OBSAH
BIOLOGIE – CHEMIE – ZEMĚPIS
Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách
Ročník 20, 2011
K e k o l o g i c k é v ý c h o v ě
ANDRESKA, J.: Makedonský národní park Galičica . ........................................................... 3
JANČAŘÍKOVÁ, K. – MOURKOVÁ, J.: Kurzy dalšího vzdělávání učitelů ........................ 7
ANDRESKA, J.: Vydra říční ................................................................................................. 55
ANDRESKA, J.: Los evropský ........................................................................................... 106
POVOLNÝ, F.: Krugerův národní park v Jihoafrické republice ......................................... 112
ANDRESKA, J.: Bobr evropský ......................................................................................... 158
POVOLNÝ, F.: Národní park Addo Elephant v Jihoafrické republice . .............................. 166
ANDRESKA, J. – DOSTÁL, P.: Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby .. 212
SOUKUPOVÁ, J.: Přírodní zajímavosti středních Brd ....................................................... 219
Biologie
ŠMARDA, J.: Hrst aktualit z genetiky (1, 2, 3, 4) .......................................... 9, 116, 174, 223
MACHAR, I.: Co je lesní pedagogika? ................................................................................. 14
OUŘADOVÁ, V. – ZIKÁNOVÁ, B.: Jak funguje droždí? . ................................................. 17
DOSTÁL, P.: Nejmohutnější organismy na Zemi ................................................................. 22
VINTER, V.: K některým nepřesnostem a omylům v učivu biologie rostlin
na gymnáziích a středních školách (1, 2) . ..................................................................... 61, 117
SOUKUPOVÁ, J.: Břečťan – jeden z důležitých indikátorů klimatických změn
v minulosti ............................................................................................................................. 64
ANDRESKOVÁ, M.: Plejtvák dlouhoploutvý neboli keporkak ........................................... 67
KALINA, J.: K výročí úmrtí zakladatele biometrie ............................................................ 123
ŘEZNÍČEK, J.: Určování kosterních zbytků drobných savců ve vývržcích sov
jako praktické cvičení v hodinách zoologie (1, 2) ....................................................... 127, 169
DOUBKOVÁ, Z.: Pozor na genetické modifikace ve školních laboratořích ...................... 226
VÍTEK, J.: Pozorování embryonálního vývinu ryb v prohlížecí komůrce .......................... 228
VINTER, V.: E-learning ve výuce botaniky na PřF UP v Olomouci . ................................. 231
Chemie
HUDEČEK, J.: Barevný svět kolem nás – jak moc nás klame zrak? . .................................. 25
ZACHARIÁŠOVÁ, M. – HOLADA, K.: Pokusy z lékárny (1,2,3,4,5) . .. 34, 82, 140, 183, 247
MACHÁČKOVÁ, J.: Vracíme se .. Neobjevujeme objevené? ............................................. 36
HOLADA, K.: Canafest očima učitele .................................................................................. 39
DUCHÁČEK, V.: Nitrát celulosy – první průmyslově vyráběný plast ................................. 73
ADAMEC, M. aj.: Kvalitativní předpověď relativní síly oxokyselin z jejich
souhrnných vzorců ................................................................................................................. 78
ZLOCH, Z.: Kontaminace potravin dioxiny a její zdravotní riziko v České republice . ....... 84
MYŠKA, K. aj.: OpenOfice a tvorba chemických vzorců . ................................................... 88
DOSTÁL, J. – MORNSTEIN, V.: Energie, teplo a lidské tělo . .......................................... 133
KOTEK, J. – SLAVÍČEK, P.: Oxidační číslo IX – potřeba rozšíření názvoslovných
koncovek .............................................................................................................................. 137
KARPENKO, V.: Historie „hořlavého vzduchu“ (1, 2, 3) . ................................. 141, 175, 237
KAŠPAR, P.: Sto let od udělení Nobelovy ceny za objev a izolaci polonia a radia ............ 179
ŠAFRÁNKOVÁ, R.: Chemický pokus – forma aktivace a řešení chemických
problémů .............................................................................................................................. 184
HUDEC, T.: Dovednosti a gramotnost ve výuce chemie a jejich ověřování pomocí
on-line testů ......................................................................................................................... 186
RICHTR, V. aj.: Ohlédnutí za konferencí Chemické vzdělávání v teorii a praxi ................ 233
RUSEK, M. – DUŠEK, B.: Nová chemická legislativa a její transformace
do vyučování . ...................................................................................................................... 241
Mezi obory
KAŠPAR, P.: Příklady omylů v populárních mineralogických publikacích
i v učebnicích ......................................................................................................................... 94
TESAŘÍK, B.: Průvodce internetovou encyklopedií Wikipedie;
Scientifica – Milníky světa vědy . .......................................................................................... 96
Z e m ě p i s
NOVÁK, S.: Hurikány v sezoně 2010 . ................................................................................. 41
KOLEJKA, J.: Inspirace pro geografické vzdělávání . ......................................................... 44
SAMKOVÁ, S.: Zlaté solné stezky ....................................................................................... 46
JÁCHIM, F.: Cestování – inspirace pro výuku . .................................................................... 49
HÜBELOVÁ, D. – NOVÁK, S.: Růst počtu obyvatel – jeden z globálních problémů ........ 99
SOUKUPOVÁ, J.: První osídlení Grónska a jeho zánik vlivem klimatických změn ......... 103
HÜBELOVÁ, D. – NOVÁK, S.: Demografická projekce obyvatelstva ČR
do roku 2065 ........................................................................................................................ 147
JÁCHIM, F.: Zatmění Slunce – krása i příležitost pro vědu . .............................................. 154
MATUŠKOVÁ, A. – BAŠTOVÁ, M.: Komplexní výchovný potenciál geografie ............ 191
DOSTÁL, P.: Tajemné Mexiko . .......................................................................................... 196
OPLETAL, M.: Nikaragujské sopky ................................................................................... 201
JÁCHIM, F.: Proč volil J. Gerstner pro spojení Čech s Horním Rakouskem železnici ...... 205
KOLEJKA, J.: Co přináší žákovská zeměpisná olympiáda 2011 vzdělávací praxi ........... 249
SCHLIXBIEROVÁ, I. – NOVÁK, S.: Nepokojná severní Afrika . .................................... 252
JÁCHIM, F.: Falkirské kolo ................................................................................................ 257
Další informace, vzpomínky i blahopřání: 33, 54, 71, 72, 132, 146, 190, 208, 210, 222
20
Download

Ročník 20