Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je
Vám oběh chladicího prostředku dobře znám.
V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující pomůcce č. 11 pak byla představena klimatizace
vozů FELICIA.
Technickým zdokonalením vznikne z manuální klimatizace
klimatizce automatická.
Dosavadní ruční nastavování poměru chladného a teplého vzduchu
pro dosažení příjemné teploty bylo nahrazeno ovládáním elektronickým.
Odtud také název CLIMATRONIC.
Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné
a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení množství, teploty a rozdělení přiváděného vzduchu.
onic
Climatr
E
S
V této učební pomůcce se Vám automatická klimatizace CLIMATRONIC představí.
Seznámíte se s její obsluhou, funkcí a vlastní diagnostikou.
2
Obsah
Součásti
4
Řídicí jednotka Climatronic
6
Ovládací panel
7
Přehled systému
10
Regulace teploty
Teplota - výchozí hodnoty
Rozmístění teplotních snímačů a čidel
12
12
13
Snímače, čidla a spínače
14
Akční členy
21
Nová regulace systému
24
Rozdělování vzduchu
28
Schéma oběhu chladicího prostředku
30
Zapínání ventilátorů
33
Ovládání kompresoru
34
Vlastní diagnostika
36
Funkční schéma
Automatická klimatizace - Climatronic
Řízení ventilátoru chladicí kapaliny
Legenda k funkčnímu schématu
38
38
40
41
Prověřte si své vědomosti
44
Service
Service
Service
xxxxxxxxxxxxxxxx
OCTAVIA
xxxxxxxxxxxxxxxx
OCTAVIA
xxxxxxxxxxxxxxxx
OCTAVIA
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Service Service
xxxxxxxxxxxxxxxx
OCTAVIA
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx
OCTAVIA
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Service Service
xxxxxxxxxxxxxxxx
OCTAVIA
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Service
xxxxxxxxxxxxxxxx
OCTAVIA
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
Pokyny k prohlídkám, opravám
a seřizovacím pracím najdete
v dílenských příručkách.
3
Součásti
Manuální klimatizace
klapka čerstvého
a recirkulovaného vzduchu
Manuální klimatizace a topení jsou popsány
v učební pomůcce č. 15 ŠKODA OCTAVIA.
Pro srovnání s automatickou klimatizací připomeňme:
– Příjemné teploty ve vozidle dosahuje řidič
ručním ovládáním.
– Klapky, které regulují přívod vzduchu,
mísicí klapka,
distribuční klapka,
klapka rozdělení vzduchu,
jsou nastavovány pomocí bowdenového vedení.
SP25-60
– Klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu
je ovládána elektricky.
– Režim recirkulace vzduchu je mechanicky omezen
na určitou polohu otočného spínače.
SP25-61
Automatická klimatizace - Climatronic
omezovací klapka
– Řídicí jednotkou Climatronic se automaticky
ve vozidle vytváří takové klima, aby navozovalo pohodu (regulace teploty a množství
vzduchu).
klapka čerstvého
a recirkulovaného vzduchu
– Klimatizace je k tomu účelu vybavena
potřebnými snímači, čidly (senzory)
a nastavovači.
– Část klimatizace, která se stará o přívod
čerstvého vzduchu a recirkulaci, je doplněna
ještě o omezovací klapku, která je ovládána
týmž elektromotorem jako klapka čerstvého
a recirkulovaného vzduchu.
– Distribuční klapka je ovládána elektricky.
SP25-30
– Systém je schopný vlastní diagnostiky.
SP25-1
4
Rozmístění součástí automatické
klimatizace - Climatronic
(včetně oběhu chladicího
prostředku)
Na tomto přehledu je ukázáno rozmístění
součástí automatické klimatizace v motorovém
prostoru a v prostoru pro cestující:
1
2
3
4
F14
F129
G17
G56
G89
G107
J255
J293
N25
(G65)*
kompresor
kondenzátor
nádobka na kapalinu
expanzní ventil
termospínač klimatizace
tlakový spínač klimatizace
3
snímač vnější teploty vzduchu
čidlo teploty
2
v ovládacím panelu Climatronic
čidlo teploty nasávaného vzduchu
fotosnímač slunečního svitu
řídicí jednotka Climatronic
řídicí jednotka ventilátoru dochlazování
elektromagnetická spojka klimatizace
4
G89
F129
(G65)*
G107
J255
+G56
F14
J293
N25
1
G17
SP25-20
snímač tlaku klimatizace
(jen u nové regulace systému,
je-li použit G65, odpadá F129)
V71
G89
V85
Tento přehled ukazuje součásti, které jsou
umístěné přímo na skříni klimatizace:
G89
G192
J126
V2
V68
V70
V71
V85
čidlo teploty nasávaného vzduchu
čidlo teploty vzduchu přiváděného
do nožního prostoru
řídicí jednotka
ventilátoru čerstvého vzduchu
ventilátor topení
nastavovač mísicí klapky
nastavovač distribuční klapky
nastavovač omezovací a recirkulační
klapky
nastavovač klapky rozdělení vzduchu
V2
J126
G192
V68
V70
SP25-21
5
Řídicí jednotka Climatronic
Řídicí jednotka Climatronic
s ovládací a zobrazovací jednotkou
řídicí jednotka
Climatronic J255
O
AUT
C
ONI
ATR
M
I
L
C
ventilátor čidla teploty v ovládacím
panelu Climatronic V42
čidlo teploty v ovládacím
panelu Climatronic G56
N
ECO
ovládací a zobrazovací
jednotka klimatizace E87
SP25-6
Popis činnosti
Řídicí jednotka Climatronic dostává informace
od elektrických a elektronických prvků (senzorů).
Došlé informace jsou v řídicí jednotce Climatronic zpracovávány podle nastavených požadovaných hodnot. Výstupní signály slouží k ovládání dalších elektrických prvků - akčních členů.
Ovládací a zobrazovací jednotka E87 je umístěna
na řídicí jednotce Climatronic J255 a obě součásti tvoří jeden celek.
Snímač teploty vzduchu v prostoru pro cestující
se označuje jako „čidlo teploty v ovládacím
panelu Climatronic G56“ a je integrován taktéž
v řídicí jednotce Climatronic.
Přímo za čidlem G56 je umístěn ventilátorek,
který na čidlo přivádí vzduch z prostoru pro cestující.
6
Protože čidlo teploty je umístěno v proudu vzduchu ventilátorku, je tím potlačen vznik chyb
měření.
Řídicí jednotka Climatronic disponuje i pamětí
závad.
Díky tomu je možno velmi rychle zjistit vlastní
diagnostikou výpadek některého z prvků klimatizace nebo přerušení vedení.
Závada na nějakém prvku, která trvale ovlivňuje
funkci automatické klimatizace a která je uložena
v paměti závad, je po zapnutí zapalování signalizována blikáním displeje po dobu asi 15 sekund.
V případě jakékoliv závady zajistí řídicí jednotka
Climatronic chod automatické klimatizace v nastaveném režimu, by» v nouzovém chodu.
Ovládací panel
odmrazování předního skla,
recirkulace vzduchu, směr proudění vzduchu
vnější teplota
otáčky ventilátoru
(stupeň intenzity ofukování)
teplota v prostoru pro cestující
zvolený režim:
AUTO
ECON
tlačítko odmrazování
předního skla
automatický provoz
klimatizace vypnuta
tlačítko automatického
provozu
SP25-7
tlačítko
recirkulace vzduchu
tlačítka
ventilátor topení pomaleji
až celé zařízení „OFF“
také
ventilátor topení rychleji
(plynulá regulace)
tlačítko rozdělení vzduchu
- do ofukovačů v přístrojové desce
tlačítko ECON
= klimatizace vypnuta
tlačítko „chladněji“
(nastavení po jednom stupni)
tlačítko „tepleji“
(nastavení po jednom stupni)
tlačítko rozdělení vzduchu
- do nožního prostoru
7
Ovládací panel
Funkce automatické klimatizace
Pomocí ovládacích tlačítek lze v prostoru pro
cestující nastavit požadovanou teplotu, zvolit
rozdělení vzduchu, intenzitu ofukování, vypnout
klimatizaci, případně vypnout celé zařízení.
Zároveň se zapnutím zapalování začne v automatickém režimu pracovat i Climatronic.
Automatická klimatizace nastaví své regulační
prvky tak, aby se dosáhlo nastavené teploty
uvnitř vozu. Automatickou činnost je možno
ovlivnit tlačítky na ovládacím panelu automatické
klimatizace.
Automatický režim
SP25-8
Režim ECON
SP25-9
Zvolená teplota
SP25-10
8
Dokonalá znalost funkce automatické klimatizace je potřebná jak pro správnou servisní činnost, tak i pro vysvětlování její obsluhy zákazníkovi.
Jestliže stiskneme tlačítko ECON, klimatizace se
vypne. Automaticky bude regulováno jen topení.
Požadované teploty uvnitř vozu bude dosaženo
rychleji a bude udržována na konstantní (stálé)
výši.
V tomto režimu však není možné dosáhnout
toho, aby teplota v prostoru pro cestující byla
nižší, než je teplota vnější.
Stisknutím tlačítka pro odmrazování předního
skla se režim ECON vypne. Chceme-li režim
ECON zase obnovit, musíme tlačítko ECON opět
stisknout.
Požadovanou teplotu uvnitř vozu lze libovolně
nastavovat pomocí tlačítek „chladněji“ a „tepleji“.
Nastavená hodnota se uloží do paměti a bude
v ní uložena tak dlouho, dokud nenastavíme
teplotu jinou. Nastavovanou teplotu můžeme
volit z intervalu od +18 ˚C do +29 ˚C.
V tomto rozsahu bude také na nastavené výši
automaticky udržována.
Upozornění:
Po nastavení teploty nižší než 18 ˚C a
nebo vyšší než 29 ˚C pracuje Climatronic trvale s maximálním výkonem chlazení, případně topení.
Teplota není regulována.
Tyto mezní polohy se zobrazují na displeji po zadání teploty menší než 18 ˚C
jako „LO“ [zkratka angl. slova low čti:
lou = nízký], případně po zadání teploty větší než 29 ˚C jako „HI“ [zkratka
angl. slova high čti: haj = vysoký].
Otáčky ventilátoru (intenzita ofukování)
Ve všech režimech automatické regulace je
možno manuálně upravovat otáčky ventilátoru.
Aktuální stupeň nastavení ventilátoru se zobrazuje ve sloupcovém diagramu.
Změnou otáček ventilátoru se přiváděné
množství vzduchu sníží, případně zvýší.
Automatická regulace se přeruší a nápis „AUTO“
na displeji přestane svítit.
SP25-11
Vypnutí zařízení
Opakovaným stiskem tlačítka pro snížení otáček
ventilátoru - až do koncového stupně - se celé
zařízení vypne.
Na displeji se zobrazí jen nápis „OFF“.
Tato funkce by však měla být využívána jen
výjimečně; např. v případě poruchy činnosti
automatické klimatizace.
V běžném provozu nemá smysl CLIMATRONIC
tímto způsobem vypínat.
SP25-12
Odmrazování předního skla
SP25-13
Po stisknutí tlačítka pro odmrazování předního
skla se na dipleji zobrazí týž symbol, jako na
tlačítku.
Zapnutím odmrazování předního skla se automaticky přeruší režim ECON.
Tento režim se používá, jak už jeho označení
napovídá, k odmrazování, ale také k odmlžování
předního skla. Využívá se ho také pro zvýšení
vysoušecího účinku, např. tehdy, nastoupí-li
do vozu cestující ve vlhkém oděvu.
Recirkulace vzduchu se zapíná stisknutím odpovídajícího tlačítka. Po jeho stisku se na dipleji
objeví shodný symbol.
Recirkulace vzduchu
Princip recirkulace je stejný s recirkulací
vzduchu, která nám je již známa z manuální
klimatizace, kdy je do systému místo čerstvého
vzduchu nasáván vzduch z prostoru pro cestující.
Režim recirkulace se ukončí opětovným
stisknutím tlačítka recirkulace vzduchu.
SP25-14
9
Přehled systému
Snímače, čidla a spínače
fotosnímač slunečního svitu G107
čidlo teploty v ovládacím
panelu Climatronic G56
+ ventilátor čidla teploty V42
CLIM
Atron
ic
AUTO
ECON
CLIM
ATRO
N
IC
snímač vnější teploty vzduchu G17
čidlo teploty nasávaného
vzduchu G89
čidlo teploty vzduchu přiváděného
do nožního prostoru G192
tlakový spínač klimatizace F129
(nebo u nové regulace systému
snímač tlaku klimatizace G65)
další signály:
- signál o rychlosti
- signál o otáčkách
- signál o době stání
v
n
th
termospínač klimatizace F14
termospínač ventilátoru
chladicí kapaliny F18
10
Akční členy
nastavovač klapky
rozdělení vzduchu V85
se snímačem polohy nastavovače
klapky rozdělení vzduchu G114
řídicí jednotka
Climatronic J255
a ovládací a zobrazovací
jednotka klimatizace E87
nastavovač distribuční klapky V70
se snímačem polohy nastavovače
polohy distribuční klapky G112
nastavovač mísicí klapky V68
se snímačem polohy nastavovače mísicí klapky G92
AUT
O
ECO
N
nastavovač omezovací klapky V71
a klapky čerstvého a recirkulovaného vzduchu
se snímačem polohy nastavovače
omezovací klapky G113
řídicí jednotka ventilátoru
čerstvého vzduchu J126
a ventilátoru topení V2
další signály:
- řídicí jednotka motoru
- řídicí jednotka s displejem
v panelu přístrojů J285
diagnostická zásuvka T16
elektromagnetická
spojka klimatizace
N25
řídicí jednotka ventilátoru
dochlazování J293
ventilátor chladicí kapaliny V7
a ventilátor chladicí kapaliny vpravo V35
SP25-15
11
Regulace teploty
Teplota - výchozí hodnoty
Vliv slunečního záření
na teplotu uvnitř vozu
Vnější teplota ve ˚C
měřená v přední části karoserie vlevo
Vnější teplota ve ˚C
měřená na vstupu čerstvého vzduchu
do skříně klimatizace
Požadovaná teplota ve ˚C
v prostoru pro cestující Ð uložena v řídicí
jednotce Climatronic
Teplota v prostoru pro cestující ve ˚C
měřená uprostřed přístrojové desky
Teplota vzduchu ve ˚C
měřená ve výstupním kanálu klimatizace
Automatická regulace teploty
Snímač vnější teploty
Climatronic během svého chodu vychází a bere
v úvahu různé teplotní poměry a jízdní stavy.
Vnější teplota je jednou ze základních výchozích
veličin, od které se regulace teploty odvíjí.
Vnější teplota je nepřetržitě snímána na dvou
na sobě nezávislých místech.
Kromě ostatních regulovatelných veličin klimatizace to je především stávající (okamžitá) teplota,
která je neustále porovnávána s teplotou požadovanou.
Teplotní a odporová závislost obou snímačů je
shodná.
Snímače okamžité teploty (jak vnější, tak i vnitřní)
jsou umístěny vždy na dvou různých místech.
Údaje obou měření vnější teploty vyhodnocuje
řídicí jednotka klimatizace.
Automatickou regulaci teploty je možno upravovat (co se týče teploty, rozdělení vzduchu
a intenzity ofukování) přesně podle osobního
přání.
Pro činnost automatické regulace se využívá
údaj s nižší hodnotou.
12
V případě výpadku jednoho z čidel se jako řídicí
veličina používá hodnota ze snímače druhého.
Při výpadku obou čidel se použije předem stanovená náhradní hodnota.
Rozmístění teplotních snímačů a čidel
fotosnímač
slunečního svitu G107
čidlo teploty
nasávaného vzduchu G89
čidlo teploty v ovládacím panelu
Climatronic G56
snímač vnější teploty
vzduchu G17
čidlo teploty vzduchu přiváděného
do nožního prostoru G192
SP25-22
Snímání vnitřní teploty
Sluneční záření – regulační veličina
Zvolená a naměřená teplota v prostoru pro cestující patří také mezi základní veličiny potřebné
pro automatickou klimatizaci.
Teplotní pohodu ve voze ovlivňují kromě vnější
teploty i tepelné účinky slunečního záření.
Teplota vzduchu uvnitř vozu je snímána dvěma
oddělenými čidly.
Pomocí nich dostává řídicí jednotka Climatronic
informace o stávající teplotě uvnitř vozu a o teplotě vzduchu, který proudí do vozu z tělesa automatické klimatizace.
Sluneční záření, které dopadá na fotosnímač, je
vyhodnocováno řídicí jednotkou Climatronic.
Tím je zajištěno, že se při automatické regulaci
teploty bere v úvahu i vliv tepelných účinků slunečního záření.
V případě poruchy některého z těchto dvou čidel
se jako náhradní veličina použije pevně stanovená hodnota. Automatická klimatizace tak může
běžet dál.
13
Snímače, čidla a spínače
Čidlo teploty v ovládacím panelu
Climatronic G56 s ventilátorem V42
Teplota vzduchu uvnitř vozidla je snímána čidlem
G56, které je umístěno přímo v řídicí jednotce
Climatronic.
Z prostoru pro cestující je na čidlo vháněn ventilátorkem vzduch. Vzhledem k tomu, že G56 je
umístěno v proudu vzduchu, je zajištěno měření
skutečné teploty uvnitř vozu.
O
AUT
NIC
O
ATR
N
ECO
CLIM
Ventilátorek je řízen ovládací a zobrazovací jednotkou. Prouděním vzduchu kolem čidla se předchází vzniku chyb měření na čidle teploty.
Využití signálu
Naměřená teplota slouží k porovnávání s teplotou požadovanou.
Na základě vyhodnocení dochází k nastavení
mísicí klapky a otáček ventilátoru topení.
čidlo teploty v ovládacím
panelu Climatronic G56
SP25-6
ventilátor čidla teploty v ovládacím
panelu Climatronic V42
Výpadek signálu
Dojde-li k výpadku signálu, bude použita jako
náhradní hodnota teplota +24 ˚C a zařízení běží
dál. Čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic
je schopno vlastní diagnostiky.
Čidlo teploty vzduchu přiváděného
do nožního prostoru G192
Je měřena teplota vzduchu, který proudí z klimatizace do vnitřního prostoru vozidla.
Ke snímání teploty slouží teplotně závislý odpor.
S klesající teplotou se elektrický odpor zvyšuje.
Využití signálu
Signál je využíván řídicí jednotkou Climatronic.
Slouží k ovládání rozdělování vzduchu k ofukování předního skla nebo do nožního prostoru a
dále k nastavování otáček ventilátoru topení.
SP25-26
odpor NTC
Výpadek signálu
Při výpadku signálu je řídicí jednotkou Climatronic vypočtena náhradní hodnota +80 ˚C. Klimatizace běží dál. Čidlo teploty vzduchu přiváděného
do nožního prostoru je schopno vlastní diagnostiky.
14
Snímač vnější teploty vzduchu G17
Snímač vnější teploty vzduchu je zabudován
v přední části karoserie.
Snímá skutečnou vnější teplotu.
Využití signálu
V závislosti na vnější teplotě nastavuje řídicí jednotka Climatronic mísicí klapku a reguluje otáčky
ventilátoru topení.
SP25-24
Výpadek signálu
Dojde-li k výpadku signálu, použije se jako
náhradní hodnota údaj z čidla teploty
nasávaného vzduchu G89.
V případě, že je závada i na G89, pracuje klimatizace dál a jako náhradní hodnotu používá teplotu
+10 ˚C. Nefunguje však recirkulace vzduchu.
Snímač vnější teploty vzduchu G71 je schopný
vlastní diagnostiky.
Čidlo teploty
nasávaného vzduchu G89
Čidlo nasávaného vzduchu najdeme přímo
v sacím kanálu čerstvého vzduchu.
Je to druhé místo, na kterém se snímá skutečná
vnější teplota.
Využití signálu
V závislosti na vnější teplotě je řídicí jednotkou
Climatronic nastavována mísicí klapka a regulovány otáčky ventilátoru topení.
SP25-25
Výpadek signálu
V případě výpadku signálu bude použita hodnota
ze snímače vnější teploty vzduchu G17.
Čidlo teploty nasávaného vzduchu G89 je
schopno vlastní diagnostiky.
15
Snímače, čidla a spínače
Fotosnímač slunečního svitu G107
Sluneční záření ovlivňuje regulaci u automatické
klimatizace prostřednictvím fotosnímače slunečního svitu.
Zařízení snímá sluneční záření, které dopadá
na cestující.
Popis činnosti
Sluneční světlo prochází filtrem, optickým prvkem a dopadá na fotodiodu.
Filtr zde má podobnou funkci jako sluneční brýle.
Chrání fotodiodu před poškozením slunečním
zářením.
SP25-70
víčko krytu
Fotodioda je tvořena polovodičem, který je citlivý
na světlo. Nedopadá-li na fotodiodu žádné
světlo, může jí protékat jen malý proud.
Působením světla průtok proudu roste. Čím je
dopadající světlo silnější, tím je větší i proud.
Podle přírůstku proudu řídicí jednotka Climatronic rozpozná zvýšené sluneční záření.
Aby ovlivnila teplotu uvnitř vozu, nastaví mísicí
klapku a upraví otáčky ventilátoru topení.
Výpadek signálu
filtr
optický
prvek
fotodioda
Řídicí jednotka Climatronic pracuje s pevnou
náhradní hodnotou.
kryt
Vlastní diagnostika a chybová hlášení
Přerušení / zkrat na plus.
Zkrat na kostru.
16
SP25-62
Kompenzace postavení slunce
Slunce nízko nad obzorem
Stojí-li slunce nízko nad obzorem a jeho paprsky
dopadají šikmo zepředu na cestující, zvyšuje se
u nich pocit tepla.
Optický prvek zajiš»uje, že velká část šikmo
dopadajících paprsků je vedena na fotodiodu.
Chladicí účinek klimatizace se poněkud zvýší,
aby vyrovnal vliv tepla na cestující.
filtr
optický prvek
SP25-63
fotodioda
Slunce vysoko nad obzorem
Stojí-li slunce vysoko nad obzorem, je značná
část slunečního svitu odstíněna střechou vozidla.
Optický prvek přivádí na fotodiodu jen malou
část slunečních paprsků. Výkon klimatizace se
může snížit, nebo» cestující nejsou vystaveni
přímému slunečnímu záření.
optický prvek odstíňuje
(odráží) svisle dopadající paprsky světla.
Schéma zapojení
SP25-64
J225
G107
pin 9
pin 18
řídicí jednotka Climatronic
fotosnímač slunečního svitu
signál ukostření
signál
J255
20/18
12/9
G107
SP25-23
17
Snímače, čidla a spínače
Tlakový spínač klimatizace F129
Tlakový spínač klimatizace neustále sleduje tlaky
v oběhu chladicího prostředku automatické klimatizace Climatronic.
Jedná se o trojnásobný spínač.
Jeho zařazení do systému klimatizace je nutné
z hlediska bezpečnosti. U manuální klimatizace
byl také.
SP25-44
Úkoly a činnost
– Tlakový spínač klimatizace sepne, vystoupí-li
tlak nad 1,6 MPa. Prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru dochlazování se přepne
ventilátor chladicí kapaliny na nejbližší vyšší
stupeň. Tím se dosahuje optimálního výkonu
kondenzátoru.
– Je-li tlak příliš vysoký - nad 3,2 MPa (např. při
závadě chlazení motoru), spínač rozepne.
Klimatizace se odpojí.
Schéma zapojení
+ 15
– Je-li hodnota tlaku menší než 0,2 MPa
– např. při úniku chladicího prostředku –
spínač rozepne. Klimatizace se odpojí.
Tlakový spínač klimatizace je možno demontovat, aniž by bylo nutno odsát chladicí prostředek.
J255
12/2
J293
16b/2
10b/2
106/2
10b/8
Vlastní diagnostika
F129
F14
Ve vlastní diagnostice se ve funkci
02 - Výzva k výpisu chybové paměti
kontroluje činnost tlakového spínače při tlacích
0,2 MPa a 3,2 MPa. Část spínače klimatizace,
která pracuje při tlaku 1,6 MPa kontrolována
není.
SP25-43
Upozornění:
Mezi bezpečnostní prvky automatické
klimatizace patří i termospínač klimatizace F14.
Pomocí něj se klimatizace při dosažení
teploty 119 ˚C vypne. Opět se zapne,
klesne-li teplota na 112 ˚C.
18
F14
F129
J255
J293
termospínač klimatizace - teplota chladicí
kapaliny (+119 ˚C)
tlakový spínač klimatizace
řídicí jednotka Climatronic
řídicí jednotka ventilátoru dochlazování
Doplňkový signál - doba stání
Řídicí jednotka Climatronic dostává od řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů informaci
o době stání vozidla.
3
2
Doba stání = doba od vypnutí zapalování
do nového startu motoru.
1
4
120
100
140
km/h
80
160
5
1/min x 1000
6
7
60
40
20
180
200
220
J285
240
Informace o době stání se předává vždy při startu
vozidla.
K čemu je tato informace dobrá?
J255
Hodnoty měřené snímačem vnější teploty vzduchu G17 a čidlem teploty nasávaného vzduchu
G89 jsou po zastavení vozidla v závislosti na
době jeho stání více či méně ovlivňovány teplem
od motoru, případně i od slunečních paprsků.
Dochází tak ke zkreslení skutečné teploty okolí.
SP25-4
Řídicí jednotka Climatronic však po novém startu
motoru pro svou činnost nepoužije aktuální
„zkreslenou hodnotu teploty okolí“, nýbrž teplotu,
která byla zaznamenána před vypnutím motoru.
Regulace teploty na teplotu příjemnou proběhne
rychleji. Zamezí se zvýšenému výkonu klimatizace - podchlazení.
Využití signálu se uplatní např. v dopravní zácpě,
kdy je motor vypínán.
35 °C
21 °C
SP25-5
hodnota naměřená
v okamžiku vypnutí
zapalování
hodnota naměřená
po opětovném
nastartování
19
Snímače, čidla a spínače
Doplňkový signál
- rychlost jízdy „v“
3
4
120
100
140
km/h
80
160
5
1/min x 1000
2
6
1
7
60
40
20
180
200
220
J285
240
K regulaci omezovací klapky je potřeba znát údaj
o rychlosti jízdy.
Využívá se signálu snímače rychloměru G22
z převodovky, který se vede do řídicí jednotky
s ukazatelem v panelu přístrojů J285. Zde se ho
využívá k regulaci. Signálním vedením se signál
vede přímo k nastavovači omezovací klapky V71.
J255
Signál o rychlosti se kontroluje ve vlastní diagnostice.
Závada však může být zjištěna jen tehdy, jestliže
při pěti jízdních cyklech (start, jízda rychlostí
vyšší než 15 km/h, vypnutí motoru) nedojde
během čtyř minut po startu ke změření signálu.
V71/G113
SP25-41
Doplňkový signál
- otáčky motoru „n“
3
2
1
Řídicí jednotka Climatronic musí být informována
také o aktuálních otáčkách motoru.
4
120
100
140
km/h
80
160
5
1/min x 1000
6
7
60
40
20
180
200
220
J285
240
Údaj o otáčkách motoru se přenáší signálem
z řídicí jednotky s ukazatelem v panelu přístrojů
do řídicí jednotky Climatronic J255.
J255
Dále je prostřednictvím řídicí jednotky ventilátoru
dochlazování J293 ovládána elektromagnetická
spojka klimatizace N25, např. chybí-li signál
o otáčkách motoru = motor neběží, klimakompresor se vypne.
Signál o otáčkách motoru lze sledovat při vlastní
diagnostice ve funkci
08 - Načtení bloku naměřených hodnot.
J293
N25
SP25-42
20
Akční členy
Ventilátor topení V2 a řídicí jednotka
ventilátoru čerstvého vzduchu J126
Úloha
Ventilátor topení V2 zásobuje vnitřek vozidla
potřebným množstvím vzduchu.
Regulace ventilátoru topení je plynulá.
Potřebné napětí pro ventilátor topení se vypočítává v řídicí jednotce Climatronic.
V závislosti na tomto napětí je ventilátor topení
aktivován a řízen řídicí jednotkou ventilátoru
čerstvého vzduchu:
SP25-53
Ventilátor topení V2
– ze strany ukostření regulované napětí
– ze strany plus neregulované napětí.
Informace o aktuálním napětí na ventilátoru
topení se zpětně přenáší do řídicí jednotky
Climatronic a prostřednictvím řídicí jednotky
ventilátoru čerstvého vzduchu je neustále
upravováno.
Na řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu
J126 jsou umístěny chladicí prvky.
Kolem nich neustále proudí vzduch, který
směřuje k výparníku. Tímto způsobem je
zajiš»ováno chlazení výkonových součástek
v řídicí jednotce ventilátoru čerstvého vzduchu.
O aktuálních otáčkách ventilátoru topení je řidič
informován pomocí sloupcového diagramu na
displeji ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace.
chladicí prvky
SP25-45
Řídicí jednotka ventilátoru
čerstvého vzduchu J126
Schéma zapojení
J255
Náhradní funkce
Nemá náhradní funkci.
Dojde-li k poškození ventilátoru topení nebo
řídicí jednotky čerstvého vzduchu kompresor
klimatizace se odpojí.
16b/16
J126
Vlastní diagnostika
16b/11
16b/14
V2
M
Ventilátor topení i řídicí jednotka ventilátoru
čerstvého vzduchu jsou předmětem vlastní
diagnostiky.
SP25-34
21
Akční členy
Nastavovače
- mísicí klapky V68,
- distribuční klapky V70,
- klapky rozdělení vzduchu V85
s potenciometrem
Úloha
Nastavovač mísicí klapky nastavuje mísicí klapku
v závislosti na zvolené teplotě v prostoru pro cestující. Nastavovače distribuční klapky a klapky
rozdělení vzduchu nastavují klapky podle zvoleného rozdělení vzduchu.
Nastavovače se vždy nacházejí na skříni automatické klimatizace v bezprostřední blízkosti příslušných klapek.
SP25-27
Všechny nastavovače dostávají od řídicí jednotky
Climatronic potřebné řídicí signály.
klička nastavovače
Součástí každého nastavovače je potenciometr.
Jím je řídicí jednotce Climatronic pomocí zpětné
vazby sdělováno, v jaké poloze se klapka nachází.
Schéma zapojení
Vlastní diagnostika
Všechny nastavovače jsou předmětem vlastní
diagnostiky.
Konečné polohy nastavovačů je možno přizpůsobit.
To znamená, že je potřeba po montáži nového
nastavovače provést funkci
04 - Uvedení do základního nastavení.
V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto
způsobem naučené.
Upozornění:
Způsob nastavování klapek z hlediska
mechaniky (umístění kličky) je rozdílný
a je přizpůsoben úhlu, o který se příslušné klapky vychylují.
Toto je potřeba brát v úvahu při výměně nastavovačů.
22
J255
M
V68/G92
V70/G112
V85/G114
SP25-33
Nastavovač omezovací klapky V71
Nastavovač je umístěn na skříni automatické klimatizace vedle kanálu pro nasávání čerstvého
vzduchu.
Úloha
místo pro připojení hřídelky klapky
čerstvého a recirkulovaného vzduchu
hnací deska
Nastavovač pohybuje omezovací klapkou a klapkou čerstvého a recirkulovaného vzduchu.
Kombinované nastavování klapek se děje
prostřednictvím hnací desky přes dva vodicí
body.
vodicí
body
Aktivaci provádí řídicí jednotka Climatronic v závislosti na rychlosti jízdy a otáčkách ventilátoru
topení.
Omezovací klapka má za úkol při vyšších rychlostech zmenšovat průřez vstupního otvoru sání.
Množství nasávaného vzduchu však zůstává
zhruba stejné.
Díky omezovací klapce je možno snáze udržovat
konstantní (stálou) teplotu v prostoru pro cestující.
SP25-28
ovládací páčka
omezovací klapky
Schéma zapojení
O poloze omezovací klapky je řídicí jednotka
Climatronic informována potenciometrem
snímače polohy nastavovače pomocí zpětné
vazby.
Vlastní diagnostika
J255
Nastavovač omezovací klapky je obsažen
ve vlastní diagnostice.
Koncová poloha je nastavitelná.
To znamená, že po montáži nového nastavovače
je potřeba provést funkci
04 - Uvedení do základního nastavení
V průběhu této funkce dojde k najetí do koncových poloh a koncové polohy budou tímto
způsobem naučené.
M
V71/G113
SP25-32
23
Nová regulace systému
U vozidel s motorem 1,6 l/74 kW a s motorem 1,4 l/ 44 kW
se od modelového roku 1999 uplatňuje pro sledování oběhu
chladicího prostředku jiné technické řešení. S jeho využitím
se počítá i u dalších motorů.
J285
3
4
T
120
100
140
km/h
80
160
5
1/min x 1000
2
1
60
6
40
20
7
180
200
220
240
υA
n
v
v
n
J220
tn TM
PWM
G65
KB
KK
p
J255/E87
J293
KK (in)
digitální signál
nové cesty signálu
SP25-59
Popis technické změny:
Legenda k přehledu signálů:
– Odpadá termospínač klimatizace F14 - teplota
chladicí kapaliny.
ϑA
vnější teplota (datová zpráva) k ukazateli
vnější teploty v panelu přístrojů
n
otáčky motoru
(frekvenčně modulovaný signál)
v
rychlost vozidla
(frekvenčně modulovaný signál)
tn
signál o době stání (datová zpráva)
KB
připravenost klimatizace
KK
kompresor klimatizace ZAP/VYP
(bidirekcionální = obousměrný signál)
– Signál o teplotě chladicí kapaliny TM
přichází od procesoru panelu přístrojů J218
v panelu přístrojů.
– Odpadá tlakový spínač klimatizace F129.
Místo něj je zaveden snímač tlaku klimatizace G65.
– Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování J293
byla zdokonalena a funkčně přizpůsobena
nově zavedenému snímači tlaku klimatizace.
Je použita společně se snímačem tlaku klimatizace G65. Poznáme ji podle odlišných svorkovnic.
– Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování
a řídicí jednotka motoru vyhodnocují signál
PWM (signál modulovaný šířkou impulzů),
který vysílá nový snímač tlaku klimatizace G65.
24
KK (in) kompresor klimatizace ZAP
T
teplota chladicí kapaliny
TM
teplota chladicí kapaliny –
kontrolka (kapalina příliš horká)
P
tlak
v pořádku
= signál plus
není v pořádku = žádný signál
Snímač nové generace pro sledování tlaku
v oběhu chladicího prostředku.
Snímač tlaku klimatizace G65
Snímač tlaku klimatizace je elektronický tlakový
snímač, který je umístěn ve vysokotlakovém
vedení.
Snímá tlak chladicího prostředku a fyzikální
veličinu tlak přeměňuje na elektrický signál.
Ve srovnání s dosavadním tlakovým spínačem
klimatizace, nesnímá jen předem stanovené
hodnoty tlaku, nýbrž tlak chladicího prostředku
v průběhu celého pracovního cyklu.
SP25-65
Využití signálu
v řídicí jednotce motoru
v řídicí jednotce ventilátoru dochlazování
Ze signálu se zjiš»uje
zatížení motoru klimatizací,
tlakové poměry v oběhu chladicího prostředku.
Řídicí jednotka ventilátoru dochlazování zajiš»uje
zapínání a vypínání nejbližšího vyššího stupně
ventilátoru dochlazování a elektromagnetické
spojky kompresoru klimatizace.
Náhradní funkce
Jestliže řídicí jednotka ventilátoru dochlazování
nerozezná žádné signály, dojde z bezpečnostních důvodů k odpojení kompresoru klimatizace.
Přednosti
– Ve volnoběhu je možno přizpůsobit otáčky
motoru přesně podle zatížení kompresorem
klimatizace.
– Vypínání a zapínání stupňů ventilátoru
dochlazování probíhá s malou časovou
prodlevou.
Změny otáček ventilátoru dochlazování jsou
sotva znatelné.
Vlastní diagnostika „chybové hlášení“
V paměti závad elektroniky motoru je uložen
i snímač tlaku klimatizace.
např.: 00819 Vysokotlaký spinač G65
„Signál příliš malý“
25
Nová regulace systému
Tlak chladicího prostředku je přiváděn na krystal
křemíku. V závislosti na tlaku se krystal více či
méně „deformuje“.
Jak funguje snímač tlaku klimatizace?
Vlivem deformací křemíkového krystalu se mění
jeho elektrický odpor. Mění-li se tedy průběh
tlaku chladicího prostředku, mění se i průběh
napětí, které na krystalu křemíku vzniká.
Změny napětí jsou přiváděny na mikroprocesor
(součást snímače tlaku klimatizace) a přeměňovány na PWM signál (signál modulovaný šířkou
impulzů).
Nižším tlakem se krystal „deformuje“ méně. To
znamená, že vznikající napětí je vystaveno
menšímu odporu.
Nízký tlak
signál PWM
mikroprocesor
napětí
krystal křemíku
SP25-66
Čím nižší tlak, tím kratší doba trvání impulzu =
menší šířka impulzu, který produkuje mikroprocesor.
Signál PWM
Kmitočet (frekvence) signálu PWM je 50 Hz.
To odpovídá době trvání periody 20 ms = 100 %.
doba trvání periody 20 ms
Při tlaku 0,24 MPa trvá impuls 2,6 ms, což odovídá 13 % doby trvání periody.
SP25-67
26
Jestliže je tlak chladicího prostředku vysoký
(roste), „deformuje“ se krystal více. Elektrický
odpor se zvyšuje.
Vysoký tlak (rostoucí)
Napětí se zmenšuje přímo úměrně.
signál PWM
mikroprocesor
napětí
krystal křemíku
SP25-68
Ve stejném poměru v jakém se zvyšuje tlak, se
zvětšuje doba trvání impulzu (šířka impulzu).
Signál PWM
Při tlaku 0,37 MPa je doba trvání impulzu 18 ms,
což odpovídá 90 % doby trvání periody.
doba trvání periody 20 ms
doba trvání impulzu 18 ms
SP25-69
Upozornění:
S využitím digitálního pamě»ového
osciloskopu (DSO) nového diagnostického, měřicího a informačního
systému VAS 5051 je možné signál
PWM zobrazit.
27
Rozdělování vzduchu
omezovací klapka
výměník tepla
nastavovač klapky
rozdělení vzduchu
klapka čerstvého
a recirkulovaného vzduchu
nastavovač
mísicí klapky V68
nastavovač
omezovací
klapky V71
ventilátor topení V2
nastavovač
distribuční klapky V70
výparník
SP25-39
Rozdělování vzduchu
Rozdělování vzduchu, ventilátor topení i recirkulace vzduchu jsou stejné jako u manuální klimatizace pro OCTAVII.
Popis činnosti této manuální klimatizace je
popsána v učební pomůcce k vozu ŠKODA
OCTAVIA č. 15.
Do systému přibyl nastavovač ke každé klapce
a omezovací klapka.
Omezovací klapka je ovládána stejným nastavovačem jako klapka čerstvého a recirkulovaného
vzduchu.
Omezovací klapka a klapka čerstvého a recirkulovaného vzduchu
Režim čerstvého vzduchu
Při rychlostech do 20 km/h jsou omezovací
klapka a klapka čerstvého a recirkulovaného
vzduchu zcela otevřeny.
Čerstvý vzduch proudí dovnitř bez omezení.
SP25-35
28
Funkce omezovací klapky
Omezovací klapka má za úkol bránit vstupu nadměrného množství čerstvého vzduchu do vnitřku
vozidla při vyšších rychlostech.
Omezovací klapka se otevírá a uzavírá v závislosti na rychlosti jízdy podle hodnot uložených
v datovém poli.
Poloha omezovací klapky je také ovlivňována
rozdílem mezi skutečnou a nastavenou teplotou.
Jestliže je rozdíl příliš velký, zůstává omezovací
klapka i při vyšších rychlostech otevřená, aby se
co nejrychleji dosáhlo požadované teploty.
SP25-36
Po dosažení rychlosti, jejíž hodnota je uložena
v datovém poli, zůstává omezovací klapka uzavřena.
Zbylým otvorem proudí do skříně klimatizace jen
omezená část čerstvého vzduchu. Do prostoru
pro cestující se však dostává stále konstantní
(stálé) množství vzduchu.
Teplotu v prostoru pro cestující je tak možno
snáze udržovat na zvolené výši.
SP25-37
Režim recirkulovaného vzduchu
V režimu recirkulovaného vzduch jsou obě klapky
zavřeny.
Do vozu se nedostává vzduch z okolí, nýbrž je
nasáván vzduch z prostoru pro cestující.
recirkulovaný
vzduch
(vzduch z prostoru
pro cestující)
SP25-38
29
Schéma oběhu chladicího prostředku
Schéma oběhu chladicího prostředku
ve voze ŠKODA OCTAVIA
výparník
expanzní ventil
ventilátor topení
servisní přípojka
na větvi nízkého
tlaku
servisní přípojka na
větvi vysokého tlaku
kompresor
s elektromagnetickou
spojkou
kondenzátor
nádobka na kapalinu
s vysoušečem
větev vysokého tlaku
větev nízkého tlaku
Princip činnosti klimatizace Vám je již znám
z učební pomůcky č. 10.
Oběh chladicího prostředku u automatické
klimatizace Climatronic odpovídá základní
koncepci:
–
–
–
–
–
–
kompresor, samoregulovatelný
nádobka na kapalinu s vysoušečem
expanzní ventil
kondenzátor
výparník (v tělese klimatizace)
po 1 servisní přípojce ve větvi vysokého tlaku
a větvi nízkého tlaku
– chladicí prostředek R134a,
nenarušující životní prostředí
30
ventilátor
chladicí kapaliny
a ventilátor chladicí
kapaliny vpravo
SP25-48
Ventilátor chladicí kapaliny a ventilátor chladicí
kapaliny vpravo zajiš»ují potřebné chlazení
motoru (v okruhu chladicí kapaliny) a kondenzátoru (v okruhu chladicího prostředku) v režimu
klimatizace.
Mechanické a elelektrické ochranné zapojení
slouží k jištění celkové funkce klimatizace a
motoru vozidla.
Pro práce na okruhu chladicího prostředku
na vozidlech s automatickou klimatizací
a pro zacházení s chladicím prostředkem platí
u automatické klimatizace Climatronic tytéž
předpisy jako u klimatizace manuální.
Expanzní ventil
s vnitřní tepelnou hlavou
Bezprostředně před výparníkem se mezi větví
vysokého a nízkého tlaku u automatické klimatizace nachází, stejně jako u klimatizace manuální,
expanzní ventil.
regulační
jednotka
Regulační jednotka je kompaktní, tepelná hlava
s plynovou náplní leží v proudu chladicího
prostředku, který proudí směrem od výparníku
ke kompresoru.
kuličkový ventil
od kondenzátoru
(kapalný)
k výparníku
(expandovaný, ochlazený)
tepelný spínač
s plynovou náplní
tyčka
otvor
k vyrovnávání tlaku
membrána
ke kompresoru
výstup z výparníku
větev nízkého tlaku
SP25-54
Popis činnosti
Přitékající kapalný chladicí prostředek se na ventilu rozptýlí, expanduje (rozepne se) a ochladí.
Ventil reguluje množství protékajícího chladicího
prostředku tak, aby se chladicí prostředek měnil
přijímáním tepla na plynné skupenství teprve
na výstupu z výparníku.
Expanzní ventil je přitom tepelně regulován.
Součástí ventilu je regulační jednotka s tepelnou
hlavou a kuličkovým ventilem.
V tepelné hlavě je na jedné straně membrány
speciální plynová náplň.
Protější strana je pomocí otvoru k vyrovnávání
tlaku spojena s výstupním otvorem výparníku
(větev nízkého tlaku).
Kuličkový ventil je ovládán prostřednictvím tyčky.
31
Schéma oběhu chladicího prostředku
Proměnlivého průřezu expanzního ventilu
v závislosti na teplotě výparníku se dosahuje
změnou velikosti otvoru ventilu.
Zvýšením chladicího výkonu
se zvýší teplota na výstupu z výparníku;
pa
tím
se také zvýší tlak (pa)
plynové náplně v tepelné hlavě.
SP25-55
Vydutím membrány se posune i tyčka.
Průřez na kuličkovém ventilu se zvětší.
K výparníku proudí větší množství chladicího
prostředku, které na sebe při přechodu
z vysokého tlaku na nízký váže více tepla.
SP25-56
Výparník je ochlazován vzduchem,
který přes něj proudí.
p
b
S poklesem teploty chladicího prostředku
na výstupu z výparníku poklesne i tlak (pb)
v tepelné hlavě.
SP25-57
Zmenší se průřez na kuličkovém ventilu.
Tím se zmenší i množství chladicího
prostředku, který proudí k výparníku.
SP25-58
32
Zapínání ventilátorů
Zapínání ventilátorů k ochlazování
motoru a kondenzátoru
Základním předpokladem pro bezvadnou funkci
automatické klimatizace Climatronic (oběh chladicího prostředku) a motoru (oběh chladicí kapaliny) je správný chod ventilátorů.
Aby byl zajištěn při zapnuté klimatizaci potřebný
chladicí výkon, zapíná se i přídavný ventilátor
chladicí kapaliny vpravo V35. Oba ventilátory V7
a V35 zabezpečují dostatečné proudění čerstvého vzduchu chladičem i kondenzátorem.
Ventilátory jsou ovládány řídicí jednotkou ventilátoru dochlazování J293.
Regulace obou ventilátorů se provádí v závislosti
na teplotě chladicího prostředku a na tlaku
v okruhu chladicího prostředku.
ventilátor
chladicí kapaliny V7
ventilátor chladicí
kapaliny vpravo V35
řídicí jednotka
ventilátoru dochlazování J293
termospínač ventilátoru
chladicí kapaliny F18
tlakový spínač
klimatizace F129
Kontrolní funkce
Kombinace zapnutí
– Teplota chladicí kapaliny
Zdrojem signálu je termospínač ventilátoru
chladicí kapaliny F18.
Termospínač je umístěn v chladiči.
Ventilátor bez klimatizace
1. stupeň zap. 92 až 97 ˚C
vyp. 84 až 91 ˚C
2. stupeň zap. 99 až 105 ˚C
vyp. 91 až 98 ˚C
– Klimatizace zapnutá. Tím pádem je zapnutý
i kompresor a tlak v okruhu chladicího
prostředku je větší než 0,2 MPa – oba
ventilátory na stupni 1.
– Tlak v okruhu chladicího prostředku
Zdrojem signálu je tlakový spínač klimatizace F129.
Je-li tlak vyšší než 1,6 MPa, běží oba ventilátory na 2. stupeň.
Je-li tlak vyšší než 3,2 MPa, klimatizace se
vypne.
Je-li tlak menší než 0,2 MPa, klimatizace se
vypne.
– Je-li v okruhu chladicího prostředku tlak
vyšší než 1,6 MPa a (nebo) je-li teplota
chladicího prostředku vyšší než 99 ˚C – oba
ventilátory na stupni 2.
– Jestliže klesne tlak v okruhu chladicího
prostředku pod 1,6 MPa a teplota chladicí
kapaliny pod 99 ˚C – oba ventilátory opět
na stupni 1.
– Běží-li jen motor a klimatizace není zapnutá,
je v činnosti jen ventilátor chladicí kapaliny.
33
Ovládání kompresoru
Elektromagnetická spojka
klimatizace N25
Elektromagnetická spojka klimatizace je ovládána řídicí jednotkou Climatronic přes řídicí jednotku ventilátoru dochlazování.
Spojka zapíná a vypíná kompresor klimatizace.
K ochraně motoru před zbytečným přetěžováním a k ochraně klimatizace je do systému řízení
kompresoru kromě regulačních prvků zapojen termospínač klimatizace - teplota chladicí kapaliny
+119 ˚C a tlakový spínač klimatizace F129.
Je-li vůz vybaven automatickou převodovkou,
využívá se k odpojování a připojování kompresoru i signálu spínače pohybu pedálu akcelerace
(kick-down spínač).
Existuje tedy celá řada případů, kdy dochází
k odpojení klimatizace. Znalost podmínek,
za kterých dochází k odpojování, je pro pracovníky servisů velmi důležitá.
SP25-49
elektromagnetická spojka
klimatizace N25
kompresor
Podmínky pro vypnutí kompresoru
– bezpečnostní zapojení (přes F129), je-li v okruhu chladicího prostředku příliš vysoký tlak
– bezpečnostní zapojení (přes F129), je-li v okruhu chladicího prostředku tlak příliš nízký
– bezpečnostní zapojení (přes F14), je-li teplota
chladicí kapaliny příliš vysoká (odpojení při
119 ˚C, připojení při 112 ˚C)
– jestliže chybí signál o otáčkách motoru
– zásah do kompresoru klimatizace řídicí jednotkou motoru (přes řídicí jednotku Climatronic)
– jestliže pomocí tlačítka „ventilátor topení
pomaleji“ dojde k vypnutí ventilátoru topení
(přes E87)
– zásah do kompresoru klimatizace řídicí jednotkou automatické převodovky (přes řídicí jednotku Climatronic)
– režim ECON
(ručně přes E87 vypnutá klimatizace )
– bezpečnostní odpojení v případě, že neběží
ventilátor topení V2 nebo je vadná řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu J126
– okolní teplota je nižší než asi 3 ˚C
– řídicí jednotka automatické převodovky
(spínač pohybu pedálu akcelerace – kick-down)
– příliš malé napájecí napětí (menší než 9,5 V)
34
Upozornění:
Většinu podmínek pro vypnutí kompresoru klimatizace, které zde jsou
uvedeny, je možno kontrolovat
ve vlastní diagnostice ve funkci
08 - Načtení bloku naměřených hodnot.
Ovládání kompresoru - propojení
jednotlivých prvků
Na schématu ovládání kompresoru automatické
klimatizace je zobrazen vliv hlavních prvků na
podmínky rozpojování a spínání elektromagnetické spojky klimatizace N25.
J...
Kromě toho jsou zde znázorněny i vazby na další
řídicí jednotky ve vozidle.
J217
E87
Motor
(Kick-down)
Řídicí jednotka CLIMATRONIC
J255
F129
Řídicí jednotka
ventilátoru dochlazování
F14
J293
N25
Na automatickou klimatizaci Climatronic není
možno se dívat jako na nezávislý systém.
SP25-50
Legenda:
E87
Řídicí jednotka Climatronic je propojena pomocí
signálních vedení ještě s jinými řídicími jednotkami vozidla (řídicí jednotkou motoru, řídicí jednotkou automatické převodovky).
V řídicí jednotce Climatronic jsou informace od
„partnerů“ zpracovávány a využívány k dalšímu
řízení (viz také Podmínky pro vypnutí kompresoru).
F14
F129
J217
J255
J293
N25
ovládací a zobrazovací jednotka
klimatizace
termospínač klimatizace - teplota
chladicí kapaliny (+119 ˚C)
tlakový spínač klimatizace
řídicí jednotka automatické převodovky
řídicí jednotka CLIMATRONIC
řídicí jednotka ventilátoru dochlazování
elektromagnetická spojka klimatizace
35
Vlastní diagnostika
Aby bylo možno snadno a rychle zjistit případnou
závadu na dílu automatické klimatizace Climatronic nebo přerušené vedení, je řídicí jednotka Climatronic vybavena pamětí závad.
Vlastní diagnostika se provádí testovacím
přístrojem V.A.G 1552 případně V.A.G 1551.
Je také možno použít diagnostický, měřicí
a informační systém VAS 5051.
Jestliže se ve sledovaných částech vyskytnou
závady, uloží se i s údajem o druhu závady do
paměti závad (trvalé paměti).
1
4
7
C
2
5
8
O
3
6
9
Q
HELP
V.A.G. 1552
202_CZ_002
SP17-29
Je-li v paměti závad uložena informace o závadě,
která trvale ovlivňuje chod automatické klimatizace, budou po zapnutí zapalování po dobu asi
15 sekund blikat všechny symboly na dipleji
ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace E87.
SP25-46
Adresa pro vlastní diagnostiku automatické
klimatizace Climatronic:
08 - Elektronika klimatizace / topení
Možné jsou následující funkce:
01 - Výzva k výpisu verze řídicí jednotky
02 - Výzva k výpisu chybové paměti
03 - Diagnóza akčních členů
04 - Uvedení do základního nastavení
05 - Mazání chybové paměti
06 - Ukončení výstupu
07 - Kódování řídicí jednotky
08 - Načtení bloku naměřených hodnot
36
Po každé montáži řídicí jednotky Climatronic
musí následovat její nakódování.
Způsob kódování je závislý na zemi, do které
bylo vozidlo dodáno.
Kromě toho je potřeba provést po výměně
kteréhokoliv z nastavovačů funkci
04 - Uvedení do základního nastavení.
V průběhu provádění této funkce najedou nastavovače do koncových poloh. Řídicí jednotka Climatronic si uloží odpovídající hodnoty potenciometrů příslušných nastavovačů a převezme tím
základní nastavení.
CLIM
Atron
ic
AUTO
ECON
CLIM
AT
A
TR
RO
ON
NIC
IC
AUTO
ECON
v
n
th
SP25-47
Všechny barevně zvýrazněné díly jsou sledovány
vlastní diagnostikou.
Kromě toho jsou součástí vlastní diagnostiky
následující signály:
– signál o době stání „th“
– signál o rychlosti „v“
– signál o otáčkách motoru „n“
Ventilátor čidla teploty v ovládacím panelu Climatronic V42 ve vlastní diagnostice obsažen
není.
Využití vlastní diagnostiky
V průběhu diagnózy akčních členů je regulace u
automatické klimatizace nefunkční.
Diagnóza akčních členů se musí provádět:
s vypnutým motorem,
se zapnutým zapalováním,
s vypnutou automatickou klimatizací Climatronic.
Ve funkci 08 - Načtení bloku naměřených hodnot
je regulace automatické klimatizace Climatronic
opět funkční.
Vzájemná spojitost mezi elektrickými a mechanickými příčinami závad je v podstatě stejná jako
u ostatních dílů vozidla, např. u systému řízení
motoru.
To znamená, že nastavovač označený jako
vadný může být po elektrické stránce zcela
funkční, a závada je v části mechanické.
Mechanické propojení nastavovače nelze elektricky zjistit, nebo» se motor nastavovače pohybuje volně.
Upozornění:
Přesný postup jak provádět vlastní
diagnostiku najdete v dílenské příručce OCTAVIA, Topení a klimatizace.
Vnější teplota by měla být minimálně 12 ˚C.
37
Funkční schéma
Automatická klimatizace - Climatronic
30
15
X
31
G56
V42
E87
L75
L76
K
M
12/1
J255
16a/10
16a/2
12/8
20/8
G17
G92
V68
31
38
20/18
16a/11
16a/12
20/10
G107
G114
M
16a/4
16a/3
G112
M
V85
M
V70
20/9
30
15
X
31
c
J285
J220
J248
J361
v
n
th
16b/4
16b/6
20/13
16a/5
16a/13
12/9
20/17
20/1
12/8
12/7
G113
G89
12/11
16a/6
16b/16
16b/14
16b/10
16b/11
16a/15
20/5
G192
J126
16a/7
J220
J248
J361
12/3
V2
16b/12
12/2
16b/2
F129
M
M
V71
a
b
31
in
out
Označení součástí
viz strana 37.
SP25-2
39
Funkční schéma
Řízení ventilátoru chladicí kapaliny
30
15
X
31
30
15
X
31
c
D/15
D/30
S5
7,5A
napojení
na ovládací a zobrazovací jednotku
klimatizace E87
S16
10A
A/+
S164
30A
S180
30A
F18
10b/9
15 10b/4
4a/4
4a/3
10b/7
J293
10b/2
10b/8 10b/6 4a/2
F14
napojení
na řídicí jednotku Climatronic J255
4a/1
10b/10
V7
N25
V35
M
M
a
b
31
31
in
40
out
SP25-3
Legenda k funkčnímu schématu
Součásti
Funkční schéma je zjednodučeným schématem
zapojení.
A
D
Zobrazuje všechna propojení systémových
součástí automatické klimatizace Climatronic
včetně ovládání ventilátoru chladicí kapaliny.
E87
F14
F18
F129
G17
G56
Doplňkové signály
G89
G92
v
signál o rychlosti
n
signál o otáčkách motoru
G107
G112
th
signál o době stání
G113
G114
G192
J126
Kódy barev
vstupní signál
výstupní signál
plus
ukostření
diagnostické vedení K
J220
J248
J255
J285
J293
J361
L75
L76
N25
S...
V2
V7
V35
V42
V68
V70
V71
V85
akumulátor +
spínací skříňka svorka 30,
případně svorka 15
ovládací a zobrazovací jednotka
klimatizace
termospínač klimatizace - teplota
chladicí kapaliny
termospínač ventilátoru chladicí
kapaliny
tlakový spínač klimatizace
snímač vnější teploty vzduchu
čidlo teploty
v ovládacím panelu Climatronic
čidlo teploty nasávaného vzduchu
snímač polohy
nastavovače mísicí klapky
fotosnímač slunečního svitu
snímač polohy
nastavovače distribuční klapky
snímač polohy
nastavovače omezovací klapky
snímač polohy
nastavovače klapky rodělení vzduchu
čidlo teploty vzduchu
přiváděného do nožního prostoru
řídicí jednotka
ventilátoru čerstvého vzduchu
řídicí jednotka Motronic
řídicí jednotka motoru 1,9 TDI; 1,9 SDI
řídicí jednotka Climatronic
řídicí jednotka
s ukazatelem v panelu přístrojů
řídicí jednotka ventilátoru dochlazování
řídicí jednotka Simos
osvětlení displeje
osvětlení tlačítka
elektromagnetická spojka klimatizace
pojistka (s číslem)
ventilátor topení
ventilátor chladicí kapaliny
ventilátor chladicí kapaliny vpravo
(přídavný ventilátor)
ventilátor čidla teploty
v ovládacím panelu Climatronic
nastavovač mísicí klapky
nastavovač distribuční klapky
nastavovač omezovací klapky
nastavovač klapky rozdělení vzduchu
41
Prověřte si své vědomosti
Které odpovědi jsou správné?
Někdy je správná jen jedna,
může jich být správných i více,
někdy dokonce všechny!
1.
Které z následujících tvrzení se týkají
automatické klimatizace Climatronic?
A.
B.
C.
2.
B.
C.
B.
C.
Předávat řídicí jednotce Climatronic informaci o teplotě vzduchu,
který proudí ofukovači v přístrojové desce do prostoru pro cestující.
Předávat řídicí jednotce Climatronic informaci o intenzitě slunečního záření,
které dopadá na přístrojovou desku.
Předávat řídicí jednotce Climatronic informaci o teplotě v prostoru pro cestující.
Při regulaci teploty se berou v úvahu signály mnohých teplotních čidel, snímačů a spínačů.
Kterého z uvedených se toto netýká?
A.
B.
C.
D.
42
?
ke zkrácení času spuštění klimatizace.
k potlačení hluku v klimatizaci při rychlé jízdě.
ke zmenšování průřezu sacího kanálu čerstvého vzduchu klimatizace při rychlé jízdě.
Jakou úlohu má čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic?
A.
5.
U automatické klimatizace Climatronic režim recirkulace vzduchu není možný,
nebo» byl nahrazen omezovací klapkou.
Režimu recirkulace vzduchu lze u automatické klimatizace Climatronic dosáhnout
kombinací nastavení ventilátoru topení a zapnutím tlačítka odmrazování předního skla.
Také u automatické klimatizace Climatronic je režim recirkulace vzduchu možný.
Omezovací klapka slouží:
A.
B.
C.
4.
Regulace teploty se provádí elektronicky.
Osobní přání není elektronika schopna zohlednit.
Při regulaci teploty není možno kompenzovat vliv
slunečního záření.
U klimatizací s ruční regulací je možno zvolit i režim recirkulace vzduchu.
A.
3.
?
Fotosnímač slunečního svitu G107.
Termospínač ventilátoru chladicí kapaliny F18.
Snímač vnější teploty vzduchu G17.
Čidlo teploty vzduchu přiváděného do nožního prostoru G192.
Ventilátor topení V2
A.
B.
C.
A.
B.
C.
Řídicí jednotka Climatronic je trvale spojena s jedním dílem. Je to:
A.
B.
C.
D.
Většinu součástí automatické klimatizace Climatronic lze kontrolovat vlastní diagnostikou.
A.
B.
C.
Řídicí jednotka Climatronic je proto vybavena pamětí závad.
Vyskytne-li se závada, která trvale ovlivňuje provoz automatické klimatizace Climatronic,
rozsvítí se všechny symboly na dipleji ovládací a zobrazovací jednotky klimatizace.
Vyskytne-li se závada, která trvale ovlivňuje provoz automatické klimatizace Climatronic,
budou po zapnutí zapalování všechny symboly na displeji ovládací a zobrazovací jednotky
klimatizace po dobu asi 15 sekund blikat.
Za jistých okolností dojde k vypnutí klimatizace, aniž by příčinou byla nějaká závada.
CL
IM
N
A
MA
CLI
IC
O
Okolní teplota je vyšší než 40 ˚C.
Okolní teplota je nižší než 3 ˚C.
Teplota chladicí kapaliny motoru je vyšší než 119 ˚C.
R
A.
B.
C.
A
10.
řídicí jednotka ventilátoru dochlazování?
řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu?
ovládací a zobrazovací jednotka klimatizace?
čidlo teploty v ovládacím panelu Climatronic?
IM
9.
Je-li teplota chladicí kapaliny vyšší než 99 ˚C.
Je-li tlak v okruhu chladicího prostředku vyšší než 1,6 MPa.
Jestliže sepne termospínač klimatizace - teplota chladicí kapaliny (+119 ˚C) F14.
T
R
RONIC
O
N
IC
CL
8.
?
Za jakých podmínek běží ventilátor chladicí kapaliny na 2. stupeň?
Řešení:
7.
je regulován řídicí jednotkou ventilátoru dochlazování.
je aktivován a regulován na základě vypočtené hodnoty řídicího napětí
řídicí jednotkou ventilátoru čerstvého vzduchu.
je možno kromě automatické regulace nastavit plynule i podle vlastní potřeby.
1. A.; 2. C.; 3. C.; 4. C.; 5. B.; 6. B., C.;
7. A., B.; 8. C., D.; 9. A., C.; 10. B., C.
6.
SP25-51
43
Download

V této učební pomůcce se Vám automatická