CELKOVÝ OBSAH FENOLICKÝCH LÁTEK V OKRASNÝCH
KULTIVARECH ORIGANUM VULGARE L.
TOTAL PHENOLIC CONTENT IN ORNAMENTAL CULTIVARS OF
ORIGANUM VULGARE L.
JARMILA NEUGEBAUEROVÁ, JINDŘIŠKA VÁBKOVÁ, *EVA TEJKLOVÁ
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Zahradnická fakulta Lednice
* Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk
ABSTRACT
Twelve samples of Origanum vulgare L. were evaluated for the total phenolic content. The
material used for evaluation was dried aerial part harvested in full blossom.
Total phenolic content (TPC) was measured spectrophotometrically using Folin Ciocalteu
reagent. Gallic acid was used as standard; absorbance was read at 765 nm. Results were
expressed as g of Gallic acid equivalents (GAE) per 100 g of dried plant material.
The lowest TPC was found by Origanum vulgare ´Album´ 4.80 g GAE/100 g of dried plant
material and the highest content by Origanum vulgare ´Compactum´ 9.13 g GAE/100 g. Both
samples were grown in experimental field of Faculty of Horticulture MUAF Lednice.
KEYWORDS
Origanum vulgare L., ornamental cultivars, total phenolic content, TPC, photometry
ÚVOD
Od roku 2001 jsou na Zahradnické fakultě v Lednici Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně pěstovány okrasné druhy rodu dobromysl (Origanum L.). V roce 2009 byly
taxony dobromysli hodnoceny z hlediska celkového obsahu fenolických látek. Mezi
sadovnicky významné odrůdy patří Origanum vulgare ‘Compactum‘, ‘Aureum‘ aj.
(Neugebauerová, Lang; 2005). Z hlediska potravinářského a farmaceutického využití je podle
Tomko (1999), Bruneton (1999) významné Origanum vulgare především pro obsah silice a
tříslovin. Složky silice (Neugebauerová, Fojtová; 2006), třísloviny, látky fenolické povahy se
významně podílí na celkové antioxidační aktivitě mnoha druhů léčivých a kořeninových
rostlin (Katalinic et al.; 2006). Hodnoty porovnatelné se zjištěnými jsou však známy
především pro ovoce a zeleninu (Zloch et al.; 2004), pohybují se v rozmezí od 22,4 mg
KG/100 g pro cuketu až po 164,0 mg KG/100 g pro kapustu.
MATERIÁL A METODIKA
V roce 2008 byla sklizena nadzemní část 12 taxonů dobromysli pěstované v Lednici a
Šumperku. Původ hodnocených vzorků a termín sklizně je uveden v tabulce č. 1.
Rostliny byly sušeny zavěšené ve svazcích v temné a vzdušné místnosti. Vzorky byly
skladovány v papírových obalech v temnu při laboratorní teplotě. Doba skladování se
pohybovala v rozmezí 179-234 dnů v závislosti na termínu sklizně. Před stanovením
celkového obsahu fenolických látek (TPC) byly vzorky pomlety na laboratorním mlýnku s
velikostí ok 2,0 mm. Obsah polyfenolů byl stanoven spektrofotometricky pomocí FolinCiocalteuova činidla jako ekvivalenty kyseliny gallové (GAE). Z upraveného vzorku byly
odebrány 2 g vzorku a extrahovány 75% metanolem po dobu 24 hod., macerát byl
přefiltrován přes filtrační papír KA 1 do 50 ml baňky a doplněn po rysku 75% metanolem.
Z filtrátu bylo odebráno 0,5 ml do 50 ml odměrné baňky, ve které bylo 9,0 ml destilované
vody, a poté byl přidán 1,0 ml Folin-Ciocalteuova činidla. Po 5 minutách bylo přidáno 10,0
ml 7% Na2CO3 a doplněno po rysku destilovanou vodou. Takto připravený vzorek byl
ponechán 90 minut stát. Absorbance paralelních vzorků byla měřena při vlnové délce 765 nm.
Zjištěné hodnoty byly přepočteny na 100 g sušené hmoty a vyjádřeny v gramech standardu
kyseliny gallové.
Tabulka č. 1 Původ a termín sklizně Origanum vulgare L.
vzorek
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
druh/odrůda
Origanum vulgare
Origanum vulgare ´Album´
Origanum vulgare ´Variegated´
Origanum vulgare
Origanum vulgare ´Aureum´
Origanum vulgare ´Thumbles Variety´
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare ´Dobromila´
Origanum vulgare ´Compactum´
Origanum vulgare ´Compactum´
Origanum vulgare ´Compactum´
původ
ZF Lednice
ZF Lednice
ZF Lednice
ZF Lednice
ZF Lednice
ZF Lednice
Agritec Šumperk
Agritec Šumperk
Agritec Šumperk
Agritec Šumperk
Agritec Šumperk
ZF Lednice
termín sklizně
1.7.2008
1.7.2008
1.7.2008
13.6.2008
1.7.2008
1.7.2008
18.7.2008
21.6.2008
7.8.2008
20.6.2008
30.7.2008
15.7.2008
VÝSLEDKY
Nejnižší celkový obsah fenolických látek v sušené dobromysli byl zjištěn ve vzorcích
Origanum vulgare ´Album´ sklizených 1. 7. 2008 v Lednici 4,80 g GAE/100 g. Nejvyšší
obsah TPC 9,13 g GAE/100 g byl zjištěn v Origanum vulgare ´Compactum´ sklizené 15. 7.
2008 v Lednici.
Zjištěné hodnoty jsou podrobně uvedeny v tabulce č. 2 a zobrazeny v grafu č. 1
Tabulka č. 2 Celkový obsah fenolických látek [g GAE/100 g] v okrasných kultivarech
Origanum vulgare L.
vzorek
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
g GAE/100 g
5,67
4,80
4,89
5,63
5,92
5,62
5,72
5,42
5,59
6,38
9,01
9,13
Graf č. 1 Celkový obsah fenolických látek [g GAE/100 g] v okrasných kultivarech
Origanum vulgare L.
DISKUZE A ZÁVĚR
Při porovnání výsledků celkového obsahu fenolických látek v hodnocených vzorcích bylo
zjištěno, že okrasný kultivar Origanum vulgare ´Compactum´ sklizený v červencovém
termínu vykazuje vyšší TPC než Origanum vulgare L., Origanum vulgare ´Album´,
´Variegated´, ´Aureum´, ´Thumbles Variety´ a ´Dobromila´. Kultivar Origanum vulgare
´Compactum´ má vyšší hodnoty TPC nezávisle na původu sklizených vzorků. Dalším
hodnocením by měl být ověřen předpoklad, že průměrné hodnoty TPC dobromysli budou
vyšší než hodnoty stanovené u zelenin (Zloch et al.; 2004). Shan et al. (2005) uvádí v případě
Origanum vulgare L. TPC 10,17 g GAE/100g. V našem případě nebyla v daném roce tato
hodnota dosažena u žádného z hodnocených kultivarů dobromysli. Zjištěné údaje o celkovém
obsahu fenolických látek v sušené nati okrasných kultivarů dobromysli obecné (Origanum
vulgare L., Lamiaceae) jsou výsledkem screeningu a představují vstupní informace pro další
hodnocení antioxidační aktivity rostlin, které jsou významné v okrasném zahradnictví a
používají se i jako rostliny kořeninové a léčivé.
POUŽITÁ LITERATURA
BRUNETON, J.: Pharmacognosy, Phytochemistry Medicinal Plants. Paris: Lavoisier
Publishing, 1999, ISBN2-7430-0316-2
KATALINIC, V. ; MILOS, M.; KULISIC, T.; JUKIC M.: Screening of 70 medicinal plant
extracts for antioxidant capacity and total phenols. Food Chemistry, Elsevier, Oxford 94, 4;
2006, pp. 550 – 557, ISSN 0308-8146
NEUGEBAUEROVÁ, J.: Obsahové látky okrasných druhů léčivých rostlin. In Sborník - XI.
odborný seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití
léčivých aromatických a kořeninových rostlin. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, ediční středisko,
2005, s. 16-19. ISBN 80-7157-914-9.
NEUGEBAUEROVÁ, J.; FOJTOVÁ, J.: Essential oils of ornamental oregano cultivars
(Origanum vulgare L.) growing in Czech Republic. In 37th International Symposium on
Essential Oils. Grasse, France: 2006, s. 137.
NEUGEBAUEROVÁ, J.; LANG, J.: Evaluation of ornamental oregano cultivars (Origanum
vulgare L.) from the aspects of aesthetics and essential oils. Poster presentation for the 36th
International Symposium on Essential Oils. Hungary - Budapest: 2005, s. 155.
SHAN, B.; YIZHONG, Z. C.; MEI, S.; CORKE, H.: Antioxidant Capacity of 26 spice
extracts and characterization of their phenolic constituents. In J. Agric. Food Chem. 53
(2005), pp. 7749 – 7759.
TOMKO, J. a kol.: Farmakognózia. Martin: Osveta, 1999, ISBN 80-217-0083-1.
ZLOCH, Z.; ČELAKOVSKÝ, J; AUJEZDSKÁ, A.: Stanovení obsahu polyfenolů a celkové
antioxidační kapacity v potravinách rostlinného původu. Závěrečná zpráva o plnění
výzkumného projektu podpořeného finančně Nadačním fondem Institutu Danone, Plzeň, 2004
SOUHRN
Dvanáct vzorků Origanum vulgare L. bylo hodnoceno z hlediska celkového obsahu
fenolických látek (TPC). Byla hodnocena sušená nať sklizená v plném květu. Celkový obsah
fenolických látek byl stanoven fotometricky při vlnové délce 765 nm. Pro reakci bylo použito
Folin-Ciocalteuovo činidlo, standardem byla kyselina gallová (GAE). Výsledky byly
vyjádřeny v g GAE na 100 g sušené hmoty. Nejnižší hodnota TPC byla zjištěna ve vzorku
Origanum vulgare ´Album´ 4,80 g GAE/100 g, nejvyšší v Origanum vulgare ´Compactum´
9,13 g GAE/100 g. Oba vzorky pocházely ze ZF MZLU v Lednici.
KLÍČOVÁ SLOVA
Origanum vulgare L., okrasné kultivary, celkový obsah fenolických látek, TPC, fotometrie
KONTAKTNÍ ADRESA
Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno,
Zahradnická fakulta Lednice, Valtická 337, 691 44 Lednice, e-mail: [email protected]
Download

NEUGEBAUEROVÁ, J. - Zahradnická fakulta v Lednici, Mendelova