VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
za škol. rok 2012/2013
část I.
1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO :
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00
IČO : 44993463 IZO : 044993463
E-mail : [email protected]
Telefon : 548 530 302
Počet odloučených pracovišť : 1
od 1.9.2006 má škola odloučené pracoviště v ZŠ Masarova 11, Brno 628 00
2) Zřizovatel
Jihomoravský kraj – odbor školství
3) Vedení školy:
Ředitel školy
Antonín Gál
Draţovice 183
683 01 Rousínov
Rada školy - NE
Zástupce ředitele
Mgr. Eva Podařilová
Za Školkou 672
664 01 Bílovice nad Svitavou
Občanské sdruţení - NE
4) Charakteristika školy a její zaměření
a) Příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.7.1994
datum zařazení do sítě škol 1.7.1994
b) zaměření : výuka dětí a mládeţe v těchto oborech :
- hudební – výuka hry na tyto nástroje :
klavír, housle, kytara, mandolína, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon,
trubka, akordeon, elektr. klávesové nástroje a výuka sólového zpěvu
- taneční – základy klasického tance, preference moderního scénického tance
- výtvarný – keramika, grafika, malba a kresba
- literárně-dramatický – zaměření na dramatický a mluvní projev
Celková cílová kapacita schválená MŠMT je 450 ţáků
Počet ţáků jednotlivých oborů dle zahajovacího výkazu V-24 01 k 30.09. 2012 :
Celkem ţáků :
338
hudební obor 200 ţáků
taneční obor 80 ţáků
literárně-dramatický obor 17 ţáků
výtvarný obor 41 ţáků
-1-
Školní rok 2012/2013
Počet budov
1
Počet učeben
12
Počet kabinetů
1
Ostatní pracoviště
--Odloučená pracoviště
1
Část II.
Údaje personální
Počet zaměstnanců
celkem
k 30.6.2013
Počet pedagogů
z toho pedagogové
na MD
Počet ostatních zam.
23
Počet ped. s VŠ
14
21
1
2
v oboru
Počet ped. s VŠ
mimo obor
Počet ped. s VOŠ
1 (Švandová )
6
Počet aprobovaných
pedagogů celkem
Počet
neaprobovaných ped.
Počet nově přijatých
ped.
Počet prac. v důchod.
Věku
Počet externích prac.
Rozvázání prac.
poměru z důvodu
odchodu do penze
Rozvázání prac.
poměru z důvodu
nadbytečnosti
Další změny typické
pro ZUŠ
21
0
2
(Feldmann, Chlebcová)
2 ( p. Cibula, Kudlík)
0
0
0
0
Věkové sloţení pedagogických pracovníků v evidenčním stavu
Fyzické osoby
Přepočtené osoby
na úvazky
do 35 let
4
1,568
35 – 50 let
10
6,131
nad 50 let
5
3,522
-2–
Důchodci
2
0,522
Celkem
21
11,743
Část III.
Údaje o ţácích a přijímacích zkouškách
Údaje o prospěchu a stavu ţáků na konci šk. roku 2012 /2013
Údaje o prospěchu žáků za školní rok
Jméno pedagoga - nástroj
Počet
žáků
celkem
2012/2013
Prospělo s Pros a) Neprospělo
vyznamená pělo b) Neklasifikováno
ním
Uvést jméno žáka
Žáci, kteří
pravděpodobně
odejdou k 30.6.2013
1. Bezdičková - housle
- klavír
- flétna
5
6
1
4
5
1
1
0
0
2. Cibula -
1
9
1
8
0
1
1
4
3. Gál - kytara
6
5
1
1
4. Halašta - kytara
- zobcová flétna
- klavír
- banjo
- keyboard
16
2
4
1
2
9
1
3
1
2
5
1
1
0
0
5. Graffová - zob.flétna
4
3
1
2
3
3
0
3
PHV
4
0
0
6. Janečková - zob. Flétna
- trubka
10
1
8
0
2
1
3
1
7. Ječmínková - kytara
25
20
5
2
8. Feldmann - klavír
6
6
0
0
9. Kudlík - klarinet
- saxofon
- zobc.flétna
1
2
1
1
2
1
0
0
0
1
0
10. Chlebcová - klavír
10
9
1
0
11. Ondruš -keyboard
- zobc.flétna
- hoboj
11
1
1
10
1
1
1
0
0
3
0
1
12. Ondrušová - zpěv
21
20
1
6
4
4
0
0
13. Podařilová - klavír
12
12
0
0
14. Široká - zpěv
6
5
0
15. Šťastná - housle
PHV
2
4
2
0
0
0
16. Šustek - klavír
12
10
2
akordeon
- keyboard
- příčná flétna
- keyboard
194
celkem žáci hudební obor
158
1
1
2
b) 1 PHV
b) 2 PS II. st.
2
1
0
0
0
b) 4 PHV
0
0
b) 1 PS II. st.
4
b) 4 PHV
2
0
2
24
12
43
17. Klíčová - výtvarný
41
29
0
b) 12 PVV
17
18. Nejedlá - taneční
19. Švandová - taneční
48
34
25
30
0
0
b) 23 PTV
b) 4 PTV
20
15
20. Marková - LDO
17
17
0
celkem žáci ostatní obory
140
101
-3-
9
0
39
61
Přijímací zkoušky na školní rok 2012/2013 (květen a září 2012)
Počet přihlášených
102
Počet přijatých
Počet nepřijatých
102
HO
TO
VO
LDO
59
27
12
4
---
Přijímací zkoušky:
Noví ţáci jsou přijímáni na základě krátkého pohovoru kde se zjišťují :
v hudebním oboru rytmické a intonační schopnosti ţáka
v tanečním oboru rytmické a pohybové schopnosti ţáka
ve výtvarném oboru se posuzuje vlastní výtvarný projev ţáka
v literárně-dramatickém oboru rétorika, výslovnost a veřejný projev ţáka.
Přijímací zkoušky vykonává nejméně tříčlenná komise v čele s předsedou. Komisi jmenuje ředitel školy
a na základě jejího doporučení rozhodne vedení školy o přijetí nového ţáka.
Protokoly o přijímacím řízení se archivují.
Komisionální zkoušky
Ţáci, kteří jiţ školu navštěvují konají postupové a závěrečné zkoušky
(obvykle na počátku měsíce června).
Výsledky zkoušek se zapisují do protokolů. Zkoušející komise, kterou určí ředitel školy, je sloţena
nejméně ze tří členů pedagogického sboru.
Sedmileté studium na prvním stupni a čtyřleté studium na druhém stupni v hudebním oboru
je obvykle zakončeno absolventským výkonem ţáka na veřejném koncertě nebo neveřejným
vystoupením před komisí.
Část IV.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet zúčastněných
pracovníků
Typ kurzu
Interakce tanečních technik a hudební spolupráce v současné taneční a pedagogické
1- D. Nejedlá
praxi 17.1.2012
2- L. Švandová
Seminář TO Praha „pedagogika taneční výchovy malých dětí“ 23.2.2012
1. – L. Švandová
Seminář – Příprava ke konkurzu 3.4.2012
Taneční kurzy Psychomotorický vývoj dítěte v pohybovém výukovém procesu“
25.9.2012
Taneční seminář „Metodika práce s elementy prostoru, pohybu a času“ 4.12.2012
Taneční kurzy Psychomotorický vývoj dítěte v pohybovém výukovém procesu“
2.1.2013
Seminář VO „Tradiční materiál netradičně“ 17.3.2013
Seminář „Zpracování hudby na počítači“ 22.4.2013
„Vyuţití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na ZUŠ“ 30.5.2013
Odborný seminář pro pedagogy a ţáky II. cyklu TO se zahraničními lektory
Ţďár nad Sázavou 15.6.-16.6.2013
Akreditováné dílny tanečního festivalu současí.tance SIRAEX 2013
17.8.-23.8.2013 – Klášterec nad Ohří
-4-
1 - A. Gál.
1 – D. Nejedlá
2- L. Švandová
1- D.Nejedlá
2- L.Švandová
1- D. Nejedlá
2- L.Švandová
1 – E. Klíčová
1 – Z. Halašta
1 – J. Ondruš
1-L.Švandová
1- L.Švandová
Část V.
Údaje o výsledcích kontrol
a) kontrola provedená Českou školní inspekcí
Datum
Poslední kontrola proběhla ve škol. roce 2003/2004
Typ provedené kontroly ČŠI – Kontrola v oblasti podmínek a průběhu vzdělávání a
výchovy
Závěr
Viz zaloţená inspekční zpráva
2.11.- 4.11.2010
Typ provedené kontroly
Závěr
Vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu
Viz zaloţený protokol č..j. ČŠIB-1498/10-B
b) kontrola provedená jinými kontrolními orgány veřejné správy
Datum
Typ provedené kontroly
6.3. a 7.3.2013
JMK - Veřejnosprávní kontrola na místěFinanční kontrola ve veřejné zprávě
Závěr
Viz zaloţený protokol č. 9 /PO/13
16.5. a 17.2.2012
Závěr
23.4.2013
Závěr
Oblastní inspektorát práce pro JMK
Kontrola zaměřená na plnění povinností v oblasti pracovněprávních
vztahů
Viz protokol č.j. 8046/9.50/12/15.2
MSSZ –kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a na státní politiku zaměstnanosti
Viz protokol č. 2309/13/ 772
Závěr
JMK – odbor školství -hospodaření s veřejnými prostředky
Viz protokol č.j. JMK 73241/2011
31.8.2011
VZP – Kontrola plateb pojistného-
Závěr
Viz Zpráva č.j. OPSK-23/1004/Z/11/Sh
9.5.2011
c) kontrola PO a BOZP
Datum
9.11.2006 a 27.6. 2007
Typ provedené kontroly Dodrţování předpisů v oblasti PO a BOZP
Závěr
Viz zápisy o kontrolách
Část VI.
Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele
Přerušení studia
Sleva na školném
Počet
--2
-5-
Počet odvolání
--0
Část VII.
Další údaje o škole
Významné aktivity školy ve školním roce 2012/2013
Účast v soutěţích
a umístění
Hudební obor
2012/2013
15.3.2013 „Okresní kolo národní soutěţe ZUŠ“ Smetanova 8, Brno
Hra na elektron. kláves. nástroje
Jakub Roháček - 5. kat. Čestné uznání
Filip Čáp – 8. kat. čestné uznání
Ţáci p. učitele A. Cibuli
20.3.2013 „Karlovarský skřivánek“ – celostátní kolo 18. roč. pěvecké soutěţe
pro ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech
M.- Marhold – 3. místo kat. C (p. uč. A. Široká)
6.4 2013 „ 11. ročník Mezinárodní interpretační soutěţe „Pro Bohemia Ostrava“
Michaela Halaštová – čestné uznání v 1. stupně v 1. kat. (p.uč. E.Podařilová)
20.4.2013 4. roč. houslové soutěţe pro mladé houslisty do 13 let „Újezdská notička“
Ruth Komosná -2.místo ve 3. kat. (p. uč. I. Bezdičková)
4.5.2013 – Klavírní soutěţ s mezinárodní účastí „Broumovská Klávesa“- Mikulov
Michaela Halaštová – účast (p. uč. Eva Podařilová)
Taneční obor
2012/2013
Úspěchy tanečního oboru ve školním roce 2012/2013
16.3.2013 - Přehlídka dětských skupin scénického tance v Prostějově
(p- uč. D. Nejedlá)
choreografie „Hvězda“- ocenění za vzájemné souznění tanečníků a čistotu
projevu
choreografie„Kobereček s třásněmi“ – ocenění za pedagogické
vedení a taneční projev .
Nominace na postup do Národní přehlídky v Kutné Hoře.
6.4.2013 – Taneční přehlídka mládeţe a dospělých Tanec Tanec - Ţďár nad Sázavou
( Nejedlá, Švandová, Mojdl)
choreografie „Kobereček s třásněmi“- ocenění za rozvíjení struktury
kompozice, za komunikaci mezi pohybem a hudbou, za hru s pohybovými
tvary v prostoru.
Nominace na postup do národní přehlídky v Jablonci nad Nisou.
Účast školy na
městských a
obecních akcích
Novoroční koncert pro Psychiatrickou léčebnu v Černovicích 14.1.2013
účast ţáků a pedagogů hudebního oboru, drobné dárečky vyrobili ţáci VO
(p. uč. A. Cibula, p.uč. E. Klíčová)
Jiné
Vánoční koncert tanečního oboru – Divadlo Barka - 10.12.2012
Vánoční koncert HO a LDO - 19.12.2012 a vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru
Koncert pedagogů ZUŠ Charbulova 84, ke dni učitelů - 27.3.2013
Jarní koncert ţáků školy a jejich hostů 17.4.2013
Slavnostní koncert taneční oboru- Divadlo B. Polívky – 26.4.2013
Dva výchovné koncerty pro ţáky ZŠ a MŠ - 20.5. a 21.5. 2013
Divadelní představení ţáků 2. a 3. ročníků LDO a absolventů
Slavnostní koncert HO – 29.5.2013 a vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru
1. Absolventský koncert ţáků HO – 12.6.2013
2. Absolventský koncert ţáků HO - 19.6.2013
-6-
Podrobný přehled o práci ZUŠ Brno, Charbulova 84 ve školním roce 2012/2013
HUDEBNÍ OBOR :
5 Žákovských koncertů : 17.10.2012, 14.11.2012, 16.1.2013, 6.2.2013 , 6.3.20113 - sál školy
19.12. 2012 – Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru - sál školy součástí koncertu byla vernisáţ prací ţáků VO v prostorách školní budovy.
Koncert byl hojně navštíven rodičovskou veřejností.
Během prosince a ledna se konají třídní vánoční besídky u všech pedagogů hudeb. oboru.
14.1.2013 – Novoroční koncert pro pacienty Psychiatrické léčebny v Černovicích
účinkovali ţáci HO. Ţáci výtvarného oboru předali drobné dárečky, které vytvořili .
Školní kolo soutěţe ZUŠ – ve hře na elektronické klávesové nástroje
zúčastnili se 2 ţáci (p.uč. Cibula)
15.3.2013 – Okresní kolo národní soutěţe ZUŠ Smetanova 8, Brno: Hra na el.kláves. nástroje
- ţák Jakub Roháček- 5. kat., čestné uznání
- ţák Filip Čáp- 8. kat., - čestné uznání
( p.uč. A. Cibula)
27.2.2013
20.3.2013 – „Karlovarský skřivánek“– celostátní kolo 18. ročníku pěvecké soutěţe pro ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary -zúčastnil se ţák p.uč. Široké- M. Marhold – 3. místo kategorie C
27.3. 2013 – Koncert pedagogů školy se konal v sále ZUŠ a měl vysokou uměleckou úroveň zapojila se většina pedagogů. Pan starosta městské části Brno- Černovice
pan Ing. J. Hladík poctil svou návštěvou jako obvykle tento slavnostní koncert.
6.4.2013 - 11. ročník mezinárodní interpretační soutěţe „Pro Bohemia Ostrava“
zúčastnila se ţákyně Michaela Halaštová pod vedením p.uč. Mgr. E. Podařilové
a získala čestné uznání 1.stupně v 1. kategorii
17.4.2013 – Jarní koncert ţáků školy a jejich hostů.
Koncert se konal v sále školy, spolu se ţáky vystoupili jejich hosté (rodiče,příbuzní
a kamarádi). Všichni účinkující hráli s velkou chutí a na velmi dobré úrovni.
20.4.2013 - Houslová soutěţ pro mladé houslisty ZUŠ do 13 let „Újezdská notička“ (4. roč.)
zúčastnila se ţákyně Ruth Komosná od p. uč. I. Bezdičkové a získala 2. místo ve 3. kat.
4.5.2013 - Klavírní soutěţ s mezinárodní účastí „Broumovská klávesa“ v Mikulově
účastnila se ţákyně M. Halaštová ze třídy p.uč. E. Podařilové .
20.5. a 21.5. 2013 – Výchovné koncerty pro MŠ a 1.a 2. třídy ZŠ (obory HO,TO, LDO VO)
20.,21. a 22.5.2013 – Přijímací talentové zkoušky do všech oborů školy (27.5.2013 - náhradní termín)
29.5.2013 Slavnostní koncert hudebního oboru -sál školy
součástí koncertu byla vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru školy
Během měsíce května a června se konají třídní předehrávky u všech pedagogů hudebního oboru
3.6. -7.6.2013 Postupové a závěrečné zkoušky hudebního oboru
12.6.2013 – I. Absolventský koncert hudebního oboru – sál školy
19.6.2013 – II. Absolventský koncert hudebního oboru – sál školy
-7-
VÝTVARNÝ OBOR :
14.12.2011 – Vernisáţ prací ţáků výtvarného oboru během Vánočního koncertu školy.
p. uč. E. Klíčová
leden 2013 - Příprava ţákyně Rausové Terezie na talentové zkoušky SŠUŘ – Brno - Husova
ţákyně byla přijata (p. uč. E. Klíčová)
23.1.2012 - Výroba a příprava drobných dárečků pro novoroční koncert v Psychiatrické léčebně
p. uč. E. Klíčová
15.5. a 22.5.2012 – Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ
30.5. 2012 – Vernisáţ výtvarného oboru byla součástí Slavnostního koncertu HO – p. uč. E.Klíčová
Ţáci zde prezentovali své práce, které vznikali v průběhu 2. pololetí š.r. 2012/2013.
Jednalo se o malbu, keramiku a prostorovou tvorbu.
Během školního roku 2012 / 2013 spolupráce s tanečním oborem při realizaci kostýmů
a taneční scény.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
Průvodní slovo u všech ţákovských koncertů školy (pedagog a ţáci)
19.12.2012 –
Vánoční koncert hudebního a literárně-dramatického oboru
Pásmo lidové poezie
20.5. a 21.5.2013 – Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ
Pohádka o veliké řepě
22.5.2013 - Vystoupení ţáků 2. a 3. ročníků LDO – „Třetí suterén“ divadelní představení
Vystoupení absolventů LDO - „Bylo mi patnáct“ divadelní představení
-8-
TANEČNÍ OBOR :
20.9.2012 – „Slavnosti jeřabin“ – taneční koncert v divadle ve Ţďáru nad Sázavou
ţákyně p. uč. L.Švandové ve spolupráci se ZUŠ Ţďár nad Sázavou.
22.9. – Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
20.10.2012 – Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
23.10.2012- Otevřená hodina PTV ( p. uč. L. Švandová)
26.10. -28.10.2012- Celostátní přehlídka scénického tance mládeţe a dospělých Tanec Tanec
Jablonci nad Nisou (p. uč. D. Nejedlá, L. Švandová, E. Mojd)
31.10.2012 - Otevřená hodina PTV 2 a 1 . roč. TO ( p. uč. D. Nejedlá)
24.11.2012 – Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
28.11.2011 – Otevřená hodina PTV 1 (p. uč. D. Nejedlá)
1.12.2012 – Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
10.12.2012 Vánoční koncert tanečního oboru – v divadle Barka
p. uč. Nejedlá, Švandová a Mojdl. Koncert měl jako obvykle vysokou uměleckou
a estetickou úroveň. Představení bylo hojně navštíveno rodiči i ostatní veřejností.
17.12.2012 – Předvánoční setkání všech dětí TO (p.uč. D. Nejedlá)
5.1.2013 – Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
23.1.2013 – Zimní taneční setkání s dětmi z mateřského centra Rolnička v sále školy
p. uč. D. Nejedlá
2.2.2013 – Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
27.2.2013 – Otevřená hodina PTV 1 (p. uč. D. Nejedlá a E. Mojdl)
2.3.2013 – Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
6.3.2013 - Otevřená hodina PTV 2 a 1 . roč. TO ( p. uč. D. Nejedlá a E. Mojdl)
16.3.2013 – Přehlídka dětských skupin scénického tance v Prostějově (p- uč. D. Nejedlá)
choreografie „Hvězda“- ocenění za vzájemné souznění tanečníků a čistotu projevu
choreografie „Kobereček s třásněmi“ – ocenění za pedagogické vedení a taneční projev
Nominace na postup do Národní přehlídky v Kutné Hoře.
-9-
17.3.2013- Festival pohybového divadla a pantomimi „Otevřeno Ostrava“
p.uč. Nejedlá a ţáci tanečního oddělení
6.4.2013 – Taneční přehlídka mládeţe a dospělých Tanec Tanec - Ţďár nad Sázavou
( Nejedlá, Švandová, Mojdl)
choreografie „Kobereček s třásněmi“- ocenění za rozvíjení struktury kompozice,
za komunikaci mezi pohybem a hudbou, za hru s pohybovými tvary v prostoru.
Nominace na postup do národní přehlídky v Jablonci nad Nisou.
11.4.2013 – Regionální přehlídka dětských skupin scénického tance v Praze (p.uč. Švandová)
26.4.2013 – Slavnostní koncert tanečního oboru v divadle Bolka Polívky
p. uč. Nejedlá, Švandová, Mojdl
Koncert byl výborně zorganizován, všechna taneční čísla měla velmi dobrou
úroveň a zajímavou choreografii
18.5. 2013 - 1. ročník přehlídky dětských tanečních souborů „Rájecké motýlkování“
(p. uč. D. Nejedlá)
19.5.2013 - Psychomotorický vývoj dítěte – odborný taneční seminář – Brno ZUŠ Charbulova
lektor Anna Caunerová (p.uč. Nejedlá, Švandová)
21.5.2013 – Hostování na tanečním koncertě ZUŠ Rajhrad p. uč. D. Nejedlá
24.5.- 26.5.2013 – Národní přehlídka dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře
(p. uč. L.Švandová, E. Mojdl)
31.5.2013 – Mezinárodní týden tance v Praze – reprezentace TO ZUŠ Brno, Charbulova
v divadle Ponec (ţákyně p. uč. Nejedlé – „Kobereček s třásněmi“, „Oranţová inspirace“,
„Otevři oči, teď“. Spolupráce VO (p.uč. E. Klíčová) s TO (p. uč. D. Nejedlá) – návrhy
a realizace tanečních kostýmů.
7.6.2013 – Letní taneční setkání s dětmi z Rolničky
8.6.2013 – Večer soudobého tance v divadle Barka „Mezi městy“ (p. uč.: Nejedlá, Švandová)
15. 16.6.2013 – Choreografický seminář s francouzským lektorem II. cyklus TO
Ţďár nad Sázavou p.uč. L.Švandová)
17.6.2013 – Karnevalové odpoledne pro děti z tanečního oboru p. uč. D. Nejedlá
Eva Rezová, ţákyně 1. roč. I. stupně To (p. uč. D.Nejedlá) se umístila
na 1. místě při přijímacích zkouškách na Duncan konzervatoř Praha.
V Brně dne 27.8.2013
ředitel školy
Antonín Gál
PREZENTACE NA NA 1. PEDAGOGICKÉ PORADĚ
16.9 .2013
Jméno
1. BEZDIČKOVÁ Irena
2. FELDMANN Petr BcA.
3. GRAFFOVÁ Kateřina Mgr.
4. HALAŠTA Zdeněk
5. CHLEBCOVÁ Helena Bc.
6. JANEČKOVÁ Marie
7. JEČMÍNKOVÁ Šárka
8. KLÍČOVÁ Eva BcA
9. KUDLÍK
Ladislav Mgr
10. MARKOVÁ Olga
11. MOJDL
Edgar Ing.
12. NEJEDLÁ Dagmar Mgr.
13. ONDRUŠ Jan MgA.
14. ONDRUŠOVÁ Jaroslava MgA.
15. PODAŘILOVÁ Eva Mgr.
16. ŠŤASTNÁ Šárka Mgr.
17. ŠUSTEK Vladan MgA.
18. ŠVANDOVÁ Lenka Ing.
Podpis
Download

Základní umělecké školy