2012
VÝMARSKÝ
èíslo 2
OHAØ
Zpravodaj Klubu chovatelù výmarských ohaøù ÈR
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝBOR KCHVO
Ing. Martin Koèí
- pøedseda
MVDr. Ladislav Èech
- zástupce hlavního poradce
chovu a poradce chovu pro
VOD
Okružní 311
382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
fax: +420 388 323 706
mobil: +420 731 137 692
e-mail: [email protected]
Daleèín 109
592 41 Daleèín
telefon: +420 566 573 256
mobil: +420 606 119 714
e-mail:
[email protected]
JUDr. Jaroslav Danìk
- místopøedseda
Skuteckého 1383
163 00 Praha 6
mobil: +420 724 035 811
e-mail: [email protected]
Ing. Miroslav Špaèek
- jednatel
Habena spol.s r.o.
Korunní 60
120 00 Praha 4
telefon: +420 222 512 788
telefon/fax: +420 224 252 063
mobil: +420 602 346 406
e-mail: [email protected]
Václav Kuška
- matrikáø
Rpety 38
268 01 Hoøovice
telefon/fax: +420 311 514 330
mobil: +420 739 420 045
e-mail:
[email protected]
Jakub Navrátil
- referent pro výstavy
Ès. armády 1165
756 61 Rožnov pod Radhoštìm
telefon: +420 739 636 775
e-mail:
[email protected]
Kateøina Jirková
- ekonom
Smetanova 956
277 13 Kostelec nad Labem
mobil: +420 724 366 606
e-mail:
[email protected]
Milan Kazda
- výcvikáø
V polích 1384
289 22 Lysá nad Labem
telefon: +420 325 552 265
mobil: +420 602 664 839
e-mail: [email protected]
MVDr. Jaroslav Šonka
- hlavní poradce chovu a
poradce chovu pro VOK
MVDr. Jana Koèová
- tiskový referent
Malšice 298
391 75 Malšice
telefon: +420 381 277 461
mobil: +420 724 828 464
e-mail: [email protected]
Okružní 311
382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
mobil: +420 724 038 433
e-mail: [email protected]
DOZORÈÍ KOMISE KCHVO
Hubert Kreps
- pøedseda
JUDr. Stanislava Bednáøová
- èlen DD
Lenka Hrabalová
- èlen DD
Skryje 28, 582 82 Golèùv
Jeníkov
mobil: +420 776 714 884,
telefon: +420 321 335 443
e-mail: [email protected]
Pøádova 2087, 182 00 Praha 8
mobil: +420 602 658 086
telefon: +420 222 521 659
e-mail:
[email protected]
Poštovní 169, 691 85 Dolní
Dunajovice
mobil: +420 605 572 845
e-mail: [email protected]
-2-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
CHOVATELSKÁ RADA KCHVO
Výborovou schùzí byla dne 13.3.2009 schválena chovatelská rada KCHVO.
Chovatelská rada je poradní orgán výboru KCHVO a poradcù chovu a slouží jim ke konzultaci
pøed závažným chovatelským rozhodnutím.
Z èlenù CHR je sestavována komise pro výbìry do chovu.
Pøi jejím sestavování bylo zohlednìno vzdìlání obsahující zkoušku z genetiky a praktická
zkušenost s chovem VO. O každém èlenu navrženém hlavním poradcem bylo hlasováno
samostatnì.
Dne 14.5. 2010 byla CHR doplnìna o 4 èleny schválené výborem KCHVO.
jméno, adresa, telefon, e-mail
MVDr. Šonka Jaroslav
391 75 Malšice 298, 724 828 464, [email protected]
MVDr. Èech Ladislav
592 41 Daleèín 109, 606 119 714, [email protected]
MVDr. Koèová Jana
382 21 Kájov, Okružní 311, 724 038 433, [email protected]
ing. Èechová Martina
789 69 Postøelmov, Hradecká 224, 607 563 041, [email protected]
Koldinský Václav
331 51 Kaznìjov, V Úvoze 343, 723 237 665, [email protected]
ing. Klaška Petr
620 00 Brno 20, Tuøanské námìstí 12, 545 219 071
Buba Petr
269 01 Rakovník, Olešná 183, 606 265 615, [email protected]
Kazda Milan
V polích 1384, 289 22 Lysá nad Labem, 602 664 839, [email protected]
ing. Kalaš Robin
159 00, Praha 5 - Velká Chuchle, U bažantnice 23, 602 129 699, [email protected]
Marková Romana
623 00 Brno, Pavlovská 6, 777 947 123, [email protected]
Oficiální internetové stránky KCHVO:
www.weimaraner-club.cz
-3-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
SEZNAM OBLASTNÍCH DÙVÌRNÍKÙ KCHVO
(schváleno èlenskou schùzí 14.3.2009)
Instituce oblastních dùvìrníkù byla zøízena za úèelem pomoci pøi získávání informací o klubu,
výcviku apod., pro základní orientaci zejména nových èlenù KCHVO.
Tyto informace Vám samozøejmì poskytnou i všichni èlenové výboru èi DK, neváhejte
je kdykoli kontaktovat.
HÁJKOVÁ Blanka
CHUDLÁØSKÝ Jan
KALAŠ Robin Ing.
KÁRA Stanislav
KLEINOVÁ Vìra
KREJÈÍ Ladislav
KULHÁNEK Vladimír
MATÌJAŠKOVÁ Kateøina
MITRYCHOVÁ Lenka
MRKÝVKA Josef
PERIÈKA Jan
POPELÁØ František
RACEK Jan
VAÒÁÈEK Petr
VLK Josef
ZMRHAL Václav
561 51
257 01
159 00
289 07
692 01
289 05
592 11
736 01
756 61
696 42
685 01
588 33
330 32
664 67
675 21
289 03
Letohrad
Postupice
Praha 5 - Velká Chuchle
Libice nad Cidl.
Brod nad Dyjí
Žehuò
Velká Losenice
Havíøov
Rožnov pod Radhoštìm
Vracov
Buèovice
Stonaøov
Kozolupy
Syrovice
Okøíšky
Mìstec Králové
U potoka 764
è. 37
U bažantnice 23
Opolany 51
Brod nad Dyjí 101
è. 163
Vepøová 100
Pøímá 1332/5
Kulturní 1763
Nová 1057
Marefy 22
Pavlov 86
Bdenìves 98
Sobotovice 17
U stadionu 452
Tøešòová 915
737 636 840
317 796 272
602 129 699
737 754 903
777 919 520
720 315 866, 325 655 306
566 666 560
732 601 991
733 584 752
776 028 422
737 480 421
567 373 045
377 922 658
607 841 363, 547 236 095
739 038 413
325 643 187
VÝŠE ÈLENSKÝCH PØÍSPÌVKÙ
Øádný èlen
Èlen nad 65 let vìku
Nový èlen (vèetnì zápisného)
Poplatek za výbìr do chovu
400 Kè
200 Kè
500 Kè
1000 Kè
Vydání dalšího doporuèení ke krytí 444 Kè
z dùvodù na stranì chovatele feny
Platí se na úèet KCHVO
Platí se na úèet KCHVO
Platí se na úèet KCHVO
Pro èleny KCHVO sleva 80% jako èlenský bonus,
platí se hotovì pøi výbìru do chovu.
Platí se na úèet KCHVO
Všechny platby se provádí na úèet KCHVO. Variabilní symbol je vždy èíslo èlenského prùkazu.
Mimo úèet klubu nebudou platby pøijímány (s výjimkou poplatku za uchovnìní). Poplatky za klubové
akce jsou uvádìny v propozicích a platí se rovnìž výluènì na úèet s uvedením èísla èlenského
prùkazu jako v.s.
ROÈNÍ ÈLENSKÝ PØÍSPÌVEK JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDÌJI DO ÈLENSKÉ SCHÙZE.
Po tomto termínu platba vèetnì zápisného !
Èíslo úètu: 162 376 1329 / 0800
IBAN: CZ69 0800 0000 0016 2376 1329
BIC: GIBACZPX
-4-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
CHOVNÉ PODMÍNKY A POSTUP PØI UCHOVÒOVÁNÍ PSÙ A FEN
Ètìte pozornì zmìny - platné od 10.3.2012!
Všichni VOK i VOD žádající o uchovnìní musí být plnochrupí s nùžkovým skusem,
musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální výstavu a po dosažení vìku 15
mìsícù projít výbìrem do chovu, provádìném komisí chovatelské rady. Výbìry do
chovu se provádí vždy pøi klubové nebo speciální výstavì.
S platností od 11.3.2012 musí být importovaní jedinci pøed zaøazením do chovu
rentgenologicky vyšetøeni na dysplazii kyèelních kloubù (DKK). Zaøazeni do chovu
budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetøení nejhùøe B/B .
Dále musí splòovat:
Krátkosrstí:
pes
Ocenìní na klubové nebo
speciální výstavì KCHVO
VÝBORNÝ
Dlouhosrstí:
fena
pes
fena
VELMI DOBRÝ
VELMI DOBRÁ
VELMI DOBRÝ
VELMI DOBRÁ
Hodnocení na zkouškách
VZ v jakékoliv cenì
PZ I. cena
Ovìøení vloh
Ovìøení vloh
PZ I.c , LZ nebo VZ v jakékoli cenì
Ovìøení vloh VOD
Disciplína
systém
Hledání rychlost
vytrvalost
Chování po výstøelu
Vystavování
Nos
Limitní známka
3
2
3
3
3
3
Tyto disciplíny mohou být splnìny na ZV,PZ,VZ, nebo na samostatnì organizovaném
klubovém ovìøení vloh.
POSTUP PØI UCHOVÒOVÁNÍ PSÙ
MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky, zašle doporuèenì pøíslušnému poradci chovu
(VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Èechovi )
1) originál prùkazu pùvodu (PP)
2) doklad o zaplacení èlenských pøíspìvkù
3) fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavním postoji
4) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popø.
doklad o úspìšném ovìøení loveckých vloh u VOD)
5) kopie !!! posudku z klubové, èi speciální výstavy
6) u importù kopii výsledku vyšetøení na DKK
Poradce chovu oznaèí originál PP razítkem „Chovné podmínky splnìny“ a svým podpisem
a odešle ho na Plemennou knihu ÈMKJ. Po obdržení originálu PP s razítkem „Chovný pes“ z
plemenné knihy, zašle majitel chovného psa VOK kopii takto oznaèeného PP poradci chovu
pro VOK (Dr. Šonka) a majitel psa VOD poradci chovu pro VOD (Dr. Èech).
-5-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Prosím majitele psù i fen, žádajících o potvrzení splnìní chovných podmínek, aby
pøekontrolovali vždy pøed odesláním originálu PP správnost a èitelnost své adresy uvedené na
druhé stranì PP. Na tuto adresu vám budou pracovnice Plemenné knihy, resp. poradci chovu
PP psa èi feny zasílat zpìt!
POSTUP PØI UCHOVÒOVÁNÍ FENY a první žádost o doporuèení psù ke krytí feny v ÈR:
majitel feny, která splnila chovné podmínky, zašle doporuèenì pøíslušnému poradci chovu
(VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Èechovi ):
1) originál PP
2) oboustrannou kopii PP
3) doklad o zaplacení èlenských pøíspìvkù
4) kopie!!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek
(popø. doklad o úspìšném ovìøení loveckých vloh u VOD)
5) kopie!!! posudku z klubové, èi speciální výstavy
6) žádost o doporuèení vhodných psù na krytí feny (pøípadnì vlastní návrhy psù), pokud
majitel zároveò s uchovnìním feny požaduje vystavení doporuèení ke krytí
7) u importù kopii výsledku vyšetøení na DKK
Poradce chovu oznaèí originál PP feny razítkem „Chovné podmínky splnìny“ a svým
podpisem a spolu s doporuèením vhodných psù ke krytí, pokud bylo vyžádáno, zašle zpìt
majiteli. Originál PP feny k oznaèení „Chovná fena“ zasílá majitel na plemennou knihu až s
pøihláškou prvního vrhu štìòat této feny.
Žádost o doporuèení psù pro 2. a další krytí feny se zasílá pøíslušnému poradci chovu
rovnìž pouze písemnì. U tìchto fen uvede chovatel pouze jméno feny a rok jejího
narození, (nikoliv èlp.!!!) pøípadnì psa o kterého má zájem.
Výsledek krytí (i nezabøeznutí) je chovatel povinen do 10 dnù po porodu (u nezabøeznutí do 75
dnù po nakrytí) nahlásit majiteli krycího psa a pøíslušnému poradci chovu písemnì na
formuláøi, který obdrží s doporuèením chovných psù (formuláøe jsou èíslované a zakládají
se pro klubovou evidenci). S hlášením vrhu je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP
feny, pokud došlo u této feny k jakýmkoliv novým zápisùm do PP (zkoušky, výstavy,
šampionát, …).
Pokud nebyla chovatelem odeslána poradci chovu „zelená kopie“ doporuèení ke krytí
po nakrytí feny, nebo hlášení vrhu na pøedepsaném formuláøi po pøedchozím krytí feny,
nebudou poradci chovu na žádost o doporuèení psa na jakoukoliv fenu ve vlastnictví
tohoto chovatele reagovat, dokud tato hlášení neobdrží (porušení pravidel pro chov
KCHVO!).
Žádost o krytí v zahranièí – o povolení krytí zahranièním psem je nutno žádat hlavního
poradce chovu písemnì a minimálnì 2 mìsíce pøed plánovaným krytím (pøedèasné
hárání feny není dùvodem ke zkrácení tohoto èasového limitu). Majitel feny pøiloží fotokopii
originálu PP požadovaného psa, doklad o vyšetøení na DKK s výsledkem maximálnì 1/1
(B/B) a potvrzení chovatelského klubu zemì pùvodu psa, že tento pes je v dané zemi chovným
- signované statutárním zástupcem tohoto klubu a otiskem klubového razítka. Pøedtisk tohoto
potvrzení v angliètinì je možno získat na oficiálních www stránkách KCHVO ÈR
(www.weimaraner-club.cz/chovatelske_dokumentace.html), nebo u hlavního poradce chovu.
Odpadá tak povinnost zajistit žadatelem úøední pøeklad prohlášení chovatelského klubu zemì
pùvodu požadovaného psa!
-6-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Za zahranièního psa se nepovažuje jedinec z èeského, ale i zahranièního chovu, který byl
vyvezen z Èeské republiky, v zahranièí uchovnìn a reimportován zpìt, pøípadnì zapùjèen do
Èeské republiky
S platností od 11.3.2012
Platnost všech doporuèení ke krytí je 12 mìsícù !
Upozoròuji majitele chovných psù, aby neprodlenì hlásili veškeré zmìny: adresy,
telefonní èísla, prodej èi úhyn chovného psa pøíslušnému poradci chovu.
MVDr.Jaroslav Šonka, hlavní poradce chovu
DYSPLAZIE KYÈELNÍCH KLOUBÙ (DKK):
S platností od 11.3.2012 musí být importovaní jedinci pøed zaøazením do chovu
rentgenologicky vyšetøeni na dysplazii kyèelních kloubù (DKK).
Zaøazeni do chovu budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetøení nejhùøe B/B .
Všechna DKK vyšetøení pro KCHVO vyhodnocuje:
MVDr. Milan Snášil, CSc., Podveská 20, 624 00 Brno - Komín
Na adresu posuzovatele zašlete RTG snímek.
Výsledky vám budou zaslány po vyhodnocení na dobírku.
Cena za vyhodnocení jednoho snímku (DKK nebo DLK) je 400 Kè.
Všechny platné klubové normy najdete
na klubových internetových stránkách:
http://www.weimaraner-club.cz/klub_normy.html
-7-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ÚVODNÍK PØEDSEDY KLUBU CHOVATELÙ VÝMARSKÝCH OHAØÙ
Vážení pøátelé,
v ponìkud rozjitøené atmosféøe posledních mìsícù, zpùsobené nesprávným pochopením èi
snad zámìrnì nepravdivì interpretovanými dvìma body zápisu ze schùze výboru, Vás
všechny poctivì smýšlející zdravím a pøeji Vám pøíjemné poètení v podzimním èísle
zpravodaje, ve kterém Vám pøinášíme všechno podstatné, co se v KCHVO událo a mohlo èi
spíše mìlo by Vás zajímat.
Protože podrobná zpravodajství jsou obsažena ve zprávách jednotlivých funkcionáøù,
zamìøím se na vìci obecné. Podívejme se na zásadní strategické dìní v chovu jako takovém.
Již nìjakou dobu se poradci chovu peèlivì vìnují analýze chovu VO metodou hodnocení
potomstva vahou selekce. Výsledky, které již byly prakticky v chovu aplikovány, jasnì hovoøí o
pozitivním smyslu tohoto poèínání.
Z rozboru posudkù z letošních jarních svodù – potomkù párù, které byly poradcem sestaveny
již na základì poznatkù z let minulých – pøesvìdèivì vyplývá kladný vliv zvoleného postupu.
Rozhodnì se nezøíkáme a na základì získaných zkušeností se ani zøíkat nemùžeme,
rozšíøení genetické variability pomocí zahranièních krytí. Vždy bychom k nìmu ale mìli
pøistoupit až na základì znalostí nejen tìchto psù, ale i jejich rodièù, sourozencù a
pøípadných potomkù.
Zdá se v této situaci nepochopitelnou snaha nìkterých našich èlenù, jej za každou cenu
vyžadovat. V roce 2011 bylo 45,5% vrhù odchováno jako první èi druhý vrh v chovatelské
stanici. Kde je ona proklamovaná zkušenost?
Chovatelský klub je dobrovolným obèanským sdružením osob, které se v dikci platné
legislativy FCI a ÈMKU zabývají spoleèným zájmem – nekomerèním chovem psù. Je tak v
rámci ÈMKU garantem chovu. Je demokratickou volbou každého z chovatelù, být jeho èlenem
anebo chovat mimo nìj. Hlavní poslání spatøuji v možnosti setkávání, výmìnì názorù,
spolupráci, pøátelství. Právem každého èlena klubu pak je mj. volit a být volen do jeho orgánù –
výboru a dozorèí komise. Nynìjší výbor, Vámi demokraticky zvolený v záøí 2008 v Telèi z Vámi
navržených kandidátù, letos pro své èleny pøipravil èlenskou schùzi, dvì výstavy, ètvery
zkoušky z výkonu a tøi výcvikové víkendy. To obnáší 17 % z víkendù v roce, kdy se na tìchto
akcích vìtšina z èlenù výboru osobnì úèastní, èi alespoò organizaènì podílí. Èas, vìnovaný
tìmto pøípravám a další agendì, telefonùm, mailùm atd. se nedá kvantifikovat. Právì na
klubových akcích se otevírá nejvìtší prostor pro diskusi o aktuálním dìní a problémech. Každý
z èlenù výboru je schopen a vím, že i ochoten, probrat Vaše relevantní návrhy, nejasnosti a
potíže osobnì, z oèí do oèí. Samozøejmì v rámci možností zvedne telefon, nebo odpoví na email èi dopis. Nechápu, proè a hlavnì jak, se øeší pseudoproblémy, mnohdy vzniklé vytržením
z kontextu, ve virtuálním prostoru, bez hlubší znalosti okolností. O zpùsobu, úrovni a stylu
nemluvì. Máte-li nìjaké nejasnosti, øešte je prosím tam, kde Vám jsou schopni odpovìdìt, s
kompetentními lidmi, kterým jste dali dùvìru, Vás reprezentují a svých pozic nezneužívají.
Vážnì není proè a k èemu.
Vážení pøátelé. Na pøíští èlenské schùzi probìhnou volby do orgánù KCHVO pro pøíští pìtileté
období. Vloženou pøílohou tohoto zpravodaje je i kandidátní lístek do tìchto voleb. Zvažte
prosím peèlivì pøípadnou kandidaturu svou èi nìkoho, o kom jste si jisti, že bude pro klub
pøínosem. Zamyslete se nad souèasnou situací, odbornì i lidsky. Porovnejte èasy dávno i
nedávno minulé s nynìjšími. Posuïte, co Vám èlenství v klubu pøináší, jak se KCHVO a naši
výmarané prezentují na veøejnosti, na výstavách a hlavnì v myslivecké praxi. Vezmìte v
úvahu úèel, pro který bylo naše plemeno vyšlechtìno, jeho jedineènost mezi ostatními ohaøi;
buïte hrdí na dìdictví dané nám zachránci plemene výmarský ohaø, našimi pøedchùdci.
Tohle všechno mùžete ovlivnit svou úèastí v jarních volbách. Apeluji na všechny, jimž je
výmarák milým, vìrným a poctivým spoleèníkem, pøítelem a pomocníkem, aby nám pomohli
-8-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
udržet nastolenou strategii chovu jedineèného, zdravého, osobitì krásného, ale hlavnì
pracovnì vynikajícího loveckého psa. Pøijeïte na èlenskou schùzi, kde jasnì vyjádøíte svùj
postoj a kde budete moci ovlivnit dìní i lidskou atmosféru v klubu na pøíštích pìt let. Kolik
plemen se již lidskou hloupostí a hamižností zkazilo.
Tìším se na Vás a pøeji Vám všem, kromì pevného zdraví Vás i Vašich blízkých a Vašich psù,
spokojenost v osobním i profesním životì, pohodový nadhled a dostatek zdravého rozumu v
dnešní „divné“ dobì.
Martin Koèí
TERMÍNY KLUBOVÝCH AKCÍ V ROCE 2013
Akce
Místo
Kontaktní osoba
9.3.2013
Volební èl. schùze
Štoky u Jihlavy
ing. Martin Koèí, [email protected]
5.5.2013
Zkoušky vloh
Vykáò (okres Nymburk)
Milan Kazda, [email protected]
12.5.2013
Speciální výstava
Bechynì - zámecký park
ing. Martin Koèí, [email protected]
27.7.2013
Lesní zkoušky
Vracov u Kyjova
Milan Kazda, [email protected]
31.8.2013
Klubová výstava
Humpolec - dostihové závodištì
bude upøesnìno
Všestranné zkoušky
Pøerov nad Labem (okr. Nymburk) Milan Kazda, [email protected]
Datum
7.–8.9.2013
Propozice a pøihlášky na jednotlivé zkoušky z výkonu
si mùžete stáhnout na klubových internetových stránkách
www.weimaraner-club.cz (akce - plánované)
Klubové akce se konají za každého poèasí.
-9-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
POZVÁNKA NA VOLEBNÍ ÈLENSKOU SCHÙZI
VE ŠTOKÁCH 9.3.2013
Místo konání:
Školící a rekreaèní støedisko
tel.: 569 459 198, fax.:569 459 174
Pod Dubovou skálou, Štoky 256, Havlíèkùv Brod, 580 01
p. Hozman: 602 145 041
pí. Dvoøáková: 723 594 763
www.podskalou.cz
[email protected]
Støedisko se nachází v obci Štoky s ideálním pøístupem na dálnici D1 Praha
- Brno (cca 3 - 4 km) EXIT Jihlava.
Kontaktní adresa:
Ing. Martin Koèí
Okružní 311
382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
mobil: +420 731 137 692
e-mail: [email protected]
Ubytování:
Pøímo ve školícím støedisku.
Cena za lùžko 210,- až 300,- Kè/os.
Ubytovat je možno i se psem = + 20,- Kè.
Objednávky pøijímá: paní Dvoøáková (723 594 763; 569 459 198)
Rezervace na ubytování budou akceptovány do 7.3.2013
Stravování:
V restauraci a jídelnì školícího a rekreaèního støediska – pøedem objednat.
Snídanì není zahrnuta v cenì ubytování.
Pojištìní: Organizaèní výbor pøednáškového dopoledne a èlenské schùze nenese
odpovìdnost za pøípadné zdravotní potíže zúèastnìných osob, škodu na majetku
nebo jakoukoli finanèní ztrátu bìhem pøednášek. Úèastníci si mohou
zaøídit pojištìní dle vlastního uvážení.
Program:
10,00 – 11,00
Pøednáška šéfredaktora èasopisu Svìt psù, mezinárodního rozhodèího
z exteriéru a výkonu, RNDr. Petra Dvoøáka na téma:
Kynologie vèera a dnes. A co zítra?
11,00 – 11,30 Diskuse, dotazy
11,30 – 12,00 Obìd
12,00 – 13,00 Registrace (èlenové KCHVO musí doložit doklad o zaplacení èlenských
pøíspìvkù!)
-10-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
13,00 – 17,00 Èlenská schùze KCHVO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Zahájení, pøivítání hostù
Schválení programu a jednacího poøádku èlenské schùze, volební systém
Ovìøovatelé zápisu: 3
Volba skrutátorù, 5
Volba návrhové /mandátové/ komise: 3
Zápis zhotoví jednatel
Schválení programu
Zpráva pøedsedy KCHVO
Zprávy poradcù chovu
Zpráva vycvikáøe, pøedání poháru Františka Krejèího, pøedání pamìtních listù a
vùdcovských odznakù
Zpráva ekonomky, plán hospodaøení na rok 2013
Zpráva matrikáøe, pøedání vìrnostních odznakù
Zpráva výstavního referenta
Zpráva tiskového referenta
Zpráva pøedsedy dozorèí komise
Volby do orgánù klubu
Diskuze
Usnesení
Ukonèení èlenské schùze
18,00
Veèeøe
19,00
Spoleèenský veèer – hudba – již tradièní Hudba Habry, tanec (možno i se psy),
tombola, zpìv…
Spoleèenský odìv vhodný!
02,00
Pøedpokládaný konec (?)
Výbor klubu chovatelù výmarských ohaøù srdeènì zve své èleny, jejich rodinné
pøíslušníky i všechny pøátele výmarského ohaøe k dopolední pøednášce, slavnostní
èlenské schùzi a veèernímu programu.
Pøedem dìkujeme za pøíspìvky do tomboly.
Výmarským ohaøùm, jakož i jiným psùm, vstup povolen!
-11-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
KLUBOVÁ PRACOVNÍ SOUTÌŽ –
IV. ROÈNÍK POHÁRU FRANTIŠKA KREJÈÍHO
Pro rok 2013 plánuje KCHVO troje zkoušky z výkonu.
Soutìžíme opìt o Pohár Františka Krejèího a pøipomínáme podmínky soutìže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soutìž je urèena vùdcùm - èlenùm KCHVO a jejich psùm. V pøípadì spoluvlastnictví
musí být vùdce èlenem KCHVO.
Úèast v soutìži není nikterak limitována vìkem psa ani vùdce
Jednotlivé èásti soutìže se øídí platnými Zkušebními øády pro zkoušky loveckých
plemen psù
Do soutìže se zapoèítávají body získané na klubových zkouškách KCHVO
poøádaných v jednom kalendáøním roce
Bodové ohodnocení každých zkoušek je dáno procentním podílem bodù na tìchto
klubových zkouškách dosažených z poètu maximálního
Celkovými vítìzi se stávají pes a jeho vùdce (stálá dvojice na všech typech zkoušek)
s nejvyšším souètem procentních bodù ze všech typù klubových zkoušek v sezónì
získaných
Ze soutìže jsou automaticky vylouèeni vùdci, kteøí nedodrží propozice jednotlivých
klubových zkoušek a vùdci, kteøí se hrubým zpùsobem prohøeší proti Zkušebním
øádùm, mysliveckým tradicím, nebo myslivecké a chovatelské etice, jakož i vùdci
s nesportovním chováním
Vítìz bude odmìnìn pamìtním listem, upomínkovou cenou – pøedání probìhne na
výroèní schùzi, zveøejnìním v klubovém periodiku a fotografií v kronice KCHVO.
V pøípadì rovnosti bodù platí poøadí ve smyslu ZØ.
-12-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
KONCEPCE ØÍZENÉHO CHOVU
V KLUBU CHOVATELÙ VÝMARSKÝCH OHAØÙ
Vážení pøátelé,
vzhledem k tomu že dostávám mnohdy opakující se dotazy k problematice chovu (obzvláštì
od nových èlenù klubu), rozhodl jsem se ve svém pøíspìvku pøipomenout nìkterá pravidla již
døíve ve Zpravodaji publikovaná, nebo na pøednáškách pøed èlenskými schùzemi
prezentovaná a podrobnìji na pøíkladech vysvìtlit „strohé“ zápisy z jednání chovatelské rady
a výboru z doby nedávné.
V øíjnu r. 2004 výbor KCHVO ustanovil chovatelskou radu jako svùj poradní orgán. Rozhodl
se takto na podnìt tehdejšího poradce chovu Františka Krejèího, který cítil, že zásadní
opatøení v chovu by se mìla opírat o doporuèení odborníkù, zkušených chovatelù (pøedevším
s genetickým a zootechnickým vzdìláním) z øad èlenù klubu. Prakticky však zùstává celá váha
zodpovìdnosti na èlenech výboru, kteøí svým hlasováním návrhy CHR pøijímají èi zamítají.
Èleny chovatelské rady se automaticky stávají oba poradci chovu, ostatní èleny jmenuje výbor
na návrh hlavního poradce chovu zpravidla z øad rozhodèích z exterieru a výkonu,
zootechnikù a veterinárních lékaøù.
V r. 2005 došlo k zásadní zmìnì v chovných podmínkách. Pøed zaøazením do chovu bylo
naøízeno, na návrh tehdejšího výboru a po schválení èlenskou schùzí, povinné absolvování
komisionelních výbìrù do chovu formou popisného svodu. Byl jsem vyzván tehdejším
poradcem chovu, abych vypracoval jako èlen novì vzniklé chovatelské rady vhodný formuláø,
do kterého by se zaznamenával nález komise pøi tìchto výbìrech. Inspiroval jsem se již
delší dobu probíhajícími výbìry do chovu v Klubu chovatelù jezevèíkù, a tak vznikl pro naše
potøeby pøizpùsobený formuláø, po jehož vyplnìní pøi popisu posuzovaného jedince je získán
tzv. bonitaèní kód.
Jaký význam mají výbìry do chovu? Slouží pøedevším k eliminaci z reprodukce takových
jedincù, kteøí neodpovídají svým exteriérem èi povahou (bázlivost x agresivita)
chovatelskému cíli. Každá další generace by v ideálním pøípadì mìla být lepší, nebo alespoò
na úrovni generace rodièovské. V žádném pøípadì by nemìla být horší. Aby se zamezilo
subjektivnímu hodnocení jedním èlovìkem, probíhá výbìr do chovu komisionelnì (více oèí
více vidí, možnost konzultace pøi hranièním nálezu). Pro posouzení jednotlivých psù je více
èasu, je vìtší prostor pro posouzení psa v pohybu a také pro posouzení jeho povahy. Že bylo
zavedení tìchto výbìrù správné rozhodnutí, dokazovaly pøípady, kdy se dostavil jedinec
„ovìnèený“ výstavními tituly a pøi detailní prohlídce komisí byly objeveny vady nejen pro chov
nežádoucí, ale mnohdy i dle standardu vyluèující! Výbìry do chovu je v našem klubu
realizována tzv. stabilizaèní selekce, jejímž cílem je snížení variability populace VO v èeském
chovu v požadovaných znacích a vlastnostech. Druhý, neménì dùležitý význam, má vznik
bonitaèního kódu posouzeného jedince, který umožní poradcùm chovu spolu s dalšími
informacemi rychlou orientaci pøi doporuèení èi nedoporuèení vhodných partnerù ke krytí.
Pøed ètyømi lety, po svém nástupu do funkce hlavního poradce chovu, jsem zpracoval nálezy z
jarních svodù u VOK za uplynulých 10 let se zamìøením na výskyt vad ovlivòujících zaøazení
jedince do chovu. Konkrétnì se jedná o chudozubost, vady skusu, kryptorchismus, vady
povahy, vady kostry a odchylky od ideální kohoutkové výšky. Výskyt ostatních geneticky
podmínìných vad a onemocnìní (v souèasné dobì je jich známo kolem 500) není, bohudík,
problémem plemene výmarský ohaø. Pøi eventuálním ojedinìlém výskytu je problém øešen
individuálnì, dle obecnì platných zákonù genetiky (viz.opatøení k zamezení šíøení epilepsie v
chovu - více zápis ze schùze výboru 14.5.2010). Výše uvedené nálezy, získané
prostudováním více jak 1500 posudkù z jarních svodù, jsem vyhodnotil metodou váhy selekce
vztažené k jednotlivým chovným psùm (Dostál: Genetika a šlechtìní psù, Dona 2007). Tato
metoda je významná tím, že nehodnotí pouze exteriér psa, ale to, jak kvalitní potomstvo dává
ve vztahu ke sledovaným znakùm. Je tak odhalována genotypová hodnota testovaného psa.
-13-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-14-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Je nutno si uvìdomit, že pøi výskytu recesivnì podmínìné vady je v potomstvu zhruba
dvojnásobek skrytých nositelù této vady (heterozygotù), kteøí pokud se dostanou do chovu,
šíøí vadu v populaci skrytì dál. Výzkumy v oblasti genetiky prokázaly, že odstranìní recesivnì
podmínìných vad v populaci trvá až 5 generací (to je u psù pøibližnì 20 - 30 let). Jak komicky
pùsobí v tomto kontextu argument nìkterých chovatelù „Za své odchovy si odpovídám já jako
chovatel!“
Jak tedy dál? Ideální stav by byl, chovat na provìøených psech a fenách, resp. mladých, novì
uchovnìných s provìøenými pøedky. To však nelze do nekoneèna bez „osvìžení cizí krví“,
které realizujeme krytím v zahranièní, nebo importem nepøíbuzných jedincù. Zahranièní krytí
by však nemìlo pøekroèit 25% (skuteènost v r. 2011 je 55% !) krytí v populaci v chovné sezonì
(kalendáøním roce), jinak se již nejedná o „osvìžení krve“ ale o tzv. pøevodné šlechtìní se
ztrátou všech výhod chovu na provìøeném pùvodním genofondu. Mìlo by k nìmu být
využíváno pøedevším fen s provìøenými pøedky alespoò do 3. generace. Výbìr chovných psù
v zahranièí by se mìl soustøedit na starší psy, jejichž potomci dosahují na výstavách a
pracovních soutìžích nadprùmìrných výsledkù. Pøi inzerci jsou pro prodej štìòat jistì
atraktivnìjší rodièe s desítkami titulù, ti ale nemusejí nutnì dávat to nejkrásnìjší,
nejvýkonnìjší a nejzdravìjší potomstvo. Zkušenosti nás pouèily, že jistìjší zpùsob, jak
dosáhnout chovatelských úspìchù, je chov na rodièích výstavních èi pracovních šampionù,
než na tìchto šampionech samotných!
Protože genetika a její zákony jsou pøedevším pro laiky nìkdy ménì srozumitelné, snažím se
v souèasné dobì pøi požadavku opakovaného zahranièního krytí feny s 50% zahranièních
neprovìøených pøedkù všechna rizika majiteli feny vysvìtlit a od takového krytí ho odradit.
Pokud i nadále na takovém krytí trvá a navrhovaný zahranièní pes není již známým nositelem
geneticky podmínìné vady, je mu na nìho, pokud vrcholné orgány klubu nerozhodnou jinak,
krycí list vystaven. Zvažuji však možnost zveøejnit tato spojení na webových stránkách
KCHVO, jako potenciálnì riziková ve vztahu ke sledovaným vadám v èeském chovu a výše
popsaným zjištìním. To je v praxi realizované usnesení výboru „… využít všech možností k
zachování genofondu èeského VO …“ (více jak 50 let selektovaného na plnochrupost,
absenci výše zmínìných vad a výkon).
Na závìr mi dovolte ocitovat svìtovì uznávaného odborníka v oboru genetiky a šlechtìní psù
Ing. Jaromíra Dostála, DrSc. :
„Kontrola dìdiènosti a využívání jejích výsledkù pro šlechtìní celé populace plemene se nutnì
musí stát nejdùležitìjší a nejhlavnìjší prioritou všech výborù klubù chovatelù psù. Chov všech
zvíøat, a tedy i psù, je umìní využívat nejlepších možností a kompromisù.“
MVDr. Jaroslav Šonka
hlavní poradce chovu
-15-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-16-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-17-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-18-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
SROVNÁNÍ KVALITY ODCHOVÙ VOD
Na poslední výstavì KCHVO v Telèi probìhla živá diskuse na téma využívání zahranièních,
tedy neprovìøených psù v èeském chovu výmarských ohaøù. Mohu konstatovat, že plnì
souhlasím s postojem hlavního poradce chovu MVDr. J. Šonky k této otázce, tedy s tím, že se
náš chov bez použití zahranièní krve dlouhodobì neobejde, ale že je tøeba odchovy po
zahranièních jedincích dùkladnì provìøovat a celkovì využívat zahranièních psù k osvìžení
krve èeského chovu a ne k pøevodu našeho chovu na importovaný genofond.
Jako dùkaz správnosti zpùsobu vedení chovu výmarských ohaøù, praktikovaného souèasným
výborem KCHVO – tedy vyhodnocováním kvality potomstva chovných psù metodou váhy
selekce a následným využíváním tìchto poznatkù pøi doporuèování psù ke krytí, jsem pøipravil
následující srovnání odchovù VOD metodou váhy selekce:
1. skupinu odchovù tvoøí vrhy od doby, kdy výbor KCHVO zaèal praktikovat vedení chovu
na základì metody váhy selekce a jsou zde zapoèítány i vrhy po zahranièních
neprovìøených psech z tohoto období, tj. od r. 2008.
2. skupina odchovù je tvoøena potomstvem zahranièních neprovìøených psù za celé období,
které mám zpracováno, tj. asi 10 let.
3. skupinu tvoøí prùmìr populace opìt za celé zpracované období.
1. skupina
2. skupina
3. skupina
poèet
štìòat
poèet
vrhù
kostra chrup skus povaha
36
73
272
17
27
95
83
123
100
28
28
15
14
34
19
28
41
40
hrubé
vady výška
0
28
41
111
157
147
celková
hodnota
264
411
362
Pro struèné pøipomenutí metodiky hodnocení metodou váhy selekce: Z výsledkù jarních
svodù se vypoèítává statistický prùmìr populace v daném znaku . Pokud je tato hodnota vyšší
než prùmìr populace, jedná se o zhoršení v daném znaku, hodnota nižší znamená zlepšení.
Podrobnì je metodika popsána v publikaci Jaromíra Dostála – Genetika a šlechtìní psù
(Dona, 2007).
I když statisticky využitelné vyhodnocení každého chovného psa v chovu VOD mám k
dispozici prakticky až na konci, nebo až po skonèení jeho života a poznatky o jeho vlivu na
potomstvo èerpám z èásti z vyhodnocení jeho pøedkù, pøesto je vidìt a z uvedeného pøehledu
vyplývá, že nastoupená cesta vedení chovu je správná a pøináší zlepšení prùmìru populace
ve sledovaných ukazatelích. Dále je zøejmé, že využívání neprovìøených zahranièních
jedincù v chovu mùže pøinášet urèitá rizika zavleèení nežádoucích vad do chovu. V tomto
konkrétním vyhodnocení chovu VOD nutno konstatovat, že na výsledku 2. skupiny má takøka
polovièní podíl importovaný Hasso v. Schulzenberg a jeho plošné využití v chovu v pøedešlém
období.
Nejvìtším problémem v souèasném chovu VOD je výskyt recesivní alely pro kryptorchismus a
to nejen díky výše uvedenému Hassovi. Pouze nepatrný poèet chovných jedincù nemá v
rodokmenu pøedka – nositele tohoto genu. Výsledek „0“ v kolonce hrubých vad za poslední
období je tak nejen dùsledkem peèlivého výbìru krycích psù pro každou fenu, ale i
dùsledkem urèité dávky štìstí pøi tomto výbìru. Zároveò je tøeba poèítat s tím, že ne všechna
štìòata se zúèastní jarního svodu a ne všechny nálezy z jarních svodù doputují k poradci
chovu. Proto bych chtìl tímto požádat všechny zodpovìdné chovatele o spolupráci pøi
odhalování této, pøípadnì dalších hrubých vad, v chovu.
MVDr. Ladislav Èech
-19-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
AKTUÁLNÍ SEZNAM CHOVNÝCH PSÙ VOK K 31.10.2012
Alan od Potoka Kaèáku
PLZÁKOVÁ Pavla,
Na Prùhonu 421/34, 353 01 Mariánské Láznì
Akim z Kaèinských tùní
PETRÁÒOVÁ Denisa,
Praha 9 - Kyje 198 00, Staòkovská 443/24
Akim z Mervartova dvora
BAŠEK Jaroslav,
Dobruška 518 01, Rozkoš 39 - Kounov
Akim Katafygi
NYTLOVÁ Michaela,
Brno 612 00, Chodská 13
Alex Agiber
POKORNÝ František,
273 02 Tuchlovice, Na Stráži VII/374
Alex od Mìsteckého hájku
NÌMEC Pavel,
289 03 Mìstec Králové, Nový 17
Almond Alfa Ori
VLÈEK Jindøich,
Praha 5, 155 00, Za Mototechnou 2651/6
Amir z Podìbradských zahrádek
PAÏOUR Miloslav,
Kolín 280 02, Kbel 98
Andreas Casta argentum
TOUŠOVÁ Erika,
Broumy 267 42, K Lukárnì 153
Antony Shefis
KAZDA Milan,
V Polích 1384, Lysá nad Labem 289 22
Antriel Silvery Shine
KOFNOVCOVÁ Zuzana,
Ke hradu 370, 251 66 Mirošovice
Aron z Pòovského revíru
BRÙŽKOVÁ Anna,
Frýdlanská 10, 182 00 Praha 8
Arrax vom Forst Eibenstein
KAZDA Milan,
Art Viva Mistica
SEDLÁÈEK Michal,
Lysá nad Labem 289 22, V polích 1384
Masarykova 2281, Havlíèkùv Brod 580 01
Artico ze Šenkova dvora
VAZAÈOVÁ Štìpánka Ing.,
Trhové Sviny 374 01, Rejta 1180
Arthur Elwood Agamysh
MAISNAROVÁ Veronika,
Hradec Králové 500 09,Èajkovského 909
-20-
Zpravodaj 2/2012
Artur od Haltýøe
Klub chovatelù výmarských ohaøù
KADLEC Martin,
Èernošice II 252 28, Ukrajinská 2082
Asher Agamysh
KRUTIŠOVÁ Zuzana a Adam,
Brno 614 00, Hádecká 108/1
Atos z Kopøivnického údolí
BABINEC Josef Ing.,
Kopøivnice 742 21, Høbitovní 55/9
Atos z Køesína
CHROMÁ Vìra MUDr.,
Olomouc 772 00, Nábøeží 2
Avant Garde Shefis
WÁGNEROVÁ Lucie Ing.,
Rudná pod Pradìdem 185, 793 35
Ax Grey Eminence
HADÁÈKOVÁ Markéta,
Sedlèany 264 01,Setìkovy 15
Ayrony Agiber
VESELÁ Lenka,
Vìtrná 542/5, Znojmo 669 04
Bak Køižanovského polesí
ŠMELHAUS Petr Ing.,
Jesenice 252 42, Za rybníkem 616
Baron ze Skøivolánù
BROMOVÁ Markéta,
Pøíbram 261 01, Lhota u Pøíbramì 21
Bastien Prodomasua Praga
NÌMEÈKOVÁ Jana,
250 69 Máslovice, Pražská 6
Ben od Škaredé jedle
DVOØÁÈKOVÁ Jana,
Rájec 679 02, Kunièky 83
Benny z Podhradí Velhartic
BOUBERLE Václav,
Støážov 336, Janovice nad Úhlavou 340 21
Bogei Artemis Terra
ŽÍŽALOVÁ Kristýna,
149 00 Praha 4, Hyblerové 530
Bon z Danèí paseky
SMETANA Zdenìk,
391 43 Mladá Vožice, Táborská 574
Boro z Mervartova dvora
KUBEŠA Pavel,
Mezina 86, 792 01 Bruntál
Brain Alfa Ori
FRYBLÍK Tomáš ing.,
Polská 57, 779 00 Olomouc
Brek Katafygi
ROZEHNALOVÁ Petra,
252 19 Rudná, Šamonilova 1390
-21-
Zpravodaj 2/2012
Brilliant Shefis
Klub chovatelù výmarských ohaøù
PIFKOVÁ Veronika,
Štefánikova 1365, Zlín 760 01
Brix Šedý rebel
NAÏ Pavel Ing.,
670 06 Jedovnice, Rudice 294
Bromhund Sensation at Greynie
ZDRÁHALOVÁ Barbora,
Nová 185, 768 52 Míškovice
Caramel Love de Donawitz
KØÍŽOVÁ Tereza,
Nížkovice 140, Slavkov u Brna 684 01
Cartier Love de Donawitz
HAMRLOVÁ Simona,
683 52 Zbýšov 241
Car z Dianina Veselí
KOVÁØOVÁ Hana,
Vysoké Veselí 507 03, 9. kvìtna 251
Drak ze Skøivolánù
ZVÌØINOVÁ Kristýna,
752 01 Kojetín, Tyršova 1040
Drake od Plasoku
PROCHÁZKA Josef,
Otokara Bøeziny 27, Znojmo 669 07
Drake Sireva
MEDØICKÁ Simona,
Mariánské Radèice 435 32, Dukelských hrdinù 108
Enryb Ready to Party
ZELENKOVÁ Markéta,
Pod Skalou 162, Hýskov 267 06
Fido od Èervenického potoka
KULHÁNEK Vladimír,
Velká Losenice 592 11, Vepøová 100
Fido Šedý lovec
SUCHOMEL Vlastimil,
Bøeclav 690 02, Komenského náb. 2107/12
Flok Akibon
MARKOVÁ Agáta,
Boøivojova 108, 130 00 Praha 3
Fox z Šonovských hor
KARANSKÝ Petr,
530 09 Pardubice, Družstevní 138
Fredy od Jituše
KOTEK Milan,
Karlovy Vary 360 17, Dvoøákova 669
Grey ze Sedleckých skal
VLK Josef,
U Stadionu 452, Okøíšky 675 21
Hanky Panky with Sirius Nova
ROLFÍKOVÁ Jana,
Postoloprty 439 42 , Draguš 695
-22-
Zpravodaj 2/2012
Hary z Javorové aleje
Klub chovatelù výmarských ohaøù
PERIÈKA Jan,
Marefy 22, Buèovice 685 01
Hollieseast Silver Saracen
NOVÁKOVÁ Iveta,
Spojovací 424, Brandýsek, 273 41
Ir z Prýglova dvora
KOÈAØÍK Stanislav,
Morká 664 04, Hostìnice 12
Ivanhoe Grey Fellow
GRATCL Jaromír,
Tìšany 423, 664 54
Jorik Elika Bohemia
NOVOTNÝ Oldøich Bc.,
549 08 Provodov-Šonov 63
Leny ze Zábìhlického domu
BÁRTA Pavel,
Mrak z Kaznìjova
URBANOVÁ Lenka,
Tehovská 56, 100 00 Praha 10
331 51 Kaznìjov, V Úvoze 343
Ogar od Štikova
VYHLÍDAL Pavel Ing.,
Bystøice nad Pernštejnem 593 01, Lipová 892
Olaf z Hájské
KAPLAN Ivan,
Pardubice 630 02, Slepotice 35
Naughty Alf ze Rpetské stránì
TOMÁNKOVÁ Martina,
Zavadilka 26, 28802 Jizbice-Zavadilka
Rock Star Rivertone
PIFKOVÁ Veronika,
Štefánikova 1365, Zlín 760 01
Silvestre Romulus
HRABÁKOVÁ Eva,
Tø. Budovatelù 2325/84, 434 01 Most
Šon Andìlský hrad
KUPEC Miroslav,
Chodov 357 35
Yard Andìlský hrad
KREJZA Antonín,
Jiráskovo nám. 494, 439 42 Postoloprty
Yasutomi Fenomena Team
DIVIŠOVÁ Kateøina,
Razová 244, Razová 792 01
Žak z Danèí paseky
VÙCHOVÁ Iveta,
333 01 Stod, Bezruèova 176
-23-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
AKTUÁLNÍ SEZNAM CHOVNÝCH PSÙ VOD K 31.10.2012
Achim ze Štíteckých zahrad
Dušková Eva,
Sportovní 188, 789 91 Štíty
Albrecht z Dubového návrší
Uchytil František,
V Zahrádkách 1301/III, 290 01 Podìbrady
A Navy Officer of the Windy Spot
Hájková Blanka,
U potoka 764, 561 51 Letohrad
Andy od Zbynických rybníkù
Tomeš Miroslav,
Myslbekova 566, 417 01 Dubí
Aron z Bivojkovy obùrky
Králová Jana,
Dukelská 1854/16, 412 01 Litomìøice
A Sun of Cato Sanelle Sirrah
Mgr. Mitrychová Lenka,
Kulturní 1763, 756 61 Rožnov pod Radhoštìm
Atos z Bivojkovy obùrky
MUDr. Henrych Jiøí,
Sulejovice 63, 411 11
Body Silver od Gallasù
Janko Milan,
Mosty u Jablùnkova 160, 739 98
Caesar z Tolštejna
Ing. Krepsová Kristýna,
Skryje 28, 582 82 Golèùv Jeníkov
Car Dobrý lov
Vèek Josef,
Drahotín 5, Pobìžovice 345 22
Cedro od Karlovy boudy
Ing. Machút Miloš,
Bìleè nad Orlicí 94, Tøebechovice 503 46
Ciro z Hemerských tùní
Klíèník Michal,
Tavíkovice 103, 671 40
Cyrus z Korunova dola
Mgr. Mitrychová Lenka,
Kulturní 1763, 756 61 Rožnov pod Radhoštìm
Deano z Šafranice
Ing. Doležal Stanislav,
Bezdìkov 101, 535 01 Pøelouè
Eddy Anisok
Kaván Jiøí,
Dolní Lánov 264, 543 41
Elliott Silver od Gallasù
Klíma Vladimír,
Sedlice 329, 387 32
-24-
Zpravodaj 2/2012
Farao z Tolštejna
Klub chovatelù výmarských ohaøù
MVDr. Èech Ladislav,
Daleèín è. 109, 592 41
Goliáš z Tolštejna
Štorek Zdenìk,
Vetlá 99, 413 01 Roudnice nad Labem
Gaius z Tolštejna
MVDr. Èech Ladislav,
Daleèín è. 109, 592 41
Garp Anisok
Boudný Petr,
Bøezina 14, Køtiny 679 05
Hasan Anisok
Zavøelová Kateøina,
Franzova 12, 614 00 Brno
Chess z Korunova dola
Mgr. Zapletalová Alena,
Úhošany 45, Kadaò 432 01
Imp z Korunova dola
MUDr. Hnátek Jiøí,
Chocerady 273, 257 24
Indigo z Korunova dola
Zábranský Jindra Ing.,
Ursus ze Selské jizby
MUDr. Kopecký Jiøí,
Veøovice185, 742 73
Nejedlého 515, 363 01 Ostrov
Zoro Anisok
Boudný Petr,
Bøezina 14, 679 05 Køtiny
-25-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝSLEDKY VÝBÌRÙ DO CHOVU V ROCE 2012
Dìtenice 12.5.: zúèastnilo se 59 kandidátù, nezaøezeno 7 jedincù, tj. 11,9%
- vadná mechanika pánevních konèetin
- vadná mechanika a postoj pánevních konèetin
- klešový skus
- nepravidelný skus, mìkký høbet
- pøerostlá (66cm),plochý hrudník,výrazný stop,klenutá
bedra,nízko nasazený prut
- kapøí høbet
Bently ze Slezských lesù
Bia Amalia Prodomasua Praga - volná kùže na krku, klenutá bedra, vada v nasazení prutu,
vadný postoj a úhlení pánevních konèetin
Atiya Viva Mistica
Abé Grey Eminence
Ahshar Sanelle Sirah
Indiana Jones Sirius Nova
Baylee z Oltyòského mlýna
Telè 15.9. : zúèastnilo se 31 kandidátù, nezaøazeni 3 jedinci, tj.9,7%
Gera z Dudlic
Hanny z Haluzic
Cézar z Pokojovických strání
- volná kùže na krku, mìkký høbet
- mìkký høbet,volné lokty,vadný postoj a mechanika
pánevních konèetin
- mìkký høbet, klenutá bedra, mìlký hrudník bez pøedhrudí
Celkem se tedy v r. 2012 zúèastnilo výbìrù do chovu 90 kandidátù, uspìlo 80, tj. 88,9%
MVDr. Jaroslav Šonka
UPOZORNÌNÍ PRO MAJITELE PSÙ
NOVÌ ZAØAZENÝCH DO CHOVU
Ve Zpravodaji jsou uveøejnìny karty novì uchovnìných psù VOK a VOD, jejichž majitelé
zaslali potøebné podklady. Podrobné informace o všech chovných psech najdete na
www.weimaraner-club.cz (chov – chovní psi)
Majitelé novì zaøazených psù do chovu
Pokud máte zájem o prezentaci psa na internetových stránkách klubu a ve zpravodaji,
zašlete tiskové referentce:
1. Oboustrannou kopii PP
2. Fotografii 10 x 15 cm ve výstavním postoji
3. Vyplnìný formuláø Údaje pro prezentaci chovného psa
Ke stažení na www.weimaraner-club.cz/chovatelske_dokumentace.html
Podklady je možné zaslat poštou nebo e-mailem.
-26-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VZOR BONITAÈNÍ KARTY
Jméno:
Plemeno:
Výmarský ohaø krátkosrstý
Výmarský ohaø dlouhosrstý
Pohlaví: pes
fena
Výška v kohoutku:
Chrup:
úplný
pøezubený
chudozubý
A
B
C
Skus:
nùžkový
klešový
nepravidelný
D
E
F
Hlava:
ušlechtilá (pohlavní výraz dobøe vyjádøen)
pøíliš široká lebka
pøíliš krátká morda
tìžká, ménì ušlechtilá
nedostateènì vyjádøený pohlavní výraz
Krk:
krátký
volná kùže na krku
Hrudník: (vady v utváøení hrudníku)
mìlký
plochý
sudovitý
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Høbet:
ideální høbetní linie
mírnì pronesený èi mìkký høbet
klenutý høbet
klenutá bedra
mírnì pøestavìná záï
spáditá (sražená záï)
Q
R
S
T
U
V
Prut:
správnì nasazen a nesen
vady v nasazení (nesení)
W
X
-27-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Konèetiny:
vady v postavení a úhlení hrudních konèetin
vady v postavení a úhlení pánevních konèetin
Y
Z
Osrstìní:
pøíliš dlouhá
pøíliš krátká
stockhaar
Barva:
støíbrná
myší šeï
srnèí šeï
nestandardní: nažloutlá barva
nahnìdlá barva
hnìdé pálení
d
e
f
g
h
i
Bílé znaky:
malá náprsenka
velká náprsenka
bílé prsty
bílé znaky mimo hruï a prsty
j
k
l
m
Drápy:
svìtle šedé
tmavì šedé
èerné
n
o
p
Povaha:
klidná
temperamentní
plachá
agresivní
1
2
3
4
Do chovu:
zaøazen dne
nezaøezen, dùvod
nezaøazen
a
b
c
Bonitaèní kód:
Poznámky poradce chovu a komise pro výbìr do chovu:
Podpisy komise:
-28-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ART VIVA MISTICA
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
7707
31.10.2009
Hana Kuèerová
Martina a Michal Sedláèkovi
58001 Havlíèkùv Brod,
Masarykova 2281
736 165 645
[email protected]
www.vymar-loveckypes.cz
67ADGQTXfn1
typ zkoušek
datum
PZ
16.10.2010
ZV
14.5.2011
SZVP
6.8.2011
LZ
13.8.2011
VZ
8.-9.10.2011
SZVP
7.7.2012
LZ
21.7.2012
LZ
11.8.2012
PZ a SZVP 8.- 9.9.2012
VZ
6.-7.10.2012
VZ
20.-21.10.2012
typ výstavy
Mezinárodní
Národní
Národní
Oblastní
Speciálni KCHVO
Národní
místo
cena
Jihlava
I.
Brno
I.
Jihlava
I.
Bø횝any
I.
Dobrá Voda III.
Budmerice
I.
Zašovice
I.
Bø횝any
I.
Pøerov n. L.
I.
Dobrá Voda I.
N. Syrovice
I.
datum
20.8.2011
21.4.2012
22.4.2012
19.5.2012
15.9.2012
29.7.2012
body
nos
vystavování
267
221
85
224
433
86
226
242
395
456
461
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
záznamy
III. místo
Limit. zn. systém hledání
kontakt s živou kachnou
vodiè
oznamovaè, vítìz zkoušek
III. místo
II. místo, nejlepší voda
CACT, 4.místo, oznamovaè
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Bratislava
Czestochova
Czestochova
Kutná Hora
Telè
Walbrzych
Rosciareli
Zásada
Olejnik
Vlasák
ing.Janèík
Ryk
V1, CAC
V1, CAC, BIS working dog
V1, CAC
V1
V
V1,CWC
-29-
výška
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ART VIVA MISTICA
Zpravodaj 2/2012
-30-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
BORO Z MERVARTOVA DVORA
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
typ zkoušek
PZ
SZVP
LZ
LZ
ÈLP/VOK/5964
8.4.2006
Mervart Jiøí
Pavel Kubeša
Mezina 86,
792 01 Bruntál
603262195
[email protected]
www.zmezinskehoudoli.cz
70ADGSWfn1
datum
23.5.2009
31.7.2011
30.7.2011
23.7.2011
typ výstavy
Klubová KCHVO
Národní
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Mezinárodní
místo
cena
Tìšany u Brna I.
Albertovec
II.
Albertovec
I.
Horní Benešov I.
datum
13.9.2008
9.1.2009
4.4.2009
26.4.2009
6.6.2009
27.6.2009
8.1.2010
10.4.2010
19.6.2010
1.5.2011
14.5.2011
12.6.2011
12.8.2011
body
nos
vystavování
279
79
234
221
4
4
4
4
místo
rozhodèí
Telè
Olomouc
Ostrava
Opole
Nitra
Brno
Olomouc
Ostrava
Brno
Opole
Bratislava
Raciborz
Bratislava
Klaška
Brabletz
Klaška
Wierzchowska
Siejkowski
Muller
Jursa
Vlasák
Dostál
Olejnik
Urek
-31-
Nìmec
záznamy
udìlné ocenìní
výška
V
V1, CAC, NV
V1, CAC
V1, CAC
V
V1
V1, CAC, NV
V1, CAC, NV
V1, CAC,CACIB
V2
V2, res CAC
V1
V1, CAC
šampion ÈR
70
Klub chovatelù výmarských ohaøù
BORO Z MERVARTOVA DVORA
Zpravodaj 2/2012
-32-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
BRODY OD POTOKA KAÈÁKU
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
typ zkoušek
SZVP
PZ
LZ
7734
25.11.2009
Nováková Iveta
Jana Vanèová
Osvobození 75
Stochov 27303
776230733
[email protected]
www.weim-brody.com
67ADGQWdn1
datum
15.7.2012
4.8.2012
11.8.2012
typ výstavy
Mezinárodní
Klubová
Mezinárodní
Klubová
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Klubová
Krajská
Klubová
Národní
místo
cena
Vyškov
Nové Syrovice
Vicenice
datum
28.8.2010
11.9.2010
10.10.20120
7.5.2011
21.5.2011
5.11.2011
4.2.2012
24.3.2012
25.3.2012
31.3.2012
22.4.2012
5.5.2012
12.5.2012
1.9.2012
15.9.2012
23.9.2012
I.
I.
I.
body
nos
vystavování
85
297
236
4
4
4
záznamy
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Ml. Boleslav
Velká Bíteš
È. Budìjovice
È. Hrádek
Litomìøice
Praha
Brno
Nitra
Nitra
È. Budìjovice
Drážïany
Praha
Dìtenice
Rybníky
Telè
Zielona Gora
F. Kaplan
F. Kaplan
L. Fialová
J. Koèová
V1 CAJC
67
V1 CAJC, KV mladých
V1 CAJC, JBOB, JBIG
63,5
V1 CAC
V1 CAC
V1 CAC, res. CACIB
66
V1 CAC, CACIB
V1, CAC
V1, CAC, CACIB, BOB, BIG2
66
V2 res. CAC, res. CACIB
V1 VDH, CAC, CACIB, BOB
V1 CAC, CACIB
V2 res. CAC
V1, VT, KV, BIG 2
V2 res. CAC
V1 CWC
Èeský junior šampion
Èeský šampion
-33-
P. Dvoøák
F. Nahodil
H. Ahres
L. Tchistiakova
P. Buba
Muller
L. Fialová
M. Hutsteiner
O. Dolejšová
L. Janèík
M. Kozber
výška
Klub chovatelù výmarských ohaøù
BRODY OD POTOKA KAÈÁKU
Zpravodaj 2/2012
-34-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
BROMHUND SENSATION AT GREYNIE
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
ÈLP/VOK8488
6.5.2011
Suzanne Thomson, Austrálie
Barbora Zdráhalová
Nová 185,
768 52 Míškovice
604 560 645
[email protected]
www.lucky-weimaraner.cz
66ADGQWeln1
A/A
0/0
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
DKK
DKL
typ zkoušek
ZV
PZ
LZ
BZ
datum
13.5.2012
16.6.2012
18.8.2012
8.9.2012
typ výstavy
Mezinárodní
KV KCHVO
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Mezinárodní
Národní
Mezinárodní
Národní
Národní
Národní
Svìtová
KV KCHVO
Národní
MezinárodníÈR
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
místo
cena
Tìšany
Tìšany
Ostrava
Švábenice
datum
29.9.2012
15.9.2012
25.8.2012
28.7.2012
27.7.20112
26.7.2012
25.7.2012
21.7.2012
20.7.2012
14.7.2012
30.6.2012
18.5.2012
12.5.2012
1.4.2012
31.3.2912
25.3.2012
24.3.2012
25.2.2012
18.2.2012
16.2.2012
I.
I.
III.
I.
body
nos
vystavování
208
292
211
114
4
4
4
3
4
záznamy
vítìz zkoušek
vítìz zkoušek
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Tulln
Telè
Ml. Boleslav
Split
Split
Split
Split
Velká Ida
Velká Ida
Ml. Boleslav
Klatovy
Salzburg
Dìtenice
Sárvár
È. Budìjovice
Nitra
Nitra
Graz
Budapeš
Budapeš
Schödl
Janèík
Buba
Pehar
Špoljariè
Delmar
Staunskjaer
Ryk
Czeglédi
Koèová
Koldinský
Bandel
Dvoøák
Jursa
Buba
Tchistiakova
Ahrens
Kavcic
Kardos
Szabo
V1, CAJC, Cruft's nominace 2013
V1, CAC
V1, CAC, CACIB
V1, CAJC, Junior BOB
V1, CAJC, Junior BOB
V1, CAJC, Junior BOB
V1, CAJC, Junior BOB
V1, CAJC, BOB
V1, CAJC, SK VÍTÌZ MLADÝCH 2012
V1, CAJC, Junior BOB, JBIG, res.JBOD
V1, CAJC
V4
V2
V1, CAJC, Junior BOB, BOB, JBIG 1
V1, CAJC
V1, CAJC
V1, CAJC
V1, CAJC, Junior BOB, JBIG 1
V1, CAJC, Junior BOB, BOB
V1, CAJC, Junior BOB, BOB
Junior šampion Maïarska
Junior šampion Slovenska
Junior šampion Èeské republiky
Junior šampion Chorvatska
-35-
výška
Klub chovatelù výmarských ohaøù
BROMHUND SENSATION AT GREYNIE
Zpravodaj 2/2012
-36-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
CARAMEL LOVE DE DONAWITZ
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
typ zkoušek
PZ
SZVP
LZ
ÈLP/VOK/8171
31.8.2010
Lenka Hrabalová
Tereza Køížová
Nížkovice 140,
Slavkov u Brna, 684 01
721 372 890
[email protected]
www.vymar-lab.webnode.cz
65ADGQTxdn1
datum
20.5.2012
21.7.2012
4.8.2012
typ výstavy
národní
mezinárodní
mezinárodní
mezinárodní
mezinárodní
klubová
národní
mezinárodní
mezinárodní
mezinárodní
mezinárodní
národní
národní
Šampion šampionù
mezinárodní
mezinárodní
národní
klubová
mezinárodní
klubová
národní
mezinárodní
mezinárodní
národní
národní
národní
speciální
místo
cena
Tìšany
Tìšany
Bílovice n. S.
datum
3.6.2011
25.6.2011
20.8.2011
21.8.2011
27.8.2011
11.9.2011
17.9.2011
1.10.2011
2.10.2011
8.10.2011
28.1.2012
16.2.2012
17.2.2012
18.2.2012
16.3.2012
31.3.2012
15.4.2012
12.5.2012
13.5.2012
27.5.2012
8.6.2012
9.6.2012
10.6.2012
30.6.2012
1.7.2012
14.7.2012
15.9.2012
I.
I.
I.
body
nos
277
95
240
4
vystavování
záznamy
vítìz zkoušek
4
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Senec
Brno
Bratislava
Bratislava
Ml. Boleslav
Ohrada
Brno
Komárom
Komárom
È. Budìjovice
Trenèín
Budapeš
Budapeš
Bratislava
Katowice
È. Budìjovice
Barje
Dìtenice
Bratislava
Radošovce
Senec
Nitra
Nitra
Klatovy
Bielsko-Biala
Ml. Boleslav
Telè
Navrátil
Brabletz
Rosciarelli
Nìmec
Buba
Koèová
Kavèiè
Váczi –Balogh
Sándor
Fialová
Stanovský
Sándor
Blaha
Šimek
Deschuymere
Buba
Zhuk
Hutsteiner
Stefanescu
Koèová
Navrátil
Czeglédi
Erdös
Koldinský
Skrzyñski
Koèová
Janèík
V1, CAJC, BOB, BIG 2
V3
V2
V1, CAJC
65
V1, CAJC
V2
V1, CAJC
V1, CAJC, JBOB
V1, CAJC, Hungarian Derby Winner
V1, CAJC, JBOB
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC
V1, 2x CAC, Victory Junior Winner 201
V1, CAC, res. CACIB
67
V2, res. CAC
V1, CAC, BOB, BIG 2
V1, CAC
V1, CAC, res. CACIB
V1, CAC, Klubový vítìz, BOB
V1, CAC, BOB
V1, CAC, CACIB, Gr. Prix SK Winner 2012
V1, CAC, res. CACIB
V2, res. CAC
V1, CAC
V1, CAC, CAC ÈMKU, NV, BOB, BIG 5
V1, CAC
Junior šampion Maïarska
Junior šampion Slovenska
Junior šampion Èeské republiky
-37-
výška
Klub chovatelù výmarských ohaøù
CARAMEL LOVE DE DONAWITZ
Zpravodaj 2/2012
-38-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
CARTIER LOVE DE DONAWITZ
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
typ zkoušek
ZOP
ZV
PZ
SZVP
LZ
ÈLP/VOK/8172
31.8.2010
Lenka Hrabalová
Simona Hamrlová
Zbýšov 241,
683 52 Zbýšov
737 211 675
[email protected]
www.vymar-grey.webnode.cz
68ADGQWdn1
datum
22.10.2011
21.4.2012
20.5.2012
21.7.2012
4.8.2012
typ výstavy
mezinárodní
krajská
mezinárodní
mezinárodní
národní
národní
národní
mezinárodní
mezinárodní
národní
národní
mezinárodní
mezinárodní
mezinárodní
mezinárodní
klubová
národní
národní
národní
mezinárodní
speciální
národní
národní
místo
cena
Brno
Blažovice
Tìšany
Tìšany
Bílovice n. S.
datum
25.6.2011
23.7.2011
20.8.2011
21.8.2011
9.10.2011
4.12.2011
22.1.2012
28.1.2012
11.2.2012
16.2.2012
17.2.2012
16.3.2012
24.3.2012
25.3.2012
12.5.2012
27.5.2012
30.6.2012
1.7.2012
14.7.2012
15.7.2012
15.9.2012
6.10.2012
14.10.2012
body
91
211
290
95
222
V.
I.
I.
I.
II.
nos
vystavování
4
4
4
4
4
záznamy
vodiè
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Brno
Žebìtín
Bratislava
Bratislava
Zabrze
Swiebodzice
Bedzin
Glogow
Rešov
Budapeš
Budapeš
Katowice
Nitra
Nitra
Bratislava
Radošovce
Klatovy
Bielsko-Biala
Ml. Boleslav
Szombathely
Telè
Rybnik
Zabrze
Brabletz
Ubrová
Rosciarelli
Nìmec
Pokorn
Václavík
Olejnik
Borkowski
Piskay
Sándor
Blaha
Deschuymere
Ahrens
Tchistiakova
Piskay
Koèová
Koldinský
Skrzyñski
Koèová
Piskay
Janèík
Musial
Ryk
V4
V2
V1, CAJC
V2
V1, CAJC
V1, CAJC
V2
V2
V1, CAJC, JBOB
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC, res. CACIB
V1, CAC, CACIB, BOB
V1, CAC
V1, CAC, CAC ÈMKU, NV, BOB
V1, CAC, NV
V1, CAC
V1, CAC, CACIB, BOB
V1, CAC
V1, CAC
V1, CAC
-39-
výška
67
Klub chovatelù výmarských ohaøù
CARTIER LOVE DE DONAWITZ
Zpravodaj 2/2012
-40-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
INDIGO Z KORUNOVA DOLA
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
typ zkoušek
PZ
ZV
ÈLP/VOK/6536/10
10.5.2007
ing. Martina Èechová
MUDr. Jiøí Hnátek
25724 Chocerady 275
608 220 457
[email protected]
67ADGQWZdn1
datum
místo
cena
1.5.2010
21.8.2010
Vraný
PZ
III.
I.
typ výstavy
Speciální KCHVO
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Speciální KCHVO
Mezinárodní
Klubová KCHVO
Mezinárodní
Národní
datum
10.5.2008
19.7.2008
30.8.2008
25.4.2010
9.5.2009
24.9.2010
15.5.2010
19.6.2010
17.7.2010
místo
body
nos
vystavování
195
273
4
4
4
4
rozhodèí
Vlasák
Nahodil
Nahodil
È. Budìjovice Koldinský
Pøibyslav
È. Budìjovice
Vlasák
Prùhonice
Brno
Ml. Boleslav
Lysá n. L.
Ml. Boleslav
-41-
udìlné ocenìní
záznamy
výška
V1,CAJC
V1,CAJC,BOB
V1,CAC,CACIB,BOB
V1,CAC,CACIB,BOB
V1,CAC,BOB
V1,CAC,CACIB,BOB
V1,CAC
V1,CAC,CACIB,
V1,CAC,BOB,nár.vítìz
68
Klub chovatelù výmarských ohaøù
INDIGO Z KORUNOVA DOLA
Zpravodaj 2/2012
-42-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZPRÁVA VÝCVIKÁØE
Pracovní zkoušky v roce 2012
V letošním roce náš klub poøádal troje zkoušky – zkoušky vloh, lesní zkoušky a klubovou
soutìž, skládající se z podzimních zkoušek a speciální zkoušky z vodní práce se zadáváním
titulù CACT a Res. CACT.
Zkoušky vloh se konaly ve Vážanech u Vyškova. Bylo pøihlášeno 10 psù, nastoupilo 9 a
všichni uspìli. Osm psù prospìlo v I. cenì, jeden ve III. Vítìzkou se stala fena VO
dlouhosrstého Backie ze Sušické doliny vedená Jiøím Lvovským a to s poètem 226 bodù.
Druhé místo s poètem 225 bodù obsadila fena VOK Heda z Velenovského boru vedená ing.
Martinem Koèím. Tøetí místo pøipadlo opìt fenì VOK Carrie Love de Donawitz vedené Lenkou
Mikundovou, nyní Hrabalovou. Je nutné vyzvednout skvìlou pøipravenost zkoušek, pøíjemné
a pøátelské prostøedí. Za všechno dìkujeme našemu èlenovi Honzovi Perièkovi a jeho
pøátelùm z mysliveckého sdružení ve Vážanech.
V poøadí druhé – lesní zkoušky - se konaly v honitbì mysliveckého sdružení v Okøíškách pod
vedením èlena našeho klubu pana Vlka a jeho pøátel. Podmínky v honitbì i pøipravenost
zkoušek byly opìt skvìlé. Koòský povoz, který sloužil k pøesunùm na jednotlivá pracovištì,
také pøispìl ke správné atmosféøe. Na zkoušky bylo pøihlášeno 10 psù a všichni nastoupili.
Uspìlo 9 psù, z toho 8 v I. cenì a 1 ve III. cenì. Jeden pes byl vùdcem odvolán. Vítìzem se
poètem bodù 240 stal VOK Ayrony Agiber vedený Lenkou Veselou. Na druhém místì se
stejným poètem bodù umístil starší pes VOK Alan od Potoka Kaèáku vedený Pavlou
Plzákovou. Tøetí místo pøipadlo poètem bodù 237 na VOK Coudy z Pokojovických strání pod
vedením Libora Janouška.
Poslední se konala 8. a 9. záøí klubová soutìž složená z podzimních zkoušek a zkoušek z
vodní práce v Pøerovì nad Labem. I zde se poèasí vydaøilo, podmínky pro zkoušky a snaha
organizátorù byly výborné. Ti, kdo se pøihlásili pouze na jednu ze zkoušek nebo v jedné
zkoušce neobstáli, nemohli obdržet ani jeden ze zadávaných titulù CACT a Res. CACT. Do
klubové soutìže bylo pøihlášeno 12 psù, pouze na podzimní zkoušky 3 psi a na vodní práci 1
pes. Pøesto, že všichni psi u zkoušek neuspìli, byla znát peèlivá pøíprava všech vùdcù a
pozornost vìnovaná nácviku aportu. Toto se projevilo hlavnì pøi pøinášení èerstvì støelené
zvìøe. Honitba v Pøerovì je na souèasné pomìry velmi dobøe zazvìøena a byla možnost
støílet i zajíce. Na vìtšinì zkoušek už je to vzácnost. Vítìzkou se stala fena VOK Lara z
Postupických lesù vedená Josefem Herinkem s poètem bodù 400 v I. cenì. Získala titul
Klubový vítìz a titul CACT. Druhé místo a titul Res. CACT obdržel VOK Ayrony Agiber vedený
Lenkou Veselou. Poèet bodù 397,I. cena. Jako tøetí se poètem bodù 395 v I. cenì umístil Art
Viva Mistica pod vedením Martiny Sedláèkové. Všichni vùdci si domù odnesli kromì zážitkù i
hodnotné ceny. Dìkujeme klubu a všem sponzorùm. Vedení MS v Pøerovì nad Labem nám
nabídlo uspoøádání všestranných zkoušek v roce 2013 a této možnosti rádi využijeme.
Dìkuji všem pøátelùm myslivecké kynologie a výmarského ohaøe, kteøí umožnili poøádání
zkoušek ve svých honitbách a nelitovali svého volného èasu a úsilí. Pøesto, že je stále tìžší,
vzhledem k pøírodním podmínkám, najít vhodné honitby, stále ještì se to díky tìmto
nadšencùm daøí. Také dìkuji všem úèastníkùm zkoušek za hezkou možnost setkávat se a
sledovat vývoj výmarského ohaøe po pracovní stránce. Blahopøeji vítìzùm a pøeji všem elán a
nadšení pøi výcviku. Tìším se na pøíští setkání v roce 2013.
Milan Kazda
výcvikáø KCHVO
-43-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝSLEDKY III. ROÈNÍKU SOUTÌŽE O POHÁR FRANTIŠKA KREJÈÍHO
O Pohár Františka Krejèího soutìžilo na ZV 9 psù, na LZ 10 a na Klubové soutìži PZ + SZVP
12 psù. Podle pøepoètených bodù je poøadí následující:
1.
2.
3.
Lenka Veselá, VOK Ayrony Agiber
LZ
240 bodù I. cena pøepoèet
PZ + SZVP
397 bodù I. cena pøepoèet
Celkem
96,8 bodù
99,2 bodù
196 bodù
Lukáš Herodes, VOK Brooke Victoria Šedý duch
LZ
231 bodù I. cena pøepoèet
PZ + SZVP
388 bodù I. cena pøepoèet
Celkem
93,1 bodù
97 bodù
190,1 bodù
Martina Sedláèková, VOK Art Viva Mistica
LZ
226 bodù I. cena pøepoèet
PZ + SZVP
395 bodù I. cena pøepoèet
Celkem
91,1 bodù
98,7 bodù
189,8 bodù
Blahopøejeme vítìzce, putovní pohár bude pøedán na výroèní schùzi klubu.
Vítìzka klubové soutìže o pohár Františka Krejèího
Lenka Veselá a VOK Ayrony Agiber
-44-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝMARAN OPÌT ÚSPÌŠNÌ NA MEMORIÁLU
RICHARDA KNOLLA A KARLA PODHÁJSKÉHO
V letošním roce jsme mìli možnost sledovat výkony velmi mladého výmarského ohaøe
krátkosrstého jménem BEST ALFA ORI pod vedením naší èlenky SIMONY MARKOVÉ a to
na dvou vrcholných soutìžích výcviku loveckých psù.
Na Memoriálu Richarda Knolla pes obsadil poètem bodù 454 v I. cenì skvìlé 4. místo a to mu
zajistilo úèast na 74. roèníku Memoriálu Karla Podhájského. V letošním roce ho poøádal OMS
Plzeò. Do soutìže se nominovalo 20 ohaøù (12 psù Èech a 8 psù bylo ze zahranièí). Nároèné
dvoudenní klání úspìšnì dokonèilo pouze 12 psù - mezi nimi byl i Best vedený Simonou.
Získali III. cenu s poètem 441 bodù a obsadili celkovì 9. místo.
Srdeènì blahopøejeme a pøejeme mnoho radosti a úspìchù v další práci.
Simona Marková a Best Alfa Ori
-45-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÙDCOVSKÉ ODZNAKY
Podmínky pro udìlení bronzového vùdcovského odznaku v tomto roce splnila MVDr. Jana
Koèová pøedvedením psù na tìchto zkouškách:
Dona z Postupických lesù – PZ, 262 bodù
Eli z Velenovského boru– PZ, 269 bodù
Fatima z Velenovského boru – PZ, 277 bodù
Aranka z Rozkošného vršku – PZ, 285 bodù
Aranka z Rozkošného vršku – LZ, 227 bodù
Lovka z Velenovského boru – PZ , 279 bodù
Srdeènì blahopøejeme, odznak bude pøedán na výroèní schùzi klubu.
Podmínky získání vùdcovských odznakù
Bronzový- 6x PZ nebo LZ v I. cenì. Jeden typ zkoušek musí být absolvován s rùznými psy
Støíbrný – 3x VZ se tøemi rùznými psy. Alespoò 2x v I.cenì a splnìné podmínky pro bronzový
odznak
Zlatý – úspìšné dokonèení MRJ a MRK a splnìné podmínky pro získání støíbrného a
bronzového odznaku.
Kandidáti na vùdcovské odznaky musí zaslat podklady do konce øíjna výcvikáøi KCHVO.
Vùdci budou zveøejnìni ve Zpravodaji KCHVO a odznaky pøedány na nejbližší èlenské schùzi
KCHVO.
-46-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝSLEDKY KLUBOVÝCH ZKOUŠEK VLOH VE VÁŽANECH 19.5.2012
Poøadí
Jméno psa / plemeno
Vùdce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Backie ze Sušické doliny, VOD
Heda z Velenovského boru, VOK
Carrie Love de Donawitz, VOK
Ella od Plasoku, VOK
Adonis Constans Moravia, VOD
Brigith Barry z Luleèských lesù, VOK
Beau Braidy z Luleèských lesù
Bead Babette z Luleèských lesù, VOK
Aisha Constans Moravia, VOD
Jiøí Lvovský
ing. Martin Koèí
Lenka Mikundová
Jiøí Plaèek
Kristýna Kotásková
Miluše Rychlá
Miroslav Sádlík
Mittnerová Iva
Richard Holeèek
Vítìz zkoušek vloh, Backie ze Sušické doliny, vùdce Jiøí Lvovský
-47-
Body
Cena
226
225
222
216
213
204
194
194
203
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
III.
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝSLEDKY LESNÍCH ZKOUŠEK
KONANÝCH DNE 21.7.2012 V OKØÍŠKÁCH
Poøadí Jméno psa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ayrony Agiber
Alan od potoka Kaèáku
Coudy z Pokojovických strání
Atiya Viva Mistica
Brooke Victoria Šedý duch
Art Viva Mistica
Jas z Pelhøimova
Jasso ze Skøivolánù
Becca Lilly od potoka Kaèáku
Kazan Elika Bohemia
Vùdce
Body
Cena
Lenka Veselá
Pavla Plzáková
Libor Janoušek
Martina Sedláèková
Lukáš Herodes
Martina Sedláèková
Lukáš Veleba
Petr Popeláø
Iveta Nováková
Ladislav Kùdela
240
240
237
232
231
226
218
216
212
odstoupil
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
III.
Vítìzka Klubových lesních zkoušek Lenka Veselá se psem Ayrony Agiber
-48-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
PØEHLED VÝSLEDKÙ KLUBOVÉ SOUTÌŽE PZ + SZVP
SE ZADÁVÁNÍM TITULU CACT + KLUBOVÝ VÍTÌZ,
PØEROV N.L., 8. - 9.9. 2012
Poøadí Jméno psa
Vùdce
Body Klas.
Poznámka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LARA Z POSTUPICKÝCH LESÙ
AYRONY AGIBER
ART VIVA MISTICA
KATY ZE SOKOLÍ DOLINY
BROOKE VICTORIA ŠEDÝ DUCH
LOVKA Z VELENOVSKÉHO BORU
SILVESTRE ROMULUS
CARTIER LOVE DE DONAWITZ
Josef Herink
Lenka Veselá
Martina Sedláèková
Michal Sládek
Lukáš Herodes
MVDr. Jana Koèová
Eva Hrabáková
Simona Hamrlová
400
397
395
389
388
365
372
366
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
CACT
Res.CACT
ASUNCION CASTA ARGENTUM
ANGIE ROYALSPLENDOUR OF DIAM WEIM
CARRIE LOVE DE DONAWITZ
APOLO LOVEC PAMPALINI
AIDA ZE STAØÍÈSKÉ KAMENNÉ
BÁRA OD LESNÍ BEÈVY
CASPER LOVE DE DONAWITZ
BECKY Z DUBOVÉHO NÁVRŠÍ
Martina Tipplová
Štìpánka Koláøová
Lenka Hrabalová
Slavomír Štranc
Lubomír Hajný
Jaroslav Jedlièka
Martin Ramba
Pavel Sloupenský
300
291
289
281
280
258
95
PZ I.
PZ I.
PZ I.
PZ I.
PZ I.
PZ II.
SZVP I.
PZ+SZVP
VP odvolala
pouze PZ
VP odvolala
pouze PZ
VP neuspìl
pouze PZ
pouze SZVP
neuspìl
Vítìz klubové soutìže , CACT- Lara z Postupických lesù , vùdce Josef Herink
-49-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KCHVO - 15.9.2012, TELÈ
VÝMARSKÝ OHAØ DLOUHOSRSTÝ
Tøída dorostu - psi
1.
Fergus ze Štíteckých zahrad
ÈLP: 8585
nedostavil se
Tøída mladých - psi
2.
Alfonz od Jiøetínského potoka
3.
Adonis Constans Moravia
ÈLP: 8536
ÈLP: 8438
VD
V1,CAJC
Tøída otevøená - psi
4.
Jíra z Korunova dola
5.
A Sun of Cato Sanelle Sirrah
6.
Ikaros Silver od Gallasù
ÈLP: 7428
ÈLP: 7863
ÈLP: 7826
VD
V1,CAC, vítìz SV, BOB
V1, CAC
Tøída pracovní - psi
7.
Deano z Šafranice
ÈLP: 7717
V1,CAC
Tøída èestná - psi
8.
Chess z Korunova dola
ÈLP: 6371
VD
Tøída veteránù - psi
9.
Cyrus z Korunova dola
ÈLP: 4422/04
V1, nejlepší veterán
Tøída dorostu - feny
10. Frena ze Štíteckých zahrad
ÈLP: 8589
VN, nejlepší dorostenec
Tøída mladých - feny
11. Ally od Jiøetínského potoka
ÈLP: 8541
V1,CAJC, nejlepší mladý plemene
Tøída otevøená - feny
12. Becky z Dubového návrší
13. Inna Silver od Gallasù
ÈLP: 7848
ÈLP: 7827
V2,resCAC
V1,CAC
Tøída pracovní - feny
14. Dáša z Šafranice
15. Dori z Šafranice
16. Angel for Sanelle Sirrah
ÈLP: 7718
ÈLP: 7720
ÈLP: 7870
V3
V1,CAC
V2,resCAC
Tøída vítìzù - feny
17. Fly z Korunova dola
18. Darja ze Štíteckých zahrad
19. Bára z Šafranice
ÈLP: 5557
ÈLP: 7779
ÈLP: 6609
V3
V1,CAC, vítìz speciální výstavy
V2,resCAC
Tøída èestná - feny
20. Joelle vom Stapelbroek
ÈLP: 6685
V1
Tøída štìòat - psi
21. Day for William Pontanus
22. Heroic Shadow Shefis
ÈLP: 8711
ÈLP: 8791
VN1
VN2
Tøída dorostu - psi
23. Kinda Exceptional Sirius Nova
24. Keep An Eye on Blue Sirius Nova
25. D`Amber Star de Donawitz
26. Dawn Star de Donawitz
27. Diamond Star de Donawitz
28. Duke`s Lucky Star de Donawitz
29. Dust Star de Donawitz
30. Body od Tøebomyslic
31. Conte Alfa Ori
ÈLP: 8654
ÈLP: 8652
ÈLP: 8633
ÈLP: 8634
ÈLP: 8635
ÈLP: 8637
ÈLP: 8638
ÈLP: 8670
ÈLP: 8643
VN3
VN1, nejlepší dorostenec
VN
VN
VN2
VN
VN
VN4
VN
VÝMARSKÝ OHAØ KRÁTKOSRSTÝ
-50-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Tøída mladých - psi
32. Brandon Stark z Hùreckých luk
33. Max z Žehuòské doliny
34. Beau Braidy z Luleèských lesù
35. Brave Heart Arteniké
Slezskýchlesù
lesù
36. Ciro ze
zeSlezských
37. Copyright Pontanus
38. Lukedom Idol`s Eye
ÈLP: 8311
ÈLP: 8444
ÈLP: 8491
ÈLP: 8525
ÈLP: 8510
ÈLP: 8555
ÈLP: 8936
VD
V3
V2
V4
VD
V
V1
Tøída mezitøída - psi
39. Aron Grey Elita
40. Alex Rarona
42. Bromhund Sensation at Greynie
ÈLP: 8402
ÈLP: 8363
ÈLP: 8488
V3
V4
V1,CAC
Tøída otevøená - psi
43. Max Elika Bohemia
44. Egin z Hoštických luk
45. Caramel Love de Donawitz
46. Cashmere Love de Donawitz
47. Awar ze Solného údolí
48. Kazan Elika Bohemia
49. Silvestre Romulus
ÈLP: 7738
ÈLP: 7551
ÈLP: 8171
ÈLP: 8173
ÈLP: 7795
ÈLP: 7362
ÈLP: 8245
VD3
nedostavil se
V1,CAC
nedostavil se
D
VD 4
V2
Tøída pracovní - psi
50. Cézar z Pokojovických strání
51. Casper Love de Donawitz
52. Arun z Martinského vrchu
53. Cartier Love de Donawitz
54. Archibald z Radimovského dvora
55. Ax Grey Eminence
56. Art Viva Mistica
57. Aron Power of Energy
58. Arthur The King Arteniké
63. Go for Glory Garp Sirius Nova
ÈLP: 7820
ÈLP: 8174
ÈLP: 8278
ÈLP: 8172
ÈLP: 7989
ÈLP: 7395
ÈLP: 7707
ÈLP: 7023
ÈLP: 8044
ÈLP: 6891
VD
V4
V
V1,CAC
VD
nedostavil se
V
VD
V3
V2,resCAC
Tøída vítìzù - psi
59. Hanky Panky with Sirius Nova
60. Bandy ze Slezských lesù
61. Brody od Potoka Kaèáku
62. Brain Alfa Ori
ÈLP: 7301
ÈLP: 6982
ÈLP: 7734
ÈLP: 7763
V1,CAC, vítìz SV,CAC
VD4
V2,resCAC
V3
Tøída veteránù - psi
64. Sireva Drake
ÈLP: 5461
V1, nejlepší veterán, BOB, BIS
Tøída štìòat - feny
65. Georga Sachmet
66. Dessireé Pontanus
67. Draga from Pontanus
68. Aggy z Procházkova dvora
69. Yablonevi Tcvet Baghira For Sirius Nova
ÈLP: 8761
ÈLP: 8714
ÈLP: 8715
ÈLP: 8662
OHZB-Nr.: W3562
VN2
VN1, nejlepší štìnì
VN
nedostavil se
nedostavil se
Tøída dorostu - feny
70. Isis Denny Šedý Lovec
71. Corry Alfa Ori
72. Daisy od Potoka Kaèáku
73. Džesie od Potoka Kaèáku
74. Dixie od Potoka Kaèáku
75. Keen On Tara Sirius Nova
76. Camael Faith Alfa Ori
77. Darling Star de Donawitz
ÈLP: 8648
ÈLP: 8645
ÈLP: 8674
ÈLP: 8675
ÈLP: 8677
ÈLP: 8656
ÈLP: 8644
ÈLP: 8639
VN3
VN
VN2
VN
VN1, nejlepší dorost
nedostavil se
nedostavil se
VN4
-51-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Tøída mladých - feny
78. Angie RoyalSplendour of Diam Weim
79. Amber the Jewel of Diam Weim
80. Dita ze Setých hájù
81. Just Because Aglaia Sirius Nova
82. Gem of Aleck from Atria Cordis
83. Bead Babette z Luleèských lesù
84. Lira ze Skøivolánù
85. Amanda Grey Elita
86. Buterfly Effect Arteniké
87. Beautiful Mind Arteniké
88. Amber My Dream Silverspoir
89. Winkle Mignon Imperium Star
ze Slezských lesù
90. Czech Cheer zeSlezských
lesù
91. Cinderella Pontanus
ÈLP: 8335
ÈLP: 8336
ÈLP: 8550
ÈLP: 8380
ÈLP: 8544
ÈLP: 8493
ÈLP: 8524
ÈLP: 8409
ÈLP: 8528
ÈLP: 8529
ÈLP: 8454
ÈLP: 8614
ÈLP: 8515
ÈLP: 8557
nedostavil se
nedostavil se
V
V1, CAJC, nejlepší mladý
V3
V
V
V
V
V4
nedostavil se
V2
V
nedostavil se
Mezitøída - feny
92. Chara Šedý lovec
93. Fergie z Rybníkù
94. Blue Eyes Princess Pontanus
95. Glad Geretta Silver Faith
96. Artemis Grey Elita
97. Bailey Agamysh
98. Almost Heaven of Diam Weim
ÈLP: 8288
ÈLP: 8359
ÈLP: 8216
ÈLP: 8740
ÈLP: 8408
ÈLP: 8237
ÈLP: 8333
V1,CAC
V3
V
V4
V
V
V2
Tøída otevøená - feny
99. Dorothy Shefis
100. Agie z Jizerské duhy
101. Adelin od Žemlièkù z Ostøešan
102. I Dreamed A Dream Sirius Nova
103. Alba Šedé tornádo
104. Andìla Šedé tornádo
105. Lassie z Žehuòské doliny
106. Bengi z Borkových hájù
107. Farrah od Starého Krèe pod Èertí skalou
108. Farna od Starého Krèe pod Èertí skalou
109. Enny od Plasoku
110. Fela z Dudlic
111. Charlie`s Angel Ofie Sirius Nova
112. Daphne Shefis
113. Hanny z Haluzic
114. Jenny ze Sokolí doliny
115. Arwen Evenstar Arteniké
116. Erin od Plasoku
117. Coreen Love de Donawitz
118. Alma z Danèí paseky
119. Ajka z Dudovských hájù
120. Dona z Hoštických luk
121. Gera z Dudlic
122. Afra ze Stáje Sonáta
123. Brita od Márfyho
124. Bony Del Rey Oaks
125. Chia od Èervenického potoka
126. Frida od Škaredé jedlé
ÈLP: 8140
ÈLP: 7794
ÈLP: 7583
ÈLP: 8091
ÈLP: 7727
ÈLP: 7728
ÈLP: 8151
ÈLP: 7588
ÈLP: 8065
ÈLP: 8062
ÈLP: 8226
ÈLP: 6940
ÈLP: 7681
ÈLP: 8139
ÈLP: 8019
ÈLP: 7112
ÈLP: 8050
ÈLP: 8227
ÈLP: 8176
ÈLP: 6812
ÈLP: 8310
ÈLP: 7549
ÈLP: 7538
ÈLP: 7350
ÈLP: 8144
ÈLP: 7159
ÈLP: 7217
ÈLP: 8102
VD
V
D
nedostavil se
nedostavil se
vylouèena - agresivní
V
VD
V
V
V
VD
V2,res CAC
V
VD
V
nedostavil se
V3
nedostavil se
VD
V1,CAC
VD
V
V4
D
nedostavil se
D
V
Tøída pracovní - feny
127. Betty z Holubí skály
128. Carrie Love de Donawitz
129. Artemis ze Smrkového vrchu
130. Adina z Radimovského dvora
131. Bazilea Grey Eminence
132. Angel Tear Arteniké
133. Feytt z Rybníkù
ÈLP: 5757
ÈLP: 8175
ÈLP: 7106
ÈLP: 7995
ÈLP: 7953
ÈLP: 8048
ÈLP: 8362
nedostavil se
V1,CAC, vítìz SV
V3
V
V2,resCAC
V4
VD
-52-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Tøída vítìzù - feny
134. Essence Of Life Sirius Nova
135. Enchanted by Elita Srius Nova
136. Beca Lilly od Potoka Kaèáku
137. Elizabeth The Queen Sirius Nova
ÈLP: 6472
ÈLP: 6473
ÈLP: 7736
ÈLP: 6469
V1,CAC
nedostavil se
V3
V2, res CAC
Tøída èestná - feny
138. Artemis ze Slezských lesù
ÈLP: 5399
V1
Tøída veteránù - feny
139. Brita Šedý lovec
ÈLP: 4062/04
V1
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA
Výmarský ohaø krátkosrstý
de Donawitz
Hrabalová Lenka
Výmarský ohaø dlouhosrstý
z Šafranice
Hájková Blanka
NEJKRÁSNÌJŠÍ PÁR PSÙ
Výmarský ohaø krátkosrstý
Sireva Drake
Medøická Simona, Ing.
Essence of Life Sirius Nova
VÝSLEDKY VÝSTAVY PODROBNÌ NA www.weimaraner-club.cz
Nejlepší veterán, BOB, BIS Sireva Drake, majitelka Simona Medøická
-53-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZPRÁVA MATRIKÁØE
K 15.10. 2012 mìl klub 473 èleny, z toho 10 èestných. Bylo pøijato 70 nových èlenù.
Pøi platbì èlenského pøíspìvku na rok 2013 nezapomeòte uvést své èlenské èíslo jako
variabilní symbol. Poslední možností je zaplatit na èlenské schùzi, pak je nutné uhradit ještì
pøihlašovací poplatek 100,- Kè. Poèítejte také s tím, že doklad o platbì budete potøebovat
napø. pøi pøihlašování na klubové zkoušky nebo výstavu.
Životní jubilea èlenù KCHVO v roce 2013
Významné životní jubileum oslaví èlenky Krejèová Zdeòka, Nìmcová Jana a Vondráèková
Renata,
50 let: Amler Miroslav, MVDr. Èech Ladislav, Ing. Doležal Stanislav, Micka František, Perièka
Jan, Samec Pavel, Smetana Zdenìk, Venclák Jiøí
60 let: Douša Josef, Hanák Josef, MUDr. Hnátek Jiøí, Kaas Kamil, Ing. Kubát Jan, Skøenek
Vojtìch
70 let: Èech Pøemysl, Fiala Oldøich ÈÈ, Holub Vítìzslav, Chumchal Václav, Kára Stanislav
ÈÈ, Kopeèný Alois, Ing. Vich Karel
75 let: Maliòák Rudolf, Skácel Stanislav ÈÈ
81 let: Soušek Jan ÈÈ
90 let: Ing. Pøibyl Václav ÈÈ, Štìpánek Josef ÈÈ
92 let: Rùžièka František ÈÈ
Podmínky pro udìlení plakety po dvaceti letech nepøerušeného èlenství v klubu splòují:
Hejhal Petr, MVDr. Koèová Jana, Ing. Vich Karel. Plakety budou pøedány na èlenské schùzi
klubu.
Všem jubilantùm pøeji vše dobré, pevné zdraví a hodnì radosti s výmarany.
Václav Kuška
-54-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KCHVO È. 13 – 11.5.2012 V DÌTENICÍCH
Pøítomni: Koèí, Jirková, Šonka, Kazda, Danìk, Èech, Kuška, Koèová
Navrátil od 21.30
Omluven: Špaèek
Pozvaní hosté: Píchová, V. Kleinová, P. Klein,
Program:
1)
Zahájení v 19.30 hod – pøedseda ing.Koèí, program jednohlasnì schválen
2)
Výstava – kompetence, organizace – Dr. Píchová, rozdìlení kompetencí a úkolù
3)
Informace a novinky – žádost o rozšíøení aprobace na plemeno VO – MVDr.Kalich –
schváleno s podmínkou hospitace na jedné klubové nebo speciální výstavì KCHVO
4)
Pøijetí nových èlenù – 2 noví èlenové 36/2012, 37/2012 – schváleno
5)
Informace chovatelské rady a poradce chovu – MVDr. Šonka
5.1 Komise pro výbìr do chovu na Klubové výstavì v Dìtenicích 12.5.2012
1. komise: MVDr.Šonka, MVDr.Koèová, Marková
2. komise: MVDr.Èech, Kazda, Koldinský
Výbìr penìz : K.Jirková
5.2. Výsledky výbìrù do chovu 2011 – prošlo 52 jedincù, 6 nezaøazeno, podrobnìji ve
Zpravodaji 1/2012
5.3 Hodnocení chovných psù vahou selekce – JS za rok 2011.
5.4 Krytí zahranièními psy – vznikají mikropopulace zahranièní krve, výskyt dìdièných vad,
Další koncepce chovu: výbor uložil poradcùm chovu využít všechny možnosti k zachování
provìøeného genofondu èeského chovu VO
5.5 Návrh zkušebního øádu obranáøských zkoušek výmarských ohaøù – poradce chovu
J.Šonka rozešle návrh zkušebního øádu èlenùm výboru k vyjádøení
6)
Výcvik – pøíprava zkoušek – Milan Kazda
ZV za 14 dní, pø.Perièka, vše pøipraveno, 2 skupiny psù,
LZ – Zašovice 21.7.2012 – pøípravný výbor: Kazda, Klein, Kleinová, Vlk. Propozice pøipraveny,
pøíští týden na internetu
Klubová soutìž PZ a SZVP - Pøerov nad Labem 8.-9.9. 2012
7)
Výcvikové víkendy – zhodnocení Olšina – kladné hodnocení od vùdcù i lektorù.
Další víkend v jednání s pí.Hrabákovou.
Jeden výcvikový den po klubových LZ v Zašovicích 22.7.2012 – nácvik na lesní práci.
Pøíprava: Koèí, Kleinovi, propozice na internet
8)
Ekonomika klubu – problémy s platbami èlenských pøíspìvkù. Celá øada èlenù platí
po termínu, který je stanoven nejpozdìji na èlenské schùzi. Vìtšinou zaplatí až tehdy,
když od klubu nìco potøebují (krycí list, pøihláška na výstavu). Je nutné, aby výstavní
referent, výcvikáø i poradci chovu vyžadovali vždy doklad o platbì. Pokud bude
placeno po termínu èlenské schùze, je nutno doplatit èlenství vèetnì zápisného – tj. 500
Kè. Nutno po èlenech tento doplatek vyžadovat!
9)
Výstavní materiál – pøedání, nakládání, ceník, prodej – materiál pøedán P.Kleinovi,
zápis o pøedání materiálu u pøedsedy klubu ing.Koèího a pøedsedy DK Huberta Krepse.
Materiál se nafotí a bude zveøejnìn na klubových www s možností objednání.
10)
Rùzné
11)
Závìr : 22.30 hod
Zapsala: Koèová
Ovìøil: Koèí, Kuška
-55-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU È. 14 V TELÈI 14.9.2012
KONANÝ V PØEDVEÈER SPECIÁLNÍ VÝSTAVY VO
Pøítomni: M. Koèí, J. Koèová, V. Kuška. J. Šonka, L. Èech, K. Jirková, V. Kleinová, P. Klein,
F. Popeláø, St. Kára, L. Hrabalová, M. Špaèek
Omluveni: Navrátil, Danìk, Kazda, Bednáøová, Kreps
Program schùze dle pozvánky:
1)
Zahájení
2)
Informace a novinky
3)
Pøijetí nových èlenù
4)
Informace CHR a poradce chovu
5)
Výcvik – plán na r. 2013
6)
Zhodnocení výcvikových víkendù
7)
Výstavy – plán 2013
8)
Ekonomika klubu 2012
9)
Zpráva DK
10)
SV Telè – kompetence, atd.
11)
Pøíprava nových voleb
12)
Rùzné
13)
Závìr
ad 1) Schùzi v 19.00hod. zahájil pøedseda Ing. Koèí ;
ad 2) … jarní výstava – zámek Bechynì 12.5.2013
… podzimní – závodištì Humpolec 31.8.2013
… info o sponzorech (Candy Pardubice)
ad 3) - na dnešní schùzi byli do KCHVO pøijati noví èlenové poø. è. 62 až 69.
Úkol pro matrikáøe: do pøihlášky doplní údaj o nakládání s osobními daty v souladu se
stávající legislativou a prohlášení uchazeèe o seznámení se se stanovami klubu a vyjádøením
souhlasu s nimi.
ad 4) - poradce chovu, v souladu s povìøením z minulé schùze, seznámil výbor s návrhem
zkušebního øádu pro obranu, který zpracoval jako možnost rozšíøení uplatnìní VO pro èleny
klubu, kteøí nejsou myslivci. Po diskusi ve výboru se vìc odkládá.
poradce seznámil výbor s výsledky jarních svodù a s výskytem sledovaných vad
ohodnocených metodou váhy selekce. Po diskusi výbor rozhodl, že všechny tyto informace
jsou natolik odborné, že pracovat s nimi dobøe v plné šíøi a se zodpovìdností, ve prospìch
chovu, mùže poradce, který tak èiní pokaždé pøi vydání doporuèení ke krytí.
výbor je ve shodì s poradcem v tom, že bez krytí zahranièními psy se náš chov
neobejde. Ovšem poradce varoval pøed opakovaným krytím fen – již potomkù zahranièního
krytí, kdy v rodokmenu je pøíliš velká plocha neprovìøených pøedkù. Je prokázáno u nìkterých
krytí zahranièními psy v posledních letech, že jsou zhoršovateli sledovaných znakù v chovu,
napø. vnášením kryptorchismu, vad skusu, chudozubosti atp.
poradce uvedl, že jarních svodù se v r. 2012 zúèastnilo jen 93 odchovaných jedincù,
oproti roku 2009 – kdy jich bylo na svodech zachyceno 185. Výbor ukládá chovatelùm, aby
pøimìli nové majitele k úèasti na svodech, aby bylo zachyceno co nejvíce informací dùležitých
pro chov.
ad 5) plán výcviku na r. 2013 pøipravuje výcvikáø
-56-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ad 6) V letošním roce se uskuteènily 3 výcvikové víkendy + jeden necelý.
Diskuse o tom, zda pokraèovat ve výcvikových víkendech nebo výcvikový tábor.
Konstatováno, že o víkendech cvièili i profesionálové, kteøí vodí na memoriálech. Víkendy byly
odbornì kvalitní, vìtší nároènost pro klub je na personální obsazení. Mìøítkem je i
spokojenost uchazeèù, kteøí projevili zájem o úèast na dalších víkendech
ad 7) Výstavy klubu – viz ad 1) + v r. 2014 Evropská výstava v Brnì. Úèast na výstavách mírnì
klesá, postaèují 2 výstavy v roce. Zajištìní výstavy je personálnì nároèné; výbor schválil
úhradu nákladù (ubytování) i neèlenùm výboru, kteøí výstavu „odpracují“.
ad 8) Ekonomka klubu podala zprávu o hospodaøení, klub je v dobré finanèní situaci /pøestože
z teoretického poètu èlenù 702 má zaplacený èlenský pøíspìvek jen 480/.
ad 9) DK neøešila žádný podnìt
ad 10) Program zítøka, rozdìleny kompetence a povinnosti; pozvánky na diskusní odpoledne
jsou souèástí katalogu, zajistit i pro èleny, kteøí nevedou
ad 11) Pøíprava nových voleb; v podzimním zpravodaji uvést, jakým zpùsobem volby
probìhnou; principiálnì by mìl uchazeè kandidovat na funkci a nikoliv na èlenství ve výboru. K
volbám pøipravit kandidátní listinu (pøíp. pøedstavení kandidáta)
ad 12) Rùzné:
uzávìrka zpravodaje 15.10.2012
ad 13) Schùzi ukonèil pøedseda ve 22.30 hod
zapsal Špaèek
PS:
Po výstavì probìhla od 16 hod. pro všechny zájemce diskuse s výborem.
Poradce chovu vysvìtlil a upøesnil pojmy, které se staly pøedmìtem diskuse pøevážnì z
nepochopení døíve uveøejnìného textu. Pøipustil, že v diskutovaném textu oznaèení chovných
jedincù namísto „zahranièních“ (které nìkteré èleny popudilo), by bylo bývalo výstižnìjší
použít slovo „neprovìøených“.
Na nìkolika rodokmenech velmi trpìlivì vysvìtlil, o co se jedná, co znamená sledování
genetických znakù metodikou Ing. Jaromíra Dostála Dr.Sc. /metoda váhy selekce/ a dále øadu
souvislostí, které musí vzít poradce chovu v úvahu pøi vydání doporuèení ke krytí.
Z nìkterých opakujících se otázek bylo možno vyrozumìt, že nìkteøí èlenové chtìjí více a více
informací, které by mìly být zveøejnìny o chovných jedincích. Výbor a poradce chovu
vysvìtlili, proè to není možné zejména z odborných, ale i etických a spoleèenských hledisek.
/Na výzvu poradce – jak má svoji práci dìlat lépe – nepadla žádná odpovìï/.
Po vyèerpání a zodpovìzení všech otázek byla diskuse, do které se zapojili témìø všichni
pøítomní, ukonèena.
(… mìl jsem pocit, že všeobecným smírem ...)
Nutno dodat, že vulgární zpùsoby, které byly prezentovány v internetových médiích jsou
výboru zcela cizí a nebude se jich úèastnit.
Zapsal: Špaèek
Ovìøil: Koèí, Koèová
-57-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
JAK JSME CVIÈILI S MISTRY KYNOLOGY
První šumavský víkend na Olšinì byl krásnou vzpomínkou a už jsme se zaèali chystat na
další akci - II. výcvikový víkend, který se konal 15. - 17. 6. 2012 na Teplicku v honitbì MS Lukov
–Štìpánov.
Výcvikový víkend zde pøipravila èlenka klubu Eva Hrabáková se svou maminkou Olgou a
partou pøátel – nadšených kynologù a známých vùdcù - pravidelných úèastníkù vrcholných
soutìží ohaøù. A nutno napsat, že ho pøipravili skvìle!
Svùj vzácný èas nám vìnovali a o bohaté zkušenosti se podìlili:
Václav Kratochvíl – vítìz Memoriálu Karla Podhájského v roce 1984 a 2000
Josef Hendl – vítìz Memoriálu Františka Vojtìcha v roce 1978, 2002, 2012, vítìz Memoriálu
Richarda Knolla v roce 1991 a vítìz Memoriálu Karla Podhájského v roce 2002 (letos 4.
místo).
Olga Hrabáková - zvítìzila na Memoriálu Karla Podhájského jako první žena v historii této
soutìže v roce 2006.
Josef Hauf - vítìz Memoriálu Karla Podhájského 2008.
Nesmíme zapomenout na našeho výcvikáøe Milana Kazdu, který byl nìkolikrát rovnìž
úèastníkem MRK a MKP a 2x zvítìzil na Memoriálu Roberta Jakoubka (nejvyšší soutìži VOK).
Všichni tito skvìlí vùdci, kteøí se v té dobì už pøipravovali na letošní roèník MRK, nám vìnovali
zcela nezištnì 3 dny svého vzácného èasu, podìlili se s námi o své bohaté zkušenosti a dodali
nám velkou motivaci do další práce.
Ke tøídennímu výcvikovému maratonu jsme se sešli v pátek ráno v areálu umìlé nory, kterou
nám jako zázemí na tuto akci propùjèil další z èlenù MS – pan Václav Friedrich. Mohli jsme zde
nejen postavit stany, ale po dobu celé akce zde pro nás bylo zajištìno i jídlo a nápoje. Za
výborné teplé obìdy i veèeøe a obèerstvení až do pozdních veèerních hodin je nutno
podìkovat dámám – kamarádkám organizátorù.
Po nástupu a uvítání, pøi kterém nechybìlo ani myslivecké troubení a krátkém teoretickém
úvodu, kdy nám byly pøipomenuty základní principy výcviku ohaøe, jsme si ještì v areálu nory
vyzkoušeli základy aportu s kozlíkem, atrapami i zvìøí. Cvièitelé zjistili, že to s námi nebudou
mít jednoduché, ale léta výcviku jim zøejmì dodala dostatek odvahy a trpìlivosti, takže
neohroženì vykroèili s naší skupinkou do pole.
Zde už disciplína støídala disciplínu - vystavování, vleèky, pohozené, individuální hledání,
nácvik vystavování …
Horké poèasí, které vládlo po oba dny nás z pole donutilo k pøesunu k vodì èi do stínu lesa a
zase bylo co cvièit …
Když nám docházely síly, staèilo pohlédnout na 90-ti letého pana Hendla, který pobíhal se
závidìníhodným elánem po poli, vleèkách i barvách a nezbylo než se pokusit ho alespoò
napodobit …
-58-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Chmury, že se nám naše psy nemùže podaøit pøivést k dokonalosti, zaplašil opìt pan Hendl se
svým psem Garym z Visálku (letos v záøí 4. místo na MKP, nejlepší les a nejlepší voda!),
pøedvedli nám perfektní práci ohaøe v poli nebo hlasièe v lese na barvì. Výkony byly tak
excelentní, že si každý z nás dával v duchu pøedsevzetí, že když už mìl tu èest, s tímhle
nestorem lovecké kynologie cvièit, musí udìlat maximum pro to, aby se jeho cvièitelskému
umu alespoò pøiblížil.
Veèery patøily diskusi o problémech, které se vyskytly v prùbìhu výcviku bìhem dne a naši
trenéøi ochotnì zodpovídali všechny naše dotazy.
Co jsem si z výcvikového víkendu odnesla?
… že èlovìk musí být pøísný nejen na svého psa, ale pøedevším sám na sebe!
… že základem úspìšného výcviku je dùslednost a okamžitá náprava každé chyby a špatnì
provedené disciplíny!
… že skuteèný mistr kynolog se pozná nejen podle skvìle vycvièeného psa, ale i podle pokory
a slušnosti, se kterou pøistupuje k ostatním psùm i lidem!
Za všechny úèastníky výcvikového víkendu dìkuji našim prùvodcùm výcvikem psù z MS
Lukov, za jejich trpìlivost, užiteèné rady a všechny „fígle“, o které se s námi podìlili.
Evì a její mamince za bezchybnou pøípravu výcvikového víkendu a výcvikáøi Milanu Kazdovi
za pomoc pøi vedení výcviku.
Neodpustím si ale napsat to, co se mi honilo hlavou po celý víkend – tak trochu pocit hanby, že
se mezi takøka 500 èleny našeho klubu najde tak málo tìch, kteøí jsou ochotní vìnovat se
zadarmo a ve svém volném èase mladým a ménì zkušeným vùdcùm. Že nám to „kraasáøi“ v
tomhle smìru „natøeli“ a dokázali, že i když se to dneska nenosí, stále existují lidé, kteøí jsou
ochotni zcela nezištnì a se skromností neoèekávající oslavných ód pøiložit ruku k dílu a
pomoci, kde je tøeba. Díky Vám mistøi kynologové!
Smekám pøed Vámi svùj myslivecký klobouk, byl to pro mne nezapomenutelný víkend!
Tìším se na pokraèování v roce 2013 a setkání s vámi všemi, kterým není osud VŠECH
našich výmaranù lhostejný.
Jana Koèová
Úèastníci výcvikového víkendu
-59-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ÚSPÌCHY DLOUHOSRSTÝCH VÝMARSKÝCH OHAØÙ Z ÈESKÉHO CHOVU
NA SVÌTOVÉ VÝSTAVÌ PSÙ V SALZBURGU A SVÌTOVÉ KLUBOVÉ VÝSTAVÌ V ANIFU
RAKOUSKO 18. – 20.5.2012
Èeští dlouhosrstí výmaráci si vedou výbornì nejen na bitevním poli doma, ale i v zahranièí Na
svìtové výstavì v Salzburgu byla pøedstavena úspìšná skupina VOD z èeského chovu a
dokázali obsadit pøední pøíèky v celosvìtové soutìži – World Dog Show 2012!
Èeskou výpravu reprezentovali tøi feny a dva psi majitelù – Mgr. Lindy Svatoòové (Darja ze
Štíteckých zahrad), Ing. Martiny Èechové (Chilli z Korunova dola & Etta ze Štíteckých zahrad),
Ing. Stanislava Doležala (Deano z Šafranice) a paní Sini Vedenoja z Finska (Kamikaze z
Korunova dola). Exteriérové a pohybové kvality všech zúèastnìných posuzovali dva nezávislí
exteriéroví rozhodèí z Rakouska a Nìmecka, kteøí rozhodli ve prospìch všech èeských
zástupcù plemena VOD - viz výsledky níže:
1.
Deano z Šafranice – V1, CACIB, svìtový vítìz, BOB (tøída pracovní)
2.
Darja ze Štíteckých zahrad- V1, CACIB, svìtový vítìz (tøída pracovní)
3.
Etta ze Štíteckých zahrad – V1, nejlepší mladý, juniorský svìtový vítìz (tøída
mladých)
4.
Kamikaze z Korunova dola – V1, Res.CACIB (tøída otevøená)
5.
Chilli z Korunova dola – V1, Res.CACIB (tøída šampionù)
Dne 19.5.2012 se rovnìž zúèastnily paní Sini Vedenoja (pùvodem z Finska) a Mgr. Linda
Svatoòová Svìtové klubové výstavy výmarských ohaøù – World Club Show, která se konala v
Anifu, nedalo Salzburgu. Kamikaze z Korunova dola a Darja ze Štíteckých zahrad zabodovali
a obsadili opìt první místa. Získali tak oba titul svìtového klubového vítìze od rakouského
kynologického svazu výmarských ohaøù.
Darja ze Štíteckých zahrad – V1, CACIB, svìtový klubový vítìz
Kamikaze z Korunova dola – V1, CACIB, svìtový klubový vítìz, BOB
Struènì mùžeme konstatovat, že naše èeská výprava suverénnì dominovala ve všech tøídách
výmarských dlouhosrstých ohaøù a dokázala tak obhájit své postavení na obou svìtových
výstavách. Dìkujeme všem zúèastnìným za úspìšnou prezentaci èeského Klubu chovatelù
výmarských ohaøù v zahranièí a tímto jim pøejeme ještì mnoho dalších úspìchù, jak na poli
výstavním, tak na poli pracovním!
Mgr. Linda Svatoòová
Skupina úspìšných VOD na Svìtové výstavì v Salcburku
-60-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
AUJEZSKYHO CHOROBA V ÈR A JEJÍ NEBEZPEÈÍ PRO LOVECKÉ PSY
I když byla problematika Aujezskyho choroby v poslední dobì èasto zmiòována v
kynologických a mysliveckých èasopisech, diskutovalo se o ní se na èlenské schùzi a
i n f o r m a c e n a j d e t e i n a k l u b o v ý c h s t r á n k á c h ( h t t p : / / w w w. w e i m a r a n e r club.cz/uzitecne_informace.html), dovoluji si pøipomenout majitelùm výmarských ohaøù
základní informace o této pro psy smrtelné a neléèitelné chorobì.
Prase je pøirozeným hostitelem viru, od kterého se nákaza pøenáší na další domácí a volnì
žijící zvíøata. Na èlovìka onemocnìní pøenosné není.
U prasat se onemocnìní projevuje pøedevším pøíznaky postižení centrální nervové soustavy
(odtud název „pseudovzteklina“), dýchacího traktu a zpùsobuje potraty. Èím jsou prasata pøi
infekci mladší, tím výraznìji u nich onemocnìní probíhá. Selata jsou také nejèastìjšími šiøiteli
viru (SVÚ Zvolen uvádí séropopozitivitu u 56 % u ulovených a vyšetøených selat).
U dospìlé èerné zvìøe mùže onemocnìní probíhat nenápadnì, bez výrazných klinických
pøíznakù a virus èasto dlouho pøežívá v tìle v latentní neinfekèní podobì.
U psù se onemocnìní projevuje nesnesitelným svìdìním, které vede až k sebepoškozování a
následnì úhynu.
V roce 2011 byl v populaci divokých prasat proveden monitoring na základì sérologického
vyšetøení a bylo zjištìno, že pozitivních ulovených kusù je kolem 30 %.
PREVENTIVNÍ OPATØENÍ:
1. Minimalizovat kontakt psa s uloveným kusem – nenechat psa olizovat støelený kus èi barvu,
zabránit požírání vývrhù
2. Nezakládat pøi výcviku práce na pobarvené stopì barvu z divoèákù, nedoporuèuje se ani
používat k výcviku kùže èi spárky èerné zvìøe
3. Nekrmit psy syrovým, tj. tepelnì neošetøeným, masem ani vnitønostmi (pøi vaøení je virus
znièen)
Velmi dobøe a aktuálnì je problematika Aujezskyho choroby zpracována v èasopise Svìt
myslivosti 11/2012.
MVDr. Jana Koèová
-61-
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
OBSAH
Výbor KCHVO
Dozorèí komise KCHVO
Chovatelská rada
www KCHVO
Seznam oblastních dùvìrníkù
Èlenské pøíspìvky a poplatky
Chovné podmínky a postup pøi uchovòování psù a fen
DKK
Platné klubové normy
Úvodník pøedsedy KCHVO
Termíny akcí KCHVO 2013
Pozvánka na volební èlenskou schùzi ve Štokách 9.3.2013
Klubová pracovní soutìž o Pohár Františka Krejèího 2013 – propozice
Koncepce øízeného chovu v Klubu chovatelù výmarských ohaøù – MVDr. J. Šonka, hl. poradce chovu
Vzory PP – pøedci provìøení a neprovìøení na sledované znaky
Srovnání kvality odchovù výmarského ohaøe dlouhosrstého – MVDr. L. Èech, poradce chovu VOD
Seznam chovných psù VOK k 31.10.2012
Seznam chovných psù VOD k 31.10.2012
Výsledky výbìrù do chovu v roce 2012 – MVDr. Jaroslav Šonka
Upozornìní pro majitele psù novì zaøazených do chovu
Vzor bonitaèní karty
Karty psù novì zaøazených do chovu
Zpráva výcvikáøe – Milan Kazda
Výsledky III. roèníku soutìž o Pohár Františka Krejèího
Výmaran opìt úspìšnì na Memoriálu Richarda Knolla a Karla Podhájského
Vùdcovské odznaky
Výsledky zkoušek vloh
Výsledky lesních zkoušek
Výsledky klubové soutìže
Výsledky Speciální výstavy KCHVO - Telè. 15.9.2012
Zpráva matrikáøe – Václav Kuška
Zápis z jednání výboru è.13
Zápis z jednání výboru è.14
Jak jsme cvièili s Mistry kynology – MVDr. Jana Koèová
Úspìchy dlouhosrstých výmarských ohaøù - Mgr. Linda Svatoòová
Aujezskyho choroba v ÈR a její nebezpeèí pro lovecké psy – MVDr. Jana Koèová
Obsah
Vložené pøílohy:
Složenka k zaplacení èlenského pøíspìvku na rok 2013
Pøihláška na Speciální výstavu
Propozice na Speciální výstavu
Kandidátský lístek
Na titulní stranì Zpravodaje úèastnice MKP a MRK Simona Marková a Best Alfa Ori
Uzávìrka dalšího èísla Zpravodaje: 30.4. 2013
-62-
2
2
3
3
4
4
5-7
7
7
8-9
9
10 - 11
12
13 - 15
16 - 18
19
20 - 23
24 - 25
26
26
27 - 28
29 - 42
43
44
45
46
47
48
49
50 - 53
54
55
56 - 57
58 - 59
60
61
62
Zpravodaj 2/2012
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Z KLUBOVÝCH ZKOUŠEK 2012
PF 2013
Download

2/2012 - Klub chovatelů výmarských ohařů