Nosné překlady HELUZ 23,8
Použití
Nosné překlady HELUZ 23,8
Použití
Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve
vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze
kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností. Nosné překlady HELUZ 23,8 se vyrábí v délce od 1 do
3,5 m v modulu po 250 mm.
Výhody
„„
speciální tvar keramických vložek překladů umožňuje zkontrolovat i v dokončené hrubé stavbě správné uložení překladů nad
otvorem
„„
překlad je plně staticky únosný – po osazení do cementové malty lze překlad přímo zatížit bez nutnosti podepření v montážním stavu, nadezdívky a nadbetonování
„„
překlad je vyráběn v modulovém systému HELUZ
„„
v obvodovém zdivu se překlady kombinují s izolantem z důvodu dosažení požadovaných tepelněizolačních vlastností
„„
pohledové strany překladu mají cihelné provedení – vhodný
podklad pod omítku
„„
snadná manipulace umožňuje i ruční montáž, šetří čas výstavby
a náklady na vybavenost staveniště
Technické údaje
Keramické nosné překlady HELUZ 23,8 se vyrábějí z cihelných tvarovek, které tvoří formu pro nosnou železobetonovou část a cihelný podklad pod omítku.
cihelné tvarovky
beton
výztuž
rozměry
hmotnost inf.
Ctp-U 70/238–250
PNG 72 2645 - 8. část
C 20/25
KARI drát (W); BSt 500M viz. tabulky
70 x 238 x 1 000 až 3 500 mm po 250 mm
38 kg/m
Tepelný odpor
R = 0,054 (m2K/W)
Požární odolnost
HELUZ 23,8
překlad s omítkou 20 mm
požární odolnost: R 120 D1
Dodávka a uskladnění
Keramické nosné překlady HELUZ 23,8 jsou dodávány v ucelených
paketách na dřevěných prokladech po 20 ks sepnutých ocelovou
paletovací páskou nebo jednotlivě.
Statický návrh
Při uložení stropní konstrukce na překlady lze uvažovat pro statický návrh překladů pouze ty překlady, na kterých je stropní konstrukce uložena.
Při použití keramického stropu HELUZ MIAKO se započítávají ty
překlady, které se nalézají pod celou zmonolitněnou stropní konstrukcí ( to je včetně šířky ztužujícího obvodového věnce).
Při použití stropů z keramických panelů HELUZ se započítávají překlady, na nichž jsou panely přímo uloženy plus překlady, nad které
je zatažena nosná výztuž panelů (tato výztuž bude při provedení
ztužujících věnců v úrovni stropu zabetonována). Keramické panely HELUZ se standardně vyrábějí s jednostranně vyčnívající výztuží
délky 100 mm.
V případě panelových stropů je třeba posoudit také montážní stav
před zmonolitnění stropu (provedením ztužujících věnců v úrovni
stropu), to jest stanovit únosnost pouze těch překladů, na nichž
je panel přímo uložen a to i v případě panelů s vyčnívající výztuží.
Pokud by v montážním stavu nevycházela únosnost překladů, je
nutné podél překladu osadit montážní podporu pro podchycení
stropních panelů.
Vlastní statické posouzení překladu pak spočívá s porovnání návrhových hodnot rovnoměrného zatížení qd pro příslušný počet
započitatelných překladů (únosnost překladů qd) se skutečným
návrhovým zatížením (zatížení od stropní konstrukce a příslušnou
část stěny nad překladem).
V případě, kdy nad překlady není uložena stropní konstrukce a pokračuje zdivo a zároveň je mezi překlady vložena tepelná izolace
o tloušťce větší než 150 mm (nebo 1/3 šířky zdiva) je nutné posoudit také únosnost zdiva nad překlady.
Do délky překladů 1,75 m jsou překlady vyráběny v souladu s ustanovením ČSN EN 1992-1-1.
Tab 1. - Tabulky únosností
Překlad HELUZ 23,8
počet překladů
1
2
3
4
qd
qd
qd
qd
kN/m
14,9
12,7
11,2
10,1
12,3
12,2
10,1
8,2
6,8
5,6
4,7
kN/m
29,7
25,4
22,4
20,2
24,6
24,4
20,3
16,4
13,6
11,3
9,4
kN/m
44,6
38,1
33,7
30,3
36,9
36,6
30,4
24,7
20,3
16,9
14,2
kN/m
59,4
50,8
44,9
40,4
49,2
48,8
40,6
32,9
27,1
22,5
18,9
Délka
Uložení Světlost
překladu překladu otvoru
m
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
mm
125 1)
200 1)
250 1)
m
0,75
1,00
1,25
1,50
1,60
1,85
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
Překlad HELUZ 23,8 uložený na „kapse“ krajových cihel
Délka
překladu
Uložení
zkrácené
Světlost
otvoru
Světlost
v kapse
m
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
mm
m
0,75
1,00
1,25
1,50
1,60
1,85
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
m
0,81
1,06
1,31
1,56
1,66
1,91
2,06
2,31
2,56
2,81
3,06
95
170
220
počet překladů
1
2
qd
2qd
kN/m
14,0
12,0
10,7
9,7
11,9
11,8
9,8
8,0
6,6
5,4
4,6
kN/m
28,0
24,1
21,5
19,4
23,8
23,7
19,6
16,0
13,3
10,9
9,2
Poznámka:
návrhová hodnota rovnoměrného zatížení bez vlastní tíhy překladu
qd (ČSN EN 1992-1-1)
návrhová hodnota zatížení od vlastní tíhy překladu q0 = 0,486 kN/m
q0 1)
při uložení na cihly krajové K a krajové poloviční K-1/2 nutno zvětšit uložení
o 30 mm nebo uvažovat se sníženou únosností překladu viz. tabulka nižších
únosností při uložení na krajové cihly
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.
2012-04-16 / Strana 128
Nosné překlady HELUZ 23,8
238
238
238
238
varianta B- ks 1+2 )*
varianta B- ks 1+2 )*
400
(380)
400
(380)
70 120
210
70 (100)
120
210
(100)
ŘEZ tloušťkou zdiva 365 mm
ŘEZ tloušťkou zdiva 365 mm
varianta A - ks 1+3
varianta A - ks 1+3
365
365
70
70
190
190
(170)
(170)
70 80
70 80
238
238
varianta B - ks 1+2 )*
varianta B - ks 1+2 )*
365
365
210
210
70 150
70 150
ŘEZ tloušťkou zdiva 300 mm
ŘEZ tloušťkou zdiva 300 mm
varianta A - ks 4
varianta A - ks 4
300
300
140
140
238
238
varianta B - ks 1+2
varianta B - ks 1+2
300
300
280
70 90 140
280
70 90 140
ŘEZ tloušťkou zdiva 250(240) mm
ŘEZ tloušťkou zdiva 250(240) mm
varianta A - ks 3
varianta B -ks 1+2
varianta A - ks 3
varianta B -ks 1+2
250
250
(240)
(240)
250
250
(240)
(240)
70 40 140
40 140
70(30)
(30)
210
210
varianta A - ks 3
varianta B - ks 1+1
200
238
238
200
70 150
(140)
ZAKÁZANÉ ULOŽENÍ
280
210
70 60 70
tepelnou izolaci
např.změny
tl. 220 mm
je možno
složit z více
tlouštěka zabudování výrobků vycházejí ze současného
Technické
vyhrazeny.
Informace
o použití
stavu poznatků
v praxi.
ŘEZ tloušťkou
zdiva 175ověřených
mm
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.
ŘEZ tloušťkou zdiva 440 mm
varianta B - ks 2 + izolace
varianta A - ks 2
varianta A - ks 1+3 )*
140
140
238
500
(490)
210
280
280
ŘEZ tloušťkou zdiva 200 mm
varianta B - ks 1+4
SPRÁVNÉ ULOŽENÍ
220
(210)
70 90
70 90
238
238
70 160
210
70 160
210
ŘEZ tloušťkou zdiva 400 (380) mm
ŘEZ tloušťkou zdiva 400 (380) mm
varianta A - ks 1+3
varianta A - ks 1+3
400
(380)
400
(380)
ZAKÁZANÉ ULOŽENÍ
ŘEZ tloušťkou zdiva 500 (490) mm
70
238
238
238
238
220
210
70 150
280
(210)
220
210
70 (140)
150
280
(210)
(140)
tepelnou izolaci např. tl. 220 mm je možno složit z více tlouštěk
tepelnou izolaci např. tl. 220 mm je možno složit z více tlouštěk
ŘEZ tloušťkou zdiva 440 mm
ŘEZ tloušťkou zdiva 440 mm
varianta A - ks 1+3 )*
varianta B - ks 1+4
varianta A - ks 1+3 )*
varianta B - ks 1+4
440
440
440
440
238
238
SKLADBA PŘEKLADŮ HELUZ 23,8 M=1:20
SPRÁVNÉ ULOŽENÍ
- překlady ukládat vždy do maltového lože
500
(490)
70
70
238
238
Správné uložení překladu HELUZ 23,8
ŘEZ tloušťkou zdiva 500 (490) mm
ŘEZ tloušťkou zdiva 500 (490) mm
varianta A - ks 1+3 )*
varianta B - ks 1+4
varianta A - ks 1+3 )*
varianta B - ks 1+4
500
500
(490)
(490)
500
500
(490)
(490)
238
238
Keramické překlady HELUZ se osazují na výšku VŽDY do lože z cementové malty. Vzhledem k rozměrovému modulu výšky 250 mm
a výšce překladů HELUZ 23,8 (výška překladu 238 mm) vychází
průměrná tloušťka spáry 12 mm. Tato tloušťka maltového lože
plně postačuje k vyrovnání výrobních tolerancí a zároveň vytváří
tzv. roznášecí lože, které zajistí rovnoměrné rozdělení zvýšeného
napětí v místě uložení překladu na celou plochu uložení překladu
a tím bezproblémový přenos tohoto napětí do zdiva.
U zdiva z broušených zdicích bloků je možné uložit překlady do
maltového lože tl. 6 až 8 mm, pokud je provedené z malty TM HELUZ TREND a další vrstvou malty provést dorovnání do horní hrany
překladů pro pokračování zdění nebo pro ukládání stropu.
Překlad se osazuje ve směru šipek vyznačených na překladu.
Správné osazení do zdiva je také signalizováno správnou orientací
písmen v nápisu HELUZ na keramické části překladu – viz obrázek
správné uložení překladu HELUZ 23,8. U překladů v obvodovém
zdivu se z vnější strany objektu osazuje zpravidla jeden překlad.
Z vnitřní strany objektu se osazují vedle sebe min. 2 překlady dle
potřeb statického výpočtu. Zbývající prostor mezi překlady může
být vyplněn izolantem (např. pěnový polystyrén). Z vnější a vnitřní
části objektu se překlad osazuje keramickou částí „ven“, neboť tvoří
vhodný podklad pod omítku. Překlady se skládají ručně přímo nad
otvory ve zdivu a po vyskládání se zafixují proti překlopení rádlovacím drátem.
Další způsob montáže je sestavení skladby překladů a izolační
výplně na zemi. Celá kombinace překladů se zafixuje dostatečně
pevným rádlovacím drátem alespoň na dvou místech v blízkosti úložných ploch překladů. Poté se celá skladba překladů osadí
zdvihacím zařízením na zdivo do připraveného maltového lože.
U překladů HELUZ je nosná výztuž uložena jen z jedné strany a pokud jsou na stavbě uloženy opačně, dochází k významnému poklesu únosnosti překladu cca až na 17 % jeho původní únosnosti.
Proto je nutné dbát na správné osazení překladů a před zabudováním dalších konstrukcí, zkontrolovat čitelnost nápisu HELUZ a na
překladech, kde není nápis viditelný, zkontrolovat viditelné drážkování ze spodní strany překladů (viz. obrázek).
POZOR NA SPRÁVNÉ ULOŽENÍ PŘEKLADU! Nosný překlad se
vždy osazuje ve směru šipek vyznačených na překladu. Správné osazení do zdiva signalizuje nápis na keramické části překladu NAHORU v horní části překladu a DOLU v dolní části
překladu!
238
238
Montážní postup
varianta A - ks 1+3 )*
Statický návrh
SKLADBA PŘEKLADŮ HELUZ 23,8 M=1:20
SKLADBA PŘEKLADŮ HELUZ 23,8 M=1:20
- překlady ukládat vždy do maltového lože
Skladba
překladů
- překlady ukládat
vždy doHELUZ
maltového23,8
lože
varianta B - ks 1+4
175
175
2012-04-16 / Strana 129
238
200
238
200
210


70 60 70
ŘEZ tloušťkou zdiva 175 mm
varianta A - ks 2
Detail uložení překladů u okenního ostění
varianta B - ks 2 + izolace
175
175
140
703070
ŘEZ tloušťkou zdiva 140 mm
ks 2
Rozměry
překladů
zdiva
jsou skladebné
Rozměry překladů
a zdivaajsou
skladebné
(koordinační) (koordinační). KažKaždou
skladbu překladů
nutno
posoudit
na konkrétní
dou
skladbu
překladů
nutno
posoudit
na zatížení
konkrétní zatížení).
) * nutno posoudit také únosnost zdiva nad překlady
* nutno posoudit také únosnost zdiva nad překlady
INTERIÉR
70 70
EXTERIÉR
140
Uložení překladu HELUZ 23,8 na zdivu
Detaily okenního nadpraží
ŘEZ - v místě uložení nosných překladů na zdivo z broušených cihel
POHLED- uložení překladů na zdivo z broušených cihel
Věncovka HELUZ tl. 80 mm
maltového lože
Věncovka
HELUZ tl. 80 mm
do maltového lože
249 10
Omítka
1
Vnitřní omítka
Vnější omítka
Uložení
1
Uložit překlady do zdicí malty
249
249
10
Vyrovnat překlady např. tenkovrstvou
nebo zdicí maltou
Uložit překlady do zdicí malty
1
238
HELUZ
70 160
210
440
POHLED- uložení překladů na zdivo z nebroušených cihel
ŘEZ - v místě uložení nosných překladů na zdivo z nebroušených cihel
Věncovka
HELUZ tl. 80 mm
do maltového lože
238 12
238
Uložit překlady do zdicí malty
Omítka
12
HELUZ
Věncovka
HELUZ tl. 80 mm
do maltového lože
12
Vnitřní omítka
12
238
238
10
Vyrovnat překlady např. tenkovrstvou
nebo zdicí maltou
Uložit překlady do zdicí malty
Technické Vnější
změnyomítka
vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
70pozbývají
160 všechny
210 předchozí svou platnost.
Vydáním této informační příručky
440
Uložení
2012-04-16 / Strana 130
Keramické překlady HELUZ ploché
Použití
Keramické překlady HELUZ ploché
Použití
Keramické ploché překlady HELUZ se používají za dodržení níže uvedených podmínek jako nosné překlady nad otvory ve stěnových konstrukcích (okna, dveře, výklenky, …). Ploché překlady vzhledem ke své štíhlosti nejsou nosné samy
o sobě, jako nosné se chovají až ve spolupůsobení s navazující
nadezděnou a promaltovanou (popř. nadbetonovanou) tlakovou
zónou (tzv. spřažené překlady) – viz kapitola Statické působení.
Výhody
„„
jednoduché navrhování v komplexním systému HELUZ
„„
jednotný modulový systém pro kombinaci s nízkým cihlami
„„
tři šířkové varianty (115, 145, 175 mm)
„„
široký sortiment délek (1000–3000 mm po 250 mm)
„„
nízká spotřeba oceli
„„
rozsáhlá variabilita použití (možnost různých kombinací)
„„
možnost kombinace jednotlivých překladů s vloženou tepel-
m
00 m
0-3 0
71
1 00
115
145
Technologie provádění
Okenní nadpraží ve stěně tl. 500, 490, 440, 380 a 365 mm z překladů HELUZ - překlad 11,5 s nadezděním z cihel CD (240 x 115 x 71),
případně z věncovek …………...
stropní
konstrukce
nou izolací
asfaltový
pás
„„
nízká hmotnost (snadná ruční manipulace)
„„
snížený součinitel prostupu tepla (vylehčená keramická část)
„„
nízká cena
beton
výztuž
rozměry
hmotnost inf.
Ctp-U 115/71–250
Ctp-U 145/71–250
Ctp-U 175/71–250 PNG 72 2645 - 8. část
C 30/37
10 505 nebo BSt 500S
115/145/175 x 71 x 1 000–3 000 mm po 250 mm
14/17/20 kg/bm
Použití více plochých překladů vedle sebe
Nadezdění
překladu
h
cihelné tvarovky
h
Technické údaje
b
rozměry
hmotnost
výška/šířka
inf.
(mm)
(kg/m)
délka překladu (m) >
71/115
14,0
71/145
17,0
71/175
20,0
počet v paketě
(ks)
1,00-3,00
40
30
20
ložení inf.
na kamión
(bm)
1,00-3,00
1 650
1 350
1 150
h = vrstvy
výška nadezdění viz
Tabulky pro navrhování
keramických překladů
HELUZ
a = 71 mm
b = 115, 145, 175 mm
a
Překlady HELUZ 11,5; 14,5 a 17,5 se vyrábějí z podélně děrovaných
cihelných tvarovek tvořících podklady pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou část překladu.
Expediční údaje
175
b
Nadezdívání plochých překladů
rovnoměrné zatížení
Statické působení
Ploché překlady včetně spřažení jsou určeny pro rovnoměrné zatížení (zdivo, monolitické i keramické stropy HELUZ MIAKO, stropní
panely). Je zakázáno zatěžování těchto překladů osamělými břemeny. Do spolupůsobící tlakové zóny spřaženého překladu nelze
započítat část stěny nad stropem nebo ztužujícím věncem. Vodorovné i svislé spáry mezi cihlami v tlakové zóně musí být plně
promaltovány (i styčné spáry pero + drážka). K návrhu použití plochých překladů jsou zpracovány Tabulky pro navrhování keramických překladů HELUZ – viz str. 132.
Požární odolnost
Překlad bez omítky
Překlad s omítkou 20 mm
Požární odolnost: R 60 D1
Požární odolnost: R 90 D1
svislé
spáry
nutno 1 podpěra
promaltovat při
světlosti
>1m
2 podpěry
při
světlosti
světlost otvoru 125 mm > 2 m
délka překladu
světlost otvoru + 250 mm
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.
125 mm
2012-04-16 / Strana 131
Keramické překlady HELUZ ploché
Způsob zabudování (montáž)
Způsob zabudování (montáž)
Příklady uložení překladů ve zdivu
Ploché překlady HELUZ se osazují do lože z cementové malty
tloušťky cca 10 mm. Délka uložení překladu musí být minimálně
125 mm. Při manipulaci s překlady a při osazování překladů zejména větších délek dochází k pružnému průhybu, který výrobek
nepoškozuje. Před započetím nadezdívání (popř. nadbetonování)
je však nutné překlady podepřít do roviny tak, aby vzdálenosti
mezi podporami nebyly větší než 1 m, jinak hrozí jejich nadměrné
prohnutí až zlomení. Jako podpory je možno použít např. dřevěné
sloupky s klínky, aby bylo možné jejich snadné a šetrné odstranění
po zatvrdnutí spolupůsobící vrstvy (zpravidla za 2 týdny).
„„
od světlého rozpětí většího než 1 m – 1 podpora
„„
od světlého rozpětí většího než 2 m – 2 podpory
Všechna zatížení např. ze stropní konstrukce musí být do dostatečného zatvrdnutí tlakové zóny překladů vynesena tak, aby tato
zatížení nebyla do překladu vnášena. Nadezdívání nebo nadbetonování se provádí na očištěné a řádně navlhčené překlady. Ve
spolupůsobící vrstvě zdiva musí být vodorovné i svislé (!) spáry
vždy plně promaltovány (tzn. i u cihel typu pero + drážka, u kterých se běžně svislá spára nemaltuje). Minimální tloušťky spár jsou
10 mm, pro zdění se používá malta pevnosti minimálně 2,5 MPa
(např. M 2,5; M 5; M 10). Pevnost cihel použitých pro nadezdívku
musí být ve směru délky překladů minimálně průměrně 2,5 MPa
a jednotlivě 2,0 MPa. Při používání sestavy překladů (více překladů
vedle sebe) musí být tlaková zóna provedena v celé šířce sestavy.
Je nutno dbát na správnou převazbu cihel, tzn. minimálně 0,4 výšky cihly. Při použití nadbetonované tlakové zóny se používá beton
minimálně C 12/15. Hotové překlady musí být opatřeny omítkou.
Upozornění: Nalomené nebo jinak vážně poškozené překlady
se nesmějí zabudovávat!
115
115
175
115
105
365
145
115
90
380
175
115
110
400
115
90
115
10 100
115
490
115
120
115
500
145
10 115
240
175
15
365
115
10 145
300
175
2 115 3
380
145
Skladování, manipulace, doprava
Skladování a doprava na dřevěných prokladech. Skladování, doprava a přejímka se řídí ustanoveními PNG 72 3540 - 2. část Keramické ploché překlady HELUZ. Překlady se skladují na rovném
pevném terénu v originálních paketách od výrobce nebo na dřevěných podkladech v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k
deformaci překladů. Překlady není nutné mezi sebou prokládat.
Výška skládky může být do 3 m. Vzhledem k vysoké štíhlosti překladů je třeba dbát při manipulaci zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k jejich poškození (nalomení). Doporučuje se manipulace
v pootočené poloze (pootočení na bok) z důvodu vyšší tuhosti samostatného překladu v této poloze.
Případně nalezené poškozené překlady je třeba vyřadit a řádně označit. Pro
přepravu platí obdobné zásady jako
pro skladování. Uložení je třeba přizpůsobit možnostem dopravního prostředku a podmínkám dopravy. V zimním období je třeba chránit před
povětrnostními vlivy (promrzání promočených překladů).
115
175
115
440
6 115
5
12,5 115 12,5 145
400
145
145
5
145
440
145
145
12,5 145
490
145
2
12,5 175
Dodávka
Překlady HELUZ 11,5; 14,5 a 17,5 jsou dodávány v paketách na dřevěných prokladech přepásané ocelovou páskou.
500
5
145
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.
175
500
3
175
2012-04-16 / Strana 132
Keramické překlady HELUZ ploché
Tabulky pro navrhování keramických překladů HELUZ
Tabulky pro navrhování keramických
překladů HELUZ
Základní údaje:
betonářská výztuž:
kotevní délka výztuže:
Stanovení únosnosti překladu pro otvor šířky
1 500 mm (délka překladu 1 750 mm):
BSt 500, 10505 (R)
115 mm
Tab 1. - Šířka 115, 145, 175 mm, výška 71 mm
Tabulka č. 1 - vápenocementová malta MVC 2,5 nebo MVC 5
použitá výztuž
1 ø 8 mm
1 ø 10 mm
1 ø 12 mm
l délka překladu(mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
L šířka otvoru (mm)
750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
1 vrstva 71 + 125 = 196
qd v kN/m
4,5
3,0
2,2
1,7
1,4
1,2
0,9
0,8
0,6
2 vrstvy 71 + 250= 321
qd v kN/m
14,5 8,1
5,4
4,1
3,2
2,7
2,3
2,0
1,7
3 vrstvy 71 + 375 = 446
19,3 17,5 11,2
qd v kN/m
7,8
5,9
4,7
3,9
3,3
2,9
19,3 19,3 18,5 14,1 10,0 7,7
6,2
5,2
4,4
4 vrstvy 71 + 500= 571
qd v kN/m
Tabulka č. 2 - cementová malta MC 10
použitá výztuž
1 ø 8 mm
1 ø 10 mm
1 ø 12 mm
l délka překladu (mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
L šířka otvoru (mm)
750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
a) Překlad tvoří dva ploché překlady (polotovary) šířky 115 mm
nadezděné zdivem z cihel CDm (kladenými pouze jako vazáky) a
cementovou maltou MC 10 ve třech vrstvách.
„„
Celková výška překladu h = 446 mm.
„„
Únosnost překladu qu = 2 x 10,6 = 21,2 kN/m > qd = 18,18 kN/m.
b) Překlad tvoří jeden plochý překlad (polotovar) šířky 115 mm a
jeden plochý překlad (polotovar) šířky 145 mm přímo nadbetonované betonem C 12/15 (bez zděné mezivstvy).
„„
Celková výška překladu h = 321 mm.
„„
Únosnost překladu qu = 8,2 + 10,5 = 18,7 kN/m >
qd = 18,41 kN/m.
Poznámka:
Do celkové statiky účinné výšky překladu lze započítat i tloušťku železobetonového
věnce, pokud je vybetonován v celé uvažované šířce překladu a je proveden alespoň
z betonu C 12/15. Pro věnec nabetonovaný přímo na ploché překlady (polotovary
výšky 71 mm) se použijí tabulky pro betonovou tlakovou zónu. Pokud je betonový
věnec vybetonovaný i na jednu jedinou vrstvu z cihel nadezděných na plochý
překlad, je nutno použít tabulky pro tlakovou zónu ze zdiva v závislosti na použité
zdicí maltě.
Všeobecně
Kvalita keramických překladů HELUZ je zaručena těmito parametry:
1 vrstva 71 + 125 = 196
qd v kN/m
6,1
3,0
2,4
2,0
1,6
1,3
1,1
0,9
„„
Použití výztuže z oceli 10 505 s výpočtovou (návrhovou) pev-
2 vrstvy 71 + 250= 321
qd v kN/m
19,8 11,0 7,4
5,5
4,4
3,6
3,1
2,7
2,4
3 vrstvy 71 + 375 = 446
26,4 23,8 15,3 10,6
qd v kN/m
8,1
6,4
5,3
4,5
3,9
„„
Kotvení výztuže za lícem podpory nebude kratší než 115 mm.
„„
Délka uložení překladu na zdivu je minimálně 125 mm obou-
7,0
6,0
Tabulka č. 3 - beton C 12/15
použitá výztuž
1 ø 8 mm
1 ø 10 mm
1 ø 12 mm
l délka překladu (mm) 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
L šířka otvoru (mm)
750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750
1 vrstva 71 + 125 = 196
qd v kN/m
9,1
3,5
2,9
2,5
2,1
1,9
1,7
2 vrstvy 71 + 250= 321
qd v kN/m
29,6 16,4 11,0 8,2
6,6
5,4
4,6
4,0
3,5
3 vrstvy 71 + 375 = 446
32,4 24,3 22,8 15,9 12,0
qd v kN/m
9,6
7,9
6,8
5,9
6,0
4,4
4 vrstvy 71 + 500= 571
32,4 24,3 24,3 20,3 17,4 15,6 12,6 10,5 9,0
qd v kN/m
qd – Maximální zatížení je uvedeno v kN/m včetně vlastní tíhy, tlaková zóna spřaženého překladu z kusového zdiva min. pevnosti 15 MPa, případně 2,5 MPa v příčném
směru.
Informativní příklad výpočtu použití
keramických plochých překladů HELUZ
stranně.
„„
Pevnost výplňového betonu keramických překladů bude
C 30/37.
„„
Vzdálenost stojek při montáži a nadezdívání překladů nebude
větší než 1 m.
„„
Nadezdění bude provedeno z cihel nebo cihelných bloků s pevností v tlaku stanovenou ve směru kolmo na styčné spáry, nejméně 2,5 MPa, vodorovné i styčné spáry budou promaltovány
plně.
CDm
CDm
446
26,4 24,3 24,3 19,3 13,7 10,5 8,4
ností 450 MPa a součinitelem tvaru žebírek ae,sf = 1,2.
446
4 vrstvy 71 + 500= 571
qd v kN/m
4,1
CDm
CDm
240
240
Základní údaje pro výpočet zatížení stropní konstrukce:
normové
vlastní tíha stropní konstrukce 2,85 kN/m2
podlaha 40 mm betonové
0,04 x 23 = 0,92
mazaniny
omítka
0,015 x 18 = 0,27
stálé zatížení celkem
g = 4,04 kN/m2
nahodilé zatížení
v = 1,50 kN/m2
zatížení celkem
(g + v) = 5,54 kN/m2
zatížení překladu pro příklad a)
vlastní tíha překladu
0,446 x 0,24 x 16 = 1,71 kN/m
reakce stropní konstrukce
(gd + vd) x l/2 = 6,76 x 4,8/2
zatížení celkem
gd
zatížení překladu pro příklad b)
vlastní tíha překladu
0,321 x 0,26 x 23 = 1,92 kN/m
reakce stropní konstrukce
(gd + vd) x l/2 = 6,76 x 4,8/2
zatížení celkem
gd
součivýpočtové
nitel
1,1
3,14 kN/m2
1,3
1,20 kN/m2
1,3
0,35 kN/m2
4,69 kN/m2
2,10 kN/m2
6,76 kN/m2
1,4
1,1
1,88 kN/m
16,30 kN/m
18,18 kN/m
1,1
2,11 kN/m
16,30 kN/m
321
stálé zatížení
115
18,41 kN/m
145
260
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.
2012-04-16 / Strana 133
Download

NosNé PŘEKLADY HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ 23,8