Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Dvouzdrojová lokomotiva řady 218
Výběr z návodu k obsluze
Úvod
Lokomotiva řady 218 je upravená lokomotiva řady 51E - 210,
doplněná o možnost provozu na nezatrolejovaných tratích. V
případě provozu mimo trolejový systém 25kV/50Hz je zdrojem
energie pomocný naftový spalovací motor - synchronní
čtyřpólový alternátor. Trakční alternátor je poháněn spalovacím
motorem, s nímž je spojen přes pružnou spojku. Alternátor
slouží k výrobě elektrické energie, z ní jsou napájeny veškeré
obvody hnacího vozidla. Lokomotiva je v tomto režimu
vybavena elektrickým přenosem výkonu, který je proveden jako
střídavě-stejnosměrný (AC/DC).
Základní technické údaje
Nejvyšší provozní rychlost 80 km/h
Jmenovitá hmotnost drážního vozidla (se 2/3 provozních hmot) 72 tun (+ 3 %, – 1 %)
Uspořádání dvojkolí B´o B´o Jmenovité napětí trolejového vedení 25 kV
Max. napětí trolejového vedení trvale 27,5 kV. Max. napětí trolejového vedení po dobu 6 min 29 kV
Min. napětí trolejového vedení trvale 19 kV. Min. napětí trolejového vedení po dobu 6 min. 17,5kV
Jmenovitý kmitočet 50 Hz
Trvalý výkon na hřídeli trakčních motorů při rychlosti v = 28,75 km/h 880 kW
Trvalá tažná síla na obvodu kol při rychlosti v = 28,75 km/h 107,5 kN
Hod. výkon na hřídeli trakčních motorů při rychlosti v = 27,90 km/h 977,4 kW
Hodinová tažná síla na obvodu kol při rychlosti v = 27,90 km/h 123 kN
Maximální tažná síla při rozjezdu (u = 0,27) 175 kN
Minimální poloměr projížděných oblouků při traťové rychlosti 120 m, při rychlosti do 10 km/h 90 m
Ovládací napětí 24V DC
Spalovací motor Caterpillar výkon nastavený na lokomotivě 384 kW
Jmenovité otáčky 1 800 min-1. Volnoběžné otáčky 650 min-1.
Maximální přeběhové otáčky 2 100 min-1.
Počet a uspořádání válců 6 v řadě.
Maximální měrná spotřeba při plném výkonu 215 g/kWh, při volnoběžných otáčkách 1,8 dm3/hod.
Tlak oleje při otáčkách 1 200 až 1 500 min-1 min. 400 kPa, při volnoběžných otáčkách min. 170 kPa
Startovatelnost bez použití předehřevu do teploty motoru -15 °C
Ostatní vybavení
Nabíjecí souprava nabíječ NB 3-6l 2kusy, s možností připojení jednoho nabíječe na vnější síť 230/400V - 50Hz
přes oddělovací transformátor
Seznam použitých zkratek
AC - Střídavý
AOL - Automatické odstavení lokomotivy /HKV/
DC - Stejnosměrný
EPV - Elektropneumatický ventil
ET - Elektronický tachograf
HKV - Hnací kolejové vozidlo
HP - Hlavní potrubí brzdy
HV - Hlavní vypínač
HW - Hardwarové (tvořené přístrojem, el. obvodem)
MS1 - První motorová skupina, trakční motory 051, 052
MS2 - Druhá motorová skupina, trakční motory 053, 054
PP - Pomocné pohony
PSM - Pomocný spalovací motor
ST1 - První stanoviště strojvedoucího
ST2 - Druhé stanoviště strojvedoucího
ROF - Rychlá ochrana filtru
ŘS - Řídící systém (A201)
TA - Trakční alternátor
TM1 - Trakční motor 1, trakční motor 051
TM2 - Trakční motor 2, trakční motor 052
TM3 - Trakční motor 3, trakční motor 053
TM4 - Trakční motor 4, trakční motor 054
TU - Trakční usměrňovač
Při posunu /jízdě/ neobsazené HDV jinak než vlastní silou musí být vypnuta akumulátorová
baterie!!!
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Tlakovzdušná a brzdová zařízení elektrické lokomotivy
Přetržení spojovacích hadic:
Přetržení jedné z hadic spojující podvozek se skříní se projeví při brzdění takto:
a) Při brzdění přímočinnou brzdou uniká vzduch do ovzduší a nebrzdí ani brzda na podvozku s neporušenou
hadicí.
b) Při brzdění samočinnou brzdou brzdíme jen podvozek s neporušenou gumovou hadicí.
Upozornění: účinek brzdění trakčního vozidla je poloviční!
c) Při zjištění přetržení hadice ihned zastavte a proveďte uzavření příslušných kohoutů. V případě přetržení
hadice u prvého podvozku uzavřete kohout V57/6 V57/7, V58/2.
V případě přetržení hadice u druhého podvozku uzavřete kohout V57/4, V57/8, V58/2.
Kohouty jsou na přístrojové desce strojovna 1 (pravá strana).
Pozor! Po uzavření kohoutů na přístrojové desce brzdí jak samočinná brzda, tak i přímočinná brzda u jednoho
podvozku tj. polovičním účinkem brzdění celé lokomotivy.
Výluka obou hlavních vzduchojemů:
Je možno vyřadit jeden, nebo oba hlavní vzduchojemy. Při uzavření jednoho nebo obou vzduchojemů je nutno
otevřít propojovací kohout V55/5 (propojí hlavní kompresor s napájecím potrubím). Kohout V55/5 je umístěn
ve strojovně 2 u kompresoru.
Zvukové návěstí:
Houkačka V35 a píšťala V36. Houkačka je ovládána nožním spínačem 677, (679) nebo přes relé výstupu AOL
(aktivní odstavení lokomotivy) 315. Píšťalu lze ovládat tlačítkem 681, (682) na pultu strojvedoucího.
Pohon sběrače a tlakovzdušného vypínače:
Při nedostatku vzduchu, doplnit vzduch do jímky V08 pomocným kompresorem V33 , napájeným z lokomotivní
baterie 830. Po zapnutí tlakovzdušného vypínače 006 (tlak v jímce hlavního vypínače je větší než 7 Barů) je
možné sepnutím EPV 376 zdvihnout sběrač k troleji.
Ostatní přístroje:
Rozvody k stykači ROF K1 (zkratovací), stykači topení, žaluziím chlazení pomocného spalovacího motoru. Je
nutné věnovat pozornost správné poloze vzduchových kohoutů.
Odvodnění vzduchového potrubí lokomotivy:
Vypouštění vody z hlavních vzduchojemů se provádí automaticky při zapnutí kompresoru nebo ze stanoviště
lokomotivy ovladačem 687, který ovládá EPV 691,692 a tyto pneumaticky řídí vypouštěcí ventily V63/1,V63/2.
Brzdové potrubí je odvodněno dvěma odkapnicemi V13/1, V13/2, které se odvodňují kohouty pod lokomotivou.
Potrubí hlavních vzduchojemů je odvodněno odkapnicí V14 . Přístrojový vzduchojem 120 l je odvodněn
kohoutem V64 ve strojovně. Pomocný vzduchojem 200 l je odvodňován pomocí zátky.
Kompresorové soustrojí:
Kompresorové soustrojí V01 s kompresorem 3DSK 100 je spojeno s mezichladičem v jeden celek.
Mezichladič se odvodňuje automaticky při každém zastavení kompresoru vlivem poklesu tlaku v mazacím
okruhu. Stejným způsobem je odvodněn kompresor. Porucha mazacího systému a ventilů kompresoru je
signalizována na zobrazovači diagnostiky vozidla. Tlak 1. stupně kompresoru je cca 0,2 MPa, při chodu
kompresoru je nutno kontrolovat tlak oleje.
Mazání okolků:
Intervalové mazání okolků maže první dvojkolí ve směru jízdy. Vzduch (970 kPa - 750 kPa) se přes uzavírací
kohout V62/7, V62/8 dostává do zásobníku maziva V73/1,V73/2 ,odkud vytláčí mazivo přes zpětný ventil
V75/1, V75/2 do dávkovací trysky V74/1, V74/2 nebo V74/3 ,V74/4 . Trysky ovládá tlakový vzduch, spouštěný
EPV 571, 572 upravený škrtičem (470 kPa) V27/3, V27/4 .
Mechanická brzda:
Mechanická brzda má 4 brzdové válce V11. Průměr válců je 10“. Vysunutí pístnice je asi 70 – 90 mm.
Kontrola pomocného kompresoru:
K mazání kompresoru Jikov se používá olej AD-M9 (AF), Náplň oleje je asi 0,15 l. Ke kontrole slouží měrka,
která je zašroubovaná ve víku odvzdušnění kompresoru. Sníží-li se výkon kompresoru, bývá příčina v
znečištěných ventilech nebo v zapečených kroužcích.
Pomocným kompresorem dosáhneme tlaku 0,8 MPa přibližně za 10 minut při jmenovitém napětí baterie 24 V.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Plnění paliva do palivových nádrží HKV
1. Lokomotiva je vybavena jedním plnícím hrdlem palivové nádrže na pravé straně lokomotivy.
1 - Uzamykatelná dvířka prostoru s plnícím hrdlem
palivových nádrží.
2 - Stupnice palivoměru.
Stav v palivové nádrži je zobrazován na displeji a na
palivoměru u plnícího hrdla.
Palivoměr je funkční pouze při zapnuté baterii HKV.
Celkový objem nádrží je 400 litrů.
3. Při plnění paliva musí obsluha sledovat palivoměr u
plnícího hrdla. Palivoměr má zelené pole, které zobrazuje v
procentech 25, 50, 75 a 100 % stav paliva v nádrži u plnícího
hrdla.
4. Při plnění paliva je nutné, aby obsluha při dosažení 75 až
100 % vyčkala, na vyrovnání hladiny v palivových nádržích.
Obrázek 2: Plnící hrdlo palivových nádrží a palivoměr
1 - Palivoměr
2 - Plnící hrdlo palivových nádrží
Uspořádání ovládacích prvků.
Přístrojová skříň BPS8m je umístěná pod přední kapotou na levé straně vozidla, vedle kabiny strojvedoucího.
1 - odpojovač baterie - 836
2 – jističe nestabilizované sítě 24V - 847, 848
3 - jistič pom. kompresoru - 193
4 - jistič výstupu nabíječe 1- 854
5 - jistič výstupu nabíječe 2 - 855
6 - jistič vstupu stabilizátoru 24V - 856
7 - přepínač provoz/porucha stabilizátoru 24V - 859
8 - přepínač napájení nabíječe 2 - 247
9 - jistič nabíječe 2 z cizího zdroje - 227
10 - jističe výstupů měniče 241 230V/50Hz - 237, 238,
239
11 - jističe přístrojů napájených před odpojovačem 831,
834, 861 baterie, podpěťová relé 833, 850
12 - jistič napájení a ovládání klimatizace 864, 866
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Stanoviště 1
1 - Ovládání radiostanice, klimatizace, odpojovače baterie, osvětlení strojoven, předehřevu vody.
2 - Voltmetr trolej. napětí, zobrazovač diagnostiky A204, lampička, kontrolka KBSE.
3 - Tlakoměry hlavních jímek a průběžného potrubí a brzdových válců, kontrolky.
4 - Panel ovladačů.
5 - Směrová a jízdní páka kontroléru.
6 - Brzdiče.
Stanoviště 2
1 - Ovládání radiostanice, vlakového topení, KBSE předehřevu vody.
2 - Voltmetr trolej. napětí, zobrazovač diagnostiky A204, lampička, kontrolka KBSE.
3 - Tlakoměry hlavních jímek a průběžného potrubí a brzdových válců, kontrolky.
4 - Panel ovladačů.
5 - Směrová a jízdní páka kontroléru.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Stanoviště 1, ovládání radiostanice, klimatizace, odpojovače baterie, osvětlení strojoven.
1 - Ovladač odpojovače baterie 835
VYP - vypnuto,
PROVOZ - zapnuto
ZAP - nearetovaná poloha,
Ovladač 835 spíná elektrický pohon odpojovače
baterie 836.1. V poloze PROVOZ je dán signál
řídicímu systému A201 o požadavku na sepnutí
odpojovače baterie 836. V nearetované poloze
ZAP je přivedeno napětí na časovač 837, který
překlene dobu natažení a sepnutí odpojovače a na
časovač 838, jenž zajišťuje sepnutí odpojovače po
dobu, než převezme jeho kontrolu řídicí systém
A201. Vypnutí odpojovače 836 řídí systém A201.
Nelze vypnout baterie, pokud nejsou přepojovače
směru v „0“
2 - Spínač osvětlení strojoven 623
0 Vypnuto
1 Osvětleno u přístrojové skříně BPS6m – přední strojovna
2 Osvětleno u naftového motoru strojovna – přední strojovna
3 Osvětlená celá přední strojovna
4 Osvětlené obě strojovny
5 Osvětleno u přístrojové skříně BPS7m – zadní strojovna
6 Osvětleno u kompresoru – zadní strojovna
7 Osvětlená celá zadní strojovna
3 - Spínač ohřevu vody naftového motoru 354
a kontrolka signalizace 1355. Stykač ohřevu naftového motoru 356 sepne topné těleso 294, které je řízeno
termostatem 355 a to v závislosti na teplotě chladicí kapaliny. Ohřev chladicí kapaliny naftového motoru je
možný jak v režimu „25kV/50Hz“ tak i „POMOCNÝ MOTOR“. Sepnutí stykače ohřevu 356 povoluje ŘS A201.
4 - Kontrolka zapnutí ohřevu vody naftového motoru 1355
5 - Ovládací skříňka VO67 534
6 - Konektor mikrotelefonu radiostanice
7 - Reproduktor 1ST 547
8 - Řídící jednotka klimatizace 867
Klimatizační jednotka 865 je umístěná na střeše kabiny, jistič
napájení klimatizace 864 a jistič ovládání klimatizace 866
jsou v přístrojové skříni BPS8m,
Jističe topení stanoviště a rozmrazovačů oken.
Řadič topení stanoviště je umístěn v zadní strojovně vedle
přístrojové skříně BPS7m a je přístupný ze strojovny. Na
předním panelu jsou umístěny jističe topných těles
napájených ze stejnosměrné sítě 300V
Klimatizaci používat výhradně při zapnutém HV, či NM
tedy, když běží nabíječe. Neplatí to pro krátkodobé
„stahovačky“ - klimatizace je nastavena tak, aby fungovala,
když je napětí baterie větší než 25,5V, v případě, že klesne
pod tuto hodnotu, tak se klimatizace sama vypne a naopak,
zapne se, až když napětí baterie stoupne nad 26,5V.
Klimatizací lze ovládat i topení na stanovišti podle termostatu
na ovládacím panelu klimatizace na pultě 1.
Pro zapnutí klimatizace je nutné přepnout spínač „Topení
stanoviště“ do polohy „A“, popř. tlačítkem „zap“ na
ovládacím panelu (první zleva). Tlačítky „modrá/červená“ se
nastavuje požadovaná teplota a pro funkci s topením
stanoviště je nutné klimatizaci tlačítkem „ “ (druhé z leva)
na ovládacím panelu přepnout tak, aby nad tlačítkem byl nápis „auto“. Zda klimatizace chladí/topí signalizuje
modrá/červená LED na ovládacím panelu vlevo od displeje teploty.
Intenzita foukání klimatizace se nastavuje tlačítkem „větráček“ (druhé zprava).
Upozornění: kompresor klimatizace nabíhá cca 20 až 60 sekund po zapnutí klimatizace.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Stanoviště 1, panel ovladačů a mikrotelefonu.
1 - Spínač rozmrazovačů oken 265
(poloviční nebo celý výkon) Topné trubice 260,261 (262,263)
jsou pod čelními okny a napájeny z řadiče topení 251. V řadiči
BK RT1 jsou i jističe napájení rozmrazovačů.
2 - Spínač topení odvodnění vzduchojemů 687
3 - Spínač topení a klimatizace stanoviště 264
Poloha A (automatika) - je zapnutá klimatizační jednotka 865,
a jednotlivá elektrická topidla 252, 253, 254, 255 (maximální
povrchová teplota je kontrolována termostaty 267, 268, 269,
270) a ventilátorky 256, 257, 258, 259. Je-li požadavek na
chlazení, je zablokováno topení a opačně. Do ovládání je
zařazen spínač modulu A307/6 umožňující ŘS A201 snížit
odběr proudu z akumulátoru na nezbytně nutnou dobu v
případě nutnosti (např. při startu naftového motoru, či při
poruše jednoho z nabíječů). V poloze ovladače 264 „RUČNĚ“ je klimatizace vypnutá.
Výkon topidel je určován podle polohy ovladače 264. Poloha: I - 33%, II - 66%,III - 100%.
4 - Spínač osvětlení stanoviště 621 tři stupně - plné, snížené na ½ a nouzové osvětlení.
5 - Mikrotelefon radiostanice 545
Stanoviště 1, panel ovladačů
1 - Tlačítko „STOP“ 343
slouží k vypnutí hlavního vypínače anebo k zastavení
spalovacího motoru. Po použití, zůstane zaaretováno, pro
uvolnění je třeba pootočit!
2 - Spínač řízení 320 má vyjímatelnou kličku, má dvě polohy.
VYP - vypnuto, ZAP - zapnuto
3 - Volič režimu napájení 324 má pět poloh:
start NM - nearetovaná poloha, start spalovacího motoru
NM - napájení lokomotivy ze spalovacího motoru
0 - vypnuto
25kV - napájení lokomotivy z trakčního trolejového vedení
zap HV - nearetovaná poloha, zapnutí hlavního vypínače
Lze i za jízdy přepínat. HV lze vypnout i tímto spínačem.
Přednostně se používá tento spínač.
4 - Nepoužito
5 - Spínač ventilátorů 274 má tři polohy:
VYP - nearetovaná poloha,
A – automatika (základní poloha),
R – ručně- požadavek maximální chlazení.
Musí být zapnut ovladač řízení 320 (321).
Ventilátory pracují v závislosti na proudu TM, na teplotě
transformátoru a teplotě chladičů měničů. Je-li teplot
>50°C,sepne termostat 015.17 a ventilátor přejde na
dochlazování. Motory ventilátorů 215, 216 jsou napájeny z měničů pomocných pohonů 220 přes jističe s 221,
222 - 125A. Vypnutí jističe je zobrazeno na zobrazovači A204 (A205)
6 - Spínač kompresoru 278 (279) má čtyři polohy:
VYP - vypnuto, A - automatika (základní poloha), R - ručně, PK - pomocný kompresor (jen 1 st.).
V „A“ je kompresor 217 ovládán tlakovým spínačem 277 (vypíná při 0,97 MPa) a přeotáčkovou ochranou 281
(alnico). Motor hlavního kompresoru 217 je napájen z měniče pomocných pohonů 220 přes jistič 223 - 125A a
ovládán řídicím systémem A201. Vypnutí jističe je zobrazeno na zobrazovači A204 (A205).
Motor pomocného kompresoru 190 je napájen přes jistič 193 - 80A a stykač 192 ze sítě 24V DC. PK vypíná
tlakový spínač 191 při tlaku vzduchu 0,97 MPa. Doba nepřetržitého chodu je omezena na 30 minut
7 - Spínač sběrače 322 má dvě polohy:
0 - sběrač stažen, 1 - sběrač zvednut
Pro zvednutí sběrače platí:
- ovladač diagnostiky 329 v poloze 1,
- ovladač řízení 320 (321) v poloze 1,
- ovladač volby režimu 324 (325) v poloze 25kV,
- zapnutý hlavní vypínač,
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
8 - Spínač návěstních světel 606 (607) - musí být zapnut ovladač řízení 320 (321).
0 Vypnuto - návěstní osvětlení na vozidle
P Posun - Spíná přední pravé bílé, přední levé bílé, zadní pravé bílé, zadní levé bílé
Z. V. Začátek vlaku - Spíná přední pravé bílé, přední levé bílé, horní světlo
L. V. Lokomotivní vlak - Spíná přední pravé bílé, přední levé bílé, horní, zadní pravé a zadní levé červené
STŮJ! Stůj, zastavte všemi prostředky - Spíná přední levé červené, zadní levé červené
K.V. 1 Konec vlaku - Zapíná zadní pravé červené a zadní levé červené světlo, podle směru jízdy
K.V. 2 Konec vlaku - Zapíná zadní pravé červené a zadní levé červené světlo, podle směru jízdy
O.V. Obsazené hnací vozidlo - Zapíná přední pravé bílé a zadní pravé bílé světlo.
9 - Spínač stěračů 661
Motorky stěračů 664, 665 (672, 673) jsou dvourychlostní. Ovladače 661 (669), mají kromě nulové (doběhové
polohy), ještě dvě polohy stálého chodu a polohu cyklování. Dále se stěrače dají ovládat ještě tlačítkem 663
(671). Po použití tlačítka provedou stěrače jedno setření.
10 - Spínač reflektorů 614
Stanoviště 2, ovládání radiostanice, KBSE, vlakového topení.
1 - Ovládací skříňka radiostanice VO67 544
2 - Reproduktor radiostanice 548
3 - Spínač KBS-E 523
přes polohu START (signalizuje bílá kontrolka) se
navolí příslušné ovládací stanoviště. Zařízení je
možno vybavit tlačítky 531, 532 (533, 534) nebo
jízdní pákou kontroléru 335.4 (336.4)
4 - Kontrolní žárovka START KBS-E 524
5 - Volič režimu topení 1500V-3000V 703
má tři polohy
1500V - volba napětí 1500V/50Hz pro topení vlaku,
0 - není zvoleno napájecí napětí
3000V - volba napětí 3000V/50Hz pro topení vlaku
Nastavením ovladače 703, je řídicím systémem
A201 ovládán výkonový přepojovač 701 (3000V/1500V). Přepojovač 701 má pouze 2 polohy: „1500V“ a
„3000V“, nemá nulovou polohu.
6 - Spínač topení vlaku 709 - pouze stanoviště č. 2 a je možné použít jen při režimu 25kV/50Hz. Spínač 709 je
ovládán odnímatelnou kličkou 0 – vypnuto, I – zapnuto V poloze I - zapnuto nejde klička vyjmout.
Zapnutím spínače 709 - vlakové topení, je dán požadavek na sepnutí stykače 710. Stykač vlakového topení
710 a přepojovač 701 jsou ovládány pomocí spínačů koncových stupňů A301. Spínač A301/1 ovládá polohu
3000V, spínač A301/2 ovládá polohu 1500V, spínač A301/3 spíná EPV 710.2 stykače 710 topení vlaku.
Stanoviště 2, panel ovladačů.
1 - Tlačítko „STOP“ 344 dtto 1st.
2 - Spínač řízení 321 dtto 1st.
3 - Volič režimu napájení 325 dtto 1st.
4 - Nepoužito
5 - Spínač ventilátorů 275 dtto 1st.
6 - Spínač kompresoru 279 dtto 1st.
7 - Spínač sběrače 323 dtto 1st.
8 - Spínač návěstních světel 607 dtto 1st.
9 - Spínač stěračů 669 dtto 1st.
10 - Spínač reflektorů 615 dtto 1st.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Stanoviště 1 a 2, Zobrazovač diagnostiky, voltmetr trolejového napětí.
1 - Voltmetr trolejového natětí 100 101
2 - Zobrazovač ST1 A204 A205
3 - Kontrolní žárovka KBS-E 1ST 525 526
4 - Osvětlení JŘ. 637 638
Stanoviště 1 a 2, panel kontrolek a tlakoměrů.
1 - Kontrolní žárovka 319.1 (319.2)
2 - Kontrolní žárovka 451 (452)
3 - Kontrolní žárovka 318.1 (318.2)
4 - Kontrolní žárovka 881 (882)
5 - Kontrolní žárovka 841 (842)
6 - Kontrolní žárovka 883 (883)
7 - Dvojitý tlakoměr V40/1 (V40/2)
8 - Tlakoměr V41/1 (V41/2)
9 - Spínač ventilátorku 653 (653)
10 - Spínač osvětlení přístrojů 630 (634)
11 – Regulátor osvětlení přístrojů 631 (636)
Stanoviště 1 a 2, tlačítka součást panelu kontroléru
1 - Tlačítko impuls stěrače 663
2 - Tlačítko ruční pískování 573
3 - Tlačítko bdělost KBSE 531
Stanoviště 1 a 2, kontrolér.
1 - Směrová páka kontroléru 335.1 336.1
2 - Jízdní páka kontroléru 335.2 336.2
Jistící prvky ve svorkovnici XL 1
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Ovladače DIAGNOSTIKA, HAVARIJNÍ SPÍNAČ a VÝLUKA MS ve skříni svorkovnice XL1 na stanovišti.
1 - Ovladač DIAGNOSTIKA 329
2 - Ovladač VÝLUKA MS 328
I – výluka první motorové skupiny,
0 – obě motorové skupiny zapnuty,
II – výluka druhé motorové skupiny
Poruchová jízdou se rozumí jízda s vyřazením z funkce prvé motorové skupiny (tj. prvního a druhého
trakčního motoru), nebo druhé motorové skupiny (tj. třetího a čtvrtého trakčního motoru).
Odpojení motorové skupiny je vždy dvoupólové - první motorová skupina, vypnutý režimový přepojovač 011 a
směrový přepojovač 031. Druhá motorová skupina, vypnutý režimový přepojovač 012 a směrový přepojovač
032. Trakční usměrňovač na vyloučené motorové skupině je blokován. Nevyloučená motorová skupina
pracuje normálně. Pro tažení lokomotivy nutno vyřadit směr.
3 - Ovládač 327 „HAVARIJNÍ SPÍNAČ“
V provozu HKV musí být v základní poloze „0“. Ovládač 327 umožní vypnutí el. obvodů HDV pokud dojde k
poruše (havárii, přepojovače nedojedou do kontrolované polohy, zůstanou v mezipoloze) směrových
přepojovačů 031, 032 nebo režimových přepojovačů 011, 012. Přepnutím ovladače 327 do polohy „HAVÁRIE“
přestane ŘS A201 kontrolovat polohy přepojovačů a povolí vypnutí odpojovače baterie 836.
Jističe ventilátorů a kompresoru, umístěny ve skříni usměrňovače pomocných pohonů 220, strojovna 2.
1 - Jistič motoru kompresoru 223
2 - Jistič motoru ventilátoru MS1 221
3 - Jistič motoru ventilátoru MS2 222
Jističe přístrojů napájených ze stejnosměrné sítě 300V, umístěné ve skříni usměrňovače pomocných pohonů
220, strojovna 2.
Popis:
1 - Dvoupólový jistič třífázového střídače 225
2 - Dvoupólový jistič pom. ohřevu PSM 292
3 - Dvoupólový jistič jednofázového měniče 1/2 241
4 - Dvoupólový jistič jednofázového měniče 1/2 241
5 - Dvoupólový jistič topení stanoviště 235
6 - Dvoupólový jistič rozmrazovačů oken 236
7 - Dvoupólový jistič nabíječe 1 232
8 - Dvoupólový jistič nabíječe 2 233
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Ovládání lokomotivy - společná pro oba režimy napájení:
1. Na lokomotivě musí být zapnuté všechny jistící a ochranné prvky ve svorkovnici XL1, přístrojové skříni
BPS8m a ve skříni 220 usměrňovače pom. pohonů.
2. Ovladač odpojovače baterie 835 sepnout přes polohu PROVOZ do nearetované polohy ZAP.
Stav odpojovače je signalizován na pultech svitem žárovek 841 (842), je i zobrazen na A204 (A205).
3. Zapnout ovladač řízení 320 (321) dle stanoviště klíčkem do polohy ZAP.
4. Ovladačem režimu napájení 324 (325) navolit 25kV/50Hz nebo spalovací motor (DIESEL).
Část ovládání lokomotivy pro napájení z troleje 25kV / 50Hz: Podmínky pro zapnutí HV
Nesmí být
Musí být:
závažná porucha řídicího systému A201
zvoleno řídící stanoviště
závažná porucha systému HW ochran a měření A202 páka kontroléru zadávající tažnou sílu v „0“
zvolen režim diagnostika
uzavřeny dveře strojoven
detekován zásah HW ochran v režimu "25kV/50Hz"
aktivní Bucholtzovo relé
přehřátí transformátoru
rozepnuté relé 315 aktivního odstavení vozidla
sepnuto některé z aretovaných
vypínacích tlačítek „STOP“ 343 (344)
sepnutý stykač alternátoru 010
a) Otevřít kohoutek sběrače.
b) Ovladačem 278 (279) zapnout pomocný kompresor
Tlakový spínač 191 (po dosažení tlaku vzduchu 0,97 MPa) vypíná pomocný kompresor 190.
Hlavní vypínač lze zapnout, je-li tlak vzduchu ve vzduchojemu sběrače V08 >0,8 MPa.
c) Režimový ovladač 324 (325) přepnout do nearetované polohy ZAP HV.
d) Zapnout ovladač sběrače 322 (323) – podmínkou je zapnutý hlavní vypínač 006.
e) Na zobrazovači A204 (A205) se zobrazí ikona zvednutého sběrače.
f) Trakční voltmetr 100 (101) a zobrazovač zobrazují trolejové napětí.
g) Přepnout ovladač kompresoru 278 (279) do polohy „A“
Část ovládání lokomotivy pro napájení z pomocného spalovacího motoru / alternátoru
Spouštění spalovacího motoru a jeho chod je řízen regulační jednotkou BK RN1 řídicího systému A201. Start
motoru - krátkodobým podržením ovladače 324 (325) aktivního stanoviště v poloze Start NM. (Nedržet po
celou dobu startu). Pokud se obvod uzavře přes kontakty AOL relé 316, rozpínací tlačítka STOP 343 (344) a
kontakt HW ochran A202 sepne se relé chodu spalovacího motoru 353. Následně sepne relé startu 350 a
pomocí startéru 199, roztočí spalovací motor na startovací otáčky (400 ot/min), po rozběhu je spouštěč
pomocí relé startu 350 odpojen.
Po dobu startu odpojí řídicí systém A201: relé 624.1 - osvětlení strojovny, A307 - chod klimatizace.
Nízký stav paliva v nádržích
Je-li paliva v nádržích pod hodnotou 2,6%, indikovanou na zobrazovačích A204 (A205), poběží PSM až do
úplného spotřebování paliva, ale při zastavení PSM není při tomto stavu paliva v nádržích povolen start PSM.
Spouštění spalovacího motoru: Podmínky pro start pomocného motoru
Nesmí být
Musí být:
závažná porucha řídicího systému A201
zvoleno řídící stanoviště
závažná porucha systému HW ochran a měření A202 páka kontroléru zadávající tažnou sílu je v „0“
zvolen režim diagnostika
uzavřeny kapoty
použito tlačítko STOP 344.3 (343.3)
hladina chladicí kapaliny je v mezích A31
sepnuto relé chodu naftového motoru
aktivní obvody AOL 316
sepnutá cívka stopmagnetu 351
zjištěn zásah HW ochran v režimu "pomocný motor“
nízký stav paliva
a) Navolit režimový ovladač 324 (325) do polohy „DIESEL“.
Vyčkat doplnění tlaku v rozvodu tlakového vzduchu pro stykač ROF na 0,5 MPa - doběh pom. kompresoru.
b) Poté jej přepnout do nearetované polohy START, po uvolnění proběhne start PSM řízený ŘS A201.
d) Přepnout ovladač kompresorů 278 (279) do polohy „A“
V režimu DIESEL je ovládán pom. kompresor ŘS A201.
Je možný pouze jeden režim napájení HKV a funkce nepoužitého režimu jsou blokovány. V obou režimech
napájení je zapnutí ohřevu chladicí kapaliny „PŘEDEHŘEV VODY“ a v obou režimech napájení je na provozní
obrazovce diagnostického systému zobrazován ukazatel množství paliva v nádržích.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Změna režimu napájení Z režimu „25kV“ na „DIESEL“a opačně
Případně doplnit tlak v jímkách na maximální hodnotu 0,97 MPa. Ovladačem 278 (279) kompresor poloha „R“.
Spínačem 324 (325) vypnout HV /stopnout diesel – poloha „0“. Případně možno tlačítkem 343 (344). (Pozor
na aretaci!) Ovladačem 324 (325) „REŽIM“ zvolit režim „DIESEL“/ 25kV,
Podle velikosti předchozí zátěže vyčkat několik minut při volnoběžných otáčkách PSM na snížení a
vyrovnání teplot v PSM a až pak zastavit PSM!!!
Změna stanoviště nelze provést za pohybu HDV.
Pískování:
Pískována jsou přední kola prvního podvozku ve směru jízdy. Stisknutím tlačítka 573,(574) nebo použitím
nožního pedálu 575, (576), pravý pedál pod pultem strojvedoucího, který spouští impulsní pískování.
Pískování je provedeno tlakem vzduchu 0,7 – 0,97 MPa. Pro pískování jsou na pneumatické přístrojové desce
umístěny tyto přístroje: kohout V57/5, škrtič V26/2, elektropneumatické ventily 577,578 a ventily pískovačů
V28/1,V28/2. Nad podvozky 1 a 4 osy, hlavního rámu jsou umístěna pískovací kolena V32/1, V32/2, V32/3,
V32/4.
V případě, že je pískování ovládáno nožními pedály, je navíc do obvodu zapojen kontakt rychloměru s funkcí
impulsního pískování. Informace o použití pískovacího zařízení je následně zobrazena na displeji A204
(A205).
Elektronické ochrany a měření A202 - BK EOM 1
Detail umístění tlačítek „RUŠENÍ OCHRAN“ na obou stanovištích 666A (666B).
Modul elektronických ochran a měření A202 je plně elektronické zařízení, jež
nevyžaduje obsluhu a údržbu. Skříň elektroniky A202 je umístěná v pultu ST1.
Modul elektronických ochran a měření A202 zpracovává veškeré potřebné hodnoty
signálů pro ovládání a řízení HKV a při jejich překročení zajistí varování obsluhy
HKV. V závažných případech vypne HV nebo zastaví PSM, případně vypne stykač
alternátoru 010. Výstupní spínače A202 zůstanou rozpojeny i po odeznění poruchy
nebo stavu, který způsobil jejich aktivaci a dále blokují zapnutí HV nebo start PSM.
Odblokování pro obnovení funkcí HKV proveďte stiskem tlačítka 666A (666B)
„RUŠENÍ OCHRAN“.
Odstavení lokomotivy z provozu
1) Směrovou páku přestavte do nulové polohy.
2) Ovladač kompresoru 278 (279) přepněte ovladač do polohy „VYP“.
3) Do nulové polohy přepněte ovladač topení stanoviště 264, rozmrazování oken 265, vlakového topení 709.
4) Vypněte hlavní vypínač/stopněte PSM spínačem Režim 324(325) do polohy „0“, případně aretovaným
tlačítkem „STOP“ 343, (344).
5) Ovladač sběrače 322 (323) přestavte do polohy „0“.
6) Vypněte spínač řízení 320 (321) do polohy „0“.
7) Rukojeť brzdiče DAKO BS2 (V20/1 V20/2) přestavte do závěrné polohy a klíčem rukojeť uzamkněte.
8) Zajistit proti ujetí podle předpisů provozovatele dráhy.
9) Vypněte ovladač odpojovače baterie 835.
10) Vypusťte sraženou kapalinu ze vzduchojemů a odkapnic V13/1,V13/2,V14.
11) Vypněte ovladač odpojovače baterie 835.
Pozor! Při odstavení lokomotivy v obou režimech napájení, během vypínání dojde samočinně k vyřazení
směru a rozpojení trakčních obvodů, přepnutím řadičů směru 031, 032 do nulové polohy a přepnutím voličů
napájení trakčních obvodů 011, 012 do nulové polohy a tím k rozpojení trakčních obvodů.
Nabíjení baterie
Lokomotiva je vybavena dvěma statickými nabíječi, napájenými ze DC sítě 300V, nevyžadují žádnou obsluhu.
Poruchu nabíječe indikuje piktogram porucha - žlutý, v diagnostickém menu lze dohledat nefunkční přístroj. V
činnosti jsou oba nabíječe 245, 246. Ovládací napětí 24V DC, je zajišťováno stabilizátorem 857 (stabilizace a
galvanické oddělení sítě 24V od akumulátorové baterie 830). Nabíječe 245 a 246 slouží k nabíjení
akumulátorové baterie 830. Nabíječ 245 je jištěn jističem 232 v usměrňovači 220 pomocných pohonů. Nabíjí
pouze z výstupu primárního měniče pomocných pohonů v usměrňovači 220. Nabíječ 246 je jištěn jističem 233
v usměrňovači 220 pomocných pohonů. Nabíjí jak z výstupu primárního měniče pomocných pohonů, tak i přes
ovladač z cizího zdroje 247, v rozvaděči BPS8m. Při nabíjení ze zásuvky veřejné sítě 230/400 V 50Hz je
přepnout do polohy cizí zdroj. Zásuvka cizího zdroje 226 je jištěna jističem 227 a napájí oddělovací
transformátor 228. Je možno nabíjet ze zásuvky 230V/10A nebo třífázové 400V/16A.
Stabilizátor 857 zajišťuje napětí 24V DC, ve svorkovnici XL1 (na stanovišti) ukazuje voltmetr 885 napětí
baterie. Ovladač provoz-porucha stabilizátoru 859 (v rozvaděči BPS8m - levá strana přední kapoty) má tři
polohy: PROVOZ, 0 – vypnuto, PORUCHA. Poloha porucha umožňuje chod lokomotivy přímo z nabíječů bez
stabilizátoru. Dostávají informaci o poruše přes kontakty 13 -14 přepínače 859 a zajišťují snížené napětí.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Pro případný posun jiným HKV, při přípravě na přepravu, vždy zkontrolovat vyřazení směru na
zobrazovači A204 (A205) - postup:
Zapnout ovladač 835 ODPOJOVAČ BATERIE,
Zapnout SPÍNAČ ŘÍZENÍ 320 (321) a po inicializaci ŘS A201 a diagnostiky A203 na stanovišti zvoleném
spínačem řízení kontrolujeme tlačítky na zobrazovači:
1) stisknutí tlačítko MENU
2) stisknutí Bin. vstupy A203
3) Pokud nesvítí obrazovka XO9 stlačíme tlačítko XO9 a opětovně stlačíme MENU
4) Zkontrolujeme svícení modré signalizace u přepojovačů směrů 1.MS a 2.MS v „0“
5) Na ostatních obrazovkách máme signalizaci
6) Tlačítky „MENU“ a „0-D-T“ provedeme návrat do
dalších stavů např X11
základní obrazovky
V případě poruchy ovládání HKV, například vypnutí odpojovače baterie 836 mechanickým tlačítkem na
odpojovači, vypnutím jističe 834 napájení pohonu odpojovače baterie nebo vypnutí některého z jističů řízení
304, 272 je NUTNÉ opakované zapnutí a řádné vypnutí spínačem 835 - ODPOJOVAČ BATERIE !!!
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Porucha ŘS A201 - nouzové odtažení vozidla
V případě poruchy ŘS A201 a nutnosti odtažení HDV je nutno zajistit rozpojení obvodu trakčních motorů. To
proveďte odpojením (a zajištěním proti náhodnému dotyku s okolními kovovými částmi) vodiče 017 na svorce
[-1], vodiče 018 na svorce [q1] trakčního usměrňovače 020 a odpojením (a zajištěním proti náhodnému dotyku
s okolními kovovými částmi) vodiče 033 na svorce [-2], vodiče 034 na svorce [q2] trakčního usměrňovače 020
v zadní strojovně. Svorka [q1] a [-1] je na straně usměrňovače 020 ve strojovně u ventilátoru, svorka [q2] a [-2]
je na straně usměrňovače 020 ve strojovně u kompresoru.
Pro bezpečné odtažení HKV musí být dodržen postup rozpojení trakčních obvodů!
Svorkovnice trakčního usměrňovače 020 pro MS1
přístupná ze strojovny 2, z prostoru od ventilátoru bočními dveřmi.
Svorka [q1] trakčního usměrňovače 020 s vodičem 018. Rozpojit pro
tažení HKV jiným vozidlem při poruše ŘS A201 a-nebo při poruše
ovládání trakčních obvodů (např. porucha elektrického pohonu
přepojovačů 031, 011), kdy není možno zaručit rozpojení obvodů TM
řídicím systémem.
Po rozpojení svorky [q1] zajistit konec vodiče 018 proti dotyku s okolními
kovovými částmi!
Svorkovnice trakčního usměrňovače 020 pro MS1.
Pohled na svorkovnici trakčního usměrňovače MS1 v zadní strojovně z
prostoru od ventilátoru.
Svorka [-1] trakčního usměrňovače, od této svorky odpojit vodič 017 a
zajistit jej proti náhodnému doteku se svorkou stahovací páskou.
Svorkovnice trakčního usměrňovače 020 pro MS2. Pohled na svorkovnici
trakčního usměrňovače MS2 v zadní strojovně z prostoru od kompresoru.
Svorka [-2] trakčního usměrňovače, od této svorky odpojit vodič 033 a
zajistit jej proti náhodnému doteku se svorkou stahovací páskou.
Svorkovnice trakčního usměrňovače 020 pro MS2
přístupná ze strojovny 2, z prostoru od kompresoru čelními dveřmi.
Svorka [q2] trakčního usměrňovače 020 s vodičem 034. Rozpojit pro
tažení HKV jiným vozidlem při poruše ŘS A201 a-nebo při poruše
ovládání trakčních obvodů (např. porucha elektrického pohonu
přepojovačů 032, 012), kdy není možno zaručit rozpojení obvodů TM
řídicím systémem.
Po rozpojení svorek [-2] a [q2] zajistit konce vodičů 033 a 034 proti dotyku
s okolními kovovými částmi!
Pro zajištění vodičů 017, 018, 033 a 034 v bezpečné poloze jsou v kufru s
nářadím umístěny stahovací pásky.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Základní obrazovky
Režim „25 kV“
Popis: 1 - Režim napájení HKV. 2 - „SBĚRAČ ZVEDNUT“. 3 – „VYPÍNAČ ZAPNUT“. 4 - „1.MS POVOLENÁ“.
5 - „ 2.MS ZAKÁZÁNA“. 6 - Zvolené napětí pro vytápění vlakové soupravy. 7 - STAV NAFTY udává stav
paliva v nádržích HKV v procentech 100% = 400 l. 8 - „PÍSKOVÁNÍ V ČINNOSTI". 9 - „RUČNÍ BRZDA
UTAŽENA“. 10 - Datum a čas. 11 -TROLEJOVÉHO NAPĚTÍ zobrazuje napětí troleje v Kv. 12 – TAŽNÁ SÍLA
Ft [%] požadovaná tažná síla. 13 - TRAKČNÍ PROUD 1. MS. 14 - TRAKČNÍ PROUD 2.MS, poruchový stav
(nadproud). 15 - Zapnut první shunt. 16 - ŽLUTÉ poruchy. 17 – Volba MENU.
Režim „Diesel“
Popis: 1 - Režim napájení HKV. 2 - „SBĚRAČ ZAKÁZÁN“. 3 – „VYPÍNAČ ZAPNUT“.
4 - „1.MS POVOLENÁ“. 5 - „ 2.MS ZAKÁZÁNA“. 6 - TEPLOTa VODY. 7 - STAV NAFTY udává stav paliva v
nádržích HKV v procentech 100% = 400 l. 8 - „RUČNÍ BRZDA UTAŽENA“. 9 - Datum a čas 10 - OTÁČKY
NAFTOVÉHO MOTORU. 11 - TAŽNÁ SÍLA Ft [%] zobrazuje požadovanou tažnou sílu.12 - TRAKČNÍ PROUD
1. MS. 13 - TRAKČNÍH PROUD 2.MS., poruchový stav (nadproud). 14 - Zapnut první shunt. 15 - Piktogram
ŽLUTÉ poruchy. 16 - Piktogram ČERVENÉ poruchy. 17 – Volba MENU.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
ČERVENÉ poruchy / takto označujeme stavy, které bezprostředně způsobí vypnutí HV, stopnutí PSM, či
vypnutí stykače alternátoru. Jedná se o závažné informace, tyto poruchy mají bezprostřední vliv na
bezpečnost provozu a funkce HKV / – na displeji je zobrazen ČERVENÝ piktogram s nápisem STOP a je
generován akustický signál. Dojde k uložení tohoto signálu do paměti, přičemž při plné paměti, je smazán
nejstarší záznam. Z paměti lze tyto poruchy zobrazit pomocí okna Historie poruch – ČERVENÉ. ČERVENÝ
piktogram a akustický signál je aktivní až do potvrzení obsluhou tlačítky „8“ nebo „9“. Tímto dojde k vypnutí
akustického signálu a současně k přechodu do okna ČERVENÉ poruchy, kde jsou zobrazeny poruchy, které
byly aktivní v době od rozsvícení piktogramu do doby stisku výše zmíněných tlačítek, nebo jsou stále aktivní.
ŽLUTÉ poruchy / takto označujeme stavy, které bezprostředně nezpůsobí vypnutí HV, stopnutí PSM, či
vypnutí stykače alternátoru, jsou předány obsluze k posouzení.
Jedná se o méně závažné informace o sníženém izolačním stavu, nízkém stavu paliva v nádržích, poruše
jednotlivých nabíječů, signalizace prvního stupně sepnutí Bucholtzova relé, poruše topení stanoviště, tyto
poruchy nemají bezprostřední vliv na bezpečnost provozu a funkce HKV / – na displeji je zobrazen ŽLUTÝ
piktogram se symbolem trojúhelníku s vykřičníkem. Zároveň dojde k uložení tohoto signálu do paměti, přičemž
při plné paměti, je smazán nejstarší záznam. Z paměti lze tyto poruchy zobrazit pomocí okna Historie poruch.
Piktogram porucha -
žlutý
šedý
červený
šedý
Piktogram 1.MS POVOLENA:
2.MS
POVOLENA:
Piktogram 1.MS ZAKÁZÁNA
2.MS
ZAKÁZÁNA
SBĚRAČ ZAKÁZÁN
SBĚRAČ DOLE
VYPÍNAČ ZAPNUT
VYPÍNAČ VYPNUT
SBĚRAČ NAHOŘE
RUČNÍ BRZDA UTAŽENA
POMOCNÝ KOMPRESOR V ČINNOSTI
PÍSKOVÁNÍ V ČINNOSTI
SEPNUT STYKAČ VLAKOVÉHO TOPENÍ
Radiostanice VKV
typu VS 47 s VO 67 (RDST). Radiostanice je napájena přes jistič 540. Lokomotivní adaptér XX48 svým
výstupem přerušuje napájení ventilu 535 bezpečnostního šoupátka vlakového zabezpečovače. Zde je i
konektor, který lze v případě poruchy RDST přepojit a zajistit tak napájení bezpečnostního šoupátka KBS-E.
Ventilátor chlazení vody PSM
3fázový asynchronní motor 218, je napájený z DC/AC 3fázového měniče 243. Odrušení měniče 243 zajišťuje
vstupní filtr 242, který je napájen přes kontakty stykačů 184 a 185. Informaci o skutečné teplotě chladicí
kapaliny z čidla A58 vyhodnocuje řídicí systém A201. Vodičem 635 z A201 přes A306 dále vodičem 637 je
ovládán 3fázový měnič 243. Chlazení motoru 218 při nízkých otáčkách zajišťuje pomocný ventilátorek 219
napájený ze sítě 220V/50Hz.
Vyrovnávače nápravových tlaků
EPV 064 (068) ovládají přívod tlakového vzduchu do pneumatických válců V65.1 (V65.2). Vyrovnávače
nápravových tlaků slouží ke zvýšení adheze a jsou ovládány ŘS A201 v závislosti od velikosti trakčních
proudů a směru jízdy HKV.
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
Automatické odstaveni lokomotivy AOL
Obvody AOL zajišťují přistavení HKV se zapnutým HV a zvednutým sběračem pro předtápění vlakových
souprav bez dozoru. Na vybraných místech HKV jsou umístěna požární čidla, která reagují na teplo nebo kouř
a při jejich aktivaci dojde k vypnutí HV, stažení sběrače a spuštění zvukového návěští.
Pro zapnutí HV / spuštění pomocného spalovacího motoru musí být zapnut jistič 314, napájení ústředny AOL
A313. Případné vypnutí jističe 314 má stejný účinek jako aktivace ústředny A313 požárními čidly, pouze
nedojde k zapsání události do paměti ET a zobrazení na zobrazovačích A204, A205. Při aktivaci ústředny
A313 některým z čidel A314 až A322 jsou rozepnuta výstupní relé 315 a 316. Kontakt 1-2 relé rozpojí obvod
EPV sběrače, kontakt 3-4 rozpojí obvod relé 375 HV a to následně vypne HV. Klidový kontakt R1-R2 sepne
ventil 680 houkačky a klidový kontakt R3-R4 sepne signál do ET, kde je zaznamenán do vnitřní paměti a do
diagnostického systému A203 pro zobrazení na zobrazovačích A204 nebo A205.
Ústředna A313 má vlastní akustickou signalizaci aktivní při zapnutí baterie, poklesu napájecího napětí, a při
aktivaci požárními čidly. Ústředna nevyžaduje žádnou obsluhu. Aktivní je po celou
dobu, po kterou je zapnuta akumulátorová baterie HKV. Vypnutí jističe 314, ať již z
důvodu poruchy nebo obsluhou způsobí okamžité zastavení PSM nebo vypnutí HV a
spuštění sběrače podle zvoleného režimu napájení HKV, dále spustí akustickou návěst
(houkačku). Na čelním panelu blikající kontrolka LED s příslušným popisem určuje
aktivované čidlo, jež způsobilo poplach. Stiskem tlačítka „Potvrzení“ lze ukončit
akustickou návěst ústředny A313. Vypne odpojovač baterie a zjistí důvod aktivace
čidel.
Panel ústředny FC1012 - AOL - A313:
Umístění ústředny na stanovišti HKV vedle chladničky.
Obrázek 31: Pohled na ovládací panel AOL. Obrázek je otočený o 90° pro lepší přehlednost.
Chladnička
Chladnička je napájena ze zásuvky 832 na druhém stanovišti. Je jištěna jističem 831 umístěným v přístrojové
skříni BPS8m a je napájena přes kontakt podpěťového relé 833, napájení chladničky je připojeno před
odpojovačem baterie. Při poklesu napětí baterie 24V pod hodnotu (24V) je samočinně odpojena podpěťovým
relé 833. Při dlouhodobém odstavení HKV z provozu, (delším než 48 hodin) je nutno vypnout jistič chladničky
831, z důvodu odpojení celého obvodu včetně podpěťového relé 833 - má vlastní spotřebu el. proudu.
Při posunu /jízdě/ neobsazené HDV jinak než vlastní silou, musí být vypnuta akumulátorová baterie!!!
Výběr z návodu na obsluhu 218028zpracoval s.i. Jan Černý a Krákora Jiří
193
Jistič pomocného kompresoru
LSN DC 63C/2
221
Jistič ventilátoru chlazení MS1
LST DC 125C/2
222
Jistič ventilátoru chlazení MS2
LST DC 125C/2
223
Jistič motoru kompresoru
LST DC 125C/2
229 Jistič napájení koncových stupňů řízeného usměrňovače a výkonového regulátoru pomocných pohonů
230
Jistič DC/AC měniče 241 (napájení 1f sítě 230V) 1. měnič
LSN-DC 16C/2
231
Jistič DC/AC měniče 241 (napájení 1f sítě 230V) 2. měnič
LSN-DC 16C/2
232
Jistič nabíječe 245
LSN-DC 25C/2
233
Jistič nabíječe 246
LSN-DC 25C/2
234
Jistič rezerva
235
Jistič napájení topení stanoviště a rozmrazovačů oken
LSN-DC 32C/2
236
Jistič napájení topení stanoviště a rozmrazovačů oken
LSN-DC 16C/2
237
Jistič ventilátoru motoru chlazení vody PSM
LSN 1B/2
238
Jistič zásuvek 230V/50Hz
LSN 10C/2
239
Jistič napájení ventilátorů topení stanoviště z 230V/50Hz
LSN 4C/2
240
Jistič 230V/50Hz rezerva
271
Jistič ovládání pomocných pohonů
LSN 1B/1
272
Jistič ovládání pomocných pohonů
LSN-DC 6C/1
273
Jistič ovládání pomocných pohonů
LSN-DC 6C/1
276
Jistič topení a odkalování jímek
LSN-DC 10C/1
292
Jistič ohřevu naftového motoru
LSN-DC 16C/2
301
Jistič řízení - kontrola, kontakty
LSN 1B/1
302
Jistič řízení - napájení přístrojů MS2
LSN-DC 10C/1
303
Jistič řízení - napájení přístrojů MS1
LSN-DC 10C/1
304
Jistič řízení - napájení přístrojů PP
LSN-DC 6C/1
305
Jistič řízení - hlavní vypínač, sběrač, stykač alternátoru
LSN 1B/1
306
Jistič řízení - napájení A201, A202
LSN-DC 13C/1
307
Jistič řízení - hlavní vypínač, sběrač
LSN-DC 10C/1
308
Jistič řízení - cívka stykače alternátoru
LSN-DC 16C/1
309
Jistič řízení - naftového motoru
LSN 1B/1
310
Jistič řízení - buzení alternátoru
LSN-DC 10C/1
311
Jistič řízení - přístroje a palivo
LSN-DC 10C/1
312
Jistič řízení - trakčního usměrňovače MS1
LSN-DC 10C/1
313
Jistič řízení - trakčního usměrňovače MS2
LSN-DC 10C/1
314
Jistič AOL, ústředny FC 1008-A
LSN-DC 10C/1
414
Jistič A202
LSN-DC 20C/1
415
Jistič diagnostiky A203
LSN-DC 6C/1
416
Jistič - rezerva
521
Jistič KBSE 522
LSN-DC 6C/2
540
Jistič radiostanice
LSN-DC 6C/2
560
Dvoupólový jistič ET
LSN-DC 6C/2
570
Jistič mazání nákolků a pískování
LSN-DC 6C/1
601
Jistič osvětlení ST1
LSN-DC 10C/1
602
Jistič osvětlení ST2
LSN-DC 10C/1
603
Jistič osvětlení - 1. strojovna, přístroje, jízdní řády
LSN-DC 10C/1
1603 Jistič osvětlení - 2. strojovna
LSN-DC 10C/1
604
Jistič osvětlení - stanovišť
LSN-DC 10C/1
651
Jistič stěračů a ventilátorků chlazení strojvedoucího
LSN-DC 13C/1
675
Jistič píšťaly a houkačky
LSN-DC 6C/1
686
Jistič odkalování jímek
LSN-DC 10C/1
831
Jistič lednice
LSN 10C/2
834
Jistič odpojovače baterie
LSN-DC 6C/2
854
Jistič výstupu nabíječe 1
LST-DC 80C/2
855
Jistič výstupu nabíječe 2
LST-DC 80C/2
856
Jistič vstupu stabilizátoru sítě 24V
LST-DC 80C/2
861
Jistič měření baterie
866
Jistič ovládání klimatizace
LSN -DC 6C/1
880
Jistič ovládání stabilizátoru sítě 24V
LST-DC 80C/2
Download

218 Zkrácený Návod