Opravy hydroizolace strojoven výtah
a povrchu podesty BD Na Pankráci 32-40.
Ateliér LUCIDA s.r.o
M.Cibulkové 34, Praha 4
OPRAVY HYDROIZOLACE STROJOVEN
VÝTAH A POVRCHU VSTUPNÍ PODESTY
BYTOVÉHO DOMU Na Pankráci
p. 932, 949, 994, 998 a 999, Praha 4 - Nusle
F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
STAVEBNÍ ÁST
LUCIDA s.r.o.
05/2012
1
Opravy hydroizolace strojoven výtah
a povrchu podesty BD Na Pankráci 32-40.
Ateliér LUCIDA s.r.o
M.Cibulkové 34, Praha 4
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Úvodem
P edm tný objekt je panelový d m kolaudovaný v roce 1989. Budova sestává ze dvou systém .
Obytná ást je v st novém systému VVU-ETA. P ístavba do dvora s garážemi je ve sloupovém
skeletu Armabeton. Vnit ní st ny a p í ky jsou p evážn z betonových panel , áste n zd né z cihel.
Stavba panelového domu je stá í p es 20 rok . Stavebn technický stav n kterých ástí objektu
již nevyhovuje.
Hydroizolace stavby jsou v n kterých namáhaných místech již dožité a z d vodu hlášených
závad p i kontrolách výtah , kdy zatékání stropem a st nami zvyšuje a vlhkost ohrožuje chod
výtahového stroje, je navržena oprava dot ených hydroizolací.
Vstupní podesta, která je provozní st echou suterénu objektu je pokryta litým asfaltem. Již p i
stavb došlo k tomu, že asfalt nevytvo il spádovanou plochu, na ploše se tvo í kaluže. Oprava
provedená p i stavb spo ívala ve vysekání žlábk k odtoku vody od budovy. Stav plochy pochozího
soklu není stavebn dobrý, za dešt je kluzký a v nedávné minulosti zde byly pády a úrazy osob.
Sanace vodorovných izolací stropu
Stropy strojoven jsou železobetonové monolitické s nadbetonovanou železobetonovou
monolitickou deskou. St ny strojoven výtahu jsou železobetonové panely. Spáry mezi panely jsou
patrné ze zjišt ných trhlinek. V domech 38 a 40 byly zjišt ny cihelné dozdívky mezi panely.
Skladba vrstev byla ov ena sondami p i pr zkumných pracích . Stávající izolace má
p ekonanou životnost a stropem zatéká. Voda proniká také prostupem kabel p ípojky elekt iny v
domech.
Návrh sanace spo ívá v kombinaci izolace z asfaltových modifikovaných pás na
vodorovných plochách a krystalické izolace na svislých plochách a podlaze.
Vodorovné izolace
Je navrženo vybourat stávající chodník nad strojovnami a shora provést asfaltovou
povlakovou izolaci p itavením dvou vrstev asfaltového modifikovaného pásu, nap . Systém Elastek
Glastek (DEKTRADE) nebo SBS modifikované pásy VEDAG.
P ed provedením izolace bude strop o išt n, budou odstran ny staré izolace a nosná
konstrukce bude v poškozených místech sanována. Betonová konstrukce bude nat ena asfaltovým
penetra ním nát rem.
Rozsah sanace železobetonové konstrukce
-
odstran ní starých nát r a maleb
kontrola nosných svar
kontrola stavu obnažené oceli
vy íznutí prostup , odstran ní vyzdívek a výplní spár
provedení ochranného nát ru oceli
provedení spojovacího m stku
reprofilace betonu, dopln ní kavern
oprava povrchu a malba vhodným nát rovým systémem
sanace železobetonu vícevrstvým systémem, nap . Premix nebo Sika
Podlaha soklu budovy bude vyztužena sítí kotvenou KARI , spádování 1% od budovy.
2
Opravy hydroizolace strojoven výtah
a povrchu podesty BD Na Pankráci 32-40.
Ateliér LUCIDA s.r.o
M.Cibulkové 34, Praha 4
Krystalická izolace st n a podlahy
Materiál a technologie krystalizace zp sobí, že betonové konstrukce jsou pro kapaliny
nepropustné! Technologie XYPEX a podobné je založena na kombinaci aktivních netoxických
chemických látek, které spolu s vedlejšími produkty hydratace v betonu vytvá ejí unikátní druh
krystalu. Tyto nerozpustné krystaly ut sní póry a kapiláry betonu proti vod a mnoha chemickým
roztok m.
Nát ry Xypex Concentrate a Xypex Modified se používají p evážn p i sanacích již
existujících konstrukcí, nalézají však uplatn ní i na mnoha nových stavbách. Jsou vhodné zejména p i
ošet ování silných betonových konstrukcí, výtahových šachet, pop . míst s prostupující výztuží.
Sanovat lze betony libovolné tlouš ky a stá í, hlavní podmínkou je pouze statická pevnost konstrukce.
Sanace se v tšinou provád jí pomocí materiál Xypex Concentrate a Xypex Modified a Patch n´Plug.
Sanovat lze i zd né konstrukce, a to pomocí speciálních malt obsahujících Xypex, které jsou
zcela nepropustné i pro tlakovou vodu.
Oprava soklu budovy a nová provozní st echa soklu
Sokl budovy nad strojovnami výtah a nad anglickými dvorky nevyhovuje svým stavebn
technickým stavem dalšímu užívání. Je navrženo nahradit stávající pochozí litý asfalt povrchem z lité
podlahoviny nebo st rky.
Varianta A
Je navržen ucelený systém povrchových úprav betonových podlah - AST SYSTEMS a jeho
použití p i pokládce nových a sanaci starých pr myslových podlah.
P ed aplikací AST SYSTEMS je t eba u nových podlah navrhnout nejvhodn jší skladbu
betonu a u sanací provést posouzení sou asného stavu podlahy. P ehled základních doporu ení pro
vyhotovení betonu je uveden v samostatné p íloze. U sanací jsou základními posuzovanými
parametry podkladu:
• pevnost v tlaku - m eno Schmidtovým kladívkem,
• obsah vlhkosti v podkladu - m eno CM za ízením,
• rovinnost podkladu - m eno nivela ní latí.
P ed aplikací samotného AST SYSTEMS je t eba podklad p ipravit. U nových betonových
podlah provádíme otryskání ocelovými kuli kami, nebo broušení rovinnou diamantovou bruskou. U
sanací posoudíme poškození podlahy a navrhneme nejvhodn jší zp sob p ípravy (otryskávání,
broušení, frézování apod.). Nap íklad staré poškozené nát ry se otryskávají pouze v p ípad , že
pevnost podkladu je pro tento druh p ípravy dostate ný, protože nevhodn zvolená metoda p ípravy
podkladu m že stav podlahy ješt zhoršit. Barevnost bude vybrána podle vzorku, odstín tmav šedé.
RAL 7040 nebo RAL 7004 nebo RAL7005. Výb r bude poveden investorem podle odvzorkování.
Varianta B
Alternativou je systém REBAL GRAIN. Jedná se o houževnat pružnou pr myslovou
podlahovinu tlouš ky 4 mm vhodnou pro provozy s velkou zát ží. Je nepropustná pro vodu, avšak
umož uje difusi vodní páry. V oboru zrnitých podlah kombinuje výborné fyzikální vlastnosti s dobrým
estetickým dojmem.
Vyzna uje se velkou odolností proti od ru. Barevnost bude vybrána podle vzorku, odstín
tmav šedé. RAL 7040 nebo RAL 7004 nebo RAL7005. Výb r bude proveden investorem podle
odvzorkování.
3
Opravy hydroizolace strojoven výtah
a povrchu podesty BD Na Pankráci 32-40.
Ateliér LUCIDA s.r.o
M.Cibulkové 34, Praha 4
pr myslová podlaha s protiskluznou strukturou povrchu
trvanlivá podlahová krytina s vysokou mechanickou pevností, odolná proti od ru
povrch je zrnitý
•
•
Je navrženo provést na sanovaný a p espádovaný povrch z betonu C25/30 nebo
vláknobetonu Premix – reprofila ní. Pro zajišt ní p ídržnosti je navržena kotvená KARI sí 4/150,
kotvení kovovými hmoždinkami v po tu min. 4-6 ks/m2.
Na asfaltu je pás proveden ve shodné barv .
Nát r asfaltu – bezpe nostní pás
Pod soklem je navržen bezpe nostní pás . Pás je tvo en st rkou, nap . REBAL, provedenou
na svislou ást soklu. Je navržen odstín RAL 7013 nebo RAL 7024 nebo 7026, výb r bude proveden
investorem podle odvzorkování.
Alternativn m že být pás proveden z Mramoritu – st rkové hmoty pro asfaltové povrchy.
Záme nické výrobky.
Sou ástí stavby je vým na nárožníku soklu a v tracích poklop anglických dvork a istících
rohožek.
Stávající kovové m íže jsou narušeny korozí a budou vym n ny za nové. Rozm ry rám jsou
zachovány, m ní se výpl , kde se zmenšuje v trací plocha ve prosp ch plné výpln zabra ující
zatékání deš ové vody.
Záme nické výrobky jsou navrženy v pozinkované úprav .
Rohožky jsou navrženy vn jší i vnit ní. Vn jší budou vym n ny v etn rámu.
Kamenické práce
Vstup do pasáže je tvo en dlažbou z kamenných desek. Desky jsou v ásti plochy uvoln ny.
Je navrženo opravit uložení desek.
Bude obnoveno spárování dlažby. Povrch kamene bude chemicky o išt n a napušt n.
Opat ení p i výstavb
Sou ástí dodávky bude zajišt ní proti ší ení prachu budovou, odvoz a likvidace materiálu na
skládce oprávn nou firmou (v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou hl. m. Prahy).
Povrch podlah, st n a strop nejen v blízkosti bouracích prací, ale také podél transportních
cest budou zajišt ny proti poškození pokrytím geotextilií a d evot ískovou deskou.
Zhotovitel vypracuje vlastní postup pro bezpe né bourací a demontážní práce v rámci výrobní
p ípravy stavby.
Malby a nát ry, st rky, obklady
Malby jsou navrženy bílé, z b žných malí ských sm sí doporu ených výrobcem sana ního
systému XYPEX.
4
Opravy hydroizolace strojoven výtah
a povrchu podesty BD Na Pankráci 32-40.
Ateliér LUCIDA s.r.o
M.Cibulkové 34, Praha 4
Záv rem:
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré související normy a p edpisy, zejména bezpe nostní
a to Na ízení Vlády R.
Ing. Josef Stanko
05/2012
5
Download

stavba_files/01-TZ-F sanace.pdf