Infolist 380 DKV Praha – prosinec 2011
Z důvodů zlepšení informovanosti strojvůdců DKV Praha o zkušenostech a novinkách na lokomotivách
380, bude nepravidelně vydáván Infolist 380. Tento list bude dostupný v omezeném počtu na pracovištích
strojmistrů DKV Praha a v elektronické podobě na stránkách www.technika.707.cz . Na těchto stránkách
také najdete nejnovější verzi Řešení provozních a poruchových stavů 380. Pokud chcete dostávat Infolist
380, případně 1216 na svoji e-mailovou adresu, pošlete krátkou zprávu na adresu [email protected] .
Na tuto adresu můžete také posílat své zkušenosti nebo dotazy. Můžete také volat na 602 790 399.
S novým grafikonem budou postupně uváděny do provozu lokomotivy 380 v SW verzi 26 a HW verzi 2.1.
Změny oproti výrobní verzi jsou podstatné a náplní tohoto infolistu je seznámit strojvedoucí s těmi nejdůležitějšími. Po určitou dobu budou v souběhu lokomotivy jak se starší, tak s novou verzí SW i HW. Věnujte
proto tomuto stavu patřičnou pozornost!
1. Změny HW a SW
•
Ovládání sběračů
Pokud je vozidlo připravené ke zvednutí sběrače, svítí na obrazovce P3 ikona povolující zvednutí sběračů. Ovladač sběračů S125 (S126) má čtyři polohy, kterými jsou ovládány sběrače. Význam jednotlivých poloh přepínače S125 a S126 je následující:
ZVEDNOUT SBĚRAČE (nearetovaná);
DRŽET STAV (aretovaná);
STÁHNOUT SBĚRAČE (nearetovaná);
STÁHNOUT SBĚRAČE A VYPNOUT HLAVNÍ VYPÍNAČE + UZEMNIT STŘEŠNÍ VÝZBROJ (aretovaná).
V poloze ZVEDNOUT SBĚRAČ bude zvednut sběrač na základě předvolby sběrače na obrazovce Sběrače
P93. V této poloze jsou kvitovány poruchy. Důsledkem toho dojde ke kvitaci poruch a následnému zvednutí
sběračů i po zásahu ochran nebo bezpečnostním vypnutí pouze na základě požadavku na zvednutí sběrače.
Volba sběrače
Předvolba pro zvednutí příslušného sběrače je prováděna na obrazovce Sběrače P93 pomocí tlačítka
Volba sběrače. Stiskem tlačítka bude možné volit tyto možnosti předvolby pro zvednutí sběrače:
a)
b)
c)
d)
sběrač X01 (nad stanovištěm 1);
sběrač X02 (nad stanovištěm 2);
oba sběrače;
automaticky (výchozí nastavení).
Volbou a) – c) je zvednut příslušný sběrač. Volba se automaticky uplatní po 5 s od stisku tlačítka. Povelem ke zvednutí sběrače pomocí ovladače S125 (S126) bude volba uplatněna ihned. Volba sběrače zůstane
nastavena i po vypnutí odpojovače baterie!
V automatickém režimu řídicí systém lokomotivy rozhodne o zvednutí příslušného sběrače na základě
několika podmínek. Vozidlo může (ale nemusí) být osazeno jednou ližinou uhlíkovou (pozice prvního sběrače X01) a druhou ližinou se syceným uhlíkem (pozice druhého sběrače X02). Základní vstupní podmínkou pro
zmíněné rozhodnutí řídicího systému je nastavení příslušného režimu sběračů.
Při uvádění lokomotivy do provozu se vždy přesvěd
přesvědčte na obrazovce sběračů P93,
P93, jajaká volba sběračů je nastavena!
Režim shodných sběračů
V tomto režimu je automaticky zvednut zadní sběrač vzhledem k aktivnímu stanovišti strojvedoucího.
V případě změny stanoviště jsou při deaktivaci stanoviště zvednuty oba sběrače. Po aktivaci příslušného
KV DKV Praha
Strana 1 (celkem 4)
V Praze, 30.11.2011
stanoviště dojde po 30 s ke stažení nezvoleného sběrače. Při obou zvednutých sběračích není blokována
jízda. Pokud je na systému 3 kV DC požadováno zapnutí topení vlaku a je rychlost < 5 km/h, tak jsou automaticky zvednuty oba sběrače. V režimu „Aktivní odstavení“ a „Průchod strojovnou“ jsou zvednuty oba sběrače.
Režim X01 - uhlík
V tomto režimu je automaticky zvednut sběrač X01 na střídavých systémech nebo v zemích, kde je pouze střídavý systém. Na stejnosměrném systému je automaticky zvednut sběrač X02. Řídicí systém lokomotivy rozhodne o zvednutí sběrače X01 v případě, že je naindukované napětí z troleje větší než 500 V.
Pokud je požadováno zvednutí sběrače na střídavém systému v České a Slovenské republice a v troleji
není napětí, dojde ke zvednutí sběrače X02. Ke zvednutí sběrače X01 dojde při dalším zvednutí sběrače (pokud je napětí v troleji). V režimu „Aktivní odstavení“ a „Průchod strojovnou“ zůstává sběrač beze změny. Pokud je na systému 3 kV DC požadováno zapnutí topení vlaku a je rychlost < 5 km/h, tak jsou automaticky
zvednuty oba sběrače.
Blokování a ochrany
Nevhodnou volbou sběračů ve vztahu k obložení ližiny nelze lokomotivu poškodit. V případě, že je zvednut uhlíkový sběrač X01 na stejnosměrném systému, tak je proud troleje omezen na 1000 A a lokomotiva
jede sníženým výkonem cca 3 MW. V případě, že je zvednut sběrač se syceným uhlíkem X02 na střídavém
systému v ČR, SR nebo Maďarsku, tak je jízda lokomotivy bez omezení. V Rakousku a Německu je nutno
postupovat podle místních předpisů (např. oznámit elektrodispečerovi, může docházet ke zvýšenému opotřebení troleje). Pokud jsou zvednuty oba sběrače, tak je při překročení rychlosti 50 km/h automaticky stažen sběrač X02. Pokud je sběrač X01 odpojen, zůstane zvednutý pouze sběrač X02.
Pokud je jeden ze sběračů odpojen, tak je při požadavku na jeho zvednutí automaticky zvednut druhý
sběrač pouze v režimu automatické volby sběračů. Tzn., pokud je požadováno zvednutí odpojeného sběrače
ruční volbou sběrače, nebude zvednut žádný sběrač.
Pokud je při ruční změně volby sběrače na obrazovce P93 požadován druhý sběrač než je zvednutý, tak
jsou při rychlosti < 5 km/h zvednuty oba sběrače na dobu 30 s. Při rychlosti > 5km/h dojde k vypnutí hlavního
vypínače a k následné změně sběračů. Změna sběračů v průběhu jízdy je doporučená při stažených sběračích.
•
Ovladače VN
Ovladač S121 a S122 slouží k ovládání obvodů vysokého napětí. Ovladač má čtyři polohy, z toho dvě
aretované.
Polohy přepínače startu vysokého napětí S121 a S122 jsou následující:
START (nearetovaná);
DRŽET STAV (aretovaná);
VYPNUTÍ LINKOVÝCH STYKAČŮ (nearetovaná s návratem do X);
VYPNUTÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE (aretovaná).
Polohou
je nastaven požadavek k uvedení lokomotivy do provozu. Tento požadavek je řídicím systémem přijat po předchozím požadavku ke zvednutí sběrače. Poté je uvedení lokomotivy do provozu zajištěno zcela automaticky.
Po indikaci systému a ověření, že napětí troleje je v mezích, je touto polohou povoleno přepojení obvodů
na indikovaný systém. Touto manipulací strojvedoucí potvrzuje, že indikovaný trakční napájecí systém odpovídá skutečnosti. Po povelu START je nastaven indikovaný systém a lokomotiva je automaticky uvedena
do provozu.
Poloha DRŽET STAV
je neutrální. Tato poloha nevyvolává žádnou akci.
Poloha VYPNUTÍ LINKOVÝCH STYKAČŮ
je nearetovaná a slouží k vypínání přívodu energie pro přejíždění neutrálního úseku troleje. Na stejnosměrném systému dojde pouze k vypnutí linkových stykačů a
stykače napájení vlaku K85. Na střídavých systémech dojde současně k vypnutí hlavního vypínače Q02
KV DKV Praha
Strana 2 (celkem 4)
V Praze, 30.11.2011
z důvodu přerušení magnetizačního proudu transformátoru. Přepojovače systémů zůstávají v původním
stavu, sběrač může být zvednutý, elektrodynamická brzda a doplňování filtru je funkční.
Poloha VYPNUTÍ HLAVNÍHO VYPÍNAČE je aretovaná poloha se symbolem
. V této poloze jsou vypnuty hlavní vypínače a lokomotiva je připravena na změnu trakčního napájecího systému. Přepojovač Q38
je přepojen do polohy uzemněno, sběrač může být zvednutý, elektrodynamická brzda a doplňování filtru je
funkční.
•
Zapojení radiostanic
Radiostanice jsou nově připojeny na napájecí napětí až za spínač (klíček) baterie. Není je tedy nutno při
odstavení lokomotivy vypínat jističi.
•
Ovládání vlakového topení
Na trakčním napájecím systému 3 kV DC při stání lokomotivy je při uvádění lokomotivy do provozu
nejdříve sepnut stykač topení K85 a po 3 s linkové stykače. Pokud je lokomotiva v provozu s vypnutým stykačem topení a je nastaven požadavek zapnutí stykače topení (např. tlačítkem na displeji), tak jsou nejdříve
automaticky vypnuty linkové stykače, poté je s prodlevou 2 s sepnut stykač topení. Pokud do 3 s od sepnutí
stykače topení nebude indikován zkrat v obvodu elektrického napájení vlaku, budou automaticky sepnuty
linkové stykače a lokomotiva bude uvedena do provozu.
Zkrat elektrického napájení vlaku
Po zásahu nadproudové ochrany elektrického napájení vlaku je sepnutí stykače topení K85 blokováno
po dobu 1 min řídicím systémem lokomotivy. Současně je upravena sekvence spínání stykače topení a linkových stykačů. Po zhasnutí indikace je možné povolit zapnutí stykače topení K85 tlačítkem na základní obrazovce P3. Pokud není požadována tažná síla („výběh“ nebo EDB) budou automaticky rozepnuty linkové stykače a po prodlevě 2 s sepnut stykač topení K85. Pokud do 3 s od sepnutí stykače topení nebude indikován
zkrat v obvodu elektrického napájení vlaku, budou automaticky sepnuty linkové stykače a lokomotiva bude
uvedena do provozu.
V případě, že je indikován zkrat v obvodu elektrického napájení vlaku podruhé, tak stykač topení již nezapínejte, dokud neodstraníte příčinu zkratu na vozech. Opakovaným spínáním stykače topení může dojít
k jeho zničení (vyhřátí a následné zničení kontaktů). Opakované sepnutí stykače topení po zkratu proveďte
co nejpozději z důvodu vychladnutí kontaktů stykače.
•
Ovládání střadačové brzdy
Pokud je vypnuta spínačem (klíčkem) baterie a tlak v hlavním potrubí bude zvýšen nad 2,5 bar, bude
střadačová brzda automaticky odbrzděna. Poklesem tlaku v hlavním potrubí pod 2,5 bar je přerušeno napájení ventilů střadačové brzdy a střadačová brzda je automaticky zabrzděna. Pokud je zapnuta baterie, nelze
odbrzdit střadačovou brzdu zvýšením tlaku v hlavním potrubí nad 2,5 bar.
•
Odstavení lokomo
lokomotivy
Při odstavení lokomotivy je nutno uzavírat kohouty k brzdovým válcům, kohout Mirel a kohout -SQ2
brzdiče Dako BSE (viz Řešení provozních a poruchových stavů 380)!
•
Zadávání dat
Na obrazovce P2 Vlak zadávejte do pole „Strojvedoucí“ číslo SAP strojvedoucího. Do pole „Výchozí stanice“ zadávejte kód dopravce (pro ČD, a.s. – 00).
KV DKV Praha
Strana 3 (celkem 4)
V Praze, 30.11.2011
2. Informace
•
Změna postupu uvedení lokomotivy do stavu aktivního odstavení
Po provedení všech manipulací pro uvedení lokomotivy do stavu aktivního odstavení, přepne strojvedoucí ještě navíc spínač baterie (klíčkem na mezistěně) do polohy „0“. V případě automatického odstavení
lokomotivy ze stavu aktivního odstavení dojde v tomto případě i k samočinnému vypnutí baterie.
Při uvádění lokomotivy do provozního stavu ze stavu AO strojvedoucím zapněte jako první spínač baterie!
•
Čtečka IN Karty
Po zadání dat do databáze lokomotivy bude po přiložení IN KARTY na čtečku zadána automaticky pole
strojvedoucí a kód dopravce. Na obrazovce se vypíše i jméno strojvůdce.
Vypracovali Zdeněk Mikeš a Antonín Prell
KV DKV Praha
Strana 4 (celkem 4)
V Praze, 30.11.2011
Download

Infolist 380 DKV Praha – prosinec 2011