CELEBRINA TRAVEL
Beograd,Obilićev venac 18-20 lok.
5.20
Tel/fax +381 11 328 15 91
Mob + 381 63 318 615
E-mail: [email protected]
Za agenciju: Svetlana Jočić,
direktor
Br.rč. 265-1010310000565-65
Raiffeisen banka Beograd
INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA
I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Tel: +381 11 2625 424
Fax: + 381 11 2635 799
Za Institut: Milka Raković
Br.rč 265-1760310000109-11
Raiffeisen banka Beograd
Naučni skup počinje u 11:00 sati.
Smeštaj:
INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA
I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
ORGANIZUJE
XXVII TEMATSKI NAUČNI SKUP
Smeštaj učesnika naučnog skupa obezbeđen je u
hotelu "PREZIDENT"
Fax:
2.
4.
E-mail:
POTPIS
PRIJAVA ZA XXVII TEMATSKI NAUČNI SKUP
Organizacija:
Adresa:
Telefon:
1.
3.
M.P.
Rezervaciju i prijavu slati do 03.06.2015. na adrese CELEBRINA TRAVEL, Beograd, Obilićev venac 15-20, lok. 5.20, fax: 011/328-15-91
INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA, Gračanička 18, Beograd, fax: 011/2635-799; email: [email protected]
Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja
Beograd,
Gračanička 18,
Phone +381 11 26 25 424
FAX +381 11 26 35 799
Email: [email protected]
Cene smeštaja:
Hotel "PREZIDENT"
 1/1 - 2 polupansiona - 10.900,00 dinara
 1/2 - 2 polupansiona - 9.000,00 dinara
MALOLETNICI KAO UČINIOCI
I ŽRTVE KRIVIČNIH DELA
I PREKRŠAJA
KOTIZACIJA: 5.000,00 dinara
KOTIZACIJA ZA 1 DAN: 2.500,00 dinara
U cenu kotizacije su uračunati troškovi organizacije
skupa kao i štampanje publikacije
Zbornik radova i ostali materijal učesnici
dobijaju nakon registracije
Detaljne informacije o naučnom skupu možete
dobiti u Institutu za kriminološka i sociološka
istraživanja u Beogradu, Gračanička 18, kontakt
osoba: Milka Raković, administrativni sekretar
tel: + 381 11 26 25 424
Uplata smeštaja i kotizacije se vrši na račun
CELEBRINA TRAVEL; br. 265-1010310000565-65
Raiffeisen banka ili
INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA
ISTRAŽIVANJA; br. 265-1760310000109-11
Raiffeisen banka
Palić, 10 –11 juna 2015.
MALOLETNICI KAO UČINIOCI
I ŽRTVE KRIVIČNIH DELA I PREKRŠAJA
10-11 juna 2015. godine
Uvodni referati:
1.
2.
3.
4.
5.
Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela stara tema i nove dileme, prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Reforma
maloletničkog
krivičnog
prava
u
Republici Srbiji, prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Praksa Evropskog suda za ljudska prava u
Strazburu i maloletnici, prof. dr Miodrag Simović,
Pravni fakultet u Banja Luci i potpredsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i dr Marina
Simović, docent Fakulteta pravnih nauka u
Banja Luci
Specifičnosti
krivičnog
postupka
prema
maloletnicima, prof. dr Stanko Bejatović, Pravni
fakultet Univerziteta u Kragujevcu
Izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima,
prof. dr Zoran Ilić, Fakultet za specijalnu edukaciju
i rehabilitaciju u Beogradu
Predavanja po pozivu:
6.
Mladi i bunt, dr Jovan Ćirić, Institut za uporedno
pravo u Beogradu
7. Alternativne mere u novom maloletničkom krivičnom
pravu Federacije Bosne i Hercegovine, prof. dr Dragan
Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
8. Materijalnopravni položaj maloljetnika u hrvatskom
kaznenom pravu, prof. dr Igor Vuletić, Pravni fakultet u
Osijeku, Republika Hrvatska
9. Položaj djeteta žrtve u hrvatskom kaznenom
postupku, prof. dr Zvonimir Tomičić, Pravni fakultet
u Osijeku, Republika Hrvatska
10. Maloletna lica kao žrtve krivičnih dela protiv polne
slobode, prof. dr Đorđe Đorđević i prof. dr Biljana
Simeunović Patić, Kriminalističko policijska akademija
u Beogradu
11. Materijalnopravni aspekt prekršajnog prava u odnosu
na maloletnike, dr Nataša Mrvić Petrović, Institut za
uporedno pravo u Beogradu
12. Procesni aspekt postupanja prema maloletnim učiniocima
prekršaja, Zoran Pašalić, Predsednik Prekršajnog
apelacionog suda u Beogradu
13. Alternativne mere i prekršajne sankcije u najnovijem
Zakonu o prekršajima Republike Srpske, prof. dr Ljubinko
Mitrović, Panevropski Univerzitet Aperion u Banja Luci
14. Međunarodna anketa samoprijavljivanja maloletničke
delinkvencije: istraživanje delinkventnog ponašanja i
viktimizacije maloletnih lica, prof. dr Vesna Nikolić
Ristanović i mr Ljiljana Stevković, Fakultet za
specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
15. Prilog razumevanju nasilja maloletnika u Srbiji:
perspektiva kritičkih studija muškaraca i maskuliniteta, dr
Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka
istraživanja u Beogradu
16. Maloletni autori grafita mržnje, dr Zorica Mršević,
Institut društvenih nauka u Beogradu
17. Maloletne žrtve trgovine ljudima: problemi u
ostvarivanju zaštite, dr Slađana Jovanović, Pravni
fakultet Union u Beogradu
18. Rizična ponašanja mladih - rizik i otpornost, dr Olivera
Pavićević i dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
19. Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim vidovima
reagovanja na kriminalitet maloletnika, dr Sanja Ćopić,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i Bejan Šaćiri, Viktimološko društvo Srbije
20. Maloletnici kao učinioci porodičnog nasilja nad roditeljima zastupljenost, karakteristike i državna reakcija, dr Ana
Batrićević i msc Vera Stanković, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
21. Medijsko doubijanje žrtava, dr Branislava Knežić i dr
Hajdana Glomazić, Institut za kriminološka i sociološka
istraživanja u Beogradu
22. Izvršenje kazne maloletničkog zatvora, dr Zoran
Stevanović, mr Ljeposava Ilijić i MA Jasmina
Igrački, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
23. Implicitne teorije o uzrocima delinkvencije, dr Jelena
Želeskov Đorić, Sonja Milojević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, i Sonja
Banjac, Institut za psihologiju u Beogradu
24. Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije kao
preduslov održivosti kvaliteta obuke za postupanje u
predmetima
maloletničkog
kriminala,
Milica
Kolaković, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
25. Učešće maloletnika u aktivnostima organizovanih
kriminalnih grupa, mr Aleksandra Bulatović,
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u
Beogradu
26. Saslušanje maloletnika u krivičnom postupku,
prof. dr Miodrag Savović, Institut za uporedno
pravo u Beogradu i mr Danica Stepić, Ministarstvo spoljnih poslova RS
10. jun 2015. godine
PREDSTAVLJANJE PUBLIKACIJA INSTITUTA ZA
KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA
17.00 -18.45
OKRUGLI STO
SUDSKA PRAKSA I MALOLETNIČKO KRIVIČNO PRAVO
Moderator: sudija Novica Peković, Apelacioni sud u
Novom Sadu, predsednik
18.45 -19.15
Predstavljanje
zbornika
radova:
Maloletnička
delinkvencija u svetu i Srbiji - trendovi i
društveni odgovori (publikaciju će predstaviti
urednice Vesna Nikolić Ristanović i Ljiljana Stevković)
19.30
KOKTEL ZA UČESNIKE SKUPA (hotel Prezident)
11. juna 2015. godine
Predstavljanje projekta: Unapređenje prava deteta
kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne
zaštite u Srbiji, Ketlin Brašić, Unicef
Podržala: Evropska Unija kroz program IPA 2013 za
Predstavljanje publikacije: KAKO DO PRAVOSUĐA
PO MERI DETETA - zaštita dece žrtava i stanje u
praksi u Republici Srbiji, Centar za prava deteta
FILM: Korak ka preuzimanju odgovornosti (Primena
vaspitnih naloga u okviru IMG projekta)
Download

OVDE. - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja