BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
1/2
ÚNOR • ročník XXII/2012
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Elektronická podpora zápisu do MŠ
Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3
. 2012 o novém sysRada MMB rozhodla 24. 12.
tému zápisu do MŠ. Jeho realizace se bude řídit
následujícím postupem:
1) Vydávání přihlášek:
Časové období vydávání ,,žádostí o přijetí do
MŠ“ stanoví ředitelky MŠ. Od 5. 2. 2012 budou
mít rodiče možnost vstupovat do systému, vyhledávat zde informace o jednotlivých MŠ
a především vyplnit a vytisknout si přihlášku.
Nabízíme tak rodičům variantu, která jim podání usnadní – vyplnění v PC doma nebo vydání přihlášky přímo v MŠ ředitelkou školy, příp.
pověřeným pracovníkem na OŠMT MMB. Termín pro odevzdávání přihlášek je v současné
době pondělí 5. 3. a úterý 6. 3. 2012.
2) Sběr přihlášek:
Ředitelky škol stanoví v dohodě s MČ a OŠMT
MMB společný, vzájemně akceptovatelný termín přijímání přihlášek. Pro rodiče budou na
sběr přihlášek stanoveny dva dny pondělí 5. 3.
a úterý 6. 3. 2012., ředitelky však budou mít
(Pokračování na str. 4)
Nové občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 nebudou občanské průkazy vydávány na matričních úřadech, ale pouze na úřadech s rozšířenou působností, jelikož k jejich
zpracování bude využíváno stejné zařízení,
v jakém se již v současnosti vyřizují cestovní doklady. Pro město Brno to znamená odbor správ-
ních činností Magistrátu města Brna, Husova 5.
Budou vydávány dva typy občanských průkazů:
– občanský průkaz se strojově čitelnými údaji,
– občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
a kontaktním elektronickým čipem.
Oba tyto doklady mají tvar platební karty a obsahují tzv. 2D kód (dvojdimenzionální čárový kód),
což je digitální zpracování podoby občana a jeho
podpisu. Platnost tohoto dokladu bude 5 (pro
osoby mladší 15 let) a 10 let (ostatní).
Není plánována plošná výměna občanských
průkazů. Nové dostanou pouze občané, kteří po
1. 1. 2012 přijdou požádat o vydání občanského
průkazu po skončení platnosti nebo z důvodu
změn údajů zapisovaných do občanského průkazu.
Žádost o vydání občanského průkazu se bude
(Pokračování na str. 4)
Odbor bytového hospodářství
Odbor bytového hospodářství občané najdou
na MČ Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, I. poschodí dveře č. 105, 108 a 109. Na pracovníky
odboru se mohou občané obracet s jakýmikoliv
problémy, podněty nebo s žádostmi o informaci týkajícími se obecních domů a bytů.
Telefonní seznam:
– vedoucí – tel.: 546 125 160
– výměny bytů, přechody nájmu bytu, privatizace – tel.: 546 125 162
– pronájmy bytů – tel.: 546 125 165
– bytový technik – tel.: 546 125 163
Odbor bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc zajišťuje v rámci svěřeného obecního
bytového fondu (aktuálně 83 domů s 2 057
byty) následující činnosti:
Regenerace obecních domů MČ Brno-Bystrc.
Ve spolupráci s odborem majetkovým a investičním se odbor bytového hospodářství podílí
na komplexní regeneraci obecních domů.
Privatizace obecního bytového fondu:
MČ prostřednictvím odboru bytového hospo(Pokračování na str. 2)
Vážení spoluobčané,
s rokem 2012 se vám
dostává do rukou první
číslo Bystrckých novin
v novém barevném provedení. Samozřejmě je
naším přáním, aby nová
nebyla jen forma, ale
také přitažlivější obsah,
který vám poskytne i více informací o činnosti úřadu, zastupitelstva i organizací naší
městské části.
Rok 2012 přináší významné změny dané
schválenými reformními zákony. O příslušných změnách, zejména v sociální oblasti,
se dozvíte z článků uvnitř novin. Případné
nejasnosti vám vysvětlí na příslušných odborech. Proto vás také budeme v každém
čísle podrobněji informovat o činnosti jednoho konkrétního odboru. V tomto vydání
se jedná o odbor bytový.
Jak jsme slíbili, budeme vás informovat na
veřejných setkáních o významných investičních záměrech v naší městské části.
V měsíci únoru bude na programu výstavba sídliště Panorama, záměr regenerace Obory (včetně výstavby penzionů)
a záměr výstavby parkovacího domu na
ulici Filipova.
Začátek roku je velmi významný pro naše
školy. V lednu proběhl zápis do základních
škol, v únoru to bude zápis do mateřských
škol. O termínech a průběhu se opět dozvíte v tomto čísle Bystrckých novin. Zlepšení v oblasti předškolní výuky přinese
jednak nově otevřená Mateřská škola
Kavčí, jednak nová třída v Mateřské škole
Laštůvkova.
Mateřská škola Kavčí byla zkolaudovaná
12. ledna v hodnotě stavby 21,5 mil Kč,
další cca 1 mil. Kč stálo vnitřní vybavení. Od
února poskytuje tato moderně vybavená
MŠ předškolní vzdělávání 50 dětem. Naším
zájmem je požádat o možnost mimořádného rozšíření její kapacity od září na 56
dětí. Od dubna 2012 bude sloužit 14 dětem
také nová třída v Mateřské škole Laštůvkova.
Celková kapacita našich 6 mateřských škol
bude ve školním roce 2012–2013 576 dětí.
Vzhledem k výstavbě třetí fáze Kamech
a nového sídliště Panorama usilujeme o vybudování šestitřídní MŠ na Kamechách,
která by měla být variabilní s možností přeměny na první třídy ZŠ.
Vážení spoluobčané, přeji vám i vašim rodinám úspěšný rok 2012 a těším se na spolupráci s vámi.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
2 • Z radnice
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Odbor bytového hospodářství
(Pokračování ze str. 1)
dářství zajišťuje prodej svěřeného obecního bytového fondu, které schválilo Zastupitelstvo
města Brna do seznamu domů doporučených
k prodeji, a to následujícím způsobem:
– prodej obecních domů probíhá zpravidla jako
prodej celých domů právnickým osobám a je
realizován prostřednictvím Magistrátu města
Brna. Novým vlastníkem se stává družstvo založené z řad stávajících nájemníků bytů v domě.
– prodej bytových jednotek podle zák.
č. 72/1994 Sb. v platném znění je realizován
z úrovně MČ, následně vzniká nový vlastník, a to
společenství vlastníků jednotek.
V současnosti bylo již odprodáno asi 35 % z celkového počtu obecních bytů svěřených MČ
Brno-Bystrc.
Na www.brno.cz jsou zveřejněny Seznamy
domů nedoporučených k prodeji a Seznamy
domů doporučených k prodeji a též harmonogram prodeje obecních domů (bytů).
Nájemné v obecních bytech svěřených
MČ Brno-Bystrc a v některých jiných MČ
v městě Brně.
Aktuální nájemné v obecních bytech činí v naší
MČ 55 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Maxi-
Žabovřesky
66,92
Židenice
72,35
Zdroj: Magistrát města Brna, bytový odbor
Pronájem bytů:
O pronájem bytu může požádat každý občan,
který je zletilý, nachází se v tíživé bytové situaci,
nemá vlastní byt /dům/, ani není nájemcem
bytu na dobu neurčitou a nepodal si žádost
o byt v jiné MČ v městě Brně.
Formulář „Žádost o pronájem bytu a bytovou
náhradu“ je možno vyzvednout na odboru bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc. K vyplněné žádosti je třeba doložit potvrzení
o celkovém příjmu žadatele, že žadatel je „pracující“ či nikoliv a trvalé bydliště (případně další
doklady po dohodě s pracovníky OBH).
Na základě schválených kritérií pro výběr žadatelů je žádost zařazena do pořadníku (a do příslušné skupiny). O zaevidování do pořadníku je
žadatel písemně informován.
Výměny bytů:
Nájemci se mohou dohodnout o výměně bytů
jen se souhlasem pronajímatele. Souhlas i dohoda musejí mít písemnou formu. Formulář
„Dohoda o výměně bytů“ lze vyzvednout na
bytovém odboru MČ Brno-Bystrc nebo
Dům Černého 56, 54, 52 před a po regeneraci. (r. 2005/r. 2011)
málně možné nájemné, které v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. mohlo být v letošním
roce uplatněno je 92,51 Kč. Rok 2012 je posledním rokem, kdy je možno uplatnit jednostranné
zvýšení nájemného (zákon č. 107/2006 pozbývá k 31. 12. 2012 platnosti). Od 1. 1. 2013
bude nájemné upravováno vždy na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud
nedojde k dohodě tak výši nájemného stanoví
soud, a to na základě cen místně obvyklého nájemného, které pro jednotlivá města a obce
zpracovává ministerstvo pro místní rozvoj.
Aktuální výše nájemného v některých městských částech v městě Brně
Městská část:
Výše nájemného v Kč/m2
od 1. 1. 2012 (byty I. kat.)
Brno-střed (k.ú. město Brno)
65,84
Bystrc
55,00
Černovice
62,24
Jundrov
65,00
Kohoutovice
50,00
(od 1. 5. 2011) dosud nerozhodnuto
Komín
74,51
Královo Pole
72,95
Líšeň
58,00
Maloměřice, Obřany
68,00
Řečkovice, Mokrá Hora
80,00
u správce, BYTASEN, s. r. o., Laštůvkova 77, Brno.
Současně s vyplněnou dohodou je třeba doložit evidenční list a potvrzení o placení nájemného (obojí vydá správce) a dále nájemní
smlouvu na byt (případně další doklady po dohodě s pracovníky OBH).
Vyplněná dohoda o výměně bytů i se jmenovanými přílohami se předkládá na odbor bytového
hospodářství
MČ
Brno-Bystrc.
O rozhodnutí jsou směnitelé písemně informováni.
Než se směnitelé přestěhují, musejí podobným
způsobem požádat o odsouhlasení výměny
všechny dotčené vlastníky nemovitostí (pronajímatele). Teprve po udělení souhlasů všech
vlastníků se mohou fakticky přestěhovat.
Přechod nájmu bytů:
Formulář o přechod nájmu je možné vyzvednout na odboru bytového hospodářství
MČ
Brno-Bystrc
nebo
u
správce,
BYTASEN, s. r. o., Laštůvkova 77, Brno. K vyplněnému formuláři je třeba doložit doklady uvedené na formuláři (případně doplňující doklady
po dohodě s pracovníky OBH).
K přechodu nájmu bytu dochází v případě,
pokud předchozí (poslední) nájemce bytu zemřel (novelizace obč. z. platná od 1. 11. 2011).
Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem
bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na
osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho
smrti ve společné domácnosti anemá vlastní byt
(je-li touto osobou nájemcův rodič, sourozenec,
zeť, snacha, dítě nebo vnuk). Nájem bytu po jeho
přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let od
okamžiku přechodu nájmu (toto ustanovení se
nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem
přešel, dosáhla k okamžiku přechodu nájmu
věku 70 let nebo nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let).
Splňuje-li více osob podmínky pro přechod
nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na
všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi
těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou
práva a povinnosti z nájmu na ně. Každá osoba
splňující podmínky pro přechod nájmu může
do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně
oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká.
Formulář i jmenované přílohy se předkládají
bytovému odboru MČ Brno-Bystrc, který po posouzení zašle žadatelům písemné vyrozumění.
Podnájem bytů:
Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určitou jen s písemným souhlasem pronajímatele. Pokud chce
nájemce obecního bytu tento pronajmout,
musí podat žádost na bytový odbor MČ Brno-Bystrc. V žádosti je třeba uvést jméno žadatele
s osobními daty, zdůvodnění podnájmu a jako
přílohu předložit návrh sjednané podnájemní
smlouvy.
O udělení souhlasu s podnájmem rozhoduje
Rada MČ. O rozhodnutí jsou žadatelé písemně
informováni.
Pronájem nebytových prostor:
Žádosti o pronájem nebytových prostor v obecních domech (např. bývalé kočárkárny, mandlovny, sušárny atd.) a v Pavilonu služeb Lýskova
se podávají na bytovém odboru MČ Brno-Bystrc
tehdy, když je zveřejněn záměr MČ pronajmout
volný nebytový prostor, ve kterém jsou uvedeny
konkrétní skutečnosti týkající se pronájmu nebytových prostor. O pronájmu nebytových prostor rozhoduje Rada MČ, o jejím vyjádření jsou
žadatelé písemně informováni a v kladném případě vyzváni k uzavření nájemní smlouvy.
Vydávání souhlasu pronajímatele se stavebními úpravami v obecních bytech:
Jestliže nájemce obecního bytu hodlá na
vlastní náklady provést stavební úpravy bytu
(mimo drobné opravy a běžnou údržbu bytu
uvedené v nař. vlády č. 258/1992 Sb.), např. rekonstrukci bytového jádra, výměnu oken, zasklení lodžií apod., podává na odbor bytového
hospodářství MČ Brno-Bystrc písemnou žádost
o povolení stavební úpravy. K žádosti je nutno
přiložit projektovou dokumentaci s vyznačením prováděné stavební úpravy, v případě rekonstrukce bytového jádra nebo zásahu do
nosné konstrukce domu i statický posudek. Žádost se zpracovává volnou formou a to tak, aby
obsahovala nezaměnitelné údaje o domu,
bytu, tel. spojení a plánovaných stavebních
úpravách. Žádost podepisují všichni nájemci
(zpravidla oba manželé), kteří jsou pak do 1 mě(Dokončení na str. 3)
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
síce vyrozuměni o rozhodnutí odboru (nesouhlas, souhlas vlastníka, resp. souhlas a plná moc
k jednání se stavebním úřadem v případě nutnosti stavbu ohlásit resp. žádat o stavební povolení).
Správa obecního bytového fondu:
Správu obecního bytového fondu podle Mandátní smlouvy uzavřené dne 24. 8. 2000 s platností od 1. 1. 2001 zajišťuje firma Bytasen s. r. o,
Laštůvkova 77, Brno, tel.: 546 221 493.
Úřední hodiny na domovní správě jsou:
Z radnice • 3
pondělí a středa: 7.30–12.00, 13.00–17.00
úterý, čtvrtek a pátek: 7.30–8.30.
Uvedená firma zajišťuje správu, provoz
a údržbu obecních bytů v Bystrci.
V některém z dalších vydání Bystrckých novin
se k problematice správy obecního bytového
fondu vrátíme.
JUDr. Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
Záměr statutárního města Brna,
městské části Brno-Bystrc pronajmout byt
V souladu s„Pravidly pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady“ a v souladu
s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr
městské části Brno-Bystrc.
– pronajmout na dobu neurčitou byt č. 8
v domě Laštůvkova 63, velikosti 1+1 o celkové
výměře 37,60 m2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na
bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši
43 663 Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši 75 900 Kč. Budoucí nájemce se
zaváže uhradit závazek v celkové výši
119 563 Kč.
– pronajmout na dobu neurčitou byt č. 10
v domě Opálkova 2, velikosti 2+1 o celkové
výměře 68,00 m2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na
bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši
350 000 Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit
závazek ve výši 350 000 Kč (podle ustanovení
§ 533 OZ).
– pronajmout na dobu neurčitou byt č. 26
v domě Rerychova 14, velikosti 3+1 o celkové
výměře 77,68 m2 v 6. podlaží, I.kategorie. Na bytě
vázne dluh na nájemném a službách spojených
s užíváním bytu ve stanovené výši 783 448 Kč.
Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve
výši 783 448 Kč (podle ustanovení § 533 OZ).
Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt
bude vyvěšen na úředních deskách
MČ Brno-Bystrc po dobu 30 dnů od
1. 2. 2012–1. 3. 2012.
Písemné nabídky na formuláři „Žádost
o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh“ (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám.
28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu 1. 2. 2012–1. 3. 2012 na odbor bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc, nám. 28.
dubna 60, 635 00 Brno.
Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu
jsou uvedeny v „Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou
náhradu v MČ Brno-Bystrc“.
Žadatel musí splňovat „Pravidla pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města
Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady“.
JUDr. Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
Změny v sociální oblasti platné od 1. 1. 2012
V souvislosti se sociální reformou převzal od
1. ledna 2012 úřad práce výkon agend nepojistných sociálních dávek (dávek pomoci v hmotné
nouzi a dávek se zdravotním postižením).
Žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc, musí ve městě Brně
požádat o tyto dávky na Úřadě práce České republiky, krajské pobočce v Brně, která sídlí na ulici
Koliště 19 v budově Magistrátu města Brna naproti Janáčkova divadla.
Občané, kteří chtějí požádat o jakoukoliv nepojistnou dávku, nemohou již předkládat
tyto žádosti na odboru sociálním úřadu městské části Brno-Bystrc na úseku péče odospělé,
na adrese nám. 28.dubna 60.
Podpora občanů zdravotně postižených
V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012
k některým změnám v oblasti péče o občany
zdravotně postižené, vznikly pouze dvě dávky –
PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU a PŘÍSPĚVEK NA
ZVLÁŠTNÍPOMŮCKU.Jejich výplata je zajištěna
na jednom místě a to v rámci Úřadu práce ČR,
v Brně-Králově Poli Mojmírovo náměstí 10.
Upozorňujeme občany, kteří chtějí žádat o příspěvek na mobilitu (dříve příspěvek na pohonné
hmoty) a nepožádají si v měsíci lednu 2012, nebude jim za tento měsíc zpětně příspěvek vyplacen.
Příspěvek na péči
Bude vyplácen na pobočce úřadu práce
v Brně-Králově Poli, Mojmírovo náměstí 10.
Od ledna 2012 se zavádí institut ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE, kterým může být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let a jedná se o osobu jinou
než blízkou, která pečuje o zdravotně znevýhodněnou osobu v případech, kdy v daném místě se
např. nenachází žádný registrovaný poskytovatel
sociálních služeb nebo tato osoba nemá žádnou
jinou možnost k zajištění individuální péče.
Jakékoliv informace občanům zodpoví pracovníci Call centra Úřadu práce ČR, infolinka
844 844 803.
Jiří Reitknecht, vedoucí odboru sociálního
Dotazy a odpovědi
Dobrý den, zajímalo by mne, jak často
se doplňují sáčky na psí exkrementy.
Psa tu mám zatím jen týden, ale sáčky
jsem neobjevil nikde v okolí ulic Černého a Laštůvkova. Musím také přiznat,
že ani dříve jsem si nevšiml, že by někdy
stojany byly doplněny o tyto sáčky.
Samozřejmě mám i své sáčky, ale jistě
chápete, že člověk občas zapomene
a přitom je každý stojan se sáčky
prázdný. Děkuji za reakci.
Martin
Dobrý den, sáčky na úklid psích exkrementů se doplňují do zásobníků pravidelně 1x za 10 dní. Prvních 10 dní na
začátku roku vznikla skutečně přetržka,
způsobená výběrem nového dodavatele
této služby, ale již 10. 1. 2012 byly všechny
zásobníky opět doplněny. Do zásobníku se
vejde 100 sáčků a ty by měly přednostně
sloužit právě pro případy, kdy si majitel psa
sáček zapomene. Občas se však stává, že si
jich někdo odmotá 20 i více do zásoby
a pak se nelze divit, že během několika dnů
je zásobník prázdný. V městské části je rozmístěno celkem 34 ks zásobníků a prakticky v každé ulici se nějaký nachází. Na ulici
Černého jsou dva, a to u čísla 13 a 20, na
ulici Laštůvkova jeden, naproti vchodu do
mateřské školy.
Ing. Radek Bárta,
odbor životního prostředí a dopravy
Dobrý den, jsem na úřadě práce v Brně.
Nyní mám možnost brigády na smlouvu
o provedeni práce. Nevíte jak to je s placenim pojištění v tomto připadě? A budu
muset odvést daň? Nebo celkově jak to
chodí v těchto záležitostech a co to pro
mne znamená? Děkuji.
Sandra
Dobrý den, ve vašem případě bude určitě
nejvhodnější dotázat se přímo na ÚP Brno,
kde vám kompetentně odpoví. Od 1. 1. 2012
dochází totiž k mnoha změnám v zákonech
a týká se to i zákona o zaměstnanosti, kam
spadají i vaše otázky.
S pozdravem Marie Pučová, sociální odbor
Dobrý den, prosím o odpověď na
otázku, zda je možné se přihlásit k trvalému pobytu přímo na Městském úřadě
Brno-Bystrc. Již delší dobu bydlíme v Bystrci, ale pouze v soukromém pronájmu
a majitel nám trvalý pobyt ve svém bytě
nedovolí. Platíme zde veškeré poplatky
včetně svozu komunálního odpadu. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Ladislav
Dobrý den, vzhledem k tomu, že úřady
městských částí v městě Brně nemají ohlašovny trvalého pobytu, lze tzv. úřední
adresu získat v Brně pouze na Magistrátě
města Brna, Husova 5. Tam vám také poskytnou informace, za jakých podmínek.
S pozdravem Ing. Dana Kalousková,
vedoucí odboru vnitřních věcí
4 • Z radnice
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Nové občanské průkazy
(Dokončení ze str. 1)
tisknout přímo s údaji o žadateli z informačního
systému současně s pořízením digitalizované
podoby občana a jeho podpisem. Z tohoto důvodu je nutná osobní přítomnost žadatele o občanský průkaz. Občanský průkaz druhého typu
bude obsahovat i kontaktní elektronický čip, do
kterého se zapíše číslo občanského průkazu
a dále údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví
zvláštní právní předpis, např. elektronický podpis.
I nadále mohou občané z důvodů ztráty, odcizení, poškození nebo zničení požádat o vydání
občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti jeden měsíc, ovšem výhradně v místě trvalého bydliště, tj. pro občany
města Brna na odboru správních činností Magistrátu města Brna.
Další novinkou je možnost vydat občanský prů-
kaz i občanovi mladšímu 15 let, za kterého žádá
o vydání dokladu jeho zákonný zástupce (doba
platnosti dokladu je 5 let) a osobě, která nemá
trvalý pobyt na území České republiky (doba
platnosti je 10 let).
Správní poplatky:
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronických čipem
(správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na
věk občana)
500 Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu
15 let
50 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu
15 let, který nemá trvalý pobyt na území České
republiky
100 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztra-
Elektronická podpora zápisu do MŠ
(Dokončení ze str. 1)
možnost vkládat data do systému celý týden,
tzn. 5.–9. 3. 2012. Tak bude dána rodičům možnost (ve spolupráci s ředitelkou) odstranit případné nedostatky podání (např. doplnit
potvrzení o pravidelném očkování).
3) Přijímací řízení:
Po ukončení sběru přihlášek, tj. 9. 3. 2011 do
24.00 hod. budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií. Od pondělí 12. 3.
2012 budou systémem automaticky odesílány
emailové zprávy rodičům dětí (jestliže uvedli
e-mailovou adresu), které jsou přijaty se žádostí,
aby se dostavili do 5 dnů, tj. 12.–16. 3. 2012 pro
rozhodnutí o přijetí. Tento krok usnadní ředitelkám administrativu spojenou se zápisem (úspora
peněz za telefon, úspora času). Ostatním bude
informace sdělena obvyklým způsobem – telefonem, případně dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
zákonný zástupce vyzván mateřskou školou
k otevření, vygenerování a následnému podepsání zpětvzetí.Na základě zpětvzetí bude vydáno
usnesení o zpětvzetí žádosti k předškolnímu
vzdělávání. Tímto krokem uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce.
Přijímací řízení bude tedy ukončeno v souladu
se správním řádem jednou z těchto možností:
rozhodnutím o přijetí, rozhodnutím o nepřijetí,
usnesením o zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Výsledkem takto nastaveného systému přijímání bude vyšší počet dětí umístěných do mateřských škol již v 1. kole přijímacího řízení. Lze
jej rovněž chápat jako účinný nástroj protikorupčních opatření ve vztahu k přijímacímu řízení do mateřských škol.
Portál bude přístupný MČ pro průběžné sledování stavu zápisu i pro nahlížení do konečných statistik. Bližší informace obdržíte
na příslušných MŠ nebo na MČ.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené
Kociánka 6
612 00 Brno
Oznamuje: ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
první třídy školy:
základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální
se bude konat v pátek 13. února 2012 v době od 13 do 16 hodin
v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené, Brno-Kociánka, v budově
Základní školy na pavilonu DEF
Nabízíme ve spolupráci s odborníky ÚSP:
• péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací
• péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim, a to ve formách denního,
týdenního nebo celoročního pobytu
• péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)
• péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání
• péči psychologickou, logopedickou
• ergoterpaii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
• individuální programy pro jednotlivé žáky
• práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové
Zájemci se mohou kontaktovat i na tel. čísle: 541 246 641 nebo 515 504 373.
K zápisu do školy přineste rodný list dítěte.
cený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
100 Kč
Na matrice našeho úřadu můžete vyřídit pouze
následující záležitosti, týkající se občanských
průkazů:
ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
odevzdání nalezeného občanského průkazu,
odevzdání občanského průkazu po zemřelém
nebo prohlášeném za mrtvého.
Matriční úřad může také zadržet občanovi neplatný občanský průkaz.
Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru
vnitřních věcí MČ Brno-Bystrc
Zápis do mateřské školy
Pramínek, o. p. s.
V budově MŠ Heyrovského 11,
v jídelně školy.
17. února 2012 od 14.00 do 17.00 hodin
18. února 2012 od 9.00 do 12.00 hodin
Přihlášky k zápisu budou vydávány v kanceláři Heyrovského 11 jen v pondělí od
16.1. do 13. 2. 2012 (16.1., 23. 1., 30. 1., 6.2.,
13. 2.)
od 6.00 do 17.00 hodin za poplatek100Kč.
Bližší informace na www.praminek.cz.
Pedagogická ředitelka
Mgr. Bc. Irena Rotreklová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
HEYROVSKÉHO 32
MILÍ páťáci,
pokud hledáte školu, kde byste mohli ve
školním roce 2012–2013 pokračovat v základním vzdělávání na 2. stupni, pak vám nabízíme řešení.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BRNĚ-BYSTRCI
NA HEYROVSKÉHO 32
si dovoluje vás pozvat na
Projektové dopoledne „PÁŤÁK“
a Den otevřených dveří
pro žáky současných 5. tříd
VE STŘEDU 22. ÚNORA 2012
9.00–12.00 (projektová část)
9.00–17.00 (prohlídka školy)
V případě potřeby se vám budeme rádi
věnovat i kterýkoliv jiný den i čas.
Přijďte se podívat, projít se po škole, promluvit si s budoucími spolužáky, nakoukněte do
výuky, zapojte se do programu projektového dopoledne, promluvte si s učiteli, vedením školy, vezměte s sebou rodiče,
popřípadě kamarády.
Ptejte se, informujte se na telefonním čísle:
546 432 260.
Nebo napište a my vám obratem odepíšeme: [email protected]
Podrobnější informace o škole
hledejte na webových stránkách
http://www.zsheyrovskeho32brno.cz/
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Z radnice • 5
Poplatek za komunální odpad 2012
Pro úhradu místního poplatku v hotovosti
budou od čtvrtka 1. března v provozu pokladny
v přízemí budovy Magistrátu města Brna na
Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33.
Pokladní hodiny:
pondělí
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod
úterý
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.30 hod
středa
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod
čtvrtek
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hod
pátek
od 8.00 do 12.00 hod.
Výše poplatku: 500 Kč na osobu
Splatnost poplatku: 31. 5. 2012
Správcem poplatku je odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy
poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A.
Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek
500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách úřadů
městských částí a na kontaktních místech magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné
uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada
pod tímto variabilním symbolem provedena. Při
bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na www.brno.cz/odpady.
Legislativní změny:
– nový institut vyměření HROMADNÝM PŘEDPISNÝM SEZNAMEM naplňuje princip procesní
ekonomie a rychlosti daňového řízení; správce
poplatku hromadný předpisný seznam zpřístupní
k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Správce
poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů, označení místního poplatku,
jakož i místo a dobu (od...do), kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den
doručení se považuje 30 den po jeho zpřístupnění. Praxe tedy může vypadat tak, že poplatník částku neuhradí sám ve lhůtě splatnosti
a o tom, že je na něj vedena exekuce se dozví
až v momentě, kdy je mu zablokován účet,
stržena část mzdy, důchodu atd.;
– exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním vý-
měru/hromadném předpisném seznamu
správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci.
Institut žádosti o prominutí již není možný
realizovat pro místní poplatky, správci daně
byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout.
Kontakty:
Osobní: Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro,
vúředních dnech pondělí, středa: 8.00–17.00hod
a pátek: 8.00–12.00 hod
Telefonické: 542 174 301–06
Písemné: Odbor životního prostředí MMB,
Kounicova 67, 601 67 Brno
E-mail: [email protected]
Web: www.brno.cz/odpady
Mgr. Kateřina Reucci, vedoucí odd. správy
poplatku za komunální odpad
Blahopřání
Dne 3. ledna 2012 se v plném zdraví a stálé
duševní svěžesti dožila 90 let paní Markéta
Prochová. K významnému životnímu
jubileu jí jménem Úřadu městské části Brno-Bystrc a samosprávy přišli blahopřát
starosta
RNDr.
Vladimír
Vetchý
a místostarosta Miroslav Klimeš. Paní
Markéta Prochová prožila celý svůj život
v Brně, vychovala dvě dcery a dnes se těší
ze 3 vnoučat a 5 pravnoučat. Uplynulé
desetiletí prožívala, jak sama říká v krásném
prostředí v Bystrci, a ještě dnes si ráda zajde
do divadla. Do dalších let života ji přejeme
hodně zdraví, síly a pohody.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Kulturní a společenské akce připravované v roce
2012 na Hotelu Santon ve spolupráci s MČ Brno-Bystrc
Stejně jako v loňském roce i letos pro Vás ve vzájemné spolupráci Úřad městské části Brno-Bystrc a Hotel Santon připravili celou řadu
kulturních a společenských akcí, jejichž přehled
připojujeme. Přijměte, prosím, naše pozvání,
přijďte, zkoušejte, ochutnávejte a poznávejte…
Bystrcká domácí zabíjačka 18. 2. 2012
Přijďte zažít a užít si atmosféru pravé domácí
zabíjačky. Kromě možnosti ochutnat čerstvé zabíjačkové produkty přímo na místě si vše můžete zakoupit také domů.
10 Bystrckých farmářských trhů v termínech
15. a 29. dubna, 13. května, 17. a 24. června,
2., 16. a 30. září, 14. a 28. října.
Také v roce 2012 vám nabídneme možnost koupit si čerstvé produkty přímo od regionálních
farmářů a výrobců. Novou součástí trhů se letos
stane v Brně první Bylinkový trh.
Festival zdraví a pohody podzim roku 2012
Celodenní akce, na které můžete vidět, ochutnat, vyzkoušet, informovat se, diskutovat, pohybovat se, inspirovat a motivovat ke zdravému
a aktivnímu způsobu života.
Všem obyvatelům Bystrce, kteří naše akce
již navštívili, nebo teprve v budoucnu navštíví děkujeme za podporu.
Mgr. Petr Fedor, místostarosta
Vítání občánků v MČ Brno-Bystrc
Vážení rodičové,
pokud má vaše nově narozené dítě trvalé bydliště
v naší městské části, amáte-li zájem oto, aby vaše
děťátko bylo slavnostně přivítáno do života, přihlaste se na radnici MČ Brno-Bystrc. Na recepci
radnice, na matrice a v elektronické podobě na
webových stránkách www.bystrc.cz(odbor vnitřních věcí) je k dispozici formulář k vyplnění, na
jehož základě budete i s vaším dítětem pozváni
ke slavnostnímu aktu, který pořádáme cca
3–4x do roka ve Společenském centru na Odbojářské ulici.
Ing. Kalousková, vedoucí odboru
vnitřních věcí MČ Brno-Bystrc
Veřejná prezentace
projektu fy Picador
V pondělí 19. 12. odpoledne se v malém sále
Společenského centra sešlo o poznání více sousedů ze staré Bystrce, než lze na základě doposud uskutečněných veřejných prezentací
předpokládat.
Protentokrát se prezentace týkala již delší dobu
připravovaného projektu stavby bytového
domu v ulici K dálnici, podle kterého zde na
místě tří původních starých selských usedlostí
mělo vzniknout celkem devět bytových jednotek včetně podzemních garáží a jedné menší
kavárny.
Je třeba zdůraznit, že Rada MČ Brno-Bystrc tento
projekt již jednou na svém zasedání počátkem
roku 2011 zamítla, ovšem vzhledem ke svému
slibu, že každý investor potenciální větší stavby
v Bystrci bude mít možnost svůj záměr prezentovat před veřejností, rozhodli jsme se v rámci porady vedení umožnit takovou proceduru itomuto
projektu připravovanému firmou Picador.
Projekt nového bytového domu na ulici K dálnici tak mohli před veřejností prezentovat
Ing. arch. Petr Davídek, autorizovaný architekt,
a Ing. Ján Serenčko, jednatel společnosti Picador, spol. s r.o. V poměrně vyhrocené atmosféře
se oba zástupci investora soustředili na zvýraznění architektonických kvalit, nekonvenčního
pojetí a vysokého standardu bydlení
v nově projektovaném domě. Bohužel jejich
prezentace zcela opomněla otázku, co nového
a příznivého může tento projekt přinést obyvatelům sousedních domů.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným za čas i energii, se kterou neváhali
zcela jasně vyjádřit své názory. Závěr z celého
setkání byl totiž více než jasný – sousedé z blízkého i širšího okolí si takto koncipovaný bytový
dům v tzv. Chaloupkách nepřejí a není vlastně
divu, projekt totiž zcela ignoruje své bezprostřední okolí a nenabízí obyvatelům bližšího
i vzdálenějšího sousedství nic, co by jej mohlo
případně legitimovat.
Jsem tedy opravdu rád, že rada naší městské
části se ve svém prvním hodnocení tohoto projektu nemýlila a na svém zamítavém stanovisku
tedy ani do budoucna nemusí nic změnit.
Mgr. Petr Fedor, místostarosta
6 • Z radnice
Pozvánka
na 6/9. zasedání
Zastupitelstva městské části
Brno-Bystrc,
které se uskuteční
ve středu 15. února 2012 od 16 hod.
ve Společenském centru
Předběžný program jednání:
– MiTTaG, spol. s r. o., smluvní pokuta za neodstranění vad v záruční době na stavbě
radnice, žádost o udělení předchozího
souhlasu k uzavření dohody o narovnání
– Smlouva o spolupráci na vybudování TI
v lokalitě Kamechy se společností JET IMPERA, a. s. – schválení smlouvy
– Návrh na změny a doplnění „Kritérií pro
výběr žadatelů o pronájem obecního
bytu“, zrušení usnesení Z 5/16 bod 3.13
– Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo
obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce – pro rok 2012
Občané Bystrce mohou k těmto bodům
jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání
zastupitelstva svá stanoviska.
Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
Občanská demokratická
strana v Bystrci – kvalitní
veřejná správa
Zájemci o členství a všichni příznivci najdou
dostatek informací o Občanské demokratické straně a o místním sdružení v Bystrci
jednak na centrálním serveru ODS
www.ods.cz a také na webové stránce bystrckého sdružení
www.ods.bystrc.brno-online.cz .
Připomínky a dotazy můžete na nás směřovat elektronicky na naši adresu [email protected] Písemné spojení je možné přes
adresu Občanská demokratická strana,
Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2,
602 00 Brno.
Svatopluk Beneš, předseda MS ODS vBystrci
Strana zelených v Bystrci
Vážení obyvatelé Bystrce – Strana zelených
již tradičně hájí vaše zájmy a zájmy životního
prostředí. Chcete-li se do veřejného dění aktivně zapojovat, rádi vás přivítáme v řadách
podporovatelů či členů naší strany. Pro bližší
informace můžete napsat předsedovi klubu
zastupitelů
zelených
na
e-mail
[email protected]
Zveme také všechny zájemce na pravidelné
schůzky s občany, které se konají vždy druhé
úterý v měsíci v klubovně Společenského
centra Bystrc od 18 do 19 hodin – nejbližší
termíny jsou 14. února a 13. března. Těšíme
se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke
všemu, co se v Bystrci děje. Petr Laštůvka,
zastupitel za Stranu zelených
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
OKÉNKO ZASTUPITELŮ
příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady
Jak také zrealizovat hřbitov
Hřbitov je tradiční místo pro naše blízké, kteří
už nejsou mezi námi. Mnoho lidí toto tradiční
místo stále využívá alespoň na „dušičky“. Bystrc měla hřbitov od roku 1373 u nynějšího
kostela s. Janů a v r. 1835 došlo k přeložení na
dosavadní místo. Díky akčnímu programu
MNV, který počítal s přesunutím hřbitova na
vhodnější místo, došlo v roce 1983 k ukončení pohřbů, ale i exhumací. Tolik z podkladů
dodaných Archivem města Brna.
Ale nové místo se nenašlo.
Zastupitelstvo Bystrce od roku 1991 přijalo
řadu usnesení k problematice hřbitova
včetně opakovaných, ale zbytečných požadavků na nalezení vhodného místa. Vhodné,
původní místo zde stále je. A nic nebrání
tomu, aby se vhodně využilo. Důvody, které
někteří uvádějí proti obnově hřbitova, se dají
souhrnně označit jako nevůle. Bohužel tato
iracionalita nás časovým obloukem zavádí
zase k návrhu na další vyhledávání vhodného
místa podobně, jak to bylo v akčním programu MNV Bystrc. I takto se dá„chtít“, aby se
de facto, když nechci, nic neudělalo.
Prostor bývalého hřbitova je bohužel stále
využíván k venčení psů, k aplikaci drog a aktivitám, které jsou v rozporu s pietou místa.
Važme si památky svých bližních a předků,
z nichž někteří dokonce stále na tomto místě
odpočívají.
Svatopluk Beneš
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Z radnice • 7
Zpráva z 6/11. schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 16. 11. 2011
Rada MČ Brno-Bystrc
schválila:
– Statut komisí Rady MČ Brno-Bystrc,
– finanční dar 2 500 Kč na výdaje spojené s organizací arealizací 8. ročníku plaveckých závodů Opohár
Svrateckého údolí konaných dne 20. 12. 2011,
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 – přijaté
transfery a § 3612 bytové hospodářství
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 – přijaté dotace a odd. § 3421 – Využití volného času dětí
a mládeže
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 – přijaté
transfery a odd. 4171, odd. 4173 a odd. 4182
– nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 1142/4
k. ú. Bystrc za podmínky vyklizení sousední části
pozemku
– nájemní smlouvu k pozemku p. č. 6214 a id. 1/6
pozemku p. č. 2093/4 k.ú. Bystrc
– nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 6863/1,
6862/2, 6864, 6843, 6841, 6844, 6842, 6848, 6847,
6865/1, 6865/2, 6839 a id. 1/14 pozemků 6869/1,
6869/3, 6869/4, 6867/1, 6867/2 k. ú. Bystrc
–nájemní smlouvu k id. 1/2 pozemku p. č. 6660/5
a id. 1/3 pozemku p. č. 6660/4 k. ú. Bystrc
–nájemní smlouvu k id. 1/27 pozemku p. č. 172/1
k. ú. Bystrc
– nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 1027, 1029
a 1031 k. ú. Bystrc
–nájemní smlouvu k částem pozemků p. č. 840/2
a p. č. 876/2 k. ú. Bystrc
–nájemní smlouvu kpozemku p.č.7231/10 ačásti
pozemku p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc
–dodatek č.1 ke smlouvě odílo č.13-03/BH/2011
se společností Correct okna,s. r. o, na veřejnou zakázku „Výměna výplní na obecních domech na
ulici Opálkova 2, 10, 12 aVondrákova 7 a 9 v BrněBystrci“
–dodatek č.1 ke smlouvě odílo č.13-09/BH/2011
se společností Correct okna, s. r. o., na veřejnou
zakázku „Výměna výplní na obecním domě na
ulici Píškova 8, 10, 12 v Brně-Bystrci“
– výzvu k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo,
krycí list, referenční formulář aseznam firem na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona
č.137/2006 Sb.„Rekonstrukce služebního bytu na
třídu v MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci“
–technicko-organizační zabezpečení svatebních
obřadů MČ Brno-Bystrc (termíny obřadů leden až
duben roku 2012)
–pronájem bytu č.4 vdomě Černého 26, velikosti
1+1
– pronájem uvolněného bytu Foltýnova 20, byt
č. 20, vel. 1+1, 7. podlaží, I. kategorie
– v souladu se Statutem sociálního bytu, který je
součástí „Pravidel pronájmu bytů v domech
vmajetku města Brna apodmínek zajišťování bytové náhrady“, seznam navrhovaných žadatelů
o pronájem sociálních bytů
souhlasila:
– se zprávou o činnosti komise Redakční rada BN
Rady MČ Brno-Bystrc za I. pololetí 2011
–uZákladní školy Brno, Heyrovského 32, spřijetím
účelově určených darů: keramická pec, typ
K 120/13 s pořizovací hodnotou 140 000 Kč, tiskárna HP LASER JET 1020 s nulovou hodnotou
–snabytím pozemků p.č.3539 a604/26 k.ú. Bystrc
do majetku statutárního města Brna, protože se
jedná oceloměstsky významnou dopravní plochu
pro parkování. O svěření uvedených pozemků
(pokud budou vykoupeny) MČ žádat nebude
–spronájmem části pozemku p.č.5481/1 k.ú. Bystrc podle zákresu
– s prodejem částí pozemků p. č. 339/1 a 339/52
– s prodejem nebo pronájmem pozemků
p. č. 332/2 a p. č. 332/3 k. ú. Bystrc
– s prodejem částí pozemků p. č. 6438 a p. č. 6454
k. ú. Bystrc
–sužitím znaku MČ Brno-Bystrc na propagačních
materiálech plaveckých závodů„Opohár svrateckého údolí“ konaných dne 20. 12. 2011
rozhodla:
– že provozovatelka silničního vozidla neprokázala závažné důvody, které jí znemožnily včasné
odstranění svého vozidla z parkoviště ul. Vejrostova VI. – před ul. Kubíčkova při čištění parkoviště dne 29. 9. 2011. Náklady spojené
s manipulací a odtahem vozidla proto nebudou
v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny
– že provozovatelka silničního vozidla, neprokázala závažné důvody, které jí znemožnily
včasné odstranění svého vozidla z parkoviště
ul. Vejrostova II. – před ul. Ečerova při čištění dne
15. 9. 2011. Náklady spojené s odtahem a následným vrácením vozidla na místo parkování
ve výši 3 720 Kč proto nebudou v tomto případě
ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny
– že provozovatel silničního vozidla neprokázal
závažné důvody, které mu znemožnily včasné
odstranění svého vozidla z ul. Teyschlova lichá,
při čištění komunikace dne 4. 10. 2011. Náklady
spojené s odtahem a následným vrácením vozidla na místo ve výši 3 720 Kč proto nebudou
v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc společnosti Brněnské komunikace, a. s., Brno uhrazeny
nesouhlasila:
– s prodejem pozemků p. č. 2632/22, 2632/30,
2633/1 a 2634/1 k. ú. Bystrc, dokud nebude zpracována územní studie na tuto lokalitu
–sprodejem části pozemku p.č.687/2 k.ú. Bystrc,
protože pozemek je součástí veřejné zeleně
– s prodejem pozemků p. č. 6839, 6840, 6841,
6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849,
6850/1, 6851/1, 6852/2, 6853, 6854, 6855/1,
6856/2, 6857/2, 6866/1, 6866/2, 6865/1,
6865/2, 6864, 6863/1, 6862/2, 6869/1, 6869/3,
6869/4, 6867/1 a 6867/2 k. ú. Bystrc do doby vypracování návrhu nového ÚPmB
zrušila:
– usnesení R 5/4. – 2.2.04 a R 4/5. – 2.2.03,
– usnesení R 6/9. – 3.1.04 odst. 1,
žádá odbor životního prostředí MMB a odbor investiční MMB o zahájení prací na investičním záměru „Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou
v Brně-Bystrci“,
se seznámilasobsahem„Petice proti provozování
restauračních zahrádek a jakékoliv hostinské činnosti vbytovém domě ajeho okolí na adrese Brno,
Hvozdecká 1305/ 5 na parc. č. 2459/60 a sousedících v k.ú. Bystrc“ ze dne 19. 10. 2011.
Na jeho základě konstatovala negativní vliv a dopady uváděných krizových jevů a uložila:
– prověřit možnosti jejich omezení v působnosti
příslušných odborů MČ včetně přijetí případných
opatření,
–svýsledky seznámit petenty nejpozději do 11.1.
2012,
nemá připomínky k předloženému návrhu Novely Tržního řádu ze dne 14. 11. 2011,
doporučila ZMČ Brno-Bystrc:
– schválit termíny zasedání v roce 2012: 15. 2.,
11. 4., 6. 6., 5. 9., 10. 10., 12. 12. Zasedání se budou
konat od 16.00 hod. vsále Společenského centra,
Odbojářská 2
– nesouhlasit se změnou článku 22, odst. 1, písm.
a) Statutu v navrhovaném znění:„zajišťují správu
a stavebně-technickou údržbu kontejnerových
stání na území městské části, která jsou vymezena
v pasportu vedeném městem – Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna“. Sostatními
částmi novely Statutu města Brna vyslovit souhlas
– schválit 4. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na
rok 2011
– schválit rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2012,
– zrušit usnesení přijaté na 6/7. ZMČ dne 12. 10.
2011 pod bodem 3.17:
„Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc souhlasí se změnou nákladů v projektu Zateplení ZŠ
Heyrovského (SPP 5115) a zavazuje se nést ze
svého rozpočtu výdaje související se snížením dotace na náklady v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ve výši 41,9 % z částky 257 986,52 Kč tj.
108 096,35 Kč“
– souhlasit se změnou nákladů v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského (SPP 5115) azavázat se nést
z rozpočtu MČ Brno-Bystrc výdaje související se
snížením dotace na náklady v projektu Zateplení
ZŠ Heyrovského ve výši 39,63 % z částky
257 986,52 Kč tj. 102 240 Kč
– souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová
mapa stavebních pozemků statutárního města
Brna č. 9
–schválit smlouvu ospolupráci se společností JET
IMPERA, a. s.
– schválit Seznam oprav a investic
– schválit Harmonogram přípravy a schvalování
Seznamu oprav a investic pro rok 2012
– souhlasit s úpravou směrné části Územního
plánu města Brna vlokalitě mezi ulicemi Černého
aLaštůvkova, vploše snávrhovou funkcí SO, spočívající v navýšení IPP z 1,1 na 1,9 v návaznosti na
usnesení Z 5/7. - 3.08 z 10.10. 2007.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Víkendový vagon Brno
Akce v Brně na nádraží:
4. 2. 2012 – sobota od 9.00–17.00 hodin.
Jedná se opět o sběr použitého ošacení, nádobí, hraček, bytového textilu, ložního
prádla, ručníků... je možné darovat vše,
kromě velkých spotřebičů a nábytku. Vagon
bude přistaven na hlavním nádraží, na 5. odstupné koleji, jak jsou již občané Brna zvyklí
.
Zuzana Keraghelová,
dispečerka dopravy Oblastní středisko
Diakonie Broumov
8 • Z radnice
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Zpráva ze 6/11. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 7. 12. 2011
Rada MČ Brno-Bystrc
schválila:
– odměny za rok 2011 pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Bystrc
–dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.29N11/73 ve věci
užívání parcel č.572 a3225/2 vk.ú. Bystrc za účelem
realizace trvalé stavby Chodník vulici Nad Dědinou
– I. etapa a jeho podpisem pověřila starostu
doporučila ZMČ Brno-Bystrc:
– zrušit usnesení Z 6/1. – 3.06
– určit místostarostu Tomáše Přibislavského
místostarostou, který zastupuje starostu v době
jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zákona
o obcích)
– určit místostarostu Miroslava Klimeše místo-
starostou, který zastupuje starostu v době jeho
nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zákona
o obcích), je-li současně nepřítomen místostarosta Tomáš Přibislavský,
– schválit odměny za rok 2011 pro členy výborů,
kteří nejsou členy ZMČ Brno-Bystrc.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Zpráva ze 6/12. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 14. 12. 2011
Rada MČ Brno-Bystrc
schválila:
– rozpočtové opatření mezi odd. § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené a odd. § 3113 –
základní školy
– smlouvu s uchazečem Karel Vanini, Soběšická
53c, Brno na veřejnou zakázku malého rozsahu
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.„Rekonstrukce
služebního bytu na třídu v MŠ Laštůvkova 57/59
v Brně-Bystrci“
– dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s uchazečem
LINEA, stolařské v.d., Blansko na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Dodávka nábytku
včetně montáže do nového objektu MŠ Kamechy pro MČ Brno-Bystrc“ a jejím podpisem
pověřila
starostu
RNDr.
Vladimíra
Vetchého, CSc.
souhlasila:
– u Mateřské školy DUHA, Brno, Kachlíkova 21,
příspěvkové organizace, s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 5 000 Kč na
nákup hraček a učebních pomůcek
– s navrhovanou realizací systému elektronické
podpory zápisu do MŠ s požadavkem:
„v kritériích zohlednit sourozence dítěte, již docházející do stejné MŠ“
přidělila:
– veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu
zákona č. 137/2006 Sb. „Rekonstrukce služebního bytu na třídu v MŠ Laštůvkova 57/59
v Brně-Bystrci“ firmě Karel Vanini, Soběšická
53c, Brno z důvodu odstoupení firmy Ing. Bartušek z výběrového řízení, jako náhradníka
schvaluje firmu Lawstav, s. r. o., Palánek 19A,
Vyškov
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Zpráva z 6/12. schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 4. 1. 2012
Rada MČ Brno-Bystrc
schválila:
–podání žádosti ozápis organizace snázvem Mateřská škola Kamechy, Brno, Kavčí, příspěvková
organizace, do rejstříku škol a školských zařízení,
která bude vykonávat činnost mateřské školy
aškolní jídelny - výdejny, obojí skapacitou 50 dětí
a 50 strávníků, a to s účinností od 1. 2. 2012 a uložila RNDr.Vladimíru Vetchému, CSc., starostovi MČ
Brno-Bystrc, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství
– nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 7887/1
a části p. č. 7926/1 k. ú. Bystrc
– nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 1142/63
k. ú. Bystrc
– nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 1767/1,
1768 a části pozemku p. č. 1142/33 k. ú. Bystrc za
podmínky vyklizení (odstranění přístřešku pro
auto, odstranění oplocení a movitých věcí) části
pozemku p. č.1142/33 k. ú. Bystrc, která sousedí
s pozemkem p. č. 1767/2 k. ú. Bystrc
– nájemní smlouvu k pozemku p. č. 6261/9 k. ú.
Bystrc
– nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 1142/4
k. ú. Bystrc
– výši sazeb nájemného z pozemků v MČ BrnoBystrc
– odpověď na dotazy, které předložil zastupitel
pan Ing.Svatopluk Beneš písemně Radě MČ Brno-Bystrc na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 7. 12. 2011
– aby nájemce nebytových prostor v objektu
technických služeb ve sběrném středisku odpadů
Páteřní 3 v Brně byl vybrán podle celkové roční
výše nabídnutého nájemného nad rámec pronajímatelem navržené částky pro kanceláře –
šatny/700 Kč, a ostatních prostor – garáže, WC,
umývárna, chodby/300 Kč, a pověřuje vedoucí
OŽPD oslovením přihlášených zájemců s tím, že
výši nájmu zájemci doplní do návrhu smlouvy
o pronájmu nebytových prostor, schválila návrh
smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu
technických služeb sběrného střediska odpadů
Páteřní 3 vBrně, schválila dodatek č.1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor v objektu technických služeb sběrného střediska odpadů Páteřní 3
v Brně s firmou FALKY
– pronájem bytu č. 24 v domě Kachlíkova 10, velikosti 3+1
– pronájem bytu č. 15 v domě Foltýnova 22, velikosti 3+1
–vyvěšení záměru pronajmout byt č.10 Opálkova
2, vel. 2+1 za částku ve výši 350000Kč, rozdíl mezi
částkou stanovenou k pronájmu a celkovou výší
„dluhu“ bude soudní cestou vymáhán po původním nájemci (dlužníkovi)
–od 1. 1. 2012 měsíční nájemné vbytovém domě
Kavčí 1 u pronajímaných bytů ve IV. nadzemním
podlaží (týká se bytů č. 22–28) ve výši 55 Kč/m2
podlahové plochy bytu, nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace v souladu s nař.
vl. č. 146/2003 Sb.
– pronajmout uvolněný byt Kavčí 1, byt č. 22, vel.
1+0, 4. podlaží, I. kategorie
–změnu charakteru bytu č.2 velikosti 2+1 v domě
Heyrovského 28 (domovnického), vázaného na
výkon práce pro pronajímatele, na obecní byt
a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem uvedeného bytu
– změnu účelu užívání společné prostory obecního domu Píškova 14, označené jako chodba
o výměře 5,07 m2 na bytový prostor bytu č. 2,
zmenšení podlahové plochy bytu č. 3 o 11,46 m2,
zvětšení podlahové plochy bytu č. 2 o 16,53 m2
(11,46 m2 z bytu č. 3 + 5,07 m2 ze společných prostor), uzavření nových nájemních smluv s upravenými podlahovými plochami jednotlivých bytů
– konečnou verzi kroniky MČ Brno-Bystrc za rok
2010
souhlasila:
–se zprávou očinnosti Komise životního prostředí
Rady MČ Brno-Bystrc za I. pololetí 2011
– s prodejem pozemků p. č. 1136/3 -1136/25 k. ú.
Bystrc, s ohledem na to, že přiléhající garážový
dvůr není v majetku statutárního města Brna
– s podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na
regeneraci obecního panelového domu na ulici
Rerychova 14 ve výši 4,2 mil. Kč
– s podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na
modernizaci, výměnu a na vybudování nových
výtahů, a to v celkové výši 13 050 000 Kč na celkový počet 261 bytových jednotek, z toho: na výměnu 2 ks výtahů v rámci regenerace obecního
panelového domu na ulici Rerychova 14 celkem
60 b.j. ve výši 3,0 mil. Kč, na vybudování 8ks výtahů
v obecních domech Laštůvkova 61, 63, 65, 67, 69,
71, 73, 75 o celkovém počtu 112 bytových jednotek to ve výši 5600 000Kč, na vybudování 4ks nových výtahů v obecních domech Laštůvkova 14,
16, 33, 35 ocelkovém počtu 44 bytových jednotek
ve výši 2 200 000 Kč, na vybudování 3 ks nových
výtahů v obecním domě Heyrovského 20, 22, 24
o celkovém počtu 45 bytových jednotek ve výši
2 250 000 Kč
– s podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na
technickou infrastrukturu obytného souboru Kamechy I. etapu, III. stavbu, sektory 12, 13, a to ve
výši 2,9 mil. Kč
zrušila:
– usnesení R 6/10. – 3.1.13,
– usnesení R 5/31. – 3.1.02 (Rada MČ Brno-Bystrc
nesouhlasí vzhledem k vyjádření OÚPR MMB
s prodejem pozemků p. č. 1136/3 –1136/25 k. ú.
Bystrc)
– usnesení R 5/30. – 3.1.05 odst. 3 (výše nájemného z pozemků MČ)
– usnesení R 6/5. – 5.3.02
doporučila úpravu v návrhu změn Pravidel pro(Pokračování na str. 9)
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Z radnice • 9
Zpráva z 6/12. schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 4. 1. 2012
(Dokončení ze str. 9)
nájmu bytů v domech v majetku města Brna
a podmínek zajišťování bytové náhrady,
se seznámila s výsledky šetření v případě řešení
„Petice proti provozování restauračních zahrádek
a jakékoliv hostinské činnosti v bytovém domě
ajeho okolí na adrese Brno, Hvozdecká 1305/5 na
parc. č. 2459/60 a sousedících v k.ú. Bystrc“
a schválila text odpovědi petentům. Podpisem
odpovědi pověřila starostu MČ.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Zpráva z 6/1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 30. 11. 2011
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc
zrušilo usnesení přijaté na 6/7. ZMČ dne 12. 10.
2011 pod bodem 3.17:
„Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc souhlasí
se změnou nákladů v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského (SPP 5115) a zavazuje se nést ze svého
rozpočtu výdaje související se snížením dotace na
náklady v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ve
výši 41,9% zčástky 257 986,52Kč tj. 108096,35Kč.“
souhlasilo
– se změnou nákladů v projektu Zateplení
ZŠ Heyrovského (SPP 5115) a zavázalo se nést
z rozpočtu MČ Brno-Bystrc výdaje související se
snížením dotace na náklady v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ve výši 39,63% z částky
257 986,52 Kč tj. 102 240 Kč
– s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa
stavebních pozemků statutárního města Brna č.9
schválilo smlouvu o spolupráci se společností
JET IMPERA, a. s.,
nesouhlasilo s návrhem změny článku 22,
odst. 1, písm. a) Statutu v navrhovaném znění:
„zajišťují správu a stavebně-technickou údržbu
kontejnerových stání na území městské části,
která jsou vymezena v paspartu vedeném měs-
tem – odborem životního prostředí Magistrátu
města Brna“. S ostatními částmi novely vyslovilo
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc souhlas
se seznámilo se zápisem o kontrole dodržování Jednacího řádu komisemi Rady MČ v oblasti tvorby zápisu z průběhu jednání komisí
a zápisem o kontrole akce č. 10 z přílohy č. 1
SOI – „Pěší trasy – protierozní opatření – ulice
Štouračova podél chodníku (cikcaku) k tramvaji, za číslem 18 a číslem 12“, předloženými
kontrolním výborem.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Zpráva z 6/8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 7. 12. 2011
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc
schválilo
– mimořádné prominutí 70% z pohledávky ve
výši 24 289 Kč, představující částku za prodlení
s úhradou nájemného z části pozemku
p. č. 7016/14 k. ú. Bystrc za rok 2010, za podmínky připsání částky 7 287 Kč do 30 dnů od
data schválení Zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc
na účet MČ Brno-Bystrc. Pokud nebude do tohoto termínu navržená částka připsána na účet,
bude soudně vymáhána pohledávka v plné
výši, tzn. 24 289 Kč,
– Seznam oprav a investic
tis. Kč, oblasti pečovatelské služby 0 tis. Kč, oblasti ostatních investic 3 712 tis. Kč, oblasti školství 5 668 tis. Kč, splátky úvěru bytového
hospodářství 3 840 tis. Kč, finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, další výdaje
rozpisu rozpočtu označené znakem *,
– změnu v rámci odd. § 3111: posílení položky
5137 – DHDM – MŠ Kamechy – z vlastních prostředků – o 300 tis. Kč na pořízení nábytku, posílení položky 5331 – MŠ Kamechy – obec
-účelově – dovybavení – o 60 tis. Kč na nákup
materiálu jinde nezařazeného, posílení položky
5331 – MŠ Laštůvkova 57 – obec – účelově – do-
Vystoupení tanečního souboru Skřivánek
– harmonogram přípravy a schvalování Seznamu oprav a investic pro rok 2012
– 4. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok
2011 na straně příjmů a výdajů v celkové výši
243 841 tis. Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši
107 891 tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy,
celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve
výši 8 149 tis. Kč z toho do oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč, oblasti pečovatelské služby
480 tis. Kč, oblasti ostatních oprav a údržby
5 115 tis. Kč, oblasti školství 2 554 tis. Kč, celkovou částku na investice ve výši 102 652 tis. Kč
z toho do oblasti bytového hospodářství 93 272
vybavení – o 41 tis. Kč na nákup materiálu j. n.
– rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2012 na
straně příjmů a výdajů v celkové výši 161 715
tis. Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 101 287 tis. Kč
v členění na jednotlivé paragrafy, celkovou
částku výdajů na opravy a údržbu ve výši 5 740
tis. Kč z toho do oblasti bytového hospodářství
0 tis. Kč, oblasti pečovatelské služby 240 tis. Kč,
oblasti ostatních oprav a údržby 3 727 tis. Kč,
oblasti školství 1 773 tis. Kč, celkovou částku na
investice ve výši 50 269 tis. Kč z toho do oblasti
bytového hospodářství 39 507 tis. Kč, oblasti
pečovatelské služby 0 tis. Kč, oblasti ostatních
investic 4 675 tis. Kč, oblasti školství 6 087 tis. Kč,
splátky úvěru bytového hospodářství 3 840
tis. Kč, návrh tvorby a použití peněžních fondů
na rok 2012, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ
pro rok 2012 – bytové hospodářství, finanční
vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím,
výši odpisů zřízených příspěvkových organizací, další výdaje rozpisu rozpočtu označené
znakem*,
– odměny za rok 2011 pro členy výborů, kteří
nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
– termíny zasedání v roce 2012: 15. 2., 11. 4., 6. 6.,
5. 9., 10. 10., 12. 12. 2012. Zasedání se budou
konat od 16.00 hod. v sále Společenského
centra, Odbojářská 2
souhlasilo s úpravou směrné části Územního
plánu města Brna v lokalitě mezi ulicemi Černého a Laštůvkova, v ploše s návrhovou funkcí
SO, spočívající v navýšení IPP z 1,1 na 1,9 v návaznosti na usnesení Z 5/7. - 3.08 z 10. 10. 2007,
zrušilo usnesení Z 6/1. -3.06
určilo
– místostarostu Tomáše Přibislavského místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho
nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zákona
o obcích)
– místostarostu Miroslava Klimeše místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává
funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zákona o obcích), je-li současně nepřítomen místostarosta
Tomáš Přibislavský
neschválilo
– prominutí pohledávky ve výši 29 133 Kč, představující částku za prodlení s úhradou nájemného z pozemků p. č. 4046/2, 4051/3, 4054/3,
4054/5 a 4047/2 k. ú. Bystrc za rok 2010
– prominutí pohledávky ve výši 41 774 Kč, představující částku za prodlení s úhradou nájemného z pozemku p. č. 3290 k. ú. Bystrc za rok
2010 a 2011.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
10 • Kultura, děti, informace
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Klasické a španělské gymnázium
Brno-Bystrc zvyšuje úroveň ICT ve výuce
Informační a komunikační technologie (ICT) je
nepostradatelnou součástí moderní společnosti. Rozvoj ICT přináší zkvalitňování všech jejích komponent, současně však i zvyšující se
nároky na její uživatele.
Stále větší význam má ICT ve vzdělávání na školách všech úrovní. Před třemi roky Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) hodnotilo podíl ICT na výuce a zjistilo, že zaostáváme
za průměrem zemí Organizace pro ekonomickou a hospodářskou spolupráci. Rozhodlo se věnovat zvýšenou pozornost ICT na školách a za
jeden z úkolů označilo program podpory vzdělávání učitelů v užívání ICT ve výuce.
Probíhající a realizující se školská reforma počítá
s pedagogy, kteří ICT dovedou ve výuce efek-
KLASICKÉ A ŠPANĚLSKÉ GYMNÁZIUM
BRNO-BYSTRC
si Vás dovoluje pozvat na
VIII. reprezentační ples
2. 3. 2012
18.30–1.30 hod
STADION – KOUNICOVA – BRNO
K TANCI HRAJE PANORAMA BAND
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI 150 Kč
s místenkou, 100 Kč bez místenky,
VSTUPENKY V PRODEJI NA MÍSTĚ pouze
bez místenky 200 Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 20. 1. 2012
Bližší informace
Klasické a španělské gymnázium,
Vejrostova 2, Brno-Bystrc.
Telefonické spojení +420 546 214 930.
tivně využívat. V souladu s tímto trendem byl
naší škole v únoru letošního roku schválen projekt „Multimédia ve výuce na gymnáziu“ o celkových nákladech 3 mil. Kč, spolufinancovaný
z Evropského sociálního fondu. Poskytovatelé
finanční dotace jsou MŠMT a Jihomoravský kraj.
Cílem projektu je zvýšit adoplnit vzdělání učitelů
pro práci s ICT a připravit je pro tvorbu multimediálních výukových programů. Hardwarové vybavení sestává z 31 notebooků MacBook, z nichž
17 je uloženo ve vozíku a tvoří mobilní počítačovou učebnu. Každý notebook je opatřen softwarem pro textové a grafické zpracování podkladů,
fotografií, zvukových souborů a videí.
Mgr. Ivana Shorná, ředitelka gymnázia
Mgr. Petr Sedlák, manažer projektu
Noc ve škole
Na pátek 17. 2. a sobotu 18. 2. 2012 připravujeme velmi oblíbenou akci Noc ve škole. Pro
tentokrát ji nabízíme žákům 5. tříd a to nejen
z naší školy. Navíc se akce mohou zúčastnit také
žáci ZŠ Laštůvkova z 6.–8. tříd, kteří mají zájem
pracovat v naší školní televizi LTV.
Hlavním lákadlem dětí je samozřejmě samotné
přespání ve škole z pátku na sobotu. Ale nejen to
bude náplní Noci ve škole. Připraveny budou
různé sportovní avědomostní hry, soutěže akvízy,
outdoorová hra s přístrojem GPS a samozřejmě
práce s videotechnikou. Pro další informace nebo
pro stažení přihlášky je nutno navštívit webové
stránky naší školy www.zslastuvkova.cz. Těšíme
se na vás.
Mgr. Miroslav Dlapa,
zástupce ředitele ZŠ Laštůvkova
O vánočním turnaji sportovních tříd
Dne 22. 12. 2011 změřily své síly sportovní volejbalové třídy. Nastoupili proti sobě žáci a žákyně 6. a 7. tříd, kteří bojovali o nejlepší
umístění. Dobrou sportovní podívanou připravili i žáci a žákyně 8 . a 9. tříd. Rádi jsme sledovali
obě skupiny i s jejich bojovnými výkony, herními situacemi a někdy až artistickými cvičeními, kdy se podařilo zachránit a odehrát
nechytatelné míče. Všem, kteří se podíleli na
přípravě i atmosféře tohoto dne, patří poděkování. Turnaj připravili vyučující tělesné výchovy
Mgr. Věra Koudelová, Mgr. Jiří Mikulášek,
Mgr. Katka Ulrychová a Mgr. Rudolf Táborský.
Za sportovní nadšení a povzbuzování patří poděkování také všem zúčastněným hráčům
a hráčkám, divákům i ostatním vyučujícím.
Galerii fotografií najdete na stránkách školy
www.vejrostova.cz. Celou akci zdokumentovali
žáci Michal Daněk, Filip Mica a Patrik Brtníček,
kteří se tohoto úkolu ujali.
Mgr. Věra Koudelová, ZŠ Vejrostova
Vracejí se na „Vejrostku“
Na naší škole se tradičně před Vánocemi pustily
všechny děti z 1. až 5. tříd do pečení perníčků.
A tak 14. 12. 2011 začaly pod vedením Martina
Koláře přípravy na pečení. Společně s Eliškou
Novotnou, Lucií Kraťochovou, Marcelou Cruzovou a Kristýnou Rochovou se starají nejen o přípravu, ale také o celou organizaci. A co je
nejpříjemnější, že jde o studenty, letošní maturanty, kteří se stále a rádi vracejí do své „základky“. Provoní školu skořicí a medem.
Příjemná vůně vánočního cukroví dovede vykouzlit na našich tvářích úsměv a připomenout,
že Vánoce jsou již za dveřmi.
Mgr. Věra Koudelová, ZŠ Vejrostova
Plavecká soutěž
O pohár svrateckého údolí
Dne 21. 12. 2011 nastal dlouho očekávaný den konání plavecké soutěže O pohár svrateckého údolí.
Ze školy jsme vyrazili brzo ráno vpočtu dvanácti závodníků plus jedna učitelka. V krásném areálu bazénu na Kraví hoře jsme strávili zajímavý anapínavý
den plný soutěžních zážitků, fandění i„povalování“
ve vířivce. Byli jsme svědky úžasných výkonů Báry
Elblové, která deklasovala soupeřky ve všech disciplínách, kterých se účastnila. Přestože měla za sebou
dvě rozplavby advě finále, pomohla také naší dívčí
štafetě. Na závěr celého dne zorganizovali pořadatelé také exhibiční štafetu v jízdě na nafukovacích
lehátkách, ve které jsme kupodivu nezvítězili, ale
nikomu to nevadilo, protože jsme strávili krásný den
a odnesli si spoustu nových zkušeností pro příští
ročníky. Gratulujeme Báře k úžasným výsledkům
apřejeme hodně sportovních výsledků ido příštích
sezon. Všem závodníkům děkuji za účast!!! Celkové
výsledky najdete na webových stránkách školy.
Mgr. Magda Drnáková, ZŠ Vejrostova
Tříkrálová sbírka
Také v Bystrci proběhla od 1. do 14. ledna 2012 tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České
republiky. Bystrcká farní charita upřímně děkuje
všem občanům, kteří finančně přispěli do sbírky.
Zvláštní poděkování patří dětem, mládeži avedoucímTříkrálových skupinek, kteří obětavě koledovali,
aby tak pomohli lidem v nouzi. Letošní výtěžek
sbírky vBystrci činí 53 374 Kč.Vybrané peníze budou
použity především na projekty Oblastní charity
Brno a dále i na humanitární pomoc do zahraničí.
Za farní charitu
Eva Mikulová
Umělecké vyžití pro nejmenší
SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové zajišťuje výchovu
školáků v oboru tanečním, hudebním a výtvarném a je si vědoma toho, že talent dětí je potřeba
rozvíjet již v raném věku. Vychází proto vstříc i velkému zájmu rodičů a nově nabízí možnost uměleckého vzdělávání i dětem předškolního věku t.j.
od 3 let. Během celého dopoledne t.j. od 8.00 do
12.00 hod. (začátek lze v případě většího zájmu
upravit) se budou děti seznamovat s různými
uměleckými činnostmi. Skupinová výuka dětí
bude zaměřená na rytmicko-pohybovou, výtvarnou ahudební výchovu. Děti se zábavnou formou
seznámí s různými hudebními nástroji, kde bude
rozvíjen jejich cit pro pohyb atanec, rytmus azpěv,
bude zapojena ikolektivní výuka hry na zobcovou
flétnu, která je prospěšná nejen pro rozvoj hudebnosti, ale i jako zdravotní dechová cvičení.
Výuka bude zahájena již od pololetí školního roku
2011–12, tedy od února 2012. Přihlásit své dítě
můžete na e-mailové adrese: [email protected],
nebo telefonu 603 470 997. Bližší informace získáte ina stránkách školy www.szus.websnadno.cz
Mgr. Radmila Chmelová, ředitelka
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Kultura, děti, informace • 11
ZOO INFORMUJE
SE SAMÝMI JEDNIČKAMI V POLOLETÍ
ZDARMA DO ZOO
O pololetních prázdninách, tj. v pátek 3. 2.
2012, mají všechny děti, které se prokáží
u vstupních pokladen vysvědčením se samými
jedničkami vstup zdarma!
JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO – příměstský tábor
Jarní prázdniny v ZOO Brno proběhnou od 6. 2.
do 10. 2. 2012. Děti ve věku od 7 do 12 let je
možné přihlásit na jednotlivé dny telefonicky
u paní Sommerové na čísle 546 432 360 nebo
e-mailem: [email protected] (v e-mailu
již prosím zašlete níže uvedené údaje potřebné
pro vyplnění přihlášky). Přihlašování je možné
od 16. 1. do 1. 2. 2012. Jeden den stojí 300 Kč,
v ceně tábora je oběd v restauraci UTygra, pitný
režim, zdravotní a pedagogický dozor, úrazové
pojištění a výtvarné potřeby.
Tábor začíná denně od 8.00 hod. a rodiče si děti
vyzvednou v 16.00 hod. V den nástupu rodiče
vyplní přihlášku (jméno dítěte, datum narození
dítěte, bydliště a telefonní číslo na rodiče) a podepíší bezinfekčnost. Tábor se bude platit na
pokladně ekonomického oddělení ve správní
budově. Děti si s sebou vezmou teplé oblečení,
přezůvky, svačinu a pití (pitný režim je ve
správní budově zajištěn). Pro děti je připraven
pestrý program – pozorování zvířat v zoo, soutěže a hry.
OTEVÍRACÍ DOBA ZOO v měsíci únoru: denně
od 9.00 do 16.00 hod.
Ing. Pavel Hruška,
propagačně vzdělávací úsek
Představení skautského oddílu Termiti – vlčata
Ahoj,
jsme chlapecký oddíl z naší městské části (anejen
z ní), který se zabývá výchovou kluků jak po
stránce teoretické tak praktické. Ale hlavně zábavné. Jsme Termiti – vlčata! Vlčata proto, že
k nám chodí kluci mladší, ve věku od 7 do 11 let.
Náš oddíl se schází každý týden v pondělí v čase
16.30–18.30, v klubovně na ulici Vrbovecká č. p.2
(areál MŠ Štouračova). Program schůzky je uzpůsoben chlapcům tak, aby se dokázali rozvinout
vlastním směrem a přitom být prospěšní týmu.
Přibližně jednou za čtrnáct dní pořádáme speciální akci. Například výlety, víkendové akce v přírodě i ve městě nebo akce kulturní, společné
s dalšími oddíly.
V rámci naší městské části například organizujeme „Bystrcký scuk“, pomáháme při roznášení
Betlémského světla, spolupodílíme se na celorepublikové sbírce „Postavme školu v Africe“ .
Pokud vás naše činnost zaujala, máte chlapce ve
věku 7 až 11 let a hledáte pro něj zajímavý kroužek či aktivitu, můžete zkusit náš oddíl.
Zdraví 36. oddíl Termiti – vlčata,
M. Zichová
Další křest knihy
bystrckého autora
Před časem byla v Bystrckých novinách informace o křtu detektivky „Hořká smrt“.
Koncem ledna vyjde třetí kniha, první část rozsáhlé série dobrodružných detektivek z doby
Velké Moravy. Kniha se jmenuje „Případ úzké
dýky – Zločiny na Velké Moravě“. Jinak celá
série „Zločiny na Velké Moravě“ zobrazí dobu
Velkomoravské říše od poloviny 9. století do začátku 10. století.
Křest knihy se bude konat ve čtvrtek 23. 2.
v 17.00 v Knihovně J. Mahena v Brně -Bystrci
na Vondrákově 15.
Kmotry budou bystrcký pan starosta RNDr.Vladimír Vetchý, CSc. a vedoucí archeologických
výzkumů v Mikulčicích pan PhDr. Lumír Poláček
z Archeologického ústavu AV ČR.
www.stanislavceska.cz
Stanislav Češka, autor
Lávka přes Veverku je
Dřevěnou stavbou roku 2011
Lávka přes Veverku pod hradem Veveří, dlouhá
87 metrů, která je součástí bezpečné cesty na
Státní hrad Veveří v rámci Mezinárodního roku
lesů, který vyhlásila Organizace spojených národů OSN, zvítězila v soutěži Dřevěná stavba
roku 2011.
AKCE LIPKY PRO VEŘEJNOST – únor 2012
Lipka – školské zařízení
pro environmentální
vzdělávání
PRACOVIŠTĚ LIPKY ROZMARÝNEK
Pravidelně jedenkrát měsíčně pořádá pracoviště
Lipky Rozmarýnek pro velké i malé návštěvníky
Tvořivé soboty a akce klubu Kreativ. Co přesně
Rozmarýnek chystá na únor? V rámci Tvořivých
sobot proběhne 18. únoraakce Člověče, nezlob
se…, kde si z keramické hlíny vyrobíte figurky
nejen k této známé hře. Využijeme razítka, budeme malovat engobami a vyrábět netradiční figurky.
Otýden později – 25. únoramůžete navštívit akci
vrámci klubu Kreativ Pletení zpedigu, kde si vyrobíte košíky, ošatky nebo misky z pedigu. Tento
velmi příjemný přírodní materiál zútulní vaši domácnost.
Neváhejte a přihlaste se včas na [email protected] – kurzy jsou omezeny svou kapacitou.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Lipka zve děti na jarní příměstské tábory Detektivní příběhy Sherlocka Holmese (pro děti od
7 do 13 let), Modráskov (pro děti od 7 do 13 let),
Osada Havranů(pro děti od 7 do 13 let) aLetem
rozmanitým světem (pro mládež od 11 do
18 let). Tábory se konají v době jarních prázdnin od 6. do 10. února na pracovištích Lipky Lipová v Pisárkách, Jezírko v Soběšicích aKamenná
na Starém Brně. Program bude probíhat každý
den od 9 do 16 hodin. Pro děti budou připraveny
pohybové, přírodovědné i tvořivé aktivity.
Mgr. Kateřina Mrázková,
[email protected],
přihlášky a informace tel.: 543 420 821
Koncert funky kapely WORK, SHOP and MORE
Společenské centrum v Bystrci pro vás na únor
přichystalo opravdovou hudební lahůdku. Koncert formace WORK, SHOP and MORE, která si na
turné po České republice přizvala vynikající americkou zpěvačku Fredu Goodlett.
Kapela v Bystrci představí kromě staršího repertoáru především skladby ze svého nejnovějšího
CD Many Faces, na kterém spolupracovala se špičkovými světovými umělci, kytaristou Frankem
Kambale, zpěvačkou Fredou A.Goodlett apředevším s bohužel nedávno zesnulým Hiramem Bullockem, který během své kariéry hrával s takovými
hvězdami, jako například Miles Davis, James
Brown, či Sting.
Přijďte si v neděli 19. února od 19.30 do Společenského centra poslechnout jak zní současná světová hudební extratřída…
Mgr. Petr Fedor, místostarosta
První místo získala jak uodborné poroty, tak uveřejnosti při internetovém hlasování. Více na
http://bydleni.idnes.cz/lavka-za-pet-milionu-jenejlepsi-drevenou-stavbou-roku-2011-pzv/stavba.aspx?c=A110902_163803_stavba_rez.
Lávku a cestu na podnět městské části Brno-Bystrc zbudovaly Lesy České republiky v roce 2007,
tedy v minulém volebním období, a je součástí
územní studie řešící dopravní infrastrukturu
v okolí hradu Veveří. Návštěvníci hradu už nemusejí chodit po úzké a klikaté silnici. Cesta je příjemná pro všechny návštěvníky, zejména pro
rodiče s dětmi a i pro hůře mobilní lidi. Současně
byla upravena i studánka vedle ústí Veverky.
Místní „povodeň“ na Veverce dne 15. 7. 2009 sice
poškodila lávku aúpravy okolí studánky, ale škody
byly rychle odstraněny.
Studie dopravní infrastruktury okolí hradu Veveří,
kterou v roce 2002 zadala městská část Brno-Bystrc, se týká více věcí. Např. parkoviště, nového
přístaviště lodní dopravy atolik potřebných zálivů
pro autobusové zastávky pro bezpečnost návštěvníků hradu, na které se stále čeká.
Svatopluk Beneš
12 • Kultura, informace
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Bystrčtí včelaři informují
Vážení spoluobčané, občané městské části Brna-Bystrce! Dovolte, abych jménem Základní organizace Českého svazu včelařů azejména jménem
našich včelařských kroužků poděkoval vašim zastupitelům a tím i celé obci za významnou materiální pomoc, kterou nám vaše obec již po několik
let poskytuje.
Jak jsem vás již v minulosti na stránkách tohoto
zpravodaje informoval, bystrčtí včelaři jsou spolu
se včelaři z městských částí Jundrov, Komín, Kníničky, Žabovřesky a Žebětín organizováni v ČSV,
o.s. ZO Brno-Žabovřesky. Celkem má naše základní organizace 802 včelstev a 71 včelařů,
z toho na katastrálním území Bystrce máme
207 včelstev a v Bystrci má bydliště 24 včelařů.
Kromě opylovací činnosti, kterou naši včelaři zabezpečují víc než spolehlivě, a produkce medu
věnujeme velkou pozornost práci se včelařskou
mládeží.
Máme dva včelařské kroužky – jeden v Žabovřeskách a druhý v Bystrci. Ten pracuje při
ZŠ Vejrostova. V bystrckém kroužku máme
v současné době již 11 dětí. Děti se v kroužcích
seznamují se životem aprací včel ise včelími produkty a také si zde i tak trochu hrajeme. Zúčastňují se včelařských soutěží mládeže a mají
možnost zúčastňovat se i zájezdů pořádaných
naší ZO.
Pro včelařské kroužky a pro začínající včelaře budujeme upřehrady, v katastru MČ Kníničky poblíž
Sokoláku /dnes areál plážového volejbalu/ včelnici. Je to místo pro praktickou včelařskou činnost
ipro dětské hry. Nabízí dětem základních škol zajímavé využití jejich volného času přismysluplné
činností ve zdravém prostředí Brněnské pře-
hrady. Děti jsou pro práci v kroužku vybavovány
včelařskými ochrannými pomůckami. Kroužky
mohou navštěvovat všechny děti bez ohledu na
to, kterou školu navštěvují.
V letošním roce bychom chtěli udělat něco i pro
ostatní obyvatele Bystrce. Připravujeme pro vás
„Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech“. Hlavní náplní besed budou informace
o životě a práci včel a o včelích produktech. Přednášky budou spojené s promítáním videofilmů
a s ochutnávkami medů. Včelaři se těší na vaši
účast i na vaše dotazy. První setkání včelařů s občany Bystrce připravujeme na poslední úterý
v měsíci únoru. Proto doporučujeme, abyste si
do svých diářů do akcí, které máte v únoru poznamenali:
29. 2. 2012 – Společenské centrum Bystrc –
včelaři – 17. hod.
Ing. Antonín Pavlíček
vedoucí včelařských kroužků
Medvědi Jelizar a Kamčatka, znovu rodiče?
Osmnáctiletí medvědi kamčatští Jelizar aKamčatka jsou zřejmě nejatraktivnějšími přírůstky
brněnské zoo z roku 2010. Na začátku roku
2012 si chovatelé v brněnské zoo slibují od
Kamčatky a Jelizara mláďata. Oba jsou již zkušenými rodiči, společně měli pět mláďat, ztoho
tři byla vypuštěna zpět do volné přírody.
Medvědi Jelizar a Kamčatka
Pár medvědů kamčatských, které žádná jiná tuzemská zahrada nechová, do Brna přicestoval ze
zoo vRostovu na Donu. Už samotný transport ale
nebyl nic jednoduchého. Speciální převozní
bedny musely být vyrobeny tak, aby se vnich mohutná zvířata cítila pohodlně, ale současně aby jejich hmotnost „udržely“. Využita byla i těžká
technika, včetně jeřábů.
Osud Jelizara i Kamčatky kopíruje životní příběh
i mnohých dalších kamčatských medvíďat. Do
rostovské zoo, kde vbetonovém, nepříliš útulném
prostoru za mřížemi prožili svůj dosavadní život,
se oba dostali jako osiřelá medvíďata. Do brněnského výběhu šli možná iproto bez větších potíží,
což nebývá úplně běžné. Dnes jsou v něm, jako
doma.
Perlička na závěr: Co má rád Jelizar? Sladké…
v Rostově prý klidně a rád spolykal denně krabici
cukru (a podle jeho zubů je to poznat). Na jižní
Moravě musí jeho touhu po sladkém uspokojit
trocha medu. A med, ten Jelizar tuze rád!
Medvěd kamčatský
Impozantní tmavě hnědý medvěd je největší suchozemská šelma žijící na území Evropy a Asie.
V kohoutku samci měří až 135 centimetrů, když
se však postaví na zadní, jejich výška se pohybuje
mezi třemi až čtyřmi metry. Úctyhodná je i váha
těchto obrů. Zatímco samice jsou samozřejmě
drobnější aváží kolem čtyř set kilogramů, usamců
je rozpětí váhy mezi 650 až 700 kilogramy, obzvláště mohutné kusy ale mohou vážit i tunu.
I kvůli tomu nemá medvěd kamčatský žádného
přirozeného nepřítele, kromě člověka. Pro pytláky
na Kamčatce a některých přilehlých ostrovech,
kde se tito medvědi vyskytují, je stále vyhledávanou kořistí. Každoročně tu proto také ochránci
zvířat najdou několik opuštěných mláďat. V některých případech se o své potomky nepostaraly
samice proto, že se samy staly obětí některého
agresivního medvěda, mnohdy však spíš proto,
že podlehly střele všehoschopných pytláků. Tato
mláďata často končí v zoologických zahradách.
Medvěd kamčatský je samotář, ve volné přírodě
se dožívá zhruba dvaceti až třiceti let, vzajetí může
žít i déle. Samice jsou březí 180 až 266 dnů, rodí
jedno až tři mláďata. Navzdory své těžké váze medvěd kamčatský rád plave adokáže vyvinout ipoměrně velikou rychlost na souši, kde může běžet
až 45 kilometrů v hodině.
Lucie Kapounová, tisková mluvčí ZOO Brno
Kdo nepřišel,
o hodně přišel!
Letošní vánoční svátky byly vcelku netradiční,
co se počasí týče. Naštěstí jiné zvyky nechyběly
a vánoční atmosféru v Bystrci krásně doplnily.
Ať už to byly Bystrcké Vánoce s kulturním programem žáků bystrckých škol a půvabným jarmarkem tradičních řemesel, nebo kouzelný
Živý betlém, který se konal v největší svátek,
25. 12. – na Boží hod. Na prostranství mezi radnicí, kostelem a Javorem vyrostl pěkný betlémský chlév, kolem kterého se páslo několik
oveček. V této idylické scenérii zahájil hranou
scénu bystrcký kaplan Pavel Fatěna. Potom se
už zapojily malé i větší děti z farnosti. K betlémskému průvodu se mohli připojit i malincí z řad
diváků, kterým byly poskytnuty připravené kostýmy. Takové zapojení obecenstva do programu bylo velmi příjemné a všechny přítomné
pobavilo. Malí herci se nenechali svázat trémou,
a i když je pozlobila trochu technika, nedali se,
a hráli jako profesionálové. V závěru přišli na
řadu dospělí herci. Celé představení doprovodila svými zpěvy bystrcká Schola. Po ukončení
divadla bylo připraveno občerstvení a ovocný
čaj provoněl náměstí. Všichni přítomní byli nadšení a dlouhotrvajícím potleskem a úsměvem
ve tvářích odměnili všechny, kdo pro ně toto
vystoupení připravili. Za nás diváky bych chtěla
moc poděkovat všem hercům, ale především
obětavým maminkám a tatínkům a všem těm,
kteří se na celé nesnadné přípravě této akce podíleli. Děkuji aspoň paní Jitce Víznerové (režisérka) s manželem a dětmi, Honzovi Suchému,
Miroslavu Klimešovi s manželkou (autorka kostýmů), panu kaplanovi, Janě Pálkové, MČ, ZOO
Brno za bezplatné zapůjčení zvířátek, Pile Bystrc
za sponzorování dřevěnými odřezky a Městské
policii za ostrahu. Nelze vyjmenovat úplně
všechny, ale poděkovat ano.
Příští rok se všichni těšíme na opětovné shledání a zveme všechny bystrcké obyvatele, aby
se přišli potěšit na tyto krásné akce. Svou účastí
odměníte všechny ty, kteří se snaží pro nás
udělat něco pěkného!
Každý z nás se může podílet na tom, aby aspoň
někdy vítězila láska nad lží a nenávistí. Za každou trochu velký dík! (Dary přinesené pastýři
Svaté rodině byly po ukončení předány do nocleháren na Vídeňské a Mlýnské ulici pro lidi bez
domova.)
Krásný a pohodový rok 2012 vám všem
přeje za bystrckou organizaci KDU-ČSL
Mgr. Eva Barovjanová
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Inzerce • 13
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE,
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Tel.: 731 690 080 • www.eurokombrno.cz
KADE¤NICTVÍ
Folt˘nova 1
Areál SBD PrÛkopník
aÏování!
V novém roce bez zdr
Pánské stfiíhání
Dámské stfiíhání
Barvení
Melír
80 Kã
od 230 Kã
od 480 Kã
od 580 Kã
Pracovní doba
Po, St, Pá 8.30–12, 13–19 h.
Út 14–19 h.
Objednávky: 602 889 727
KURZY ANGLIČTINY v Bystrci
CVČ Bystrouška
nabízí od 02/2012
kurzy AJ těchto pokročilostí:
Začátečníci
úterý 17.45–19.00 h.
Velmi mírně pokročilí
pondělí 19.30–20.45 h.
Mírně pokročilí
pondělí 17.00–18.15 h.
Všechny kurzy probíhají
s návazností v dalším roce.
Najdete nás na konečné tramvaje
v Bystrci pod Albertem.
Individuální výuka a doučování
po domluvě v dopoled. hodinách.
Kontakt: p. Izáková (vyučující)
Tel. č. 737 184 418
e-mail: [email protected]
14 • Inzerce, děti
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Řádková inzerce
• RESTAURACE PŘÍSTAV U VODŮ
vás zve na pravou domácí zabijačku – 25. a 26. 2. 2012. Najdete nás
v přístavišti, prodej s sebou a občerstvení od 9 hod. ráno před restaurací,
od 12 hod. zabijačkové hody v restauraci, v případě rezervace mobil:
605 256 108 p. Voda Dušan
• FINANCE: www.pujcky-aktiv.cz
• Řemeslníci pro váš byt!!!
www.treuhand.cz/remeslnici
•Vyměním OB 1+1 na ul. Ečerova za
1+1 jdoucí do odkupu. Tel.:
604 188 244
• Angličtina celý den, konverzace.
Tel.: 737 731 724, 539 012 338
• Spouštěcí garnýže – pohodlně
spustíte kolejnice se záclonami azávěsy dolů apo zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je
možná i do stávajících garnýží. Firma
Venyš. Tel.: 530 312 702, mobil:
608 742 001
• Angličtina – individuální výuka
a doučování, i k maturitě. Tel.:
737 835 201
• OB 3+1 za OB 1+1. Tel.: 732 544 832
• Kuchyňské linky a vest. skříně,
nová dvířka na vaši kuchyň
a vys. zásuvky pod linku, skříňky na
míru, výměna pracovní desky.
www.vrbakuchyne.czTel.: 603 438 707
• Úklidové služby. Tel.: 774 732 299
• Firma se sídlem v Brně – Komíně
hledána občasnou výpomoc pracovníka do skladu a na údržbu domu.
Vhodné i pro zdatného důchodce.
Požadujeme manuální zručnost, spolehlivost a dobrý zdravotní stav. Tel.:
541 420 727
• Pro klienta s hotovostí hledáme
byt 1+kk nebo 1+1 v ceně do
1,2 mil. Kč. Tel.: 605 255 417
• Pracující žena (40 let) hledá pronájem bytu. Tel.: 604 567 944
• Doktor koupí byt ihned hotově
i zadlužený. Tel.: 720 551 215
• Prodám samostatnou garáž na
ul. Kubíčkova, v I. patře o velikosti
15,5 m2 v garážovém domě. V garáži
je el. zásuvka a el. osvětlení. Vrata
jak hlavní, tak garážová na dálk.
ovládání. Nutno vidět. Garáž v perfekt. stavu, čistá a ihned volná. V případě zájmu volejte na tel.:
777 180 332
• Autoopravna a pneuservis
Brno-Žebětín: provádíme veškeré
opravy motorových vozidel včetně
přípravy a realizace STK + můžete
využít služeb našeho pneuservisu
včetně nových pneu. Garantujeme
příznivé ceny, ul. Otevřená 51. Tel.:
546 217 307, mobil 607 976 158
• Malby, nátěry Onderka. Tel.:
604 731 919, 541 262 997
• AC Real – to je 8 let tradice a zkušeností s prodejem a pronájmem
nemovitostí v Bystrci. Tržní odhady,
odhady pro dědictví, kvalitní aúčelná
propagace, přesné stanovení ceny
díky znalosti místního trhu a lokality
Bystrc. Pro nabízející služby zdarma.
Tel.: 731 516 417. Kancelář: Říčanská 11, Bystrc. www.acreal.cz
•Hledáme pro klientku s hotovostí
byt 1+1 v Bystrci. DB iOV slodžií. Cena
do 1 300 000 Kč. Volejte 731 516 417
nebo www.acreal.cz
•www.realityvbystrci.cznabízí OV
3+1, ul. Foltýnova, CP 72 m2+lodžie,
8. p./8. p., výtah. Výhled na les. Dům
po GO. Cena: 1 850 000 Kč. Tel.:
731 516 417
•www.acreal.czhledá pro svého klienta garáž na prodej na ul. Štouračova
nebo Černého. Tel.: 731 516 417
• www.realityvbystrci.cz nabízí
pronájmy bytů v Bystrci. 1+1 –
od
7 800 Kč/měsíc, 3+1 –
10 000 Kč/měsíc. Více na tel.:
731 516 417
• Vila-dům Brno-Žebětín, pouze tři
bytové jednotky, 3+kk a 4+kk.
Dokončení 09/2012. Parkování v domě,
terasy, vysoký standard stavby.
Cena od 3 441 130 Kč, více na
www.realityvbystrci.cz, tel.: 731516417
• www.realityvbystrci.cz – realitní
portál s nejširší nabídkou nemovitostí v Bystrci. Prodáváte, pronajímáte nemovitost v Bystrci? Pak zde
nesmíte chybět. Inzerce ZDARMA. Tel.:
731 516 417
• Hledám zahradu kdekoliv v Brně
iokolí, ve vlastnictví, možno is chatou.
Finance mám. Tel.: 774 248 403
• Koupím pozemek v Brně i okolí,
pokud možno stavební (menší ivětší).
Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.:
776 637 839
• Koupím garáž kdekoliv v Brně
i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.:
776 809 213
•Koupím rodinný dům v Brně (větší
i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Zn. Brno i okraj. Tel.: 546 220 361.
•Vyměním státní byt 1+1 po celkové
rekonstrukci za větší. Tel.: 723 333 656
•Vyměním cihl. OB 2+1 v Táboře, nejdoucí do privatizace za jakýkoliv jdoucí do privatizace. Tel.: 732 134 953
• Prodám byt OV 1+1 v Bystrci, ul.
Štouračova, 5. NP. Cena: 1 070 000 Kč.
Bez RK. Tel.: 605 905 289
• Úspora el. energie, montáž pohybových čidel do spol. prostor a chodbových svítidel. Kompletní el. servis.
Tel.: 606 825 901
• Přepisy 8 mm filmů.
Tel.: 604 422 892
Hodinový manžel – od zásuvky po
plovoucí podlahy. Volejte tel.:
608 822 133
•VyměnímOB 1+kk nejdoucí do privatizace za jakýkoliv byt, který bude
privatizován.
Doplatím
tel.:
604 482 085
• Prodej zrekonstruovaného bytu
OV 3+1 v Bystrci, na ulici Kuršova, at.
úpravy, 5. p./7. Tel.: 731 948 047
• Hledáme novostavbu 2–3+kk.
Bystrc a okolí. Tel.: 731 948 047
• Podlahářské
práce.
Tel.:
606 508 946
•Malíř pokojůBrno. Tel.: 604518776
• Počítačové služby, instalace,
odvirování, opravy, nové PC
a notebooky počítačové sítě.
www.netmasters.czTel.: 728 041 247
•Opravy vbytěprovede váš udržbář.
Vyklízím i sklepy. Tel.: 604 937 554
• Prodám posilovací zařízení. Tel.:
739 090 558
•Vedení účetnictví,daňové evidence, daňové poradenství. Tel.:
731 690 080 www.eurokombrno.cz
• Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád,
aj. Tel.: 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz , Bystrc
a okolí, platba hotově = sleva
250 Kč
Bystromix: Děs a hrůza v Bystrci
Baví vás komiks? Máte fantazii? Umíte si představit, co hrůzostrašného by
se mohlo v Bystrci přihodit? Výborně! Tužkou, perem, štětcem nebo třeba
na počítači ztvárněte svůj příběh do podoby komiksu a vyhrajte! Pro
všechny žáky základních, středních a případně i mateřských škol vyhlašujeme Bystromix – soutěž ve vytváření komiksových příběhů na téma
Děs a hrůza v Bystrci. Libovolnou technikou a v jakémkoliv rozsahu zpracujte fiktivní nebo reálný příběh plný hrůzy, odehrávající se nebo související s Bystrcí a doručte nám jej od 1. do 29. února 2012.
Vaše práce vyhodnotí porota, v níž přislíbili účast Stanislav Češka (spisovatel), Lída Krejčová (autorka dětské knížky) a další. V březnu se pak mohou
autoři nejlepších příběhů těšit na hodnotné ceny. Soutěžní práce můžete
odevzdávat v bystrckých školách nebo přímo organizátorovi soutěže –
Klubu rodičů a přátel při ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci. Podrobná pravidla a další informace najdete na www.krap32.cz.
Michaela Lužová, Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
Sport, zpravodajství • 15
Mirka Knapková a nejlepší sportovci roku 2011
V prosincovém čísle Bystrckých novin jsem si vám
dovolil představit Mirku Knapkovou, vynikající
veslařku, mistryni světa na skifu, vítězku české ankety nejlepší veslař minulého roku, čtvrtou v pořadí o nejlepšího sportovce roku 2011, občanku
Bystrce.
A tak jsem si řekl, že Mirku trochu vyzpovídám.
Zkusme třeba začít tím, jaké máte motto,
krédo a případně proč?
Těch životních mott mám víc. Jedno z nich je:„Co
tě nezabije, to tě posílí.“ V životě někdy nastanou
těžké situace, a když tyto situace vezmete jako
výzvu a zvládnete je a překonáte je, tak vás ve
většině případech o dost posílí. A najednou pak
vám připadá všechno snadnější.
Líbí, líbilo se vám v Bystrci a opět proč?
V Bystrci jsem vyrůstala. Skoro celé svoje dětství
jsem trávila u Brněnské přehrady. Bylo to hodně
ovlivněno tím, že můj táta do mých pěti let vesloval. Ale i potom jsme trávili hodně času v okolí
Brněnské přehrady. Ať bylo léto nebo zima. Na
Bystrci se mi líbí, že jste na kraji města ajste vpodstatě hned v přírodě.
Co považujete na veslování za nejdůležitější
a také nejtěžší?
Nejdůležitější je, aby vás to bavilo. Pak, jestli
chcete v tomto sportu uspět, tak mít také trochu
talentu. No a pak je to o tréninku. Musíte být ve
výborné fyzické kondici, především jde o rozvoj
vytrvalostních a silových schopností.
Dobré je mít i cit pro vodu, díky kterému se snáze
naučíte technice veslování. Platí, že pokud jste na
tom hůř po fyzické stránce, o to víc musíte být
lepší po technické a naopak. A samozřejmě ve
světové špičce mít dobrou loď. (Poznámka:
A Mirka má novou dobrou loď, která ji sedí.)
Proč byste mladým doporučila právě veslování, případně sport obecně, pokud byste doporučila?
Veslování bych doporučila, protože je to sport
v přírodě a u vody bývá vždy dobrá parta. Navíc
je to i zdravý sport, kde se zatěžuje rovnoměrně
celé tělo. Mě rodiče ke sportu vedli už od dětství
a jsem za to ráda. Nejenže díky pravidelnému
sportu se cítíte v kondici a v lepší pohodě, ale naučíte se u sportu i věcem jako cílevědomosti, ctižádosti, zdravé soutěživosti a dravosti. A určitě
pochopíte, že nic není zadarmo, že pokud chcete
dosáhnout nějakého velmi dobrého výsledku,
tak se na něj musíte umět systematicky připravit.
Nějakou zajímavou vzpomínku, případně humornou příhodu, nebo oboje.
Pro mě bylo velmi zajímavé moje první mistrovství světa do 23 let. Tyto závody se konaly v Janově v Itálii a prvních 500 m bylo na otevřeném
moři. To znamenalo, že prvních 500 m byly obrovské vlny z moře. Jelikož jsem veslovala teprve
asi 3 roky, tak zvládnutí těchto podmínek mi dělalo značný problém, a do závodu jsem nastupovala jako favoritka, protože jsem toho roku
celkově vyhrála závody světového poháru. Na
první pětistovce, ve finálové jízdě, jsem ztrácela
už 10 vteřin. A to bylo hodně. Měla jsem 1 500 m
na to, abych tuto ztrátu dohnala. Na klidnější hladině jsem se postupně začala propracovávat kupředu. Když jsem byla asi za polovinou, tak mi
jeden z trenérů, který jel podél na kole, zahlásil:
„Je to dobrý, Němka se právě cvakla, už jsi třetí!“
Nakonec se mi podařilo předjet iostatní soupeřky
a zvítězit! Ještě si pamatuji, že nemohli najít českou hymnu, takže na vyhlášení jsem tehdy
hymnu ani neslyšela.
Kolikrát jste na začátku plavala, myslím
i s lodí, případně nedávno?
Za svoji veslařskou kariéru jsem se cvakla jen dvakrát (cvaknout, udělat se znamená převrátit loď).
Poprvé to bylo na Brněnské přehradě asi po 2 až
3 měsících veslování. A to tak, že jsem špatně za-
O mládežnických týmech FC Dosta Bystrc-Kníničky
Dosta, to není jen mužstvo dospělých startující
v divizi, ale i sedm mládežnických fotbalových
týmů. V sezoně 2011–2012 jsou účastníky Jihomoravského krajského přeboru starší a mladší
dorostenci i áčka starších a mladších žáků. Ve II.
třídě Brno-město soutěží starší žáci „B“, mající
domácí prostředí na hřišti v Žebětíně a v B skupině III. třídy starší a mladší přípravka.
Uvedené týmy zaznamenaly nedávno ztrátu
pozic. Oba dorosty byly divizní osm let, do JmKP
sestoupily v roce 2010. V loňské sezoně neuspěly také čtyři žákovské týmy. Áčka starších
a mladších žáků byla loni nováčky divize, po roce
však spadla do JmKP. Stejný osud potkal i béčka
starších a mladších žáků startujících v JmKP. Ta
měla sestoupit do krajské I. třídy, vedení klubu
ale rozhodlo jinak. Starší žáky„B“ přihlásilo do II.
třídy BM a mladší žáky„B“ pro nedostatek hráčů
zrušilo. Dobrým krokem je, že po dvou letech
přibyla ke starší přípravce i mladší. Naše mlá-
dežnická pyramida je úzká, nemůžeme se rovnat Zbrojovce, Líšni nebo Spartě Brno.
Jak si vedly týmy Bystrce v podzimní části
sezony 2011–2012:
JmKP (14 týmů): 10. Starší dorost
14 3 7 4 22:23 16
JmKP (14 týmů): 2. Mladší dorost
14 11 0 3 80:18 33
JmKP (12 týmů): 8. Starší žáci „A“
11 5 0 6 15:15 15
JmKP (12 týmů): 10. Mladší žáci
11 2 3 6 16:35 9
II. třída (6 týmů): 2. Starší žáci „B“
10 7 0 3 32:20 21
III. třída (10 týmů): 4. Starší přípravka 9 5 3 1 36:15 18
III. třída (10 týmů): 2. Mladší přípravka 9 7 0 2 64:16 21
Zimní turnaj dospělých – Líšeň Cup 2012 –
umělá tráva
So 4. 2. 2012
11.00
Bystrc – Vyškov
So 11. 2. 2012
11.00
Bystrc – Líšeň
So 18. 2. 2012
12.00
Bystrc – Zbrojovka U 19
(Br. Ivanovice)
So 25. 2. 2012
13.00
Bystrc – Prostějov
Oldřich Havlíček
vadila veslem o plato, když jsem přistávala. Naštěstí to bylo po tréninku a bylo to hned u loděnice. Po druhé to bylo na Vltavě v Praze, v dubnu,
když bylo asi 8°C. Zavadila jsem veslem o tyč,
která koukala z vody a už jsem tam byla. Naštěstí
jel se mnou trenér na motoráku, takže jsme naložili loď na motorák ajeli jsme do loděnice, abych
nezmrzla.
Jsou u veslování podrazy, fauly? Já takové
věci zkanoistiky znám jak od soupeřů, tak iod
rozhodčích a bafuňářů.
Veslování je v tomhle směru hodně férový sport.
Jedině snad se občas člověk může cítit nefér, když
ho trenér neposadí do posádky, a on cítí, že by
tam sedět měl. Když ale jezdíte na skifu, tak tohle
zrovna řešit nemusíte.
Nakonec mi nezbývá než vám popřát hodně
zdraví, trochu toho potřebného štěstí, ať se vám
příprava na olympiádu vydaří azlatá vás nemine!
Svatopluk Beneš
Otužilci opět v Bystrci
Na Nový rok 2012 odpoledne se do chladných
vod řeky Svratky opět ponořily více než tři desítky otužilých mužů a žen. Sledovaly je v nevlídném počasí stovky diváků rozptýlených na
můstku přes řeku u zastávky MHD Zoologická
zahrada a na obou přilehlých březích řeky.
Jak je už tradicí, na začátku celé akce se uskutečnil „otužilecký křest“ nových účastníků a teprve
po tomto aktu mohli novici spolu s ostatními
vstoupit do chladných vod řeky. Někteří z nich
ozdobili svá těla různými rekvizitami a přispěli
tím k pobavení přítomných diváků. Tato akce má
v Bystrci již mnohaletou tradici a vždy je přijímána jako příspěvek ke slavnostní novoroční atmosféře.
Ing. Zdeněk Zych
Vzestup Dosty vizitkou trenérů
Před zimní přestávkou se FC Dosta Bystrc-Kníničky přetahovala o trůn čtvrté nejvyšší soutěže
s FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou. Vzestup týmu, který
byl vhodně posílen (Jiří Šíma, Stanislav Zedníček,
Vojtěch Dolina a Tomáš Káňa) je vizitkou kvalitní
práce trenérů Mgr. Romana Kotola a Mgr. Miroslava Karpíška.
Poslední dvě vystoupení na podzim skončila pro
Dostu bezbrankovými remízami (doma proti RSM
Hodonín, venku na HFK Třebíč), a tak do jarní části
nakonec vstoupí z 2. místa. Oldřich Havlíček
Sokol Komín zve
…na nábor dětí do sportovní přípravky zaměřené na florbal. Dynamická hra, účast na
soutěžích, od ledna 2012. Kdo: ročníky 2003,
2004 a 2005. Kde: Sokolovna Komín, úterý
14.45–16.15 hod. Doplňujeme i soutěžní
oddíl, ročníky 2002–1999. Robert Válek
tel.: 608 700 442, [email protected]
16 • Kultura, inzerce
Bystrcké noviny • 1/2 • 2012
SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC
1. 2. st Čaj o půl páté
Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO
JSME MY, uvádějí a zpívají Jiří Helán,
Karel Zelníček a Květa Navrátilová.
Zač.: 16.30 hod.
13. 2. po VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ sídelního
souboru Panorama. Zač.: 17.00 hod.
14. 2. út Stará dálnice
Vídeň–Brno–Vratislav a rychl. silnice R 43
Přednáška Jiřího Vymětalíka s promítáním.
Zač.: 18.00 hod.
19. 2. ne Koncert funky kapely WORK,
SHOP and MORE. Viz. pozvání na str. 11.
Zač.: 19.30 hod.
20. 2. po. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ přestavby
rekreačního centra Obora.
Zač.: 17.00 hod.
24. 2. pá COUNTRY BÁL
Účinkují: country kapela ZIMOUR, skupina
JOHNNY a taneční skupina La Quadrilla,
výuka country tanců Ivan Bartůněk.
Zač.: 19.30 hod.
26. 2. ne FERDA MRAVENEC
Představení pro rodiče s dětmi na motivy
známé knížky Ondřeje Sekory.
Uvádí divadlo GENUS. Zač.: 15.00 hod.
28. 2. út BESEDA U CIMBÁLU
s muzikou ROZMARÝN. Zač.: 18.00 hod.
29. 2. st Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech
Přednáška – viz. pozvánka na str. 12.
Zač.: 17.00 hod.
Pozvánka
na divadelní představení
Připravujeme: 6. 3. NEZMAŘI
Koncert známé folkové skupiny.
Zač.: 19.30 hod.
Výstava:
7.–29. 2. Obrazy Františka Hedeji, dřevěné
plastiky Miloše Šnédara a enkaustika Jany
Hedejové
Výstava je přístupná Po–Čt 14–18 hod., při
akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel. 546 211 924,
546 224 320). Vstup volný.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra, Odbojářská 2,
po–čt 15–18 hod. Informace na tel.:
546 224 320, 546 211 924.
Dále v BKC, Běhounská 17, INDIES Poštovská 2a, KČT KUDRNA – Nádražní 1 (podchod).
Doprava tramvají č.1, 3, 11 zast. „ZOO“, autobusy č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. „Vondrákova“.
V úterý 13. 3. 2012 v 19 hod. uvádíme ve Společenském centru Bystrc na Odbojářské 2 představení Divadla Bez zábradlí Praha TŘI MUŽI
NA ŠPATNÉ ADRESE (autor Luigi Lunari).
Zlý sen? Fantasmagorická představa? Skutečnost? Halucinace? Hromadné šílenství? Jsou
zde tři dospělé osoby mužského pohlaví
a všechny tři si spletou adresu. Je to normální?
V této vynikající italské komedii není normální
skoro nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit!
Hrají: Karel Heřmánek, Bob Klepl, Zdeněk
Žák, Jana Šulcová a Johanna Tesařová.
Předprodej vstupenek od 13. 2. 2012.
Libuše Leznarová, odbor kultury
Uzávěrka příštího čísla 16. 2. 2012 • Příští číslo vyjde do 2. 3. 2012
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: 546 125 116.
E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu
zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s. Náklad 12 500 výtisků. Zdarma. http://www.bystrc.cz
Download

BYSTRCKÉ NOVINY - Vítejte na stránkách našeho domu – SVJ