OZIMÁ PŠENICE
Lear
Registrace: Německo 2010
Pšenice určená pro krmné účely, kategorie C
Nejvýnosnější pšenice v tříletém průměru
registračních zkoušek BSA 2007–2009 v Německu
Krátké až středně vysoké rostliny s velmi dobrou
odolností vůči poléhání
Možnost pěstování po obilnině
Výnos zrna
nejvýnosnější pšenice v tříletém průměru registračních
zkoušek BSA (Bundessortenamt) 2007–2009 v Německu
velmi vysoký výnos v neošetřené i ošetřené variantě pěstování
velmi vysoký počet zrn v klasu, střední HTZ
Výnos zrna – zkoušení LSV, Schleswig-Holstein, Německo, 2010
100
95
Lear
Tabasco
Linus
Julius
JB Asano
Orcas
Mulan
Global
Smaragd
KWS Erasmus
Jenga
Meister
Magnus
Kredo
Edgar
Skalmeje
Biscay
Relativní výnos (%)
125
Lear
průměr kontrol
115
105
95
85
2007
2008
2009
Pozn.: BSA – Bundessortenamt – Spolkový úřad pro zkoušení odrůd; kontrolní odrůdy Tommi,
Türkis, (2007–2009), Anthus 2007–2008, Julius 2009
Agronomické vlastnosti
pozdní odrůda se střední až vysokou odnožovací schopností
krátká až střední délka rostlin s dobrou odolností vůči
poléhání
dobrá odolnost vůči vyzimování
vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech
možnost pěstování po obilnině
105
90
Výnos zrna v registračních zkouškách BSA 2007–2009
v ošetřené variantě
Výnos zrna (q/ha)
Pozdní, krmná | NOVINKA
Pozn.: Zkoušení LSV - zemské postregistrační zkoušky; kontrolní odrůdy: JB Asano, Meister,
Linus, Mulan, Julius, Global, Kredo, Orcas, Tabasco, Smaragd, KWS Erasmus
Zdravotní stav
vysoká odolnost vůči padlí travnímu a rzi pšeničné
velmi dobrá odolnost vůči braničnatkám na listu
střední odolnost vůči chorobám pat stébel a DTR
rezistentní vůči Plodomorce pšeničné
Lear
Výsledky státních odrůdových zkoušek BSA (2007–2009), Německo
Vývoj
Náchylnost k chorobám
Začátek metání
Plná zralost
Délka rostlin
Náchylnost k poléhání
6
7
4
4
Hodnocení: 1 – velmi raný, velmi krátký, 9 – velmi pozdní,
velmi dlouhý
náchylnost k poléhání: 1 – velmi nízká, 9 – velmi vysoká
Choroby pat stébel
Padlí travní
Braničnatky na listu
DTR
Rez pšeničná
Fuzárium v klase
Výnos
6
2
3
5
2
5
Počet produktivních stébel
Počet zrn v klase
HTZ
Výnos v neošetřené variantě
Výnos v ošetřené variantě
5
8
4
9
9
Hodnocení: 1 –velmi nízký, 9 – velmi vysoký
Hodnocení: 1 – velmi nízká, 9 – velmi vysoká
C
Kvalita
Pěstování
Rajonizace: plastická odrůda vhodná do všech výrobních
oblastí
Zařazení v osevním postupu: lze pěstovat po obilnině
za předpokladu dodržení zásad pěstování pšenice po obilnině
Termín setí: odrůda vhodná pro časný až středně časný
termín setí
Výsevek v MKS podle výrobních oblastí a termínu setí
Oblast
Kukuřičná
Řepařská
Obilnářská,
bramborářská
15. 9. 20. 9. 25. 9. 30. 9. 5. 10.
3,5–4,0
3,8–4,2
3,2–3,6
3,5–4,3
3,8–4,2
4,1–4,7
10. 10.
Hnojení dusíkem
Regenerační růstová fáze 21–25(odnožování)
50–70 kg N/ha
(je vhodné tuto dávku rozdělit na dvě aplikace)
1. produkční růstová fáze 30–32 (začátek sloupkování)
40–60 kg N/ha
2. produkční růstová fáze 37–39 (objevení se posledního listu) 20–30 kg N/ha
Morforegulátory růstu – v případě intenzivního pěstování
Podpoření odnožování
růstová fáze 21 (začátek odnožování)
Srovnání odnoží, zkrácení
a zpevnění stébla
růstová fáze 30–31 (začátek sloupkování)
Fungicidní ochrana
Základní: dle infekčního tlaku chorob růstová fáze 35–55 (sloupkování – metání)
Intenzivní pěstování:
1. ošetření
růstová fáze 29–37 (konec odnožování – sloupkování)
2. ošetření
růstová fáze 51–59 (metání)
Právně chráněná odrůda
Zástupce pro Českou a Slovenskou republiku
Držitel šlechtitelských práv:
Nickerson International Research SNC, Francie
Registrace: Německo 2010
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Sazečská 8, 108 25 Praha10
Tel.: +420 266 021 593-7, fax: +420 272 701 262
e-mail: [email protected]
www.odrudynickerson.cz
Download

Výnos zrna Agronomické vlastnosti Zdravotní