Zpravodaj 2013/1
OBSAH
I. KONTAKTY
Výbor KCHVO
Dozorèí komise
Chovatelská rada
Webové stránky
Oblastní dùvìrníci
Termíny klubových akcí
II. ÚVODNÍK PØEDSEDY KCHVO
III. CHOV
Chovné podmínky a postup pøi uchovòování psù a fen
Zpráva hlavního poradce chovu a poradce pro VOK
Zpráva poradce chovu pro VOD
Chovní psi VOK – aktuální seznam
Chovní psi VOD – aktuální seznam
Pokyny k prezentaci chovných psù
Vzor bonitaèní karty
Karty novì uchovnìných psù VOK a VOD
IV. VÝCVIK A VÝKON
Zpráva výcvikáøe
Klubová pracovní soutìž Pohár Františka Krejèího – podmínky
Olšina opìt patøila výmarským ohaøùm – Jana Koèová
Zkoušky vloh KCHVO Vykáò
V. KLUB
Výsledky voleb do orgánù KCHVO 9.3.2013
Èlenské pøíspìvky a poplatky
Zpráva ekonomky za rok 2012
Zpráva matrikáøe za rok 2012
Zpráva tiskové referentky za rok 2012
Zápis ze schùze výboru 13.1.2013
Zápis ze schùze výboru 8.3.2013
Zápis ze schùze výboru 11.5.2013
Zápis z èlenské schùze KCHVO 9.3.2013
Stanovy KCHVO – znìní z 9.3.2013
Výsledky Speciální výstavy KCHVO Bechynì
Výstavní úspìchy našich výmaranù za hranicemi
Výzva èlenùm - logo
VI. ZDRAVÍ
Torze žaludku u výmarského ohaøe
VII. PØÍSPÌVKY A NÁZORY ÈLENÙ KCHVO
Jarní svod – Štìpánka Koláøová
Quo vadis kynologie – Jana Koèová
Oslavy 90.výroèí ÈMMJ – Lenka Nìmcová
Výmarský ohaø je pøedevším lovec – Simona Marková
Postøehy z korony – Stanislav Kára
Názor - Zdeòka Krejèová
Reakce na zmìny v klubu – Veronika Pifková
Chovatel èi jen držitel? – Simona Medøická
VIII. RÙZNÉ
Pohled zpátky – Marta Rùžièková
Termíny akcí KCHWS Slovensko
Vložené pøílohy:
Pøihláška a propozice na Klubovou výstavu KCHVO Humpolec
Pøihláška a propozice na klubové Lesní zkoušky Vracov u Kyjova a Všestranné zkoušky Pøerov nad
Labem
Uzávìrka dalšího Zpravodaje (2/2013) bude 15.10.2013.
Pøíspìvky a fotografie zasílejte prosím tiskové referentce Janì Píchové.
Vydává: Klub chovatelù výmarských ohaøù, sídlo: Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, IÈO:47 92 27 53
Reg.è.MK ÈR: E 18697, Periodicita: 2x roènì
Za obsah, pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá autor. Foto na titulní stranì Eva Humpolcová.
-1-
2
2
3
3
4
4
5-6
7-9
10 - 11
12 - 13
14 - 17
18 - 19
20
21 - 22
23 - 32
33 - 34
35
36 - 37
38 - 39
40
40
41 - 42
42
43 - 45
46 - 47
48 - 50
51 - 54
55 - 61
62 - 66
67 - 71
72 - 73
74
75
76
77 - 79
80
81 - 84
85
86
87
88 - 89
90 - 91
92
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝBOR KCHVO
Ing. Martin Koèí
– pøedseda
Okružní 311
382 21 Kájov
telefon: +420 380 739 356
fax: +420 388 323 706
mobil: +420 731 137 692
e-mail: [email protected]
MVDr. Ladislav Èech
– zástupce hlavního poradce
chovu a poradce chovu pro
VOD
Daleèín 109
592 41 Daleèín
telefon: +420 566 573 256
mobil: +420 606 119 714
Jana Nìmeèková
– referent pro výstavy
Pražská 6
250 69 Máslovice
mobil: +420 605 478 667
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
JUDr. Jaroslav Danìk
– místopøedseda
Skuteckého 1383
163 00 Praha 6
mobil: +420 724 035 811
e-mail: [email protected]
Václav Kuška
– matrikáø
Rpety 38
268 01 Hoøovice
telefon/fax: +420 311 514 330
mobil: +420 739 420 045
e-mail: [email protected]
Romana Marková
– ekonom
Pavlovská 6
623 00 Brno
mobil: +420 777 947 123
Ing. Miroslav Špaèek
- jednatel
Habena, spol. s r.o.
Korunní 60
120 00 Praha 2
telefon: +420 222 512 788
telefon/fax: +420 224 252 063
mobil: +420 602 346 406
e-mail: [email protected]
Milan Kazda
– výcvikáø
V Polích 1384
289 22 Lysá nad Labem
telefon: +420 325 552 265
mobil: +420 602 664 839
e-mail: [email protected]
Pavel Kubeša
– skladový referent
Mezina 86
792 01 Bruntál
mobil: +420 603 262 195
e-mail: [email protected]
MVDr. Jaroslav Šonka
– hlavní poradce chovu a
poradce chovu pro VOK
Malšice 298
391 75 Malšice
telefon: +420 381 277 461
mobil: +420 724 828 464
e-mail: [email protected]
Jana Píchová
– tiskový referent
Mlýnská 166
252 17 Tachlovice
mobil: +420 603 328 104
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
DOZORÈÍ KOMISE KCHVO
Hubert Kreps
– pøedseda dozorèí komise
Skryje 28
582 82 Golèùv Jeníkov
telefon: +420 321 335 443
mobil: +420 776 714 884
e-mail: [email protected]
JUDr. Stanislava Bednáøová
– èlen dozorèí komise
Pøádova 2087
182 00 Praha 8
telefon: +420 222 521 659
mobil: +420 602 658 086
e-mail: [email protected]
-2-
Lenka Hrabalová
– èlen dozorèí komise
Poštovní 169
691 85 Dolní Dunajovice
mobil: +420 605 572 845
e-mail: [email protected]
Zpravodaj 2013/1
CHOVATELSKÁ RADA KCHVO
Na prvním zasedání novì zvoleného výboru bylo schváleno také nové složení 10ti èlenné
chovatelské rady KCHVO ÈR. Pøi jejím sestavování bylo upøednostòováno vzdìlání
obsahující zkoušku z genetiky,kvalifikace rozhodèího pro exteriér VO a praktická zkušenost s
chovem a výcvikem VO. Chovatelská rada je poradní orgán výboru KCHVO a poradcù chovu
a slouží jim ke konzultaci pøed závažnými chovatelskými rozhodnutími. Z èlenù chovatelské
rady je sestavována komise pro výbìry do chovu.
jméno, adresa, telefon
MVDr. Jaroslav Šonka
391 75 Malšice 298, tel.: 724 828 464
MVDr. Ladislav Èech
592 41 Daleèín 109, tel.: 606 119 714
MVDr. Jana Koèová
382 21 Kájov, Okružní 311, tel.: 724 038 433
Ing. Zita Krepsová
Adamov65, 286 01 Èáslav, tel.: 608 744 048
Ing. Jana Helešicová
Záhumenní 416, 696 18 Lužice, tel.: 723 632 959
Ing. Petr Klaška
Tuøanské námìstí 12, 620 00 Brno 20, tel.: 545 219 071
Ing. Robin Kalaš
U bažantnice 23, 159 00 Praha 5, tel.: 602 129 699
Václav Koldinský
V Úvoze 343, 331 51 Kaznìjov, tel.: 723 237 665
František Kaplan
Lipec 23, 530 02 Pardubice, tel.: 777 672 634
Milan Kazda
V polích 1384, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 602 664 839
Oficiální internetové stránky KCHVO:
www.weimaraner-club.cz
-3-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
SEZNAM OBLASTNÍCH DÙVÌRNÍKÙ KCHVO
(schváleno èlenskou schùzí 14.3.2009)
Instituce oblastních dùvìrníkù byla zøízena za úèelem pomoci pøi získávání informací o klubu,
výcviku apod., pro základní orientaci zejména nových èlenù KCHVO.
Tyto informace Vám samozøejmì poskytnou i všichni èlenové výboru èi DK, neváhejte
je kdykoli kontaktovat.
HÁJKOVÁ Blanka
CHUDLÁØSKÝ Jan
KALAŠ Robin Ing.
KÁRA Stanislav
KLEINOVÁ Vìra
KREJÈÍ Ladislav
KULHÁNEK Vladimír
MATÌJAŠKOVÁ Kateøina
MITRYCHOVÁ Lenka
MRKÝVKA Josef
PERIÈKA Jan
POPELÁØ František
RACEK Jan
VAÒÁÈEK Petr
VLK Josef
ZMRHAL Václav
561 51
257 01
159 00
289 07
692 01
289 05
592 11
736 01
744 01
696 42
685 01
588 33
330 32
664 67
675 21
289 03
Letohrad
Postupice
Praha 5 - Velká Chuchle
Libice nad Cidl.
Brod nad Dyjí
Žehuò
Velká Losenice
Havíøov
Bordovice
Vracov
Buèovice
Stonaøov
Kozolupy
Syrovice
Okøíšky
Mìstec Králové
U potoka 764
è. 37
U bažantnice 23
Opolany 51
Brod nad Dyjí 101
è. 163
Vepøová 100
Pøímá 1332/5
Bordovice 87
Nová 1057
Marefy 22
Pavlov 86
Bdenìves 98
Sobotovice 17
U stadionu 452
Tøešòová 915
737 636 840
317 796 272
602 129 699
737 754 903
777 919 520
720 315 866, 325 655 306
566 666 560
732 601 991
733 584 752
776 028 422
737 480 421
567 373 045
377 922 658
607 841 363, 547 236 095
739 038 413
325 643 187
TERMÍNY KLUBOVÝCH AKCÍ
TERMÍN AKCE
14.-16.6.2013 Výcvikový víkend
MÍSTO
KONTAKT
Razice
Eva Hrabáková, [email protected]
21.-23.6.2013 Výcvik pro zaèáteèníky Týnec n. Labem
Petr Flachbart, [email protected]
27.7.2013 Lesní zkoušky
Vracov u Kyjova
Milan Kazda, [email protected]
31.8.2013 Klubová výstava
Humpolec
Jana Nìmeèková, [email protected]
7.-8.9.2013 Všestranné zkoušky
Pøerov n. Labem Milan Kazda, [email protected]
Propozice a pøihlášky na jednotlivé akce
si mùžete stáhnout na klubových internetových stránkách
(www.weimaraner-club.cz/akce_planovane_KCHVO.html)
Klubové akce se konají za každého poèasí.
-4-
Zpravodaj 2013/1
ÚVODNÍK PØEDSEDY KLUBU CHOVATELÙ VÝMARSKÝCH OHAØÙ
Vážení èlenové, pøátelé, cvièitelé, chovatelé a majitelé výmarských ohaøù!
V úvodníku nového èísla se pokusím o formulaci základních myšlenek a dùvodù, proè je náš
klub øízen právì tak, jak je a nastínit vám nìkteré možné dopady pøekotných a neuvážených
zmìn, které jsou výboru klubu (a tak i vám všem) vnucovány jako moderní, odùvodnìné a
správné.
1. Klub, to není výbor. Klub je dobrovolné obèanské sdružení lidí, které spojuje stejný zájem
– všeobecný prospìch plemene výmarský ohaø, plnì ve smyslu plemenného standardu FCI a
pracovního zaøazení plemene. Výbor pak je demokraticky zvolen èlenskou schùzí, aby
èinnost klubu mezi dvìma schùzemi øídil, zájmy klubu a plemene zastupoval a jednal s
nadøízenými subjekty i ostatními kluby. Má pravomoc, ale rovnìž zodpovìdnost. Nelze proto
jeho konání jen a pouze kritizovat. Možnost kandidovat a pracovat „pro lepší pøíští“ mìl každý
z vás.
2. Øízený chov. Je v rùzné formì praktikován u vìtšiny chovatelských klubù loveckých
plemen. Na rozdíl od plemen spoleèenských (která jsou nám mnohdy dávána za vzor a jejichž
úèelu se mnozí naši výmarané fakticky blíží) totiž máme trochu jiný pùvod i dùvod existence.
Naše plemeno nese soubor loveckých vloh. Pokud tento soubor vloh nebude využíván, dále
rozvíjen a zušlechován, bezpochyby vymizí. To je evoluce. Využíváním tìchto vloh rozumìjte
ne stále èastìji se vyskytující vykonání nezbytných pracovních zkoušek, leckdy i najatým
cvièitelem, pøípadnì sváteèní úèast na honu, ale praktické, co nejèastìjší využívání psa v
lovecké praxi. Jen a pouze touto èinností psa se vloha rozvíjí a tìmi nejlepšími je dále
pøedávána potomstvu. Je-li tato snaha podporována dalšími parametry – sledováním
zdravotního stavu a exteriéru potomstva již chovných jedincù, dostává se do chovu to
nejlepší, co máme.
K vedení øízeného chovu máme nástroje, které v zahranièních chovech zcela chybí – jsou to
pøedevším výsledky jarních svodù, ale také výbìry do chovu, výsledky pracovních zkoušek.
Toto všechno jsou hlediska, která poradce chovu pøi své práci zohledòuje a která mu umožòují
sestavování vhodných párù po stránce zdravotní, pracovní i exteriérové.
Každý z držitelù chovných fen má možnost požádat poradce chovu o pøidìlení krycího psa
podle svého výbìru. Jenom ten má ale veškeré aktuálnì dostupné informace o rodièích,
sourozencích èi potomcích psa i feny z páru; má i odborné znalosti, zkušenosti, profesionální
zodpovìdnost vyplývající z jeho pozice i cíl chovu. Nebude-li žádná z jemu známých
skuteèností odporovat vaší vizi, psa vám zcela jistì doporuèí, bez ohledu na jeho pùvod. V
malé populaci našeho plemene pak je nutno pøistupovat i k zahraniènímu krytí nebo dovozu
štìòat ze zahranièí. Na však živelnì, pocitovì a jen s jedním cílem – získat kromì
pravdìpodobnì krásných štìòat konkurenèní výhodu pro jejich prodej.
Ing. Jaromír Dostál, DrSc.: „Je na chovatelském klubu a jeho èlenech, jak se dovedou
dohodnout a jak jsou schopni pochopit nutnost øízeného chovu. Není to omezování
chovatelské demokracie, ale respektování stejných, pøedem stanovených a závaznì
dohodnutých pravidel.V chovu postupovat jednotnì! Prosazování individuálních zájmù
jednotlivých chovatelù, kteøí mají své šlechtitelské cíle, je rychlejší cestou k zániku plemene.“
3. Zájmový chov psù urèených k jejich praktickému používání vs. komerèní chov za
prvoøadým úèelem zisku. Jak jinak hodnotit stále více se vyskytující fenomén
spoluvlastnictví, kdy èasto pofiderní sleva na štìnì inzerované coby potomek šampionù, ze
-5-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
zahranièního krytí, pocházející z chovatelské stanice se „svìtovì“ znìjícím názvem, láká
èasto snoby, kterým chybí již jen hezký pes k hezkému baráku, jakého nemá soused, a kteøí
vùbec nemají èas, znalosti, schopnosti ani ponìtí o pùvodním úèelu výmarského ohaøe. Je-li
ve smlouvì o spoluvlastnictví (dnes i pøeshranièní!) èlánek o podílu ze zisku z prodeje
možných budoucích potomkù takto spoluvlastnìného štìnìte, v koneèném dùsledku to
znamená jen další plošné zvyšování cen štìòat a honbu za dalšími dobøe vypadajícími a
znìjícími atributy. Tyto ceny pak samozøejmì odradí ty zájemce o plemeno, kteøí by štìnìti
sice asi odepøeli napøíklad zdobený originální obojek nebo psí školku, ale zato by mu dopøáli
jeho pøirozenost – pevnì dané místo v rodinì a denní loveckou praxi, èímž by zcela jistì
plemeni prospìli více. Místo výmarana si pak pro svoji potøebu poøídí štìnì jiného loveckého
plemene, levnìjší. Výmarský ohaø se tak v budoucnu mùže stát pozlátkem, trapnou
napodobeninou kdysi špièkového psa skvìlých loveckých kvalit.
“Mùj pes“ znamená, že je mùj, nebo maximálnì náš – rodinný!
4. Webová prezentace. Nedopusme, aby se oficiální klubový web stal centrem planého
žvanìní, které zastøe skuteènì dùležité informace, pro které je urèen. Vím, že málokdo z lidí,
kteøí vìnují èas loveckému psu, má touhu dennì sledovat dìní ve virtuálním prostoru. Bude-li
kdokoli tuto potøebu mít, nech ji ukojí jinde. Pár zanícených diskutérù nemùže reprezentovat
spoleèenství ètyøsethlavé, by tøeba zatím moudøe mlèící, ale vìtšiny. Na tvorbì nového
klubového SW se pracuje, jeho smyslem bude pøi úèelném využívání jeho možností
(propojení jednotlivých agend) zkvalitnìní práce výboru a vám pak dopøeje více relevantních
informací a zjednoduší komunikaci v období mezi akcemi klubu.
Tak to vidím já, váš pøedseda.
Ing. Martin Koèí
-6-
Zpravodaj 2013/1
CHOVNÉ PODMÍNKY A POSTUP PØI UCHOVÒOVÁNÍ PSÙ A FEN
Všichni VOK i VOD žádající o uchovnìní musí být plnochrupí s nùžkovým skusem,
musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální výstavu a po dosažení vìku 15
mìsícù projít výbìrem do chovu, provádìném komisí chovatelské rady. Výbìry do
chovu se provádí vždy pøi klubové nebo speciální výstavì.
S platností od 11.3.2012 musí být importovaní jedinci pøed zaøazením do chovu
rentgenologicky vyšetøeni na dysplazii kyèelních kloubù (DKK). Zaøazeni do chovu
budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetøení nejhùøe B/B .
Dále musí splòovat:
Krátkosrstí:
pes
Dlouhosrstí:
fena
pes
fena
Ocenìní na klubové nebo
speciální výstavì KCHVO
VÝBORNÝ
VELMI DOBRÝ
VELMI DOBRÁ
VELMI DOBRÝ
VELMI DOBRÁ
Hodnocení na zkouškách
PZ I.c , LZ nebo VZ v jakékoliv cenì
VZ v jakékoliv cenì
PZ I. cena
Ovìøení vloh
Ovìøení vloh
Ovìøení vloh VOD
Disciplína
systém
Hledání rychlost
vytrvalost
Chování po výstøelu
Vystavování
Nos
Limitní známka
3
2
3
3
3
3
Tyto disciplíny mohou být splnìny na ZV,PZ,VZ, nebo na samostatnì organizovaném
klubovém ovìøení vloh.
POSTUP PØI UCHOVÒOVÁNÍ PSÙ
MAJITEL PSA, který splnil chovné podmínky, zašle doporuèenì pøíslušnému poradci chovu
(VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Èechovi )
1) originál prùkazu pùvodu (PP)
2) doklad o zaplacení èlenských pøíspìvkù
3) fotografii psa formátu 10x15 cm ve výstavním postoji
4) kopie !!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek (popø.
doklad o úspìšném ovìøení loveckých vloh u VOD)
5) kopie !!! posudku z klubové, èi speciální výstavy
6) u importù kopii výsledku vyšetøení na DKK
Poradce chovu oznaèí originál PP razítkem „Chovné podmínky splnìny“ a svým podpisem
a odešle ho na Plemennou knihu ÈMKJ. Po obdržení originálu PP s razítkem „Chovný pes“ z
plemenné knihy, zašle majitel chovného psa VOK kopii takto oznaèeného PP poradci chovu
pro VOK (Dr. Šonka) a majitel psa VOD poradci chovu pro VOD (Dr. Èech).
-7-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Prosím majitele psù i fen, žádajících o potvrzení splnìní chovných podmínek, aby
pøekontrolovali vždy pøed odesláním originálu PP správnost a èitelnost své adresy uvedené na
druhé stranì PP. Na tuto adresu vám budou pracovnice Plemenné knihy, resp. poradci chovu
PP psa èi feny zasílat zpìt!
POSTUP PØI UCHOVÒOVÁNÍ FENY a první žádost o doporuèení psù ke krytí feny v ÈR:
majitel feny, která splnila chovné podmínky, zašle doporuèenì pøíslušnému poradci chovu
(VOK – Dr. Šonkovi, VOD – Dr. Èechovi ):
1) originál PP
2) oboustrannou kopii PP
3) doklad o zaplacení èlenských pøíspìvkù
4) kopie!!! soudcovských tabulek z absolvovaných pracovních loveckých zkoušek
(popø. doklad o úspìšném ovìøení loveckých vloh u VOD)
5) kopie!!! posudku z klubové, èi speciální výstavy
6) žádost o doporuèení vhodných psù na krytí feny (pøípadnì vlastní návrhy psù), pokud
majitel zároveò s uchovnìním feny požaduje vystavení doporuèení ke krytí
7) u importù kopii výsledku vyšetøení na DKK
Poradce chovu oznaèí originál PP feny razítkem „Chovné podmínky splnìny“ a svým
podpisem a spolu s doporuèením vhodných psù ke krytí, pokud bylo vyžádáno, zašle zpìt
majiteli. Originál PP feny k oznaèení „Chovná fena“ zasílá majitel na plemennou knihu až s
pøihláškou prvního vrhu štìòat této feny.
Žádost o doporuèení psù pro 2. a další krytí feny se zasílá pøíslušnému poradci chovu
rovnìž pouze písemnì. U tìchto fen uvede chovatel pouze jméno feny a rok jejího
narození, (nikoliv èlp.!!!) pøípadnì psa o kterého má zájem.
Výsledek krytí (i nezabøeznutí) je chovatel povinen do 10 dnù po porodu (u nezabøeznutí do 75
dnù po nakrytí) nahlásit majiteli krycího psa a pøíslušnému poradci chovu písemnì na
formuláøi, který obdrží s doporuèením chovných psù (formuláøe jsou èíslované a zakládají
se pro klubovou evidenci). S hlášením vrhu je vhodné zaslat poradci chovu novou kopii PP
feny, pokud došlo u této feny k jakýmkoliv novým zápisùm do PP (zkoušky, výstavy,
šampionát, …).
Pokud nebyla chovatelem odeslána poradci chovu „zelená kopie“ doporuèení ke krytí
po nakrytí feny, nebo hlášení vrhu na pøedepsaném formuláøi po pøedchozím krytí feny,
nebudou poradci chovu na žádost o doporuèení psa na jakoukoliv fenu ve vlastnictví
tohoto chovatele reagovat, dokud tato hlášení neobdrží (porušení pravidel pro chov
KCHVO!).
Žádost o krytí v zahranièí – o povolení krytí zahranièním psem je nutno žádat hlavního
poradce chovu písemnì a minimálnì 2 mìsíce pøed plánovaným krytím (pøedèasné
hárání feny není dùvodem ke zkrácení tohoto èasového limitu). Majitel feny pøiloží fotokopii
originálu PP požadovaného psa, doklad o vyšetøení na DKK s výsledkem maximálnì 1/1
(B/B) a potvrzení chovatelského klubu zemì pùvodu psa, že tento pes je v dané zemi chovným
- signované statutárním zástupcem tohoto klubu a otiskem klubového razítka. Pøedtisk tohoto
potvrzení v angliètinì je možno získat na oficiálních www stránkách KCHVO ÈR
(www.weimaraner-club.cz/chovatelske_dokumentace.html), nebo u hlavního poradce chovu.
Odpadá tak povinnost zajistit žadatelem úøední pøeklad prohlášení chovatelského klubu zemì
pùvodu požadovaného psa!
-8-
Zpravodaj 2013/1
Za zahranièního psa se nepovažuje jedinec z èeského, ale i zahranièního chovu, který byl
vyvezen z Èeské republiky, v zahranièí uchovnìn a reimportován zpìt, pøípadnì zapùjèen do
Èeské republiky
S platností od 11.3.2012
Platnost všech doporuèení ke krytí je 12 mìsícù !
Upozoròuji majitele chovných psù, aby neprodlenì hlásili veškeré zmìny: adresy,
telefonní èísla, prodej èi úhyn chovného psa pøíslušnému poradci chovu.
MVDr.Jaroslav Šonka, hlavní poradce chovu
DYSPLAZIE KYÈELNÍCH KLOUBÙ (DKK):
S platností od 11.3.2012 musí být importovaní jedinci pøed zaøazením do chovu
rentgenologicky vyšetøeni na dysplazii kyèelních kloubù (DKK).
Zaøazeni do chovu budou pouze ti, u nichž je výsledek vyšetøení nejhùøe B/B .
Všechna DKK vyšetøení pro KCHVO vyhodnocuje:
MVDr. Milan Snášil, CSc., Podveská 20, 624 00 Brno - Komín
Na adresu posuzovatele zašlete RTG snímek.
Výsledky vám budou zaslány po vyhodnocení na dobírku.
Cena za vyhodnocení jednoho snímku (DKK nebo DLK) je 400 Kè.
-9-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZPRÁVA HLAVNÍHO PORADCE CHOVU A PORADCE PRO VOK
K 31.12. 2012 bylo v našem klubu evidováno 216 chovných fen a 72 chovných psù VOK. V
prùbìhu roku bylo vyøazeno 34 fen a 4 psi. Novì zaøazeno do chovu bylo 39 fen a 12 psù. Bylo
vystaveno 75 doporuèení ke krytí, ohlášeno bylo 58 vrhù, nezabøezlo 9 fen, u 3 fen byly
hlášeny porody mrtvých štìòat, nebo úhyn štìòat po porodu. Bylo odchováno celkem 388
štìòat s prùmìrným poètem 6,7 štìnìte na jeden vrh. Efektivní velikost populace, tedy poèet
psù a fen, kteøí se na loòské produkci štìòat VOK podíleli je 97 jedincù – 58 fen a 39 psù!
V loòském roce bylo realizováno 14,1% krytí v zahranièí a spolu s krytím importy to dìlá 57,7%
z celkového poètu krytí (v r. 2011 to bylo 55% ).
Do letošní chovné sezony jsme vstoupili s fenami tohoto vìkového složení:
V 8. roce: 29 fen
v 7. roce: 40 fen
v 6. roce: 43 fen
v 5. roce: 33 fen
ve 4. roce: 23 fen
ve 3. roce: 14 fen
ve 2. roce: 2 feny
Toto vìkové složení se výraznì neliší od vìkového složení fen v pøedchozích 5ti chovných
sezonách.
V loòském roce bylo pøedvedeno na dvou výbìrech do chovu v Dìtenicích a Telèi celkem 90
kandidátù, z nichž bylo do chovu vybráno 80 psù a fen, tj. 88,9%. Dùvody pro nevybrání do
chovu byly, tak jako v pøedchozích letech, vady kostry, vadná mechanika pohybu, vadný skus
a ve vìtšinì pøípadù soubìh nìkolika vad. Letos poprvé nebylo zjištìno ani v jednom pøípadì
hnìdé pálení.
Na jarních svodech v r. 2012 bylo v ÈR pøedvedeno pouze 93 štìòat VOK. Chci požádat pøi
této pøíležitosti všechny chovatele, aby pøi prodeji štìòat vložili do smlouvy povinnost
absolvovat se štìnìtem jarní svod, a to i se štìnìtem u kterého nový majitel nepoèítá s
pracovní zkouškou. Je nutno si uvìdomit, že èím více potomkù se na svodech objeví, tím
objektivnìjší je hodnocení jejich rodièù v kontrole dìdiènosti, která se v našem klubu dùslednì
provádí.
Nálezy na jarních svodech v loòském roce byly následující:
1x slabá kostra, 2x plachost èi agresivita, 2x vady skusu, 3x kryptorchismus(3,2%), 6x
chudozubost(6,5%)
Ve všech pøípadech se jednalo o štìòata s 75% zahranièní krve. Potvrzuje to oprávnìnost mé
obavy z opakovaného zahranièního krytí. O tomto riziku jsem informoval chovatelskou radu a
výbor klubu loni v kvìtnu, kdy jsem bohužel ještì netušil, že se mé obavy tak brzo vyplní.
Strohý zápis z jednání výboru, kde jsem na možná rizika upozoròoval se stal pro nìkolik
našich èlenù dùvodem k rozpoutání nesmyslné štvavé kampanì na sociální síti a psaní tzv.
„otevøených dopisù“ poradci chovu a chovatelské radì.
Na nárùstu chudozubosti a kryptorchismu se podílí pøedevším potomstvo z Anglie
-10-
Zpravodaj 2013/1
importovaného psa Hollieseat Silver Saracen, po nìmž je z 16ti na svod pøedvedených štìòat
po 4 matkách 5 chudozubých a 2 kryptorchidi. Pes kryl 6x úspìšnì a je po nìm 35 štìòat.
Jmenovaný pes vychází po vyhodnocení tohoto nálezu metodou váhy selekce jako výrazný
zhoršovatel populace. U kryptorchismu to èiní 11ti násobek prùmìru populace u chudozubosti
dokonce 18ti násobek. Na základì výsledkù kontroly dìdiènosti byla tomuto psu ve smyslu
pravidel pro chov v KCHVO k 8. 3. 2013 zrušena chovnost.
K dnešnímu dni máme k disposici 80 posudkù z vyšetøení na DKK. Z nich je jen 7 s nálezem
horším než B/B(8,7%) konkrétnì 6x na jednom èi obou kloubech stupeò C(lehký) a 1x stupeò
D na jednom kloubu (støední), žádný nález stupnì E (tìžký). U DLK byl doposud výsledek
vyšetøení vždy bez nálezu. Na základì dosavadních výsledkù a doporuèení prof. MVDr.
Miroslava Svobody, CSc. z fakulty veterinárního lékaøství nepovažuji v souèasné dobì
zpøísòování chovných podmínek tímto smìrem za nutné. Rozumím tomuto zpøísnìní napø. v
chovu maïarských ohaøù, kde k 1. 1. 2012 èinil nález DKK stupnì horšího jak B/B 27% (dle
údajù z jejich Zpravodaje).
Plemeno výmarský ohaø je mezi loveckými plemeny výjimeèné svou vlastností bránit svého
pána. Doposud jsme nemìli v klubových dokumentech žádný normativ jak tuto vlastnost
zkoušet, resp. ji prezentovat veøejnosti. Vzhledem k tomu, že mezi našimi èleny je v souèasné
dobì znaèná èást nemyslivcù, domníval jsem se, že právì pro nì by Zkouška obrany VO
mohla znamenat vhodnou soutìžní alternativu k loveckým zkouškám na pùdì klubu. Proto
jsem se pokusil vypracovat návrh jednoduchého zkušebního øádu a v loòském roce ho
pøedložil k posouzení výboru. Byl jsem vyzván, abych po zapracování pøipomínek jednotlivých
èlenù výboru pøipravil koneènou verzi tohoto zkušebního øádu. Koneèná verze je hotová a
pøipravená ke schválení souèasným výborem. Rád bych upozornil, že se nikdy neuvažovalo o
tom, že by zkoušky ostrosti byly jednou z podmínek chovnosti. Pøesto byla opìt nìkolika
jedinci – èleny našeho klubu - rozpoutána urážlivá kampaò na sociální síti vedená proti èlenùm
minulého výboru. Zarážející je, že nikdo z protagonistù zmiòované kampanì nebyl schopen si
vyžádat pøed vypuštìním fám detailní informace. Nebo to byl zámìr?
V loòském roce jsem øešil pøípad chovatelky, která žádala o zahranièní krytí „americkým
chovným psem“. Pøi kontrole pøedložených dokladù a jejich kompletování ve spolupráci s
plemennou knihou jsem zjistil, že požadovaný pes byl jako malé štìnì dotyènou chovatelkou
koupen v USA a importován do ÈR. Je øádnì zapsán v èeské plemenné knize a vztahují se tak
na nìj chovné podmínky platné v ÈR. Na výstavì v ÈR se objevil pouze ve tøídì štìòat a nemá
žádné pracovní zkoušky. Dle sdìlení chovatelky z USA tomuto psovi chybí dva zuby
(informaci má od naší žadatelky o krytí)! „Zahranièní“ krytí jsem nepovolil a pøípad jsem
referoval výboru KCHVO. V souèasné dobì je kauza v øešení DK. Pøi této pøíležitosti mì
napadá, jak by celý náš chov za nìkolik let vypadal po zrušení øízeného chovu po kterém
právì tato chovatelka a nìkolik dalších tak intenzivnì volá. Proè asi?
Dìkuji všem, kteøí pochopili význam využití kontroly dìdiènosti ve prospìch chovu
výmarského ohaøe v Èeské republice a podporují mì v této èinnosti. Následující volební
období bych rád využil informace o genotypu našich psù získané právì kontrolou dìdiènosti k
vytváøení genealogických linií a pøipravil tak podmínky pro øízení chovu liniovou plemenitbou.
K tomu však bude potøeba ještì nìco. Výstižnì to napsal již v r. 1945 F. Brandstiller: „K tomu
však je bez výjimky tøeba lásky a uvìdomìlosti, soudržnosti a pøátelské spolupráce. Kdo má
zištné cíle, nebo nemá pochopení pro naše snahy, nepatøí mezi nás. Nikoho nenutíme, a proto
žádáme dobrovolnou kázeò, která je nezbytnou podmínkou úspìchu.“
MVDr. Jaroslav Šonka
-11-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO VOD
Stav chovné základny
V našem chovu VOD mùžeme v souèasné dobì využívat 24 chovných psù. Loni byl uchovnìn
1 pes (Albrecht z Dubového návrší). V chovu dále máme 21 chovných fen, loni byly uchovnìny
2 feny. Všichni uchovnìní jedinci splnili pracovní podmínku PZ I.c.
Pøehled chovných jedincù dle data narození
Rok
Psi
Feny
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
1
1
2
8
1
3
3
3
2
1
3
3
7
4
3
-
Odchovy VOD v r. 2012
V roce 2012 bylo vystaveno celkem 6 doporuèení ke krytí, doporuèeno bylo 15 psù z toho 1
zahranièní. Nakryty byly 3 feny (jedna 2x), kryli 4 psi, zabøezla 1 fena, 2 feny nezabøezly (z toho
jedna 2x).V roce 2012 byl odchován pouze 1 vrh štìòat, ve kterém se narodilo 5 štìòat z toho 5
bylo odchováno, (1 pes, 4 feny).
Pøehled využití chovných psù VOD v chovu
Achim ze Štíteckých zahrad
A Navy Officer of the Windy Spot
Andy od Zbynických rybníkù
Aron z Bivojkovy obùrky
A Sun of Cato Sanelle Sirrah
Atlas z Korunova dola
Atos z Bivojkovy obùrky
Body Silver od Gallasù
Car Dobrý lov
Cedro od Karlovy boudy
Ciro z Hemerských tùní
Cyrus z Korunova dola
Eddy Anisok
Farao z Tolštejna
Gaius z Tolštejna
Goliáš z Tolštejna
Garp Anisok
Hasan Anisok
Chess z Korunova dola
Ursus ze Selské jizby
Zoro Anisok
Doporuèení 2012/
Doporuèení celkem
Krytí 2012/
Krytí celkem
Poèet vrhù celkem
1/8
1/14
1/6
0/11
1/2
1/7
1/8
0/6
1/3
0/17
1/14
1/13
0/2
0/4
1/9
2/3
1/3
0/2
1/4
0/17
3/13
0/1
0/8
1/1
0/3
0/0
0/0
0/1
0/0
1/2
0/8
0/4
0/4
0/0
0/2
0/1
1/1
0/0
0/1
1/2
0/5
0/4
0
5
0
3
0
0
1
0
0
4
2
4
0
1
0
0
0
1
2
5
2
-12-
Zpravodaj 2013/1
Nálezy z jarních svodù 2012
V roce 2012 bylo na jarních svodech posouzeno 9 jedincù plemene VOD (5 psù, 4 feny), u 1
psa byl zaznamenán neúplný chrup (P 1), u 1 psa bázlivá povaha, u 1 feny nepravidelný skus,
ostatní byli posouzeni bez nálezu.
Výsledky výbìrù do chovu v r. 2012
V roce 2012 bylo posouzeno pøi výbìrech do chovu 11 jedincù VOD (5 psù, 6 fen). U jednoho
psa byl zaznamenán klešový skus a nebyl do chovu zaøazen. Ostatní byli do chovu vybráni. U
1 psa a 1 feny nebyly shledány žádné vady. U dalších jedincù byly zaznamenány tyto menší
vady: 3 x spáditá záï a níže nasazený prut, 2 x postoj a mechanika pohybu pánevních
konèetin, 1 x nevýrazné pøedhrudí, 2 x slabší osrstìní a 1 x výskyt vìtších bílých znakù.
zpracoval MVDr. Ladislav Èech
-13-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
AKTUÁLNÍ SEZNAM CHOVNÝCH PSÙ VOK K 30.4.2013
Alan od Potoka Kaèáku
PLZÁKOVÁ Pavla,
Na Prùhonu 421/34, 353 01 Mariánské Láznì
Akim z Mervartova dvora
BAŠEK Jaroslav,
Rozkoš 39 - Kounov, 518 01 Dobruška
Akim Katafygi
NYTLOVÁ Michaela,
Chodská 13, 612 00 Brno
Alex Agiber
POKORNÝ František,
Na Stráži VII/374, 273 02 Tuchlovice
Alex od Mìsteckého hájku
VANÌK Luboš,
696 81 Bzenec - Dùbrava
Almond Alfa Ori
VLÈEK Jindøich,
Za Mototechnou 2651/6, 155 00 Praha 5
Andreas Casta Argentum
TOUŠOVÁ Erika,
K Lukárnì 153, 267 42 Broumy
Antony Shefis
PIFKOVÁ Veronika,
Štefánikova 1365, 760 01 Zlín
Antriel Silvery Shine
KOFNOVCOVÁ Zuzana,
Ke hradu 370, 251 66 Mirošovice
Aron z Pòovského revíru
BRÙŽKOVÁ Anna,
Frýdlanská 10, 182 00 Praha 8
Arrax vom Forst Eibenstein
KAZDA Milan,
Art Viva Mistica
SEDLÁÈEK Michal,
V polích 1384, 289 22 Lysá nad Labem
Masarykova 2281, 580 01 Havlíèkùv Brod
Artico ze Šenkova dvora
VAZAÈOVÁ Štìpánka, Ing. ,
Arthur Elwood Agamysh
MAISNAROVÁ Veronika,
Rejta 1180, 374 01 Trhové Sviny
Èajkovského 909, 500 09 Hradec Králové
Artur od Haltýøe
KADLEC Martin,
Ukrajinská 2082, 252 28 Èernošice II
Arun z Martinského vrchu
MARTINÁKOVÁ Dagmar, Bc.,
Lešetínská 3, 750 02 Pøerov
-14-
Zpravodaj 2013/1
Asher Agamysh
KRUTIŠOVÁ Zuzana a Adam,
Hádecká 108/1, 614 00 Brno
Atos z Kopøivnického údolí
BABINEC Josef, Ing. ,
Høbitovní 55/9, 742 21 Kopøivnice
Atrey Forever Hero of Diam Weim
VARGA Miroslav, Ing. arch.,
Valtická 17,628 00 Brno
Avant Garde Shefis
WÁGNEROVÁ Lucie, Ing.,
793 35 Rudná pod Pradìdem 185
Ax Grey Eminence
HADÁÈKOVÁ Markéta,
Setìkovy 15, 264 01 Sedlèany
Axel Šedé tornádo
KRAUS Miloslav,
Lošany 59, 280 02 Kolín 2
Ayrony Agiber
VESELÁ Lenka,
Vìtrná 542/5, 669 04 Znojmo
Bak Køižanovského polesí
ŠMELHAUS Petr, Ing. ,
Za rybníkem 616, 252 42 Jesenice
Baron ze Skøivolánù
BROMOVÁ Markéta,
Lhota u Pøíbramì 21, 261 01 Pøíbram
Bastien Prodomasua Praga
NÌMEÈKOVÁ Jana,
Pražská 6, 250 69 Máslovice
Ben od Škaredé jedle
DVOØÁÈKOVÁ Jana,
Kunièky 83, 679 02 Rájec
Benny z Podhradí Velhartic
BOUBERLE Václav,
Støážov 336, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Bogei Artemis Terra
ŽÍŽALOVÁ Kristýna,
Hyblerové 530, 149 00 Praha 4
Bon z Danèí paseky
SMETANA Zdenìk,
Táborská 574, 391 43 Mladá Vožice
Boro z Mervartova dvora
KUBEŠA Pavel,
Mezina 86, 792 01 Bruntál
Brain Alfa Ori
FRYBLÍK Tomáš, Ing.,
Polská 57, 779 00 Olomouc
Brek Katafygi
ROZEHNALOVÁ Petra,
Šamonilova 1390, 252 19 Rudná
-15-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Brilliant Shefis
PIFKOVÁ Veronika,
Štefánikova 1365, 760 01 Zlín
Briton Alfa Ori
KOMAROV Roman,
Oslavanská 92, 664 91 Ivanèice
Brix Šedý rebel
NAÏ Pavel, Ing. ,
Rudice 294, 670 06 Jedovnice
Brody od Potoka Kaèáku
VANÈOVÁ Jana,
Osvobození 75, 273 03 Stochov
Bromhund Sensation at Greynie
ZDRÁHALOVÁ Barbora,
Nová 185, 768 52 Míškovice
Caramel Love de Donawitz
KØÍŽOVÁ Tereza,
Nížkovice 140, 684 01 Slavkov u Brna
Cartier Love de Donawitz
HAMRLOVÁ Simona,
683 52 Zbýšov 241
Drak ze Skøivolánù
ZVÌØINOVÁ Kristýna,
Tyršova 1040, 752 01 Kojetín
Drake od Plasoku
PROCHÁZKA Josef,
Otokara Bøeziny 27, 669 07 Znojmo
Drake Sireva
MEDØICKÁ Simona,
Dukelských hrdinù 108, 435 32 Mariánské Radèice
Enryb Ready to Party
ZELENKOVÁ Markéta,
Pod Skalou 162, 267 06 Hýskov
Fido od Èervenického potoka
KULHÁNEK Vladimír,
Vepøová 100, 592 11 Velká Losenice
Fido Šedý lovec
SUCHOMEL Vlastimil,
Komenského náb. 2107/12, 690 02 Bøeclav
Flok Akibon
MARKOVÁ Agáta,
Boøivojova 108, 130 00 Praha 3
Fox z Šonovských hor
KARANSKÝ Petr,
Družstevní 138, 530 09 Pardubice
Fredy od Jituše
KOTEK Milan,
Dvoøákova 669, 360 17 Karlovy Vary
Grey ze Sedleckých skal
VLK Josef,
U Stadionu 452, 675 21 Okøíšky
-16-
Zpravodaj 2013/1
Hanky Panky with Sirius Nova
ROFLÍKOVÁ Jana,
Draguš 695, 439 42 Postoloprty
Hary z Javorové aleje
PEØIÈKA Jan,
Marefy 22, 685 01 Buèovice
Ir z Prýglova dvora
KOÈAØÍK Stanislav,
Hostìnice 12, 664 04 Mokrá
Ivanhoe Grey Fellow
GRATCL Jaromír,
664 54 Tìšany 423,
Jorik Elika Bohemia
NOVOTNÝ Oldøich, Bc.,
549 08 Provodov-Šonov 63
Leny ze Zábìhlického domu
BÁRTA Pavel,
Mrak z Kaznìjova
URBANOVÁ Lenka,
Tehovská 56, 100 00 Praha 10
V Úvoze 343, 331 51 Kaznìjov
Ogar od Štikova
VYHLÍDAL Pavel, Ing. ,
Lipová 892, 593 01 Bystøice nad Pernštejnem
Naughty Alf ze Rpetské stránì
TOMÁNKOVÁ Martina,
Zavadilka 26, 288 02 Jizbice-Zavadilka
Rock Star Rivertone
PIFKOVÁ Veronika,
Štefánikova 1365, 760 01 Zlín
Silvestre Romulus
HRABÁKOVÁ Eva,
Tø. Budovatelù 2325/84, 434 01 Most
Yard Andìlský hrad
KREJZA Antonín,
Jiráskovo nám. 494, 439 42 Postoloprty
Yasutomi Fenomena Team
DIVIŠOVÁ Kateøina,
Razová 244, 792 01 Razová
Žak z Danèí paseky
VÙCHOVÁ Iveta,
Bezruèova 176, 333 01 Stod
-17-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
AKTUÁLNÍ SEZNAM CHOVNÝCH PSÙ VOD K 30.4.2013
Achim ze Štíteckých zahrad
Dušková Eva,
Sportovní 188, 789 91 Štíty
Albrecht z Dubového návrší
Uchytil František,
V zahrádkách1301/III, 290 01 Podìbrady
A Navy Officer of the Windy Spot
Hájková Blanka,
U potoka 764, 561 51 Letohrad
Andy od Zbynických rybníkù
Tomeš Miroslav,
Myslbekova 566, 417 01 Dubí
Aron z Bivojkovy obùrky
Králová Jana,
Dukelská 1854/16, 412 01 Litomìøice
A Sun of Cato Sanelle Sirrah
Mitrychová Lenka, Mgr.,
744 01 Bordovice 87
Atos z Bivojkovy obùrky
Henrych Jiøí, MUDr.,
411 11 Sulejovice 63,
Body Silver od Gallasù
Janko Milan,
739 98 Mosty u Jablùnkova 160
Car Dobrý lov
Vlèek Josef,
Drahotín 5, 345 22 Pobìžovice
Cedro od Karlovy boudy
Machút Miloš,
Bìleè nad Orlicí 94, 503 46 Tøebechovice
Cyrus z Korunova dola
Mitrychová Lenka, Mgr.,
744 01 Bordovice 87
Deano z Šafranice
Doležal Stanislav, Ing.,
Bezdìkov 101, 535 01 Pøelouè
Eddy Anisok
Kaván Jiøí,
543 41 Dolní Lánov 264
Elliott Silver od Gallasù
Klíma Vladimír,
387 32 Sedlice 329
Farao z Tolštejna
Èech Ladislav, MVDr.,
592 41, Daleèín 109
Gaius z Tolštejna
Èech Ladislav, MVDr.,
592 41, Daleèín 109
-18-
Zpravodaj 2013/1
Goliáš z Tolštejna
Štorek Zdenìk,
Vetlá 99, 413 01 Roudnice nad Labem
Garp Anisok
Boudný Petr,
Bøezina 14, 679 05 Køtiny
Hasan Anisok
Zavøelová Kateøina,
Franzova 12, 614 00 Brno
Chess z Korunova dola
Zapletalová Alena, Mgr.,
Úhošany 45, 432 01 Kadaò
Imp z Korunova dola
Hnátek Jiøí, MUDr.,
257 24 Chocerady 273
Indigo z Korunova dola
Zábranský Jindra, Ing.,
742 73 Veøovice 185
Ursus ze Selské jizby
Kopecký Jiøí, MUDr.,
Nejedlého 515, 363 01 Ostrov
Zoro Anisok
Boudný Petr,
Bøezina 14, 679 05 Køtiny
-19-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
PREZENTACE CHOVNÝCH PSÙ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Ve Zpravodaji a na webových stránkách jsou uveøejnìny karty novì uchovnìných psù VOD a
VOK, jejichž majitelé zaslali potøebné podklady. Podrobné informace o všech chovných psech
najdete na adrese www.weimaraner-club.cz – chov – chovní psi.
Pokud máte zájem o prezentaci svého chovného psa (VOD i VOK) na webových stránkách
KCHVO a ve Zpravodaji, zašlete poradci pro VOD MVDr. Èechovi:
1. oboustrannou kopii prùkazu pùvodu
2. digitální fotografii psa ve výstavním postoji a v dostateèné kvalitì (velikost 1 MB a více)
3. vyplnìný formuláø „Údaje pro prezentaci chovného psa“ (ke stažení na adrese
www.weimaraner-club.cz/chovatelske_dokumentace.html)
MVDr. Èech po kontrole a kompletaci pøedepsaných údajù zašle materiály tiskové
referentce ke zveøejnìní.
UPOZORNÌNÍ !
V poslední dobì se množí pøípady, kdy nejsou poradcùm chovu
ve stanovených termínech zasílány doklady o krytí feny a výsledky krytí
(Hlášení vrhu nebo nezabøeznutí).Upozoròuji, že se jedná o porušení
Pravidel pro chov KCHVO ÈR a tyto pøípady budou pøedávány k øešení DK.
MVDr. Šonka, hlavní poradce chovu
-20-
Zpravodaj 2013/1
VZOR BONITAÈNÍ KARTY
Jméno:
Plemeno:
Výmarský ohaø krátkosrstý
Výmarský ohaø dlouhosrstý
Pohlaví: pes
fena
Výška v kohoutku:
Chrup:
úplný
pøezubený
chudozubý
A
B
C
Skus:
nùžkový
klešový
nepravidelný
D
E
F
Hlava:
ušlechtilá (pohlavní výraz dobøe vyjádøen)
pøíliš široká lebka
pøíliš krátká morda
tìžká, ménì ušlechtilá
nedostateènì vyjádøený pohlavní výraz
Krk:
krátký
volná kùže na krku
Hrudník: (vady v utváøení hrudníku)
mìlký
plochý
sudovitý
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Høbet:
ideální høbetní linie
mírnì pronesený èi mìkký høbet
klenutý høbet
klenutá bedra
mírnì pøestavìná záï
spáditá (sražená záï)
Q
R
S
T
U
V
Prut:
správnì nasazen a nesen
vady v nasazení (nesení)
W
X
-21-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Konèetiny:
vady v postavení a úhlení hrudních konèetin
vady v postavení a úhlení pánevních konèetin
Y
Z
Osrstìní:
pøíliš dlouhá
pøíliš krátká
stockhaar
Barva:
støíbrná
myší šeï
srnèí šeï
nestandardní: nažloutlá barva
nahnìdlá barva
hnìdé pálení
d
e
f
g
h
i
Bílé znaky:
malá náprsenka
velká náprsenka
bílé prsty
bílé znaky mimo hruï a prsty
j
k
l
m
Drápy:
svìtle šedé
tmavì šedé
èerné
n
o
p
Povaha:
klidná
temperamentní
plachá
agresivní
1
2
3
4
Do chovu:
zaøazen dne
nezaøezen, dùvod
nezaøazen
a
b
c
Bonitaèní kód:
Poznámky poradce chovu a komise pro výbìr do chovu:
Podpisy komise:
-22-
Zpravodaj 2013/1
ANDREAS CASTA ARGENTUM
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
DKK
typ zkoušek
PZ
LZ
SZVP
ÈLP/VOK/7501/11
17.4.2009
Tipplová Martina
Toušová Erika
Svatá 152
Zdice 267 51
605 743 318
[email protected]
69ADGSWfn1
A/A
datum
25.9.2010
30.7.2011
18.9.2011
místo
cena
Javor
I.
Hlavòovice
I.
Karlovy Vary II.
typ výstavy
datum
Mezinárodní
KV KCHVO
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
KV KCHVO
Mezinárodní
Národní
Národní
Národní
Mezinárodní
7.11.2009
15.5.2010
21.8.2010
22.8.2010
20.11.2010
21.11.2010
18.2.2011
7.5.2011
14.5.2011
21.5.2011
4.6.2011
7.1.2012
28.1.2012
body
nos
289
226
89
4
4
vystavování
záznamy
vítìz zkoušek
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Praha
Praha
Bratislava
Bratislava
Nitra
Nitra
Prešov
È.Hrádek
Praha
Litomìøice
Klatovy
Brno
Trenèín
Buba
Buba
Maissen
Stanovský
Piskay
Radu
Skok
Koèová
Dvoøák
VN
V4
V1, CAJC
V1, CAJC
V1, CAC, res.CACIB
V2, res.CAC, res.CACIB
V1, CAC, CACIB, East Winner
V2, res.CAC
V1, CAC, CACIB, BOB, Vítìz Prahy
V1, CAC
V2, res.CAC
V1, CAC
V1, CAC, res.CACIB
Fialová
Siejkowski
Stanovský
JUNIOR ŠAMPION SK
ŠAMPION KRÁSY SK
ŠAMPION KRÁSY CZ
-23-
výška
ANDREAS CASTA ARGENTUM
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-24-
Zpravodaj 2013/1
ARUN Z MARTINSKÉHO VRCHU
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
www
Bonitaèní kód
DKK
typ zkoušek
PZ
LZ
ÈLP/VOK/8278/12, SPKP 1198
22.12.2009
Lukáèová Petronela, Nitra, SK
Bc. Martináková Dagmar
Lešetínská 3
75002 Pøerov
602 500 653
[email protected]
http://www.wajmy.estranky.cz/
67ADIQWen2
A/A
datum
3.9.2011
4.8.2012
místo
cena
Fulnek
Trutnov
I.
I.
body
nos
288
236
4
4
vystavování
typ výstavy
datum
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Klubová
5.2.2011
25.6.2011
24.9.2011
15.9.2011
Brno
Brno
Tuln
Telè
Fialová
Brabletz
Schimpf
Janèík
V1, CAJC
V2
V1, CACA, res.CACIB
V
-25-
záznamy
výška
ARUN Z MARTINSKÉHO VRCHU
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-26-
Zpravodaj 2013/1
ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
www
Bonitaèní kód
typ zkoušek
ZV CACT
LZ
PZ
PZ
VZ
ÈLP/VOK/8330/12
22.3.2011
Šlamborová Veronika, Praha
Ing. arch. Varga Miroslav
Valtická 17
628 00 Brno
777 936 057
[email protected]
www.a-weim.com
66ADGQWen1
datum
21.4.2012
25.8.2012
8.8.2012
22.9.2012
6.-7.10.2012
místo
cena
Blažovice
Strakovl
Nám욝 n. O
Martinice
Lukov-Štìpánov
typ výstavy
datum
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Speciální
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Klubová
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Národní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
4.10.2012
3.10.2012
29.9.2012
15.9.2012
19.8.2012
18.8.2012
30.6.2012
23.6.2012
10.6.2012
9.6.2012
27.5.2012
13.5.2012
12.5.2012
6.5.2012
22.4.2012
18.2.2012
17.2.2012
16.2.2012
5.2.2012
4.2.2012
28.1.2012
15.1.2012
7.1.2012
I.
I.
I.
I.
I.
body
nos
vystavování
213
216
294
270
470
4
4
4
4
4
3
4
4
4
záznamy
vítìz zkoušek
3. místo
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
Praha
Praha
Brno
Telè
Bratislava
SK
Klatovy
Brno
Erfurt
Erfurt
Radošovce
Bratislava
Bratislava
Drážïany
Drážïany
Budapeš
Budapeš
Budapeš
Brno
Brno
Trenèín
Norimberk
Brno
Koldinský
Dvoøák
Šimek
Janèík
Horváth
Stanovský
Koldinský
V1, CAC,CAC ÈMKU, CACIB
-27-
Jarmer
Rossier
Koèová
Romanescu
Piskay
Luknár
Muller
Kordos
Blaha
Sándor
Piskay
Nahodil
Stanovský
Beyersdorf
Siejkowski
výška
V1, CAC,CAC ÈMKU CACIB,BOB, BIG5
V1, CAC, NÁRODNÍ VÍTÌZ
V2, res.CAC
V1, CAC, CACIB
V1, CAC, CACIB
V1, CAC
V1, CAC, CACIB, BOB, R.BIG
V1, VDH (CAJC)
V1, VDH (CAJC)
V1, CAJC,
VD3
V1,CAJC, Crufts nomination 2013
V1, CAJC
V1, VDH (CAJC)
VD
VD2
V2
V1,CAJC, JBOB, BOB
V2/6
V2/4
V1, VDH (CAJC), JBOB
V1,CAJC,BOJ,JBIG,JBOD
JUNIOR ŠAMPION ÈR, SK, D
ŠAMPION ÈR, SK
ATREY FOREVER HERO OF DIAM WEIM
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-28-
Zpravodaj 2013/1
AXEL ŠEDÉ TORNÁDO
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
ÈLP/VOK/7726/13
27.11.2009
Helešicová Jana, Lužice
Kraus Miloslav
Lošany 59
230 02 Kolín 2
602 781 224
[email protected]
68 ADGQWen1
typ zkoušek
ZV
LZ
PZ
datum
8.5.2012
19.8.2012
6.10.2012
typ výstavy
Klubová KCHVO
Mezinárodní
Mezinárodní
Národní
Klubová KCHVO
Mezinárodní
Mezinárodní
Mezinárodní
místo
cena
Kolín
I.
Všejany
II.
Praha východ i.
datum
15.5.2010
9.10.2010
25.6.2011
16.7.2011
11.9.2011
8.10.2011
5.5.2011
8.11.2012
body
nos
vystavování
194
212
285
3
4
4
III
IV
IV
záznamy
vítìz zkoušek
místo
rozhodèí
udìlné ocenìní
výška
Prùhonice
È. Budìjovice
Brno
Ml. Boleslav
Ohrada
È. Budìjovice
Praha
Praha
Vlasák
Fialová
VN 4
V2
V1
V1, CAC
V3
V4
V3
V3
68
-29-
Koèová
Fialová
Dvoøák
AXEL ŠEDÉ TORNÁDO
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-30-
Zpravodaj 2013/1
BRITON ALFA ORI
Èlp
datum narození
Chovatel
Majitel
Adresa
Mobil
E-mail
Bonitaèní kód
ÈLP/VOK/7764/12
12.2.2010
Marková Simona
Komarov Pavel
Oslavanská 92
664 91 Ivanèice
603 361 031
[email protected]
68 ADGQWdkn2
typ zkoušek
ZV
PZ
LZ
SZVP
datum
23.4.2011
21.5.2011
23.7.2011
24.7.2011
typ výstavy
Klubová KCHVO
místo
cena
Neslovice
Senorady
Neslovice
Oslavany
datum
12.5.2012
I.
I.
I.
I.
místo
body
nos
209
295
232
92
4
4
4
rozhodèí
Dìtenice
vystavování
udìlné ocenìní
V
-31-
záznamy
výška
BRITON ALFA ORI
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-32-
Zpravodaj 2013/1
ZPRÁVA VÝCVIKÁØE
O akcích poøádaných naším klubem jste se mohli doèíst v minulém èísle zpravodaje, takže je
jen ve struènosti pøipomenu. V loòském roce klub poøádal troje zkoušky – zkoušky vloh, lesní
zkoušky a klubovou soutìž skládající se z podzimních zkoušek a speciálních zkoušek z vodní
práce se zadáváním titulù CACT a Res. CACT.
Zkoušky vloh se konaly ve Vážanech u Vyškova. Bylo pøihlášeno 10 psù, nastoupilo 9 a
všichni uspìli. Osm psù prospìlo v I.cenì, jeden ve III. Vítìzkou se stala fena VO
dlouhosrstého Backie ze Sušické doliny vedená Jiøím Lvovským, a to poètem 226 bodù. Druhé
místo poètem 225 bodù obsadila fena VOK Heda z Velenovského boru vedená Ing. Martinem
Koèím. Tøetí místo pøipadlo opìt fenì VOK Carrie Love de Donawitz vedené Lenkou
Mikundovou, dnes Hrabalovou.
V poøadí druhé – lesní zkoušky se konaly v honitbì mysliveckého sdružení v Okøíškách . Na
zkoušky bylo pøihlášeno 10 psù a všichni nastoupili. Uspìlo 9 psù, z toho 8 v I. cenì a 1 ve III.
cenì. Jeden pes byl vùdcem odvolán. Vítìzem se poètem bodù 240 stal VOK Ayrony Agiber
vedený Lenkou Veselou. Na druhém místì se stejným poètem bodù umístil starší pes VOK
Alan od potoka Kaèáku vedený Pavlou Plzákovou. Tøetí místo pøipadlo poètem bodù 237 na
VOK Coudy z Pokojovických strání pod vedením Libora Janouška.
Poslední se konala 8. a 9. záøí klubová soutìž složená z podzimních zkoušek a zkoušek z
vodní práce v Pøerovì nad Labem. Do klubové soutìže bylo pøihlášeno 12 psù, pouze na
podzimní zkoušky 3 psi a na vodní práci 1 pes. Vítìzkou se stala fena VOK Lara z
Postupických lesù vedená Josefem Herinkem s poètem bodù 400 v I. cenì a získala titul
Klubový vítìz a CACT. Druhé místo a titul Res. CACT obdržel VOK Ayrony Agiber vedený
Lenkou Veselou. Poèet bodù 397 a I. cena. Jako tøetí se poètem bodù 395 v I.cenì umístil Art
Viva Mystica pod vedením Martiny Sedláèkové.
V loòském roce se zúèastnilo všech pracovních zkoušek 360 VO, a to na VZ 24, LZ 64, PZ 138,
ZV 74, SZVP 53, BZ 7.
Typ
zkoušek
I. cena
II. cena
III. cena
Neuspìl
PZ
101
16
6
15
ZV
62
10
BZ
2
3
1
1
SZVP
33
14
1
5
VZ
16
3
LZ
36
14
-33-
2
5
7
7
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Jak jistì všichni sledujete, v loòském roce bylo zastoupeno plemeno VO na vrcholných
soutìžích MRK a MKP. Simona Marková se svým psem Best Alfa Ori v obou soutìžích velice
dobøe uspìli. Na Memoriálu Richarda Knolla získala I.cenu, 454 bodù a titul CACT a celkovì
obsadila 4.místo. Memoriál Karla Podhajského dokonèila ve III.cenì s poètem bodù 441 a
celkovì obsadila 9.místo. Kdo zná nároènost tìchto soutìží, musí ocenit jejich úspìch.
Dále bych rád vyhodnotil další roèník soutìže o Pohár Františka Krejèího. Do soutìže se
zapojilo 9 psù na ZV, 10 psù na LZ a 12 psù na KS. Vítìzkou se stala Lenka Veselá s VOK
Ayrony Agiber, která získala na LZ 240 bodù a na klubové soutìži 397 bodù, což je podle
pøepoètu 196 bodù.
V letošním roce splnili podmínky pro získání vùdcovských odznakù 4 naši èlenové.
Eva Hrabáková
MVDr. Jana Koèová
Veronika Pifková
Ladislav Voborník
bronzový a støíbrný
bronzový
bronzový
bronzový
Dìkuji všem pøátelùm myslivecké kynologie a výmarského ohaøe, kteøí umožnili poøádání
zkoušek ve svých honitbách a nelitovali svého volného èasu a úsilí. Pøesto, že je stále tìžší
vzhledem k pøírodním podmínkám najít vhodné honitby, stále ještì se to díky tìmto
nadšencùm daøí. Také dìkuji všem úèastníkùm zkoušek za hezkou možnost setkávat se a
sledovat vývoj výmarského ohaøe po pracovní stránce. Blahopøeji vítìzùm a pøeji všem elán a
nadšení pøi výcviku. Tìším se na pøíští setkání v roce 2013.
Milan Kazda
výcvikáø
-34-
Zpravodaj 2013/1
KLUBOVÁ PRACOVNÍ SOUTÌŽ –
IV. ROÈNÍK POHÁRU FRANTIŠKA KREJÈÍHO
Pro rok 2013 plánuje KCHVO troje zkoušky z výkonu.
Soutìžíme opìt o Pohár Františka Krejèího a pøipomínáme podmínky soutìže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soutìž je urèena vùdcùm - èlenùm KCHVO a jejich psùm. V pøípadì spoluvlastnictví
musí být vùdce èlenem KCHVO.
Úèast v soutìži není nikterak limitována vìkem psa ani vùdce
Jednotlivé èásti soutìže se øídí platnými Zkušebními øády pro zkoušky loveckých
plemen psù
Do soutìže se zapoèítávají body získané na klubových zkouškách KCHVO
poøádaných v jednom kalendáøním roce
Bodové ohodnocení každých zkoušek je dáno procentním podílem bodù na tìchto
klubových zkouškách dosažených z poètu maximálního
Celkovými vítìzi se stávají pes a jeho vùdce (stálá dvojice na všech typech zkoušek)
s nejvyšším souètem procentních bodù ze všech typù klubových zkoušek v sezónì
získaných
Ze soutìže jsou automaticky vylouèeni vùdci, kteøí nedodrží propozice jednotlivých
klubových zkoušek a vùdci, kteøí se hrubým zpùsobem prohøeší proti Zkušebním
øádùm, mysliveckým tradicím, nebo myslivecké a chovatelské etice, jakož i vùdci
s nesportovním chováním
Vítìz bude odmìnìn pamìtním listem, upomínkovou cenou – pøedání probìhne na
výroèní schùzi, zveøejnìním v klubovém periodiku a fotografií v kronice KCHVO.
V pøípadì rovnosti bodù platí poøadí ve smyslu ZØ.
-35-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
OLŠINA OPÌT PATØILA VÝMARSKÝM OHAØÙM
Druhý výcvikový víkend KCHVO na Olšinì probìhl ve dnech 26.-28.4.2013. Výcviku se
úèastnilo 10 výmarských ohaøù, 1 èeský fousek, 1 NKO a 1 maïarský hrubosrstý ohaø.
Sešli se psi na rùzném stupni vycvièenosti od šestimìsíèního zaèáteèníka až po psy, kteøí mìli
za sebou ZV a PZ a svou pøípravu smìøovali na lesní zkoušky.
Výcvik v poli se zamìøil pøedevším na nácvik hledání, vystavování a klidu pøed zvìøí pernatou
a srstnatou (køepelka, bažant, divoký králík) a základy výcviku aportování. Zkušenìjší mìli
možnost vyzkoušet si vleèky a dohledávky s pernatou i srstnatou zvìøí.
Jedno odpoledne jsme spoleènì strávili v lese, kde jsme si podrobnì vysvìtlili problematiku
práce psa na pobarvené stopì, jednotlivé typy práce (vodiè, hlasiè, oznamovaè, hlasitý
oznamovaè), zpùsob jejich výcviku i možná úskalí, která nás pøi nìm mohou potkat. Nìkteøí
psi zde vyzkoušeli svou první práci na barvì a prokázali, že výmarský ohaø je oprávnìnì
považován za plemeno, kterému je tato práce vrozená a vyniká v ní.
Pokroèilejší pak nacvièovali i další lesní disciplíny – dohledávky lišky, zvìøe pernaté a srstnaté,
vleèky, šoulaèky i obávanou disciplínu klid na stanovišti.
Teplé poèasí prvních dvou dní nám umožnilo také výcvik vodní práce – pøedevším pøinášení
kachny z hluboké vody.
Dá se øíci, že jsme v prùbìhu 3 dnù zvládli procvièit všechny disciplíny, které na ohaøe èekají
pøi lesních i podzimních zkouškách.
Dva veèery pøi moravském vínì pak patøily diskusi nejen o zkušebních øádech, pøípravì na
zkoušky a jejich organizaci, další problematice chovu a výcviku loveckých psù, ale také
myslivecké kynologii, historii lovu a mysliveckým tradicím èi myslivecké mluvì.
-36-
Zpravodaj 2013/1
Tak jako v loòském roce se na vedení výcviku podíleli Martin a Jana Koèovi a hlavní poradce
chovu MVDr. Jaroslav Šonka. Jeden den s výcvikem pøijeli pomoci a o bohaté zkušenosti se
podìlili všestranní rozhodèí a vùdci na vrcholných soutìžích ohaøù pan Bøetislav Uchytil ml. a
MVDr. František Šimek. Všem patøí podìkování. Stejnì tak jako VLS Horní Planá a MS Horní
Planá, kteøí pro výcvik zapùjèili své honitby.
Nároèný (pro psy i vùdce) pracovní program byl zpestøen o komentovanou prohlídku trofejí
ulovených v loòském roce v divizi VLS Horní Planá, jejíž pøehlídka v dobì výcviku probíhala,
výlet po vojenském prostoru Boletice s výstupem na vyhlídku Knížecí stolec s lesními porosty
tragicky postiženými v roce 2007 orkánem Kyrill, èi setkání se dvìma tøímìsíèními medvíïaty
medvìda hnìdého Martinem a Agátou, se kterými známý tvùrce veèerníèkù pan Václav
Chaloupek právì pøipravuje nové díly pøíbìhù.
Myslím, že víkend splnil své poslání – byl skuteènì pøátelským klubovým setkáním, kde starší
a zkušenìjší vùdci a chovatelé pøedávají zkušenosti tìm ménì zkušeným, kteøí si z tohoto
setkání snad odváželi nejen informace o metodice výcviku, ale pøedevším to, že výcvik
loveckého ohaøe znamená pøípravu na skuteèné situace, které psa èekají a jejichž vyøešení od
nìj budeme vyžadovat v praxi pøi lovu. Pro nìkteré výcvik povede k dobrému zvládnutí
poslušnosti a ovladatelnosti psa, pro jiné snad cesta s jejich výmarským ohaøem pùjde ještì
dál a oni èasem pochopí ono nadšení a zanícení, se kterým byly vyprávìny lovecké zážitky s
našimi psy, které pro nás ve vìtšinì pøípadù znamenají nejkrásnìjší okamžiky prožívané pøi
výkonu myslivosti.
Rádi bychom, aby se jarní setkání výmarských ohaøù na Olšinì stalo tradièní akcí našeho
klubu, a tak se tìšíme, že se zde i v pøíštím roce opìt setkáme s majiteli a pøíznivci výmarských
ohaøù.
MVDr. Jana Koèová
-37-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZKOUŠKY VLOH KCHVO VYKÁÒ
V nedìli 5.5.2013 se ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Vykáò u Nymburka konaly první
letošní klubové zkoušky - Zkoušky vloh. Z rozpaèitého rána se nakonec vyklubal sluneèný a
teplý den, ale díky tomu, že honitba byla pomìrnì dobøe zazvìøená, se úèastníkùm daøilo a
zkoušky probìhly rychle a korektnì.
Pøihlášeno bylo 11 VOK, 1 VOD a 1 nìmecký krátkosrstý ohaø, kteøí se rozdìlili do dvou
skupin. Posuzováni byli pány rozhodèími V. Kuškou, S. Ludvíkem, dr. Lískou a P. Nováèkem.
Pole byla v docházkové vzdálenosti od myslivecké chaty, která poskytla úèastníkùm zázemí –
nemuseli tedy nikam pøejíždìt auty. Vystavení mìli psi možnost prokázat hlavnì na zajíci, ale
našel se i bažant a dokonce i koroptev. Témìø všichni úèastníci na zkouškách uspìli –
dokonèilo jich 12, z toho 11 v I. cenì.
V prùbìhu zkoušení a posuzování, ale i bìhem pøípravy vyhlášení výsledkù vládla pøíjemná
atmosféra. Zkoušky byly výbornì pøipravené, za což patøí velký dík nejenom tamnímu
mysliveckému sdružení, ale pøedevším výcvikáøi klubu Milanu Kazdovi. Všichni úspìšní
úèastníci si odváželi kromì radosti z dobøe vykonané práce a poháru také hodnotné vìcné
ceny. Snad tento pøíjemný a úspìšný den pøedznamenal celou letošní zkouškovou sezonu.
-38-
Zpravodaj 2013/1
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Poøadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Jméno, pohlaví a plemeno psa
Vùdce
Carmen ze stáje Sonáta, fena VOK
Dixie od potoka Kaèáku, fena VOK
Colin Alfa Ori, pes VOK
Dessireé Pontanus, fena VOK
Day for William Pontanus, pes VOK
A’Viol Lilly Fragoli d’Argento Suerte, fena VOK
Cora z Keblouky, fena NKO
Amaretto Marcati Silver Sfinx, pes VOK
Arthur Magical Heart Silvespoir, pes VOK
Casin z Pankráckého vršíèku, pes VOK
Draga from Pontanus, fena VOK
Bessy od sv.Petra v okovech, fena VOK
Bessy od Sušické doliny, fena VOD
Martina Hajná
Martina Sedláèková
Simona Marková
Eva Hrabáková
Pavel Švarc
Michaela Šmegrová
Jaroslav Procházka
Zuzana Janušíková
Lenka Nìmcová
Václav Švejda
Martin Èvanèara
Václav Parýzek
Miroslava Váchalová
-39-
Poèet bodù
Cena
225
225
221
220
218
216
211
211
210
204
192
178
odstoupil
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝSLEDKY VOLEB DO ORGÁNÙ KCHVO - ŠTOKY 9.3.2013
pøedseda
výcvikáø
Ing. Martin KOÈÍ
Ing. Martin BÖHM
JUDr. Jaroslav DANÌK
Bc. Pavel Dvoøák
Ing. Simona MEDØICKÁ
Ing. Miroslav ŠPAÈEK
Kateøina JIRKOVÁ
Romana MARKOVÁ
Václav KUŠKA
Veronika PIFKOVÁ
Milan KAZDA
67
66
85
47
53
75
58
71
89
42
130
hlavní poradce chovu
MVDr. Jaroslav ŠONKA
132
poradce chovu VOD
MVDr. Ladislav ÈECH
127
tiskový referent
MVDr. Jana KOÈOVÁ
MUDr. Jana PÍCHOVÁ
Vìra KLEINOVÁ
Jana NÌMEÈKOVÁ
Pavel KLEIN
Pavel KUBEŠA
JUDr. Stan.BEDNÁØOVÁ
Lenka HRABALOVÁ
Hubert KREPS
61
72
61
73
63
70
126
112
123
místopøedseda
jednatel
ekonom
matrikáø
výstavní referent
skladový referent
dozorèí komise
VÝŠE ÈLENSKÝCH PØÍSPÌVKÙ
Øádný èlen
Èlen nad 65 let vìku
Nový èlen (vèetnì zápisného)
Poplatek za výbìr do chovu
400 Kè
200 Kè
500 Kè
1000 Kè
Vydání dalšího doporuèení ke krytí 444 Kè
z dùvodù na stranì chovatele feny
Platí se na úèet KCHVO
Platí se na úèet KCHVO
Platí se na úèet KCHVO
Pro èleny KCHVO sleva 80% jako èlenský bonus,
platí se hotovì pøi výbìru do chovu.
Platí se na úèet KCHVO
Všechny platby se provádí na úèet KCHVO. Variabilní symbol je vždy èíslo èlenského prùkazu.
Mimo úèet klubu nebudou platby pøijímány (s výjimkou poplatku za uchovnìní). Poplatky za klubové
akce jsou uvádìny v propozicích a platí se rovnìž výluènì na úèet s uvedením èísla èlenského
prùkazu jako v.s.
ROÈNÍ ÈLENSKÝ PØÍSPÌVEK JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDÌJI DO ÈLENSKÉ SCHÙZE.
Po tomto termínu platba vèetnì penále z prodlení 100 Kè!
Èíslo úètu: 162 376 1329 / 0800
IBAN: CZ69 0800 0000 0016 2376 1329
BIC: GIBACZPX
-40-
Zpravodaj 2013/1
ZPRÁVA EKONOMA ZA ROK 2012
Vážení pøátelé,
uplynulý rok 2012 byl pro náš klub z ekonomického hlediska ziskový. Poøádali jsme dvì
výstavy, zkoušky vloh,lesní zkoušky, podzimní + specialní vodní práci a výcvikové víkendy. Do
výdajù na výstavy, zkoušky a víkendy se zapoèítání cestovní náhrady pro rozhodèí, výbor, atd.
a do pøíjmù prodej upomínkových pøedmìt a výbìr do chovu.
Na zaèátku roku 2012 bylo na úètì 461.888,96 a na konci 643.876,10 Kè.
Na zaèátku roku bylo v pokladnì 68.481 Kè a na konci roku 35.146 Kè.
Výstava Dìtenice
Výdaje
Režijní výdaje kvìtinová výzdoba, katalog, poháry, prohlídka veterinární atd., 45.442,-kè
Ubytování, cestovné rozhodèí + odmìna zahr. rozhodèí 31.518,- Kè
Pøijmy
Poplatky za výstavu 82.949,79,- Kè
Výbìr do chovu + tržba stánek 22.213,- Kè
Zisk akce 28202,79 Kè
Zkoušky vloh Vážany
Výdaje
Režijní výdaje 3.539,- Kè
cestovné rozhodèí, odmìny 3.034,- Kè
Pøijmy
Poplatky zkoušky 4.811,- Kè
Ztráta akce -1.762,- Kè
LZ Okøíšky
Výdaje
Režijní výdaje 3.338,- Kè - pronájem honiteb, zvìø, cvièné externisté atd.
Cestovné rozhodèí, odmìny 4.830,- Kè
Pøíjmy
Poplatky zkoušky 6611,- Kè
Ztráta akce -2.557,- Kè
PZ+ SZVP Pøerov nad Labem
Výdaje
Režijní výdaje 18.291,- Kè
Cestovné rozhodèí, odmìny 5.873,- Kè
Pøíjmy
poplatky zkoušky 12.716,- Kè
sponzorský dar KOOP 5.000,-Kè
Ztráta akce – 6.448,- Kè
-41-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Výstava Telè
Výdaje
Režijní výdaje katalog, poháry, prohlídka veterinární atd., 36.493,-kè
Ubytování, cestovné rozhodèí 23.638,- Kè
Pøijmy
Poplatky za výstavu 74.218,- Kè
Výbìr do chovu + tržba stánek 14.030,- Kè
Zisk z akce 28.117,- Kè
Výcvikové víkendy
Výdaje 7.789,-Kè
Pøíjmy 11.051,- Kè
Zisk z akce 3.262,- Kè
výdaje - provozní náklady, poštovné, www Stránky, Štoky atd. 140.639,80,- Kè
pøijmy – krycí listy, prodej roèenka, odznaky, dvd, úroky banky, pøíjem ÈMKU 53.303,15 Kè
Èlenské pøíspìvky 2012 + 2013 196.470,- Kè
Zisk celkem 149.002,14 Kè
Výmarskému ohaøi zdar!
Ekonom Jirková Kateøina
ZPRÁVA MATRIKÁØE ZA ROK 2012
Bìhem minulého roku se pøihlásilo 69 nových èlenù a 2 se na vlastní žádost odhlásili. Náš klub
mìl tak k 31. 12. 2012 celkem 485 èlenù, z toho 10 èestných. Èlenský poplatek na letošní rok
uhradilo do èlenské schùze vèetnì, tedy 9. 3. 2013, celkem 364 èlenù. Platba po tomto
termínu by mìla být navýšena o zápisné, pøesto nìkteøí toto nerespektují, proto jim byla
zaslána upomínka mailem, popø. SMS. Od 1. 1. 2013 se do 25. 4. pøihlásilo 42 nových èlenù,
odhlásil se jeden. Èlenský poplatek má uhrazeno 388. Tradiènì pøipomínám dùležitost
uvádìní èlenského èísla (bez lomítka) jako variabilní symbol pøi všech platbách pro klub a
vèasné nahlášení zmìn, hlavnì adresy pro doruèení klubového zpravodaje, matrikáøi.
Václav Kuška
-42-
Zpravodaj 2013/1
ZPRÁVA TISKOVÉ REFERENTKY
Pøednesená dne 9.3.2013 na èlenské schùzi ve Štokách
Vážené dámy a pánové, milí pøátelé,
v loòském roce jste opìt obdrželi dvì èísla klubového Zpravodaje. Stejnì tak by tomu mìlo být
i v roce letošním: Uzávìrka prvního èísla je naplánována na 30.4. a vyjde v èervnu. Uzávìrka
druhého èísla na 15.10., vyjde v prosinci.
Tiskový referent by mìl být nestranným informátorem o dìní v klubu. Pøesto jeho práce musí
mít urèitou koncepci a cíl, která musí být v souladu se stanovami KCHVO.
Ráda, bych pøipomnìla nìkolik informací, které v tuto chvíli považuji za dùležité.
Èeský chov výmarských ohaøù se odvíjí od 20. let 20. století. Mezi chovateli a vùdci se objevují
jména význaèných kynologù – a už to byl Richard Tománek – zakladatel èeského chovu,
Koloman Slimák, nebo i Karel Podhájský. Z novodobé historie pak ti, které mnozí z nás
pamatují – první pøedseda klubu Robert Jakoubek, pøedseda a poradce chovu Ferdinand
Masaryk a výcvikáø a poradce chovu – náš nezapomenutelný pøítel František Krejèí. Máme
tedy naè navazovat a máme naè být hrdi, ale máme také urèitou zodpovìdnost za dìdictví,
které nám bylo svìøeno.
Výmarský ohaø je lovecké plemeno. Tak o nìm hovoøí standard zemì pùvodu. Takto je
povinností klubu toto plemeno chovat, zušlechovat a propagovat. Uplatnìní výmarského
ohaøe mimo myslivost - ve sportovní a pracovní kynologii je dokladem jeho všestrannosti,
které si všichni ceníme. Stejnì tak i každého èlena klubu, který VO vycvièí a pøedvede a tímto
zpùsobem se zaslouží o propagaci plemene. Víte, že o tìchto aktivitách i informujeme v
Roèenkách, kronice i Zpravodajích. Jakkoli vycvièený pes, je lepší než pes nezvládnutý.
Nicménì cíl našeho chovu je jediný – plemeno výmarský ohaø jako lovecký pes.
Jak má fungovat komunikace v klubu. Za zásadní považuji osobní kontakt mezi èleny klubu –
tzn. úèast na maximu klubových akcí. Za dobu pùsobení v klubu jsem se úèastnila vìtšiny
zkoušek, výstav, výcvikových akcí, všech èlenských schùzí. Zde jsem – stejnì – jako ostatní
èlenové výboru - vždy pøipravená odpovìdìt na jakýkoli dotaz a øešit s Vámi jakýkoli problém.
Mrzí mne a svým zpùsobem i uráží, dozvídám-li se (nikoli však v osobním kontaktu), že
komunikace mezi výborem a èleny klubu vázne. Vázne-li, pak nikoli ze strany souèasného
výboru. Na dialog musí být dva a pokud není nìkdo natolik vyzrálý, aby byl schopen své
dotazy a pøipomínky formulovat osobnì èi slušnou formou písemnì, pak mu pomoci nelze.
Tímto se omlouvám i pøípadným pisatelùm anonymù, pokud jsou zde pøítomni, že na
podobnou korespondenci nereaguji a reagovat nemíním. Všem ostatním se vždy odpovìdi
dostalo.
Za stìžejní považuji 2x roènì Zpravodaj, kde jsou uvedeny všechny dùležité termíny akcí,
jejich výsledky, aktuální informace o chovu a dìní v kynologii, dùležité pro naše plemeno.
Každoroènì z tohoto místa pøipomínám, že Zpravodaj je Zpravodajem všech našich èlenù a
doslova žebrám o pøíspìvky. Jak je tato má výzva akceptována èlenskou základnou je patrné
pøi prolistování jednotlivých èísel. I toto svìdèí o zájmu èlenù o klub, o zájmu podìlit se o
zkušenosti a zážitky s výmarskými ohaøi.
-43-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Doplòkem ke Zpravodaji jsou pak internetové stránky klubu, kde najdete všechny dùležité
informace týkající se chovu, akcí a klubu.
Zde upøednostòuji pøehlednost a struènost pøed kvantitou. Za dùležité považuji, aby zde našel
základní a zásadní informace každý èlen klubu i zájemce o plemeno. Z tohoto hlediska
považuji souèasné internetové stránky za funkèní a splòující požadavky klubu. Nedomnívám
se, že by bylo nutné je zahlcovat informacemi, které lze najít snadno a rychle jinde a které
úplnì nesouvisí s èinností klubu a chovem plemene. K fungování stránek jsem neslyšela
žádnou konkrétní pøipomínku, natož nabídku k jejich zlepšení. Termíny jako lepší, aktuálnìjší
èi podrobnìjší… jsou velmi nekonkrétní a byla bych ráda, pokud by ti, kteøí mají nìjaký nápad,
jak stránky zlepšit, pøispìli konkrétním poèinem.
Rozhodnì si ale nemyslím, že by se z oficiálních stránek našeho klubu mìlo stát fórum
nìkolika frustrovaných jedincù, kteøí mají potøebu vyjadøovat se ke všemu bez ohledu, zda
znají fakta a problému rozumí.
Internet nemùže být v souèasné dobì jediným a stìžejním komunikaèním nástrojem mezi
výborem a èlenskou základnou. Aè to bude možná mladším èlenùm klubu pøipadat
nemoderní, situace je taková, že internetové pøipojení má v souèasné dobì 65% domácností
a je stále velká èást populace, pro které není internet bìžným a každodenním komunikaèním
médiem.
Zde se dostávám k poslednímu bodu mé zprávy. Obraz klubu, to není pár èlenù výboru, jejichž
zodpovìdností je, jak jsou zorganizovány klubové akce, jakým zpùsobem je øízen chov, nebo i
to, jaký vydáváme Zpravodaj. Klub je a bude takový, jací jsou všichni jeho èlenové.
Musím øíci, že práce našeho klubu je vnímána a hodnocena jak ze strany ÈMKU, ÈMKJ i
ostatních chovatelských klubù loveckých plemen velmi kladnì.
Podìkování za to patøí všem poctivým a slušným èlenùm, chovatelùm a vùdcùm, kteøí svou
prací s výmarskými ohaøi vytváøejí dobrý obraz plemene a fungování klubu.
Bohužel, skupina èlenù (i neèlenù) klubu, kteøí své názory prezentují na facebookových
fórech, nevytváøí zrovna ideální obraz o tom, jaký klub je a jak se uvnitø klubu komunikuje.
Omlouvám se, že zde toto téma otvírám, ale domnívám se, že je tøeba o této situaci informovat
i tu èást zde pøítomných èlenù klubu, kteøí nemají na FCB pøístup a o falešné tvorbì ne zrovna
lichotivého obrazu èlenù výboru, potažmo pak celého klubu, nemají žádné informace. A jelikož
je požadována lepší informovanost, je tøeba tento požadavek naplnit.
Je zarážející, že tato skupina diskutérù na FCB volá po pøátelštìjší komunikaci uvnitø klubu a
po tom, aby nebyli èlenové klubu cituji: „….kastováni na myslivce a nemyslivce.“ Mohu
zodpovìdnì øíci za sebe a jak znám ostatní èleny výboru, troufám si to tvrdit i za všechny
ostatní, že vùèi všem èlenùm klubu vystupujeme vždy slušnì, korektnì a maximálnì vstøícnì.
A to i vùèi tìm „èlenùm“, kteøí ani nemají zaplacený èlenský pøíspìvek a na klub si vzpomenou,
až když po nìm požadují nìjaký servis.
Pøesto bylo na FCB profilu „Èeský výmar“ rozjeto nìkolik nechutných kampaní vùèi èlenùm
výboru. A to tím zpùsobem, že byla napøíklad vytržena jedna èi dvì vìty ze zápisù jednání
výboru. Tyto pak byly s patøièným komentáøem vypuštìny do virtuálního svìta. Podotýkám, že
-44-
Zpravodaj 2013/1
ani v jednom pøípadì tomu nepøedcházel dotaz na žádného z èlenù výboru, proè bylo tak èi
onak rozhodnuto. Jak už to na diskusních fórech chodí – k problému se pak plamennì vyjádøí
takøka každý, bez ohledu na to zda je èlenem klubu èi nikoli. Zda výmara chová nebo ani
netuší, že toto plemeno existuje.
Takže si dovolím citovat pouze nìkolik perlièek z diskusí, kde èlenové výboru oznaèovány jako
„kurvy“. Poradce chovu pak - dr. Šonka promine - za „vola …“.
Smìrem k myslivecké èásti chovatelù VO – je užíváno oznaèení jako „zelení vypatlanci“ èi
„…ti, co mají tak hnusný psy, že s nima mohou chodit tak akorát do lesa…“. Zde je poèátek
kastování na myslivce a nemyslivce. Nepøisuzujte ho tedy, prosím, výboru.
Myslím, že dál není nutno zabøedávat na pomyslné dno lidské komunikace.
Jednou z administrátorek tìchto stránek je èlenka klubu Jana Píchová, která kandiduje na
výstavní a tiskovou referentku. Z jejího pøedstavení kandidáta si dovolím ocitovat: „…FCB
Èeský výmar poskytuje velmi žádaný servis, cítí poptávku po lepší a pøátelštìjší komunikaci v
rámci klubu…“
Myslím, že lepší cestu k zlepšení vztahù v klubu, jeho prezentaci a nestrannému informování
zvolit nemohla.
V klubu jistì fungují názorové skupiny, které mohou mít odlišný pohled na problémy, nicménì
klub musí fungovat jako celek a je nutné si uvìdomit, že zástupci, které zvolíte do výboru jsou
povinni plnit (stejnì tak jako všichni èlenové klubu) stanovy, chovatelské cíle klubu a usnesení
èlenské schùze. Z pohledu èlovìka, který pùsobil ve výboru 9 let, chci øíci, že všichni èlenové
výboru, pøítomní osobnì dnes na èlenské schùzi, jsou lidé, kteøí pro klub pracovali vždy s
maximálním nasazením a zájmy osobní nikdy nepovyšovali nad zájmy plemene a chovu.
Do nedávné doby jsem se domnívala, že toto nebude tøeba zdùrazòovat.
Osobnì chci ostatním èlenùm výboru za spolupráci podìkovat a øíci, že jsem moc ráda, že
jsem mohla být s nimi „pøi tom“.
Navzdory tomu, co jsem zmínila, se s vìtšinou z èlenù klubu ráda potkávám a nadále potkávat
budu. Výmarští ohaøi mne provází více než 20 let a vím, že budou provázet i nadále. Setkání s
lidmi se stejnou láskou a pøátelství, která pøi nich vznikla, si vážím a jsou pro mne závazkem do
budoucnosti, stejnì tak jako pocit zodpovìdnosti vùèi našemu klubu a plemeni výmarský ohaø.
MVDr.Jana Koèová
Vzpomínka na 3. Memoriál Roberta Jakoubka – 2011
Klubových akcí a s nimi spojených vzpomínek je mnoho. Pøesto bych chtìla pøipomenout alespoò
jednu:
Celý ètyødenní maraton 3. MRJ na Ohradì - od ètvrteèního zasedání výboru až po nedìlní klubovou
výstavu s námi absolvovala ekonomka KCHVO Katka Jirková se svým - v té dobì 3 mìsíèním
synem. Do akce byly zapojeny obì babièky, fotící dìdeèek i manžel, který ještì stihl pomáhat v
infocentru ...
Tolik jen krátké pøipomenutí toho, jak skvìle, obìtavì a neokázale pro klub nìkteøí pracují.
A o dùležitosti fungování „rodinných týmù“.
Ruku na srdce, milé vìènì kritizující dámy, která z Vás by to dokázala?
Káèo dík - jsi skvìlá (nejen ekonomka)!
-45-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZÁPIS ZE SCHÙZE VÝBORU KCHVO 13.1.2013
VE VIMPERKU ZA ÚÈASTI DK
/zahájení v 19.hod/
Pøítomni:
Koèí, Koèová, Šonka, Kuška, Kazda, Danìk, Jirková, Èech, Bednáøová, Hrabalová, Klein,
Špaèek; omluven Kreps (problém s dopravou,dostavil se pozdìji)
Pøedseda pøivítal pøítomné a pøednesl program .
1. Zahájení a informace pøedsedy
2. Pøijetí nových èlenù
3. Informace klubový SW
4. Informace poradce chovu
5. Zpráva výcvikáøe, pøíprava zkoušek
6. Výcvikové víkendy
7. Informace výstavy
8. Ekonomika klubu
9. Informace z DK
10.Volební systém + aktualizace klubové legislativy
11 Rùzné
12. Závìr
Ad 1) Pøedseda pøivítal pøítomné a zahájil jednání.
Podal zprávu o absolvovaných jednáních s potencionálními sponzory, nepodaøilo se
získat generálního sponzora klubu.
Pøednesl žádost Oldøicha Nehyby o rozšíøení aprobace na plemeno VO; po diskusi výbor
žádost schválil.
Ad 2)
2.1). Pøijetí nových èlenù. Matrikáø pøeèetl 11 nových pøihlášek do KCHVO; od èísla 1/13 do
11/13. Po krátké diskusi výbor novì pøihlášené jednomyslnì pøijal za èleny klubu.
2.2) K dnešnímu dni má zaplaceny èl. pøíspìvky 70 èlenù. V seznamu 701 osob, platící +
èestní èlenové - rozesílání zpravodaje pro 476 èlenù
Ad 3)
3.1) – Klubový SW
Ekonomika x matrika x chovný materiál; diskuse k problematice
Ad 4) Poradce chovu informoval:
- o doporuèeních ke krytí – statistika roèníkù
- o vyøazení z chovu (zhoršovatelé chovu)
- o DKK , v souèasné dobì v chovu 6%, Dr.Snášil (66 vyšetøení VO) , loketní dyspl. 0
Ad 5) Výcvikáø informoval o pøípravì zkoušek, jsou zajištìny revíry (ZV,VZ)
Zajistit ceny
-46-
Zpravodaj 2013/1
Ad 6) Výcvikové víkendy
Olšina (možnost prohlídky trofejí)
Bílina
Ad 7) Výstavy; výstavní referent Jakub Navrátil ukonèil èinnost a odstoupil
7.1) – pøíprava na výstavu Bechynì /zámek, veterinární kontrola/ zajišuje pø. Koèí + Šonka
7.2) – pøíprava na Humpolec – dojednán termín a zpùsob organizace
Ad. 8) pø. Jirková podala informaci o stavu ekonomiky klubu; konec 2012 není zatím uzavøen
- výbor odsouhlasil proplácení startovného èlenùm, kteøí vedou VO – nominace na
MRK a MKP (Slovensko -Slimák taktéž)
Ad 9)
9.1) –Informace DK – nemá za letošní rok žádný podnìt k šetøení
9.2) – H.Kreps - Dìtenice: pøi kontrole nebylo shledáno žádné pochybení
Ad 10) pø. Danìk informoval o pøípravì na èl. schùzi
volební systém
kandidátní lístky – v termínu daném Zpravodajem dosud doruèeny pouze od
stávajících èlenù výboru + pø. Kleinové. Bude zpracován „katalog“ kandidátù a
rozeslán všem èlenùm KCHVO, aby byla zajištìna jednoznaèná informovanost; zajistí
pøedseda
zmìny stanov
Ad 11) Rùzné
Z dùvodu zaneprázdnìnosti RNDr. P.Dvoøáka (pøednáška pøed èl. schùzí) je vyvolána
zmìna termínu èl. schùze, avizovaná kolize s Cruft´s – tìžko najít jiný termín, který by
vyhovìl absolutnì všem
Ad 12) Závìr – jednání ukonèeno v 23.00 hod.
Zapsal: Špaèek
-47-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ZÁPIS ZE SCHÙZE VÝBORU KCHVO 8.3.2013
VE ŠTOKÁCH ZA ÚÈASTI DK
/zahájení v 19.hod/
Pøítomni: Koèí, Koèová, Jirková, Danìk, Šonka, Kuška, Kazda, Èech, Kreps, V. Kleinová,
P. Klein, Špaèek
Pøedseda pøivítal pøítomné a pøednesl program podle pozvánky.
1. Zahájení
2. Informace a novinky
3. Pøijetí nových èlenù
4. Informace CH rady a poradce chovu
5. Výcvik
6. Výstavy
7. Pøíprava ÈS
8. Ekonomika klubu 2012
9. Výcvikové víkendy
10. Zpráva DK
11. Výstavní materiál, nakládání s ním, prodej
12. Rùzné
13. Závìr
Ad 2)
2.1) Dne 16. 3. 2013 probìhne valná hromada ÈMKU – delegace musela být oznámena do
10. 1. 2013 výbor souhlasil s delegací pøedsedy KCHVO;
2.2) Dne 27. 3. 2013 probìhne Snìm ÈMKJ – delegáta je nutno nahlásit do 20. 3. 2013, výbor
jednohlasnì odsouhlasil návrh pøedsedy, že delegace se odkládá až po ÈS na nový
výbor.
2.3) Pø. Kulhánek žádá klub souhlas s rozšíøením aprobace na plemeno VO – výbor
odsouhlasil jednomyslnì;
Ad 3) Pøijetí nových èlenù. Matrikáø pøeèetl pøihlášky od èísla 29/13 do 34/13. Po krátké diskusi
výbor novì pøihlášené jednomyslnì pøijal za èleny klubu.
Ad 4)
4.1) Hlavní poradce chovu Dr. Šonka informoval o výsledcích jarních svodù- pøedvedeno 93
jedincù, upozornil na nárùst vad u jedincù s vyšším podílem zahranièní krve (importi a
zahranièní krytí.). Nejvíce se na nárùstu vad podílí z Anglie importovaný pes Hollieseat
Silver Saracen v souèasnosti má již v chovu 35 potomkù (ze 16ti pøedvedených štìòat
po 4 matkách je 5 chudozubých a 2 kryptorchidi) Vyhodnocením zjištìných vad vahou
selekce a srovnáním s vyhodnocenými 69 chovnými psy je u tohoto psa dosaženo u
kryptorchismu 11ti násobku zhoršení proti prùmìru v chovu u chudozubosti dokonce
18ti násobku. Dle metodiky schválené výborem klubu by mìli být z chovu vyøazováni
psi, kteøí dosáhnou trojnásobku než je prùmìr populace. Výbor na základì
pøedložených argumentù po krátké diskuzi jednomyslnì odsouhlasil ukonèení
chovnosti tomuto psu. Uložil HPCH dále sledovat potomstvo tohoto psa a výboru o tom
podávat zprávy.
4.2) pøípad štìnìte v držení pø. Duškové – Pøedseda informoval o pøípadu dlouhosrstého
štìnì narozeného v loòském roce ve vrhu VOK. Podle pøihlášky vrhu byl VOK a dostal
-48-
Zpravodaj 2013/1
prùkaz VOK. Majitelka chce situaci øešit a poèítá s uplatnìním v chovu VOD. Pøedseda uvedl,
že poslal na zaèátku února chovatelce email s postupem navrženým plemennou knihou. Od
zemì pùvodu a komise ÈMKU máme povoleno mezivariantní køížení. Plemenná kniha chce
výsledky naší bonitace a podle jejich výsledkù mùže požádat o zmìnu na VOD a plemenná
kniha to zmìní. Dr. Šonka poznamenal, že plemenná kniha poskytla už tøetí variantu svého
stanoviska. Doufá, že majitelka bude vytrvalá a psa se podaøí dostat do chovu VOD. Ing.
Špaèek pøipomenul sdìlení zaslané od Heinricha Giesemanna - hlavního poradce chovu v
Nìmecku k postupu nìmeckého kloubu v tìchto pøípadech. Dr. Šonka uvedl, že by bylo
vhodné domluvit se s plemennou knihou na stejném postupu jako v Nìmecku pøi oznaèování
psù, kteøí pøejdou do VOD. Na ÈS v diskuzi bude vhodné informovat èleny.
4.3) Dr. Èech podal aktuální informaci o chovu VOD.
Ad 5)
5.1) Výcvikáø M. Kazda informoval o výsledcích zkoušek v roce 2012. Navrhl, aby klub poøádal
VZ každý druhý rok (jako memoriál Roberta Jakoubka). Zvýšila by se tak možnost
èlenù pøipravit a dostat se na vrcholové kynologické akce. Výbor pøedbìžnì
odsouhlasil periodu 2-2-1 v letech pro poøádání VZ s tím, že v rok výroèí klubu budou
VZ s „parádou“. Rozhodnutí bude na budoucím výboru.
5.2) Výcvikáø upozornil na výsledky získané ze zaslaných posudkových tabulek ze zkoušek.
Podle nìj z nich jasnì plyne, že nevyjadøují skuteèný stav úrovnì vloh našich psù a tím i
jejich výbìr do chovu. Navrhuje zvážit spíše klubovou pracovní „bonitaci“. Po diskuzi
požádal pøedseda pøítomné rozhodèí z výkonu pro VZ o zpracování podmínek zkoušek
loveckých vlastností – v disciplínách (vystavování, klid po ránì, rychlost, vytrvalost).
Pracovní skupina M. Kazda, V. Kuška, J. Šonka, H. Kreps, projednají. Rozhodnutí se
zatím se odkládá. Bude o tom jednat pøíští výbor.
Ad 6) Výstavy – Bechynì, Humpolec dosavadní pøíprava – info pøedat po ÈS novì zvoleným
èlenùm výboru.
Ad 7) Pøíprava ÈS – bod pøesunut na konec jednání
Ad. 8)
8.1) Po odstoupení výstavního referenta si pøedseda vyžádal veškerou dokumentaci výstav.
Ekonomka už døíve upozoròovala, že poplatky za výstavu jsou placeny v øadì pøípadù
špatnì – po první uzávìrce poøád nižší èástka, èasto nelze dohledat kolik psù je
vlastnì placeno. Pøedseda uvedl, že po zbìžném projití dokumentace je v pøedaných
podkladech finanèní chyba možná 2-3 tis. Kè. Požádal proto pøedsedu DK o pøípadnou
kontrolu dokumentace. H. Kreps uvedl, že nad dokumentací sedìl skoro celý víkend a
pouze se v ní zorientoval. Pokud by se mìl vyèíslit rozdíl, tak to podle nìj není v silách
ani DK a musela by se najmout firma na audit dokumentace. Výbor po diskuzi pøijal
závìr, že vzhledem k nákladnosti, která by urèitì pøevýšila rozdíl v platbách, audit
nezadávat.
8.2) na úètu klubu je k 31. 2. 2012 stav 738 122,- Kè; v pokladnì 31 000,- K
; v evidenci je 539 èlenù, zaplaceno má k dnešku 336 èlenù
Ad 9)
9.1) První výcvikový víkend v poøadí bude poslední dubnový víkend 25. 4.-28. 4. 2013 na
Olšinì –pø. M. Koèí- pozval všechny èleny výboru. Uvedl, že v témže termínu je na
Olšinì chovatelská pøehlídka trofejí VLS.
9.2) Další VV bude v Bílinì (okr. Teplice) organizovaný E. Hrabákovou; podmínky organizace
budou upøesnìny na klubových www.
-49-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Ad 10) DK øešila materiály po odstoupivším výstavním referentovi pø. Navrátilovi. H. Kreps
uvedl, že DK byla požádána o dohled nad regulérností voleb (upozornìní na brožurku s
kandidátskými lístky). Výbor dohled nad hlasováním uvítal. Pøedseda pøedal DK podání v
souvislosti s uveøejnìným èlánkem – rozhovor s Ing. Medøickou v periodiku „Planeta zvíøat
2012/07/02“ – dvì vyjádøení považuje za nepravdivá a poškozující dobré jméno KCHVO.
Ad 11) Výstavní materiál je uložen u manželù Kleinových, další nakládání s ním bude øešeno
po ÈS.
Ad 7) Pøíprava èlenské schùze – dohodnuta odpovìdnost za pøednesení jednotlivých bodù
(øídit bude pøedseda, jednací a volební øád a úprava stanov místopøedseda) a
zabezpeèení (matrikáø, jednatel a ekonomka u prezentace s možností platby èl.
pøíspìvku). Výbor pøednese èl. schùzi informaci o kandidátních lístcích zaslaných po
termínu 15. 1. 2013 a nechá rozhodnout – uzavøená èi otevøená kandidátka. Dr. Danìk
probral jednotlivé body zmìn stanov klubu. Výborem odsouhlaseny
Ad 12) Rùzné – bez návrhu
Ad 13) Závìr – jednání ukonèeno v 00.30 hod.
Zapsal: Špaèek
-50-
Zpravodaj 2013/1
ZÁPIS ZE SCHÙZE VÝBORU KCHVO 11.5.2013
VE BECHYNI
/zahájení v 16.30 hod/
Pøítomni:
Koèí, Danìk, Šonka, Kuška, Marková, Píchová, Nìmeèková, Hrabalová, Kubeša, Kazda,
Èech, Špaèek
Pøedseda pøivítal pøítomné a pøednesl program podle pozvánky.
1. Zahájení
2. Výstava- organizace, rozdìlení práce, výstavní materiál- nakládání, prodej
3. Informace a novinky
4. Zpracování náplní práce jednotlivých funkcí a urèení kompetencí
5. Aktualizace klubové legislativy + soulad s pøedpisy ÈMKU
6. Pøijetí nových èlenù
7. Informace CHR a poradce chovu
8. Výcvik – pøíprava zkoušek, zpráva ze ZV
9. Další výcvikové víkendy, zpráva z Olšiny
10. Ekonomika klubu
11. Informace z DK
12. Rùzné
13. Závìr
a zahájil jednání
Ad 2)
2.1) Výstava; zámek otevøen od 7,00 h; Podmínka majitelù, která byla upøesnìna po tisku
propozic - výbìr vstupného 20 Kè (mimo vùdcù); v pøípadì odpolední prohlídky zámku
se zapoète do vstupného. Pø. Píchová navrhla, aby pøíštì byla tato informace již v
propozicích; Pøedseda uložil zjistit dopøedu pro Humpolec, zda bude nìjaké vstupné.
2.2) Organizace výstavy: pø. Kubeša- hlavní stan, cenovky prodej upomínkových pøedmìtù
atd.; pø. Nìmeèková, Danìk, Špaèek – pøíjem na vstupu; veterinární kontrola – místní
MVDr. (zajistil pø. Šonka); chovatelská pøehlídka 13 VOK, 2 VOD budou si øídit poradci
chovu; porada rozhodèích ve stanu, obèerstvení je v areálu; do kruhù je pøipraven
personál Nìmeèková 6 osob, pøedseda 4 osoby;
2.3) Výbìr do chovu: Šonka, Èech, Kazda, Kalaš + Koèová, zápis Danìk pak pøípadnì
výmìna
Ad 3)
3.1) Pøedseda informoval o prùbìhu a výsledcích valné hromady ÈMKU, kde zastupoval klub.
(zmìna sídla už ne Jankovcova, ale Maškova ul.; problematické je rozložení hlasù,
volné kluby mají po jednom hlasu a vzhledem k jejich poètu jsou v ÈMKU prioritnì
øešeny otázky spoleèenských plemen; usnesení je na webu; došlo ke zmìnì øádù
–požadavek na soulad s nimi viz pø. Danìk.
3.2) Pøedseda informoval o volební snìm ÈMKJ, nové pøedsednictvo (p. Štangl); pøesun èásti
pravomocí z plemenné knihy na ÈMMJ – kynologii (Jitka Sýkorová, DiS.) zkoušky a
delegace rozhodèích; obojí je na jedné adrese (Lešanská ul.).
3.3) Pø. Zita Krepsová složila úspìšnì zkoušky na rozhodèí z exteriéru (gratulujeme !)
3.4) Dr. Píchová pøipomnìla, že v 05/2011 žádala prostøednictvím pøedsedy výbor o
-51-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
uspoøádání klubové výstavy pøi pøíležitosti konání evropské výstavy na podzim 2014,
nabízela možnost zabezpeèení klubové výstavy s jinými kluby. Dotázala se, zda byl
termínvýstavy nahlášený.
K tomu vysvìtlení pøedsedy a jednatele: výbor tehdy odmítl konání další – tøetí klubové
výstavy v roce, protože potøeby klubu jsou dvìma výstavami pokryty, šlo by o další
zátìž personální bez finanèního zisku. I podpora úèasti psa na dvou výstavách v jeden
den je sporná. Výbor KCHVO tehdy upøednostnil zabezpeèení konání výcvikových
akcí pøed konáním tøetí klubové výstavy.
3.5) Pø. Danìk informoval o stavu registrace zmìny stanov (ve znìní schváleném èl. schùzí)
na Ministerstvu vnitra. Zmìna byla oznámena 13.3. MV reagovalo až 17.4. s tím, že
požadovalo pouze jedno znìní èl. 1. Souèasné uvedení èlánku ve znìní do 31.12. a od
1.1.2014 je prý nepøípustné. Následnì podáno nové oznámení o zmìnì stanov.
Pøedpoklad schválení minimálnì koncem kvìtna 2013. V lednu 2014 se podá nové
oznámení o zmìnì podle schválení èlenskou schùzí v bøeznu 2013 (zapsaný spolek).
3.6) pøedseda doplnil informaci ze snìmu ÈMKJ: bude upravena legislativa pro udìlování
CACT. Po negativní zkušenosti s pøidìlováním tohoto titulu bylo jeho udìlování na ZV
pozastaveno. Prozatímnì naøízeno, že poøadatel zkoušek musí požádat pøedem
chovatelský klub o schválení udìlení titulu na jejich zkouškách. Možnost udìlení titulu
pak bude uveden v propozicích zkoušek.
3.7) Klub byl požádán Jihoèeskou poboèkou KCHÈF o možnost udìlení CACT pro VO na
Jihoèeském derby 2013. Výbor KCHVO jednomyslnì souhlasil s možností udìlení
CACT, pøedseda sdìlí pø. Sobolíkovi.
Ad 4 a 5)
4) Pø. Danìk pøedstavil návrh organizaèního øádu výboru, který vychází z organizaèního øádu
KCHVO, který byl schválen èlenskými schùzemi v roce 2004. Tento sice nebyl zrušen,
ale zmìnou stanov v roce 2009 se mimo èást o výboru již nedá používat. U výboru také
neodpovídá složení. Pracovnì projednána a doplnìna náplò práce a povinnosti
každého jednotlivého èlena výboru. Text bude rozeslán mailem a schválen následnì
elektronicky.
5) Pø. Danìk - Aktualizace klubové legislativy + soulad s pøedpisy ÈMKU - probrána bod po
bodu novela zápisního øádu ÈMKU platná od 1.1.2013– po diskuzi výbor konstatoval,
že klubové normy naplòují i nové požadavky zápisného øádu ÈMKU a nepovažuje za
nutné reagovat úpravou klubových norem.
Ad 6)
6.1) Pøijetí nových èlenù. Matrikáø pøeèetl pøihlášky od èísla 43/13 do 45/13. Po krátké diskusi
výbor novì pøihlášené jednomyslnì pøijal za èleny klubu
6.2) Pøedseda navrhl, aby výbor udìlil èestné èlenství KCHVO MVDr. Františku Šimkovi. Pøi
pøíležitosti jeho životního jubilea za jeho vstøícnost ke klubu a pøátelství k plemeni VO.
Výbor tento návrh jednomyslnì schválil.
6.3) Matrikáø a ekonomka upozornili na trvající problém - vèasnost platby èlenských
pøíspìvkù. Po diskuzi výbor odsouhlasil, že od každého, kdo zaplatí èlenský pøíspìvek
opoždìnì (po zahájení èlenské schùze) musí být pozdní platba sankcionována
èástkou 100,- Kè jako zápisného. Pøi každém využívání služeb musí být kontrolováno,
jestli èlen zaplatil vèas a vyžadovat po nìm pøípadnì doplatek zápisného – výbor
jednomyslnì schválil
Ad 7) pø. Šonka:
7.1) – návrh na doplnìní èl. 4 pravidel pro chov KCHVO - možnost zaøadit pøi výbìru do chovu i
rozhodèího – neèlena CHR. Výbor schválil, bude pøedloženo nejbližší ÈS.
-52-
Zpravodaj 2013/1
7.2) – poradce chovu pøednesl svùj návrh na složení CHR: Šonka, Èech, Kazda, Klaška,
Koldinský, Krepsová, Kalaš, Kaplan, Koèová, Jirmanová-Helešicová a pøedstavil je.
Dr. Píchová navrhla doplnit o jméno MVDr. Hana Jurášková a pøedložila její písemné
pøedstavení. Jednatel podotkl, že poèet èlenù CHR v poètu 10 je dosti vysoký (šetøení
nákladù). Po diskusi byl pùvodní návrh pø. Šonky výborem schválen. (MVDr.
Jurášková je event. náhradnicí do CHR).
7.3) HPCH upozornil na to, že o nìkterých vrzích se dozvídá z inzerátù, nebo chovatelé
neplní svou ohlašovací povinnost o krytí a vrhu; žádá v tomto smyslu o uveøejnìní
„výstrahy“ ve zpravodaji.
Ad. 8)
8.1) Pø. Kazda podal informaci o prùbìhu a výsledcích ZV. Dále informoval o pøípravì dalších
klubových zkoušek. OMS Hodonín – 27.7.2013 LZ Vracov (sraz bývalá krùtí farma v
8.00 hod) nejvýše 12 psù cena 600,- Kè. Pøerov n/Labem- 7.-8.9.2013 VZ (sraz
restaurace U skanzenu v 8.30 hod) nejvýše 16 psù.
8.2) Výcvikáø navrhl zvýšení odmìny pro rozhodèí. Po krátké diskuzi se výbor shodl na èástce
800,- Kè + cestovné za jeden den (na základì dohoda o provedení práce). Nebude
rozdíl mezi hlavním a ostatními rozhodèími.
Ad 9)
9.1) Pøedseda podal informaci o prùbìhu výcvikového víkendu na Olšinì. Zúèastnilo se 6 psù
VOK + 1 ÈF. Vydaøilo se poèasí i pøíprava psù. Vùdci vyjádøili spokojenost. Je škoda, že
se takové akce úèastní tak málo èlenù.
9.2) Další výcvikový víkend bude 15.6.2013 Litomìøicko (Teplicko) u pø. Hrabákové
Ad 10)
Ekonomka
stav a) závazkù a b) pohledávek k 31.12.2012
ad a) k dnešnímu dni provìøila, že je vše uhrazeno;
ad b) èástka 15660,- Kè (3 položky); fa z 2012 za poháry provìøí pø. Kazda pøi výrobì
pohárù na zkoušky;
možné nedoplatky na FÚ (za silnièní daò nedoplatek 78,- Kè, srážková daò za
odmìny rozhodèím) – ekonomka byla povìøena osobnì projednat za klub pøímo na FÚ
k co nejrychlejšímu potvrzení správného stavu na našem daòovém úètu
upozornila na nesrovnalost ve fa za úhradu ubytování a stravování na výboru ve
Vimperku v lednu 2013; Pøedseda provìøí u vystavovatele fa. Pøi tom zjištìno, že zápis
z výborové schùze nebyl uveøejnìn na webu. Urychlenì bude sjednána náprava.
Upozornila, že by mìla být pøijata jasná pravidla pro odmìòování zapisovatelù v
kruzích na výstavách. Po diskuzi odsouhlasena jednomyslnì odmìna 300,- Kè.
V té souvislosti navrhla Dr. Píchová zúžit výstavy pouze na 2 kruhy s odùvodnìním, že
vystavovatelé tak budou lépe zvládat pøecházení pøi vystavování více psù a budou
moci sledovat prùbìh výstavy, souèasnì by došlo k úspoøe za platby za rozhodèí. V
diskuzi proti návrhu zaznìlo pøedevším èasové prodloužení výstavy a zbyteèná zátìž
rozhodèích, pøi nadstandartních požadavcích na posuzování ze strany klubu.
Hlasování: pro návrh 3; proti 9; návrh nebyl pøijat.
Ad 11)
Pø. Hrabalová informovala z DK. Šetøí se podnìt z èl. schùze na Ing. Simonu Medøickou, která
byla vyzvána k vyjádøení. Až bude podáno, bude ze strany DK uzavøeno a informaci
dostane i výbor.
-53-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Ad 12) Rùzné
- Diskutována místa pro konání výstav 2014. Pøedseda obdržel nabídku na výstavu v zámku u
Moravského Krumlova (Miroslavské Knínice) a na Èerveném Hrádku. Pø. Nìmeèková
obdržela návrhy na výstavu na zámku Napajedla, pouze liché týdny; v Máslovicích (u
Odolené Vody); Pø. Hrabalová navrhla poøádání v Brnì, Pø. Marková upøesnila, že
vhodnou lokalitou v Brnì by bylo Mariánské údolí. Výstavní referentka provìøí
podmínky v jednotlivých lokalitách a navrhne místa a termíny.
- Dr. Píchová upozornila, že pøi inzerci na klubovém webu je tìžké ovìøit, zda jde o èlena a vrh
byl øádný. Matrikáø mùže poslat seznam èlenù, kteøí zaplatili pøíspìvky.
- Dr. Píchová podala návrh na pøednášku Dr. Láznièky na èl. schùzi, výbor souhlasil.
- Dr. Šonka upozornil na stránky „Èeský výmar“ – kde je sice otevøený dopis, který po nìm
požaduje vysvìtlení, ale jeho odpovìï podaná již v loòském zpravodaji tam
uveøejnìna není. Nepovažuje to za férové jednání. Dr. Píchová uvedla, že dojde k
nápravì.
Klubový SW
požadavky formuloval pøedseda a místopøedseda v zadání, klub potøebuje funkèní
produkt; pø. Kubeša navrhl, že by nemìl být zadáván nový produkt, ale využit již
ovìøený a fungující; Z nabídek však žádná této charakteristice neodpovídá, všechny
programy budou muset být pro klub upravovány;
po diskusi dohodnuto: èlenové výboru zformulují požadavky na SW za svou oblast a do
2 týdnù je zašlou pø. Kubešovi, který je slouèí. Pø. Nìmeèková navrhla, že její kolegové
v práci jako odborníci na IT zhodnotí reálnost zadání a to bude následnì rozesláno
osloveným spoleènostem s požadavkem na reálné podrobné nabídky.
oznamování zmìn stanov (úkol z usnesení èl. schùze); od èlenù výboru pøedložen
jediný návrh - oznamovat základní teze zmìn stanov spoleènì s pozvánkou na èl.
schùzi; Odsouhlaseno navrhnout tento postup do stanov.
Ad 13) Závìr – jednání ukonèeno v 00.30 hod.
Zapsal: Špaèek
-54-
Zpravodaj 2013/1
ZÁPIS Z ÈLENSKÉ SCHÙZE KCHVO 9.3.2013
Pøítomno 136 èlenù KCHVO – viz prezenèní listina uložená u pøedsedy klubu.
Jednání schùze se úèastní, kterou pøedseda klubu pøedstavil a pøivítal.
Program schùze dle pozvánky uveøejnìné ve Zpravodaji è. 2/2012 (a jeho doplnìní)
Schùzi ve 14.40 hod. zahájil pøedseda Ing. Koèí. Pøivítal hosty – pøedsedu slovenského klubu
Ing. Bøezinu a zástupce DK ÈMKU paní M. Brothánkovou – a èleny klubu.
Navrhl Schválení programu – návrh z pléna na doplnìní programu o pøedstavení kandidátù.
Pøedsedající vysvìtlilo, že tento bod bude samozøejmì souèástí bodu volba orgánù klubu.
1. Zahájení, pøivítání hostù
2. Zápis zhotoví jednatel
3. Volba návrhové /mandátové/ komise: 3 +3
4. Ovìøovatelé zápisu: 3
5. Volba skrutátorù
6. Schválení jednacího poøádku èlenské schùze a volebního systému
7. Zpráva pøedsedy KCHVO
8. Zprávy poradcù chovu
9. Zpráva výcvikáøe, pøedání poháru Františka Krejèího, pøedání pamìtních listù a
vùdcovských odznakù
10. Zpráva ekonomky, plán hospodaøení na rok 2013
11. Zpráva matrikáøe, pøedání vìrnostních odznakù
12. Zpráva výstavního referenta
13. Zpráva tiskového referenta
14. Zpráva pøedsedy dozorèí komise
15. Schválení zmìn Stanov KCHVO
16. Volby do orgánù klubu
17. Diskuze
18. Usnesení
19. Ukonèení èlenské schùze
Program schùze dle pozvánky – schválen plným jednohlasnì
Pøedsedající uvedl, že zápis z ÈS vyhotoví jednatel.
ad 3) Volba komisí ..
Návrhová komise pøihlásili se: Dr. Danìk, Dr. Kalašová, Ing. Èech
Hlasování o návrhové komisi: zdrželi se 3, nikdo proti; komise schválena
Mandátová komise pøihlásili se: Tereza Medøická, Iveta Nováková, Jana Roflíková
Hlasování o mandátové komisi: zdrželi se 2; proti 2; komise schválena
ad 4) Ovìøovatelé zápisu:
viz dále
ad 5) Volba skrutátorù: pøihlásili se: Veronika Šlamborová, Štìpánka Koláøová, Jan
Chudláøský st.
Hlasování o skrutátorech: nikdo se nezdržel, nikdo proti, návrh schválen.
ad 6) Rozprava o jednacím øádu a volebním systému.
6.1. Dr. Danìk seznámil plénum s Jednacím øádem KCHVO, který byl pøijat v r. 2004;
6.2. Uvedl, že výbor zvolil pro pøípravu voleb co nejtransparentnìjší systém: Stanovil
termín pro pøihlášení kandidátù (15. 1. 2013), poté rozeslal Katalog kandidátù pro volby
do klubových orgánù KCHVO všem èlenùm klubu, aby se celá èlenská základna mohla s
nimi seznámit. Po tomto termínu se objevily další kandidátky. Z tohoto dùvodu je
pøedloženo èlenské schùzi k rozhodnutí, zda je nyní kandidátní listina uzavøena nebo
-55-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
ne. Po krátké diskuzi (jednatel upozornil na neférovost pøípadného otevøení kandidátky a
možnost jejího doplòování vùèi èlenùm, kteøí na ÈS nepøijeli. Odmítnutí tohoto názoru z pléna)
bylo hlasováno.
Hlasování o otevøení kandidátky: pro 66, proti 63, zdrželo se 5;
Dr. Danìk prohlásil kandidátku za otevøenou a navrhl její uzavøení na konci
projednávání posledního bodu pøed volbami tedy zmìny Stanov. Nikdo nenavrhl jiný
postup ani proti návrhu neprotestoval.
6.3. Zpùsob voleb: Dr. Danìk pøestavil obì varianty voleb tajné, veøejné. Z pléna
navrženo, aby se k jednotlivým kandidátùm mohly vyjádøit i nesouhlasné hlasy. Zvolen
by pak byl ten, kdo dosáhl vìtšiny všech hlasù, pøípadnì ten, kdo mìl ménì
nesouhlasných hlasù a více pro. To vyvolalo diskuzi v plénu. Dr. Danìk navrhl
rozhodnout o volebním øádu po krocích. První vyhlásil hlasování o tajné nebo veøejné
volbì
Hlasování o tajném zpùsobu voleb: pro 130, pro 3, zdrželi se 3 – schválena tajná volba.
6.5) Návrh na uvedení hlasù pro, proti zdržel u každé osoby.
Hlasování o tomto návrhu: pro 57, proti 73, zdrželi se 4; návrh nezamítnut
6.6) Návrh volí se jeden kandidát na funkci oznaèením, zvolen ten, kdo získá nejvíc
hlasù
Hlasování: pro 79, proti 43, zdrželo se 12; návrh pøijat – volba jako pøi minulé volební ÈS.
Dr. Danìk shrnul, že kandidátka je otevøená do ukonèení jednání o bodu Úprava stanov
a kandidáti se mohou hlásit u mandátové komise. Kandidáti budou na listinì uvedeni po
funkcích, voliè zaškrtne jednoho kandidáta na funkci.
Rozprava k tomuto bodu ukonèena; pøedseda podìkoval Dr. Daòkovi .
ad 7) Zpráva pøedsedy Ing. Koèího
Pøedseda zrekapituloval práci výboru, ze kterého v prùbìhu roku 2012 odstoupil Jakub
Navrátil.
Podal informaci o pøípravì výstavy v Bechyni, jejíž pøípravu zapoèal a slíbil, že ji dokonèí
bez ohledu na výsledek voleb. Rekapituloval akce v r. 2012, popsal plán na r. 2013.
Informoval o valné hromadì ÈMKU, která probìhne dne 16. 3. 2013. Do 10. 1. 2013 bylo
nutno poslat pøihlášku delegáta. Uvedl, že byl delegován a v pøípadì zvolení jiného
pøedsedy se s poøadateli valné hromady dohodne zmìna. Informace o snìmu ÈMKJ,
který má probìhnout 11. 4. 2013 –delegace je možná do 20. bøezna a byla tak odložena
po klubových volbách.
ad 8) Zpráva hl. poradce chovu- Dr. Šonky
Informace o poètu chovných jedincù, (216 fen, 72 psù; vyøazeno 34 a 4; zaøazeno 39 a
12); odchováno 388 štìòat, prùmìrný poèet ve vrhu 6,7. V 57% krytí importy nebo v
zahranièí (oproti r. 2011 kdy bylo 55%)
Výbìry do chovu 80 jedincù, nevybráno 10 kandidátù (11,1%).
Významný nárùst vad zjištìných na jarních svodech – ve vìtšinì se na nárùstu podílí
jedinci s vysokým podílem zahranièní krve, kryptorchismus (3,2% oproti 0 až 1% v
minulosti), chudozubost (6,5% oproti 0 až 1% v minulosti). Na základì kontroly
dìdiènosti ukonèena výborem dne 8. 3. 2013 chovnost psu importovanému z Anglie –
Hollieseat Silver Saracen. Výskyt u potomstva chudozubosti (18 násobek ku prùmìru
populace) a kryptorchismu (11 násobek ku prùmìru populace).
Informace o DKK – poradce má k dispozici 81 posudkù, nález horší než B/B u 7 jedincù.
U DLK nebyl dosud ani jeden pøípad pozitivní. Dle dosavadních výsledkù a vyjádøení
prof. MVDr. Svobody, CSc. z fakulty veterinárního lékaøství není plemeno VO v ÈR oproti
jiným plemenùm DKK zatíženo. Hlavní poradce chovu nepovažuje na základì tìchto
skuteèností zpøísnìní chovných podmínek tímto smìrem za nutné. Poslední slovo bude
mít ale, tak jako vždy, èlenská schùze.
-56-
Zpravodaj 2013/1
Informace o pøípravì zkoušek obrany VO – zkušební øád po zapracování pøipomínek je
ze strany hl. poradce pøipraven – schválení odloženo na výbor po volbách. Hlavní
poradce chovu znovu pøipomíná, že nikdy nebylo úmyslem tyto zkoušky stanovit jako
podmínku chovnosti, ale jako možnou soutìžní alternativu loveckých zkoušek pro naše
èleny nemyslivce na pùdì klubu. „Poplašné zprávy“ šíøené na sociální síti nemìly žádné
reálné opodstatnìní.
Zpráva poradce VOD- Dr. Èecha (viz zpravodaj)
ad 9) Zpráva výcvikáøe M. Kazdy (viz zpravodaj)
Pøedání putovního poháru Františka Krejèího – za rok 2012 získala Lenka Veselá
Pøedání vùdcovských odznakù:
bronzovýstøíbrný ad 11) Zpráva matrikáøe V. Kuška
V r. 2013 pøijato 34 nových èlenù. K dnešnímu dni 531 èlenù (361 má zaplaceny èl.
pøíspìvky).
Pøedány Vìrnostní odznaky èlenùm s 20 letým nepøetržitým èlenstvím -Pø. Hejhal, Dr.
Koèová, (Ing. Vich nepøítomen)
ad 10) Zpráva o ekonomice klubu.
K. Jirková se omluvila ze zdravotních dùvodù a její zprávu pøednesl pøedseda klubu (viz
zpravodaj)
ad 12) Zpráva výstavního referenta z dùvodu odstoupení pø. Navrátila z funkce
nepøednesena.
ad 13) Zpráva tiskového referenta – Dr. Koèová
Popsala vydané zpravodaje a stav klubových stránek. Upozornila na uzávìrku
zpravodajù v roce 2013: 30. 4. a 15.10. Zmínila se i o obrazu klubu, kteøí vytváøí èlenové
svým vystupováním na veøejnosti i na internetu. Vyslovila politování nad vyjádøeními
nìkterých osob na sociálních sítích. To vyvolalo diskuzi z pléna.
ad 14) Zpráva dozorèí komise pø. H.Kreps
Uvedl, že v prùbìhu roku 2012 nebyl øešen žádný pøípad. DK zkontrolovala materiál
klubu a je zkontroloval i èást úèetnictví. Je pøipravena ke kontrole celkového úèetnictví
za rok 2012, která se bohužel z dùvodu nemoci dosud neuskuteènila. V letošním roce
DK obdržela 1 podání.
Pøedsedající upozornil, že v úvodu schùze nebyli zvoleni ovìøovatelé a požádal tedy èleny o
návrhy. Pøihlásili se V. Kazdová; F. Bárta; E. Hocková
Hlasování: nikdo se nezdržel; nikdo nebyl proti, ovìøovatelé schváleni.
Pøedsedající podìkoval za upozornìní, že je nutné schválit funkce èlenù výboru pro
nadcházející volby. Rekapituloval potøebu poètu èlenù výboru 11 a urèení funkce pro každého
èlena výboru. Volba èlena bez urèení odpovìdnosti se v minulosti neosvìdèila. Pø. Vlk navrhl
volbu orgánù pouze poètem a následné pøidìlení pozic až uvnitø orgánù. Vysvìtleno, že jsme
zmìnili v roce 2009 stanovy právì pro nevýhodnost tohoto postupu. Navrženo hlasováním
schválit funkce ve výboru podle rozeslané kandidátky.
Hlasování: pro tento poèet èlenù výboru: pro 138, zdrželi se 2 – chybné hlasování vyšší
poèet než je èlenù na schùzi
Opravné hlasování: pro 132, zdrželi se 2; návrh schválen
Návrh z pléna: Veronika Šlamborová navrhuje, aby ve výboru nemohli pracovat napø.
-57-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
manželé, neboli osoby blízké Dr. Danìk upozornil, že je návrh pravdìpodobnì v rozporu se
stanovami. poznámka návrh bude projednán v bodu zmìna stanov.
ad 15) Úprava stanov –
Návrh výboru na úpravu stanov pøednesl Dr. Danìk
16.1. - navrhl na doplnìní èl. 7 odst. 2. o vìtu „Èlenství ve výboru konèí také odvoláním
èlenskou schùzí spolu s uložením kárného opatøení.“ Je vyvolán úpravou kárného øádu,
který schválila ÈS v roce 2012. Je však potøeba doplnit i stanovy. Bez diskuze.
Hlasování: pro 136, proti 0, zdrželi se 0. Návrh schválen.
16.2 - Èl. 7 odst. 2 – doplnit o vìtu „Poradce chovu se volí na 10 let.“ Po odùvodnìní
návrhu Dr. Daòkem krátká diskuze.
Hlasování: pro 53, proti 73, zdrželi se 5. Návrh zamítnut.
16.3. - Další úpravy stanov v souvislosti s novým Obèanským zákoníkem (úèinným od 1.
1. 2014): úprava názvu doplnìním zkratky „z.s“ zapsaný spolek a související úpravy v
èl. 1 stanov. Dr. Bednáøovou navrženo svázat tuto úpravu s úèinností obèanského
zákoníku podle souèasného znìní, pokud by došlo opìt k nìjaké úpravì pøíslušného
ustanovení zákoníku. Návrh upraven.
Hlasování: pro 117, proti 0, zdrželi se 17. Návrh schválen.
16.4. – úprava stanov vložením nového èlánku ve znìní „Klub vede seznam fyzických
osob, které požádaly o èlenství v klubu a osob, které uzavøely s klubem smlouvu o
poskytování služeb pro chovatele. V seznamu se vedou osobní údaje poskytnuté
osobou v pøihlášce a jejich zmìny, údaje související s pøijetím za èlena a ukonèením jeho
èlenství, údaje poskytnuté chovatelem neèlenem v návrhu smlouvy s klubem a údaje
související s ukonèením této smlouvy. Seznam vede a údaje v nìm spravuje matrikáø
klubu. Seznam je neveøejný a nahlížet do nìj mohou pouze èlenové klubu.“ Odùvodnìní
pøednesl Dr. Danìk. Krátká diskuze k možnosti nahlížet do seznamu z dùvodu ovìøení
zda je chovatel èlenem klubu. Vysvìtleno, že veøejný seznam by znamenal souhlas
všech èlenù, což je technicky témìø nemožné. U chovatelù bude klub požadovat
souhlas se zveøejnìním a chovatelé budou na webových stránkách.
Hlasování: pro 133, proti 0, zdrželi se 1. Návrh schválen.
16.5. - doplnìní èlánkù èl. 6 odst. 6 a èl. 7 odst. 7 o vìtu „Z jednání se poøídí zápis, který
se bezodkladnì po vyhotovení zveøejní na klubových internetových stránkách a
následnì v klubovém zpravodaji.“
Hlasování: pro 130, proti 0, zdrželi se 4. Návrh schválen.
16.6. - jednání schùze se vrací k návrhu V. Šlamborové – Dr. Koèová uvedla, že každý
èlen KCHVO má právo volit a být volen, upozornila i na výhodnost pomoci v rodinì a
šetøení nákladù klubu. Po diskuzi v plénu navrženo, aby se hlasováním rozhodlo, zda je
pøípustné pøedložení takového návrhu
Hlasování: pro 37. Návrh byl odmítnut.
16.7. - Ing. Èechová upozornila, že pokud by výbor zveøejnil již ve zpravodaji, jak se
budou mìnit stanovy, tak by mohl tento bod být projednán mnohem rychleji. Dr. Danìk
uznal jako svou chybu, že úpravu stanov pøipravil až na jednání výboru v den pøed
èlenskou schùzí. Ing. Medøická navrhla, aby bylo zakotveno ve stanovách, kdy musí být
zveøejnìn návrh na úpravu stanov. V diskusi (Danìk, J. Špaèek, M. Špaèek, Kalašová)
bylo konstatováno, že návrhy na zmìny stanov formulované pøímo na jednání èl. schùze
nemusejí být dostateènì promyšlené. Urèitì by bylo vhodné zveøejnit alespoò hlavní
zámìr úpravy stanov pøedem, ale napø. ve zpravodaji by to znamenalo velmi dlouhý
termín pøed schùzí. Proto èl. schùzi úèastníci diskuse doporuèili, aby bylo uloženo
výboru celou vìc prodiskutovat a zveøejnit návrh pravidel pro úpravy stanov.
Pøedsedající podìkoval Dr. Daòkovi a prohlásil ukonèení možnosti doplnit kandidátku. I.
Nováková pøedala výboru upravenou kandidátní listinu.
-58-
Zpravodaj 2013/1
ad 16) Volby orgánù klubu:
Na kandidátní listinu byla k jednotlivým funkcím uvedena tato jména kandidátù:
Funkce pøedseda: Martin Koèí, Martin Böhm
Místopøedseda: Pavel Dvoøák, Jaroslav Danìk
Jednatel: Simona Medøická, Miroslav Špaèek
Ekonom: Katka Jirková, Romana Marková
Matrikáø: Veronika Pifková, Václav Kuška
Hl. poradce chovu: Jaroslav Šonka
Poradce pro VOD: Ladislav Èech
Výcvikáø: Milan Kazda
Tiskový referent: Jana Píchová, Jana Koèová
Výstavní referent: Vìra Kleinová, Jana Nìmeèková
Skladový referent: Pavel Klein, Pavel Kubeša
DK: Stanislava Bednáøová, Lenka Hrabalová, Hubert Kreps
Všichni kandidáti se pøítomným èlenùm klubu pøedstavili nìkolika vìtami a odpovìdìli na
pøípadné dotazy.
Dotaz z pléna na Ing. Koèího - I. Nováková pøeèetla dvì verze textù, pod kterými byl
podpis Martin Koèí a vznesla dotaz na pøedsedu klubu, zda je autorem textù. Ing. Koèí
potvrdil autorství kratšího textu, který vložil do obálky (s rozesílaným Katalogem
kandidátù) svým pøátelùm jako pozdrav. Ing. Medøická poukázala na rozpor takového
jednání s povinnostmi funkcionáøe klubu. Ing. Koèí poznamenal, že vložený formát A6
nezvýšil cenu poštovného. Delší text rozšíøil neznámý autor a vložil jej na internet. Ing.
Koèí prohlásil, že není jeho autorem. Citoval ze stanov poslání klubu a uvedl, že je
oprávnìn sdìlit svùj názor svým pøátelùm. Pø. Gratzl doplnil poznámku, že pozdrav mìl
být vložen do obálky všem èlenùm. Ing. M. Böhm vyslovil poznámku, že v klubu jsou
patrnì i „supermyslivci“, když on jako myslivec text nedostal.
Po pøedstavení Ing. Medøické ji požádal Dr. Danìk o vysvìtlení odchovu fenky viz
pøihláška Roberta Schüllera z Rakouska na Speciální klubovou výstavu VO v ÈR 15. 9.
2012:
fena Yablonevi Tcvet Baghira For Sirius Nova OHZB-Nr.: W3562 nar. 14.5.2012
O: Graysong's R.A.F. Ryder to Sírius Nova
M: D' Laila Sírius Nova at Fala Love´a
CH: Medøická Simona; Ing. Natalya Drvossekova
Ing. Medøická uvedla, že k tomuto pøípadu mùže vše doložit. Poté pøeèetla dopis, který
adresoval pøedseda KCHVO panu Robertu Schüllerovi. Tento dopis ji podle ní poškodil a
bude se bránit. Vrh byl øádný, protože svou fenu zapùjèila druhé uvedené chovatelce.
Pøihlášku na výstavu podala ona sama. Na dotaz, zda kryla uvedeným psem v jejím
vlastnictví, který byl zapsán v èeské plemenné knize a nesplòoval chovnost,
odpovìdìla, že uvedeným psem kryla, protože pes byl ve spoluvlastnictví s americkou
chovatelkou a v USA je chovný. Dr. Danìk poznamenal, že zapùjèení feny nebylo v
rozporu s øády hlášeno ani plemenné knize ani klubu a pes, i pokud by byl ve
spolumajitelství, o èemž není v plemenné knize ani v klubu záznam, byl zapsán pod èlp.
a tak musel splòovat naše podmínky chovnosti. Vzniká tak závažné podezøení na
porušení nejen øádu ÈMKU, ale i možného porušení Mezinárodního chovatelského øádu
F.C.I. Ing. Èechová upozornila, že Ing. Medøická nemusí mít u sebe všechny své
doklady a je nespravedlivé teï vìc øešit. Dr. Danìk poznamenal, že nechce pøípad
vyøešit, pouze požádal o krátké vysvìtlení a to mu bylo podáno.
Po pøedstavení kandidátù byly rozdány hlasovací lístky a provedena tajná volba, po níž
následovala pøestávka v jednání od 19.30 hod.
-59-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-60-
Zpravodaj 2013/1
Èlenská schùze pøijala úpravu Stanov KCHVO
1. èl. 1 se mìní:
Název spolku: Klub chovatelù výmarských ohaøù z.s.
Pùsobnost spolku: Èeská republika
Sídlo spolku: ÈMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1
Zastupování: za spolek jsou oprávnìni jednat samostatnì pøedseda, místopøedseda
a jednatel.
KCHVO je samostatným spolkem – právnickou osobou a ve smyslu obèanského
zákoníku – chovatelù, majitelù a pøátel výmarského ohaøe v Èeské republice.“
Úèinnost zmìny èl. 1 Stanov se odkládá na den úèinnosti obèanského zákoníku (§
216 zákona è. 89/2012 Sb. ve znìní k 9.3.2013).
2. èl. 6 se doplòuje o odstavec 6 a èl. 7 o odstavec 7 které zní:
„Z jednání se poøídí zápis, který se bezodkladnì po vyhotovení zveøejní na klubových
internetových stránkách a následnì v klubovém zpravodaji.“
3. èl, 7 odst. 2 na konec textu se vkládá vìta „Èlenství ve výboru konèí také odvoláním
èlenskou schùzí spolu s uložením kárného opatøení.“
4. za èl. 9 se vkládá èl. 9a Seznam èlenù, který zní:
„Klub vede seznam fyzických osob, které požádaly o èlenství v klubu a osob, které
uzavøely s klubem smlouvu o poskytování služeb pro chovatele. V seznamu se
vedou osobní údaje poskytnuté osobou v pøihlášce a jejich zmìny, údaje související s
pøijetím za èlena a ukonèením jeho èlenství, údaje poskytnuté chovatelem neèlenem
v návrhu smlouvy s klubem a údaje související s ukonèením této smlouvy. Seznam
vede a údaje v nìm spravuje matrikáø klubu. Seznam je neveøejný a nahlížet do nìj
mohou pouze èlenové klubu.“
Èlenská schùze bere na vìdomí:
1. zprávy jednotlivých èlenù výboru vèetnì zprávy o hospodaøení klubu v roce 2012
2. zprávu dozorèí komise
Èlenská schùze ukládá:
1. výboru klubu oznámit zmìny ve stanovách na Ministerstvo vnitra;
2. výboru klubu projednat a navrhnout takový postup úpravy stanov klubu, aby byla
zabezpeèena dostateèná možnost diskuze k návrhu v èlenské základnì. Zveøejnit do
30. èervna 2013.
Hlasování: pro všichni pøítomní, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení èlenské schùze je
jednomyslnì schváleno.
20) Ukonèení èlenské schùze
Pøedsedající podìkoval za úèast i prùbìh a schùzi ukonèil v 22.00 hod.
zapsal: Ing. Špaèek ovìøili: V. Kazdová, F. Bárta, E. Hocková
-61-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
STANOVY KCHVO
(schváleno èlenskou schùzí 9.3.2013)
-62-
Zpravodaj 2013/1
-63-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-64-
Zpravodaj 2013/1
-65-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
-66-
Zpravodaj 2013/1
VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KCHVO - 12.5.2013, BECHYNÌ
VÝMARSKÝ OHAØ DLOUHOSRSTÝ
Rozhodèí: MVDr. Jana Koèová
Mezitøída - psi
1.
Alfonz od Jiøetínského potoka
ÈLP: 8536
2.
Farid ze Štíteckých zahrad
ÈLP: 8584
D
V1, CAC, Vítìz SV, BOB
ÈLP: 8292
Neposouzen
ÈLP: 7717
V1, CAC
ÈLP: 8909
VD
ÈLP: 8539
V1, CAC
Tøída otevøená - psi
3.
Akim z Podùlšanského dvora
Tøída vítìzù - psi
4.
Deano z Šafranice
Tøída mladých - feny
5.
Berta ze Sedlákova dvora
Mezitøída - feny
6.
Amy od Jiøetínského potoka
Tøída otevøená - feny
7.
Aischa ze Sedlákova dvora
ÈLP: 7276
8.
Bessy z Sušické doliny
ÈLP: 8398
9.
Backie ze Sušické doliny
ÈLP: 8401
V2, res. CAC
V1, CAC
VD3
ÈLP: 7433
V1, CAC, Vítìz SV
ÈLP: 5268
V1, Nejlepší veterán plemene
ÈLP: 8982
VN1, Nejlepší štìnì plemene, Nejlepší štìnì SV
ÈLP: 8963
VN1, Nejlepší dorost plemene, Nejlepší dorost SV
VD
V
VD
V
VD
VD
VD
V
Neposouzen
V
VD
VD
V
Neposouzen
V1, CAJC
VD
V
V
Tøída pracovní - feny
10.
Jenny z Korunova dola
Tøída veteránù - feny
11.
Fatima z Dobrovolnova dvora
VÝMARSKÝ OHAØ KRÁTKOSRSTÝ
Rozhodèí: MVDr. František Šimek
Tøída štìòat - psi
12.
Lord z Kuntova dvora
Tøída dorostu - psi
13.
Merlin ze Skøivolánu
Tøída mladých - psi
14.
Gyro z Rybníkù
ÈLP: 8862
15.
Keep An Eye on Blue Sirius Nova
ÈLP: 8652
16.
Irwing Šedý lovec
ÈLP:8646
17.
Amaretto Marcati Silver Sfinx
ÈLP: 8916
18.
Alfredo Prince Silver Sfinx
ÈLP: 8913
19.
Conte Alfa Ori
ÈLP: 8643
20.
Heroic Shadow Shefis
ÈLP: 8791
21.
Duke`s Lucky Star de Donawitz
ÈLP: 8637
22.
Diamond Star de Donawitz
ÈLP: 8635
23.
Clif ze Stáje Sonáta
ÈLP: 8746
24.
Body od Tøebomyslic
ÈLP: 8670
25.
Bratt Šedé tornádo
ÈLP: 8751
26.
Algerian Chocko Silver Sfinx
ÈLP: 8915
27.
A´Yasutomi Bless of Silver Montero
ÈLP: 8856
28.
Anriko Bless of Silver Montero
ÈLP: 8857
29.
Art z Vlásek
ÈLP: 8820
30.
Bady Monymir
ÈLP: 8608
31.
Azzir Blue Silver Image
ÈLP: 8886
-67-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Tøída mezitøída - psi
32.
Ciro ze Slezských lesù
ÈLP: 8510
33.
Lukedom Idol`s Eye
ÈLP: 8936
34.
Beau Braidy z Luleèských lesù
ÈLP: 8491
35.
Devil von Life Ball
ÈLP: 8565
V3
V4
V1, CAC
V2, res. CAC
Tøída otevøená - psi
36.
Cart z Pankráckého vršíèku
ÈLP: 8573
37.
Caramel Love de Donawitz
ÈLP: 8171
38.
Lord z Altova dvora
ÈLP: 7964
39.
Alex Rarona
ÈLP: 8363
40.
Calvin Shefis
ÈLP: 7815
41.
Bady od Krumvíøských vinic
ÈLP: 7564
42.
Falco Shefis
ÈLP: 8315
43.
Cartier Shefis
ÈLP: 7813
44.
Jura z Knìžího háje
ÈLP: 7853
45.
Alf z Baldského lesa
ÈLP: 8323
46.
Best Alfa Ori
ÈLP: 7762
V4
V1, CAC
VD
V
VD
V3
V
V
V
V
V2, res. CAC
Tøída pracovní - psi
47.
Cartier Love de Donawitz
ÈLP: 8172
48.
Arnold z Radimovského dvora
ÈLP: 7987
49.
Aron z Pošumavských hájù
ÈLP: 8054
50.
Dag z Danèí paseky
ÈLP: 7768
51.
Akim z Pošumavských hájù
ÈLP: 8051
52.
Casper Love de Donawitz
ÈLP: 8174
53.
Andreas Casta Argentum
ÈLP: 7501
54.
Edy od Plasoku
ÈLP: 8225
55.
Beltham Shefis
ÈLP: 7138
56.
Edgar Shefis
ÈLP: 8200
57.
Amos od Baronovy studánky
ÈLP: 8220
V1, CAC
V2, res. CAC
VD
VD
V4
V3
Neposouzen
VD
VD
V
VD
Tøída vítìzù - psi
58.
Atrey Forever Hero of Diam Weim
ÈLP: 8330
59.
Brilliant Shefis
ÈLP: 7137
60.
Rivertone Rock Star
ÈLP: 7070
61.
Aron z Pòovského revíru
ÈLP: 6914
V1, CAC, vítìz SV, BOB, BIS
V4
V3
V2, res. CAC
ÈLP: 8961
nedostavila se
V1, CAJC, BOJ
nedostavila se
V
V3
V
V2
V
V
V
V
V
V
V
V
nedostavila se
V
V
Tøída dorostu - feny
62.
Agita z Velemìøe
a Beradze
Rozhodèí: Iuze
Tøída mladých - feny
63.
Dessireé Pontanus
ÈLP: 8714
64.
Džesie od Potoka Kaèáku
ÈLP: 8675
65.
Afrodíta D´Argento Suerte
ÈLP: 8881
66.
Dalma Šedý duch
ÈLP: 8741
67.
Isis Denny Šedý Lovec
ÈLP: 8648
68.
Draga from Pontanus
ÈLP: 8715
69.
Ebie z Obøanského kopce
ÈLP: 8783
70.
Dee Dee ze Stáje Sonáta
ÈLP: 8768
71.
Camael Faith Alfa Ori
ÈLP: 8644
72.
Corry Alfa Ori
ÈLP: 8645
73.
Darling Star de Donawitz
ÈLP: 8639
74.
Dixie od Potoka Kaèáku
ÈLP: 8677
75.
A´Viol Lilly Fragoli D´Argento Suerte
ÈLP: 8885
76.
Aussie D´Argento Suerte
ÈLP: 8882
77.
Beatric Casta Argentum
ÈLP: 8956
78.
Honey-Bunny Shefis
ÈLP: 8793
79.
Bea z Brdských borù
ÈLP: 8833
-68-
Zpravodaj 2013/1
80.
Asmin Bell D´Argento Suerte
ÈLP: 8884
81.
Cindy z Baronova dvora
ÈLP: 8819
82.
Aila z Vlásek
ÈLP: 8825
83.
Bonnie od Sv. Petra v okovech
ÈLP: 8934
84.
Angie Annomis
ÈLP: 8701
V
V
VD
V
V4
Mezitøída - feny
85.
Ola Elika Bohemia
ÈLP: 8605
86.
Amber My Dream Silverspoir
ÈLP: 8454
87.
Czech Cheer ze Slezských lesù
ÈLP: 8515
88.
Ginger Shefis
ÈLP: 8471
89.
Mona z Žehuòské doliny
ÈLP: 8448
nedostavila se
V3
V1, CAC
nedostavila se
V2, res. CAC
Tøída otevøená - feny
90.
Dakota Grey Fellow
SPKP: 1382
91.
Allsa z Janova dvora pod Senovou horou
ÈLP: 7636
92.
Ágnes Lovec Pampalini
ÈLP: 8298
93.
Ossy Elika Bohemia
ÈLP: 8606
94.
Caja Rose Prodomasua Praga
ÈLP: 8039
95.
Fee-Bee Shefis
ÈLP: 8318
96.
Bony Del Rey Oaks
ÈLP: 7159
97.
Bára od Lesní Beèvy
ÈLP: 8003
98.
Aida od Baronovy studánky
ÈLP: 8221
99.
Arra z Dudovských hájù
ÈLP: 8304
100.
Ajka z Dudovských hájù
ÈLP: 8308
101.
Cassiope z Oltýòského mlýna
ÈLP: 8341
102.
Artemis Grey Elita
ÈLP: 8408
103.
Arwen Evenstar Arteniké
ÈLP: 8050
104.
Linda z Prýglova dvora
ÈLP: 7245
105.
Delaney Shefis
ÈLP: 8138
106.
Cameron Shefis
ÈLP: 7817
107.
Adra z Dudovských hájù
ÈLP: 8306
108.
Anny od Osmi rybníkù
ÈLP: 7442
109.
Amber the Jewel of Diam Weim
ÈLP: 8336
110.
Eleanora Shefis
ÈLP: 8204
111.
Chenet Šedý Lovec
ÈLP: 8290
V1, CAC
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD
V
V
nedostavila se
V
nedostavila se
V3
VD
nedostavila se
V
V
VD
V
V2, res. CAC
V4
Tøída pracovní - feny
112.
Maja z Žehuòské doliny
ÈLP: 8445
113.
Angel Royal Splendour of Diam Weim
ÈLP: 8335
114.
Conny Slopa
ÈLP: 7959
115.
Nataly Elika Bohemia
ÈLP: 8108
116.
Betty z Baronova dvora
ÈLP: 7926
117.
Adina z Radimovského dvora
ÈLP: 7995
118.
Elma od Starého Krèe pod Èertí skálou
ÈLP: 7945
119.
Ketty z Údolí Vltavínù
ÈLP: 7264
120.
Andìla Šedé tornádo
ÈLP: 7728
121.
Anny z Dudovských hájù
ÈLP: 8309
122.
Flér Kristanet
ÈLP: 7706
123.
Blue Eyes Princess Pontanus
ÈLP: 8216
124.
Carrie Love de Donawitz
ÈLP: 8175
125.
Cynthia Shefis
ÈLP: 7818
126.
Artemis z Oltýòského mlýna
ÈLP: 7426
127.
Abby od Tøebomyslic
ÈLP: 6960
VD
V3
V
VD
V4
V
V
V
V
V
V
V2, res. CAC
V1, CAC vítìz SV
V
VD
VD
Tøída vítìzù - feny
128.
Bentley z Pankráckého vršíèku
ÈLP: 6964
129.
Almost Heaven of Diam Weim
ÈLP: 8333
130.
Asuncion Casta Argentum
ÈLP: 7504
131.
Lussy ze Zábìhlického domu
ÈLP: 7083
V1, CAC
V2, res. CAC
V3
V4
-69-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Rozhodèí: MVDr. Jana Koèová
Tøída veteránù - feny
132.
Citty od Èervenického potoka
ÈLP: 5428
133.
Brita Šedý lovec
ÈLP: 4062/04
V1, Nejlepší veterán plemene, Nejlepší veterán SV
V2
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA
de Donawitz
Hrabalová Lenka
Shefis
Pifková Veronika
Casta Argentum
Tipplová Martina
Nejlepší chov. skupina SV (VOK)
NEJKRÁSNÌJŠÍ PÁR PSÙ
Atrey Forever Hero of Diam Weim
Šlamborová Veronika, Mgr.
Nejkrásnìjší pár psù SV (VOK)
Almost Heaven of Diam Weim
Ciro ze Slezských lesù
Navrátilová Gabriela
Czech Cheer ze Slezských lesù
Andreas Casta Argentum
Tipplová Martina
Asuncion Casta Argentum
Brilliant Shefis
Pifková Veronika
Cameron Shefis
Rivertone Rock Star
Pifková Veronika
Eleon ora Shefis
Atrey Forever Hero of Diam Weim - BOB VOK, BIS
-70-
Zpravodaj 2013/1
Farid ze Štíteckých zahrad - BOB VOD
-71-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝSTAVNÍ ÚSPÌCHY NAŠICH VÝMARANÙ ZA HRANICEMI
Významného úspìchu v zemi pùvodu dosáhl èeský chovný pes VOK Brody od Potoka
Kaèáku. Na Mezinárodní výstavì psù v nìmeckých Drážïanech 27.- 28.4.2012
(pøihlášeno 2 600 psù všech plemen) zvítìzil nejen mezi výmarskými ohøi a v VII. skupinì FCI,
ale získal dokonce titul nejvyšší v rámci celé sobotní výstavy – BEST OF DAY (res.BIS)!!
Gratulujeme majitelce i chovatelce ke krásnému úspìchu.
Úèastníci z ÈR se neztratili ani na Svìtové výstavì psù v Budapešti 18.5.2013.
Velkého úspìchu dosáhl VOK Atrey Forever Hero of Diam Weim, který kromì V2, res.CAC,
ve tøídì pracovní získal tituly res.CACIB a reservní Svìtový vítìz (res.World Winner).
Úspìšní ale byli i další èeští úèastníci:
VOD A Sun of Cato Sanelle Sirrah - V1, CAC ve tøídì pracovní
VOK Gem of Aleck from Atria Cordis - V1/14, CAC v mezitøídì
VOK Bromhund Sensation at Greynie - V4/11 ve tøídì pracovní
VOK Angie Royal Splendour of Diam Weim - V4/6 ve tøídì pracovní
VOK Winkle Mignon Imperium Star - V/14, užší výbìr v mezitøídì
VOK Alan od Potoka Kaèáku - V/8 ve tøídì šampionù
VOK Amaretto Marcati Silver Sfinx - VD/15 ve tøídì mladých
VOK Algerian Chocko Silver Sfinx - VD/15 ve tøídì mladých
VOK Amazing Angel Silver Sfinx - VD/15 ve tøídì mladých
VOK Draga from Pontanus - VD/15 ve tøídì mladých
-72-
Zpravodaj 2013/1
Na pøidružené Klubové výstavì ohaøù v Gödöllö se z ÈR úèastnili pouze výmarští ohaøi
krátkosrstí a ani tady nepøišli zkrátka:
Algerian Chocko Silver Sfinx - V1/6, CAJC ve tøídì mladých
Winkle Mignon Imperium Star - V2/6, res.CAC v mezitøídì
Bromhund Sensation at Greynie - V2/4, res.CAC ve tøídì pracovní
Amaretto Marcati Silver Sfinx - V3/6 ve tøídì mladých
Gem of Aleck from Atria Cordis - V3/6 v mezitøídì
Atrey Forever Hero of Diam Weim - V3/4 ve tøídì pracovní
Všem moc gratulujeme a dìkujeme za reprezentaci plemene na této významné události.
-73-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝZVA ÈLENÙM KLUBU - NOVÉ LOGO
Vážení pøátelé,
rádi bychom vám nabídli možnost podílet se na tvorbì klubového loga. Logo obecnì je
významnou souèástí identity každé organizace, proto bychom jej rádi nechali vytvoøit také
pro náš klub. Vzhledem k tomu, že by logo mìlo být vyjádøením podstaty klubu a toho, jak
chce pùsobit navenek, pøivítali bychom, kdyby jeho ideu navrhli sami èlenové. Ti nejlépe
vìdí, co by mìlo vyjadøovat.
Proto pokud máte nìjaký konkrétní (a konstruktivní) nápad, pošlete jej prosím do
31.7.2013 ve formì popisu nebo náèrtu, pøíp. již graficky zpracovaného návrhu na
emailovou adresu [email protected] Nezapomeòte, že logo by mìlo být jednoduché,
pøesto výrazné, snadno zapamatovatelné a hlavnì jedineèné. V našem pøípadì by mìlo
ideálnì odrážet souvislost jak s VOK, tak VOD. Tøi nejlepší návrhy necháme zpracovat do
grafické podoby, zveøejníme a umožníme vám se k nim vyjádøit, pøíp. hlasovat. Vybraný
návrh poté necháme zpracovat profesionálním grafikem, aby mohlo být nadále
používáno jako oficiální znak našeho klubu na veškerých dokumentech, reklamních
pøedmìtech a dalších klubových materiálech.
-74-
Zpravodaj 2013/1
TORZE ŽALUDKU U VÝMARSKÉHO OHAØE
Syndrom gastro-duodenálního volvulu, neboli pøetoèení (torze) žaludku je akutní až perakutní
život ohrožující stav, který se projevuje zvìtšením objemu dutiny bøišní psa a rychlým
zhoršováním se jeho zdravotního stavu. Toto onemocnìní je úzce spojené s podáním krmiva,
pøípadnì s vypitím velkého množství vody. Vìtšinou se první pøíznaky objevují již po
nakrmení, ale s ohledem na to, že trávenina mùže v žaludku pøetrvávat i 4 - 6 hodin, se mohou
pøíznaky projevit i pozdìji.
Onemocnìní vzniká otoèením žaludku pøi jeho relativnì volném horizontálním zavìšení v
dutinì bøišní psa. Pøetoèením a zaškrcením se uzavøou otvory žaludku, tzn. jak jeho vstup od
jícnu, tak jeho výstup do tenkého støeva. Bìžnou fermentací tráveniny se v pøetoèeném
žaludku hromadí vznikající plyny, které zpùsobují jeho rozpínání. Žaludek se zvìtšuje a
následnì tlaèí na velké žíly, což vede k mìstnání krve v orgánech dutiny bøišní a ke ztíženému
návratu krve zpìt do srdce, klesá jeho výdej, vnikají srdeèní arytmie, vyvíjí se šok a ostatní
životnì dùležité orgány jsou následnì nedostateènì zásobeny kyslíkem. Zvýšeným tlakem
plynù na žaludeèní stìnu dochází k její nekróze až k perforaci, bakterie se tak dostávají do
krve, rozvíjí se endotoxémie a šokový stav psa se dále rapidnì zhoršuje. U psa se projevuje
náhlý neklid, zvìtšení a nafouknutí bøicha, pes se snaží zvracet nebo se dáví, ale odchází z nìj
jen napìnìné sliny a jeho stav se rychle zhoršuje a pøechází až v apatii.
Torze se nedá rozchodit a ani sama nepøejde, jak se nìkteøí majitelé na úkor života svého psa
mylnì domnívali a mysleli si, že se jejich pes jen „pøežral“. Psa je nutno bez prodlení dopravit k
veterinárnímu lékaøi. Záchrana jeho života je otázkou nìkolika desítek minut. Patøiènì
vybavený veterinární lékaø psa rychle stabilizuje, provede dekompresi žaludku a operativnì
napraví jeho správné uložení v dutinì bøišní. Žaludek se upevòuje do potøebné pozice
nìkolika stehy ke stìnì bøišní, ale ani to nezajistí, že v budoucnu již k žádné torzi u tohoto psa
nedojde. I pøes vèasný chirurgický zákrok jsou pro postiženého psa první dny po operaci
kritické. Pes se pak musí z poèátku opatrnì a velmi pomalu rozkrmovat speciální stravou a
pøechod na normální krmení je nìkdy možný až bìhem mìsíce po operaci.
Pro to, aby majitel psa pøedešel vzniku torze, je nìkolik obecných rad. Pøevážnì u velkých
plemen psù s hlubokým hrudníkem, jako je i výmarský ohaø, doporuèuji rozdìlit krmnou dávku
radìji do dvou menších èástí bìhem dne, než aby pes pozøel velké množství krmení najednou.
Krmení by mìlo být kvalitní, s vysokým obsahem vysoce stravitelných živoèišných bílkovin.
Levnìjší granule s vìtším obsahem obilného „šrotu“ (napø. bezejmenné granule rùzných
supermarketù) více podnìcují tvorbu plynù, stejnì jako podávání èerstvého chleba èi peèiva.
A co je nejdùležitìjší, po nakrmení je potøeba zajistit psovi klid a pøedejít jakémukoliv
prudkému pohybu. Nejrizikovìjší pro psa po nakrmení je chodit ze schodù, vyskakovat na
boudu èi vøele vítat pøíchozího majitele nebo se válet a pøevalovat pøes høbet. Nebezpeèí vèas
nezjištìných pøíznakù torze je vìtší u psù držených venku v kotci, kde majitel nemá psa pøímo
pod dohledem, a proto doporuèuji hodinu až dvì po nakrmení zajít psa do kotce ještì
zkontrolovat. Torze se mùže vyskytnout i pøi vypití velkého množství vody po znaèném
pohybu, napøíklad když pes bìhem intenzivního výcviku nebo dlouhé procházky hltavì pije
vodu z potoka a pøitom má hlavu níže než zbytek tìla a pak dále pokraèuje v pohybu.
Torze nejèastìji opravdu postihuje psy støedního vìku velkých plemen, to ale nemusí být vždy
pravidlem, protože pøípady torze byly popsány i u jezevèíka nebo koèky. Je tøeba ale brát v
úvahu i potencionální genetické predispozice pro toto onemocnìní, tzn. šíøku a hloubku
hrudníku a volnost závìsu žaludku a s ohledem na to vybírat jedince pro chovné páry nebo
alespoò nespojovat dva jedince, kteøí toto onemocnìní prodìlali, protože se pak teoreticky
zvyšuje i riziko výskytu torze u jejich potomkù.
MVDr. Hana Jurášková
-75-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
JARNÍ SVOD
6.dubna tohto roku se konal Jarní svod OMS Kladno v Žilinì. Pøíjemným pøekvapením bylo
setkání nìkolika èlenù KCHVO vypomáhajících na této akci. Posuzoval zde všem známý
rozhodèí, Petr Buba, tudíž i pøes nepøízeò poèasí probíhal svod velmi rychle a precisnì. Bylo
potìšující na tomto svodu vidìt i dvì feny VOK - Betty od Žemlièkù z Ostøešan (Asta od
Klašického potoka x Fenomena Team Yasutomi), Fidorka ze Škarezu (Amy ze Škarezu x Erika
ze Svobodova dvora) obì vyhodnoceny jako plnochrupé a bez hrubých vad. Jediné výtky
padly na jejich váhu (jedna vykrmena babièkou a jedna naopak by babièku potøebovala).
Proè se ale o této „malichernosti“ zmiòovat? Je velmi pozitivní vidìt zastoupení mladých
jedincù Výmarského ohaøe na svodu, nebo jejich pøítomnost znamená reprezentaci našeho
plemene, potenciál nových chovných jedincù, úmysl majitelù nìco se svými psy/fenami dìlat a
hlavnì že stále ještì VO není raritou a vzácností jako napø. Èeský Fousek, který díky chovným
podmínkám pomalu mizí z naší kynologie.
Štìpánka Koláøová
-76-
Zpravodaj 2013/1
QUO VADIS KYNOLOGIE?
Co zaujalo MVDr.Janu Koèovou na pøednášce RNDr. Petra Dvoøáka pro Klub chovatelù výmarských
ohaøù dne 9.3. 2013 ve Štokách u Jihlavy.
Otištìno s laskavým souhlasem pøednášejícího.
Ve vztahu èlovìka a psa za posledních 50 - 100 let nedošlo k evoluci, ale revoluci.
Pes hraje v roli v citových vazbách a je leckdy v hierarchii vztahù výše než èlovìk. Slouží k
uspokojení lidského ega, naší reprezentaci, promítáme do nìj své neuspokojené ambice,
nenaplnìné partnerské vztahy, sbíráme ocenìní.
Celkové výdaje za sortiment pro zvíøata byl v roce 2011 - 67,05 miliardy Euro (z toho u nás 302
milionu Euro).
Chovatelé se pyšní historií plemene. Ve standardu, který urèuje zemì pùvodu, je popsán
nejen exteriér, ale i požadavek na vlohy a vlastnosti plemene.
Musíme si ale položit otázku, co má být z plemene zachováno s mìnícími se podmínkami
chovu a potøebami èlovìka.
Zcela samostatným odvìtvím kynologie se stalo výstavnictví.
Pùvodním posláním výstav byl lineární zootechnický popis psa. Výstavy sloužily pøedevším k
zhodnocení exteriéru, jehož hlavním úèelem bylo posoudit psa pro jeho další využití v chovu;
chovatelùm pro srovnání jedincù i k odhadu toho, kam se chov plemene ubírá. To se
odehrávalo pøevážnì na krajských a oblastních výstavách. V ÈR byla poøádána 1
mezinárodní výstava, která byla skuteèným kynologickým svátkem.
Dnes je poøádáno 10 národních a mezinárodních výstav, na kterých rozhodèí v kruhu
posuzuje i 80 – 100 psù. Majitele nezajímá popis psa, natož známka velmi dobrá nebo dobrá.
Majitelé nestojí o zápis titulu Res.CAC èi Res.CACIB.
Jde pouze o tituly nejvyšší a není proto tajemství, že se majitelé psù domlouvají na obsazení
výstav èi tøíd, aby nadìje na zisk titulu byla co nejvyšší. Podobné je to i se soutìží Šampion
šampionù, kde má málokteré plemeno více než jednoho zástupce.
Dochází k devalvaci výstavních titulù, doslova - kdo chce, tak si titul „uchodí“. Je to pouze
otázka ambicí a finanèních možností majitele, s chovem to nemá mnoho spoleèného.
Majitelé nechtìjí pochopit, že z 80 psù nemùže být 80 psù výborných (i když tomu na mnohé
výstavì tak je), ale že Gaussova køivka platí i zde a logicky musí být urèité procento psù velmi
dobrých a dobrých.
Existují 2 typy posuzování:
Kontinentální – rozhodèí vyhledává nedostatky a vítìzí jedinec, který jich má nejménì.
Anglický – popis psa je výètem jeho pøedností. Vyhrává ten, který má nejvíce pøedností.
Osobnì tento zpùsob považuji pro výstavnictví a chov za lepší.
Zde je nutné si všimnout i role exteriérového rozhodèího. Pro poøadatele výstav je výhodnìjší
pozvat si all-round nebo skupinové rozhodèí. Je otázkou, zda mùže být rozhodèí pro všechna
plemena skuteènì obeznámen s typem a trendy vývoje více než 420 FCI uznaných plemen.
Zda i proto nedochází k nadužívání výborných a titulù. Rozhodèí se nechce dostávat do
konfliktu s vystavovateli a buduje si pozici oblíbeného.
Pro chov je pak dùležité rozlišit: výstavy a chovatelské svody (bonitace, výbìry do chovu) – na
tìch zazní posouzení, které je pro chov objektivní a dùležité.
Složitá situace je ale i s pracovním využitím psù a ovìøování vloh.
Pøi zkouškách z výkonu je kladen více dùraz na výcvikové disciplíny, než na posouzení vloh, a
-77-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
už je toho pøíèinou nedostatek drobné zvìøe, nebo ne zcela dostaèující znalosti rozhodèích
pro posouzení práce typické pro dané plemeno. Chovnými psy se tak stávají nikoli psi s
nejlepší vlohou, ale psi „drezérù“.
Na toto pak navazuje závažný problém „matador breedingu“ – chovu na šampionech.
Chovatelé si v honbì za tituly neuvìdomují, že kvalitní potomstvo nelze oèekávat od dvou
šampionù, pokud se u sourozencù vyskytly exteriérové problémy. Cennìjší pro chov jsou
velmi dobøí jedinci z vyrovnaného vrhu.
Z vrcholu vede cesta pouze dolù.
Plemeno svým vzhledem reprezentuje to, co od nìj vyžadujeme (z tohoto dùvodu se øada
plemen rozštìpila na pracovní a výstavní linie).
Exteriér je zasažen i mìnícím se vkusem a popularitou plemene. Zde mùžeme uvést i pøíklad
výmarského ohaøe, který je velmi oblíbený na americkém kontinentì, kde je pohled odlišný od
kontinentálního.
Americký typ – spíše kvadratického formátu, vyšší konèetiny, spáditìjší, strmá záï, kratší
ramenní kost, vysoko nasazený jelení krk, jemná hlava …
Který typ je ten správný?
Chov se musí pohybovat v rámci standardu.
Døíve pes sloužil èlovìku. Dnes èlovìk slouží psu. Pes nemá zodpovìdnost za èlovìka, èlovìk
má zodpovìdnost za psa.
Kynologii berme pøedevším jako koníèek. Nevnášejme do ní osobní problémy a ambice.
foto: Petr Povolný
-78-
Zpravodaj 2013/1
Pojítkem nás všech by mìl být zájem èíslo jedna – ZDRAVÝ CHOV.
9 pravidel pro chov zdravých psù
S laskavým svolením redakce Svìta psù pøevzato z èlánku Zdravý chov psù - význam chovatelských
programù, Astrid Indrebo, DVM, PhD., pøeklad do èestiny D. Vaòourková, Svìt psù 4/2013.
1. Chovatelský program by nemìl vylouèit více než 50% jedincù daného plemene. Chovné
jedince musíme vybírat z té lepší poloviny populace.
2. Chovnì využíváni by mìli být jen funkènì a klinicky zdraví psi; zvíøata s chronickými
zdravotními potížemi by se nikdy nemìla rozmnožovat, pokud si nejsme zcela jisti, že v jejich
problémech nehraje dìdiènost žádnou roli. Pokud pes trpí nemocí, o které existuje podezøení,
by neprokázané, že by mohla být dìdièná, nemìl by být chovnì využíván. Pokud jsou blízcí
pøíbuzní takového psa chovnì využíváni, mìli by být páøeni pouze s jedinci z linií, ve kterých se
taková nemoc nevyskytuje vùbec, nebo jen výjimeènì.
3. Vyvarujte se „matador breedingu“. Základním doporuèením by mìlo být, že žádný pes
nemá zplodit více potomkù, než 5% z poètu štìòat daného plemene, registrovaných v
prùbìhu 5 let.
4. Fena, která není schopna pøirozeného porodu, a už kvùli své anatomii, nebo zdìdìné
neteènosti dìlohy, by mìla být vyøazena z chovu bez ohledu na plemeno.
5. Fena, která není schopna se postarat o novorozená štìòata, a už kvùli povaze, nebo
zdìdìné neschopnosti tvorby mléka, by nemìla být užívána pro chov.
6. Psi, kteøí projevují povahu netypickou pro plemeno a agresivní psi, by nemìli být chovnì
využíváni.
7. Výsledky screeningu na polygenní choroby by mìly být využity k vytvoøení individuálního
indexu, založeného na národních a mezinárodních screeningových výsledcích, chovný pár by
mìl dávat štìòata s lepším indexem, než je prùmìr plemene.
8. Výsledky DNA testù by mìly být využívány k tomu, abychom se vyvarovali odchovu
nemocných psù, ale nemusí nezbytnì sloužit k vymýcení dané nemoci.
9. Pøi odchovu štìòat musí být základem odpovídající strava, návyk štìnìte na okolní
prostøedí, stimulace matkou, chovatelem a ostatními lidmi, aby byla štìòata správnì
socializována a dovedla správnì reagovat.
foto: Just Weimaraners
-79-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
VÝMARŠTÍ OHAØI PØI OSLAVÁCH 90. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ ÈMMJ
V pátek 26. dubna 2013 na Pražském hradì zapoèaly oslavy 90. výroèí založení ÈMMJ
spojené s 60. generálním zasedáním Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvìøe (CIC).
Oslavy byly zahájeny Hubertskou mší v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtìcha, kterou
sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Hubertské mše se také zúèastnili
kontinentální ohaøi se svými vùdci, mezi nimiž byli i výmarští ohaøi. Spoleènì se sokolníky
vytvoøili èestný špalír pøi pøíchodu slavnostního prùvodu do katedrály sv. Víta. Po skonèení
mše jsme byli poctìni možností se vyfotit s kardinálem Dominikem Dukou.
Na Pražském hradì jsme prožili krásné odpoledne zakonèené spoleèenským veèerem ve
Španìlském sále. Kynologové tak pøispìli k propagaci myslivosti, kynologie a hlavnì ohaøù.
Mgr. Lenka a Pavel Nìmcovi
foto: Kateøina Lisová
-80-
Zpravodaj 2013/1
VÝMARSKÝ OHAØ JE PØEDEVŠÍM LOVEC
Na ètení nemám od jisté doby mnoho èasu, a èasopisy nekupuji skoro vùbec. Ale jednoho dne
mi kolegynì v práci øekla, že v únorovém „Pes pøítel èlovìka“ je nìkolik èlánkù o výmarském
ohaøi. Nedalo mi to, a šla jsem si èasopis koupit. A byla jsem dost pøekvapena. Výmarský ohaø
je tam pøevážnì prezentován jako vynikající sportovní spoleèník, který loveckou práci k životu
nutnì nepotøebuje.
Já sama jsem si kdysi výmara jako sportovního spoleèníka poøizovala, ale záhy jsem pøišla na
to, že to byl velký omyl. Zjistila jsem, že výmarskému ohaøi pouhé sportování k životu nestaèí.
Výmarský ohaø je pøedevším lovec a žádným sportem mu loveckou práci nelze plnì
vynahradit. A takto je také nutné ho prezentovat veøejnosti. I proto, že pøece nechceme
dopustit postupnou likvidaci jeho skvìlých loveckých vlastností!
Z tìchto dùvodù jsem se rozhodla na èlánky reagovat a napsat svoje zkušenosti.
„Ponechte výmarovi lov!“ vyšlo v dubnovém PPÈ. Èlánek jsem psala pro naprosté laiky a
pøípadné zájemce o plemeno. Nevím, nakolik se mi v nìm podaøilo vyjádøit to, co jsem chtìla:
pokud si poøídíme výmarského ohaøe, vìnujme se pøedevším lovu! Je to naše povinnost vùèi
plemeni i šlechtitelské práci tìch, kteøí tu byli dávno pøed námi. Mìlo by to platit alespoò tehdy,
když chceme na daném jedinci chovat.
Moje zkušenosti s výmarským ohaøem - povaha, výchova a výcvik
Øíká se, že výmarský ohaø je šlechtic mezi ohaøi. Dlouho jsem pøemýšlela, jak je to myšleno.
Podle mého jde o jeho obrovskou houževnatost, hrdou, stateènou a vìrnou povahu, touhu
pracovat pro svého pána. Výmarský ohaø nemusí být pes jen pro myslivce. Potøebuje však
spravedlivého a vyrovnaného vùdce, který má pro nìj dostatek èasu, dopøeje mu lov a bere ho
i jako spoleèníka. Lov mùže probíhat v myslivecké praxi nebo jen „jako“ pøi loveckém výcviku.
Sebevìdomá povaha výmarského ohaøe vyžaduje pevnou ruku a pøedevším naprostou
dùslednost. Vždy to musí být pán, který rozhoduje o tom, co a kdy se bude dìlat, nikoliv pes.
-81-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Výmarský ohaø je mimoøádnì fixovaný na svého pána a touží s ním být pokud možno poøád.
Pro nìj je ochoten se doslova rozkrájet, k ostatním èlenùm rodiny vèetnì dìtí je velmi
tolerantní. Od dìtí si nechá líbit úplnì všechno. Ne ovšem od cizích! Proto je nutná zvýšená
opatrnost, když si pøivedou kamarády.
Výmarský ohaø je totiž pomìrnì ostrý, a to i na lidi. Je výborný hlídaè schopný zaútoèit na
èlovìka tøeba i jen na domnìle nutnou obranu svého pána èi rodiny. Již odmalièka je tedy
nutné dùslednì vychovávat a upevòovat poslušnost.
U loveckého psa poslušnosti nejlépe dosáhneme loveckým výcvikem.
Dnes si dokonce myslím, že jedinì tak. Rozhodnì je to nejlehèí cesta k jeho výchovì, protože
je pro nìj nejpochopitelnìjší. Formou hry lze zaèít už u malého štìnìte. Jen loveckým
výcvikem se plnì rozvine úžasná povaha, kterou jinak nemáme šanci vùbec poznat.
Naprosto nevhodné jsou klasické cvièáky. To je pro výmara ztráta èasu a pro jeho pána penìz.
To, co se tam výmarský ohaø nauèí (pokud vùbec nìco), dokáže se nauèit mnohem lépe a
radostnìji pøi høe na lov.
Protože je výmarský ohaø tak fixovaný na svého pána, je samozøejmì vdìèný
za jakoukoliv spoleènou èinnost. To mùže vést k domnìnce, že ho plnì uspokojí tøeba i frisbee,
agility, dogtrekking, canicross, coursing, dogdancing èi jak se všechny ty sporty jmenují.
Ten, kdo se psem zažil lov a má výmarského ohaøe se standardní povahou a vlohami, dá mi
jistì zapravdu, že jinak než lovem výmara nelze uspokojit.
A zažít lov musel pøece každý, kdo má chovného jedince, když k uchovnìní jsou nutné
zkoušky. No, každý asi ne, protože výcvik lze svìøit i nìkomu jinému. Tento zpùsob však
považuji u výmarského ohaøe za nevhodný. Vždy pøi loveckém výcviku se nejlépe buduje
vztah mezi pánem a psem. Teprve, když si oba úspìšnì projdou tímto nároèným obdobím,
vztah postoupí do té nejvyšší roviny, kdy pes k pánovi vzhlíží, 100% mu vìøí a respektuje ho.
A teprve tehdy je pán i skuteèným vùdcem tohoto inteligentního a dominantního loveckého
psa, a nebude s ním mít problémy ani v bìžném životì.
Od sportovního spoleèníka až na Knolla a Podhajského
Já jsem se s výmarským ohaøem poprvé setkala v roce 2004 a byla z toho láska na první
pohled. Obdivovala jsem úžasnou inteligenci i krásu tohoto plemene a impulzivnì jsem se
rozhodla pro okamžité zakoupení štìnìte.
Fenku Citty od Èervenického potoka jsem si poøizovala jen jako spoleèníka. Bylo mi však
jasné, že ji budu muset nìjak zamìstnat. Pøedstavovala jsem si výcvik na cvièáku, bìh u kola,
lyží apod. Ještì jsem nevìdìla, jak to udìlám, ale byla jsem si jistá, že fence zajistím šastný
život. Netušila jsem, že to bude za cenu úplného pøevrácení toho mého.
Hned po pøíchodu do nového domova jsem se snažila Citty vychovávat. Vùbec jsem
nevìdìla, jak na to, a tak jsem narychlo pøeèetla pár knih. Ne o ohaøích, ale o výchovì psù
obecnì. Vzala jsem to pøesnì obrácenì: nejdøív byl pes, a pak jsem teprve zjišovala, co s
ním.
Citty mi ale èasto pøipadala smutná. A to jsem nechodila do práce a mìla na ni spoustu èasu.
Jen venku vždycky pookøála. Myslela jsem si, že pohybu potøebuje ještì víc. Dneska vím, že to
byl další z mých omylù - pro štìnì bylo toho pohybu naopak moc!
Zdálo se, že jí to ale stejnì poøád nestaèí. Naprosto vyèerpaná jsem jednu dobu dokonce
pøemýšlela, jestli jsem nepøecenila své síly, a s poøízením takového psa se neukvapila. To už
jsme za sebou mìly zkušenost s klasickým cvièákem, agility, bìžkami, coursingem, ... Pak
jsem pøišla na to, že není nutné se uštvat. Staèilo zaèít s loveckým výcvikem. Citty se unavila,
-82-
Zpravodaj 2013/1
až když zamìstnala i hlavu. Hodinka loveckého výcviku vydala za nìkolikahodinové
procházky èi jiné pohybové aktivity. Koneènì byla spokojená a já taky.
S naší loveckou kariérou to zaèalo nenápadnì. Chtìla jsem udìlat chovatelce radost, a
pøislíbila jsem absolvovat aspoò jarní svod a jednu výstavu. Pak jsem se nechala pøemluvit ke
zkouškám vloh bez jakékoliv pøípravy. Když jsem vidìla, jakou má moje fenka radost z práce,
pro kterou byli ohaøi vyšlechtìni, napadlo mì, jestli i bez ní mùže prožít ten plnohodnotný a
šastný život, který jsem jí slibovala. Zaèala jsem o tom vážnì pochybovat.
Do loveckého výcviku, o kterém jsem nevìdìla naprosto nic, se mi vùbec nechtìlo, ale po
všech tìch zkušenostech jsem usoudila, že nic lepšího pro svého loveckého psa prostì
nevymyslím. Zpoèátku jsem jen tìžce shánìla jakékoliv informace, o knihách, které byly v
minulosti o výcviku ohaøù napsány, ani nemluvím.
Nejdùležitìjším mezníkem byl výcvikový tábor. Absolvovala jsem dokonce hned dva po sobì.
Nejdøív od KCHVO, a potom za týden ještì jeden, který jsme s Citty zakonèily vítìzným
absolvováním PZ. Tehdy bylo definitivnì rozhodnuto o tom, èemu se obì budeme vìnovat.
Pøi této pøíležitosti mi to nedá, a musím vzpomenout na klubový tábor v Brodu nad Dyjí roku
2005, a na Vojtu Kavalce, který jako jediný kromì mì tehdy vìøil ve schopnosti mojí fenky,
povzbuzoval mì, a nastartoval nás k další práci. Vojto, snad se to k tobì nahoru donese - ještì
jednou díky!!!
Citty byla mùj první pes, a cesta na vrchol nám trvala 3 roky. Další 3 roky jsme se tam udržely.
Dnes mám doma vítìzku všech typù loveckých zkoušek, mistra svìta výmarských ohaøù ve
field trialu, držitelku mnoha titulù CACT, šampionku práce, úspìšnou (dokonce 2 x)
absolventku Memoriálu Richarda Knolla a také nejvyššího Memoriálu Karla Podhajského s
ocenìním za nejlepší práci v lese…
Best Alfa Ori (syn Citty narozený v r. 2010) se na Memoriál Richarda Knolla nominoval v roce
2011 z vrcholné soutìže pro výmarské ohaøe, z Memoriálu Roberta Jakoubka. V tu dobu mu
byl pouhý rok a pùl, a v následujícím roce 2012 absolvoval 38. roèník MRK. Na této prestižní
soutìži obsadil 4. místo, získal 1. cenu a titul CACT. Nakonec úspìšnì absolvoval také 74.
roèník Memoriálu Karla Podhajského. Tento rok splnil i podmínky pro udìlení titulu Èeský
šampion práce.
Nyní se pøipravujeme na nadcházející sezónu, tentokrát i s nejmladším èlenem smeèky,
Collinem Alfa Ori.
Jsem pøesvìdèena o obrovském loveckém potenciálu výmarského ohaøe. Škoda, že nìkteøí
ve snaze prorazit na poli pracovním, poøizují si za tím úèelem jiné plemeno, vìtšinou
nìmeckého krátkosrstého ohaøe.
Bohužel, pracovní vlohy výmarského ohaøe jsou dokonce i nìkterými odborníky stále
podceòovány. Myslím si, že pøíèinou je kromì jiného i malé (nìkteré roky vùbec žádné)
zastoupení výmarského ohaøe na obou nejvyšších soutìžích, MRK a MKP.
Líbivý exteriér se podepisuje na složení majitelù. Jsou to èasto lidé, kteøí stejnì jako kdysi já
zatoužili po sportovním, inteligentním a hlavnì atraktivním spoleèníkovi. A ne každý je
ochoten svùj pùvodní postoj zmìnit a dopøát psovi èinnost, pro kterou má vrozené vlohy, a pro
kterou byl dlouhá léta šlechtìn.
Je jasné, že èlovìk bez zkušeností s loveckým výcvikem to má hodnì tìžké.
Ale máme tu klub a mnoho lidí kolem ochotných pomoci radou, poøádají se výcvikové akce.
-83-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
Výmarský ohaø za tu námahu stojí. Je natolik skvìlý, že i zaèáteèník mùže prorazit mezi elitu.
Samozøejmì – záleží také na schopnostech konkrétního psa.
Bohužel, už jsem se setkala i s výmary, kteøí loveckou práci k životu asi opravdu nepotøebují.
Jsem si jistá, že je to dùsledek tìch pøevážnì sportovních èi výstavních aktivit, kterým se jejich
majitelé po nìkolik psích generací, vìnují. Tito psi jsou mnohdy sice výstavnì úspìšní, pro lov
ale naprosto nepoužitelní, a povinné minimum zkoušek jsou schopni absolvovat jen s
vyvinutím obrovského úsilí svých majitelù èi placených cvièitelù.
Samozøejmì – pro psa je lepší jakákoliv aktivita, než žádná, ale pro plemeno
to pøedstavuje postupnou likvidaci pùvodních skvìlých loveckých vlastností.
Výmarský ohaø je všestranný pes. Ale lovecky všestranný, nikoliv všestranný v tom smyslu, že
dokáže také lítat mezi tyèkami, a skákat pøes pøekážky...
On to opravdu dokáže, a nic proti tomu, když lov zùstane jeho hlavním zamìstnáním.
Simona Marková
www.alfaori.cz
-84-
Zpravodaj 2013/1
POSTØEHY Z KORONY - Z KLUBOVÝCH PZ A SZVP
Vážení pøátelé, chovatelé a majitelé výmarských ohaøù.
Ve dnech 9. - 10. 9. 2012 jsem se byl podívat na klubové soutìži – PZ a SZVP poøádaných v
Pøerovì nad Labem. Poèasí bylo po oba dny velmi teplé, atmosféra pøátelská, organizace ze
strany MS i KCHVO výborná, honitba dobøe zazvìøená. Zkoušky posuzoval sbor zkušených
rozhodèích pod vedením Josefa Kratochvíla.
Na PZ jsem sledoval pouze jednu skupinu (ze tøí) a moje dojmy z pøedvedení nìkterých VO
jsou dosti smíšené. Vìtšina psù byla na štíru s poslušností a pøinášením. Toto jsou pøece dvì
základní výcvikové disciplíny a na nich je vidìt každá nedùslednost vùdce. Poslušnost je
nejzákladnìjší disciplína, která se musí vštìpovat každému jedinci již od malého štìnìte.
U pøinášení jsem vidìl, že vìtšina pøedvádìných jedincù nemìla dùsledný (parforsní) výcvik.
Bylo vidìt mnoho otálení, obíhání, nìkdy i nechuti k pøinesení zvìøe.
A když už pes zvìø uchopil, tak to byl „krásný“ pohled na to, jak ji po celém tìle pomaèkal, a pak
se rozhodl ji pøinést. Odevzdání zvìøe bylo totožné s pøinášením, opìt otálení, obíhání, a když
si majitel èi majitelka nepøichvátli, tak byla hozena pod nohy. Mrzí mne takový laxní pøístup k
výcviku pøinášení, vždy VO je pøinášení vrozeno, chce to jen dùsledným výcvikem øádnì
utvrdit. Vím, že pro hodnì majitelù VO je v této dobì tìžko dostupné cvièit v dobøe
zazvìøených revírech a cvièit pøinášení na zvìøi, ale jestli chtìjí pøedvádìt VO na jakýchkoli
zkouškách, tak pro to musí nìco obìtovat a tuto možnost si zajistit a ne si øíkat „pùjdu tam a
ono to nìjak dopadne“.
Na SZVP jsem vidìl jen ochotu k práci na hluboké vodì a pøinášení kachny z hluboké vody.
Tam se opìt projevily ty samé nedostatky – poslušnost a pøinášení. Je to opravdu velká škoda,
že se vùdci tìmto disciplínám tak málo vìnují. Vìøím, že v pøíštích letech se zlepší a na
klubových zkouškách budeme opravdu vidìt pìknou práci výmaranù v tìchto disciplínách.
Jinak dìkuji všem zúèastnìným za propagaci výmarských ohaøù a vìøím, že i v pøíštích letech
se budou hojnì zúèastòovat klubových akcí.
„Výmaranùm zdar!“
Stanislav Kára
zakládající èlen KCHVO
-85-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
NÁZOR
Vážení pøátelé, èlenové KCHVO,
po svém návratu ze schùze KCHVO ve Štokách 9. 3. 2013 jsem poznala, že krásné chvíle s
VO máme už za sebou. Z úèastnic schùze jsem byla nejstarší a vzhledem k tomu, že dnešní
mladí èlenové klubu øeší všechno na internetu, chtìla bych informovat starší èleny klubu, kteøí
sledují Zpravodaj a kteøí se z nìjakého dùvodu schùze nemohli zúèastnit.
Nevím, zda nebylo pro výmarské ohaøe lepší, když byli, jak øíkal manžel, „popelkou mezi
ohaøi“, než se stali módním plemenem a stali se výnosným artiklem pro „chovatele“, kterým
èeský chov není dost dobrý - exotická jména psù i chovatelských stanic, chovní psi ze všech
možných zemí, vyšroubované ceny štìòat....
V roce 1971 jsme mìli našeho prvního výmarana. Tìšili jsme se na setkávání, schùze,
výstavy, na spoleèné kamarádské debaty v zájmu VO i lidí kolem nich. Trvalo to celých 30 let.
Výbory se støídaly, ale atmosféra byla stále stejná - kamarádská.
Posledních 10 let se situace mìní, pøíchodem nových majitelù. Pøed 5 lety byl zvolen nový
výbor, dle nových èlenù klubu je to zase špatnì - zase špatná práce, špatná informovanost.
Èlenové klubu, kteøí mají prvního psa, se zlobí, že výbor nebere na vìdomí, že všemu
rozumíme a jsme pupkem klubu.
Mnozí z nich absolvovali výcvikové tábory, kde nevadilo, že instruktory jsou myslivci a nauèili
je se psem zacházet. Dnes si øíkám, zda tábor nebyl ke škodì VO.
Hledat chyby na èlenech výboru mùže jenom èlovìk, který si myslí, že sedìt za
pøedsednickým stolem je nìjaká výhra. Je to øehole. Tito lidé obìtují nám všem èlenùm svùj
èas na úkor svých rodin, svého volného èasu i financí. Je to daò lásce k VO. Namítat, že by
èleny výboru nemìli být manželé, mohou øíkat pouze ti, kteøí se na nic jiného než na kritiku
nezmohou. Týkalo se to manželù Koèových a nevím, co se dalo vytknout práci pøedsedy a
tiskového referenta - pouze to, že okrádali rodinu o èas 2x.
Zpravodaj nám mohou závidìt druhé kluby a za Roèenku by se nemusely stydìt jiné kapacity.
No, poèkáme si na nové koštì, co dokáže a èím nás omráèí.
Chce-li èlen výboru pracovat dobøe, musí mu svým zpùsobem být nápomocna celá rodina.
Vím, o èem mluvím. Manžel byl 20 let èlenem výboru KCHVO a bylo jasné, že když svou funkcí
chce dìlat dobøe a vyhovit všem požadavkùm èlenù, musí jít osobní život èasto stranou.
Napøíklad nespokojená sleèna Medøicka mìla svou samostatnou složku plnou problémù. Je
vidìt, že se nic nezmìnilo. Proto chápu, že kandidovala na jednatelku klubu, aby si své
problémy mohla øešit sama a nikdo by o tom ani nevìdìl.
Chtìla jsem své pocity sdìlit i ostatním èlenùm klubu, kteøí nemají pøístup na internet nebo
radìji jdou se psem do lesa a nemohli si pøeèíst, jak dosavadní výbor „špatnì pracoval" a jak
vùbec mohou chtít loveckého psa chovat myslivci.
Vìøím, že se objeví zase jiné „módní plemeno“ a tito „chovatelé“ pøesídlí.
Krejèová Zdenka
-86-
Zpravodaj 2013/1
REAKCE NA ZMÌNY V KLUBU
V sobotu 9.3.2013 se ve Štokách uskuteènila èlenská volební schùze KCHVO. Ráda bych
tímto podìkovala všem èlenùm, kteøí se zùèastnili a svým hlasováním vyjádøili svùj názor, a
zároveò apelovala na ty, kteøí se nezúèastnili, aby si pøíštì pokud možno utrhli jeden den na
tuto událost - rozhoduje se pøece jen o nás všech.
Již nìkolik let nejezdím na klubové akce ráda. Necítím se ve spoleènosti èlenù nejlépe,
atmosféra je nepøátelská, napjatá. Je to smutné, ale radìji jsem jezdívala na zkoušky
poøádané OMS nebo jinými kluby ohaøù.
Nyní cítím, že atmosféra v klubu se ještì horší, jelikož zmìny ve výboru na nìkterých pozicích
jsou brány zbyteènì osobnì. Je tøeba si uvìdomit, že zmìna lidí ve výboru je pouze a jen
posun dopøedu, takový je pøirozený vývoj a až èas ukáže, zdali tato volba byla správná èi nikoli.
Není na místì házet novým èlenùm ve výboru klacky pod nohy, ba naopak bychom mìli vytìžit
co nejvíce ze schopností, vìdomostí a síly každého ze èlenù výboru pro zlepšování klubu.
Velmi si vážím práce všech, kteøí pro klub pracovali, pracují a i pracovat budou.
Mìli bychom své schopnosti a síly spojit a táhnout jednotnì za jeden provaz. Transparentnost
chovu a informovanost všech èlenù vývoji jednoznaènì jen prospìje. Pokrok nelze zastavit,
ale využít ve prospìch nás všech. Pøekøikování a vaøení zlé krve nás rozhodnì neposune na
pracovnì - chovatelskou špièku VOK.
Je v zájmu nás všech, abychom svými podnìty, návrhy a chovatelskými zkušenostmi byli
pøínosem pro èinnost klubu. A též se snažili plemeno výmarského ohaøe stále zlepšovat
samozøejmì po stránce pracovní, povahové, exteriérové, ale hlavnì zdravotní.
Poøádám výcvikové víkendy - nejen pro své odchovánky, ale pro všechny, kteøí potøebují s
výcvikem jednoduše pomoci èi poradit. Na výcviky jezdí psi anglické, americké, ale i ryze
èeské krve. Nikdo z nás, kteøí jezdíme pravidelnì, se nepozastavuje nad krví svého èi
kamarádova psa, ale nad jeho odvedenou prací, povahou èi exteriérem.
Výcviky se konají jednou mìsíènì od bøezna do øíjna a atmosféra je rodinná a pøíjemná, pojí se
v ní tìžká práce, ale i zábava. A lidé se neustále vracejí…
Podnìty a návrhy na zlepšení mohou kdykoliv sdìlit a vše je øádnì prodiskutováno, a to
veøejnì. Informovanost se tak blíží 100%. Moji svìøenci pak každý rok skládají zkoušky PZ,
LZ, SVP i VZ. Spoleènì se úèastníme také výstav. Nikdo nikomu nemá za zlé, že jezdí více na
výstavy než na zkoušky a naopak - každý a dìlá co umí a co ho baví.
Pøejme druhým jeho úspìch a povzbuzujme se
navzájem!
A tak pøeji našemu stávajícímu výboru KCHVO
hodnì sil a doufám v lepší zítøky...
Výmarskému ohaøi zdar
Veronika Pifková
-87-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
CHOVATEL ÈI JEN DRŽITEL?
Vážení pøátelé a èlené klubu,
rozhodla jsem se v dnešní zjitøené dobì pøevést pár myšlenek na papír a pøitom ještì více
nerozdmýchat to, co se v klubu dìje. Proto pøedem upozoròuji, že tento èlánek se nebude
týkat lživých napadení mé osoby èi odvety za urážky. Toto budu øešit cestou, jakou má ve
svých rukách každý obèan ÈR, a o výsledku budete jistì zpraveni.
Tudíž kdo hodlá èísti dále i pøes toto upozornìní, tak hrdì do toho.
Hlavní nosnou myšlenkou mého pøíspìvku je zamyšlení se nad tím, jaké možnosti má vùbec
majitel chovné feny pøi výbìru chovného páru a následnì samotného odchovu. Týká se to
samozøejmì i majitelù chovných psù, kteøí s rozvahou vybírají, jakou fenku nakryjí. Nenapíši
nic nového ani odhalujícího, když zde vypíchnu, že jsme jeden z minima klubù v Èeské
republice, kde do výbìru chovného páru má takovou možnost zasáhnout poradce chovu. V
drtivé vìtšinì ostatních klubù si majitel zažádá krycí list (pro zajímavost klasická doba
vystavení je do 2 týdnù, max. mìsíc s možností expresního vystavení za pøíplatek), kde si sám
navrhne krycí psy. Pokud nemá pøedstavu o tom, jaký pes by se hodil na jeho fenku, èi je to
zaèínající chovatel, zavolá si o konzultaci a radu poradci chovu. Poradce chovu vypíše
navrhnuté tøi psy a vrací chovateli zpìt. V zásadì o zamítnutí navržených psù se jedná pouze
v pøípadech velmi úzké pøíbuzenské plemenitby, což zakazuje i øád FCI. V nìkterých klubech
je dokonce krycí list jako formuláø ke stažení na klubových stránkách a o provedeném krytí je
poradce chovu pouze informován.
Hned vysvìtlím proè dodávám i tyto informace. Èlenové klubu, kteøí jsou jen a pouze èleny
našeho klubu, možná nemají tu možnost nahlédnout pod poklièku, jak to funguje v jiných - po
pravdì øeknìme - modernìji fungujících klubech. V dnešní dobì vìtší genetické variability
plemene díky zahranièí plemenitbì z mého pohledu není možno obsáhnout linie všech
výmarských ohaøù obsažených v rodokmenech, kolujích v naší malé zemièce. Aè studiu
rodokmenù, pøedkù a potomkù jsem vìnovala stovky, nyní možná již i tisíce hodin, nikdy bych
si netroufla hodnotit každého psa, na kterého bych byla tázana s vizí, že pøesnì vím, co dané
spojení pøinese, co urèitý pes dá. Z tohoto pohledu je funkci poradce chovu možná bráti
opravdu jako hlas poradní, pokud možno nezatížený osobními subjektivními náhledy. Další
vyhodnocení urèitého spojení je však již na samotném chovateli. Nebo zeptejte se sami sebe.
Kolik z vás, chovatelù, dává øádné smlouvy pøi prodeje štìnìte? Je ve smlouvì uvedeno, jaké
poskytujete záruky v pøípadì chybìjících zubù, nestandartní výšky, atd.? Pokud na tyto
otázky odpovídáte ano, tak jistì víte, že v pøípadì jakéhokoliv nezdaru se majitel vámi
odchovaného štìòátka obrátí na vás. S vámi jako s chovateli bude øešit, že nevyrostl zub, atd.
Nikdy se neobrátí na poradce chovu s tím, že jde o jeho pochybení pøi sestavování chovného
páru. Což po poradci chovu ani není možno požadovat. Ale vyvstává otázka – pokud neseme
jako chovatelé plnou zodpovìdnost za štìòata námi odchovaná a naše jméno bude navždy
uvedeno u tohoto vrhu v plemenné knize, nikoliv jméno poradce chovu, proè také
nemáme možnost vybrat si (z øádnì uchovnìných jedincù) chovatelský pár a za tímto
rozhodnutím si posléze stát? Jak v pøípadì úspìchu, tak v pøípadì mylného výbìru? Nech je
chovatel opravdu chovatelem a ne pouze a jen držitelem, krmièem a cvièitelem svého
šedivého pøítele.
Pojïme se zamyslet tedy nad tím, proè jdeme jako jeden z mála klubù touto cestou ...
A ještì pár vìt na závìr. Slyšela jsem již mnohokráte z míst nejvyšších rozdìlování na èeské a
-88-
Zpravodaj 2013/1
zahranièní výmaráky. Že èeská krev je nejlepší a v cizinì nám ji velice závidí. Posléze slyším
pøesný opak z jiných míst, že nejlépe koupit si výmaráka v zahranièí. Nemyslím, že ani jedna
cesta je tou cestou rozumnou. Tak jak to bývá, bude to nìkde veprostøed. Zahranièí není
zárukou kvality, stejnì tak si to nelze myslet o krvi ryze èeské. Oddìlit zrno od plev je nutno
jinými kritérii než jen „rasismem“.
Pokud jste doèetli až sem, tak vám dìkuji. Možná se stane, že nìkterým èlenùm vytváøím opìt
pár vrásek na èele a mají již zaujatý postoj jen podle toho, kdo je pod èlánkem podepsán a je
jedno, co je psáno, nicménì sázím na zbytek èlenù, kterým toto bude stát by jen za krátké
zamyšlení nad souèasnou situací.
Ing. Simona Medøická
-89-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
POHLED ZPÁTKY
Mùj otec, pan František Boleèek se nar. 15.2.1923 v Divnicích u Slavièína. Jeho otec byl
zvìrokleštiè, a tak se i on vyuèil tomuto øemeslu. Slavièínsko a okolí byla známou „líhní“
zvìrokleštièù. V Bojkovicích na zámku Nový Svìtlov je dokonce známé muzeum o historii této
profese.
Protože by se všichni zvìrokleštièi v jedné oblasti neuživili, vydávali se za prací do Èech a na
Slovensko. Tak se otec dostal do Moravské Tøebové, jejíž oblast mu byla pøidìlena - to už byl
ženatý a jeho partnerka byla ze Slavièína. Mìli spolu 3 dìti. Jeho profese se pozdìji
pøejmenovala na „veterinární technik“.
Otec tíhnul jak ke psùm , tak k myslivosti, což logicky vedlo k poøízení si vhodného psího
kamaráda. Zvolil výmarské ohaøe, kteøí byli svou loveckou upotøebitelností vhodní pro zdejší
revíry - bylo zde hodnì srnèího, zajícù, bažantù i koroptví. Poøídil si fenu Bora Zahoran, kterou
pozdìji uchovnil a kryl ji psem Hlas z Karpat. Mìl zaregistrovanou CHS „od Bílé bøízy“ - tato
bøíza rostla u domu (otec ji sám zasadil).
Bohužel tehdejší doba tomuto plemeni nepøála, a tak po 4 vrzích již chov výmarských ohaøù
ukonèil. Pozdìji si zakoupil fenu krátkosrstého ohaøe, v dalších letech to pak byla menší
plemena, sealyham terier, èeský terier, jezevèíci. Bìhem let se totiž zmìnila skladba zvìøe v
revíru, pøibyli predátoøi. Dokud bylo hodnì zajícù, tak si vzpomínám, jak jsme odchytávali
zajíce pro export, tuším pro Francii. Dnes už u nás nevidím skoro vùbec bažanty a koroptve
teprve ne.
Mé vzpomínky na výmarské ohaøe jsou na fotkách, kde jsem jako malá holka s nimi dovádìla a
kde mì vlastnì byla vtisknuta láska ke psùm. I já jsem byla myslivkynì, ale vzhledem k tomu,
že jsem nebyla zdatná ve støelbì, jsem radìji vzhledem k bezpeènosti mé a všech kolem mì
tento cech opustila. Ale pasovací list mám krásný.
Pozdìji otec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pøedal zbranì a název CHS mému
manželovi, který zaèal chovat zlaté retrívry.
Pùvodní bílá bøíza byla svého èasu u domu poražena, ale v našem bydlišti byly zasazeny
další, aby se dostálo názvu chovatelské stanice.
Já již jsem mìla tehdy svoji CHS, a to z Palatinu, pozdìji z Palatinu Moravia, a chovám
výhradnì ruské chrty-barzoje. Jsem jedna z prvních, která odchovala šedé barzoje a když tak
o tom pøemýšlím - že by mi utkvìla barva výmarákù tak hluboko, že jsem tu jejich barvu musela
mít, ale v jiném plemeni??? No tìžko øíct. Ale všechno je možné …
V souèasné dobì barzoje stále chovám a také jsem mezinárodní rozhodèí pro skupinu X.
Tak toto je vzpomínka na jednu éru a jsem ráda, že jsem svými fotografiemi snad mohla potìšit
oèi souèasných majitelù výmarákù.
Marta Rùžièková
Boj od Bílé Bøízy
Vrh štìòat Bora Zahoran & Hlas z Karpat´s
-90-
Zpravodaj 2013/1
Fr. Boleèek a vrh štìòat Bora Zahoran & Hlas z Karpat´s
Don od Bílé bøízy
Bora Zahoran
Don od Bílé bøízy
Artur od Bílé bøízy
Don od Bílé bøízy
Máte-li vy sami zajímavé historické fotografie a vzpomínky na život s VO, podìlte se
o nì s námi také.
-91-
Klub chovatelù výmarských ohaøù
PLÁN ÈINNOSTI KCHWS PRE ROK 2013
TERMÍN
UZÁVIERKA
PRIHLÁŠOK
AKCIA - MIESTO KONANIA
Špeciálna výstava WS - Dvorianky
8.6.2013
27.-29.6.2013
28.5.2013
Výcvikový tábor - Skýcov
30.6.2013
28.5.2013
Farbiarské skúšky stavaèov - Skýcov
31.8.2013
31.7.2013
Jesennské skúšky stavaèov - CACT - Hronský Beòadik (Pohár KCHWS 2013)
1.9.2013
31.7.2013
Špeciálné skúšky z vodnej práce - Hronský Beòadik (Pohár KCHWS 2013)
-92-
Download

1/2013 - Klub chovatelů výmarských ohařů