Allianz pojišťovna, a. s.
oblastní ředitelství
Brno
úsek obchodu
Čechyňská
23, 602 00 Brno
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: JUDr. Filípková
Mob.:
E-mail:
605 203 366
[email protected]
Datum: 27.3.2013
Druh
pojištění:
Pojištění podnikatelů - PP01
Pojistitel:
Allianz pojišťovna, a.s.
IČ:
471 15 971
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815
DIČ: CZ699001236
Pojistník:
Společenství vlastníků jednotek domu čp.1701, Štúrova 1701, Praha 4 - Krč
Pojištěný:
IČ:
267 62 579
Praha 4, Štúrova 1701/55, PSČ142 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze- oddíl S, vložka 3533
Společenství vlastníků jednotek domu čp.1701, Štúrova 1701, Praha 4 - Krč
IČ:
267 62 579
Praha 4, Štúrova 1701/55, PSČ142 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze- oddíl S, vložka 3533
Štúrova 1701/ 55, Praha 4, 142 00 a hřiště a plocha p.č. 2581/44 k.ú. Krč Praha
Datum sjednání:
27.03.2013
Počátek
pojištění:
Předmět
pojištění:
Datum počátku:
01.04.2013
Pojistné období:
pololetní
Pojištění nabývá účinnosti datem počátku uvedeným v pojistné smlouvě (čl. 3,odst. 1, písm. a) VPP-P1/ 11)
LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
POJISTNÉ
650 120 000 Kč
nesjednáno
nesjednáno
viz přílohy
nesjednáno
nesjednáno
200 000 Kč
nesjednáno
viz přílohy
133 561 Kč
0 Kč
0 Kč
675 Kč
0 Kč
0 Kč
1 320 Kč
0 Kč
11 617 Kč
1. Pojištění budov
2. Pojištění movitých věcí
3. Pojištění přerušení provozu
4. Připojištění k pojištění budov a movitých věcí
5. Pojištění skla
6. Pojištění elektroniky
7. Pojištění strojů
8. Pojištění nákladu
9. Pojištění odpovědnosti za škodu
Celkem roční pojistné:
147 173 Kč
Běžné pojistné:
75 794 Kč
Allianz pojišťovna, a. s. Tel.: 224 405 111
[email protected]
IČ 47 11 59 71
Ke Štvanici 656/3
soudu v Praze,
186 00 Praha 8
www.allianz.cz
obch. rejstřík u Měst.
Fax: 224 4 05 555
oddíl B, vložka 1815
Allianz pojišťovna, a. s.
Místo pojištění :
Provozovaná činnost:
Štúrova 1701/55, Praha 4, 142 00 a hřiště a plocha p.č. 2581/ 44 k.ú. Krč Praha
bytový dům
Pojistná částka v nové hodnotě:
Pojistná částka zahrnuje:
Jednu samostatně stojící
budovu (stavbu):
01813
M1
Kód sazby :
Kategorie:
650 120 000 Kč
Jednu budovu (stavbu), která je součástí souboru budov
(staveb):
ne
Soubor více budov (staveb): ano
Vedlejší stavby a oplocení:
0
ano
P o j i št ě n á n e b e z p e č í
I. základní pojištění
Pojištěná nebezpečí
Limit pojistného plnění :
Spoluúčast :
650 120 000 Kč
1 000 Kč
28 085 Kč
95 000 000 Kč
1 000 Kč
24 340 Kč
24 965 Kč
Požár a související nebezpečí
Voda z vodovodního zařízení
roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění
Roční pojistné:
Vichřice, krupobití
roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění
120 000 000 Kč
1 000 Kč
Povodeň a záplava
roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění
120 000 000 Kč
10 000 Kč
31 206 Kč
Ostatní nebezpečí
roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění
120 000 000 Kč
1 000 Kč
24 965 Kč
Základní pojistné celkem :
133 561 Kč
II. připojištění
Předmět připojištění :
pojištěné nemovitosti
Pojištěná nebezpečí:
vandalismus (dle čl. 9, odst. 3, ZPP-P 1/ 11)
Roční limit pojistného plnění :
150 000 Kč
Spoluúčast :
5 000 Kč
Roční pojistné :
675 Kč
Celkem pojistné za připojištění:
675 Kč
Celkové roční pojistné za pojištění budov :
134 236 Kč
Pojištění strojů
Předmět pojištění :
Pojistná částka :
200 000 Kč
Výtahy
Spoluúčast :
1 000 Kč
Pojistné :
1 320 Kč
Celkové roční pojistné za pojištění strojů:
1 320 Kč
Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
Předmět pojištění:
Pojištěná činnost:
Kód sazby:
01813
vlastnictví, provoz, správa a pronájem nemovitosti v místech pojištění
Limit pojistného plnění :
Spoluúčast :
5 000 000 Kč
1 000 Kč
I. základní pojištění
Činnost:
Jednotka :
vlastnictví, provoz, správa a pronájem nemovitosti v místech pojištění
roční pojistné
Počet jednotek :
1
11 616 Kč
Základní pojistné :
II. Rozšíření pojištění
Předmět rozšíření :
Spoluúčast: Limit pojistného plnění :
1 000 Kč
pojištění odpovědnosti výboru SVJ(čl. 38 ZPP-P 1/11)
1 000 000 Kč
Rozšíření celkem :
Pojistné :
1 Kč
1 Kč
Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti
11 617 Kč
Allianz pojišťovna, a. s. Tel.: 224 405 111
[email protected]
IČ 47 11 59 71
Ke Štvanici 656/3
soudu v Praze,
186 00 Praha 8
www.allianz.cz
obch. rejstřík u Měst.
Fax: 224 4 05 555
oddíl B, vložka 1815
Allianz pojišťovna, a. s.
Předpokladem pro zpracování nabídky byl dostatečný počet hasících
přístrojů v místě pojištění.
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP‐P 1/11 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu podnikatelů ZPP‐P 1/11 Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel nahradil : a) v případě pojistné události škodu na životě, zdraví a na věci a také z ní vyplývající jinou majetkovou škodu, za niž odpovídá na základě občanskoprávních nebo obchodně právních předpisů, pokud proti němu byl vznesen nárok na náhradu škody / jinou majetkovou škodou se rozumí jakákoliv škoda vyplývající ze škod na životě, zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk/. b) náklady nutné k právní ochraně před neoprávněně vzneseným nárokem na náhradu škody Pojištění se vztahuje i na : a) odpovědnost za škodu způsobenou výkonem vlastnických práv k nemovitostem, správou a provozem těchto nemovitostí, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti uvedené v pojistné smlouvě b) náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a regresní náhrada dávek nemocenského pojištění . V rámci sjednané pojistné částky uhradí pojistitel náklady léčení a regresní náhradu dávek nemocenského pojištění maximálně do výše 1 000 000,‐ Kč není‐
li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. c) Odpovědnost pojištěného za škody způsobené v rámci společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek, kteří jsou členy pojištěného společenství….VPP 1/11 část VII. Článek 37 Konkrétní údaje a podmínky pojistné smlouvy mohou být upraveny vzhledem k technickému stavu pojišťovaného majetku nebo na základě výsledku prohlídky veškerého pojišťovaného majetku zástupci Allianz pojišťovny, a.s. nebo podrobnější specifikace pojistných rizik. HOME ASSISTANCE Všechny pojištěné bytové domy mají nyní nárok na asistenční služby ve společných prostorech v tomto rozsahu: Urgentní asistenční služby: ‐ odvrácení stavu nouze (instalatér, topenář, zámečník, elektrikář, sklenář, pokrývač) ‐ deratizace a dezinsekce ‐ servis domácích elektrospotřebičů (trvale se nacházejících ve společných prostorech domu) Allianz pojišťovna, a. s. Tel.: 224 405 111
[email protected]
IČ 47 11 59 71
Ke Štvanici 656/3
soudu v Praze,
186 00 Praha 8
www.allianz.cz
obch. rejstřík u Měst.
Fax: 224 4 05 555
oddíl B, vložka 1815
Allianz pojišťovna, a. s.
Každý bytový dům má nárok na bezplatné využití 5 asistenčních zásahů v jednom roce a limit na 1 zásah činí 7.000,‐ Kč. (Celkem tedy může dosáhnout hodnota všech zásahů až 35.000,‐ Kč) Podmínky pro poskytování asistenčních služeb pro bytové domy – VPHA – BD. Přirážka za čtvrtletní platbu 5%, za pololetní 3%..
Tato nabídka je ze strany Allianz pojišťovny, a.s., závazná jeden měsíc od data odeslání nabídky. Allianz pojišťovna, a.s., si vyhrazuje, po uplynutí této lhůty, právo nabídku přehodnotit. V případě příznivého škodního průběhu lze poskytnout slevu na pojistném v dalších pojistných obdobích podle následujících zásad. Škodním průběhem se rozumí podíl vyplaceného pojistného plnění včetně rezerv a pojistného za celou dobu trvání pojištění. V následující tabulce je uveden aktuální stav poskytovaných slev. Pojistné období : Škodní průběh do : Sleva : II. pojistné období 20 % 5,0 % (po 1. roce pojištění) 50 % 2,5 % III. pojistné období 20 % 10,0 % (po 2. roce pojištění) 50 % 5,0 % IV. pojistné období 20 % 15,0 % (po 3. roce pojištění) 50 % 10,0 % 20 % 20,0 % (po 4. roce pojištění) 50 % 10,0 % 20 % 25,0 % 30 % 20,0 % 50 % 15,0 % V. pojistné období VI. pojistné období (po 5. roce pojištění) JUDr. Věra Filípková
Manažer firemního obchodu
Allianz pojišťovna, a. s. Tel.: 224 405 111
[email protected]
IČ 47 11 59 71
Ke Štvanici 656/3
soudu v Praze,
186 00 Praha 8
www.allianz.cz
obch. rejstřík u Měst.
Fax: 224 4 05 555
oddíl B, vložka 1815
Download

Otevřít