EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
SOUDNÍ EXEKUTOR MGR. ZDENĚK RÁČEK
Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš, 595 01, tel.: 564 565 042, 608 461 200
ID DS: q6tpk4r, email: [email protected]
[email protected]_________________
č.j.179 EX 135/13-21
Příkaz k úhradě nákladů exekuce
Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou, se
sídlem Masarykovo náměstí 67, 595 01 Velká Bíteš, pověřený k provedení exekuce na základě opatření
Okresního soudu Brno - venkov ze dne 08.01.2014 č.j. 55 EXE 2175/2013-10,
rozhodl takto
Náklady exekuce ve věci vedené na základě vykonatelného notářského zápisu Měřínský Luděk notář Luděk Měřínský ze dne 04.11.2013, č.j. NZ 119/2013, N 135/2013, k uspokojení pohledávky
oprávněného
Jiří Němec
bytem Na Honech 1787, Tišnov, RČ: 780711/3919,
proti povinnému
Martin Oplt
bytem Březina 20, Březina , RČ: 890517/4190,
ve výši 350.000,- Kč
a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,
se u r č u j í částkou v celkové výši 14.217,50 Kč, z toho:
I. náklady exekutora činí částku 7.986,- Kč představující:
1. odměnu soudního exekutora za provedení exekuce ve výši 6.600,- Kč plus 21 % DPH ve výši
1.386Kč, celkem tedy ve výši 7.986,- Kč
II. náklady oprávněného činí částku ve výši 5.150,- Kč+ 21 % DPH 1.081,50 Kč, celkem tedy částku
ve výši 6.231,50 Kč.
III. Záloha na náklady exekuce nebyla oprávněným složena.
O d ů v o d n ě n í:
Podle § 88 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu a
o změně dalších zákonů) ve znění zák. č. 6/2002 Sb., č. 279/2003 Sb., č. 360/2003 Sb. a č. 53/2004 Sb.,
určuje náklady exekuce exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Podle § 87 odst. 1 zák. č. 120/2001
Sb. v platném znění jsou náklady exekuce odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu
času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a
je-li exekutor nebo správce podniku plátce daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná
daň z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu. Podle § 87 odst. 2 zákon č. 120/2001 Sb. v platném znění
má oprávněný právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku.
Odměna exekutora je v tomto příkazu vyčíslena exekutorem v souladu s ust. § 6 vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.; odměna soudního exekutora se vypočítává ze základu pro určení
odměny za provedení exekuce, tj. z doposud vymožené částky pro oprávněného ve výši 44.000,-Kč, celkem
tedy ze základu 44.000,- Kč, který je dle § 27 vyhlášky č. 330/2001 Sb. zaokrouhlen na celé stokoruny
nahoru, tedy na 44.000,- Kč a činí 15 % ze základu do 3.000.000,- Kč, 10 % z přebývající částky až do
40.000.000,- Kč základu, 5 % z přebývající částky až do 50.000.000,- Kč základu, 1 % z přebývající částky
až do 250.000.000,- Kč základu, přičemž částka nad 250.000.000,- Kč se do základu nezapočítává a odměna
činí nejméně 3 000 Kč. Odměna se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.
Soudní exekutor je plátcem daně z přidané hodnoty. Veškeré položky hotových výdajů včetně
odměny jsou zatíženy příslušnou sazbou DPH.
Podle § 87 odst. 2 zákon. č. 120/2001 Sb. v platném znění má oprávněný právo na náhradu nákladů
účelně vynaložených k vymáhaní nároku. Soudní exekutor v tomto řízení vyhotovil na žádost oprávněného
exekuční návrh, za který oprávněný účelně vynaložil náklady podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., kterou se
stanoví sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě
nákladů v občanském soudním řízení, náleží odměna stanovená podle citované vyhlášky za 1 úkon právní
služby dle ust. § 11 odst. 2) písm. e) + režijní paušál za 1 úkony právní pomoci dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č.
177/1996 Sb. v platném znění. Soudní exekutor je plátcem daně z přidané hodnoty, náklady za sepis
exekučního návrhu se zvyšují o částku odpovídající dani z přidané hodnoty.
Poučení:
Proti tomuto příkazu je možné podat u podepsaného soudního exekutora námitky do 8 dnů od
jeho doručení. K námitkám později vzneseným již nelze přihlížet. Nebudou-li námitky podány
včas nebo budou-li vztahy zpět, stává se tento příkaz pravomocným. Budou-li námitky podány
včas a soudní exekutor jim v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu
soudu, který exekuci nařídil.
Ve Velké Bíteši dne 28.07.2014
_____________________
Mgr. Zdeněk Ráček
Soudní exekutor
Download

exekutorský úřad žďár nad sázavou