Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok
2013/2014
Ve Vnorovech 1. 9. 2014
PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
I. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17
Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová
Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od 1. 1. 2003)
IČO: 70992169
IZO: 102 391 769
Datum zařazení do sítě škol: 15. 12. 2005
Součásti školy:
Školní jídelna ZŠ Vnorovy, Hlavní 17
IZO: 103 155 660
Školní družina ZŠ Vnorovy, Hlavní 17
IZO: 118 600 427
Telefon: 518 328 155, 736 780 680; fax: 518 328 206;
e-mail: [email protected]
www stránky: www.zsvnorovy.cz
Počet žáků (dle stavu k 30. 9. 2013);
K 1. 9. 2013 bylo přihlášeno 236 žáků.
Školní rok
2013/2014
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
Počet tříd
Počet ročníků
Počet žáků
6
5
132
Průměrný počet
žáků na třídu
22,0
5
4
104
20,8
11
9
236
21,5
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 30
V průběhu školního roku do naší školy přestoupil.
Rada školy byla zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.
Rada školy na začátku školního roku schválila nový Školní řád, Vnitřní řád školní družiny,
plán prací a dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu. Na dalším jednání projednala
návrhy rozpočtu pro rok 2014. Školská rada pracovala ve stejném složení jako v loňském
školním roce.
Předseda ŠR: Mgr. Celnerová Věra; členové: p. Angerová Iveta, p. Trávníčková Marie,
Mgr. Chudík Pavel, Mgr. Rosochová Jitka a Mgr. Fridrichová Marie
Dne 23. 4. 2014 proběhly nové volby do Školské rady. Byli zvoleni tito členové:
Předseda ŠR: Mgr. Celnerová Věra; Členové: p. Matušková Eva, p. Urbančíková Marie,
Mgr. Chudík Pavel, Mgr. Rosochová Jitka a Mgr. Fridrichová Marie
-4-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.
Název zvoleného vzdělávacího
Číslo jednací
programu
ŠVP ZŠ Vnorovy
331/07
Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu
Počet
Z 17-01
ŠJ - úplná
1
žáci
215
V ročníku
1. - 9.
Počet strávníků
zaměstnanci školy
27
cizí strávníci
49
Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2013
Fyzické osoby
5
Přepočtení na plně zaměstnané
3,4+0,8 jiné zdroje
Školní družina
ŠD
počet oddělení ŠD
celkem
2
počet dětí v ŠD
50
počet vychovatelů ŠD
fyz. 2/ přepočt. 1,3
Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2013/2014
1. oddělení školní družiny
V letošním školním roce navštěvovalo 1. oddělení školní družiny 25 dětí z 1. a 2.
třídy. V září připravily děti výrobky na výstavu zahrádkářů. Navštívily také Obecní úřad ve
Vnorovech a seznámily se s jeho činností. Zabývali jsme se také prevencí rizikového chování
– slušné chování k dospělým a kamarádům.
V říjnu jsme navštívili knihovnu v rámci týdne knihoven. Zapojili jsme se do projektu
72 hodin – Ruku na to! Děti uklízely na hřišti na Dolině, sbíraly papírky a zametaly.
Prokázaly ochotu zapojovat se do dobrovolnických akcí. Halloween party byla další akcí ŠD.
Pokračovali jsme v projektu Kiwanis. Děti šily bavlněné panenky pro děti v nemocnicích.
V prosinci jsme se zabývali vánoční tematikou. Tradiční pečení perníčků se uskutečnilo
v jídelně školy. Skokan ŠD byla soutěž ve skákání v tělocvičně.
V únoru jsme si vyrobili masky a uspořádali s dětmi Karneval v ŠD. Navštívila nás v ŠD paní
knihovnice Hynštová a povyprávěla dětem o pohádkových hrdinech. Navštívili jsme také
místní muzeum. Děti potěšila soutěž ve hře pexesa Pexesiáda.
V březnu jsme se zabývali velikonoční tematikou. Navštívili jsme místní knihovnu.
V dubnu jsme se zaměřili na jarní tematiku a pozorování přírody na vycházkách. Na vyrábění
jsme využívali odpadový materiál – Den Země. Vydali jsme se také s dětmi na hřiště na
Dolinu, kde proběhla přírodovědná soutěž družstev Dvacetkrát o přírodě.
V květnu jsme se zúčastnili celoškolní akce 235krát jinak. Na pedagogickou praxi nastoupily
dvě studentky - Petra Komínková a Veronika Pavková. Pod vedením Petry proběhla v ŠD
soutěž ve zpěvu Superstar.
-5-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
V červnu jsme uspořádali zábavné soutěžení ke Dni dětí. Dne 12. 6. jsme se vydali na výlet
po Baťově kanále na program Plujte s námi do pohádky. Ušité Kiwanis panenky převzala
členka klubu Kiwanis paní Dvorská. Všem dětem moc poděkovala za pomoc.
Spolupráce s rodiči a učiteli byla na dobré úrovni. Byly splněny výchovně vzdělávací
cíle.
Alena Makovcová, vychovatelka 1. oddělení ŠD
2. oddělení školní družiny
V tomto školním roce navštěvovalo 2. oddělení ŠD 25 dětí 2., 3., 4. a 5. ročníku.
Činnost oddělení byla realizována podle ŠVP. I letos byla činnost zaměřena, mimo
pravidelných a průběžných činností, taky na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností
v AJ a dovedností v ICT. Děti pravidelně navštěvovaly PC učebnu, kde pracovaly na
didaktických programech doplňujících výuku, na interaktivních a zábavných programech
v AJ, podílely se na tvorbě zpráv pro internetové stránky školy, vyhledávaly informace
k aktuálním tématům ŠD. Velmi oblíbené byly pravidelné sportovní dny dvakrát týdně,
realizované v tělocvičně školy a podle počasí i na dvorku ZŠ a na hřišti Agro Vnorovy a na
vycházkách. V provozní době ŠD děti navštěvovaly náboženství a kroužky (Angličtina,
drátkování, florbal, malá kopaná, šití panenek) v prostorách školy. Pokračovala výborná
spolupráce s knihovnou ve Vnorovech, kde pro nás p. Knihovnice Helena Hynštová připravila
zajímavé programy a taky chodila s komponovanými programy a různými činnostmi za námi
do družiny.
V měsíci září jsme v naší ŠD přivítali nové děti, chodili na vycházky, sbírali přírodniny
a vytvářeli z nich výrobky na výzdobu ŠD, školy i na zahrádkářskou výstavu.
V říjnu jsme si uspořádali Olympiádu zručnosti a řešení hlavolamů. Vytvářeli jsme
skupinovou práci-malování křídou a mlékem-velkoformátový obraz Znorovjanka. Toto dílo
jsme zaslali do výtvarné soutěže TV Slovácko a získali jsme krásné 2. místo. Zástupce TV
Slovácko nám přijel předat ocenění do naší ŠD. V rámci dobrovolnického projektu 72 hodin
jsme navštívili Domov pro seniory ve Strážnici s programem Dětská ruka seniorům, kde děti
pomáhaly v ergoterapeutické dílně, zazpívaly seniorům, pobesedovaly s nimi. Říjen jsme
zakončili celotýdenním projektem Halloween a halloweenskou party.
V listopadu proběhla tradiční pohybová soutěž Švihadlový král. Tématem měsíce byla
Zvířata v lese a na toto téma proběhla zajímavá beseda s p. knihovnicí. Taky v tomto roku
probíhal dobrovolnický projekt Kiwanis. V listopadu jsme začali opět plnit a zašívat panenky.
Na konci listopadu v našem oddělení absolvovala již druhou pedagogickou praxi studentka
CSOŠ Bojkovice Veronika Pavková.
Advent jsme zahájili tradiční adventní dílnou, kde si vyrobili zájemci ze ŠD i
z vyšších ročníků krásné věnce. Poté nás navštívil Mikuláš, který přinesl dětem zajímavé
didaktické a interaktivní hry. Předvánoční čas jsme naplnili taky tvořením, naše výrobky
zdobily družinu i školu, pak si je děti odnesly na výzdobu svých domovů. V tomto čase nás
navštívila p. knihovnice a v rámci Dne pro dětskou knihu pro nás uspořádala minikurz v
obalování knížek. Nejoblíbenější akce -Vánoční noc v ŠD se letos kvůli vysoké nemocnosti
nekonala.
V lednu jsme si zdramatizovali scénku O třech králích. Dále jsme se věnovali
dobrovolnické aktivitě mezinárodního projektu Kiwanis- šití látkových panenek pro děti
v nemocnicích. Sbírali jsme víčka pro Sabinku a skládali obrázky z nich.
Únor byl ve znamení masopustu, uspořádali jsme si karneval se soutěžemi. Vyráběli
jsme červené a modré placky s logem školy jako dárečky pro budoucí prvňáčky k Zápisu do
-6-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
školy a zdobili školu k této příležitosti. Den bezpečného internetu jsme si připomněli
společnou akcí s knihovnou v učebně ICT. Konala se i tradiční Pexesiáda, tentokrát s
anglickými pexesy.
Březen měsíc knihy jsme oslavili v družině s paní knihovnicí pořadem Knížka je
můj kamarád zaměřeným na anglické pohádky. Jaro v družině, to je pozorování přírody na
vycházkách, hry venku, ale i jarní a velikonoční tvoření. Naše výrobky s jarní tematikou
zdobily ŠD i chodby školy.
Duben vždy věnujeme bezpečnosti a dopravě. Poznávali jsme dopravní značky,
vyhledávali, četli si důležité informace, hráli interaktivní hry, malovali a uspořádali jsme
závod autíček. Taky jsme se věnovali v jarním období soutěžení. Proběhly vědomostní
soutěže Riskuj a AZ kvíz, jazyková soutěž Strč prst skrz krk. Velkou akcí měsíce dubna byla
opět akce ve spolupráci s p. knihovnicí Hynštovou- Noc s Andersenem, která nahradila
vánoční spaní a dětem se velmi líbila. Na konci měsíce proběhla soutěžní přehlídka Družina
má talent. Taky jsme pilně připravovali výrobky na celoškolní výstavu, kde jsme prezentovali
projekt Halloween, projekt O pirátech, projekt My, projekt Slunce-72 hodin, anglický poster
Happy kids zone a prostorovou instalaci Barevným krokem jdeme naším školním rokem.
V květnu jsme prožívali celotýdenní projekt O pirátech, vyráběli trička, vlajku,
malovali, hráli hry, četli o pirátech, absolvovali jsme pirátské zastavení v knihovně.
Vyvrcholením byla Pirátská plavba po Baťáku, která byla zároveň výletem naší ŠD. Tři týdny
v tomto měsíci absolvovala v naší družině pedagogickou praxi bývalá žákyně naší školy, nyní
studentka SPgŠ Kroměříž Veronika Crhonková. S ní jsme si uspořádali moc pěkné akce jako
Hudební týden, den s mazlíčky- Pet ś day a dobrodružnou Cestu za pokladem.
V ŠD jsme si každý den četli na pokračování a v červnu jsme se s místní knihovnou
připojili k projektu Celé Česko čte dětem. Letos akce proběhla jako Čtení v muzeu, četly nám
osobnosti místní knihovny, naše deváťačky. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve výtvarné soutěži
Povodí Moravy a.s., kde naše kolektivní dílo Vodní královna získala 1. místo v kategorii
prostorové tvorby. Poslední velkou akcí tohoto školního roku byl sportovní den na hřišti Agro
Vnorovy, který se nám hezky vydařil.
Všechny akce pořádané ŠD jsou na principu dobrovolnosti. Děti se jich účastní dle
své volby. ŠD poskytuje prostor pro odpočinek a smysluplné trávení volného času i pro
vzdělávání, rozvoj jazykových a ICT dovedností. Hodně se věnujeme i pohybovým činnostem
a taktéž výtvarným, ve kterých se nám letos obzvláště dařilo a pěkně jsme reprezentovali naši
školu.
Dana Nováková, vychovatelka 2. oddělení ŠD
III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V současné době je pedagogický sbor plně kvalifikovaný, ve škole pracuje 18 pedagogických
pracovníků, včetně dvou p. vychovatelek ŠD. Na 1. stupni je přepočtený počet pracovníků
7,36 a na 2. stupni 9,34. Ve škole fungují předmětové komise jazyků, přírodovědných oborů a
společensko-vědní, na 1. stupni metodické sdružení. Ve škole je zřízena funkce metodika
prevence projevů rizikového chování, metodika ICT a preventisty v oblasti EVVO.
V současné době jsou dvě paní učitelky na rodičovské dovolené, jeden pedagog je stále
uvolněn k výkonu veřejné funkce místostarosty obce.
PhDr. Tyllichová Hana
PaedDr. Rybová Marie
Mgr. Aujezdská Martina
ředitelka školy
zástupce ředitele
učitelka II. třída
-7-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Mgr. Celnerová Věra
Mgr. Fojtík Miloš
Mgr. Gajošová Alena
Mgr. Graffová Jarmila
Mgr. Kuryviálová Veronika
Mgr. Mičolová Martina
Mgr. Motyčková Eva
Mgr. Plaširybová Michaela
Mgr. Rosochová Jitka
Mgr. Smiešková Marta
Mgr. Studničková Iva
Mgr. Tobolová Markéta
Mgr. Tomanová Jarmila
p. vych. Makovcová Alena
p. vych. Nováková Dana
třídní učitelka III. třída
třídní učitelI V. třída
metodik ICT
třídní učitelka V. třída
třídní učitelka VII. A třída
třídní učitelka VIII. A třída
třídní učitelka II. třída
třídní učitelka I. A třída
třídní učitelka VII. B třída
třídní učitelka IX. třída
třídní učitelka VI. třída
třídní učitelka I. B třída
výchovný poradce
vychovatelka 1. oddělení ŠD
vychovatelka 2. oddělení ŠD
správní zaměstnanci:
p. Buchtová Jarmila
p. Konečná Marie
p. Šebestová Irena
p. Svoboda Zdeněk
p. Kozumplíková Jaroslava
uklízečka
uklízečka
uklízečka
školník
hospodářka
zaměstnanci ŠJ:
p. Macháčková Jana
p. Komoňová Marie
p. Malíková Anna
p. Ondrovčíková Blažena
p. Všetulová Jaroslava
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
kuchařka
hlavní kuchařka
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, jedna paní učitelka, která pracuje jako
zástup za MD, nesplňuje kvalifikační požadavky, nicméně má dlouhodobé zkušenosti
s výukou anglického jazyka na 1. i na 2. stupni ZŠ.
Do školy nenastoupil v loňském roce žádný absolvent s odbornou kvalifikací.
V tomto školním roce pracuje ve škole 5 nepedagogických pracovníků s úvazkem
4,5 a 5 pracovnic školní jídelny s úvazkem 3,4; 0,8 úvazku je hrazeno z jiných zdrojů.
-8-
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
IV. Údaje o přijímacím řízení na střední školu a o zápisu k povinné školní docházce:
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Dne 5. 2. 2014 proběhl zápis do 1. ročníku základního vzdělávání. Dostavilo se k němu
celkem 44 dětí, v souladu se školským zákonem jsme kladně vyřídili 8 žádostí o odklad školní
docházky o jeden rok. Dvě děti přestoupí od nového školního roku do jiné školy. Do prvního
ročníku ve školním roce 2014/2015 nastoupí dle předpokladu 38 dětí.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
V letošním školním roce vychází z naší školy 28 žáků, všech 28 žáků z 9. ročníku splnilo
povinnou školní docházku a získalo základní vzdělání. Všichni žáci byli přijati v 1. kole
přijímacího řízení.
Přehled oborů SŠ, na které byli přijati žáci 9. ročníku:
Škola
Purkyňovo gymnázium Strážnice
Gymnázium Uherské Hradiště
Stojanovo gymnázium Velehrad, gymnázium
Klasické a španělské gymnázium Brno, gymnázium
SŠPU Hodonín
Gymnázium, Střední pedagogická, OA a Jazyková
škola Znojmo
Obor
všeobecné 4G
všeobecné 4G
všeobecné 4G
všeobecné 4G
stavebnictví
předškolní a mimoškolní
pedagogika
předškolní a mimoškolní
pedagogika
VOŠ pedagogická a sociální Kroměříž
Střední škola filmová, multimediální a počítačových
technologií Zlín
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov
SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno
ISŠ, Slavkov u Brna
OA a SOU Veselí nad Moravou
SŠ Strážnice J. Skácela
SŠ, Strážnice J. Skácela
SŠ Strážnice J. Skácela
SŠ uměleckoprůmyslová Uherské Hradiště
SŠ Strážnice, J. Skácela
SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
SŠ prům., hotelová a zdravotnická, UH
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské
Hradiště
OA a SOU Kyjov, Havlíčkova
Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální
Kyjov
Počet žáků
2
1
1
1
3
1
1
multimediální tvorba
1
cestovní ruch
cestovní ruch
hotelnictví
informační technologie
CAD a CAM systémy ve
strojírenství
průmyslový design ve
strojírenství
grafický design
grafický design
aranžér
hotelnictví
zdravotnický asistent
1
1
1
1
1
1
3
2
1
zdravotnický asistent
1
instalatér
1
zdravotnický asistent
1
-9-
3
1
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
V. Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení žáků v 1. pololetí
Třída
Počet
žáků
Průměrný
prospěch
Prospěl s
V
Prospěl
I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
16
14
30
23
23
26
232
20
15
18
23
28
104
236
1,009
1,010
1,095
1,136
1,304
1,417
--1,467
1,707
1,467
1,919
1,673
-----
16
14
29
22
19
14
114
10
3
9
8
11
41
155
0
0
1
1
4
12
18
9
12
9
14
17
61
79
Celkem I.
stupeň
VI.
VII. A
VII. B
VIII.
IX.
Celkem II.
stupeň
Celkem
škola
Nehodnoce Neprospě
Zameškané
n
l
hodiny na žáka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
22,18
19,71
28,20
23,17
21,00
36,88
25,19
28,80
34,73
39,00
47,95
62,64
42,62
33,91
2. Celkové hodnocení žáků v 2. pololetí
Třída
Počet žáků
Průměrný
prospěch
I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
16
14
30
22
23
26
232
20
15
18
23
28
104
236
1,027
1,031
1,176
1,199
1,396
1,529
--1,543
1,800
1,556
1,968
1,759
-----
Celkem I.
stupeň
VI.
VII. A
VII. B
VIII.
IX.
Celkem II.
stupeň
Celkem škola
Prospěl s
V
16
14
29
22
14
13
108
9
3
8
8
7
35
143
- 10 -
Prospěl Nehodnocen
0
0
1
0
9
13
23
11
12
9
14
21
67
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Neprospě
l
Zameškané
hodiny na
žáka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
2
35,87
20,78
37,03
32,63
24,91
39,73
31,83
52,80
41,00
54,05
62,56
93,35
60,75
46,29
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
3. Udělení výchovných opatření a opatření k posílení kázně:
druh výchovného opatření:
1. pololetí
13
pochvala třídního učitele
0
pochvala ředitele školy
6
napomenutí třídního učitele
5
důtka třídního učitele
1
důtka ředitele školy
2. pololetí
5
5
18
17
7
4. Snížený stupeň z chování za 1. pololetí
Stupeň chování
Počet
2
0
3
0
% z počtu všech žáků školy
0
0
5. Snížený stupeň z chování: za 2. pololetí
Stupeň chování
Počet
2
1
3
0
% z počtu všech žáků školy
0,45
0
6. Ve škole jsme neřešili případy neomluvené absence.
7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) nebylo
uplatněno.
• Péče o talentované žáky
Talentovaným žákům umožňujeme, aby své znalosti využívali při různých soutěžích a
olympiádách. Z uvedeného přehledu výsledků soutěží je patrné, že se nám to vcelku daří.
V hodinách žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své spolužáky, často řídí práci při
skupinovém vyučování a pomáhají svým spolužákům.
• Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
V letošním roce jsme vzdělávali jednoho žáka podle IVP pro poruchy učení. Tento žák je
evidován jako integrovaný žák. Žákům slabším se snaží vyučující pomáhat formou
individuálního přístupu v hodinách nebo formou doučování, problémy se snažíme řešit
společnou dohodou se zákonnými zástupci. Žáci, kteří absolvovali vyšetření v PPP a jejichž
zákonní zástupci souhlasili se zveřejněním zprávy škole, pracují podle strategií na podporu
úspěšnosti. Jeden žák má vypracovaný IVP vzhledem k sociálnímu znevýhodnění (žák
cizinec).
- 11 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
8. Přehled volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2013/2014:
Třída
Název předmětu
6.
Přírodovědná praktika
Sportovní hry
7.
Sportovní hry
Vyučující
Mgr. Veronika Kuryviálová
Mgr. Jarmila Graffová, Mgr. Miloš Fojtík
Mgr. Veronika Kuryviálová, Mgr. Jarmila Graffová,
Mgr. Miloš Fojtík
Konverzace z anglického jazyka Mgr. Iva Studničková
Estetická výchova
Mgr. Martina Mičolová
8.
Konverzace z anglického jazyka Mgr. Iva Studničková
9.
Německý jazyk
Mgr. Jarmila Tomanová
Nepovinné předměty
Třída
1.- 9.
Název předmětu
Náboženství
Vyučující
P. Mgr. Josef Jelínek, Mgr. Zlata Motyčková,
p. Anna Ivanová, Mgr. Marie Tomečková
Kroužky
Název kroužku
Vyučující
Malá kopaná
Mgr. Miloš Fojtík
Drátkování
Mgr. Jarmila Graffová
Florbal
Mgr. Pavel Chudík
Fyzikálně chemické praktikum
Mgr. Veronika Kuryviálová
Cvičení z českého jazyka
PhDr. Hana Tyllichová
Cvičení z matematiky
Mgr. Marta Smiešková
Časopis Střípek
Mgr. Jitka Rosochová
Taneční
Mgr. Alena Gajošová, Mgr. Marta Smiešková
Šití panenek
Mgr. Ludmila Tomčalová
Sborový zpěv
Mgr. Jarmila Graffová
Hrátky s angličtinou
p. Petra Vajdíková
- 12 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
9. Evaluace školy
Od školního roku 2013/2014 již neprobíhá celoplošné testování NIQES žáků 5. a 9. ročníku.
Proto jsme se vrátili k testování Stonožka, které nabízí firma SCIO. Žáci 5. třídy porovnávali
své znalosti v českém a anglickém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech.
Výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy a máme lepší
výsledky než 60 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce
využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich
studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje
možnosti. Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme
lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice
využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
V testování SCATE v anglickém jazyce dosáhlo 42% žáků úrovně A0 a 58% žáků úrovně A1.
Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od žáka na konci
5. třídy základní školy.
V testování SCIO-Stonožka si žáci 9. ročníku porovnávali své znalosti v českém a anglickém
jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech.
Výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme
lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce
využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich
studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje
možnosti. Svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší
výsledky než polovina zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z matematiky s
výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice
využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Výsledky naší školy v anglickém jazyce jsou nadprůměrné. Naše škola patří mezi úspěšné
školy a má lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.
Rozbor a hodnocení úrovně čtenářské gramotnosti: rozvoj čtenářské gramotnosti považujeme
za základní předpoklad získání vědomostí i v jiných vzdělávacích oblastech, a proto jí
věnujeme ve všech vzdělávacích oblastech mimořádnou pozornost. Téměř ve všech
vyučovacích předmětech zaměřujeme pozornost na práci s textem, vyhledávání informací
z různých zdrojů, čtení s porozuměním. Již od 1. ročníku probíhá velmi úzká spolupráce
s místní knihovnou ve Vnorovech, žáci 1. tříd se zapojili do projektu Už jsem čtenář, v druhé
třídě opět proběhlo za účasti rodičů i představitelů obce slavnostní pasování na čtenáře, ve
všech třídách probíhaly v průběhu celého školního roku besedy o knihách, děti 2. oddělení
školní družiny se zapojily do projektu Celé Česko čte dětem.
Rozbor a hodnocení úrovně matematické gramotnosti: matematickou gramotnost cíleně
rozvíjíme jak v matematice, tak i při její aplikaci v jiných předmětech. Pozornost věnujeme
jak talentovaným žákům (účast ve školních i okresních kolech matematických soutěží,
Pythagoriáda a Matematický klokan, a olympiád - MO, ChO, ZO, FO), tak i žákům
vyžadujícím podpůrná opatření pro rozvoj matematické gramotnosti formou individuálních
konzultací, prací s výukovými programy a individuálním přístupem ve výuce.
- 13 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Účast žáků v okresních a vyšších kolech soutěží:
Žák:
Dominika Nekardová
Třída:
9.
Viola Kolaciová
Tereza Veselá
Lukáš Balažovič
Jan Tomeček
Adéla Otrubová
9.
9.
9.
9.
8.
Vendula Říhová
Alena Knotková
Adam Slanina
8.
7. B
7. B
Magdalena Chabičová
Samuel Vašek
Mariana Ivanová
6.
6.
1. A
Typ soutěže:
Okresní kolo ONJ
Krajské kolo ONJ
Okresní kolo OAJ
Okresní kolo Pohár rozhlasu
Okresní kolo OČJ
Okresní kolo ZO
Okresní kolo MO
Okresní kolo BiO
Krajské kolo BiO
Okresní kolo DěO
Okresní kolo BiO
Okresní kolo BiO
Okresní kolo OAJ
Okresní kolo ZO
Okresní kolo BiO
Okresní kolo ZO
Okresní kolo recitační soutěže
Umístění:
1.
6.
5.
2.
22.
12.
8. – 10.
2.
16.
16.
10.
7.
10.
17.
12.
8.
2.
10. Hodnocení činnosti v oblasti EVVO
Před začátkem školního roku byl vypracován celoroční plán EVVO, na jehož tvorbě se
podíleli všichni vyučující i vedení školy.
V oblasti školního vyučování byla v souladu s plánem ekologická výchova zařazována
průběžně a nenásilnou formou na I. i II. stupni, teoretické poznatky byly doplňovány
vycházkami, exkurzemi a výlety (například v posledním červnovém týdnu realizovaná
exkurze pro II. stupeň do firmy Recgroup - dříve Kovosteelu Staré Město, která navazovala
na výukový program o významu sběru vysloužilých elektrospotřebičů nebo terénní exkurze
„Putování za propadáním“ – Lipka Brno). Využili jsme také nabídky výukových programů
Vzdělávacího a informačního střediska Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou, žáci 7. a 8.
ročníku si touto formou upevnili svoje teoretické vědomosti. I. stupeň se ve spolupráci s touto
vzdělávací organizací zúčastnil v posledním červnovém týdnu přírodovědného dopoledne na
Lučině.
Pokračovala také spolupráce s místními zájmovými organizacemi - s Mysliveckým
sdružením Pomoraví (13. 9. celoškolní akce Den v zeleném) a jako každoročně jsme
spolupracovali také s ČSZ na Výstavě ovoce a zeleniny. Žáci sem přispěli svými výtvarnými
pracemi a výstava má vždy kladný ohlas u veřejnosti.
Během celého školního roku se žáci se zapojovali do různých krátkodobých projektů
v rámci své třídy, výstupy byly vystaveny na nástěnkách nebo panelech na chodbách školy.
Pokračovali jsme v dlouhodobém školním recyklačním programu Recyklohraní (jedná se o
zpětný odběr baterií a elektrozařízení). Podle počtu získaných bodů máme možnost pro školu
získat věcné ceny.
V rámci Dne Země proběhla relace ve školním rozhlase a beseda s cestovatelem Jiřím Márou.
Pro žáky II. stupně jsme připravili 2.6. Přírodovědný projektový den, ve kterém si ve
vybraných tvořivých dílnách mohli vyzkoušet své praktické dovednosti i kreativitu.
- 14 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
V oblasti mimo vyučování jsme žákům umožnili přístup k novým informacím na
internetu, žákovskou i učitelskou knihovnu jsme doplňovali průběžně vhodnou literaturou.
Jako každoročně jsme se zúčastnili různých vědomostních soutěží. Zapojili jsme se do
Ekolympiády, která probíhá na strážnickém gymnáziu, soutěží trojčlenná družstva 6. – 8. tříd.
Tradičně se žáci zapojili do Biologické olympiády, od 6. ročníku proběhlo školní kolo a do
okresního kola v kategorii C i D postoupili 4 žáci. V mladší kategorii D – 7. místo Alena
Knotková a Magdaléna Chabičová 12. místo. Ve starší kategorii C Adéla Otrubová obsadila
v okresním kole 2. místo a postoupila do krajského kola, Vendula Říhová obsadila 10. místo.
Proběhla školní kola fyzikální, chemické olympiády, poprvé jsme se také zapojili do
Archimediády.
K ekologické výchově pomáhají také obě oddělení Školní družiny, které se s úspěchem
zapojují do výtvarných soutěží mimo jiné i s tématy týkajícími se přírody.
V oblasti ekologizace provozu školy jsme se i nadále snažili o vytváření pěkného
prostředí školy i okolí školy. Přispívá k tomu i vybavení tříd nábytkem, zeleň na chodbách i
ve třídách, akvárium na horní chodbě školy i výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků. Při
školním provozu jsme se snažili produkovat co nejméně odpadu, třídíme zvlášť plasty, papír,
bioodpad a ostatní komunální odpad. Nové koše byly umístěny na chodbách v minulém
školním roce.
V propagaci ekologické výchovy pomáhal také školní časopis Střípek.
Žáci 6. ročníku měli možnost vybrat si volitelný předmět Přírodovědná praktika, který
propojuje poznatky žáků získané v přírodovědných předmětech na II. stupni a důraz klade na
praktické úkoly a činnosti. Nejen v tomto předmětu jsme využívali pomůcky zakoupené
v rámci projektu Ekodny v rámci dotačního programu MŠMT (didaktické puzzle a pomůcky
Krabice plná vody a Krabice plná jehličí – Rezekvítek). K větší názornosti, efektivnosti výuky
a podnícení zájmu žáků přispívá také moderní vybavení učebny přírodopisu s interaktivní
tabulí.
Mgr. Marta Smiešková
VI. Údaje o prevenci rizikového chování
Hodnocení MPP ve školním roce 2013/14
Minimální preventivní program byl v letošním školním roce zaměřen
na zkvalitnění vztahů a zlepšení komunikace ve vztazích mezi žáky navzájem, mezi žáky a
učiteli a mezi učiteli
a rodiči. V 1. pololetí školního roku 2013/14 jsme realizovali projekt „Otevřené dveře všem“
z dotačního programu Jihomoravského kraje. Součástí projektu byly besedy s psychologem
pro rodiče, žáky i učitele. Projektový den „Ukaž se, třído!“ proběhl v rámci tohoto projektu
pro žáky
1. i 2. stupně. Výstupem projektu se stala společná pravidla chování ve škole, charta školy,
kterou budou žáci ve svých třídních kolektivech dodržovat. Tato pravidla si vytvořili sami
žáci a jsou zveřejněna v každé třídě, na hlavní informační tabuli při vstupu do školy a na
webových stránkách naší školy. Dalším cílem projektu byly výstupy, které charakterizovaly
jednotlivé třídy naší školy, např. kronika, maják, kniha třídy, vzducholoď, pyramida. Výstupy
z projektového dne byly vystaveny i na školní výstavě žákovských prací v květnu 2014
v Lidovém domě ve Vnorovech. Projektem Otevřené dveře všem se nám podařilo podpořit
v naší škole zdravé a pozitivní sociální klima.
Součástí prevence rizikového chování v naší škole je navázání spolupráce se staršími
- 15 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
spoluobčany. Žáci 9. ročníku a školní družiny se zapojili do projektu „Jak se chovat
k seniorům“. Projekt byl realizován v Domově pro seniory ve Strážnici a byl spojen s besedou
o životě seniorů. Žáci naší školy si připravili pro všechny seniory i malé dárky. Naše škola se
letos zapojila do celostátního projektu Šance.
V rámci prevence proti šikaně jsme ve 2. pololetí školního roku uspořádali pro žáky
6. ročníku projekci filmu s besedou „Mezi stěnami“, který byl zaměřený na nebezpečný
projev rizikového chování na šikanu. Ve filmu byly prezentovány všechny druhy šikany. Film
byl doplněn interaktivní besedou s psychologem.
V rámci prevence proti kyberšikaně jsme uspořádali besedu s Policií ČR pro žáky
7. a 8. ročníku. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, její
formy a také způsoby, jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Žáci ocenili zejména
užitečné informace, které se týkají ochrany uživatelů sociálních sítí a také postupy, jak
předejít problémům, které mohou vzniknout prostřednictvím internetové komunikace. Celý
program byl určen žákům 7. a 8. tříd a byl obohacen také o příběhy z praxe, které se skutečně
staly. Beseda zaměřená na kyberšikanu významně přispěla k plnění Minimálního
preventivního programu v rámci prevence rizikového chování v naší škole v letošním školním
roce.
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu „Sbíráme víčka pro Sabinku.“
Sabinka se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Léčbu absolvovala již 3x, velmi jí pomáhá,
ale je finančně náročná. Výtěžek sběru víček rodina Sabinky využije na léčbu Klim Therapy.
Celkem jsme nasbírali 150 kg. Všichni jsme sbírali víčka z PET lahví, džusů, mléka, abychom
Sabince pomohli. Projekt „Sbíráme víčka pro Sabinku“ měl velmi kladný ohlas a upevnil u
našich žáků ochotu pomáhat druhým lidem.
V rámci prevence rizikového chování navštívili žáci 9. třídy soudní jednání u
Okresního soudu v Hodoníně. Po skončení soudního jednání předsedající soudce žáky
seznámil žáky se základními principy soudnictví v České republice. Návštěva soudního
jednání žáky velmi zaujala, významně přispěla ke zvýšení právního vědomí a také motivovala
k zodpovědnému chování. Beseda s Policií ČR pro žáky 9. ročníku na závěr školní docházky
byla zaměřena na oblast trestní odpovědnosti mladistvých.
Pro rodiče žáků naší školy jsme uspořádali besedu s psychologem Mgr. Jaroslavem
Mrkvou z Pedagogicko-psychologické poradny z Veselí nad Moravou. Beseda pro rodiče
proběhla na téma pozitivní komunikace doma i ve škole. Mgr. Jaroslav Mrkva kladl důraz
zejména na stanovení a dodržování pravidel, snažil se rodiče také povzbudit a motivovat
k důsledné výchově dětí. Beseda pro rodiče proběhla v přátelské atmosféře a přispěla k další
vzájemné spolupráci rodiny a školy.
V rámci primární prevence jsme organizovali aktivity s ekologickým zaměřením. Pro
žáky 1. stupně ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou proběhl projekt
Tajemství louky na Lučině. Tento projekt byl zaměřen na environmentální výchovu. Naše
škola je zapojena do projektu Recyklohraní. K tomuto účelu máme připraveny na chodbách
sběrné nádoby na použité baterie. Za nasbírané vysloužilé baterie a splněné úkoly získala
v letošním školním roce 980 bodů, za něž jsme koupili pomůcky pro naše žáky do výtvarné
výchovy a hry do družiny.
Na závěr školního roku byl realizován pro žáky 1. stupně Den s Policií ČR. Akce se
uskutečnila u obchodního centra Cukrovar v Hodoníně. Žáci si mohli vyzkoušet jízdu
zručnosti a testy cyklistů, viděli ukázku výcviku policejních psů a koní. Součástí projektového
dne byla i prezentace pořádkové, dopravní a cizinecké policie a kriminalistických technik při
zajišťování stop. Tato akce významně přispěla k plnění Minimálního preventivního programu
v letošním školním roce.
V rámci dentální prevence naši školu navštívili studenti zubního lékařství, kteří
žákům 2. stupně nejdříve vysvětlili teorii vzniku zubního kazu. Dále se žáci dozvěděli
- 16 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
techniku správného čištění zubů i jak má vypadat správný zubní kartáček. Pomocí jejich
asistence si také žáci nacvičili správnou techniku čištění zubů. Součástí besedy byly také
informace týkající se zdravé výživy a rady co dělat, aby naše zuby zůstaly zdravé a jak je
chránit před zubním kazem. Beseda měla u žáků velký ohlas, byla velmi kladně hodnocena a
přispěla k podpoře zdravého životního stylu.
Pro žáky organizujeme různé sportovní turnaje, divadelní představení v Uherském
Hradišti a ve Zlíně, žáci se účastní různých soutěží a olympiád. Naše škola žákům nabízí
pestrou paletu zájmových kroužků, např. volejbal, florbal, mažoretky, aerobic, časopis
Střípek.
Z hodnocení preventivních aktivit za uplynulý školní rok vyplynulo, že žáci
pozitivně hodnotí především interaktivní prožitkové aktivity. V příštím školním roce se
zaměříme na efektivní prevenci vůči dalším projevům rizikového chování, zejména na
prevenci proti návykovým látkám a na šikanu. Dále budeme žáky upozorňovat na úskalí, která
je mohou potkat na internetu. Naše žáky vedeme k tomu, aby si uvědomovali nebezpečí všech
projevů rizikového chování.
Mgr. Jarmila Tomanová, školní metodik prevence
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Všichni pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastňovali různých seminářů
zaměřených hlavně na výuku jednotlivých předmětů podle aktuální nabídky SSŠ a DVPP
Brno, pobočka v Hodoníně, vedení školy na semináře, které se týkaly řídící činnosti a nových
právních předpisů. I v letošním školním roce jsme zorganizovali celodenní vzdělávací
seminář pro všechny pedagogické pracovníky přímo ve škole, který byl tentokrát zaměřený
vzdělávání dětí s poruchami učení a mimořádně nadané žáky. Zkušenosti ze seminářů si
pedagogové předávali na metodickém sdružení 1. stupně a na předmětových komisích
a při vzájemných hospitacích.
Přehled vzdělávacích akcí a účastníků na seminářích DVPP:
Název akce:
Nápady pro práci ŠD a ŠK
Pinboard/Geoboard-aktivní učení v praxi
Tvořivá škola-ČJ činnostně v 1. pol. 1.ročníku
Český jazyk činnostně ve 2. ročníku
Matematická rozcvička-součást výuky
Specifické poruchy učení v hodinách AJ
Rozvíjíme čt. a matematickou gramotnost
Veřejný a soukromý život ve středověku
Vybrané právní otázky v učitelském povolání
NIQES iSET modul školního testování
Metody a formy práce v oblasti kariér. poradenství
Tvořivá škola - činnostní učení
ČŠI seminář NIQES
Židé, židovská kultura
Ready, Steady, Speak!
Jak pomoci autistickým dětem
NOZ ve vztahu ke školám a k škol. zařízením
- 17 -
Pedagogický pracovník:
Makovcová
Rybová, Smiešková
Plaširybová
Aujezdská, Motyčková
Smiešková
Graffová
Motyčková,Plaširybová
Rosochová
Tyllichová
Rybová, Gajošová
Tomanová
Plaširybová
Tyllichová
Rosochová
Studničková
Aujezdská, Motyčková
Rybová, Tyllichová
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Dopravní výchova
V tomto školním roce si pracovníci DDM ve Veselí nad Moravou připravili pro žáky prvních,
druhé, třetí a čtvrté třídy dopravní výchovu. 9. září 2013 žáci prvních až třetích tříd
absolvovali jednu hodinu teoretické přípravy, která byla zaměřena na bezpečnost a chování
chodců. Mimo jiné se žáci seznámili s významem reflexních nášivek na oblečení, se
signalizačním zařízením na přechodu pro chodce a s nejznámějšími dopravními značkami.
Dopravní výchova pro žáky čtvrtého ročníku se uskutečnila na dopravním hřišti ve Veselí nad
Moravou a skládala se z teoretické přípravy se zaměřením na bezpečnost a chování chodců a
cyklistů na veřejných komunikacích. Druhou částí byla jízda zručnosti. Jízdou na dopravním
hřišti, které je vybaveno kromě dopravních značek také světelným signalizačním zařízením, si
žáci mohli prakticky vyzkoušet získané vědomosti.
Mgr. M. Fojtík
Den v zeleném
V pátek 13. září 2013 pro nás připravili členové Mysliveckého sdružení Pomoraví ve
Vnorovech projektový den. Na několika stanovištích byly připraveny ukázky cvičených
mysliveckých psů, trofejí a zbraní. Akce, která se konala na místní střelnici, se setkala
s velkým zájmem dětí a přispěla k posílení zájmu o přírodu, myslivost a problematiku
environmentální výchovy.
Mgr. Marta Smiešková
Dějepisná exkurze
V pondělí 16. září 2013 se žáci 6. a 7. tříd zúčastnili dějepisné exkurze. První cesta vedla na
Velehrad, kde jsme si připomněli 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Pro
žáky byl přípraven výukový program Cyrilometodějská cesta. Druhou zastávkou byl
archeologický skanzen v Modré. Nachází se v lokalitě původního velkomoravského osídlení,
v těsném sousedství Velehradu. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště
z doby Velké Moravy. Žáci se dověděli hodně informací o bydlení, stravování, oblékání a
zbraních našich předků. Své bojové umění si vyzkoušeli při střelbě z luku. Exkurze byla
součástí výuky dějepisu a přispěla k prohloubení učiva o Cyrilu a Metoději a slovanském
osídlení na Moravě.
Mgr. Jitka Rosochová
Podzim na dědině
V pátek 20. září 2013 navštívili žáci prvního a třetího ročníku Muzeum vesnice jihovýchodní
Moravy ve Strážnici. Letošní program s názvem „Podzim na dědině“ byl věnovaný
podzimním pracím na moravské vesnici. Děti se zábavnou formou poučily o životě a práci
minulých generací v našem kraji. Návštěva muzea byla již tradičně velmi pěkná a inspirující.
Mgr. Věra Celnerová
- 18 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Výstava ovoce a zeleniny
Dne 30. 9. 2013 se žáčci 1. stupně vydali na výstavu ovoce a zeleniny pořádanou vnorovskou
organizací ZO ČZS v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy. Děti mohly zhlédnout nejen
úlovky podzimní úrody místních zahrádek, ale také živé včelky, květinová aranžmá, obrázky
dětí z MŠ i ZŠ a také ochutnat čerstvý med a jablíčka. Výstava byla zajímavá a poučná a
dětem se moc líbila.
Mgr. Eva Motyčková
„Otevřené dveře všem“ - besedy s psychologem
Ve dnech 23., 24., 26. 9. a 30. 9. se v naší škole uskutečnily besedy v rámci projektu
„Otevřené dveře všem“. Besedy byly zaměřeny na prevenci proti nežádoucímu chování
a upevnění pozitivních vztahů mezi žáky ve třídě a na podporu pozitivního školního klimatu.
Projekt byl realizován ve spolupráci s PPP v Hodoníně, s okresním metodikem prevence
Mgr. Jiřím Hilčerem. Cílem besed byla podpora pozitivního školního klimatu a dodržování
pravidel slušného chování ve výuce i o přestávkách. Besedy s psychologem měly u žáků
velmi kladný ohlas.
Mgr. Jarmila Tomanová
Ekolympiáda
Dne 1. října 2013 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Samuel Vašek ze 6. třídy,
Veronika Janoušková ze 7. B a Adéla Otrubová z 8. třídy zúčastnilo 7. ročníku Ekolympiády,
který uspořádalo Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. V praktických soutěžních disciplínách
z oblasti ekologie a ochrany přírody se tady utkala družstva ze základních škol i gymnázií
z celého okresu. Porota hodnotila správnost a originálnost řešení i celkovou souhru a
spolupráci celého týmu. Naše družstvo obsadilo pěkné 4. místo.
Mgr. Marta Smiešková
Veletrh vzdělávání
Ve čtvrtek 3. října navštívili naši žáci devátých tříd již XVII. Veletrh vzdělávání v Hodoníně.
Na Kulturním domě Dolní Valy v Hodoníně se představily nejen střední školy z našeho
regionu, ale také z Brněnska a Uherskohradišťska. Program provázela vystoupení, která si pro
žáky základních škol připravily střední školy z jiných okresů. Žáci byli seznámeni také se
změnami v přijímacím řízení konkrétních středních škol ve školním roce 2013/2014.
Akce přispěla žákům devátých tříd ke snazšímu rozhodování v oblasti jejich budoucí profesní
orientace.
Mgr. Jarmila Tomanová
Projektový den „Ukaž se, třído!“
V rámci projektu „Otevřené dveře všem“, který realizujeme z dotace Jihomoravského kraje,
proběhl v naší škole 10. 10. projektový den „Ukaž se, třído!“. Žáci se svými třídními učiteli
vytvořili výstupy, kterými se jednotlivé třídy prezentovaly. Tímto projektem jsme se snažili
podpořit v naší škole pozitivní školní klima. Dalším cílem projektu bylo stanovení společných
pravidel slušného chování. Zástupci tříd na základě podnětů ostatních žáků společně vytvořili
Chartu školy. Projektový den „Ukaž se, třído“ byl dle ohlasu žáků i učitelů přínosem, protože
jsme si společně znovu uvědomili, jak jsou mezilidské vztahy důležité pro celkovou
atmosféru ve škole.
Mgr. Jarmila Tomanová
- 19 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Když rodiče učí aneb můj tatínek policista
Na třídní schůzce jsem se rodičů zeptala, zda by nemohli obohatit svými znalostmi
a zkušenostmi náš školní rok. Rodiče nezůstali lhostejní a jako první navštívili 1. A a 1. B
v pondělí 14. října tatínek Michal Všetula se svým kolegou, kteří děti během tří vyučovacích
hodin seznámili s prací policistů. Oba přišli v policejních uniformách a přinesli s sebou
spoustu zajímavých předmětů používaných policisty v praxi. Děti si vyzkoušely neprůstřelnou
vestu, dalekohled, obušek, zjistily, k čemu slouží policejní terčík, pouta, očima prozkoumaly
policejní zbraň. Zajímavá byla ukázka přístroje odhalujícího padělané bankovky. Dětem se
líbilo, že si mohly udělat otisk vlastního prstu a nohy. Povídali jsme si, kde se můžou
s policisty setkat a jak nám pomáhají. Také nezapomněli připomenout důležitá telefonní čísla.
Na závěr si děti vybarvily pracovní list s policejním autem a dostaly malý dárek. Celé
povídání bylo velmi pěkně připraveno a dětem se moc líbilo.
Mgr. Michaela Plaširybová
Exkurze do SOŠ ve Bzenci
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 navštívili žáci 8. ročníku SOŠ ve Bzenci. Zde se žákům věnovali
vybraní studenti maturitního ročníku, kteří je, pod vedením Ing. Rieglové, provázeli
mikrobiologickou, fyzikální a chemickou laboratoří, kde jim předváděli zajímavé a efektní
pokusy. Senzorické zkoušky (zrakem a čichem) a mikroskopování si mohli osmáci vyzkoušet
sami. V závěru exkurze žáci navštívili odborné učebny a pracoviště potravinářských oborů
a viděli praktickou ukázku odborného výcviku.
Žáci tuto exkurzi hodnotili pozitivně a pro mnohé se stane námětem a inspirací při volbě
svého budoucího povolání.
PaedDr. Marie Rybová
Přírodovědný klokan
Ve čtvrtek 17. října proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, do kterého se mohli
zapojit žáci 8. a 9. třídy. Celkově se zúčastnilo 15 žáků. Zvítězila Adéla Otrubová z 8.třídy,
na druhém místě se se shodným bodovým ziskem umístily deváťačky Michaela Rozbrojová,
Kristýna Kuchaříková a Veronika Zýbalová, třetí místo patřilo Dominice Nekardové.
Mgr. Marta Smiešková
Exkurze do Technického muzea v Brně
Dne 18. 10. 2013 jsme se žáky 9. tříd v rámci přírodovědných předmětů navštívili Technické
muzeum v Brně. Našim programem byla prohlídka muzea, výklad k expozici Vynálezy a
vynálezci a také technická herna, kde si žáci vyzkoušeli získané vědomosti v praxi.
Mgr. Veronika Kuryviálová
Naše obec – projektový den 3. třídy
V pátek 18. října 2013 se v rámci výuky prvouky uskutečnil ve 3. třídě projektový den na
téma Naše obec. Žáci se vycházkou po naší obci seznamovali s některými stavbami,
významnými rodáky, ulicemi obce, pěstovanými plodinami a dalšími zajímavostmi. Na
obecním úřadě navštívili pana místostarostu a zabývali se i jednoduchým plánem obce.
- 20 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Od paní knihovnice vyslechli místní pověst Zbojníci na Hatěckém mlýně. Netradiční výuka
proběhla v pěkné pracovní atmosféře.
Mgr. Věra Celnerová
Návštěva muzea Jana Amose Komenského
Dne 23. října 2013 se žáci 8. třídy rozjeli do Uherského Brodu, aby navštívili tamní muzeum
Jana Amose Komenského. Průvodkyně doplňovaly expozici muzea zajímavým výkladem
především o životě Jana Amose Komenského a jeho díle, ale také o těžkém životě v tehdejší
době. Žáci si sami mohli zakusit, jaké bylo zasednout do školních lavic a učit se podle první
obrázkové učebnice na světě Orbis Pictus. Prohlídka muzea vyvrcholila nahlédnutím do
Studnice poznání, na jejíž hladině se objevovaly útržky z Komenského života a jeho
myšlenek.
Mgr. Martina Mičolová
Jak se chovat k seniorům - beseda se seniory
V pátek 25. 10. se žáci 9. třídy zúčastnili besedy v Domově pro seniory ve Strážnici. Žáci se
dozvěděli velmi zajímavé informace ze života seniorů, jak zacházet s lidmi s demencí a jak se k nim
chovat. Součástí besedy byla také prohlídka domova pro seniory. V rámci volby budoucího
povolání měli žáci 9. ročníku možnost vidět v praxi různé pracovní profese. Beseda se seniory
poskytla žákům cenné informace ze života seniorů a byla žáky velmi kladně hodnocena.
Mgr. Jarmila Tomanová
Coca-Cola Školský pohár
Chlapci z druhého stupně naší školy se zúčastnili v rámci dvanáctého ročníku
celonárodní fotbalové soutěže Coca-Cola Školský pohár okrskového kola, které se konalo ve
Bzenci 7. 11. 2013. Našim hráčům nešla upřít snaha, ale na soupeře ze Bzence a
z Moravského Písku nestačili. Konečné pořadí naší skupiny je následující: 1. Základní škola a
mateřská škola Moravský Písek, 2. Základní škola a mateřská škola Bzenec, 3. ZŠ Vnorovy,
okres Hodonín, příspěvková organizace a 4. CZŠ ve Veselí nad Moravou, jejichž družstvo
nepřijelo.
Mgr. Miloš Fojtík
Západní parky USA – beseda
Ve čtvrtek 14. listopadu nás navštívil pan Tomáš Vorálek, který se s žáky 2. stupně podělil
o zážitky z exotické cesty po USA. V rámci této expedice navštívil nejvýznamnější parky
USA. Zajímavé mluvené slovo doplnily působivé fotografie fauny a flóry, které získal během
zahraniční cesty po USA. Beseda o národních parcích Ameriky přispěla k rozšíření vědomostí
v zeměpise a přírodopise a byla žáky velmi kladně hodnocena. Svým nadšením pro cestování
náš bývalý žák Tomáš Vorálek zcela jistě inspiroval i některé další naše žáky.
Mgr. Jarmila Tomanová
Příběhy bezpráví 2013
I letos se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, který pořádá společnost Člověk
v tísni. Projekt byl určen pro žáky devátých tříd a byl realizován v rámci hodin dějepisu. Ve
čtvrtek 21. listopadu 2013 se uskutečnila projekce filmu Kousek nebe, který vypráví milostný
příběh z krutého prostředí komunistického kriminálu 50. let. V pondělí 25. listopadu potom
proběhla beseda se členy Konfederace politických vězňů. Naše pozvání přijal pan Jan
- 21 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Petrucha z Hroznové Lhoty a pan Václav Maňák z Louky. Vyprávěli o svých pobytech
v komunistických věznicích a pracovních táborech, podělili se s námi o své životní příběhy.
Jejich vyprávění bylo velmi poutavé a zajímavé. Projekce dokumentárních filmů i besedy
s pamětníky jsou vhodným doplněním výuky dějepisu a žáci mají možnost se o naší totalitní
minulosti dovědět více.
Mgr. Jitka Rosochová
Schůzka se zástupci středních škol
Ve středu 27. listopadu 2013 se v naší škole uskutečnila schůzka se zástupci středních škol
pro rodiče a žáky deváté třídy. Zástupci prezentovaných škol z našeho regionu poskytli našim
žákům odpovědi na otázky, které je zajímaly v oblasti výběru jejich budoucí profesní
orientace. Rodiče i žáci 9. třídy byli seznámeni s podmínkami, organizací přijímacího řízení a
změnami pro školní rok 2014/2015.
Mgr. Jarmila Tomanová
Módní přehlídka Strážnice
Dne 29. 11. 2013 se rozjeli žáci 8. třídy do Strážnice, aby tam zhlédli módní přehlídku
studentů Střední školy Strážnice. Přehlídku zahájily extravagantní modely vyrobené z jedlých
materiálů. Následovala výstřední kolekce s tématikou moře a oceánu. Po té představili
studenti čtvrtého ročníku své maturitní práce a další kreativní kolekce vytvořili studenti
ročníku třetího. Neztratily se ani práce mladších ročníků, které se prezentovaly tvorbou
originálních pokrývek hlavy. Neotřelou atmosféru módní show podtrhovalo krásně připravené
podium, o něž se zasloužili studenti oboru aranžérství. Návštěva módní přehlídky strážnické
školy byla pro všechny zúčastněné nevšedním zážitkem plným inspirace a zajisté přispěla
našim žákům 8. třídy při jejich volbě budoucí profesní orientace.
Mgr. Martina Mičolová
Návštěva výukového programu ve VIS Bílé Karpaty
Žáci 7. tříd navštívili na konci listopadu Vzdělávací a informační centrum CHKO Bílé
Karpaty ve Veselí nad Moravou. Ve výukových programech o obojživelnících si zábavnou
formou upevnili své vědomosti o této skupině živočichů a procvičili si formou her nové
poznatky, které při výuce v tomto ekocentru získali. Exkurze posílila zájem žáků o poznávání
i ochranu přírody a získané poznatky využijí žáci v hodinách přírodopisu.
Mgr. Marta Smiešková
Rok se s rokem sešel – a Mikuláš je znovu tady!!
Stejně jako každý rok si žáci 9. třídy pod vedením své paní učitelky třídní připravili
mikulášskou nadílku. Vlastnoručně upečené perníky a sladkosti byly určeny nejenom pro
žáky školy, ale i učitele a zaměstnance školy i pracovníky Obecního úřadu ve Vnorovech.
Ten, kdo byl po celý rok hodný, se neměl vůbec čeho bát - sladká odměna ho neminula. Horší
to bylo se zlobivými a nepořádnými žáky - ti museli slíbit nápravu, aby je čerti nechali. Každá
třída se snažila připravit si aspoň nějakou písničku nebo básničku, a tak si svoji nadílku přece
jen zasloužit.
Po návštěvě všech tříd naší školy i sborovny se mikulášský průvod vypravil také na obecní
úřad. Nejvíce ale na Mikuláše, anděly a čerty čekaly děti ve školce. Ve čtvrtek 5. prosince se
na zahradě MŠ konala besídka, na které si děti pro své rodiče připravily pásmo písniček,
koled a zimních říkadel. Sladkou odměnu jim potom na závěr předal samotný Mikuláš a
andělé.
Mgr. Marta Smiešková
- 22 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Plavecký výcvik 2013 – 2014
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd, který je součástí tělesné výchovy, se uskutečnil i v letošním
školním roce v plavecké škole v Ratíškovicích. Výuka probíhala od října do prosince v deseti
dvouhodinových lekcích. Děti se pomocí rozmanitých pomůcek a herních činností učily
základním plaveckým dovednostem. Výuka byla zakončena plaveckými závody a pěknými
diplomy.
Mgr. Věra Celnerová
Radujme se, veselme se
Dne 3. 12. 2013 navštívili žáci 2., 4., a 5. třídy Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve
Strážnici. Zde byl připraven adventní program s názvem Radujme se, veselme se…
Po milém přivítání Mikulášem, čertem a andělem jsme měli možnost nahlédnout do interiérů
obydlí s vánoční výzdobou. Zhlédli jsme ukázky draní peří, předení a zaposlouchali se do
pohádek a pověstí o bezhlavém rytíři a ohnivém psu. Seznámili jsme se s tradičním zdobením
vánočního stromečku a vyzkoušeli si zdobení perníku a vyřezávání dřevěných ozdob.
Akce se dětem velmi líbila. Domů jsme si odnesli příjemnou adventní náladu.
Mgr. Jarmila Graffová
Bajtík 2013
Po čtyřleté přestávce uspořádala Střední škola Strážnice soutěž pro mladé příznivce výpočetní
techniky Bajtík 2013 určenou pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Žáci naší
školy soutěžili v kategorii 2 - tvorba prezentací v programu MS PowerPoint. Do soutěže bylo
zasláno 7 žákovských prací: Patrik Břečka: Technologie WI-FI, Petra Crhonková: Řečtí
bohové, Ivana Kuryviálová: Koně, Dominika Šivelová: Svět házené, Lucie Zubatá: Zdravý
životní styl, Jarayut Muanprom: Thajsko, (všichni z 8. třídy) a Kateřina Kozumplíková: Vývoj
módy. Všechny práce postoupily do finálového kola, které se uskutečnilo v úterý 17. 12. 2013
v areálu Střední školy Strážnice. Kateřina Kozumplíková obsadila krásné 2. místo v kategorii
9. tříd, osmáci si mezi sebou rozdělili první tři místa ve své kategorii takto:1. místo: Petra
Crhonková, 2. místo: Lucie Zubatá, 3. místo: Dominika Šivelová. I ostatní práce byly velmi
zdařilé. Pro zúčastněné žáky to bylo krásné zakončení kalendářního roku.
Mgr. Alena Gajošová
Beseda pro seniory
Dne 10. 12. 2013 se uskutečnila na Lidovém domě ve Vnorovech beseda s cestovatelem Jiřím
Márou, který posluchačům přiblížil kontinent Austrálii.
Úvodní část zahájil dětský pěvecký sbor svým hudebně – recitačním pásmem pod vedením
paní učitelky Evy Motyčkové. Diváci se mohli zaposlouchat do melodií známých vánočních
písní, které byly upraveny pro dvoje housle, kytaru, akordeon a příčnou flétnu. Hudební
doprovod připravila paní učitelka Graffová. Každý návštěvník obdržel vánoční záložku do
knížky, kterou se svým oddělením družiny připravila paní vychovatelka Nováková.
Odměnou pro děti byly nejen sladkosti, ale také velký potlesk
Mgr. Jarmila Graffová
- 23 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Zpívání u vánočního stromečku
Poslední den ve škole 17. prosince roku 2013 jsme nasáli vánoční atmosféru zpíváním u
stromečku. Součástí toho bylo i vyhlášení soutěže „O nejlepší recept“, jejímž vítězem byl
Adam Gajdoštík s receptem „Tasovský řízek“. Paní ředitelka Hana Tyllichová poděkovala
jménem nadace „Na kole dětem“ za finanční příspěvky, které budou použity na pomoc
onkologicky nemocným dětem. Za doprovodu příčné flétny, harmoniky, houslí, violoncella a
dětí ze školního sboru zazněly koledy z vánočního pásma, které připravily paní učitelky Eva
Motyčková a Jaroslava Graffová. Součástí programu byly koledy vážné, ale i rapované.
Na závěr si celá škola zanotovala koledy Nesem vám noviny a Štěstí, zdraví, pokoj svatý.
Mgr. Michaela Plaširybová
Školní kolo Biologické olympiády
V úterý 7. ledna proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády. Letos se zúčastnilo
celkem 28 žáků - v mladší kategorii D pro 6. a 7. třídy soutěžilo 19 žáků, ve starší kategorii C
pro 8. a 9. třídy se zapojilo 9 žáků.
Ve starší kategorii zvítězila Adéla Otrubová, 2. místo obsadila Vendula Říhová, 3. místo
Ivana Kuryviálová (všechny z 8. třídy)
V mladší kategorii D patří 1. příčka Aleně Knotkové ze 7. B, druhé místo získala Magdalena
Chabičová z 6. třídy a třetí se umístila Barbora Řičicová ze 7. B.
Svět kolem nás – výukový program o Mexiku
Ve čtvrtek 9. ledna se žáci 6. - 9. ročníku naší školy zúčastnili v kině Morava ve Veselí nad
Moravou zajímavého projektu „Mexiko – záhada starých Mayů.“ Tento projekt je součástí
cyklu Svět kolem nás, který žáky základních škol seznamuje se zajímavými kouty naší
planety. Hlavní protagonisté expedice po Mexiku byli manželé Lejskovi, kteří putovali po
Mexiku tři měsíce. Cílem projektu „Mexiko – záhada starých Mayů“ bylo skloubit teoretické
znalosti žáků zeměpisu a přírodopisu s praktickými zkušenostmi cestovatelů. Pozitivně žáci
hodnotili celkové zpracování a zajímavé mluvené slovo hlavních protagonistů expedice po
Mexiku. Na závěr projekce jsme obdrželi i výukové pracovní listy, které využijeme ve výuce.
Výukový program o Mexiku zpestřil výuku zeměpisu a přírodopisu a také motivoval žáky
k zájmu o další studium přírodovědných předmětů.
Mgr. Jarmila Tomanová
Přednášky pro dívky z cyklu programu „Čas proměn“
Ve středu 5. února na naši školu přijela lektorka ze společnosti MP promotion a pro dívky
z II. stupně proběhla přenáška v rámci výchovně-vzdělávacího programu „Čas proměn“.
Pro dívky z 6. ročníku byla přednáška s názvem „ Dospívám aneb život plný změn“ zaměřena
na problematiku dospívání, s cílem umožnit chápat fyzické i psychické změny, kterými budou
nebo již procházejí. Měla pomoci také v získání vědomostí o anatomii a fyziologii lidského
těla a připravit je na všechny změny, které s dospíváním souvisí.
Pro dívky z 8. a 9. třídy měla přenáška název „Žena jako symbol života“ a jejím obsahem
byly informace o zdravém životním stylu a významu správné výživy, reprodukčním a
sexuálním zdraví, prevenci karcinomu prsou a dělohy a nebezpečí pohlavně přenosných
chorob.
Mgr. Marta Smiešková
- 24 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Hodina taiji
Dne 6. 2. 2014 byla uspořádána pro dívky 9. třídy hodina tělesné výchovy s výukou taiji
pod vedením studentky čínské medicíny Martiny Ivanové. Po důkladné rozcvičce následovala
relaxační sestava taiji. Vyvrcholením hodiny byla ukázka bojové sestavy.
Mgr. Veronika Kuryviláová
Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 se konal ve středu 5. února 2014. Zapsáno
bylo celkem 44 dětí. Budoucí prvňáčci zpívali, přednášeli, poznávali barvy, počítali, určovali
geometrické tvary a prokazovali další dovednosti spojené s nástupem do první třídy. Zápis
provedly paní učitelky Celnerová a Tobolová.
Mgr. Věra Celnerová
Recitační soutěž
Ve čtvrtek 13. února 2014 se konala recitační soutěž žáků 1. stupně. Proběhla ve svátečně
připravené obřadní síni Obecního úřadu ve Vnorovech. Jednalo se o školní kolo soutěže, do
kterého postoupily děti z třídních kol. Ve třech kategoriích recitovalo celkem 21 dětí. Mezi
jednotlivými kategoriemi zazpívali i zahráli členové školního sboru pod vedením paní
učitelky Evy Motyčkové. Recitátoři i zpěváci připravili porotě i obecenstvu velmi pěkný
zážitek.
Mgr. Věra Celnerová
Lyžařský výcvikový kurz 7. AB třídy
V tomto školním roce proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd ve dnech od
1. března do 7. března 2014. Místem konání stal Karlov - Malá Morávka. Ubytování bylo
zajištěno v chatě Kazmarka. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 27 žáků a 4 dospělí.
I když asi třetina žáků doposud nelyžovala, nakonec všichni zvládli základní lyžařské
dovednosti, tj. základní lyžařský postoj, oblouky v pluhu, velká většina také zvládla oblouky
v paralelním postavení lyží. Přestože letošní zima byla na sníh skoupá, lyžařský výcvik
proběhl na sjezdových tratích s technickým sněhem podle plánu. Chata Kazmarka sice
poskytuje ubytování na průměrné úrovni, ale provozovatel se neustále snaží o zkvalitňování
poskytovaných služeb (např. nová sociální zařízení a koupelny). Během celého pobytu byla
žákům podávána chutná a pestrá strava, které byl dostatek. Celý den byl k dispozici teplý čaj.
Všichni žáci se z LVK vrátili spokojení a zdraví a odhodlaní v lyžování pokračovat i nadále.
Chování žáků po celou dobu kurzu všechny příjemně překvapilo.
Mgr. Miloš Fojtík
Pasování čtenářů 2014
Ve středu 26. března 2014 se uskutečnilo v obřadní síni Obecního úřadu ve Vnorovech
slavnostní pasování čtenářů. Tuto tradiční akci pořádá obec a místní knihovna pod vedením
paní knihovnice Heleny Hynštové ve spolupráci s naší základní školou. Na čtenáře byli
- 25 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
pasováni žáci druhé třídy. Tato milá akce nemalou měrou podporuje zájem dětí o čtení a
knihy a přispívá k rozvoji jejich čtenářských dovedností.
Mgr. Eva Motyčková
Labutí jezero v Janáčkově divadle v Brně
Baletní představení Labutí jezero od P. I. Čajkovského patří ke klasice světového divadla. O
tom, že tato klasika stojí za zhlédnutí, se mohli přesvědčit žáci naší školy 18. března. Už od
prosince se zájemci z celého druhého stupně na toto představení těšili.
Večerní atmosféra umocnila slavnostní chvíle v divadle a žáci, jejichž většina viděla balet na
vlastní oči poprvé, nadšeně tleskali profesionálním výkonům baletek. Okouzleni pohádkovým
příběhem
se vrátili unavení, ale spokojení domů. Věřím, že toto představení obohatilo naše žáky po
všech stránkách. Už teď projevili někteří z nich zájem o návštěvu dalšího divadelního
představení.
PhDr. Hana Tyllichová
Matematická soutěž KLOKAN
V pátek 21. března proběhlo na naší škole jako každoročně školní kolo matematické
soutěže Klokan, do které se mohli zapojit žáci 2. až 9. třídy. Celkově se zúčastnilo 107 žáků
I. stupně a 35 žáků II. stupně.
V jednotlivých kategoriích zvítězili:
Ondřej Chabiča z 1. třídy (kategorie Cvrček), Tereza Bádrová z 5. třídy (kategorie Klokánek),
Veronika Janoušková ze 7. B (kategorie Benjamín)a Tereza Větříčková z 9. třídy (kategorie
Kadet).
Mgr. Marta Smiešková
Matematická olympiáda
Ve středu 9. dubna 2014 se v Hodoníně uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády.
Naši školu na této soutěži reprezentovala žákyně 8. třídy Adéla Otrubová, která v domácím
kole správně vyřešila 5 z 6 zadaných příkladů. V okresním kole v kategorii Z8 obsadila
8. – 10. místo z celkového počtu 24 soutěžících.
Okresní kolo Biologické olympiády
V měsíci dubnu proběhlo okresní kolo Biologické olympiády, kam z naší školy postoupily
z každé kategorie 2 dívky. Ve starší kategorii C obsadila Adéla Otrubová 2. místo (postupuje
do krajského kola) a Vendula Říhová 10. místo (celkový počet soutěžících 28), v mladší
kategorii D se Alena Knotková ze 7. B umístila na 7. příčce a Magdaléna Chabičová
z 6. třídy na 12. místě (z 32 zúčastněných).
Mezi stěnami – filmová projekce s besedou
V rámci prevence rizikového chování se ve čtvrtek 10. dubna v naší škole uskutečnila filmová
projekce s besedou „Mezi stěnami“. Film byl určen žákům 6. třídy a zabýval se
problematikou šikany na základní škole. Ve filmu jsou dobře prezentovány všechny druhy
šikany i zvýšená míra agresivity mezi dětmi. Obětem je také nabídnuto více druhů řešení.
- 26 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Projekt „Mezi stěnami“ působil autenticky, zasáhl žáky svou pravdivostí i reálným
ztvárněním. Významně přispěl do našeho Minimálního preventivního programu v letošním
školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová
Tajuplná Afrika
V úterý 15. dubna naši školu navštívil cestovatel pan Jiří Mára z Přerova, který si pro žáky
1. a 2. stupně se svou rodinou připravil cestopisnou besedu plnou poutavého vyprávění,
videoprojekce, fotografií a naučných informací o etniku a přírodě Afriky. Společně jsme
navštívili Kapské Město i hliněnou vesnici tradičně žijících Himbů. Prohlédli jsme si také
největší písečné duny světa i hřmící masy Viktoriiných vodopádů. V průběhu cestopisné
besedy se naši žáci seznámili se zajímavým kontinentem a dozvěděli se veselé i vzrušující
zážitky z cest. Zajímavá beseda zaměřená na tajemnou Afriku naše žáky velmi zaujala a
obohatila skutečným silným lidským příběhem výuku zeměpisu a přírodopisu.
Mgr. Jarmila Tomanová
Regionální přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna 2014
Po úspěšném vybojování 2. místa v okresním kole recitační soutěže v Hodoníně se Mariana
Ivanová vypravila 23. dubna na regionální přehlídku dětských recitátorů Dětská scéna 2014
do Brna. Nezalekla se nové výzvy a před zraky profesionálů ve studiu dramatické výchovy
Labyrint předvedla obdivuhodný výkon. Přednes básně „Jeden sysel v Litomyšli“ sklidil
zasloužený potlesk. V nulté kategorii nevyhlásili vítěze, děti dostaly pochvalný list. Každý
recitátor měl možnost zkonzultovat svůj výkon s porotci. Mariance přejeme další recitační
úspěchy.
Mgr. Michaela Plaširybová
Jak se nestát obětí internetové kyberšikany – beseda s Policií ČR
Ve čtvrtek 27. dubna 2014 naši školu navštívili zástupci Policie ČR Jihomoravského kraje
z Veselí nad Moravou. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je
kyberšikana, její formy a jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Celý program byl
určen žákům 7. a 8. tříd a byl obohacen také o příběhy z praxe, které se skutečně staly. Beseda
zaměřená na kyberšikanu významně přispěla k plnění Minimálního preventivního programu
v rámci prevence rizikového chování v naší škole v letošním školním roce.
Mgr. Jarmila Tomanová
Dopravní výchova žáků 3. třídy
V úterý 29. dubna 2014 proběhla výuka dopravní výchovy pro žáky 3. třídy. Tentokrát se
výuka uskutečnila netradičně v prostorách Domu dětí ve Veselí nad Moravou. Žáci si nejdříve
osvěžili a doplnili základní znalosti pro chodce a cyklisty. Potom si vyzkoušeli jízdu zručnosti
na kolech. Nakonec si své cyklistické dovednosti procvičili na dopravním hřišti. Věřím, že
tato akce přispěje k bezpečnému chování dětí v silničním provozu.
Mgr. Věra Celnerová
Cizojazyčná exkurze Vídeň
V rámci výuky cizích jazyků jsme 25. dubna uskutečnili cizojazyčnou exkurzi do Vídně. Žáci
8. a 9. ročníku, kteří se učí německý jazyk, měli možnost poznat hlavní město Rakouska a
- 27 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
někteří si i procvičili své jazykové dovednosti v praxi. Exkurze se vydařila, všichni jsme si
prohlédli historické centrum Vídně, interiéry reprezentativních prostor letního sídla
Habsburků Schönbrunnu, aktuální výstavu v galerii výtvarného umění v Albertinu a pobavili
se také v zábavním parku v Prátru.
Mgr. Jarmila Tomanová
Beseda s psychologem
Ve středu 23. 4. jsme uspořádali pro rodiče žáků naší školy besedu s panem psychologem
Mgr. Jaroslavem Mrkvou z Pedagogicko-psychologické poradny ve Veselí nad Moravou.
Beseda pro rodiče proběhla v rámci prevence rizikového chování na téma pozitivní
komunikace doma i ve škole. V besedě s rodiči pan Mgr. Jaroslav Mrkva kladl důraz zejména
na stanovení a dodržování pravidel. Snažil se rodiče také povzbudit a motivovat k důsledné
výchově dětí. Tato akce pro rodiče proběhla ve velmi přátelské atmosféře a přispěla k další
vzájemné spolupráci rodiny a školy.
Mgr. Jarmila Tomanová
XXIII. ročník Běhu zámeckým parkem
TJ Sokol Veselí nad Moravou ve spolupráci s MěÚ ve Veselí nad Moravou a školami
CZŠ Veselí nad Moravou a ZŠ Hutník Veselí nad Moravou uspořádali 25. dubna 2014
XXIII. ročník Běhu zámeckým parkem mládeže. Žáci z 1. - 9. ročníku, vždy jeden chlapec a
jedna dívka, soutěžili v různých běžeckých disciplínách. Na startovní listině z důvodu
jiných akcí chyběli žáci první a osmé třídy. Naši školu reprezentovali Filip Čížek, Jana
Urbačíková, Barbora Říhová a Lukáš Kuryviál z 2. tř., ze 3.třídy Marek Tomeček a Kateřina
Ivanová, Štěpánka Chabičová a Nikola Absolon ze 4. tř., Barbora Říhová, Filip Břečka a Filip
Šiška z 5. tř., Veronika Pavková, Magdaléna Chabičová z 6. tř., Filip Pavlíček, Jakub Kolník a
Alena Knotková ze 7. tř. a Kristína Malůšová z 9. třídy. Ve svých kategoriích zvítězili Jana
Urbančíková, Nikola Absolon a Barbora Říhová. Druhé místo získal Marek Tomeček a
Veronika Pavková. Za účasti tří škol všichni ostatní žáci získali bronzové medaile. Celkově se
naše škola umístila na třetím místě.
Mgr. Miloš Fojtík
Exkurze Lipka- Putování k propadání
Žáci 6. tříd spolu s vybranými žáky ostatních ročníků se 29. dubna 2014 zúčastnili
jednodenní exkurze v přírodě pořádané školským zařízením pro environmentální vzdělávání
Lipka- Brno, pracoviště Rychta.
Exkurze s názvem Putování k propadání do okolí Rudice byla zaměřena na jednotlivé složky
krajiny. Navštívili jsme geopark, pískovnu Seč, jeskyně a skalní amfiteátr Kolíbky.
Mgr. Veronika Kuryviálová
McDonald's Cup
Chlapci ze čtvrté a páté třídy se zúčastnili 30. dubna 2014 turnaje v malé kopané v Petrově.
Na turnaji hrála kromě našeho družstva ještě družstva ZŠ Mikulčice, Veselí nad Moravou Hutník a domácího Petrova. V prvním zápase jsme porazili domácí tým z Petrova 5:0.
V druhém utkání jsme rozstříleli družstvo z Mikulčic 20 : 0. O vítězství v turnaji si to naši
chlapci rozdali s fotbalisty z Veselí nad Moravou. Po bezbrankovém prvním poločase jsme
- 28 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
nakonec podlehli 0 : 4. Naši chlapci předvedli kvalitní hru a dokázali, že ve Vnorovech
vyrůstají dobří fotbalisté.
Mgr. Miloš Fojtík
Exkurze na soudní jednání v Hodoníně
Ve středu 7. května navštívili žáci 9. třídy v rámci prevence rizikového chování soudní
jednání u Okresního soudu v Hodoníně. Po skončení soudního jednání nás předsedající
soudce seznámil se základními principy soudnictví v České republice. Návštěva soudního
jednání žáky velmi zaujala, významně přispěla ke zvýšení právního vědomí a také motivovala
k zodpovědnému chování.
Mgr. Marta Smiešková
Okresní kolo Poháru rozhlasu 2014 - Kyjov
Ve dnech 13. a 14. května 2014 se zúčastnili žáci naší školy okresního kola Poháru rozhlasu,
které se konalo na Městském stadionu TJ Jiskry Kyjov. Oba dny bylo chladné počasí a silný
vítr. Soutěžní disciplíny jsou dány pravidly těchto atletických závodů. Soutěžilo se v běhu na
60 m, skoku dalekém, skoku vysokém, hodu míčkem (starší žáci – koulí), štafetě 4 x 60 m a
vytrvalostním běhu (600-1500 m dle jednotlivých kategorií). Družstva mladších žáků a žákyň
reprezentovali tito žáci z 6. a 7. ročníku: Magdaléna Chabičová, Veronika Pavková, Pavlína
Absolonová, Barbora Řičicová, Jolana Dufková, Tereza Dvořáková, Alena Knotková, Ivana
Poláchová, Natálie Šmachová, Jakub Kolník, Filip Pavlíček, Jan Zrůna, Tomáš Knotek, Adam
Slanina, Šimon Hanák, Pavel Tomeček a Lukáš Kočiš. Za družstva starších žáků a žákyň
závodili tito žáci 7., 8. a 9. ročníku: Věra Tomečková, Tereza Větříčková, Ivana Kolníková,
Markéta Tomečková, Dominika Nekardová, Kristína Malůšová, Marcela Svobodová, Tereza
Veselá, Viola Kolaciová, Marek Velecký, Tomáš Slavík, Radim Vyskočil, Miroslav Kočiš,
Muanprom Jarayut, Stanislav Cibulka, Zdeněk Břečka, Patrik Břečka, Zdeněk Sítek a Lukáš
Balažovič. Velká konkurence a snaha našich žáků se projevila na vylepšení svých osobních
maxim. Ve srovnání výsledků z loňského ročníku se nejlépe vedlo mladším chlapcům, kteří
obsadili 9. místo z 11 škol. Mladší a starší děvčata získala předposlední místa. Starší chlapci
skončili poslední. Za povšimnutí stojí vynikající časy v běhu na 60 m Radima Vyskočila
(7,7s) a Tomáše Slavíka (7,8s). Naší jedinou medailistkou se stala Tereza Veselá, která
výkonem 920 cm vybojovala stříbrnou medaili, na zlato jí chybělo 17 cm.
Mgr. Miloš Fojtík
235krát jinak aneb Výstava 235 žáků ZŠ Vnorovy
Ve dnech 17. a 18. května 2014 proběhla na Lidovém domě ve Vnorovech výstava
žákovských prací nazvaná 235krát jinak. Návštěvníci zde mohli zhlédnout nejen množství
výtvarných prací, ale také různé projekty, na nichž žáci pracovali i v ostatních vyučovacích
předmětech během celého školního roku. Sobotní zahájení doprovodili svým vystoupením
členové pěveckého sboru školy a žákyně 1. A Mariana Ivanová přednesem. Na neděli si žáci
2. třídy pod vedením p. uč. Motyčkové připravili muzikál O dvanácti měsíčkách. Celá akce
se setkala u žáků i veřejnosti s velkým ohlasem.
Mgr. Martina Mičolová
- 29 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Jak se bubnuje na princezny
V úterý 20. května 2014 navštívili žáci 1. stupně Slovácké divadlo v Uherském Hradišti.
Veselá pohádka s názvem Jak se bubnuje na princezny rozesmála děti i dospělé svým vtipem,
písničkami i pravým slováckým nářečím. Všechno dobře dopadlo a tak to má v pohádkách
být. Za své výborné výkony byli herci odměněni potleskem.
Mgr. Věra Celnerová
Dopravní výchova
Pro žáky čtvrté třídy připravili zaměstnanci DDM ve Veselí nad Moravou 6. června 2014
výuku dopravní výchovy. Ve dvou hodinách si děti zopakovaly pravidla silničního provozu
zaměřená na cyklisty a napsaly test, v další hodině absolvovaly jízdu zručnosti. Poslední dvě
hodiny si děti prověřily své vědomosti v praxi na dopravním hřišti. Na závěr všechny děti
obdržely průkaz cyklisty.
Mgr. Miloš Fojtík
Přírodovědný projektový den
V pondělí 2. 6. 2014 se pro žáky II. stupně naší školy uskutečnil Přírodovědný projektový
den. Měli možnost sami si sestavit rozvrh a vybrat si ze sedmi tvořivých dílen. Svět barev,
Hlavolamy a tangramy, Prostorové tvoření, Objevy a vynálezy, Fauna světa a Výtvarné
tvoření – to byly názvy dílen, ve kterých měli všichni možnost prokázat svoji kreativitu,
šikovnost i schopnost prakticky aplikovat poznatky získávané nejen v přírodovědných
předmětech. Podle hodnocení se škola hrou všem nejen líbila, ale přinesla i mnoho
zajímavého.
Mgr. Marta Smiešková
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Po celý školní rok 2013/2014 probíhal projekt žáků prvních tříd Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka. Na začátku školního roku seznámila paní knihovnice Hynštová děti s knihou
a knihovnou. Během školního roku pro ně připravovala poutavá vyprávění o dětských
knížkách a vymýšlela zajímavé úkoly. Ve škole jsme četli literaturu pro děti, ve výtvarné
výchově podle pohádek malovali obrázky. Knížka pro prvňáčka prostoupila i třídním
projektem Jede, jede mašinka. Završením celého projektu bylo předání čtenářského průkazu
a knihy spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda. Tato
slavnostní událost proběhla dne 13. 6. 2014 na Obecním úřadu ve Vnorovech.
Mgr. Michaela Plaširybová
Den s policií
V pátek 20. června 2014 se žáci a vyučující 1. stupně zúčastnili Dne s policií v Hodoníně.
Prohlédli si prostory areálu Územního odboru Policie ČR včetně policejních cel a výslechové
místnosti. Viděli veškerá auta, motocykl, výcvik policejních koní. Dále simulátor havárie a
ukázky výcviku speciální pořádkové jednotky. Mohli si vyzkoušet výstroj policistů,
kriminalistickou techniku při zajišťování stop a prohlédnout si policejní zbraně. Na
dopravním hřišti mnohé děti zvládly jízdu zručnosti a testy cyklistů. Na všech stanovištích se
policisté dětem věnovali a odpovídali na dotazy. Akce byla velmi pestrá a zajímavá.
Mgr. Věra Celnerová
- 30 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Tajemství louky
Úterý 24. června 2014 patřilo pobytu v přírodě. Pracovníci CHKO Bílé Karpaty připravili pro
naše žáky1. stupně program s názvem Tajemství louky. Uskutečnil se v nedaleké rekreační
oblasti Lučina. Na šesti stanovištích děti poznávaly rostliny a živočichy luk našeho okolí a
učily se, jak je třeba se o louky starat, co jim škodí a prospívá. Děti byly pozornými
posluchači a věřím, že získané vědomosti při výuce v terénu budou pro ně přínosem.
Mgr. Věra Celnerová
Za tradicí moravského venkova
Letos se vybraní žáci naší školy zapojili do projektu „Za tradicí moravského venkova“, jehož
organizátorem je MAS Strážnicko. Cílem projektu je zmapování starých řemesel v našem
regionu a spolupráce s dalšími dvěma moravskými regiony. V úterý 24. 6. 2014 se naši žáci
společně s žáky ze Strážnice a Hroznové Lhoty zúčastnili exkurze do Křenovic. Žáci si
vzájemně představili řemesla, která charakterizují jejich rodnou obec. Následovala prohlídka
cukrárny U Bílků, kde měly děti přichystáno občerstvení. Exkurze pokračovala v Bučovicích
ve Včelařství Sedláček. Pan majitel žáky poutavou formou seznámil s výrobou medu.
Následoval velmi chutný oběd v restauraci U Frantíka v Křenovicích. Odpoledne jsme zde
navštívili uměleckého kováře pana Bartoška. Mnozí si v jeho kovárně vyzkoušeli „černé
řemeslo“ a sami si vyrobili hřebík. Zajímavá byla i jeho sbírka mučicích nástrojů. Na závěr
exkurze ještě naši žáci objevovali tajné chodby slavkovského podzemí. Program projektu „Za
tradicí moravského venkova“ byl velmi zajímavý a žáci přijeli domů plni nových zážitků a
motivace do další spolupráce.
Mgr. Jitka Rosochová
Plavba po Baťově kanále
Ve středu 25. 6. 2014 jsme se se žáky 6. ročníku zúčastnili výukového programu Plavba po
Baťově kanále. Cestou do přístaviště Vnorovy 1 jsme se dozvěděli spoustu informací o stavbě
a historii Baťova kanálu a o jeho využití až do dnešních dní. V přístavu jsme prošli
pohádkovým lesem, kde jsme plnili zábavné úkoly. Po absolvování plavební komory jsme
přijeli na lodi po řece Moravě zpět k mostu, kde jsme naši výpravu začínali. Našimi průvodci
byli po celou dobu plavby manželé Šulcovi.
Mgr. Iva Studničková
Exkurze žáků II. stupně do firmy REC GROUP
V rámci environmentální výchovy proběhla 25. 6. 2014 exkurze do firmy Rec Group (dříve
Kovosteel) se sídlem ve Starém Městě, které se zúčastnili žáci 7. až 9. ročníku. Při projížďce
vláčkem po areálu firmy se žáci seznámili s historií této firmy, která se specializuje na sběr
kovového odpadu, nebezpečných odpadů, barevných kovů a ekologickou likvidaci autovraků.
Při návštěvě chráněné dílny žáci viděli demontáž vysloužilých elektrospotřebičů a ve
výukovém programu „Do světa elektroodpadu“ se ujistili o tom, že třídit odpad má opravdu
smysl. Exkurze motivovala žáky k pokračování v třídění odpadu nejen ve škole a přispěla ke
zvýšení ekologického povědomí.
Mgr. Marta Smiešková
- 31 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Školní výlety v roce 2013/2014
1. A a 1. B - Hrad Buchlov a ranč Nevada
Dne 3. června 2014 proběhl výlet žáků 1. tříd. Nejdříve navštívili hrad Buchlov. Děti přivítala
průvodkyně v dobovém oblečení s milým dárkem pro každého. Prohlídka byla přizpůsobena
dětským návštěvníkům se spoustou zajímavých příběhů a pověstí z tohoto hradu. Kolem
poledne se třídy přesunuly na ranč Nevada na Smrďavce, kde žáci pozorovali různá domácí
zvířata. Velký ohlas sklidila jízda na ponících. Nakonec si všichni zúčastnění opekli
špekáčky.
Mgr. Michaela Plaširybová a Mgr. Markéta Tobolová
2. a 3. třída - ZOO Lešná
Do ZOO Lešná spolu tentokrát na školní výlet vyrazili žáci 2. a 3. třídy se svými vyučujícími.
Vybrali jsme si opravdu krásný den – 6. červen 2014. Začali jsme prohlídkou zámku
s výkladem. Byla krásná i poučná. Potom jsme již s průvodcem pokračovali k lachtanům a
vydrám, kde jsme měli možnost vidět jejich krmení. Po prohlídce tropického skleníku jsme již
sami pokračovali okruhem zoologickou zahradou. ZOO Lešná je skutečně krásná a věřím, že
nám zůstanou pěkné vzpomínky.
Mgr. Věra Celnerová
4. a 5. třída - Moravský kras
Dne 3. 6. 2014 žáci 4. a 5. třídy vyrazili na výlet do Moravského krasu.
Vyjeli jsme do zamračeného rána. Měli jsme krátkou zastávku u hradu Veveří, kde jsme si
mohli prohlédnout starodávné zbraně a oděvy. Byly zde také připraveny různé aktivity jako
výroba svíček, hod sekerkou a jiné.
Potom jsme zamířili do Moravského krasu. Nejprve jsme mohli zhlédnout Punkevní jeskyni.
Velmi se nám líbily krápníky a propast Macocha. Prohlídku nám zpestřila projížďka na
lodičkách. Nejvíce nás zaujala část jeskyně nazvaná Pohádkový dóm. Na závěr jsme vyjeli
lanovkou na vyhlídku k propasti Macocha. Zde jsme si také mohli koupit suvenýry.
I přes nepřízeň počasí se výlet vydařil a velmi se nám líbil.
Mgr. Jarmila Graffová
6. a 7. A, B třídy – Bouzov, Javoříčské jeskyně
Dne 18. 6. 2014 byl pro žáky šesté a sedmých tříd uspořádán výlet na hrad Bouzov
a Javoříčské jeskyně. Prvním bodem programu byla prohlídka historického hradu Bouzov,
kde jsme se dozvěděli něco o historii i současnosti hradu. Další zastávkou byla Galerie
v podhradí. Žáci se zde seznámili s husitskými zbraněmi a sami mohli vyzkoušet střelbu
z luku, kuše a revolveru. Na závěr programu se zástupci tříd utkali v rytířském turnaji.
Poslední zastávkou byla prohlídka Javoříčských jeskyní. Mohli jsme obdivovat komplikovaný
komplex chodeb, dómů a propastí. Výlet doprovázelo krásné počasí a žáci byli s programem
výletu spokojeni.
Mgr.Veronika Kuryviálová
- 32 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
8. třída – Turistika Bílé Karpaty
Za cíl svého školního výletu si letošní osmáci zvolili poznání přírodních krás Bílých Karpat
po vlastních nohou. Turistický výlet se uskutečnil ve středu 18. 6. 2014. Po krátké cestě
vlakem do Javorníku vedla naše cesta přes kopec do kuželovského mlýna, kde nás čekala
zajímavá prohlídka jak o historii mlýna a osudech jeho obyvatel, tak o technických
vlastnostech mlýnů tohoto typu. Následně jsme se vydali ke Třem kamenům, někdejší hranici
třech státních zřízení. Opekli jsme si k obědu nezbytný špekáček a vydali se na poslední,
nejdelší úsek cesty. Ten nás přivedl až do rekreační oblasti Lučina u Tvarožné Lhoty. Zde
jsme si konečně mohli zaslouženě odpočinout, koupit si občerstvení a ovlažit unavené kotníky
v chladné vodě. Mnozí si ještě před příjezdem autobusu na parkovišti zahráli badminton. Díky
skvělému kolektivu, dobré náladě všech zúčastněních a příznivému počasí se náš výlet
nemohl vydařit lépe.
Mgr. Martina Mičolová
9. třída – Štramberk
Náš dvoudenní školní výlet jsme uskutečnili ve dnech 11. - 12. června 2014. První den jsme
se hned ráno vypravili vlakem do Štramberka, kde jsme samozřejmě navštívili známou trúbu.
Naše další cíle byly jeskyně Šipka, v městském muzeu výstava obrazů Zdeňka Buriana a
expozice terarijních zvířat a akvarijních rybiček. Tady si odvážlivci mohli sáhnout na hady,
dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a pozorovali krmení těchto zvířat. Nakoupili jsme
domů štramberské uši a unaveni teplem i zážitky jsme se odjeli ubytovat do Frenštátu pod
Radhoštěm. V Liščím mlýně jsme tady osvěžili svá rozpálená těla v bazénu, zasportovali si na
hřišti a večer i poseděli u táboráku. Druhý den byl naším cílem třetí největší hrad naší vlasti –
hrad Hukvaldy. Prohlídka i rozhled po kraji stály za to. V přilehlé oboře jsme měli možnost
vidět daňky i památník Leoše Janáčka – známou lišku Bystroušku. Unaveni a plni zážitků i
dobré pohody, kterou jsme si společně užili, jsme se ve večerních hodinách vrátili domů.
Mgr. Marta Smiešková
Spolupráce školy s dalšími subjekty
Práce SRPŠ
Nejbližším partnerem školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Letos opět zorganizoval spolu
s pedagogy tradiční ples SRPŠ s předtančením žáků 8. a 9. ročníku. Na svých pravidelných
schůzkách společně řešíme problémy, týkající se chodu školy a organizace školního roku.
Kromě toho SRPŠ finančně podporuje mnohé aktivity školy, zejména přispívá na vstupné
žáků na různé koncerty a besedy, jízdné pro žáky na různé soutěže a odměny pro žáky na
konci školního roku.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Převážně kladný vztah zákonných zástupců žáků ke škole vyplývá zejména z dobré
informovanosti o životě školy, která je zajišťována jednak pravidelnými písemnými
informacemi v žákovských knížkách, jednak prostřednictvím školního časopisu Střípek a
informacemi na www stránkách školy, jednak pravidelnými schůzkami učitelů s rodiči.
V případě řešení kázeňských problémů žáků pokračujeme v individuálním setkávání rodičů,
žáků a vyučujících s výchovným poradcem, případně s vedením školy. Pro rodiče jsme
- 33 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
uspořádali přednášku Mgr. Mrkvy, psychologa PPP Hodonín, spojenou s besedou zaměřenou
na problematiku výchovy a vzdělávání. Letos pokračujeme ve značce Rodiče vítáni, kterou
organizuje společnost EDUin. Již tradičně pořádáme pro rodiče nastávajících prvňáčků
informační schůzku.
Škola spolupracuje s občanskými a zájmovými sdruženími v naší obci – pravidelně
organizujeme společné akce s Místní knihovnou, s oddílem kopané SK Agro Vnorovy,
s Mysliveckým sdružením Vnorovy, Rybářským sdružením Vnorovy, někteří žáci naší školy
jsou členy Sboru dobrovolných hasičů, folklorního souboru Spineček a mažoretek.
Žáci 8. ročníku každoročně navštěvují Úřad práce Hodonín v rámci výchovy k budoucímu
povolání.
Na Pedagogicko-psychologickou poradnu Hodonín se obracíme o pomoc při vyšetření žáků
s poruchami učení a chování, ale i při realizaci minimálního preventivního programu a
projektu Otevřené dveře všem v rámci dotačního programu vyhlášeného JMK Brno
"Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013“.
Spolupracujeme se Střediskem služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, nejvíce pobočka Hodonín - účastníme se jejich vzdělávacích seminářů.
S Plaveckou školou Ratíškovice máme uzavřenou smlouvu o plavecké výuce.
IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:
V letošním roce neproběhla kontrola ze strany ČŠI
X. Základní údaje o hospodaření školy
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013
Celkové výnosy = 13 348246, 17 Kč
z toho:
účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání
účelová dotace z MŠMT z Oper.prg. "EU peníze školám"
neinvestiční příspěvek od Obce Vnorovy
účelová dotace pro učitele 1. třídy
Čerpání fondu odměn
příjmy z prodeje služeb (stravné)
ostatní příjmy (tržby za prac. sešity, dopravu - hradí žáci, SRPŠ...)
úroky na bankovních účtech
školné družina
hospodářská činnost, prodej služeb-stravné
- 34 -
9 313 000,00 Kč
134 818,00 Kč
1 800 000,00 Kč
280 000,00 Kč
13 069,00 Kč
944 967,33 Kč
120 674,00 Kč
5 119,83 Kč
24 900,00 Kč
711 698,01 Kč
13 348 246,17 Kč
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
Celkové náklady = 13 278 687, 62 Kč
z toho: hlavní činnost
náklady na platy pracovníků z MŠMT
náklady na platy pracovníků z provozu ŠK včetně odvodů
platy - ostatní osobní náklady
účelová dotace pro učitele 1. třídy
fond odměn
účelová dotace - Otevřené dveře všem
zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
ONIV učebnice, majetek, ochranné oděvy, zdrav.prohl.,DVPP
odvody FKSP (1% z hrubých mezd)
náklady na platy a školení z dotace "EU peníze školám"
výdaje na učebnice, uč. pomůcky
spotřeba potravin
spotřební materiál, DDHM
dlouhodobý drobný nehmotný majetek
spotřeba el. energie, plyn, voda
opravy a udržování
cestovné, školení ostatní
služby, poštovné, praní prádla, k výp. technice, nájemné
telefony
ostatní náklady (tržby za prac. sešity, dopravu-hradí žáci, SRPŠ)
školní družina bez energie
z toho: hospodářská činnost
náklady na platy pracovníků včetně náhrady za nemoc
zákonné odvody sociální a zdravotní pojištění
zákonné pojištění odpovědnosti
odvody FKSP (1% z hrubých mezd)
spotřeba potravin
ostatní spotřeba materiálu
spotřeba elektrické energie, plyn, voda
ostatní služby
Výsledek hospodaření:
14. 3. 2014
6 677 000,00 Kč
44 433,65 Kč
29 000,00 Kč
280 000,00 Kč
13 069,00 Kč
30 000,00 Kč
2 271 024,00 Kč
239 128,19 Kč
66 847,81 Kč
134 818,00 Kč
31 660,80 Kč
789 634,10 Kč
439 475,06 Kč
72 731,15 Kč
726 241,71 Kč
166 493,02 Kč
20 198,83 Kč
242 419,65 Kč
26 735,00 Kč
283 646,46 Kč
14 442,00 Kč
12 598 998,43 Kč
176 046,00 Kč
55 674,00 Kč
689,00 Kč
1 637,46 Kč
327 225,95 Kč
13 600,15 Kč
65 386,82 Kč
39 429,81 Kč
679 689,19 Kč
69 558,55 Kč
Jaroslava Kozumplíková, hospodářka školy
- 35 -
Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014
XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V letošním školním roce jsme se do rozvojových a mezinárodních programů nezapojili.
XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V letošním školním roce jsme se do programů celoživotního vzdělávání organizovaných
VŠ nezapojili.
XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů:
Kromě doplňkové činnosti, jejíž výnosy jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření, která
je součástí této zprávy, jsme ve školním roce 2013/2014 dokončili realizaci projektu
v rámci dotačního programu JMK Brno. Získali jsme dotaci ve výši 30 tisíc Kč na realizaci
celoškolního projektu Otevřené dveře všem, zaměřeného na podporu sociálního klimatu ve
škole, který jsme částečně realizovali v tomto školním roce a jeho dokončení proběhne v září
až říjnu následujícího školního roku.
XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V naší organizaci není zřízena odborová organizace, všechny záležitosti jsou projednávány,
případně schvalovány všemi zaměstnanci školy.
XV. Zhodnocení a závěr
Součástí práce celého pedagogického sboru byla ve školním roce 2013/2014 realizace
školního vzdělávacího programu v 1. až 9. ročníku. Aktivně jsme se zapojovali do přípravy
žáků na vědomostní i sportovní soutěže, organizaci mimoškolních akcí jak poznávacího a
naučného, tak i zábavnějšího charakteru. V průběhu školního roku jsme z dotačního programu
JMK Brno „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními“ dokončili
projekt „Otevřené dveře všem“. Naše akce jsou prezentovány ve školním časopise Střípek, na
www stránkách školy a v obecním zpravodaji Vnorovské listy.
Spolupráce se zástupci zřizovatele, členy Školské rady i SRPŠ je velmi dobrá. Vždy
se na ně můžeme obrátit se svými požadavky, společně řešíme problémy, které se týkají
chodu školy a problémů našich žáků.
Poděkování za spolupráci a pomoc patří také všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě
organizaci školního plesu a za ochotu a spolupráci během celého školního roku.
Ve Vnorovech dne 1. 9. 2014
Tato Výroční zpráva o činnosti byla schválena Školskou radou dne 29. 8. 2014 a projednána
s pracovníky školy dne 1. 9. 2014.
PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy
- 36 -
Download

Výroční zpráva 2013/2014