušeném objektu (předmětu)a národní požadavky
Doplněk ke stupni 2:
Volba norem pro specifické zkoušení
Evropské normy:
– uživatelské normy
– přehled
– účel
– technický a systematický obsah
Specifické normy na výrobek pro specifická průmyslová odvětví:
– pro svařování
– pro odlévání
– pro potrubí
– směrnice pro tlaková zařízení
ISO normy
Americké normy:
– přehled ASME kódů
– přehled ASTM norem
Zkouška
Proces vyvolávání
Zásady
Zařízení pro zpracování (vyvolání), nastavení:
– kontrola
– skladování neexponovaných filmů
– test osvětlení temné komory
24
– kontrola na závoj
– čistý čas (doba vypnutí)
– záznamový list
Použití filmových proužků (pásů) podle EN
584-2
Vysvětlení a diskuse k EN 1435
Rozsah
Radiografické techniky:
– základní a vylepšené techniky
Uspořádání zkoušky: počet expozic
(EN 1435:1997, Příloha A)
Volba energie:
– max. napětí na rentgence
– rozsah prozařované tloušťky pro gama záření
– zvláštní požadavky
Volba filmu a fólie:
– třídy filmových systémů, typ a tloušťky
fólií
Minimální optická hustota (zčernání)
Minimální vzdálenost zdroj-objekt
Vysvětlení a diskuse k EN 12681
Rozsah pro tvarově složité objekty
Uspořádání zkoušky:
– počet expozic
– speciální geometrie
Volba energie:
– průměrná tloušťka stěny
– max. napětí na rentgence
– rozsah prozařované tloušťky pro gama záření
– zvláštní požadavky
Použití rozšířené techniky:
– technika dvojsnímku
– kompenzace tloušťky stěny použitím větší
energie, tvrdnutí (spektra)
Volba filmu a fólie:
– třídy filmových systémů, typ a tloušťka
fólií
Minimální optická hustota (zčernání)
Minimální vzdálenost zdroj-objekt-film
(vzdálenost objekt-film, vzdálenost zdrojfilm, vzdálenost zdroj-objekt)
Přímá radiografie a radioskopie
podle EN 13068
Detektory obrazu:
– fluoroskop
– rovinné panely
– zesilovač rentgenového záření
– kamerové a TV systémy
Použití:
– sériové zkoušení ve výrobě
– dynamické zkoušení
– speciální materiály
Omezení metody:
– rozlišení
– dynamika
– poměr signálu k šumu
– modulační přenosová funkce
Zpracování základního obrazu:
– monitorování
– dokumentace
Speciální techniky
Stereo technika
Přibližná technika
Zkoušení korozního poškození
Rozšíření (zvětšení) pomocí micro-focusu
Zvláštní aspekty pro radiografii materiálů
s vysokou a nízkou hustotou
Nízkonapěťová radiografie
Radiografie uměleckých objektů:
– lehké slitiny
– plasty
– předfiltrace
Vysokonapěťová radiografie:
– zkoušení betonu
Předfiltrace systémů film-fólie:
– mezi-filtrace
– silnostěnné (masivní) odlitky
– speciální ochrana proti záření
– kontaminace
 Měrky (indikátory) jakosti obrazu (IQI)
podle EN 462-1, EN 462-2, EN 462-3,
EN 462-4, EN 462-5
Stejné jako pro stupeň 2:
význam měrek jakosti obrazu;
mezinárodní měrky jakosti obrazu.
Návrh instrukcí NDT pro zkoušení svarů
a odlitků
Celková organizace postupů zkoušení
v kombinaci s dalšími metodami NDT
Zapracování interních priorit
Volba metody zkoušení:
– doba zkoušení
– vybavení na ochranu proti záření
Kvalifikace personálu
Odhad nákladů:
– náklady na práci lidí
– na vybavení
– na spotřební materiál
– na pomocné doplňující druhé expozice po
opravě
Výběr specifikací pro použití a vyhodnocení
Příklad písemných postupů pro kontrolu
svarů podle ASTM
Vyhodnocení a záznam výsledků
Základy vyhodnocování
Negatoskop podle EN 25580:
– minimální jas
– faktor rovnoměrnosti
Fyziologické faktory:
– zrak
– adaptace před prohlížením
Vyhodnocování radiogramů
Ověření jakosti obrazu
Protokol o vadách
Provedení protokolu o zkoušce
Shoda jakosti radiografického obrazu versus
protokol o zkoušce
Závěrečné hodnocení
Klasifikace vad
Typ, velikost, poloha, četnost
Svařování:
– podle EN ISO 5817
– podle EN 12062 nebo ISO 17635
– podle EN 12517
– podle normy pro zkoušení tlakových nádob (EN 13445-5)
Slévárenství:
– podle ASTM
Katalog referenčních radiogramů k EN ISO
5817
Katalog ASTM
Jiné národní katalogy pro školení
Vliv výroby a materiálu
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Struktura pracovních postupů
Zpětná sledovatelnost dokumentace
Jiné kvalifikační a certifikační systémy NDT
Přehled použití NDT a výrobkových norem
Vývoj
Inovační radiologické techniky
3-rozměrné radiologické zkoušení:
– stereo technika
– technika snímkování z několika úhlů (víceúhlová technika)
– počítačová laminografie
– počítačová tomografie:
– princip
– použití
– postupy digitálního zpracování
– digitalizace filmu
– zvýšení kvality obrazu
25
UT
(Zkoušení ultrazvukem)
Stupeň 1
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Úkol nedestruktivního zkoušení –
Personál
Historie NDT
Terminologie (názvosloví) NDT
(EN 1330-1 a EN 1330-2)
Historie UT
Terminologie (názvosloví) v UT
(EN 1330-4)
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Příslušné normy:
EN 583-1 až EN 583-6,
EN 14127
Přehled základů matematiky
Fyzikální definice a typické parametry
Sinusový pohyb, amplituda, perioda (doba
kmitu), frekvence, vlnová délka, rychlost šíření
Různé druhy vln:
Podélné (logitudinální, tlakové) vlny
Příčné vlny (transverzální, smykové)
Pojem povrchových vln nebo Rayleighových
vln
a deskových vln nebo Lambových vln
Odraz a lom:
Kolmý dopad, přenos a odraz
26
Šikmý dopad
Snellův zákon
Mezní úhly, konverze
Přenos a příjem ultrazvukových vln:
Piezoelektrický jev
Fero-elektřina nebo elektrostrikce
Magnetostrikce
Vlastnosti měniče
Materiál, rozměry, Piezoelektrické konstanty
Vlastnosti svazku kruhového měniče
Vliv frekvence a průměru měniče
Blízké pole (Fresnelova zóna)
Vzdálené pole (Fraunhoferova zóna)
Rozevření (divergence) svazku
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Různé vady související s výrobními procesy a vady vzniklé provozem objektu v příslušném sektoru
Provedení technik zkoušení podle typu objektu a očekávaných vad
Vliv geometrie a struktury (rušivá – parazitní echa, útlum ultrazvuku)
Zařízení
Různé sondy (přímé, úhlové, dvojité):
– přístroje (analogové a digitální)
– generátor impulzů
– příjem a zesílení (v procentech a dB)
nastavení rozsahu
A- zobrazení
B- zobrazení a C- zobrazení
Doplňkové funkce:
– vazební prostředek (akustická vazba)
Informace před zkouškou
Písemné instrukce (připravené stupněm 2
nebo 3):
– objektivní
– požadavky
Zkouška
Ověření kompletního zařízení
(podle EN 12668-3)
Normalizované kontrolní měrky:
EN 12223 a EN 27963
Kontaktní technika (přímý a šikmý svazek)
Odraz
Průchod
Imerzní techniky (přímý a šikmý svazek)
Odraz
Průchod
Nastavení rozsahu a citlivosti
Referenční reflektory
Korekce ztrát přenosem
Měření tloušťky ultrazvukem:
Zařízení
Techniky
Vyhodnocení a záznam výsledků
Techniky zjištění, určení polohy (pravidla
trigonometrie) a stanovení velikosti
Úroveň záznamu a hodnocení
Stupně přípustnosti
Protokol o zkoušce
Systém souřadnic
Měření (sonda, reflektor)
Vypočtené hodnoty
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Stupeň 2
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Znalosti stupně 1
Terminologie (názvosloví) a definice UT
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Fyzikální definice a typické parametry:
stejné jako pro stupeň 1 plus:
– akustická impedance, odraz a průchod
(pouze pro přímý svazek)
– šíření svazku
Různé druhy vln:
stejné jako stupeň 1 plus:
hlubší znalosti povrchových vln nebo Rayleighových vln a deskových vln nebo Lambových vln
– plíživé vlny
Odraz a lom:
stejné jako stupeň 1 plus
– akustický tlak
Přenos a příjem ultrazvukových vln:
stejné jako stupeň 1
Fero-elektřina nebo elektrostrikce
Magnetostrikce
Vlastnosti měniče:
stejné jako pro stupeň 1 (hlubší znalost)
Vlastnosti svazku kruhového měniče
Stejné jako stupeň 1 plus:
– vlastnosti svazku pravoúhlého měniče
– profil svazku
Rozevření (divergence) svazku
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Stejné jako stupně 1 plus:
– tandemová metoda (zóny)
– výběr měničů pro požadované rozlišení a
snížení šumů (typ, frekvence, rozměry)
– imerzní technika
– metoda TOFD
Vliv hlavních parametrů
Zařízení
Stejné jako stupně 1 plus:
detailní znalost různých funkcí UT zkušebního zařízení
automatické a poloautomatické systémy;
– B- zobrazení a C- zobrazení (hlubší znalost)
– vazební prostředek (hlubší znalost)
– odkazy na kalibraci a na měrky (referenční
měrky)
Informace před zkouškou
 Stejné jako stupně 1 (hlubší znalost)
plus:
– obsah a požadavky písemných instrukcí,
postupů a norem.
Příprava písemných instrukcí
Zkouška
Stejné jako stupně 1 (hlubší znalost)
plus:
– referenční reflektory (zákony vzdálenosti
a velikosti)
DGS – metoda (AVG – metoda)
DAC – křivka (metoda referenční linie)
korekce – vzdálenost/amplituda
– korekce ztrát přenosem (povrch a útlum)
techniky určení velikosti, principy a omezení
– skenování
Vyhodnocení a záznam výsledků
Stejné jako stupně 1 (hlubší znalost)
plus:
posouzení charakteru vad (plošné / objemové podle EN 1713 pro svary)
interpretace a hodnocení indikací
Závěrečné hodnocení
Hodnocení a shoda protokolu o zkoušce
použití kritérií přípustnosti podle norem
předpisů a postupů
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu (podle EN 473
27
a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Písemné instrukce
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Rozsáhlé znalosti a chápání příčin a vzniku vad při provozu a použití příslušných
objektů včetně související metalurgie a typů
vad atd.
Vývoj
Všeobecné informace
Zařízení
Stejné jako stupně 2 plus:
 systémy (manuální / poloautomatické /
automatické): rychlost, hodnota krokování
(rozteče mezi zkušebními dráhami), reprodukovatelnost, atd.
analogové defektoskopy (různé obvody)
– digitální defektoskopy (srovnání s analogovými defektoskopy, rychlost vzorkování)
speciální zařízení včetně měření tloušťky
Sondy:
– dynamický rozsah;
– imerzní sondy: fokusované, kulové, cylindrická, povrch Fermat
– měření délky impulsu; praktické měření
blízkého pole
– předsádka (zpožďění)
– přizpůsobení k zakřivení povrchu) atd.
– propojovací kabely (těsnění, izolace
a pružnost)
– měrky-reprezentativní.
Stupeň 3
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Terminologie (názvosloví) a definice UT
Přehled norem:
ISO, CEN a národní (všeobecné a výrobkové)
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Stejné jako stupeň 2 plus:
Izotropní a anizotropní materiály
Fenomén šíření vln
Měření rychlosti šíření a rozptylu
Vztah mezi rychlostí šíření a elastickými
vlastnostmi materiálu (pružností materiálu)
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Stejné jako stupně 2 plus:
výběr technik (kontakt, imerzní, průchodová, rezonanční, atd.)
EMAT
 Rozsáhlé znalosti a chápání výrobních
procesů, metalurgie a souvisejících typů vad
atd.
28
Informace před zkouškou
Stejné jako stupně 2 plus:
Výběr technických parametrů:
– k objektu – geometrie, jakost povrchu, přístupnost (dostupnost), prostředí, atd.
UT indikace / necelistvost / vada:
– typ, vznik, tvar, rozměry, orientace, sklon,
atd.
– vlastnosti zařízení
Příprava písemných specifikací
Zkouška
Stejné jako stupně 2 plus:
kontrola a hodnocení postupů a instrukcí
a jejich efektivity
Vyhodnocení a záznam výsledků
Použití doplňkových NDT metod:
– interpretace příslušných norem a předpisů
– hodnocení (konvenční přístup, ověřená
metoda)
– rozlišení vad
– kritérií přípustnosti
– významná odchylka
– proces uchovávání a zaznamenávání
Závěrečné hodnocení
Detailní znalosti, jak klasifikovat a posuzovat plnění (hodnotit pozorování), analyzovat
výsledky a porovnávat tyto s kódy (předpisy), normami a specifikacemi, atd.
Jak převádět předpisy, normy a specifikace atd. do jasných kritérií přípustnosti
zpracovaných formou písemných postupů
a pokynů
 Také jak získat informace a pomoc při
zkoumání pozorování, na které se nevztahují
žádné předpisy a normy a jak vytvořit pří-
slušná kritéria přípustnosti. Vyškolení stupně 1 a 2 v těchto kritériích přípustnosti
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Struktura pracovních postupů
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Jiné systémy kvalifikace a certifikace NDT
Přehled použití NDT a norem na výrobek
Vývoj
Nejnovější poznatky o průmyslovém a vědeckém využití UT
např. tomografie, holografie, akustická mikroskopie
LT
(Zkoušení těsnosti)
Stupeň 1
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie zkoušení těsnosti
Důvody pro zkoušení těsnosti; Prevence
materiálových ztrát (úniku látek); Kontaminace
Základní terminologie:
Termíny používané při zkoušení těsnosti
EN 1330-8
Netěsnost a detekce netěsnosti:
Základy
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Principy chování plynů (fyzikální vlastnosti plynů)
Zákony a principy
Tlak
Tlak jako síla působící na jednotku plochy
Hlavní jednotky tlaku
Tlak par
Rozmezí tlaku ve vakuu
různá rozmezí
Proudění (průtok) ve vakuu
Definice
Netěsnost jako proudění
Měření netěsnosti:
Jednotky
Odplyňování
Praktické důsledky (význam)
Zdánlivá a skutečná netěsnost
Koncept a rozdíl
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typ zkoušky netěsnosti
Umístění a nalezení netěsnosti
Měření netěsnosti
Monitorování netěsnosti
Příprava zkoušeného objektu
Čistota objektu
Postupy čištění a vliv na detekci netěsnosti
Specifikace a možnosti metody
Bublinková metoda:
EN 1593;
Principy bublinkových metod
Metoda ponořováním
Metoda nanesením kapaliny
Metoda změny tlaku
EN 13184
Základy pracovních principů:
– metoda změny tlaku
– vakuová metoda
Metoda zkušebního plynu:
EN 13185
Principy detekce
Helium jako zkušební plyn
Detektory zkušebního plynu
Zkušební plyn proudí do objektu (metody
skupiny A)
Zkušební plyn proudí z objektu
(metody skupiny B)
Základy výběru metody pro měření netěsnosti plynem:
EN 13625
Zařízení
Vakuometry
Výběr přístrojů pro měření pro různých tlaků
Přístroje pro měření celkového a parciálního
tlaku.
Mechanické přístroje
Techniky odečítání hodnoty tlaku pro:
– Bourdonova trubice (manometr)
– membránový manometr
29
– manometr s kapacitním odporem
U-vakuometr a McLeodův vakuometr
Techniky odečítání hodnoty tlaku.
Piraniho vakuometr a termočlánkový vakuometr
Techniky odečítání hodnoty tlaku
Kritéria pro montáž
Ionizační vakuometr se žhavou a studenou
katodou
Techniky odečítání tlaku
Kritéria pro montáž
Vakuové vývěvy
Typy vývěvy pro různé rozsahy (stupně) vakua
Rotační a pístové vývěvy
Výkon (technické parametry)
Údržba
Proplachovací zařízení, zátěž plynem
Rootsova vývěva
Výkon (technické parametry)
Údržba
Difusní vývěva
Výkon (technické parametry)
Údržba
Turbomolekulární vývěva
Výkon (technické parametry)
Údržba
Ventily
Typy ventilů používaných pro detekci netěsnosti
Údržba
Montáž
30
Montážní materiál
Kritéria pro montáž
Údržba
Informace před zkouškou
Písemné postupy – interpretace
Kritéria přípustnosti a nepřípustnosti
Hodnocení interpretace netěsnosti
Vyplňování protokolu a záznam dat
Zkouška
Bublinková metoda a postup a techniky
Všeobecné požadavky
– plyn, omezení tlaku, čištění, atd.
Zkušební kapaliny
– zkušební kapaliny pro metodu ponořováním (příprava a použití)
– zkušební kapaliny pro techniky nanesením
kapaliny (příprava a použití)
Metoda ponořováním
Přímé natlakování zkušebního vzorku
Znalosti pro vytvoření rozdílu tlaku
Použití detekční kapaliny při zvýšené teplotě
Technika vakuovou komorou
Metoda nanášením kapaliny
Přímé natlakování zkušebního vzorku
Použití vakua u objektů bez tlaku
Metoda změny tlaku a techniky
Všeobecné požadavky
Metoda poklesem tlaku
Teploměry a tlakoměry
Nastavení systému
Technika referenční nádoby (základy)
Technika zvýšením tlaku
Vliv zdánlivé netěsnosti
Nastavení systému
Technika změnou tlaku pomocí utěsněného zvonu (komory)
Všeobecné požadavky
Technika měřením proudění
Všeobecné požadavky
Zkušební plyn – metoda a techniky
Hmotnostní spektrometry
Základní principy; hledisko výroby detektorů MSLD
– magnetický nebo kvadrupólový
– souproudý a protiproudý
– čerpací systémy, elektronika, čidla vakuometru, měřiče atd.
– servis
– standardní-kalibrační netěsnost
– heliová směs
Halogenová iontová dioda
Základní principy
Zařízení pro zkoušení netěsnosti halogenovým detektorem
Halogenový detektor
Provoz
Čistění snímací jednotky
Výměna snímací jednotky
Detekční trubička vakuové použití
Standardní-kalibrační netěsnost (kritéria pro
údržbu a provoz)
Chladicí zkušební plyn (běžně používané
typy)
Nastavení kalibrační netěsnosti pro kalibraci
halogenu
Termočlánkový vakuometr (přístroje na
principu měření tepelné vodivosti)
Základní principy
Proudění zkušebního plynu do objektu –
techniky (metody) skupiny A
Pro všechny techniky:
– všeobecné požadavky
– vstupní nastavení a postup
– příprava objektu
Vakuová metoda – integrální a dílčí
Vakuová metoda – lokální
Snímání (skenování) povrchu objektu
Proudění zkušebního plynu z objektu –
metody skupiny B
Pro všechny techniky
– všeobecné požadavky
– vstupní nastavení a postup
– příprava objektu
Metoda chemické detekce pomocí čpavku
– použití reakčního činidla
– čištění po zkoušce
Vakuový zvon (komora) využívající zkušební plyn uvnitř objektu
Vakuový zvon (komora) s přivedením zkušebního plynu na opačnou stranu (vnější
povrch)
Akumulační tlaková metoda
Nasávací zkouška
– snímání povrchu objektu
Zkouška natlakováním – evakuováním
(vyčerpáním) – bombing
Základní znalosti
Metoda vakuové komory
Vyhodnocení a záznam výsledků
Vyplnění záznamů do protokolu o zkoušce
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Stupeň 2
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie zkoušení těsnosti
Důvody pro zkoušení těsnosti
Spolehlivost komponent systému
Udržování tlakového rozdílu
Terminologie:
Termíny používané při zkoušení těsnosti
Odstranění netěsnosti
Kvantitativní, semi-kvantitativní a kvalitativní
Netěsnost a zkouška těsnosti:
Základní poznatky
Zásady zjišťování netěsností
Volba metody:
EN 1779: Kritéria pro volbu metod a postupů (příručka pro výběr metody)
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Principy chování hmoty
Struktura hmoty (základy):
– atomová teorie
– ionizace a iontové páry
– skupenství
– molekulární struktura
– dvouatomové a jednoatomové molekuly
– molární hmotnost
Přechod z pevného do kapalného skupenství a z kapalného do plynného skupenství:
– změna skupenství
Zákony a základní poznatky o plynech:
– Brownův pohyb
– graf tlak/objem a graf tlak/teplota (P-V
a P-T diagramy)
– Pascalův zákon
– Charlesův, Boyleův a Gay-Lussacův zákon
– Daltonův zákon parciálních tlaků
– stavová rovnice ideálního plynu a její použití pro výpočet netěsnosti
– střední volná dráha – definice a význam
– vlastnosti plynů
Kinetická teorie plynů (základy):
Avogadrův zákon
směs plynu a koncentrace
rychlost, hustota a viskozita plynů
Tlak
Tlak jako síla působící na jednotku plochy
Hlavní jednotky tlaku
Tlak páry.
31
Rozmezí tlaku ve vakuu
různá rozmezí
Proudění ve vakuu
Definice
Netěsnost jako proudění
Měření netěsnosti:
Jednotky a vzájemné vztahy
Odplyňování
Praktické důsledky (význam)
Virtuální (zdánlivá) a skutečná netěsnost
Koncept a rozdíl
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typ zkoušky netěsnosti
Specifikace a citlivost
Příprava zkoušeného objektu
Hermeticky uzavřené objekty s nebo bez
zkušebního plynu
Objekt nepřístupný z jedné nebo z obou
stran
Objekt pracující nad nebo pod úrovní atmosférického tlaku (přetlak, podtlak)
Specifikace a možnosti metody
Bublinková metoda
dotčené fyzikální principy
Metoda změny tlaku:
Principy detekce u metod změny tlaku
– metoda poklesu tlaku
– metoda zvýšení tlaku
– metoda změny tlaku v tlakové komoře(vakuovém zvonu)
32
– metoda měření průtoku
Metoda zkušebního plynu
Chemické nebo fyzikální vlastnosti detektorů
Principy detekce proudění zkušebního
plynu do objektu – metody skupiny A:
a) Lokální netěsnost
– nástřikem
– vakuová metoda (lokální)
– vakuová metoda (částečná)
– metoda tlakovou komorou (vakuového
zvonu)
b) Integrální netěsnost:
– vakuová technika (celková)
– metoda tlakovou komorou (vakuového
zvonu)
– metoda zvýšením tlaku
– měřením průtoku
Principy detekce proudění zkušebního
plynu z objektu – metody skupiny B:
a) Lokální netěsnost
– chemická detekce pomocí čpavku
– technika vakuového zvonu využívající zkušební plyn uvnitř objektu
– nasávací metoda
– bublinková s vakuovou komory
– metoda akumulační
– technika vakuovým zvonem
b) Integrální netěsnost
– bublinková metoda – ponořováním
– bublinková metoda pomocí pěny
– metoda akumulační – integrální
– zkouška natlakováním-vyčerpáním (bombing)
– technika vakuové komory
– technika vakuovým zvonem
– změnou tlaku
– měřením průtoku
Zkušební metoda – výběr kritérií
Zařízení
Vakuometry;
Přístroje pro měření absolutního tlaku a rozdílu tlaku Primární a sekundární měřidla
Fyzikální vlastnosti různých typů senzorů
Mechanické přístroje
Bourdonova trubice(manometr)
– principy a chování
– vliv atmosféry
Membránový manometr:
– principy a chování
– vliv atmosféry
Manometr s kapacitním odporem
– principy a chování
– vliv teploty
U-vakuometr a McLeodův vakuometr
principy a funkce
Piraniho vakuometr a termočlánkový
vakuometr
Principy a chování různých plynů
Ionizační vakuometr se žhavou
a studenou katodou
Principy a chování různých plynů
Vakuové vývěvy
Klasifikace a výběr vývěv
– výkon vývěvy
– mezní/maximální tlaky
– rozsahy tlaku
– rychlost čerpání
– výstupní tlaky
Rotační a pístové vývěvy
Výpočet času odčerpávání pro různé objemy
(stupně vakua)
Rootsova vývěva
Hodnocení velikosti
Montáž
Difusní vývěva
Zhodnocení velikosti pro různá použití
Zhodnocení velikosti primární vývěvy
Montáž
Turbomolekulární vývěva
Zhodnocení velikosti pro různá použití
Zhodnocení velikosti primární vývěvy
Montáž
Ventily
Výběr ventilů pro použití při zkoušení netěsnosti
Výkon (technické parametry)
Montážní materiál
Výběr drobného montážního materiálu pro
detekci netěsnosti
Průměr a délka – výpočet a vliv
Materiál
Výběr pro různé rozsahy (stupně) vakua
Kov, plast, sklo
Olej a maziva.
Informace před zkouškou
Analýza existující dokumentace
– písemné postupy:
Konstrukce vs. pracovní podmínky
Řízení – kontrola tlaku a teploty
Zkušební metoda a požadovaná citlivost
Příprava specifikací pro zkoušku těsnosti
Protokol pro záznam dat
Příprava protokolů pro záznam dat
Technické parametry detektorů zkušebního plynu/přístrojů pro detekci zkušebního
plynu:
Konstrukce a použití
Linearita
Kalibrace
Odezva, doba odezvy
Příprava písemných instrukcí
Zkouška
Bublinková metoda a postup a techniky
Výběr zkušebních kapalin pro z hlediska
fyzikálních vlastností
– výběr technik pro různá použití
– trubky, příruby, podložky (desky) zkoušení
kompresorů
– zkoušení nádob
– kvantitativní hodnocení netěsnosti
Metoda ponořováním
Fyzikální principy
Metoda nanášením kapaliny
Fyzikální principy
Metoda změny tlaku a techniky
Metody změny tlaku
– fyzikální principy
– zákon ideálního plynu
Metoda poklesem tlaku
Přístroje a nastavení zkoušky
Výběr tlakoměrů a teploměrů
Vliv změny teploty
Vliv tlaku vodní páry
Vliv změny barometrického tlaku
Výpočet rychlosti průniku z netěsnosti
Technika referenční nádoby
Výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
na základě zákona ideálního plynu (stavová
rovnice)
Technika zvýšením tlaku
Výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
na základě zákona ideálního plynu
Výběr vakuometrů
Výběr systému
Vliv virtuální netěsnosti na vztah mezi
tlakem a časem
Technika změnou tlaku pomocí utěsněného zvonu (komory)
Proudění vzduchu do objektu
Proudění vzduchu z objektu
Výběr měřiče
Výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
Technika měřením proudění
Vzduch proudí do objektu
Vzduchu proudí z objektu
Výběr měřidla
Výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
33
Zkušební plyn – metoda a techniky
Metoda zkušebním plynem
Výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
Výběr zkušebního plynu a vhodného detektoru
Kritéria pro výběr techniky pro různé použití
Hmotnostní spektrometry (helium)
Fyzikální principy:
– zákon zachování hmoty (rovnice)
– hmotnostní spektra
– magnetická
– kvadrupólová
– všeobecné použití a použití na měření netěsností
Hledisko výroby detektorů MSLD a principy fungování; Dosažitelná citlivost různých
technik
Kalibrace
Heliová směs a výpočet rychlosti průtoku
z netěsnosti
Problematika údržby
Halogenová iontová dioda
Fyzikální principy
Dosažitelná citlivost techniky
Kritéria pro výběr technik pro různé použití.
Rychlost nasávací sondy
Halogenové pozadí
Vlastnosti chladicího zkušebního plynu
(chemické složení, molární hmotnost, chování kapalina-plyn)
Kalibrace halogenových detektorů netěs34
nosti
Halogenové směsi (procentuálně)
Hodnocení citlivosti zkoušky
Termočlánkový vakuometr (přístroje
na principu měření tepelné vodivosti)
Fyzikální principy
Dosažitelná citlivost techniky s tímto detektorem
Reaktivní radioaktivní indikátory
Fyzikální principy
Dosažitelná citlivost této techniky
Zařízení na analýzu plynů (plynový chromatograf atd.)
Fyzikální principy
Dosažitelná citlivost této techniky
Proudění zkušebního plynu do objektu
– techniky (metody) skupiny A
Pro všechny techniky:
– citlivost zkoušky u různých technik
– kalibrace
– výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
Vakuová metoda – integrální a dílčí
Vakuová metoda – lokální
Proudění zkušebního plynu z objektu
– metody skupiny B
Pro všechny techniky
– citlivost zkoušky u různých technik
– kalibrace
– výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
Metoda chemické detekce pomocí čpavku
– fyzikální principy
– typy reakčních činidel
Vakuový zvon (komora) využívající zkušební plyn uvnitř objektu
Vakuový zvon (komora) s přivedením zkušebního plynu na opačnou stranu (vnější
povrch)
Akumulační tlaková metoda
Nasávací zkouška
Kalibrace (je-li vhodná-použitelná).
Zkouška natlakováním – evakuováním
(bombing)
Příprava objektu
Vstupní nastavení a postup
Výpočet rychlosti průtoku z netěsnosti
Metoda vakuové komory
Vyhodnocení a záznam výsledků
Analýza a vyhodnocení výsledků na základě kritérií přípustnosti a vhodnosti postupu
Vypracování postupů zkoušky netěsnosti
Příslušné normy a jiné dokumenty
Závěrečné hodnocení
Analýza a vyhodnocení pomocí alternativních technik nebo metod
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnost zařízení
Písemné instrukce
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Přehled použitelných NDT aplikací a výrobkových norem
Vývoj
Speciální průmyslové instalace
Stupeň 3
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie zkoušení těsnosti
Důvody pro zkoušení těsnosti
Terminologie
Netěsnost a zkouška těsnosti
Správný výběr zkoušky těsnosti jako metody:
– rozdíly mezi zkouškou těsnosti a jinými
metodami
– doplňující role zkoušky těsnosti a jiných
metod
– faktor opravňující použití zkoušky těsnosti
Fyzikální principy metody a související
nalosti
Principy chování hmoty
Ideální a skutečné plyny
Tlak vodní páry a její účinky ve vakuu
Tlak
Definice tlaku z kinetické teorie plynů
Vztah mezi střední volnou dráhou a tlakem
Zákon ideálního plynu
Stavová rovnice a její použití pro výpočet
netěsnosti
Rozsah tlaku ve vakuu
Vztah mezi střední volnou dráhou a rozsahem vakua
Proudění ve vakuu:
– proudění a kinetická teorie
– faktory ovlivňující proudění plynu
– rychlost úniku vs. viskozita
Reynoldsovo číslo vs. Knudsenovo číslo
– geometrie kapiláry netěsnosti
– propustnost
– kapilára
Měření netěsnosti
Vodivost ve vakuu:
Výpočet vodivosti
Proudění a vodivost
Odplyňování
Chování různých plynů
Materiál
Odčerpávací rychlost:
Výpočet odčerpávací rychlosti
 Virtuální (zdánlivá) a skutečná netěsnost:
Výpočet vlivu zdánlivé netěsnosti metodou
celkové změny tlaku
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Typ zkoušky netěsnosti
Příprava zkoušeného objektu
Specifikace a možnosti metody
Bublinková metoda
Metody změny tlaku
Rozdíl mezi metodou změny tlaku a vakuovou metodou z hlediska zákona ideálního
plynu
Terminologie týkající se metod změny tlaku
Metoda zkušebního plynu
Zkušební metoda – výběr kritérií
Zařízení
Vakuometry
Mechanické přístroje
Přesnost pro různé senzory
U- vakuometr a McLeodův vakuometr
Piraniho vakuometr a termočlánkový
vakuometr
Přesnost a kalibrace pro různé plyny
Ionizační vakuometr se žhavou a studenou katodou
Přesnost a kalibrace pro různé plyny
Vakuové vývěvy
Fyzikální princip.
Rotační a pístové vývěvy
Fyzikální princip
Výpočet času odčerpávání pro různé objemy
(stupně vakua) včetně vlivu vodivosti.
Rootsova vývěva
Fyzikální princip
Výpočet času odčerpávání pro různé objemy
(stupně vakua) včetně vlivu vodivosti.
Difusní vývěva
Fyzikální princip
Turbomolekulární vývěva
Fyzikální princip
Ventily
Montážní materiál
Kritéria projektu
Materiály
35
Informace před zkouškou
Analýza existující dokumentace – písemné
postupy
Protokol pro záznam dat
Technické parametry detektorů zkušebního plynu/přístrojů pro detekci zkušebního
plynu.
Zkouška
Bublinková metoda a postup a techniky
Vlivy počasí a osvětlení
Metoda ponořováním
Metoda nanášením kapaliny
Metoda změny tlaku a techniky
Metody změny tlaku
Metoda poklesem tlaku
Přesnost zařízení
Přesnost kalibrace měřidel
Přesnost výpočtů
Technika zvýšením tlaku
Kalibrace
Vyhodnocení vlivu zdánlivé netěsnosti na
vztah mezi tlakem a časem
Přesnost výpočtů
Technika změnou tlaku pomocí utěsněného zvonu (komory)
Kalibrace
Výpočet rychlosti průniku z netěsnosti
Přesnost výpočtů
Technika měřením proudění
Kalibrace
Přesnost výpočtů
36
Zkušební plyn – metoda a techniky
Metoda zkušebním plynem.
Halogenová iontová dioda
 Termočlánkový vakuometr (přístroje na
principu měření tepelné vodivosti):
Piraniho manometr
Termočlánkový měřič
Principy fungování
Reaktivní radioaktivní indikátory
Zařízení na analýzu plynů (plynový chromatograf atd.)
Proudění zkušebního plynu do objektu –
techniky (metody) skupiny A
Vakuová metoda – integrální a dílčí
Vakuová metoda – lokální
Proudění zkušebního plynu z objektu –
metody skupiny B
Metoda chemické detekce pomocí čpavku
Vakuový zvon (komora) využívající zkušební plyn uvnitř objektu
Vakuový zvon (komora) s přivedením zkušebního plynu na opačnou stranu (vnější
povrch)
Akumulační tlaková metoda
Nasávací zkouška
 Zkouška natlakováním – evakuováním
(bombing)
Metoda vakuové komory
Vyhodnocení a záznam výsledků
Analýza a vyhodnocení na základě kritérií přípustnosti ve spolupráci s technickým
specialistou projektu a výrobními manažery
Ergonomická analýza pomocí alternativních technik nebo metod
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnost zařízení
Struktura pracovních postupů
Zpětná sledovatelnost dokumentů
 Jiné kvalifikační a certifikační systémy
NDT
Přehled použitelných NDT aplikací a výrobkových norem
Vývoj
Nejnovější vývoj v oblasti průmyslového
využití
VT
(Vizuální kontrola)
Stupeň 1
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Historie vizuální kontroly (VT)
Účel NDT
Definice VT
Terminologie
Terminologie vztahující se k VT
EN 1330-2 a EN 1330-10
Přehled použití pro VT
Fyzikální principy metody a související znalosti
Příslušné normy:
EN 13018: VT – Všeobecné zásady
EN 13927: VT – Zařízení
Základní informace (principy)
Vidění
Světlo:
– šíření,
– odraz
– absorpce
Fotometrie
Úrovně světla
Měření světla
Optické principy
Zrakové vnímání
Vlastnosti materiálu:
Barva
Stav povrchu
Příprava povrchu
Faktory prostředí
Přímé a nepřímé metody
Požadavky na zrakové schopnosti
Reference:
EN 13018
EN 13927
Znalost výrobku a možností metody a od ní
odvozených technik
Rozsah znalostí požadovaných pro tuto
oblast je následující:
Přehled základních vad zjistitelných pomocí VT v míře nezbytné pro práci v příslušném sektoru
Reference:
EN 970
EN 12454
ČSN EN 1370
EN ISO 5817
Znalosti, možností a omezení.
Reference:
EN 970
EN 12454
EN 1370
EN ISO 5817 atd.
ISO 3057
Zařízení
Základní informace o zařízení:
Zrcadla
Lupy (ISO 3058)
Boroskopy
Fibroskopy
Fotografie a video:
– zobrazovací kamery
– zdroje světla a speciální osvětlení
– měřidla, šablony, měřítka, speciální nástroje atd.
– automatizované systémy
– počítačem podporované systémy
– demonstrační zkušební vzorek
– rozlišovací obrazce
Nebo další speciální zařízení nutné pro
provedení zkoušky
Proč je nutné zařízení ověřovat
Reference:
– EN 13927
– ISO 3058
Informace před zkouškou
 Dokumentace před zkouškou
(EN 13018)
Zkušební instrukce
Písemný postup (je-li požadován)
Zkoušený objekt (předmět)
Rozsah zkoušky
Technika a postup provádění zkoušky
Stav povrchu
Příprava povrchu
 Výrobní fáze nebo provozní životnost v době provádění zkoušky
 Požadavky na personál, který zkoušku
provádí
Kritéria přípustnosti
Osvětlení (typ, úroveň a směr)
Zařízení pro vizuální zkoušku, které má
být použito
Dokumentace po zkoušce
Demonstrační zkušební vzorek a kontrolované položky (checkpoints)
Požadavky na záznam obrazů
37
Reference:
EN 13 018
Zkouška
Jak připravit zkoušku
Práce s demonstračními zkušebními vzorky a rozlišovacími obrazci,
Praktické školení na zkušebním zařízení
a provádění zkoušek na zkušeních vzorcích
se známými vadami podle poskytnutých instrukcí/postupů včetně parametrů zařízení a
zkoušky
Vyhodnocení a záznam výsledků
Zaznamenání výsledků zkoušky
Odkaz na platné zkušební normy
Kalibrační status zařízení
Referenční body pro lokalizaci indikací
Klasifikace indikací podle:
– kritérií přípustnosti
– zprávy a dokumentace
– záznamu výsledků ověřování
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Stupeň 2
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Historie
Historie vizuální kontroly (VT)
Účel NDT
38
Definice VT
Terminologie
Terminologie vztahující se k VT
EN 1330-2 a EN 1330-10
Rozšířený použití aplikací pro VT
Fyzikální principy metody a související znalosti
Příslušné normy:
EN 13018: VT – všeobecné zásady
EN 13927: VT – Zařízení
Základní informace (principy)
Vidění (Zrak):
Lidské oko, včetně fungování a stavby
Omezení vidění
Adaptace a akomodace
Poruchy
Osvětlení: fyzika světla
Elektromagnetické záření
Viditelné vlnové délky
Základní vlastnosti světla:
šíření
– odraz
– absorpce
Měření světla
Jas:
– úroveň osvětlení
– techniky osvětlení
– kontrast
Principy optiky:
– princip fungování čoček
– princip fungování lup
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
tvorba obrazu
virtuální obrazy
chromatická aberace (chromatická vada)
geometrické zkreslení
princip zvětšování
Zrakové vnímání:
co vidí oko
co vidí mozek
co vnímají ostatní
co návrhář (konstruktér), mechanik atd.
Vlastnosti materiálu ovlivňující zkoušku:
čistota
barva
podmínky
tvar
velikost (rozměry)
teplota
textura (struktura)
typ
povrchová úprava
příprava povrchu
Faktory prostředí a fyziologické faktory:
atmosféra
pohodlí
perspektiva
vzdálenost
přístupnost
únava
zdraví
vlhkost
duševní postoj
pozice
– bezpečnost
– teplota
– čistota
Přímé a nepřímé metody
Požadavky na zrakové schopnosti a zodpovědnost zaměstnavatelů
Znalost výrobku a možností metody a od ní
odvozených technik
Rozsah znalostí požadovaných pro tuto
oblast je následující:
– zkoušené objekty a vady
– základní výrobní postup a proces zhoršování kvality
– podmínky, původ, podstata a výskyt
vzhled vad
– technologické sektory
– základní metalurgie postupu/komponentu
– metody svařování/spojování
Včetně plátování a polštářování (navařování):
– metody výroby tvářeného produktu
– pracovní procesy za studena
– procesy tepelného zpracování
Materiálové složení:
– metody povrchové úpravy
– základní slévárenské technologie
– obrábění a procesy odstraňování materiálu
– polymery/kompozitní materiály
Hlediska provozu:
– vady vzniklé provozem
–
–
–
–
–
–
mechanicky
tepelně
tribologie
opotřebením
chemické
elektrochemické
Reference:
EN 970
EN 12454
EN 1370
EN 10163-1
EN 10163-2
EN 10163-3
EN ISO 5817 atd.
Možnosti a omezení VT
Detekční schopnosti (zjistitelnost):
– velikost vady
– tvar
– orientace/poloha
– typy vad
– vliv stavu povrchu
– omezení zařízení
– vliv osvětlení
Související techniky:
– kalibrování
– srovnávací měřící přístroje (komparátory)
– měření
– termografické zobrazování
– replikace
Reference:
ISO 3057
Zařízení
Základní informace o zařízení a jeho použití:
Zrcadla
Lupy (ISO 3058)
Boroskopy
Fibroskopy
Fotografie a video:
– zobrazovací kamery
– video monitory
– zdroje světla a speciální osvětlení
– měřidla, šablony, měřítka, speciální nástroje atd.
– automatizované systémy
– počítačem podporované systémy
– demonstrační zkušební vzorek
– rozlišovací obrazce
– měřící mřížky
Zaznamenávání obrazu, zařízení pro přenos a archivaci (ukládání):
– výběr zařízení a omezení jednotlivých zařízení
– ověření zařízení
Určování velikosti indikací:
– zobrazovací systémy
– speciální optické systémy
Nebo další speciální zařízení nutné pro
provedení zkoušky (pro měření pod vodou,
odolné proti záření atd.)
Informace před zkouškou
Dokumentace před zkouškou
39
(EN 13018)
Zkušební instrukce
 Písemný postup nebo norma (je-li požadována)
Zkoušený objekt (předmět)
Rozsah zkoušky
Technika a postup provádění zkoušky
Stav povrchu
Příprava povrchu
 Výrobní fáze nebo provozní životnost v době provádění zkoušky
 Požadavky na personál, který zkoušku
provádí
Kritéria přípustnosti
Osvětlení (typ, úroveň a směr)
 Zařízení pro vizuální zkoušku, které má
být použito
Dokumentace po zkoušce
Demonstrační zkušební vzorek a kontrolované položky (checkpoints)
Požadavky na záznam obrazů
Vývoj a písemné zpracování NDT instrukce pro stupeň 1 pro zadaný zkušební vzorek,
z norem nebo předpisů
Zkouška
Jak provést nastavení a kalibraci zkoušky
 Specifikování práce s demonstračními
zkušebními vzorky a rozlišovacími obrazci
Příprava písemných zkušebních instrukcí
z norem a předpisů pro zadané zkušební
40
vzorky
Praktické školení na zkušebním zařízení a
provádění zkoušek na zkušeních vzorcích se
známými vadami dle poskytnutých instrukcí, jak je uvedeno výše, včetně parametrů
zařízení a zkoušky
Vyhodnocení a záznam výsledků
Stupeň 1 plus jak řídit a sledovat zkoušku
stupně 1 prováděný pod vaším vedením
Interpretace, vyhodnocení a záznam
výsledků podle specifikací a norem
Objektivní/subjektivní hodnocení
Vyplňování kalibračních formulářů
Závěrečné hodnocení
Klasifikace a posouzení měření podle kritérií pro přípustnost získaných z předpisů,
norem nebo písemných instrukcí atd. nebo
formou konkrétního odkazu pro stupeň 3
tam, kde neexistují žádné kódy ani normy
Srovnáváním
Měřením
Automatickým vyhodnocením, např. rozpoznání vzoru
Zápisem
Protokolem
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Písemné instrukce
Zpětná sledovatelnost dokumentů
Přehled použití NDT a norem na výrobek
Vývoj
Všeobecné informace
Stupeň 3
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Stejné jako pro stupeň 2
Použití vizuální kontroly jako doplňku k ostatním metodám NDT
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Stejné jako pro stupeň 2 plus
Cíle a principy VT
Obsáhlé znalosti a pochopení
fyzikálních principů, včetně fyziky světla
(optika)
Optické provedení:
– polarizace světla
– stroboskopické principy
– rozptyl světla
– lom světla a index lomu
– odraz světla
– fluorescence
– výhody a nevýhody různých vlnových délek optického záření (UV, IR), včetně teploty
barev
Typy zdrojů světla: přirozené, umělé včetně laseru
Poznatky o lidském oku včetně:
– rozsahu vidění
– důsledky poruch zraku
Princip konstrukce a fungování fotoaparátu a fotosenzoru:
– optické filtry
– tvorba digitálního obrazu a související problémy
– zpracování obrazu
– analýza obrazu
– komprese a přenos obrazu
– archivace obrazů; rozlišení
– video monitory
– jiné monitory
– měřiče světla a fotometry
Principy fungování svazků vláken a čoček:
– koherentní
– nekoherentní
Fotogrammetrie
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Stupeň 2 plus
Hodnocení povrchu:
Drsnost a vlnitost
Definování tvaru a geometrie vad
Komplexní znalosti a pochopení výrobních
procesů, a související metalurgie a typů vad
atd.
Komplexní znalosti a pochopení příčin a
způsobů vzniku vad v provozu, včetně související metalurgie a souvisejících typů vad
atd.
Zařízení
Stejné jako pro stupeň 2 plus zařízení pro
hodnocení stavu povrchu
Dobré znalosti a pochopení zařízení a oblasti omezení výkonu příslušného zařízení
a výběru nového vhodného zařízení
Kromě toho, jaký to bude mít vliv na provedení zkoušky
Hodnocení vhodnosti zařízení pro provedení určitého úkonu
Ověření funkčnosti zařízení, včetně výběru/konstrukce a použití demonstračních zkušebních vzorků
Porozumění procesu kontroly, údržby a kalibrace zařízení
Informace před zkouškou
Stejné jako pro stupeň 2 plus popis procedur a návrh způsobu provedení zkoušky
Vývoj a použití ověřovacích technik, včetně
demonstrace efektivity postupů a instrukcí
Podrobná znalost doplňkových NDT metod, na které se mohou odkazovat písemné
postupy
Zkouška
 Stejné jako pro stupeň 2 plus kontrola
efektivity příslušných postupů a instrukcí
Vyhodnocení a záznam výsledků
Stejné jako pro stupeň 2 plus jak vytvořit
formáty zpráv pro snadné použití a srozumitelnost
Organizace a archivace / distribuce finálních protokolů
Zjišťování vhodných předpisů a norem na
výrobek pro každé použití
Úkon slouží jako referenční bod pro stupeň 2 poskytující rady v oblasti interpretace
a vyhodnocení
Reference:
EN 13445-5
EN 12732
EN 12952 atd.
Závěrečné hodnocení
 Detailní znalost problematiky klasifikace
a posuzování měření, analýzy výsledků a
jejich srovnávání s kódy, normami a příslušnými specifikacemi atd.
Jak zpracovat kódy, normy a specifikace
do jasných kritérií pro přípustnost ve formě
písemných postupů a instrukcí
Také jak získat informace nebo pomoc při
zjišťování takových jevů, na které se nevztahují žádné kódy (předpisy) ani normy a vytvořit pro ně kritéria přípustnosti
Vyškolit stupně 1 a 2 pro tato kritéria přípustnosti
Hlediska kvality
Také jak získat informace nebo pomoc při
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Sestavení pracovních postupů
41
Zpětná sledovatelnost dokumentů,
Ostatní kvalifikační a certifikační systémy
NDT
Přehled použití NDT a norem na výrobek
Vývoj
Důležitost sledování a zjišťování současných a neustále se vyvíjejících technologií
a aplikačních metod
Shrnutí nejnovějších poznatků
AT
(Zkoušení akustickou emisí)
Stupeň 1
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Terminologie:
EN 1330-9
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Fyzikální principy zdrojů AT (mechanizmy podobné zemětřesení)
Příslušné normy:
EN 13554: Všeobecné zásady
Přehled
Vizuální demonstrace
Vlastnosti AT
Nespojitá emise
Spojitá emise
Amplituda
Frekvenční rozsah
42
Kaiserův efekt (všeobecný přehled)
Zdroje AT
Kovy
Kompozitní materiály
Jiné materiály
Rozvoj trhliny
Povrchové tření trhliny
Zdroje netěsnosti
Mechanické tření
Uvolněné díly
Nezjistitelné zdroje
Šíření vln
Typy elastických vln
Podélné vlny
Příčné vlny
Rayleighovy vlny
Parametry vln
Lokalizace (umístění) zdroje
Lokalizace jednoho snímače
Lineární lokalizace s delta-t
Rovinná (planární) lokalizace s delta-t
Spojitá emise
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Možné oblasti použití AT
Přehled různých konstrukcí
Přehled různých materiálů
Přehled chemických a fyzikálních vlastností:
Pružnost
Tažnost
Houževnatost
Tuhost
Únava
Opotřebení
Tlaková zařízení
Běžné provedení zkoušky tlakového zařízení
Výrbkové normy a předpisy
Přehled CEN norem zabývajících se AT
(např. EN 13445-5:2002, Příloha E)
Zařízení
Příslušné normy:
EN 13477-1 a EN 13477-2
Snímače
Piezoelektřina
Konstrukce
Frekvenční odezva
Širokopásmové a rezonanční snímače
Akustická vazba a citlivost
Integrální elektronika
Jednoduchý / diferenciální
Konektory
Kabely
Předzesilovače:
Jednoduchý / diferenciální
Stupeň zesílení (db-stupnice)
Elektronický šum
Filtry
Zpracování signálu
Spojitý signál
Nespojitý signál
Šum pozadí
ASL (average signal level)
RMS (root mean square)
Amplituda
Prahová hodnota
Jednokanálový vs. vícekanálový systém
Zpracování lokalizace zdroje
Přehled algoritmů
Lineární lokalizace
Zónová lokalizace
Sled lokalizace hitů
Rovinná lokalizace
Pokročilé zpracování signálu
Vnější parametry
Grafické znázornění distribuce
Grafické znázornění korelací
Kalibrace zařízení
Ověření funkčnosti snímače v laboratoři
Ověření systému AT v laboratoři
Znalost EN 13477-1 a EN 13477-2
Základy informatiky
Znalost a použití počítačů
Informace před zkouškou
Způsob provádění zkoušky AT
EN 13554
Postup (proces) zatěžování
Tlakové zkoušky (maximální zkušební tlak,
rychlost zatěžování, doba zatížení)
Lokalizace zdroje
Jednokanálová lokalizace
Lineární lokalizace
Zónová lokalizace
Rovinná lokalizace
Zkušební instrukce pro AT
Práce se zkušební instrukcí pro AT
Zkušební postup pro AT
Zkouška
Nastavení zařízení
Nastavení zařízení
Lokalizace snímačů
Ověření funkčnosti zařízení
Identifikace šumu
Měření rychlosti a útlumu
Lokalizace simulovaných zdrojů
Provedení zkoušky
Proces zatěžování
Činnosti během zkoušky
 Získávání a zobrazování údajů během
zkoušky
Získávání údajů
Důležitost diagramů pro zobrazování údajů
(v závislosti na čase, v závislosti na zatížení,
lokalizaci, korelace)
Srovnání s ověřovací zkouškou
Srovnání s lokalizaci simulovaného zdroje
Nezbytné akce během zkoušky
Kritéria pro její ukončení
Vyhodnocení a záznam výsledků
Zobrazení údajů
Diagramy v závislosti na čase
Diagramy v závislosti na zatížení
Diagramy v závislosti na parametrech
Diagramy v závislosti na lokalizaci
Diagramy rozložení
Grafické zobrazení korelací
Interpretace údajů
Šum a jiné irelevantní identifikace
Chování AT vs. použité zatížení
Vyhodnocení údajů
Dokumentace a hlášení výsledků
Dokumentace výsledků
Závěrečné hodnocení
Výrobkové normy a kritéria přípustnosti
Vyhodnocení zdrojů AT a výsledků zkoušky
Nástin pro ověření zdrojů
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Vývoj
Nové poznatky v oblasti AT a souvisejících
NDT technik
Stupeň 2
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Terminologie:
EN 1330-9
Fyzikální principy metody a související
nalosti
Frekvenční rozsah; vlastnosti zdroje
Vlastnosti AT
43
Vliv rozměru zdroje
Vliv rychlosti šíření zdroje
Druh namáhání (zatížení)
Kaiserův efekt v různých materiálech
Různé typy zdrojů
Dislokace
Plastická deformace
Inkluze
Rozvoj trhliny
Kritický a podkritický rozvoj trhliny
Únavová trhlina
Rozvoj tvárné (houževnaté) trhliny
Velikost AT signálů v různých materiálech
Vlnění a rychlost
Konverze režimu
Odraz a lom vln
Útlum (zeslabení) vln
Lambovy vlny
Rozptyl vln
Geometrické vlivy
Vliv stínění
Lineární a rovinná lokalizace
Zónová lokalizace (znalost algoritmu)
Tenkostěnné a tlustostěnné konstrukce
Neurčité lokalizace
Hlídací (ochranné) snímače
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Tlaková zařízení
Skladovací nádrže (zásobníky)
Potrubí (dálkovody) a potrubní systémy
44
Detekce netěsností
Deformace
Svařování
Výhody a nevýhody použití AT u tlakových
zařízení
Rozdíl mezi první tlakovou zkouškou
a opakovanými zkouškami
Zařízení
Kalibrační metody
Výběr snímače
Zemní smyčka
Vliv teploty
Akustická impedance
Vlnovod (akustické emise)
Výběr frekvenčního filtru
Vliv délky kabelu
Potlačení společného (soufázového) signálu
Nasycení signálu
Parametry AT (EN 1330-9)
Energie (skutečná, MARSE, alternativní)
Akviziční rychlost
Digitalizace tvaru vlny
Záznam tvaru vlny
Znalost algoritmů
Výběr algoritmu
Neurčitá lokalizace
Hlídací (Guard) kanály
Trojrozměrná lokalizace
FFT (Fast Fourier Transform)-rychlá Fourierova transformace)
Posouzení správného načasování
Kalibrace snímače v laboratoři
Kalibrace systému AT v laboratoři
Národní normy, pokud se uplatňují
Znalost softwaru
Znalost analýzy dat
Znalost prezentace dat
Informace před zkouškou
Informace před provedením zkoušky
 Faktory ovlivňující způsob provádění
zkoušky
Stanovení programu zatěžování
Opakované zatěžování
Cyklické zatěžování
Kontinuální měření
Jiné techniky lokalizace
Přesnost umístění
Vypracovávání písemných instrukcí pro
zkoušení AT
Implementace zkušebního postupu AT
do zkušební instrukce
Zkouška
Faktory ovlivňující výběr zkušebního zařízení
Stanovení kritérií přípustnosti
Výběr grafů, korelace a distribuce (rozložení)
Ověření on-line detekovaných zdrojů AT jinými NDT metodami
Vyhodnocení a záznam výsledků
Korelace zdrojů AT
Identifikace šumu při následném zpracování a filtrace
Aktivita zdroje
Závažnost zdroje
Kritičnost zdroje
Protokol podle EN 13554
Závěrečné hodnocení
Implementace kritérií přípustnosti do zkušební instrukce
Vztah mezi zdroji AT a fyzikálními zdroji
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Písemné instrukce
Zpětná sledovatelnost dokumentace
Přehled použití NDT a norem výrobku
Vývoj
Nové poznatky v oblasti průmyslového využití AT
Stupeň 3
Úvod terminologie, účel a historie, NDT
Terminologie:
EN 1330-9
Fyzikální principy metody a související
znalosti
Vliv dislokace
Vliv namáhání (zátěže) na vlny
Režimy trhlin (lomu)
Vliv opakovaného namáhání
AT během udržovací periody
Felicity jev
Felicity poměr
Charakteristika AT
SCC (korozní praskání)
korozní práskání pod napětím
Detekce netěsnosti
Koroze
Další
Difrakce
Anizotropní šíření
Šíření vln v kapalinách
Vliv kapalin
Útlum vs. frekvence (kmitočet)
Podrobné algoritmy
Vzájemná korelace
Trojrozměrná lokalizace
Okolní vztahy
Přesná lokalizace na základě analýzy
Znalost výrobku a možností metody
a od ní odvozených technik
Stroje
Ostatní komponenty
Vliv zatěžování
Možnosti zatěžování
Lomová mechanika (Mechanika vzniku trhlin)
Důležité zkoušky pro ověřování vlastností
materiálu
Rozdíl mezi AT a jinými technikami (metodami)
Směrnice PED (Předpis pro tlaková zařízení)
Předpisy pro netlaková zařízení
Příslušné národní normy
Příslušné normy USA
Zařízení
Vliv apertury (clony) na odezvu typu vlny
Reciprocita kalibrace
Speciální snímače
Stínění
Přizpůsobení impedancí
Citlivost na šum
Simulované zdroje AT
Vstupní kapacita
Typy filtrů
Elektronický šum
Digitální vs. analogový signál
Definice a výběr parametrů systému
Distribuční techniky
Spektrální analýza
Kaskádové hity
Měření v kontinuálním režimu
Průmyslové dedikované systémy
Podrobné algoritmy
Vliv typu vlny
Okolní vztahy
Technika vzájemné korelace
Faktory ovlivňující chyby lokalizace
Rozpoznání vzoru
Průměrování signálu
Záznam tvaru vlny pro křížovou korelaci
45
Různé kalibrační postupy
Znalost algoritmů lokalizace
Znalost omezení systému
Znalost současného stavu vývoje techniky
Informace před zkouškou
Informace o historii zkoušené konstrukce
Určení postupu zatěžování
Sekundární vlivy zatěžování (např. teplota)
Monitorování
On-line měření
Vliv a další možnosti zatěžování
Pokročilé techniky lokalizace
 Schvalování písemných instrukcí pro
zkoušení AT
Vypracování písemného zkušebního
postupu AT
Výklad norem
Rozdíly mezi postupem pro AT a instrukcí
Zkouška
On-line hodnocení
Interpretace vztahu mezi zdrojem AT a výsledkem doplňkových NDT zkoušek
Vyhodnocení a záznam výsledků
 Pokročilé zobrazování údajů (rozpoznání
obrazců)
Pokročilé postupy filtrace
 Pokročilé evaluační (vyhodnocovací) postupy
46
Protokol podle ISO 17025
Závěrečné hodnocení
Implementace kritérií přípustnosti do zkušebního postupu
Interpretace kritérií přípustnosti v rámci
norem výrobku
Interpretace vztahu mezi AT a fyzikálními
zdroji
Sofistikované techniky zpracování dat
Hlediska kvality
Kvalifikace personálu
(podle EN 473 a ISO 9712)
Ověřování funkčnosti zařízení
Struktura pracovních postupů
Zpětná sledovatelnost dokumentace
Ostatní NDT kvalifikační a certifikační systémy
 Přehled použití NDT a výrobkových norem
Vývoj
Nejnovější poznatky v oblasti průmyslového a vědeckého využití AT
Nové poznatky v oblasti NDT (rozdíly)
FT (Zkoušení magnetickými rozptylovými toky)
Stupeň 1 a 2
ZÁKLADY METODY ZKOUŠENÍ
MAGNETICKÝMI ROZPTYLOVÝMI TOKY
Úvod
Základní vybrané pojmy z magnetizmu,
které bezprostředně souvisejí s metodou
MFL
Princip metody MFL
Vytvoření optimálních podmínek pro vznik
rozptylového pole vady
Principy zpracování signálu u mechanizovaného, dynamického zkoušení metodou
rozptylových toků
Senzory- čidla pro vnímání magnetického
rozptylového pole
Odmagnetování
DEFEKTOSKOPICKÉ KONTROLY
VE STROJÍRENSTVÍ
OCELOVÁ LANA
Vlastnosti lan
Konstrukce lan
Konstrukce pramenů
Konstrukce lan dle vložení pramenů a drátů
Současné zaměřování konstrukce lan
Kroutící moment lana
Umrtvená lana
Mechanické vlastnosti lan
Další důležité vlastnosti lan
Výroba ocelových drátů
Výrobní vady lan
DRUHY POŠKOZENÍ LAN
Zlomy drátů
Otěry, otlaky drátů
Koroze
Ochrana lan proti korozi
Deformace lan
 Možné riziko při použití lan s drátěnou
duší a lan vícepramenných
DEFEKTOSKOPICKÁ KONTROLA LAN,
METODY, PRINCIPY
Všeobecně
Principy snímačů defektoskopických indikátorů
Snímání rozptylových magnetických polí v
okolí zmagnetovaného lana-metoda LD
Zjišťování úbytku kovového průřezu lana
kvantitativně- metoda LMA
Snímací hlava
Volba rozměrů a magnetů snímací hlavy
Jiné možné metody defektoskopické kontroly lan
Metoda prozařovací
Metoda vířivých proudů
Akustická emise
Odporová metoda
Dynamické měření kmitů
Závěrem k metodám defektoskopické kontroly lan
VIZUÁLNÍ KONTROLA LAN
Zlomy drátů
Otěry a otlaky povrchových drátů
Deformace lana
Koroze lana
Vizuální prohlídka
Obtížnost vizuální kontroly
PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
Požadavky na snímací hlavy
Požadavky na snímač délky kontrolovaného lana
Vyhodnocovací skříňka
Záznamník
OVĚŘOVÁNÍ PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY
PRO DEFEKTOSKOPICKOU KONTROLU
LAN
ních v jámách
 Metodika kontrol lan kladkostrojových
systémů- lan zdvihu jeřábu, pohyblivých lan
velkostrojů, pohyblivých lan vrtných souprav
Metodika kontrol lan lanových drah
Kontrola lyžařských vleků
Kontrola lan domovních výtahů
 Kotevní lanakonstrukcí (vrtných souprav,
vodárenských nádrží, televizních vysílačů)
SHRNUTÍ NĚKTERÝCH DULEŽITÝCH
ZÁSAD DEFEKTOSKOPICKÉ KONTROLY
LAN
SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
Kvalifikace personálu (podle EN 473 a
ISO 9712)
METODIKA DEFEKTOSKOPICKÝCH
KONTROL LAN
Všeobecně
Vyhodnocování stavu lana, katalog defektů
Metodika defektoskopické kontroly lan pro
různé zařízení s lany
 Metodika defektoskopické kontroly lan
těžních zařízení
 Metodika defektoskopické kontroly lan
těžních zařízení při hloubení a prohlubování
Opatření k dalšímu provozu lan na zaříze47
Schvalování NDT pracovníků pro tlaková zařízení dle nařízení vlády č.26/2003 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a Směrnice EU 97/23/EC
Nedestruktivní zkoušení nerozebíratelných
spojů tlakových zařízení musí být prováděno
náležitě kvalifikovanými pracovníky. Odsouhlasení NDT pracovníků podléhá ustanovení
nařízení vlády č. 26/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. U tlakových
zařízení kategorií III a IV musí být pracovníci
odsouhlaseni nezávislou organizací uznanou
podle §6c nařízení vlády členským státem a
podle čl. 13, přílohy I a přílohy IV směrnice
97/23/EC.
48
APC je autorizováno ÚNMZ a současně
notifikováno European Commission Directorate-General for Enterprise pro odsouhlasování NDT pracovníků v oblasti regulované
sféry.
Základem pro odsouhlasování NDT pracovníků APC je kvalifikační zkouška dle ČSN
EN 473 ve výrobkovém sektoru „svarové
spoje“ (w) nebo průmyslových sektorech
PV a MS, který výrobkový sektor „svarové
spoje" obsahují. Způsobilost osoby k provádění a vyhodnocování NDT činností je pak
závislá na příslušném stupni, ve kterém je
kvalifikována a certifikována.
Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky ve specifických činnostech NDT a oborech souvisejících
podle požadavků Std-201 APC
Kvalifikace a certifikace NDT personálu
podle požadavků standardu Std-201 APC
je určena pro pracovníky nedestruktivního
zkoušení ve specifických činnostech NDT a
oborech souvisejících, kteří se zabývají těmito činnostmi v průmyslových podmínkách.
Kvalifikační a certifikační systém KCS 201
je přednostně určen pro revizní techniky a
pracovníky technických kontrol. Standard
Std-201 APC byl vypracován na základě
požadavků norem:
ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
 EN ISO/IEC 17024:2003 – Conformity
assesment - General requirements for bodies operating certification of persons
Specifické činnosti a jejich symboly
Specifická činnost Symbol
Měření tlouštěk povlaků a vrstev elektromagnetickými metodami ETT
NDT zkoušení ve stavebnictví NZS
Měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry UTT
Vizuální kontrola povrchů VTP
Vizuální kontrola povrchů svarů VTP-w
Zjišťování záměn materiálů jiskrovou metodou ZMJ
Zjišťování záměn materiálů spektrální metodou ZMS
Kvalifikací a certifikací získá pracovník způsobilost provádět specifickou činnost podle
stanovených nebo uznávaných postupů či
prováděcích pokynů a vyhodnocovat její výsledky.
Kvalifikovaný pracovník musí být schopen:
nastavit a kalibrovat zařízení
provést zkoušku
rozumět stanoveným či uznávaným pokynům či prováděcím předpisům, které jsou
přizpůsobeny na skutečné zkušební podmínky
stanovit výsledky zkoušky podle stanovených postupů či prováděcích pokynů
 vypracovat a podepsat protokol a podat
zprávu o výsledcích
49
Zaměření školení – požadavky na znalosti
KCS 201 – NDT
VTP (vizuální kontrola povrchů)
Pojem vada
Posuzování vad
Vady
Vizuální kontrola
Vizuální kontrola přímá
 Vizuální kontrola nepřímá a průmyslové
endoskopy
Protokol o zkoušce
Základní přehled NDT metod a specifických činností
 Systém kvalifikace a certifikace podle
standardu Std-201 APC
Praktická výuka je zejména zaměřena na
praktické provedení přímé vizuální kontroly
povrchů
 Provedení přímé vizuální kontroly povrchů
 Závěrečné praktické provedení přímé vizuální kontroly povrchů podle prováděcího
pokynu rozdílných vzorků
Min. rozsah školení: 16 hod
UTT (měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry)
Základní znalosti o fyzikálních principech
ultrazvuku
 Základní znalosti o ultrazvukových sondách
50
 Informativní seznámení se standardním
ultrazvukovým přístrojem
Ultrazvukové tloušťkoměry
Přesnost měření tloušťky
Vliv vnitřních vad na měření tloušťky
Protokol o zkoušce
Požadavky norem a specifikací (především
ČSN EN 583-1, ČSN EN 14127, ČSN EN
15317)
Základní přehled a principy ostatních NDT
metod
 Systému kvalifikace a certifikace podle
standardu Std-201 APC
Praktická výuka
 Závěrečné praktické provedení měření
tlouštěk ultrazvukovým tloušťkoměrem podle zadání alespoň dvou rozdílných vzorků
Min. rozsah školení: 6 hod
ETT (měření tlouštěk povlaků
a vrstev elektromagnetickými
metodami)
Princip elektroinduktivních metod, včetně
elektromagnetických a vířivých proudů
 Možnosti měření tlouštěk povlaků a vrstev
 Zpracování naměřených hodnot a jejich
vyhodnocení
Normy a předpisy souvisící s prováděním
povrchové ochrany organickými a jinými po-
vlaky
Provádění povrchové ochrany organickými
povlaky
Organizace provádění povrchových ochran
v podniku
Protokol o zkoušce
 Základní přehled NDT metod a specifických činností
 Systém kvalifikace a certifikace podle
standardu Std-201 APC
Praktická výuka
 Závěrečné praktické provedení měření
tloušťky povlaku podle prováděcího pokynu
alespoň dvou rozdílných vzorků
Min. rozsah školení: 12 hod
ZMJ (zjišťování záměn materiálu
jiskrovou metodou)
Nauka o materiálech
Zjišťování záměn materiálů jiskrovou metodou
Podklady a dokumentace zkoušek
Možnosti prověření výsledků zkoušky
Protokol o zkoušce
Požadavky norem a specifikací
 Systém kvalifikace a certifikace podle
standardu Std-201 APC
Praktická výuka
Závěrečné praktické vypracování alespoň
2 úloh
Min. rozsah školení: 16 hod
ZMS (zjišťování záměn materiálu
spektrální metodou)
Nauka o materiálech
Fyzikální základy
 Přístroje a zařízení pro zjišťování záměn
Princip přístrojů a popis základní obsluhy
zařízení
 Analytická činnost ve viditelné oblasti
spektra
Podklady a dokumentace zkoušek
 Přehled přístrojové techniky a pomůcek
údržba přístrojů, optiky a elektrod
Protokol o zkoušce
Požadavky norem a specifikací
 Systém kvalifikace a certifikace podle
standardu Std-201 APC
Praktická výuka
Závěrečné praktické vypracování alespoň
2 úloh
Min. rozsah školení: 16 hod
NZS
Statistika a výpočetní technika
Protokol o zkoušce
Zásady pro vypracování prováděcích pokynů
Požadavky norem a specifikací
Základní přehled a principy ostatních NDT
metod
 Systému kvalifikace a certifikace podle
standardu Std-201 APC
 Praktická výuka – ultrazvukové zkoušení
stavebních materiálů
Praktická výuka – Rezonanční zkouška betonu dle ČSN 73 1372
Praktická výuka – Tvrdoměrné metody dle
ČSN 73 1373
Praktická výuka – NDT zkoušení betonových konstrukcí dle ČSN 73 2011
Vypracování prováděcího pokynu
Závěrečné praktické vypracování alespoň
4 cvičebních úloh ve všech čtyřech oblastech praktické výuky
Min. rozsah školení: 60 hod
(NDT zkoušení ve stavebnictví)
 Ultrazvukové zkoušení stavebních materiálů
 Rezonanční zkouška betonu podle ČSN
73 1372
Tvrdoměrné metody
NDT zkoušení betonových konstrukcí podle ČSN 73 2011
51
Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany podle požadavků
Std-401 APC
Protože schopnosti, znalosti a zručnost osob,
které vykonávají činnosti v oboru koroze
a protikorozní ochrany mohou mít přímý vliv
na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na minimalizaci
korozních ztrát, byl vypracován a schválen
standard Std-401 APC. Tento standard APC
stanovuje požadavky na způsobilost pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany.
Způsobilost certifikovaného pracovníka zahrnuje teoretické a praktické znalosti v oboru koroze a protikorozní ochrany v rozsahu
ve kterém činnost provádí, specifikuje, kontroluje a vyhodnocuje či posuzuje. Standard
Std-401 APC byl vypracován na základě požadavků průmyslu a uživatelů průmyslových
výrobků a na základě požadavků normativních dokumentů:
ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
Conformity assesment – General requirements for bodies operating certification of
persons
ENV 12837:2000 – Paints and varnishes
– Qualification of inspectors for corrosion
protection of steel structures by protective
paint systems
NACE International Professional Recognition Programs
52
Kvalifikace a certifikace podle tohoto standardu může být dosažena ve 3 stupních a je
využitelná zejména v průmyslových odvětvích, uvedených v tabulce:
Kval.
stupeň Oblast
Název funkce
Specifické zaměření
1
Korozní dozor
Korozní technik ---
2
Korozní inženýrství Korozní technolog ochranné povlaky
volba materiálu
3
Korozní inženýrství Korozní inženýr ochranné povlaky
a volba materiálu
Stupeň 1 – Korozní technik
Pracovník v oblasti korozního dozoru se
zkušenostmi a praktickými znalostmi koroze
a její kontroly. Je schopen provádět práce
buď podle stanovených nebo uznaných postupů a/nebo pod dozorem korozního technologa nebo korozního inženýra.
Musí být schopen:
zvolit metodu korozního dozoru podle daných postupů
stanovit meze použitelnosti postupu/metody
rozumět normám a specifikacím pro korozní dozor a převést je do postupů přizpů-
Zkratka
KTK
KTG-C
KTG-M
KI
sobených skutečným podmínkám
nastavit a kalibrovat zařízení pro dozor
a inspekci
provádět dozorová měření a/nebo dozírat
na ně
interpretovat výsledky měření a vyhodnocovat je podle vhodných norem, předpisů
nebo specifikací
připravit písemné instrukce pro měření
a činnosti korozního dozoru
 organizovat měření a vizuální prohlídky,
zpracovávat a podávat zprávy o výsledcích
korozního dozoru
Stupeň 2 – Korozní technolog pro speci-
fické zaměření na ochranné povlaky, nebo
volbu materiálu a konstrukci
Jedná se o zkušeného a erudovaného pracovníka v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO) s odbornými znalostmi ve specifických zaměřeních. Je schopen provádět práci
na vysoké úrovni, tzn. jak dozorové činnosti,
tak návrhové (inženýrské) v příslušném specifickém zaměření.
Musí být schopen:
převzít plnou zodpovědnost za dozor, zkušební zařízení i za pracovníky dozoru ve specifických zaměřeních KPO
navrhnout, stanovit a schválit techniky
a postupy dozoru
provádět dozorová měření včetně vyhodnocení
 navrhnout řešení korozního problému
ve specifických oblastech
interpretovat normy, předpisy, specifikace
a postupy
navrhnout a stanovit speciálně použitelné
metody, techniky a postupy dozoru
navrhnout plány inspekcí ve specifických
zaměřeních korozní problematiky
 vyhodnotit a interpretovat výsledky měření a vizuální kontroly podle plat­ných norem, předpisů a specifikací
zpracovávat a podávat zprávy o výsledcích
aplikovat zásady KPO při konstrukci a projekci technologických zařízení
vést pracovníky s nižší kvalifikací
Dále musí:
mít dostatečné praktické zkušenosti s používanými materiály a rovněž s výrobou a
technologií, aby mohl vybrat metody a stanovit techniky dozoru a zkoušení a mohl být
nápomocen při stanovení kritérií přípust­
nosti, pokud tato nejsou k dispozici
být obeznámen s NDT metodami
Stupeň 3 – Korozní inženýr
Velmi zkušený a erudovaný pracovník korozního inženýrství s širo­kými a hlubokými
teoretickými, praktickými a manažerskými
znalostmi v obou specifických zaměřeních
(volba materiálu a ochranné povlaky), který je schopen vykonávat práce na nejvyšší
úrovni a obeznámený s NDT metodami.
53
Zaměření školení – požadavky na znalosti, úprava dle připravovaného nového Std-401 APC
KCS 401 – Koroze a protikorozní
ochrana
Stupeň 1
KTK (korozní technik)
Úvod (kvalifikace a certifikace v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO), úvod do
korozní problematiky)
Materiály
Koroze
Protikorozní ochrana
Inspekce
Inspekce a životní prostředí
Konkrétní příklady protikorozních ochran
Kvalifikace a certifikace pracovníků
v KPO
Min. rozsah školení: 40 hod
Stupeň 2
KTG-M (korozní technolog- koroze a volba
materiálu)
Úvod (kvalifikace a certifikace v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO), základní
charakteristiky kovových materiálů (nelegované oceli, Cu, Al, Ti, Ni a jejich slitiny),
polymery, jejich volba a korozní odolnost,
vývojové trendy a korozní odolnost korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí a slitin)
Teoretické základy koroze
54
Specifické korozní problémy v jednotlivých
průmyslových oborech
Konstrukční uspořádání a volba materiálů
Inspekce a zkušebnictví
Kvalifikace a certifikace pracovníků
v KPO
Min. rozsah školení: 60 hod (postupný přístup z funkce KTK)
Min. rozsah školení: 100 hod (přímý přístup)
Min. rozsah školení: 60 hod (postupný přístup z funkce KTK)
Min. rozsah školení: 100 hod (přímý přístup)
KI (korozní inženýr)
KTG-C (korozní technolog- ochranné povlaky)
Úvod (kvalifikace a certifikace v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO), základní
charakteristiky kovových materiálů a korozní
informatika, základní mechanizmy koroze a
formy korozního napadení, laboratorní metody zkoušení a vyhodnocování vlastností a
korozního napadení povlaků, polymery, jejich volba a korozní odolnost, systém jakosti
v korozi)
Druhy povrchových úprav
Vlastnosti a metody hodnocení kvality povlakových systémů
Inspekce
Ekologie, hygiena a bezpečnost práce
Navrhování protikorozních ochran
 Kvalifikace a certifikace pracovníků
v KPO
Stupeň 3
Materiály
Základy koroze a degradační korozní mechanismy
Koroze a prostředí
Korozní odolnost materiálů
Volba materiálů a specifika průmyslových
oborů
Korozní zkušebnictví a inspekce
Povrchové úpravy a protikorozní ochrana
Předúpravy a čištění povrchu
Kovové povlaky
Nekovové anorganické povlaky
Organické povlak
Kontrola jakosti
Ekologie povrchových úprav, certifikace
pracovníků
Kvalifikace a certifikace pracovníků
v KPO
Min. rozsah školení: 60 hod (postupný přístup z funkce KTK-C nebo KTG-M)
Min. rozsah školení: 120 hod (přímý přístup)
Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru tepelného zpracování kovů podle požadavků
Std-402 APC
Kvalifikace a certifikace osob podle standardu Std-402 APC zastřešuje schopnosti, znalosti,
dovednosti a způsobilost pracovníků tepelného zpracování ve dvou kvalifikačních stupních
se zaměřením na strojírenství.
Kval. stupeň Název funkce
0
Specifický pracovník tepelného zpracování
1
Kalič
2
Mistr a/nebo technolog tepelného zpracován
Stupeň 0 – Specifický pracovník TZK
Pracovník, který je schopen provádět práce
buď podle stanovených nebo uznaných návodek a postupů a/nebo pod dozorem technologa tepelného zpracování nebo mistra
kalírny v těchto specifických oblastech:
obsluha cementačních zařízení
obsluha nitridačních zařízení
obsluha indukčních zařízení
obsluha vakuových zařízení
 obsluha tepelného zařízení – v oboru
tepelného zpracování a její kontroly
Musí být schopen:
provést tepelné zpracování podle daných
postupů nebo návodek
 připravit zařízení pro tepelné zpracování
kovů
provádět měření po tepelném zpracování
provádět záznamy o provedených či nnostech a interpretovat výsledky měření
Stupeň 1 – Kalič
Pracovník v oblasti kalírenské praxe se zku-
Označení funkce
SP
KA
MT
šenostmi a praktickými znalostmi v oblasti
tepelného zpracování kovů a její kontroly. Je
schopen provádět práce buď podle stanovených nebo uznaných návodek a postupů
a/nebo pod dozorem technologa tepelného
zpracování nebo mistra kalírny.
Musí být schopen:
provést tepelné zpracování podle daných
postupů nebo návodek
připravit zařízení pro tepelné zpracování
kovů
provádět měření po tepelném zpracování;
provádět záznamy o provedených činnostech a interpretovat výsledky měření
Stupeň 2 – Mistr a/nebo technolog tepel-
ného zpracování
Zkušený a erudovaný pracovník v oboru
tepelného zpracování kovů s odbornými
znalostmi ve specifických oblastech TZK,
který je schopen provádět práci na vysoké
úrovni jak při technologické, tak i dozorové
činnosti.
Musí být schopen:
převzít plnou zodpovědnost za dozor, výrobní a zkušební zařízení i za pracovníky
v těchto specifických oblastech tepelného
zpracování:
tepelné zpracování
– chemicko-tepelné zpracování
– tepelné zpracování nástrojů
– vakuové tepelné zpracování
navrhnout, stanovit a schválit návodky
a postupy tepelného zpracování
 navrhnout řešení problému tepelného
zpracování ve specifických oblastech
interpretovat normy, předpisy, specifikace
a postupy
navrhnout a stanovit speciálně použitelné
metody, techniky a postupy
navrhnout základní bezpečnostní podmínky v kalírně
vyhodnotit a interpretovat výsledky měření a vizuální kontroly podle platných norem,
předpisů a specifikací
vést podřízené pracovníky
Dále musí:
mít dostatečné praktické zkušenosti s používanými materiály a rovněž s výrobou
a technologií, aby mohl vybrat metody a stanovit techniky výroby, dozoru a zkoušení
a mohl být nápomocen při jejich výběru
být všeobecně obeznámen s dozorovými
a kontrolními metodami
55
Zaměření školení – požadavky na znalosti
KCS 402 – Tepelné zpracování
kovů (TZK)
Stupeň 0 – Specifický pracovník TZK
Základní pojmy tepelného zpracování
Modifikace Fe
Rovnovážný diagram Fe-C
Transformační diagramy
Popouštění
Praktické tepelné zpracování
Specifické tepelné zpracování
Zařízení pro tepelné zpracování
Bezpečnostní předpisy pro tepelné zpracování
Kvalifikace a certifikace pracovníků v TZK
Min. rozsah školení: 8 hod
Stupeň 1 – Kalič
Stupeň 2 – Mistr/Technolog
Základní pojmy tepelného zpracování
Modifikace Fe
Rovnovážný diagram Fe-C
Nerovnovážné přeměny v oceli
Transformační diagramy
Popouštění
Praktické tepelné zpracování
Chemicko-tepelné zpracování
Regulační systémy
Měření v tepelném zpracování
Úvod do tepelného zpracování nástrojových ocelí
Vakuové tepelné zpracování
Indukční kalení
Zařízení pro tepelné zpracování
Bezpečnostní předpisy pro tepelné zpracování
Kvalifikace a certifikace pracovníků v TZK
Historie tepelného zpracování oceli a jeho
význam pro praxi
Základní pojmy tepelného zpracování
Vnitřní stavba slitin železe -modifikace Fe
Rovnovážný diagram Fe-C
Nerovnovážné přeměny v oceli
Transformační diagramy
Popouštění
Praktické tepelné zpracování
Kalící média
Chemicko-tepelné zpracování
Regulační a řídící systémy
Měření teplot a ostatních relevantních veličin
Tepelné zpracování nástrojových ocelí
Vakuové procesy v tepelném zpracování
Plasmové procesy v tepelném zpracování
Základy povlakování
Rychlé povrchové ohřevy
Kontrola tepelného zpracování
Nedestruktivní kontrola
Zařízení pro tepelné zpracování
Bezpečnostní předpisy pro tepelné zpracování
Odpady v kalírnách a jejich likvidace
Základy systému řízení kvality
Kvalifikace a certifikace pracovníků v TZK
Min. rozsah školení: 24 hod
56
Min. rozsah školení: 24 hod (postupný přístup z funkce KA)
Min. rozsah školení: 32 hod (přímý přístup)
Kvalifikační a certifikační systém pro povrchové inženýrství podle požadavků Std-701 APC
Certifikace podle tohoto standardu zahrnuje schopnosti, znalosti, dovednosti a způsobilost v jedné nebo několika následujících specifických činnostech:
Specifické činnosti a jejich symboly
Specifická činnost
Symbol
Lakýrník práškové lakovny
LPL
Lakýrník mokré lakovny
LML
Obsluha galvanických procesů
OGP
Inspekční činnost v oboru povrchových úprav IČPÚ
Obsluha žárové zinkovny
OŽZ
Návrhy technologických postupů povrchových úprav TPPÚ
Osoba, certifikovaná podle tohoto standardu, je způsobilá provádět danou specifickou
činnost uvedenou v certifikátu, podle stanovených nebo uznaných postupů či prováděcích pokynů a musí být schopna:
rozumět dané problematice po stránce teoretické i praktické
rozumět stanoveným či uznávaným pokynům či prováděcím předpisům, které jsou
přizpůsobeny dané technologií dle specifické činnosti
pružně reagovat na technologické změny a chyby v procesu specifické činnosti
vypracovat a podepsat protokol a podat zprávu o výsledcích
Protože schopnosti, znalosti a zručnost
osob, které vykonávají činnosti v povrchových úprav mohou mít přímý vliv na životnost konstrukčních celků, jejich bezpečnost, ekologická rizika a na minimalizaci
korozních ztrát, byl vypracován a schválen
APC tento standard k zajištění kvalifikace a
certifikace způsobilosti pracovníků pro specifické činnosti v oboru povrchových úprav.
Vzhledem k tomu, že jakákoliv aplikace
specifických činností v oboru povrchových
úprav závisí na schopnostech osob, které je
provádějí a nebo jsou za ně odpovědni, byl
vypracován APC tento standard k zajištění
způsobilosti těchto pracovníků. Povinnosti
certifikovaného pracovníka v tomto oboru
vyžadují teoretické a praktické znalosti pro
danou specifickou činnost v oboru povrchových úprav, v rozsahu ve kterém provádí
činnost, specifikuje nebo předepisuje, kontroluje a sleduje anebo hodnotí či posuzuje.
Standard Std-701 APC byl vypracován na
základě požadavků průmyslu a uživatelů
průmyslových výrobků a na základě požadavků normativních dokumentů: ČSN EN
ISO/IEC 17024:2003 (Posuzování shody
– Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob), ENV 12837:2000 – Paints
and varnishes – Qualifi cation of inspectors
for corrosion protection of steel structures by
protective paint systems), NACE International Professional Recognition Programs.
57
Zaměření školení – požadavky na znalosti
Lakýrník práškové lakovny – LPT
Exkurze
Exkurze
Kvalifikace a certifikace personálu v oboru
povrchových úprav
Předúpravy a čištění povrchů, odmašťování, konverzní vrstvy
Práškové plasty, rozdělení, technologie nanášení, aplikace
Zařízení pro nanášení práškových plastů
 Práškové lakovny, zařízení, příslušenství,
provoz
Bezpečnost provozu a práce v práškových
lakovnách
 Kontrola kvality povlaků z práškových
plastů
Příčiny chyb v technologiích a povlacích
z práškových plastů
Exkurze
Min. rozsah školení: 40 hod
Min. rozsah školení: 40 hod
Obsluha galvanických procesů –
OGP
Obsluha žárové zinkovny – OŽZ
Min. rozsah školení: 40 hod
Min. rozsah školení: 40 hod
Lakýrník mokré lakovny – LML
Inspekční činnost v oboru
povrchových úprav – IČPÚ
Kvalifikace a certifikace personálu v oboru
povrchových úprav
 Čištění povrchů, odmašťování, tryskání,
konverzní vrstvy
Nátěrové hmoty
Technologie povlaků z nátěrových hmot
Bezpečnost práce a provozů lakoven
Zařízení lakoven
Kontrola kvality
Příčiny vad povlaků a jejich předcházení
58
Kvalifikace a certifikace personálu v oboru
povrchových úprav
Příprava povrchu před pokovením
Principy vylučování galvanických povlaků
Technologie galvanického pokovení
Následné a související procesy
Bezpečnost práce a provozů v galvanovnách
Zařízení galvanoven
Kontrola kvality povlaků
Příčiny a odstranění chyb v povlacích
Exkurze
Kvalifikace a certifikace personálu v oboru
povrchových úprav
Odolnost a volba materiálů
Základy koroze a degradační korozní mechanismy
Kontrola kvality nátěrových systémů
Kontrola kvality kovových povlaků
Měřící a inspekční technika
Zkušebnictví
Kvalifikace a certifikace personálu v oboru
povrchových úprav
Příprava povrchu před pokovením
Technologie žárového pokovení
Následné a související procesy
Bezpečnost práce a provozu v žárové zinkovně
Zařízení žárových zinkoven
Kontrola kvality povlaků
Příčiny a odstranění chyb v povlacích
Exkurze
Min. rozsah školení: 40 hod
Návrhy technologických postupů
povrchových úprav – TPPÚ
Kvalifikace a certifikace personálu v oboru
povrchových úprav
Koroze a degradační korozní mechanismy
Odolnost a volba materiálů dle specifika
prostředí
Předúpravy a čištění povrchu
Technologické procesy povrchových úprav
Optimální technologické postupy
Kontrola kvality, zkušebnictví a inspekce
Exkurze
Min. rozsah školení: 40 hod
Školení vedoucích pracovníků v manažerských dovednostech
Všechny kurzy manažerských dovedností jsou realizovány aktivní formou výuky.
Účastníci nezískají pouze teoretické vědomosti, ale naučí se je již v průběhu tréninku
na praktických příkladech používat a kombinovat. Účastníci se učí na praktických příkladech. Po teoretických vstupech si mohou
nově získané vědomosti ihned prakticky
vyzkoušet. Vysoký a reálný charakter prožitého podporuje trvalé osvojení nabytých
vědomostí a jejich převedení do praxe.
Manažerské dovednosti jsou nabízeny
v těchto oblastech:
Projektový management:
Cílem tréninku je:
Pracovníci získávají postupně větší či menší
odborné znalosti z oblasti projektového managementu. Problémy vznikají až při aplikaci znalostí do praxe.
osvojit si metodiku cílových zadání, projektového plánování, projektové komunikace
Tento kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří jsou či budou zapojeni do projektů jako vedoucí projektů nebo jako členové
projektového týmu, chtějí se seznámit se
základy a terminologií projektového managementu, procvičit stávající znalosti, zvýšit
svou efektivitu a prohloubit aplikační schopnosti. Kurz vychází z metodiky IPMA (International Project Management Association).
Účastníci pracují v projektových týmech na
případové studii ze své praxe.
seznámit se specifickou terminologií projektového managementu (projektového řízení)
získat pochopení pro projektově orientovaný způsob práce
naučit se používat metody a nástroje projektového managementu v praxi
poznat důležitost procesu zahájení projektu, naučí se aplikovat systémický přístup
 procvičit si vedení projektového týmu,
vedení porad projektového týmu, zvládání
změn a rizik v projektech
Min. rozsah školení: 24 hod
Odborný garant: Romana Řezníčková
59
Podniková ekonomika pro neekonomy (SIMGAME):
Důležitým faktorem úspěchu pro organizace
je podnikatelské myšlení a jednání pracovníků na všech úrovních, kteří vědomě pozitivně ovlivňují produktivitu a profitabilitu firmy
za podpory vedoucích pracovníků.
Kurz je určen všem, kteří nejsou finančními
odborníky, ale svým rozhodováním mají vliv
na finanční výsledky firmy. V průběhu tréninku mají účastníci příležitost poznat „na
vlastní kůži“ zákonitosti fungování podniku
a procvičí si praktické používání nově získaných vědomostí.
Cílem tréninku je:
Moderační dovednosti:
získat celistvý pohled na podnikové procesy a osvojit si podnikově-ekonomické myšlení, naučit se analyzovat finanční ukazatele, podnikové výsledky a interdisciplinárně
myslet
Tento kurz je určen pro všechny, kteří se
chtějí seznámit s metodou a technikami
moderace, procvičit si postupy řízení komunikačního procesu skupiny a používání moderačních technik a pomůcek. Pro všechny,
kteří chtějí podpořit svou sebejistotu ve vystupování před skupinou a zlepšit svou kompetenci v moderování pracovních a diskusních skupin a ve vedení porad, tedy např.
pro interní lektory, manažery, personalisty,
školitele produktů, vedoucí projektových
týmů, manažery kvality, FMEA-moderátory
aj. Praktická část kurzu probíhá před videokamerou. Při analýze videozáznamu získávají účastníci zpětnou vazbu a integrují tak
podněty na zlepšení.
 pochopit podnikově-ekonomické souvislosti a poznat, jak mohou ovlivnit produktivitu a profitabilitu firmy, jak zvýšit hospodářský výsledek, kde jsou skryté potenciály
a jak je aktivovat
 názorným a srozumitelným způsobem
získat přehled o finanční struktuře firmy,
porozumět základním účetním výkazům a
seznámit se s terminologií, která jim umožní hovořit s finančními odborníky "stejnou
řečí“
Min. rozsah školení: 24 hod
Odborný garant: Romana Řezníčková
60
Cílem tréninku je:
 zlepšit svou kompetenci v moderování
pracovních a diskusních skupin a ve vedení
porad
seznámit se základními metodami a technikami moderace
 získat sebejistotu ve vystupování před
skupinou, upevnit svou roli a osobnost moderátora
naučit se a procvičit přípravu moderace,
procvičit „aktivní“ naslouchání, strukturování témat, vizualizaci a řízení skupinové dynamiky, vyhodnocení moderace
zlepšit sociální kompetenci, analýzu problému, stanovení cílů a rozhodovací kompetence v týmu
Min. rozsah školení: 24 hod
Odborný garant: Romana Řezníčková
Prezentační dovednosti:
Tento kurz je určen všem, kteří vystupují s prezentacemi před většími skupinami
posluchačů. Účastníci zlepší svůj komunikační projev a zefektivní přípravu a realizaci
svých prezentací. Na praktických příkladech
se navrhnou scénář prezentace s orientací
na cíl. Doví se, jak navázat vztah k posluchačům, jak je aktivovat, jak lépe zvládat
trému, jak provést analýzu očekávání posluchačů, jak prezentaci vyhodnotit a jak zavádět v pracovním životě proces neustálého
zlepšování.
V průběhu tréninku pracují skupiny a jednotlivci s různými pracovními podklady, testy
a cvičeními se vztahem k jejich každodenní praxi. Praktická část kurzu probíhá před
videokamerou. Při analýze videozáznamu
získávají účastníci zpětnou vazbu a integrují
tak podněty na zlepšení.
Cílem tréninku je:
procvičit se ve vystupování před větší skupinou, zvládat trému, procvičit rétoriku
posílit svou sebejistotu, analyzovat a optimalizovat svůj vlastní prezentační styl
osvojit si základní principy strukturování
a vizualizace komplexních obsahů
dovědět se, jak účinně strukturovat téma
s orientací na publikum
 procvičit obsahovou a organizační přípravu prezentace, sestavení dramaturgie
a časového plánu, řízení času, vyhodnocení
prezentace
naučit se, jak dosáhnout žádaných výsledků - uvědomit si, jaké změny chtějí u posluchačů dosáhnout (stanovení cíle prezentace, analýza posluchačů) a jakou techniku
a kdy použít
při videotréninku přehodnotit a zlepšit řeč
těla a naučit se ji účinně používat v komunikaci
Min. rozsah školení: 24 hod
Odborný garant: Romana Řezníčková
Školení manažerských dovedností je možné
uskutečnit v českém a německém jazyce.
61
Školicí a zkušební střediska APC (rozdělení dle kvalifikačního a certifikačního systému)
NEDESTRUKTIVNÍ DEFEKTOSKOPIE (EN
473, ISO 9712, Std-101 APC)
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
ATG s.r.o.
Adresa: Beranových 65, 199 02
Praha 9 - Letňany
Školicí místa: Praha, Plzeň, Brno, Slezsko
Zástupce střediska: Ing. Milan Malušek
Tel.:
234 312 202
Fax:
234 312 205
E-mail: [email protected], [email protected]
www: www.atg.cz
Předmět školení:
ET, RT, UT, MT, PT, VT, LT
DQ CENTRUM
Adresa: Přemyslova 48, 301 17 Plzeň
Školicí místa: Plzeň
Zástupce střediska: Jiří Šplíchal
Tel.:
737 561 758, 377 320 375
Fax:
377 320 375
E-mail: [email protected]
www: www.dqcentrum.cz
Předmět školení:
RT, UT, MT, PT, VT
Echo-Test, Jaroslav Dvořák
Adresa: Nám. Sv. Čecha 1355/7, 101 00
Praha 10
62
Školicí místa: Praha, dle dohody
Zástupce střediska: Jaroslav Dvořák
Tel.:
602 321 878 E-mail: [email protected]
Předmět školení:
VT
PTS Josef Solnař, s.r.o.
Adresa: U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava Nová Ves
Školicí místa: Ostrava, Praha
Zástupce střediska: Ing. Petra Turoňová
Tel.:
596 744 163-4
Fax:
596 744 163-4
E-mail: [email protected]
www: www.pts.cz
Předmět školení:
ET, RT, UT, MT, PT, VT
TDK system CZ, a.s.
Adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha
9 - Běchovice
Školicí místa: Praha, dle dohody
Zástupce střediska: Jaroslava Ulčová
Tel.:
736 628 854, 222 724 089
Fax:
222 724 089
E-mail: [email protected]
www: www.tdksystemcz.cz
Předmět školení:
RT, UT, MT, PT, VT
Testima, spol. s r.o.
Adresa: Křovinovo nám. 8, 193 00 Praha
9 - Horní Počernice
Školicí místa: Praha, dle dohody
Zástupce střediska: Tomáš Sadílek
Tel.:
281 922 523
Fax:
281 921 531
E-mail: [email protected]
www: www.testima.cz
Předmět školení:
UT
ZKUŠEBNÍ STŘEDISKA
APC
Adresa: Podnikatelská 545, 190 11 Praha
9 - Běchovice
Zkušební místa: Praha, Ostrava
Zástupce střediska:
Ing. Michaela Feistnerová
Tel.:
246 061 396
Fax:
246 061 399
E-mail: [email protected]
[email protected]
www: www.apccz.cz
Předmět zkoušení:
ET, LT, FT, AT
QC Plzeň s.r.o.
Adresa: Teslova 1/21, 320 00 Plzeň 20
Zkušební místa: Plzeň
Zástupce střediska: Ing. Martin Hampejs
Tel.:
Fax:
E-mail:
www:
377 420 635-6
377 420 026
[email protected]
www.qc.cz
Předmět zkoušení:
RT, UT, MT, PT, VT (stupeň 1 a 2)
SECTOR Cert GmbH
Adresa: Kirchstrasse 12, 53840 Troisdorf,
BRD
Zkušební místa: Plzeň
Zástupce střediska: Dr. Renate Alijah
Tel.:
+49 2241 805798
Fax:
+49 2241 72046
E-mail: [email protected]
www: www.sector-cert.com
Předmět zkoušení:
ET, RT, UT, MT, PT, VT, LT (stupeň 3)
NEDESTRUKTIVNÍ DEFEKTOSKOPIE SPECIFICKÉ ČINNOSTI (Std-201 APC)
ŠKOLICÍ A ZKUŠEBNÍ STŘEDISKA
ATG s.r.o.
Adresa: Beranových 65, 199 02 Praha 9 Letňany
Školicí a zkušební místa: Praha, Plzeň, Brno, Slezsko
Zástupce střediska: Ing. Milan Malušek
Tel.:
234 312 202
Fax:
234 312 205
E-mail: [email protected]
[email protected]
www: www.atg.cz
Předmět školení a zkoušek:
UTT Echo-Test, Dvořák
Adresa: Nám.Sv.Čecha 1355/7, 101 00
Praha 10
Školicí a zkušební místa:
Zástupce střediska: Jaroslav Dvořák
Tel.:
602 321 878 E-mail: [email protected]
Předmět školení a zkoušek:
VTP-w (pouze vizuální kontrola povrchů svarů), UTT
Ing. Jiří Habarta
Adresa: Pellicova 5d, 602 00 Brno
Školicí a zkušební místa: Brno, dle dohody
Zástupce střediska: Ing. Jiří Habarta, CSc.
Tel.:
602 136 986, 541 236 943
Fax:
541 236 943
E-mail: [email protected]
www: www.volny.cz/habarta
Předmět školení a zkoušek: NZS
PTS Josef Solnař, s.r.o.
Adresa: U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava Nová Ves
Školicí a zkušební místa: Ostrava, Praha
Zástupce střediska: Ing. Petra Turoňová
Tel.:
596 744 163-4
Fax:
596 744 163-4
E-mail: [email protected]
www: www.ptsndt.com
Předmět školení a zkoušek:
ETT, UTT, VTP, ZMJ, ZMS
NEDESTRUKTIVNÍ DEFEKTOSKOPIE
(Std-301 APC)
ZKUŠEBNÍ STŘEDISKA
školení je uzavřeno pro nové uchazeče
ATG s.r.o.
Adresa: Beranových 65, 199 02 Praha 9 Letňany
Zkušební místa: Praha, Plzeň, Brno, Slezsko
Zástupce střediska: Ing. Milan Malušek
Tel.:
234 312 202
Fax:
234 312 205
E-mail: [email protected]
[email protected]
www: www.atg.cz
Předmět zkoušení:
ET, RT, UT, MT, PT, LT
PTS Josef Solnař, s.r.o.
Adresa: U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava Nová Ves
63
Zkušební místa: Ostrava, Praha
Zástupce střediska:
Tel.:
596 744 163-4
Fax:
596 744 163-4
E-mail: [email protected]
www: www.ptsndt.com
Předmět zkoušení:
ET, RT, UT, MT, PT
TDK system CZ, a.s.
Adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha
9 - Běchovice
Zkušební místa: Praha
Zástupce střediska: Jaroslava Ulčová
Tel.:
736 628 854, 222 724 089
Fax:
222 724 089
E-mail: [email protected]
www: www.tdksystemcz.cz
Předmět zkoušení:RT, UT, MT, PT
KOROZE A PROTIKOROZNÍ OCHRANA
(Std-401 APC)
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
ATG s.r.o.
Adresa: Beranových 65, 199 02 Praha 9 Letňany
Školicí místa: Praha, Plzeň, Brno, Slezsko
Zástupce střediska: Ing. Milan Malušek
Tel.:
234 312 202
Fax:
234 312 205
64
E-mail: [email protected], [email protected]
www: www.atg.cz
Předmět školení: KTK, KTG -C+M
Fakulta strojní ČVUT
Adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6
Školicí místa: Praha
Zástupce střediska: Ing. Jan Kudláček
Tel.:
224 352 626, 605 868 932
Fax:
224 310 292
E-mail: [email protected]
www: www.povrchari.cz
Předmět školení: KI
Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha
Adresa: Technická 5, 166 07 Praha 6
Školicí místa: Praha
Zástupce střediska: Ing. Ludmila Veselá
Tel.:
220 444 197
E-mail: [email protected]
www:
Předmět školení: KI
ZKUŠEBNÍ STŘEDISKA
APC
Adresa: Podnikatelská 545, 190 11 Praha
9 - Běchovice
Zkušební místa:Praha, Ostrava
Zástupce střediska:
Ing. Michaela Feistnerová
Tel.:
246 061 396
Fax:
246 061 399
E-mail: [email protected]
[email protected]
www: www.apccz.cz
Předmět zkoušení:KI
ATG s.r.o.
Adresa: Beranových 65, 199 02 Praha 9 Letňany
Zkušební místa: Praha, Plzeň, Brno, Slezsko
Zástupce střediska: Ing. Milan Malušek
Tel.:
234 312 202
Fax:
234 312 205
E-mail: [email protected]
www: www.atg.cz
Předmět zkoušení:KTK, KTG -C+M
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ (Std-402
APC)
ŠKOLICÍ A ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO
ECOSOND s.r.o.
Adresa: K Vodárně 531, 257 22 Čerčany
Školicí a zkušební místa:
Čerčany, dle dohody
Zástupce střediska:
Ing. Alexandra Musilová
Tel.:
317 777 772-5
Fax:
317 777 772-5
E-mail: [email protected]
www: www.ecosond.cz
E-mail: [email protected]
[email protected]
www: www.apccz.cz
Předmět školení a zkoušení:
SP, KA, MT
Předmět zkoušení:
LPL, LML, OGP, IČPÚ, OŽZ, TPPÚ
POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ
(Std-701 APC)
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
ŠKOLICÍ STŘEDISKO
ŠKOLICÍ STŘEDISKO
Consim
Adresa:
Školicí místa: Praha, dle dohody
Zástupce střediska: Romana Řezníčková
Tel.:
602 225 484
E-mail: [email protected]
www: www.consim.eu
Centrum povrchového inženýrství
Adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6
Školicí místa:
Zástupce střediska: Ing. Jan Kudláček
Tel.:
224 352 626, 605 868 932
Fax:
224 310 292
E-mail: [email protected]
www: www.povrchari.cz
Předmět školení:
LPL, LML, OGP, IČPÚ, OŽZ, TPPÚ
ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO
APC
Adresa: Podnikatelská 545, 190 11 Praha
9 - Běchovice
Zkušební místa: Praha
Zástupce střediska:
Ing. Michaela Feistnerová
Tel.:
246 061 396
Fax:
246 061 399
www:
[email protected]
www.apccz.cz
Předmět zkoušení:
Projektový management, Podniková ekonomika pro neekonomy (SIMGAME), Moderační dovednosti, Prezentační dovednosti
Předmět školení:
Projektový management, Podniková ekonomika pro neekonomy (SIMGAME), Moderační dovednosti, Prezentační dovednosti
ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO
APC
Adresa: Podnikatelská 545, 190 11 Praha
9 - Běchovice
Zkušební místa: Praha
Zástupce střediska:
Ing. Michaela Feistnerová
Tel.:
246 061 396
Fax:
246 061 399
E-mail: [email protected]
65
Jak probíhají zkoušky
Jak probíhá kvalifikační zkouška a co je třeba vědět před zkouškou.
se zpravidla po uplynutí druhé certifikační
periody.
Požadavky na kvalifikační zkoušku jsou zakotveny v programech příslušné kvalifikace (tzv. kvalifikační a certifikační standardy
APC, KCS 101, 201, 301, 401, 402, 701ke stažení na www.apccz.cz) a je s nimi
uchazeč seznámen na příslušném školení ve
schváleném školicím středisku APC.
Zkouška se zpravidla skládá z testové části
(všeobecná a specifická) a praktické (aplikační) části.
Každá kvalifikační zkouška se řídí zkušebním řádem, se kterým je uchazeč o zkoušku
seznámen před samotnou zkouškou v příslušném schváleném zkušebním středisku,
kam se na zkoušku hlásí prostřednictvím
vyplněné přihlášky. Přihláška zpravidla obsahuje údaje nutné k identifikaci žadatele, plátce poplatku za zkoušku, informace
o školení v metodě (funkci), praxi v oboru
a údaje o konané zkoušce a ceně zkoušky.
Testová část prověří u uchazeče všeobecné
a specifické znalosti dané metody či funkce
v příslušném kvalifikačním a certifikačním
systému (programu kvalifikace). Testy jsou
tvořeny otázkami s jedinou možnou správnou odpovědí, na výběr má uchazeč zpravidla s možností a, b, c, d. Každá správná
odpověď je hodnocena 1 bodem a výsledek
zkoušky je roven součtu získaných bodů.
Pro konečný výpočet se výsledek každého
testu vyjádří v procentech. Pro úspěšné
absolvování musí uchazeč získat zpravidla
min. 70% z každé testové části.
Uchazeč o zkoušku je povinen se před
zkouškou identifikovat průkazem totožnosti
(pas, OP), tuto identifikaci provádí zkušební
komisař (zkoušející) nebo pověřený dohled.
Pro stupeň 3 KCS 101 se skládá zkouška ze
základních znalostí (basic) a z hlavní metody ( Tři části A, B a C zkoušky ze základních
znalostí a částí D a E zkoušky z hlavní metody).Vyhodnocení je stejné.
Náročnost zkoušky a složení zkoušky je
dáno programem kvalifikace, tzn. stupněm,
metodou, funkcí a dále tím, zda se jedná
o zkoušku první, která se absolvuje při vstupu do systému, opakovací, při neúspěchu
v jakékoliv části zkoušky či zkoušku recertifikační, která je pouze praktická a skládá
Praktická zkouška v oblasti NDT zahrnuje
použití zkušební metody pro předepsané
zkušební vzorky, záznam výsledných údajů
v požadovaném rozsahu a protokolování
výsledků v požadované formě (uchazeče
o stupeň 2 musí umět tyto výsledné údaje
i vyhodnotit). Ve stupni 3 uchazeč skládá
66
pouze praktickou zkoušku pro stupeň 2
v příslušném sektoru a metodě, kromě návrhu NDT instrukcí pro stupeň 1.
Uchazeč může pro praktickou zkoušku používat svůj vlastní přístroj. Použití vlastního
přístroje je nutné před zkouškou dohodnout
se zkušebním komisařem, který je oprávněn
použití vlastního přístroje povolit či zamítnout. U těchto zařízení přebírá uchazeč
odpovědnost za jejich provozuschopnost.
Pokud se projeví zařízení či jeho část během
zkoušky jako nespolehlivé nebo vadné, musí
je nahradit sám uchazeč.
Praktická část v oblasti koroze a protikorozní
ochrany má prokázat uchazečovu schopnost
provádět a dokladovat zkoušky na konkrétním zařízení, které je specifické pro daný
průmyslový obor. Uchazeč musí ve stupni
1 prokázat, že umí získané výsledky analyzovat podle písemných instrukcí, postupů,
předpisů, norem či specifikací. Tyto schopnosti prokazuje na vzorcích v aplikačních
úlohách. Uchazeč pro stupeň 2 a 3 pak vypracovává komplexní vyhodnocení korozní
situace ve vybrané provozní jednotce, nebo
úseku výrobního procesu, nebo při určitém způsobu používání konečného výrobku
apod. včetně způsobu hodnocení a kontroly
korozního napadení, způsobu a provedení
protikorozní ochrany a doporučení týkajících
se volby konstrukčních materiálů, resp. vol-
by ochranných povlaků. Pro aplikační úlohy
jsou použity zkušební vzorky.
Praktická část v oblasti tepelného zpracování pro stupeň 0 se neprovádí, ve stupni
1 má uchazeč prokázat schopnost provádět
a dokladovat svou činnost. Dále musí prokázat, že umí zkontrolovat svou činnost podle
písemných instrukcí, postupů, předpisů, norem či specifikací.
Kandidát v praktických úlohách pro stupeň
2 pak vypracovává komplexní návrh technologie tepelného zpracování pro určitý materiál v zadaném zařízení při určitém způsobu
používání konečného výrobku apod. včetně způsobu hodnocení a kontroly výsledku
a doporučení týkajících se volby postupu
nebo případně materiál.
hodnocení v jakékoliv části zkoušky (všeobecné, specifické nebo praktické), může
dvakrát opakovat neúspěšnou část (části) za
předpokladu, že vykoná opakovanou zkoušku jednou či dvakrát (dle KCS) ne dříve než
za jeden měsíc a nejpozději do dvanácti měsíců od původní zkoušky.
Po vykonání, vyhodnocení a zaplacení zkoušky je uchazeči zaslán výsledek zkoušky.
Pokud uchazeč u zkoušky uspěl a splňuje
další požadavky pro certifikaci, může si na
základě vyplněného a podaného Certifikačního návrhu (žádosti) zažádat o certifikát.
K vypracování libovolné části zkoušky může
uchazeč jako pomocný prostředek použít
pouze ty prostředky, které jsou uvedeny
v zadání. V případě nutnosti o použití jiných
pomocných prostředků rozhoduje zkoušející.
V případě, že uchazeč použije nepovolených
prostředků nebo získá-li informace od ostatních uchazečů či tyto informace poskytne,
je povinen uchazeče zkoušející od zkoušky
odvolat. Celou zkoušku pak může opakovat
nejdříve po uplynutí jednoho roku od data
této zkoušky.
Uchazeč, který nedosáhl požadovaného
67
Ceník certifikačních úkonů APC
KCS 101 – EN 473, ISO 9712 (Certifikace pracovníků v oboru NDT)
Druh úkonu
Cena (Kč)
DPH 20%
Certifikace, prodloužení , recertifikace zkouškou
3 600,-
720,-
Recertifikace
stupně 3 zápočtem:
pro 1 metodu
8 000,-
1 600,-
za každou další metodu k témuž datu podání
4 000,-
800,-
Certifikace PED
- odsouhlasení, prodloužení platnosti, recertifikace
500,-
100,-
Poznámka: Cena je stanovena za úkon k témuž datu bez ohledu na počet metod, vyjma recertifikace stupně 3
KCS 201 (Certifikace pracovníků ve specifických činnostech NDT)
Druh úkonu
Certifikace, recertifikace
Cena (Kč)
1 600,-
DPH 20%
320,-
KCS 301 (Certifikace pracovníků v oboru NDT-systém uzavřen pro nové uchazeče)
Druh úkonu
Prodloužení, recertifikace
Cena (Kč)
4 000,-
DPH 20%
800,-
KCS 401 (Certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany)
KCS 402 (Certifikace pracovníků v oboru tepelného zpracování kovů)
KCS 701 (Certifikace pracovníků v oboru povrchového inženýrství)
Druh úkonu
Certifikace, prodloužení a recertifikace
Cena (Kč)
2 800,-
DPH 20%
560,-
Celkem (Kč)
4 320,9 600,4 800,600,zápočtem.
Celkem (Kč)
1 920,-
Celkem (Kč)
4 800,-
Celkem (Kč)
3 360,-
KCS 501 (Certifikace pracovníků metrologických středisek, kalibračních laboratoří a montážních pracovníků
v oboru stanovených měřidel)
Druh úkonu
Certifikace, prodloužení a recertifikace KEM a KMT
Certifikace, prodloužení a recertifikace MRM
68
Cena (Kč)
2 800,-
1 600,-
DPH 20%
560,-
320,-
Celkem (Kč)
3 360,1 920,-
KCS 602 (Certifikace auditorů kvality)
KCS 603 (Certifikace pracovníků v oboru inspekce technické bezpečnosti elektrických zařízení)
Druh úkonu
Certifikace, prodloužení a recertifikace
Cena (Kč)
2 800,-
DPH 20%
560,-
Celkem (Kč)
3 360,-
Druh úkonu
Cena (Kč)
Vydání duplikátu při ztrátě, zcizení nebo poškození
500,-
Vydání duplikátu při změně zaměstnavatele – KCS 101
3 600,-
Vydání duplikátu při změně zaměstnavatele – KCS 201 a KCS 501 (MRM) 1 600,-
Vydání duplikátu při změně zaměstnavatele – KCS 301
4 000,-
Vydání duplikátu při změně zaměstnavatele – KCS 401, KCS 402,
KCS 501 (KEM a KMT), KCS 602 a KCS 603
2 800,-
DPH 20%
100,-
720,-
320,-
800,-
Celkem (Kč)
600,4 320,1 920,4 800,-
Vydání duplikátu certifikátu
560,-
3 360,-
Ceník je platný od 1. 1. 2010 (aktuální změny ceníku jsou na www.apccz.cz)
V případě souběhu více typů certifikačních úkonů je účtována pouze jediná sazba, která odpovídá nejvyšší sazbě za požadované úkony
69
Členové APC
1.
ČNDT Technická 2, 616 69 Brno
22.03. 1995
10. LETOV LETECKÁ VÝROBA s.r.o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9
20.03. 1995
2.
SVÚM a.s. Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha 9
17.04. 1995
11. MSA, a.s. Dolní Benešov
Hlučínská 41, 747 22 Dolní Benešov
16.03. 1995
3.
ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group
Olomoucká 7/9, 656 66 Brno
8.12. 1995
4.
ADA Akustická emise, s.r.o. Brojova 16, 307 04 Plzeň
23.10. 1995
12.
5.
Avia Propeller, s.r.o. Beranových 666, 199 00 Praha 9
13.04. 1995
6.
ATG s.r.o. Matějská 2416, 160 00 Praha 6
21.02. 1995
7.
Hutní montáže - ND Test,s.r.o. Hrušovská 20, 702 28 Ostrava 1
4.05. 1995
8.
BUREAU VERITAS CZ spol. s r.o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
15.03. 1995
9.
ISQ PRAHA, s.r.o. Pechlátova 19, 150 00 Praha 5
20.04. 1995
70
PBS Velká Bíteš, a.s.
(První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.) Vlkovská 276, 595 12 Velká Bíteš
11.05. 1995
13. Qualitest s.r.o.
Motoristů 77, 530 06 Pardubice
25.04. 1995
14.
Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s r.o. Libušina 4778, 430 23 Chomutov
16.03. 1995
15. ŠKODA JS a.s.
Orlík 266, 316 00 Plzeň
25.04. 1995
16. TESTIMA, spol. s r.o. Křovinovo nám. 8/10,
193 00 Praha 9, 21.03. 1995
17. TSI System s.r.o.
Mariánské nám. 1, 617 00 Brno
10.04. 1995
18. VÍTKOVICE – Testing Center, s.r.o.
Pohraniční 584/142, 709 00 Ostra-
709 00 Ostrava,
4.12. 1995
19. VUT Brno, FSI
Technická 2, 616 69 Brno
12.04. 1995
20. VZLÚ a.s.
Beranových 130, Praha 9
24.04. 1995
21.
EXCON Steel a.s.
Kampelíkova 758/4,
501 01 Hradec Králové
21.03. 1995
22. ŽDB GROUP a.s. Bezručova 300, 735 93 Bohumín
15.03. 1995
23.
Železárny Hrádek a.s. Nová Huť 204,
338 42 Hrádek u Rokycan
10.05. 1995
24.
Modřanská potrubní a.s.
Komořanská 326/63,
140 00 Praha 4
25.05. 1995
25. Modřanská servisní a montážní s.r.o.
Stará cesta 14, 147 01 Praha 4
23.03. 1995
26. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 2/1444, 140 74 Praha
15.03. 1995
36.
27. ZD Rpety se sídlem ve Rpetech
Rpety, 268 01 Hořovice
4.09. 1995
28. TEDIKO, s.r.o.
Pražská 5487, 430 01 Chomutov
2.11. 1995
29. České dráhy, s.o., VÚŽ o.z.
Novodvorská 1698, 142 01 Praha 4
16.11. 1995
30. České dráhy s.o. - DOP
Boleslavská 2090, 288 67 Nymburk
30.11. 1995
31. RTD Quality Services s.r.o.
U stadionu 89, 530 02 Pardubice
12.12. 1995
32. VUJE, a.s.
Okružná 5, 918 64 Trnava, SK
19.01. 1996
33.
SECTOR Cert GmbH
Kirchstraße 12,
538 40 Troisdorf, BRD
20.09. 1996
34. SlovCert spol s r.o.
Estónska 1/A, 821 06 Bratislava, SK
17.05. 1996
35.
SVV Praha, s.r.o.
U Michelského lesa 370, 140 75 Praha 4
25.11. 1996
RWE Transgas Net, s.r.o.
V Olšinách 75/2300, P.O.Box 166, 100 00 Praha 10
7.08. 1996
935 39 Mochovce, SK
10.08. 2000
45. REAKTORTEST s.r.o.
J. Bottu 2, 917 00 Trnava, SR
13.06. 2001
37. Česká svářečská společnost
Novotného lávka 5, 110 01 Praha 1
14.11. 1997
46. ECOSOND s.r.o.
Křížová 1018, 150 00 Praha 5
16.07. 2001
38. CONTROLTEST, s.r.o.
Boleslavova 7, 709 00 Ostrava 9
15.01. 1998
39. QC Plzeň s.r.o.
Bory - letiště, 320 63 Plzeň
23.11. 1998
40.
ČEZ a.s.
Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany
11.03. 1999
41.
Eddy Test, s.r.o.
V Hůrce 3093/13B, 700 30 Ostrava - Zábřeh 22.07. 1999
47.
PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava – Nová Ves
19.01. 2006
48.
LUMA Plus s.r.o.
Kmochova 2359/7
430 03 Chomutov
18.10. 2007
42. PREměření a.s.
Partyzánská 7a, 170 00 Praha 7
16.11. 1999
43. ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Kolbenova 499, 190 02 Praha 9
18.04. 2000
44. SE a.s.
AE Mochovce o.z.
71
Poznámky
72
73
DEFEKTOSKOPIE 2011
NDE
N
DE FFOR
OR SAFETY
SAFETY 2011
2011
INTERNATIONAL WORKSHOP OF NDT EXPERTS
41st International Conference and Exhibition
PRAGUE, OCTOBER 10-12, 2011
Ostrava, Czech Republic · November 9-11, 2011
The International Workshop NDT in Progress 2011 will be
the 6th event in a series started in 2001. The primary aim of
these workshops is the meeting of NDT world experts and
discussion of the latest state-of-the-art of the NDT research
and development in selected areas. All interested persons are
invited to contribute to discussions by their oral and/or poster
presentations. Next to the skilled experts, the workshop is also
intended for young researchers and students who are invited
to present their findings as the Workshop is an exceptional
opportunity for dissemination of new experiences and
methods in the NDT/NDE field. Besides the working days you
will also have a nice occasion to enjoy Prague – one of the
most magical cities in the Europe.
This event will be organized by Czech Society for NDT as an international annual meeting and
exhibition in the town Ostrava (North Moravia). The conference is aimed to all topics of nondestructive testing and evaluation of materials and structures in all areas of technical activities.
It is an opportunity to meet together all people interested in research, development, as well as
in practice, standardization and application of NDT/NDE methods. All interested persons are
invited to participate at the conference, and to contribute by papers in both oral and poster
sections. Manufacturers and suppliers of NDT instruments, software, literature, and service
providers are invited to present their products and innovations.
Main Conference Topics:
• Acoustic emission
• Magnetic and inductive methods
• Radiography
• Surface and optical methods
• Tomography
• Ultrasonic methods
• Leak detection
• NDT corrosion damage monitoring
• NDT in material and structure testing
• Industrial standards and innovations
• Functional and operational testing, reliability and safety assurance
• Education, standardisation, certification and accreditation
Hotel
The accommodation of participants will be reserved at comfort Harmony Club Hotel***
Ostrava.
Conference Language
All technical papers at the conference will be presented in English, Czech or Slovak languages.
74
VIth NDT in Progress
More info: www.cndt.cz
E-mail: [email protected]
Main topics (preliminary):
• Electromagnetic and radiographic methods
• Methods based on elastic waves
• Optical methods, image and signal processing
• Nonlinear methods and inverse problems
• Numerical simulations in NDT
• Automated NDT systems and data processing
• Acousto-ultrasonic methods
• Structural health monitoring
• Student presentations and poster section
Corresponding Address:
Dr. Pavel Mazal, CNDT – NDT in P,
Brno University of Technology, Technicka 2,
CZ 616 69 Brno, Czech Republic
E-mail: [email protected]
More info: www.cndt.cz
75
76
Podnikatelská 545
190 11 Praha 9
tel.: +420 246 061 395
fax: + 420 246 061 399
www.apccz.cz
e-mail: [email protected]
Download

KATALOG SLUŽEB 2011-12 - APC - certifikační sdružení pro personál