Dějepis 6 2012/13
Učivo
žák vysvětlí cíl a způsob poznávání
historie
- objasní úkoly muzeí, archivů, knihoven,
galerií
- orientuje se v historickém čase
- uvede hlavní období historie
uvede hlavní teorie o vzniku a vývoji
člověka
- charakterizuje život pravěkých lovců a
sběračů, jejich materiální a duchovní
kulturu
- objasní význam zemědělství, dobytkářství
a zpracování kovů pro lidskou společnost
- uvede příklad archeologických kultur na
našem území
Školní výstupy
Úvod
Proč a jak poznáváme minulost, hmotné a písemné pramenyarchivy, muzea, galerie, knihovny
- vysvětlí vliv přírodních poměrů na vývoj
starověkých států
- popíše mykénskou kulturu
- popíše kulturu doby homérské
- popíše podstatu společenského uspořádání
v řeckých městských státech
Poznámky
- časová přímka
www.dejepis.com
Hlavní historické etapy, časová přímka
Teorie vzniku a vývoje člověka
4h 21.IX.
Pravěk
Člověk zručný
Člověk vzpřímený
Člověk rozumný
Člověk dnešního typu
Mladší doba kamenná
Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
Starověk
Mezopotámie
Starobabylonská říše
Egypt
Indie
Čína
Další starověké národy – Kréta, Chétité, Féničané,
Izraelité
13h XII.
Starověké Řecko
Obecný úvod, přírodní podmínky
Starověké Řecko – úvod
Mykénská kultura
Doba homérská
Vznik řeckých městských států
- podcast Stvoření světa
- prezentace
- projekt Cesta do pravěku
12h 7.XI.
- vysvětlí vliv přírodních poměrů na vývoj
starověkých států
- popíše podstatu společenského uspořádání,
analyzuje formy vlády a porovná postavení
společenských skupin v jednotlivých státech
- popíše kulturu starověkých civilizací a
uvede památky, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
uvede významné vynálezy, které ovlivnily
vývoj Evropy
Referáty , rozšiřující učivo
-
významná naleziště doby
kamenné, bronzové a
železné
Keltové na našem území
–
–
–
–
–
klínové písmo,
mumifikace
pyramidy,
čínské vynálezy
Velká čínská zeď
- pracovní listy Starověká
Mezopotámie,
- skupinová práce Starověký
Egypt,
Starověká Čína
-doplňovačka Indie
- projekt Ve starověké škole
–
–
–
–
řečtí bohové
výchova – Sparta, Athény
olympijské hry
Alexandr Makedonský
- pracovní list
Starověké Řecko, Sparta
-bohové – skládanka
-
- popíše příčiny a důsledky řecké kolonizace
- popíše podstatu společenského uspořádání
Athén za Solóna
- analyzuje formy vlády a porovná postavení
společenských skupin ve Spartě
- popíše příčinu, průběh a důsledky řeckoperských válek
-popíše podstatu společenského uspořádání
Athén za Perikla
- popíše příčinu, průběh a důsledky
peloponéské války
- popíše kulturu starověkého Řecka a
uvede památky, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
- popíše průběh tažení Alexandra
Makedonského a jeho důsledky
- MES - jsme Evropané
- uvede klíčové mezníky evropské historie
- vysvětlí vliv přírodních poměrů na vývoj
starověkých států
- popíše podstatu společenského uspořádání,
analyzuje formy vlády a porovná postavení
společenských vrstev
- popíše příčinu, průběh a důsledky punských
válek
- popíše vývoj římské republiky po ovládnutí
Středomoří
- popíše příčinu, průběh Spartakova povstání
- popíše příčinu občanských válek a osobnost
JuliaCaesara
- uvede významné osobnosti starověkého Říma
- vysvětlí příčiny krize římského císařství
- popíše vývoj Evropy v době římské
- popíše příčiny zániku západořímské říše
- popíše kulturu starověkého Říma a
uvede památky, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
Řecká kolonizace
Athénský stát za Solóna
Sparta
Řecko-perské války
-
Athénský stát za Perikla
Peloponéská válka
Kultura a vzdělanost starověkého Řecka
Alexandr Makedonský
13 h I, II
Starověký Řím
Úvod, přírodní podmínky
Řím do ovládnutí Itálie
Zápas o vládu nad Středomořím
Řím po ovládnutí Středomoří
Spartakovo povstání
Občanské války, Julius Caesar
Řím v období principátu a císařství
Krize římského císařství
Evropa v době římské
Zánik západořímské říše
Římská vzdělanost, věda a umění
Opakování
20h V.
VI.
-
Hannibal
gladiátoři
Spartakus a jeho vzpoura
otroků
Julius Caesar
římští císaři
křesťanství,
římští bohové
- DVD Hannibal
- DVD Spartacus
-
DVD Caesar
-
DVD Konstantin
-
projekt Starověk II
Download

Dějepis 6 2012/13 www.dejepis.com