Studijní program
:
OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče v interních
oborech - kombinovaná forma
Název předmětu
:
VĚDECKÉ OŠETŘOVATELSTVÍ
Rozvrhová zkratka
:
OSE/ODK20
Rozvrh výuky
:
4 hodin přednášek, 2 hodiny seminářů
Zařazení výuky
:
2. ročník, 1. semestr
Počet kreditů
:
1
Forma výuky
:
Přednášky, semináře
Vyučující :
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
Výuka :
dle rozvrhu
Termín
1
2
3
4
Téma
Poč.
hod.
Ošetřovatelství jako vědní obor, postavení v systému ostatních věd
o člověku. Vědní komponenty oboru ošetřovatelství publikační činnost, databáze elektronické a tištěné, výzkumný
článek - struktura a obsah.
Metoda ošetřovatelského procesu - implementace a korekce
diskrepancí v podmínkách českého ošetřovatelství.
Praxe založená na důkazech, Evidence Based Practice (EBP)
v oboru ošetřovatelství, základní charakteristiky ošetřovatelství
založeného na důkazech Evidence Based Nursing (EBN), fáze
procesu, charakteristika modelu klinického rozhodování Joanna
Briggs Institute (JBI).
Přehled konceptuálních modelů v oboru ošetřovatelství, funkce,
struktura, hlavní jednotky, kategorizace modelů. Ošetřovatelské
teorie a jejich typy.
Standardizovaná ošetřovatelská terminologie, klasifikační systémy
- International Classification of Nursing Practice (ICNP), přehled
dílčích terminologických systémů v oboru ošetřovatelství a jejich
charakteristiky. OMAHA systém, HHCC systém, VIPS model,
PCD soubor a PND soubor.
1
1
1
1
5 seminář
6
Aliance NANDA, NIC a NOC, spojení terminologických systémů
ošetřovatelské diagnostiky, intervencí a komponent hodnocení
ošetřovatelské péče, význam.
Klasifikace ošetřovatelských intervencí, Nursing Intervention
Classification (NIC), klasifikace ošetřovatelských výsledků,
Nursing Outcomes Classification (NOC), přehled dosavadních
výstupů a výzkumu, implementace v ošetřovatelské praxi.
1
1
Způsob ukončení : zkouška
Podmínky ukončení : Vypracování a obhájení seminární práce týkající se implementace
procesu praxe založené na důkazech v konkrétní klinické situaci.
Doporučená literatura:
1. BERMAN, A., SNYDER, S., KOZIER, B., ERB, G. Fundamentals of Nursing.
Concepts, Process, and Practice.8th ed. Upper Saddle River, N. J. : Pearson Prentice
Hall, 2008, 1631 pg. ISBN 978-0-13-206674-7
2. BULECHEK, G. , BUTCHER, H., MC CLOSKEY-DOCHTERMAN, J. Nursing
Intervention Classification (NIC). 5th Edition. St. Louis: Mosby, 2008. 976 p.
ISBN978-0-323-05340.
3. FAWCETT, J. Analysis and Evaluation of ContemporaryNursing Knowledge:Nursing
Models and Theories. Philadelphia: F.A.Davis Company, 2000. 722 s. ISBN 0-80360592-7
4. HERDMAN, T. H. et al. 2012. NANDA – I. Nursing Diagnoses: Definitions &
Classification 2012—2014. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. 533 p. ISBN 978-0-47065482-8.
5. HERDMAN, T. H. et al. 2009. NANDA – I. Nursing Diagnoses: Definitions &
Classification 2009 — 2011. Philadelphia: NANDA International, 2009. 435 p. ISBN
978-1-4051-8718-3.
6. JAROŠOVÁ, D. Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství. Výukový portál LF UP
Olomouc [online] 25.2.2009, poslední aktualizace 21.9.2012 [cit. 2013-06-28]
Dostupný z WWW: <http://mefanet.upol.cz/clanky.php?aid=27>. ISSN 1804-5936.
7. JAROŠOVÁ, Darja a kol. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA
International a NIC v domácí péči. 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě,
Lékařská fakulta, s. 128. ISBN 978-80-7464-000-1
8. JOHNSON, M., MOORHEAD, S., BULECHEK, G., BUTCHER, H., MAAS, M.,
SWANSON, E. NOC and NIC Linkageas to NANDA-I and Clinical Conditions:
Supporting Critical Reasoning and Quality Care. Third edition. St. Louis: Mosby,
2012. ISBN 978-0-323-07703-3
9. KOUTOUKIDIS, G., STAINTON, K., HUGHSON, J. Tabbner's nursing care : theory
and practice. 6 th ed. Chatswood: Churchill livingstone - Elsevier. 2013, 1082 s. ISBN
978-0-7295-4114-5
10.MELNYK, B. M., FINEOUT-OVERHOLT, E. Evidence-Based Practice in Nursing
Healthcare. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams, 2011. ISBN 13-978-1-60547778-7
11.POLIT, D., F., BECK, T., CH. Nursing Research. Eight Edition. Philadelphia: J. B.
Lippincott Co., 2008. 796 p. ISBN 978-0-7817-9468-8
12.Research methods in health : foundations for evidence-based practic. Edited by Pranee
Liamputtong. South Melbourne, Vic. : Oxford University Press, 2010, 516 s. ISBN
978-0-19-556817-2
13.SCHMIDT, N.A., BROWN, J. M. Evidence-Based Practice for Nurses. Apprais and
Application of Research. 2nd ed. Sudbury: Jones  Bartlett Learning, 2012. ISBN 9781-4496-2407-1
14.VÖRÖSOVÁ, G. et al. Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie
v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2007, s. 112. ISBN978-80-8063-242-7
15.ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetrovateĺstvo teória a vedecký výskum. 2., preprac. a dopl. vyd.
Martin: Vydavateĺstvo Osveta 2009. ISBN 80-8063-304-2
16.ŽIAKOVÁ, K. a kol. Ošetřovatelství, konceptuální modely a teorie. Ostrava:
Ostravská univerzita Ostrava, Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7042-339-0
elektronické informační zdroje (např. UP: http://ezdroje.upol.cz/ezdroje/)
Sylabus aktualizován: 31. 7. 2014 Aktualizovala: Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
Download

Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ - Ošetřovatelská péče