Politika kvality, environmentu a bezpečnosti práce
spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia
Chemko, a. s. Slovakia je moderná chemická spoločnosť vyrábajúca produkty aldehydovej
chémie, fenolických živíc a svetelných stabilizátorov. Má zavedené a certifikované systémy
manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
Politika integrovaného manažérskeho systému je zameraná na podporu dosahovania
strategických zámerov spoločnosti, ktoré súčasne tvoria zdroje potrebné na napĺňanie cieľov v oblasti
kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
Presadzovať prevenciu pred vznikom nezhôd,
rizika náhodného poškodenia výrobkov,
environmentu a zdravia a následných náprav
nežiadúcich dôsledkov poškodenia životného
prostredia a zdravia zamestnancov.
Povedomie našich zamestnancov smerovať k
trvale
zvyšujúcej
sa
zaangažovanosti
a zodpovednosti.
Pravidelne
preskúmať
účinnosť
integrovaného
systému
manažérstva
kvality, environmentu a bezpečnosti práce.
Aktívnym zapojením všetkých zamestnancov
udržiavať a neustále zlepšovať integrovaný
systém manažérstva v súlade s požiadavkami
noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
Aktívnym presadzovaním politiky kvality,
environmentu a bezpečnosti práce prispievať
k udržiavaniu dobrého mena spoločnosti.
Aktívnou
prevenciou
a
sústavným
zlepšovaním
procesov
minimalizovať
nepriaznivé dopady výrobných činností a
služieb na životné a pracovné prostredie.
Dodržiavať požiadavky platnej legislatívy,
právnych a iných požiadaviek vo všetkých
oblastiach.
Dosahovať
vysokú
kvalitu
a
trvalú
konkurencieschopnosť
našich
výrobkov
a služieb, cez poznanie a napĺňanie očakávaní
našich zákazníkov a konečných uživateľov. .
Dbať na včasnú identifikáciu a optimálne
zaisťovanie potrebných zdrojov – zamestnanci,
informácie,
infraštruktúra,
zariadenia,
finančné prostriedky.
Ciele kvality, environmentu a bezpečnosti
práce orientovať na zlepšovanie parametrov
produktov, výrobných procesov a služieb.
Chceme byť dôveryhodným partnerom našim
dodávateľom, zákazníkom a okoliu.
Chceme zvyšovať kompetentnosť, motiváciu a
informovanosť zamestnancov.
Chceme zvyšovať odbornú úroveň vedomostí
a zručností
našich zamestnancov na
preventívne riešenie nedostatkov, chýb a
nezhôd.
Vedenie spoločnosti je stotožnené s definovanými prioritami v oblasti manažérstva kvality,
environmentu a bezpečnosti práce a zároveň sa zaväzuje vytvárať potrebné zdroje na ich realizáciu.
Politika kvality, environmentu a bezpečnosti práce je záväzná pre všetkých zamestnancov
spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia
a je prístupná zamestnancom, zákazníkom, verejnosti
a dotknutému okoliu.
V Strážskom, marec 2014
Ing. Michal Bočko, v.r.
generálny riaditeľ
Download

Politika SIM 2014