BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
12
PROSINEC • ročník XXIV/2014
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Pohodový adventní čas,
Vánoce plné radosti
a v novém roce 2015
především pevné zdraví, štěstí,
pracovní úspěchy a dostatek
dobrých zpráv,
nejen v Bystrckých novinách
vám přeje redakční rada BN
Bystrcký vánoční trh
na náměstí 28. dubna od 10 do 15 hodin.
Vánoční trhy v době adventu se tradičně stávají
místem setkávání a uvolnění v nabitém předvánočním shonu.
Dovolujeme si vás pozvat na jubilejní
V. Bystrcký vánoční trh, který se uskuteční v sobotu 13. prosince 2014 před radnicí
Než zapálíte první ze čtyř svíček na tradičním
adventním věnci, jejichž rozlévající se světlo
vyjadřuje příchod Krista, připomeňte si s námi,
co slovo advent představuje. Toto období, které
tradičně symbolizuje fialová barva, začíná
čtvrtou nedělí před Vánocemi a první zmínky
o něm sahají až do konce 4. století. Nadcházející
čas nás naplňuje očekáváním: pro někoho má
tento čas duchovní podtext – věřící se těší na
příchod Spasitele, pro jiné nastává očekávání
nejpříjemnějších svátků v roce.
(pokračování na str. 2)
Ocenění Pečovatelka roku 2014
soutěže Pečovatel/ka roku – Národní cena
sociálních služeb.
Soutěž vznikla sloučením dvou prestižních ocenění, jakými byly Národní cena APSS ČR (Asociace poskytovatelů sociálních služeb)
a Pečovatelka roku Diakonie ČCE. Odborná
komise na základě nominačních dopisů vybírala
v následujících kategoriích – Pracovník v sociálních službách v ambulantní službě, v terénní
službě a v pobytové službě. Dále v kategorii
Sociální pracovník a Manager sociálních služeb.
V úterý 11. listopadu 2014 byly v Praze na
Novoměstské radnici slavnostně vyhlášeny
výsledky a předány ceny II. ročníku celostátní
Patronkou tohoto ročníku byla paní Hana Maciuchová, která provedla spolu s moderátorkou
paní Marií Retkovou účastníky slavnostním
vyhlášením.
(pokračování na str. 6)
Vážení bystrčtí spoluobčané!
Těmito třemi slovy vás
vítal na stránkách Bystrckých novin několik let
můj předchůdce a já
bych na něj rád navázal
a v této tradici pokračoval. Stejně jako v práci,
kterou pro Bystrc během
svého funkčního období odvedl.
V tomto sloupku vás tak chci pravidelně
informovat o tom, co se za poslední dobu
podařilo, ale i o tom, co nás ještě čeká.
Za nejdůležitější událost posledních týdnů
týkající se Bystrce určitě považuji to, že se
podařila úspěšně dotáhnout koaliční
jednání, což potvrdilo i ustavující zastupitelstvo. Věřím, že nové vedení radnice bude
pro Bystrc přínosem, čemuž nasvědčuje její
široké složení, kdy koaliční smlouvu podepsalo hned pět z osmi stran, které se díky hlasům voličů do zastupitelstva dostaly. V tak
široké koalici totiž nemá žádné uskupení
možnost silově prosazovat svůj názor,
naopak je radnice názorově otevřená a díky
tomu může hájit zájmy co největšího počtu
obyvatel Bystrce. V koaličních lavicích tedy
zasednou zástupci ČSSD, ANO 2011, KDUČSL, TOP 09 a ODS s pohodlnou většinou
17 z celkových 27 zastupitelů.
Z prvního zasedání nových zastupitelů vzešlo také nové personální obsazení vedení
radnice, které najdete na dalších stránkách
Bystrckých novin. Kromě něj se ale zastupitelé zabývali dalšími body důležitými pro
obyvatele Bystrce. Za velmi významné rozhodnutí osobně považuji schválení aktualizace vyhlášky brněnského magistrátu
o regulaci hazardu. Tato vyhláška zajistí, že
z Bystrce definitivně vymizí blikající
automaty a díky tomu se omezí i kriminalita v ulicích.
Zastupitelé také podpořili návrh posunující
začátky dalších jednání o jednu hodinu později, na pátou odpoledne. Toto rozhodnutí
by mělo zastupitelstvo přiblížit více lidem,
kteří jeho začátek dříve nestíhali například
kvůli pracovním povinnostem.
A co nás v příštích týdnech čeká? Nás zastupitele hlavně projednání a schválení rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2015, který
nám připravili naši předchůdci.
Především nás všechny čeká čas vánočních
svátků, rád bych vám tedy popřál, abyste
je v klidu a štěstí prožili v kruhu vašich nejbližších, aby se vám vyhnul předvánoční
shon a aby rok 2015 byl pro vás úspěšnější
než minulý.
Tomáš Kratochvíl, starosta
2 • Z radnice, inzerce
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Ustavující zasedání nového Zastupitelstva
Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se konalo ve Společenském centru ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc (ZMČ), které
mělo na programu zvolení starosty, místostarostů, Rady městské části (RMČ) a výborů
ZMČ. Ustavující zasedání svolal dosluhující starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. Na začátku
zasedání přečetla zastupitelka Mgr. Eva Barovjanová (KDU-ČSL) slib zastupitelů a všichni zvolení zastupitelé svým „slibuji“ a podpisem
zpečetili svůj slib. Druhým bodem programu
jednání nové zastupitelstvo přijalo usnesení,
které stanoví:
– počet členů Rady MČ Brno-Bystrc na 9
– počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc na 3
– počet neuvolněných místostarostů na 2.
Dalším bodem jednání byla volba členů volební
komise pro volbu starosty, místostarostů
a členů rady. Do volební komise byli navrženi
a následně zvoleni: Martin Küfhaber (ČSSD),
Ing. Eva Harangiová (ODS), Mgr. Petr Fedor (TOP
09), Mgr. Eva Barovjanová (KDU-ČSL) a Robert
Pazdera (ANO 2011). Předsedou volební komise
byl určen Mgr. Petr Fedor. Pro jednotlivé volby
byla navržena veřejná volba kandidátů. Po
navržení a představení kandidátů na jednotlivé
funkce, kladli zastupitelé na jednotlivé kandidáty
dotazy a poté se přistoupilo k samotné volbě.
Starostou MČ Brno-Bystrc pro volební období
2014–2018 byl zvolen JUDr. Tomáš Kratochvíl
(ČSSD). Bude vykonávat působnost pro oblast
finanční; bytovou, správu bytového fondu včetně
regenerace.
Prvním, dlouhodobě uvolněným místostarostou
se stal PhDr. Jaroslav Petr (ANO 2011), který
bude vykonávat působnost pro oblast stavební
a územního plánování; kulturní a dopravy.
Druhým dlouhodobě uvolněným místostarostou byl zvolen Miroslav Klimeš (KDU-ČSL)
s působností pro oblast sociální a pečovatelské
služby a oblast vnitřních věcí. Oba tito místostarostové zastupují starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta (nebo první
místostarosta) nevykonává funkci (§ 73 odst. 3
a § 79 odst. 1 zákona o obcích).
Dále byli neuvolněnými místostarosty zvoleni
RNDr.Vladimír Vetchý, CSc., (ČSSD) spůsobností
pro oblast životního prostředí a školství a Tomáš
Přibislavský (TOP 09), který bude vykonávat
působnost pro oblast majetkovou a investiční;
vnitřních věcí – elektronizace státní správy –
webové stránky úřadu.
Po volbě starosty a místostarostů následovala
volba členů Rady městské části Brno-Bystrc
do které byli zvoleni: Ing. Josef Burda (ČSSD),
Ing. Jan Zámečník (KDU-ČSL), Ing. Rudolf Trávníček, MBA (ANO 2011) a Ing. Tomáš Jára (ODS).
Zvolený starosta a místostarosta se automaticky
stávají členy Rady.
Touto volbou ukončila činnost volební komise
a další volby už probíhaly hlasováním prostřednictvím hlasovacího zařízení. Zastupitelstvo zřídilo pro volební období 2014–2018 tři výbory:
výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro
rozvoj infrastruktury a určilo, že v každém
výboru bude 9 členů, aby byly zastoupeny všechny zvolené politické subjekty. Do těchto výborů
byli zvoleni následující zastupitelé či zástupci
politických stran a hnutí:
FINANČNÍ VÝBOR
Ing. Josef Burda (ČSSD) – předseda výboru,
Ing. Jan Zámečník (KDU-ČSL) – místopředseda
výboru, Jana Pálková (Zelená pro Bystrc),
Ing. Petr Navrátil (Bystrčáci), Ing. Eva Harangiová (ODS), Ing. Jiří Ciboch (TOP 09), Tom Kratochvíl (ČSSD), RNDr. Jana Vaisharová (KSČM)
a Robert Bárta (ANO 2011) – členové výboru.
KONTROLNÍ VÝBOR
RSDr. Pavel Novotný (KSČM) – předseda výboru, Mgr. Petr Fedor (TOP 09) – místopředseda
výboru, Ing. Luboš Raus (Bystrčáci), Vladimír
Tomsa (KSČM), Ing. Petr Laštůvka (Zelená pro
Bystrc), Ing. Tomáš Jára (ODS), Mgr. Aleš Koubek (KDU-ČSL), Ing. Pavel Kříž (ANO 2011)
a JUDr. Robin Roth (ČSSD) – členové výboru.
VÝBOR PRO ROZVOJ A INFRASTRUKTURU
Ing. Tomáš Jára (ODS) – předseda výboru, Jiří
Bertschinger (ČSSD) – místopředseda výboru,
Jana Pálková (Zelená pro Bystrc), Petr Maurer
(ODS), Ing. Milan Přinosil (ANO 2011), Petr Cajzl
(KDU-ČSL), Ing. Pavel Březa (KSČM), Tomáš Přibislavský (TOP 09), Ing. Rostislav Kočař (Bystrčáci) – členové výboru.
TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-BYSTRC
Po diskusi zastupitelů o podaném protinávrhu
paní J. Pálkové, na posunutí konání zastupitelstva
ze středy na čtvrtek 17. hodinu vznikl kompromisní návrh na konání zastupitelstva ve středu
od 17 hod. (z dnešních 16 hod.). Tento návrh byl
odsouhlasen. Schválené termíny zasedání
ZMČ: 10. 12. 2014, 18. 2. 2015, 15. 4. 2015,
10. 6. 2015, 9. 9. 2015, 14. 10. 2015 a 9. 12. 2015,
vždy od 17 hodin v sále Společenského centra, ul. Odbojářská 2.
Dále ZMČ schválilo hmotné zabezpečení
neuvolněných členů ZMČ pro 7. volební období
a souhlasilo s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač.1/2014,
o regulaci provozu loterií a jiných podobných
her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku asnávrhem OS Brnění na omezení
provozní doby všech provozoven, v nichž jsou
umístěny na území města Brna loterie a jiné
podobné hry: „Otevírací dobu pohostinských
a podobných zařízení (restaurací, barů, diskoték)
a heren, v nichž se provozují loterie a podobné
hry podle zák. č. 202/1990 Sb., si provozovatelé
těchto zařízení na území statutárního města Brna
v území stanoví v tomto časovém rozmezí: V pracovních dnech v době od 0.00 do 07.00 a od
14.00 do 24.00 hod. V době od 07.00 do 14.00
hod. musí být v pracovních dnech tyto provozovny uzavřené.“
Miroslav Klimeš,
místostarosta
Upozornění občanům
Provoz ÚMČ Brno-Bystrc
ve dnech 29.–31. 12. 2014
Upozorňujeme občany, že z důvodu čerpání
zbývající dovolené pracovníky úřadu a nutnosti účetního uzavření kalendářního roku
budou zrušeny úřední dny
29. a 31. 12. 2014.
Poslední běžný úřední den letošního kalendářního roku je v pondělí dne 22. 12. 2014 a jako
náhrada za zrušené úřední dny bude úřední
den navíc ještě čtvrtek 18. 12. 2014.
Dále nabízíme individuální řešení vašich záležitostí po předchozí telefonické domluvě s příslušným pracovníkem v období do 19. 12. 2014
i mimo stanovené úřední dny.
Omezený provoz
Základní informace, odbor sociální v budově
úřadu bude zajištěn následovně:
pondělí 29. 12. 2014 od 7–15 hod.
úterý
30. 12. 2014 od 7–15 hod.
středa
31. 12. 2014 od 7–15 hod.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí do nového
roku. Jiří Kroupa, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
Bystrcký vánoční trh
(pokračování ze str. 1)
V rámci vánočního trhu vystoupí v dopoledním
programu děti z bystrckých škol a dětského
národopisného souboru Brněnský Valášek.
Dětem je určeno i představení Vánoční hra, ve
které účinkují členové Divadla Kufr.
Odpoledne se na pódiu uskuteční koncert
Gabriely Kočí, sólistky Orchestru Gustava Broma.
V nabídce sortimentu stánků naleznete tradiční
vánoční dekorace, perníčky, dřevěné hračky
a loutky, ručně vyráběné šperky a nebude samozřejmě chybět ani medovina, svařák, lívance
a mnoho dalších dobrot.
Dovolte, abych jménem celé radnice popřál všem
občanům Bystrce nejen krásné vánoční svátky,
hodně zdraví ipohody, ale také úspěšný rok 2015.
Jaroslav PETR, místostarosta
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Z radnice • 3
Záměr statutárního města Brna,
Městské části Brno-Bystrc
V souladu s „Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
a podmínkami zajišťování bytové náhrady“
a v souladu s „Kritérii pro výběr žadatelů
o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v Městské části Brno-Bystrc“, která
byla schválena na 6/14. zasedání ZMČ
Brno-Bystrc s účinností od 1. 1. 2013, zveřejňujeme tento záměr Městské části BrnoBystrc:
Pronajmout obecní byt,
na kterém je účetně
vykázán dluh
n byt č. 9 v domě Kachlíkova 13, velikosti 3+1 o celkové výměře 73,92 m2 ve
3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na
nájemném a službách spojených s užíváním
bytu ve stanovené výši 262 443 Kč. Budoucí
nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši 262
443 Kč (podle ustanovení §1892 OZ).
n byt č. 4 v domě Filipova 16, velikosti
1+1 o celkové výměře 35,00 m2 ve 2. podlaží,
I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 84 137 Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši 209 000 Kč.
Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout výše
uvedené byty bude vyvěšen na úředních
deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30 dnů
od 1. 12. 2014–31. 12. 2014.
Písemné nabídky na formuláři „Žádost
o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh“ (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc,
nám. 28. dubna 60 a na našich webových
stránkách: www.bystrc.cz-odbor bytového hospodářství), mohou žadatelé zasílat v termínu od 1. 12. 2014–31. 12. 2014
na odbor bytového hospodářství ÚMČ
Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00
Brno. Pokud tak neučiní ve stanoveném
termínu, nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí o pronájem výše uvedeného
bytu.
Žadatelé musejí splňovat „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování
bytové náhrady“.
Na našich web. stránkách: www.bystrc.czodbor bytového hospodářství je zveřejněn
(a čtvrtletně aktualizován) seznam žadatelů o obecní byt podle skupin, včetně přidělených bodů a data podání žádosti.
Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
vás srdečně zve na
XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES
ZASTUPITELSTVA,
který se koná v pátek 23. ledna 2015,
v 19.30 hodin
ve Společenském centru, Odbojářská 2, Brno-Bystrc
Program:
• k tanci a poslechu hraje kapela HURIKÁN
• předtančení a vystoupení taneční školy STARLET
• slosování vstupenek o hodnotné ceny
• půlnoční překvapení
• moderuje Jaroslava Vykoupilová
• změna programu vyhrazena
Vstupné: 300 Kč
(s místenkou, vstupenka je slosovatelná)
Předprodej vstupenek od 12. 1. 2015
v pokladně Společenského centra,
po–čt 16–19 hod.
Informace na tel. č.: 546 211 924, 546 224 320
Doprava tramvají č. 1, 3, 11 zast. „ZOO“, autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. „Vondrákova“
Dotazy a odpovědi
Chtěla bych poprosit o radu, kde zjisČištění
místních
komunikací
a parkovišť
tit aspoň
„něco“
o mém pradědovi,
probíhá
podle schváleného
plánu
který v Bystrci
padl v první
světové válce?
pro
rok 2013
vždy v době
od 7 dokronika
15 hodin
Existuje
nějaká
podrobnější
v termínech
uvedených
na straněo 4.
Prováv Brně, která
vede záznamy
těchto
dění
čištění je oznámeno umístěním
přelidech?
Markéta
nosných
značekjestli
sedm
dní
Z vašehodopravních
dotazu není patrno,
se váš
předem
s vyznačením
dne čištění
na dopradědeček
narodil data
v Bystrci,
nebo jestli
datkové
Upozorňujeme
nanějaký
nutnost
měl k tabulce.
této dnešní
městské části
sledovat
termíny
těchtoÚMČ
přenosných
dovztah. Na
odborunakultury
Brno-Bypravních
umožnitBystrce.
bezproblémový
strc je značkách
uložena akronika
Lépe
pohyb
vozidel
údržby.
jsou
však bude
obrátit
se Termíny
napříkladčištění
na farní
rovněž
na úřední
desce
MČnaroBystrc
neboavizovány
matriční úřad
v místě
jeho
a webových
stránkách:
www.bystrc.cz
zení, Archiv
města Brna,
Moravský zemský archiv a jiné instituce, které mapují
minulost.
Dana Kalousková,
vedoucí odboru vnitřních věcí
Prosím o informaci, zda městská část
Brno-Bystrc zamýšlí v dohledné době
opravit přístup do Údolí oddechu
mezi chatkami z ulice Filipova a Černého. Přimlouvám se za všechny,
kteří se chtějí projít v Údolí oddechu
s kočárkem, neboť cesta je pro kočárky neschůdná. Traxlová Jaroslava
Oprava tohoto průchodu do Údolí oddechu je již objednána a měla by být provedena ještě v tomto roce. Způsob úprav
bude blízký přírodě, budou zde instalovány stupně z akátového dřeva se štěrkovou pochůznou plochou, součástí
úprav bude i pojezd pro kočárky a cyklisty. Eva Kubátová, vedoucí odboru
životního prostředí a dopravy
Chtěla bych se zeptat, co je nového
s plánovanou rekonstrukcí bytových
jader? A zda je už nějaký časový plán
kdy a kde se začne? Také bych se
chtěla zeptat, zda se neplánuje dát na
chodby panelových domů a to do každého patra čidla pohybu. Vždyť by se
ušetřilo spoustu elektřiny! Pokud jede
někdo večer výtahem z vrchních pater
a rozsvítí si, tak se velmi zbytečně svítí
v celém domě.
Vlasta
ZMČ Brno-Bystrc schválilo harmonogram
rekonstrukce bytových jader v obecních
domech, a to do roku 2019. V průběhu příštího roku započne rekonstrukce bytových
jader v nejstarších panelových domech,
a to na ul. Heyrovského 20–30, Heyrovského 7,9 a na ul. Laštůvkova 61–75.
V letošním roce není v plánu oprav
a údržby zahrnuta montáž „čidel pohybu“ ve společných prostorách obecních domů.
Pavel Veselý, vedoucí OBH
Pozn.: Redakčně upraveno.
Diskusní fórum – veřejné dotazy adresované
vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce
kompetentních osob na ně jsou k dispozici
na www.bystrc.cz.
4 • Z radnice
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Poděkování všem ochotným lidem
Naše pečovatelská služba, Vondrákova 7
(odlehčovací služby) touto cestou srdečně
děkuje všem ochotným a obětavým lidem, kteří
věnují nezištně svůj volný čas a přicházejí potěšit
naše seniory.
Každý z nás může pomoci potřebným, a to do
té doby, než se jím stane sám. Toto je filozofie
nadace „Zerafa“, jejichž tvůrčí tým pořádá pro
nás letos už potřetí dílny na výrobu vánočních
dekorací. Přírodní materiál na tyto dílny zdarma
dodává Čtyřlístek zahradní centrum a Čtyřlístek zahradnické služby (děkujeme i za
odbornou likvidaci úporného plevele na záhonech patřících obyvatelům domu s PS).
Nadace Zerafa se nám stará i o kulturní zážitky.
Paní Tereza Čechová nacvičila s divadelním
souborem Vejr (studenti gymnázia na Vejrostově ul.) hru K. Čapka,„Jak se dělá divadlo“ a paní
Radka Dokoupilová zorganizovala letos druhé
kytarové dopoledne s lidovými písničkami
s absolventkou Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací Lucií Vernerovou.
Dobrou spolupráci máme také s dětmi ze ZŠ.
V rámci projektu podpořeného Nadací Veronica
nám děti ze ZŠ Pramínek na jaře zkrášlují okolí
květinami, které sázejí pod vedením své paní
učitelky. Několikrát do roka se těšíme na pravidelná setkání s dětmi z kroužků školní družiny
při ZŠ Heyrovského, které nám i se svými učitelkami chodí zahrát divadlo, zatancovat, zazpí-
vat, nebo recitovat. Děti nás vždy obdarují vlastnoručně vyrobenými dárečky. Velký dík za to vše
patří vedoucí ŠD paní Zdeňce Janouškové,která
pořádá také výstavky výtvarných prací dětí
v Knihovně Jiřího Mahena a ve Společenském
centru, kde je můžeme obdivovat.
Do Společenského centra Bystrc chodíme rádi
i na výstavy obrazů, zaměstnanci jsou k nám
tam velmi vstřícní, pomáhají a umožní nám
vstup i mimo otvírací dobu. Se stejnou vstřícností se setkáváme i při našich návštěvách
bystrcké pobočky Knihovny J. Mahena, kam
si chodíme půjčovat knihy a CD. Pracovnice
knihovny nám vždycky velmi ochotně poradí
a stále trvá spolupráce s bývalou vedoucí
knihovny, paní Libuší Pelánovou, která i po
svém odchodu do důchodu nám téměř každý
měsíc připravuje zajímavé besedy a nosí s láskou
připravované domácí moučníky. Takových aktivních žen, které ani v důchodu nezahálejí a spolupracují nejen s námi, ale i jinde, je víc.
Pravidelné cestopisné besedy s promítáním
fotografií máme díky další skvělé dámě, paní
Anežce Jenešové.
A tak bych mohla pokračovat v děkování trampské skupině Old boys, která měla obrovský
úspěch, neuvěřitelně vitálním členkám Ženského pěveckého sboru Sokol Židenice, panu
kaplanovi Pavlu Fatěnovi i hudebnímu doprovodu při bohoslužbách a mnoha dalším.
Z posledního našeho výletu jsme si také odnesli
dobrý pocit. ZOO Brno na den seniorů nabídlo
vstup téměř zdarma, ale pro špatné počasí jsme
tam jeli až o týden později. Výlet jsme měli přesto
zcela gratis, bylo nám umožněno vyjet až nahoru
a prohlédnout si novou africkou vesnici, safari
a další zajímavosti. Děkujeme.
Všem jmenovaným, ale i všem, kdo dočetli až
sem, přeji, abyste vždycky a nejen o Vánocích,
měli pro druhé čas, vlídné slovo, skutek, protože
opravdu cenné dárky nenajdete pod stromečkem, ale ve svém srdci. Z. Herníková, aktivizační pracovník
za odbor pečovatelské služby
Blahopřejeme
V úterý 4. listopadu oslavila 90.
narozeniny paní
Květuše Hrnčířová
z Bystrce.
K významnému životnímu jubileu jí
jménem Úřadu MČ
Brno-Bystrc asamosprávy přišli popřát
starosta RNDr.Vladimír Vetchý amístostarosta Miroslav Klimeš.
Paní Hrnčířová, rodným příjmením Kroupová se
narodila v Brně, kde také prožila skoro celý svůj
život. Má dvě dcery, tři vnuky, tři pravnučky ajednoho pravnuka.
Od roku 1943 pracovala jako zubní instrumentářka na Stomatologické klinice na Šilingrově náměstí v Brně. Následující rok byla nasazena
v Reichu, odkud se jí podařilo v roce 1945 utéct
a osvobození Brna už oslavila doma.
Po válce pokračovala až do roku 1948 na stomatologické klinice jako vrchní sestra. V dalších letech byla doma a věnovala se výchově svých
dvou dcer.
Po návratu do práce v roce 1954 začala uPNS prodávat noviny jako pouliční kamelot aztéto pozice
se vypracovala na referentku jihomoravského ředitelství Spojů. V roce 1969 byla z politických důvodů vyloučena z KSČ a přeložena na prodejny
PNS, kde prováděla inventury v rámci Jihomoravského kraje. Odtud odešla do důchodu.
Do dalších let přejeme paní Hrnčířové pevné
zdraví, neutuchající optimismus a ještě hodně
pěkných chvil mezi svými nejbližšími.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Pozvánka na 7/2. zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc,
které se uskuteční
ve středu 10. prosince 2014 od 17 hod.
ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2
v
v
v
v
Předběžný program jednání:
3. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2014 v Příspěvek na věcné náklady spojené s přípravou a výkonem funkce neuvolněného
Rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2015
člena ZMČ
Seznam oprav a investic, aktualizace
Finanční podpora z rozpočtu MČ Brno-Bystrc v Zmocnění starosty ke všem úkonům spojených s převodem bytových a nebytových
– výjimka ze Zásad pro poskytování finanční
jednotek v obecních domech svěřených
podpory z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veMČ Brno-Bystrc
řejně prospěšné projekty pro FC DOSTA Bystrc-Kníničky
Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání
zastupitelstva svá stanoviska.
Srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
12. 12. 1924 se narodil bystrcký rodák,
pan EVŽEN ŠTELCL.
Pracoval dlouhá léta jako řidič MHD abrněnské
taxislužby, ale mnohé z nás, bystrckých školáků, v závěru své profesní kariéry, vítal každé
ráno na ZŠ Heyrovského 32, jako školník.
Je stále vitální a plný zájmu o dění kolem sebe.
Milý sousede, kamaráde, pradědečku, dědečku, tatínku a hlavně vzorný manželi, přejeme
ti do dalších let pevné zdraví, hodně radosti
na zahrádce a mezi svými nejbližšími a ještě
mnoho dalších spokojených let mezi námi.
Za všechny příbuzné a známé se s přáním
připojuje
Eva Barovjanová
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Z radnice, přání • 5
Vážení občané Bystrce,
OKÉNKO ZASTUPITELŮ
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady
Jak se vám chodí po Bystrci?
Žijeme v době aut a hodně se jim přizpůsobujeme. Nejen životním stylem, ale i stavebně. Jde o silnice a chodníky. Chodec se
dostává jaksi do pozadí, protože ten si přece
nějak poradí. Tu přejde jinam, tu se prosmýkne.
Vzpomínám si, jak jsem po Bystrci chodil
s kočárkem a jsou místa, kde jsem měl problém – některé trasy jakoby s chodcem nepočítaly. Možná je to tím, jak se Bystrc rozvíjí
a nové celky se sice vyřeší, ale nepřizpůsobí
se ty původní.
Moje zkušenosti jsou ovšem omezené.
Proto budu rád, když mi napíšete na e-mail:
[email protected], pokud máte podobný dojem a kde vidíte slabá místa pro
sice namáhavější, ale zdravější pohyb po
Bystrci.
Josef Strubl,
zastupitel za Bystrčáky
jménem zastupitelů ANO 2011 v zastupitelstvu
městské části Brno-Bystrc a také členů a sympatizantů hnutí ANO v Bystrci vám všem přejeme krásné, klidné vánoční svátky strávené
v pohodě rodinného kruhu a do nového roku
2015 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti nejen
ve vaší rodině, ale také v obci, kterou máme
všichni rádi.
Pevně věříme, že v roce 2015 bude líp.
Robert Bárta, za zastupitele hnutí ANO 2011
Zprávy z jednání Rady MČ Brno-Bystrc
6/41. mimořádná RMČ
dne 22. 10. 2014
n schválila:
– rozpočtové opatření mezi třídou 1 daňové
příjmy a § 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené
– ukončení uložení jistoty společnosti BYTASEN na účtu u Sberbank CZ, a. s. a uložení těchto
prostředků na běžném účtu MČ u UniCredit
Bank CZ, a. s.
– poskytnutí finanční podpory z rozpočtu
MČ Brno-Bystrc v roce 2014 Římskokatolické
farnosti u kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana
Evangelisty ve výši 5 000 Kč na opravu kamenného kříže před kostelem
– u Školní jídelny Vejrostova 1, 635 00 Brno
pořízení investice v roce 2014 – varného kotle
o objemu 300 litrů
– znění dodatku č. 1 Dohody o užívání
budovy na nám. 28. dubna 60 v Brně mezi MČ
Brno-Bystrc a Městskou policií, revír Bystrc
n souhlasila:
– u MŠ SLUNÍČKO, Štouračova 23, příspěvkové
organizace, s přijetím následujícího účelově
určeného daru od občanského sdružení Klíček,
IČ: 27033149, Štouračova 23, 635 00 Brno,
peněžitý dar na nákup hraček a učebních
pomůcek na Vánoce 2014 ve výši 27 000 Kč
– u MŠ DUHA, Kachlíkova 21, příspěvková
organizace s přijetím následujících účelově
určených darů od Dětského klubu Duháček
Brno, IČ: 26672685, Kachlíkova 21, 635 00 Brno,
peněžitý dar na nákup hraček a učebních
pomůcek ve výši 30 000 Kč a od společnosti
Webel a VAPEko systém, IČ: 29315476, nám.
Svobody 93/22, 602 00 Brno, televizor SENCOR
SLE 24F58M4 BLACK s držákem v hodnotě
4 680 Kč a bezdrátový telefon Grundig D270
v hodnotě 928 Kč
– u ZŠ Heyrovského 32, Brno, s přijetím účelově určených darů od Klubu rodičů a přátel ZŠ
Heyrovského 32, o. s., IČ: 22823557, Heyrovského 32, 635 00 Brno: 1 000 Kč pro třídu 1. A,
1 000 Kč pro třídu 1. B, 1 000 Kč pro třídu 1. C
– s nabytím pozemků p. č. 7277/22, 1924/54,
3248/4, 3251/87, 3251/208 a 3251/209 k. ú.
Bystrc do majetku statutárního města Brna
– se zřízením služebnosti k pozemku
p. č. 3277 k. ú. Bystrc pro přípojku NN
– s prodejem pozemků p. č. 3634 a 3635 k. ú.
Bystrc vlastníkům staveb na těchto pozemcích
n nesouhlasila:
- s využitím předkupního práva statutárního města Brna na koupi staveb ve vlastnictví
jiných subjektů, situovaných na pozemcích
p. č. 3634 a 3635 k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna
n vyzvala Brněnské komunikace, a. s., k přípravě podkladů a k podání žádosti o kolaudaci
stavby parkoviště na p. č. 1723/89, 1723/100,
1723/101, 1723/102, 1723/105, 1723/106, k.ú.
Bystrc při ulici Přístavní, žádá odbor majetkový
MMB o majetkoprávní vypořádání pozemků
p. č. 1723/89, 1723/100, 1723/101, 1723/102,
1723/105, 1723/106, k.ú. Bystrc a zrušila usnesení: R 6/42. – 6.1.01 ze dne 24. 9. 2014
n rozhodla otevřít nabídku jediné firmy
k veřejné zakázce„Modernizace výtahů v DPS
Vondrákova 7 a 9 v Brně-Bystrci“ firmy KONE,
a. s., pobočka Vídeňská 55, 639 00 Brno s cenovou nabídkou 1 986105 Kč bez DPH; komisí
pro otvírání obálek je Rada MČ Brno-Bystrc
ve složení: PhDr. Jiří Altman; Pavel Greňo;
Ing. Jaroslav Kacer; Miroslav Klimeš; Ing. Vladislav Pokorný, CSc.; Tomáš Přibislavský;
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. a uložila OMI ÚMČ
ve spolupráci s projektantem posoudit splnění
zadání veřejné zakázky, a vyjádření včetně
doporučení předložit RMČ k rozhodnutí
6/42. mimořádná RMČ
dne 30. 10. 2014
n schválila znění dodatku č. 3 Smlouvy
o sdružených dodávkách zemního plynu zákazníkovi č. A245649 mezi MČ Brno-Bystrc
a Bohemia energy entity, s. r. o.
n přidělila veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.:
„Modernizace výtahů v DPS Vondrákova 7 a 9
v Brně-Bystrci“ firmě KONE, a. s., pobočka
Vídeňská 55, 639 00 Brno a schválila smlouvu
o dílo s tímto uchazečem.
Vladimír Vetchý, starosta
Vážení bystrčtí spoluobčané,
jménem zastupitelů ČSSD městské části BrnoBystrc i celé místní organizace ČSSD přejeme
vám i vašim rodinám krásné a pohodové prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2015 plný štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Tomáš Kratochvíl, starosta
Vladimír Vetchý, místostarosta
Radostné Vánoce
a požehnaný rok 2015
Vážení a milí spoluobčané,
dovolujeme si vám popřát krásné a pohodou provoněné Vánoce v kruhu svých
nejbližších.
V novém roce vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky, pohody, porozumění a Božího požehnání.
Ať vám rok 2015 přinese mnoho krásných chvil
bez velkých starostí a problémů. Láska a radost,
kterou rozdáme, nám jistě bude vrácena.
Za bystrcké zastupitele KDU-ČSL ze srdce přeje
Eva Barovjanová
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vám popřát do nového roku 2015
pevné zdraví, štěstí, mnoho osobních úspěchů,
stále úsměv na líci a pozitivní revoluční myšlení.
Udělejme společně vše pro další zlepšování
života u nás na sídlištích.
Pavel Novotný, předseda MíV KSČM Šťastné a veselé Vánoce
Krásné svátky vánoční, pěknou cestu z půlnoční,
od Ježíška velký ranec, na silvestra pěkný tanec,
od muziky lehký krok a pak šťastný nový rok.
Za VMO TOP 09 Brno-Bystrc a jménem zastupitelů TOP 09 v Bystrci přeje
Tomáš Přibislavský, místostarosta
6 • Přání, informace, školy
Vážení bystrčtí spoluobčané,
opět se přiblížil čas rodinných setkání u štědrovečerního stolu, u vánočního stromku, čas radosti z dárečků a také čas hodnocení uplynulých
měsíců, čas slibů a novoročních předsevzetí.
Dovolte, abych vám jménem MS ODS Bystrc
popřála příjemné prožívání čarovné atmosféry
Vánoc a v novém roce všechno dobré, hodně
štěstí, zdraví a úspěchů. Alena Křivánková,
místopředsedkyně MS ODS Bystrc
Všem obyvatelům Bystrce
přeji, aby vánoční čas byl pro vás časem pohody
a radosti, rodinných setkání i procházek krásnou
bystrckou přírodou. Stejně jako letos budou„zelení“
zastupitelé pracovat i v roce 2015 pro vás a hájit
vaše zájmy. Petr Laštůvka, Zelená pro Bystrc
Bystrčák roku
Najděte bystrckou osobnost roku! Určete
svými hlasy toho, kdo se o naši městskou
část nejvíce zasloužil, zviditelnil ji či jinak přispěl k jejímu rozvoji. Kdo je podle vás tou
pravou či tím pravým? Koho byste vybrali?
Pravidla soutěže najdete na www.bystrcnik.cz/bystrcak-roku, své nominace na Bystrčáka roku můžete posílat od 1. prosince
na: [email protected]
Viktor Lošťák, Bystrčáci
A Kluby ČR
Společnost A Kluby ČR o. p. s. sídlící na adrese
Hybešova 956/1, 602 00 Brno poskytuje ambulantní léčbu a poradenství při závislosti na alkoholu a hazardních hrách a také následnou péči
a doléčování, včetně poradenství a terapie pro
rodinné příslušníky a jejich blízké. Začátkem
roku 2015 otevíráme nové terapeutické skupiny
ambulantní léčby a následné péče. Možnost přihlášení na níže uvedených kontaktech:
Mgr. Petra Kašparová, tel.: 545 241 301
e-mail: [email protected],
Mgr. Martin Švanda, Ph.D, tel.: 548 211 859
e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Násilí do rodiny nepatří!
Násilí na seniorech může mít různou podobu
od ekonomického vykořisťování, příslibu péče
podmíněného převodem majetku, vyhrožování,
ponižování, zamykání, omezování pohybu,
postrkování, až po zanedbání péče v podobě
podvýživy, dehydratace nebo proleženin. Na
první pohled i nevýrazné formy ubližování
mohou mít fatální důsledky na psychickou
a fyzickou kondici seniora.
Počátky mohou být nenápadné a plíživé. Útoky
postupně nabývají na intenzitě a frekvenci.
Nebývá ojedinělý takzvaný cyklus domácího
násilí, charakteristický střídáním klidných a násilných období. Vyhledání pomoci komplikuje
seniorům nejen závislost na péči násilné osoby,
nebo sociální izolace, ale především povaha
vztahu s násilnou osobou, kterou nezřídka bývají
děti nebo vnoučata seniora. Kroky k vyřešení
situace může seniorovi ztěžovat obava ze ztráty
blízké (i když násilné) osoby a strach ze samoty.
V procesu odpoutávání od násilné osoby tak
může sehrát roli jak blízké okolí, tak odborníci,
kteří mohou seniorovi nabídnout podporu,
poradenství a ujistit jej, že za násilí je odpovědná
pouze násilná osoba.
Pokud zažíváte násilí v rodině nebo jste svědkem násilí a chcete oběti pomoci, nebojte se
vyhledat odbornou pomoc!
V Brně a Jihomoravském kraji pomáhá obětem
domácího a sexuálního násilí Persefona o. s. Díky
finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR realizuje
v letošním roce v rámci projektu „Prevence
domácího násilí osob seniorského věku“ aktivity
zahrnující vzdělávání veřejnosti (kurzy, besedy
a přednášky), ale také přímou pomoc seniorům
formou odborného sociálního, právního a psychologického poradenství.
Přijďte se k nám poradit!
Web: www.persefona.cz,
e-mail: [email protected]
Rádi vám pomůžeme.
Tým pracovnic Persefony o. s.
Předvánoční čtení v knihovně
KJM pobočka Bystrc
vás srdečně zve na akci
nazvanou: „Předvánoční čtení Stanislava Češky“ ve čtvrtek 11. 12. 2014 v 16.30 hod. v prostorách knihovny na ul. Vondrákova 15.
Pan spisovatel Stanislav Češka přečte úryvky ze
svých letos vydaných knih. Četbu doprovodí
svou hrou na kytaru a zpěvem kapitán lodní
dopravy DPMB a absolvent konzervatoře pan
Josef Chládek. Při akci pokřtí obě knihy starostové Brna-Bystrce pánové Vladimír Vetchý, starosta bývalý a Tomáš Kratochvíl, starosta nový,
za odborné spolupráce pana Josefa Chládka.
Kulturní zážitek bude umocněn potěšením
z dobré kávy a vynikajících koláčků paní Kaňové
z Morkůvek.
Na příjemné posezení zveme všechny, kdo si
rádi v předvánočním shonu chvíli odpočinou. Kolektiv knihovnic
Záložka do knihy
Ocenění
Pečovatelka roku 2014
(pokračování ze str. 1)
Úvodní slovo pronesla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. O milý
hudební doprovod se postarala Chorea Bohemica. Vystupování všech bylo velmi příjemné,
neformální a přátelské.
Nominovat jsme mohli pouze jednoho pracovníka. Za naši pečovatelskou službu byla nominována paní Mária Koscelníková, která se
v soutěži dostala mezi pět nejlépe hodnocených
pracovníků v kategorii Pracovník v sociálních
službách v terénní službě. Paní Koscelníková
v naší organizaci pracuje od jejího založení, to
je od ledna 1994. K jejímu ocenění jí tímto gratulujeme.
Stanislava Zimmermannová, vedoucí PS
V rámci Mezinárodního měsíce školních
knihoven vyhlásily Národní pedagogické
muzeum a Knihovna J. A. Komenského a Slovenská pedagogická knižnica již 5. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy. Letos
se do něj přihlásilo 223 českých a 541 škol slovenských.
Vyučující naší školy se snaží všemožně podpořit
zájem dětí o čtení, a tak jsme se rozhodli do pro-
jektu zapojit. Po přihlášení nám byla přidělena
škola v Michalovcích. Dohodli jsme se, že žáci
obou škol během října vyrobí libovolnou technikou 500 záložek, na kterých ztvární oblíbenou
knihu a které si následně vyměníme. Záložky
jsou vyrobeny a odeslány! Teď se těšíme na ty
ze Slovenska. Někteří z nás tuto akci využijí
i k navázání přátelských kontaktů.
Marcela Dokoupilová, ZŠ Vejrostova
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Informace, školy, inzerce • 7
Vánoce v bystrcké farnosti
Vydařené odpoledne
BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JANŮ
Středa 24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN
16.00 mše pro děti
22.00 „půlnoční“ mše, zpívá chrámový sbor
Čtvrtek 25. 12. – BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00 hodin
Pátek 26. 12. – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
mše v 7.30, 8.45, 10.00 hodin
Neděle 28. 12. – SVÁTEK SVATÉ RODINY
mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00 hodin
Středa 31. 12. – SILVESTR
mše v 16.00 na poděkování za uplynulý rok
23.30 děkovná modlitba před půlnocí
Čtvrtek 1. 1. 2015 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
mše v 7.30, 8.45, 10.00, 18.00 hodin
Kostel s betlémem bude možné navštívit ve
dnech 25. 12. a 1. 1. od 14 do 17.30 hodin
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ARŠE
Středa 24. 12. – Štědrý den
24.00 půlnoční mše svatá
Ve dnech 25. 12. a 1. 1. bude od 14.00 do 18.00
hodin otevřena Archa s betlémem.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Pokud máte zájem, aby betlémské světlo
zahořelo na Štědrý den i u vás doma, vhoďte
lístek s adresou (jméno, ulice, patro) do krabice připravené v neděli 21. prosince dopoledne v předsíni kostela.
Tyto údaje můžete také zaslat na e-mailovou
adresu [email protected]
Pořádají bystrčtí skauti
ŽIVÝ BETLÉM
Ve čtvrtek 25. prosince 2014 od 16.00 hod.
vás zveme na sváteční setkání u živého
betléma na náměstí 28. dubna u kostela.
Opět se můžete se těšit na setkání se svatou
rodinou a společně si zazpíváme vánoční
koledy. Do průvodu k jesličkám se mohou
zapojit všichni příchozí (děti i dospělí) v pastýřském oblečení s dary pro Ježíška (cukroví
a ovoce pro potřebné spoluobčany). Během
setkání se můžete ohřát u ohýnku a bude se
rozdávat horký čaj.
Zve bystrcké farní společenství
inzerce
VÁNOČNÍ KONCERT V BYSTRCI
Přijměte srdečné pozvání na vánoční koncert,
který se bude konat v kostele sv. Janů v Bystrci
v neděli 4. ledna 2015 v 16 hod.
Účinkují Cantus et Cordis, soubor hráčů na
barokní nástroje. Kromě barokního a renesančního repertoáru zazní závěrem koncertu
i vánoční písně a koledy, které si můžete zazpívat spolu s účinkujícími. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Domov sv.
Markéty pro matky s dětmi v tísni.
Ve čtvrtek 16. října odpoledne se jídelna ZŠ Heyrovského 32 rozezněla hlasy dětí ze školní družiny. A nejenom dětskými hlasy, semtam se
ozývaly poněkud hlubší hlasy tatínků, mezi ně
se mísily radostné maminkovské a taky dychtivé
hlásky mladších sourozenců i ty tišší, klidnější,
patřící prarodičům. V plné parádě se tu totiž rozběhlo družinové odpoledne pro děti a rodiče.
Pro všechny přítomné byl připraven barevný
a voňavý podzimní program: dílnička, ve které
jsme vyráběli rozježené ježky i s nákladem, stanoviště s omalovánkami ovoce azeleniny, poznáváním podzimních plodů a listů a oblíbená
překážková dráha. A po splnění úkolů pak slané
i sladké, ale především zdravé pohoštění z vařečky našich malých kuchtíků a paní vychovatelek.
A jako bonus a příjemná kulisa oblíbené písničky
Kamelotů v podání Radka Havlíčka.
Mělo snad tohle odpoledne nějakou chybu? Moc
rychle uteklo! Zdeňka Janoušková,
vedoucí ŠD Heyrovského 32
Projekt 9 + 1
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
15. ročník Tříkrálové sbírky bude farní charita
pořádat v Bystrci v době 1.–14. ledna 2015.
Naše tříkrálové skupinky budou koledovat
především ve vestibulech supermarketů.
Poznáte je podle zapečetěných pokladniček
s logem Charity ČR a vedoucí skupinky u sebe
musí mít průkaz koledníka. Ve farním kostele
bude možnost přispět po večerní mši svaté
6. 1. v 19 hod. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí.
Další informace najdete na webové stránce
www.trikralovasbirka.cz/.
Eva Máchová, pastorační asistentka,
ŘK farnost Brno-Bystrc
Během měsíce listopadu se uskutečnila první vzájemná návštěva prvňáčků adeváťáků, kterou jsme
odstartovali už několikátým rokem projekt„9+1“.
Jedná se o celoroční setkávání nejstarších žáků
ZŠ Heyrovského 32 s těmi nejmladšími. Cílem je
podpora rozvoje vztahů, vzájemná pomoc (istarší
se mohou mnohému přiučit od mladších)
a postupné předávání pomyslné štafety od těch
„skoro dospělých“ našim nejmenším.
Na první návštěvě jsme se trochu seznamovali,
ukazovali jsme, jak umíme číst apsát, trochu jsme
zpívali a navzájem si zatleskali. Prvňáčci dostali
od deváťáků omalovánky, které pak pěkně vybarvené věnovali „svým“ starším kamarádům.
Na co se mohou prvňáčci dále těšit? Deváťáci už
pro ně například připravují v hodinách slohu
pohádky, které jim budou v předvánoční době
předčítat. Malé neposedy také brzy čeká nadílka
– jestli od Mikuláše nebo od čertů, to se ještě uvidí.
Nechme se překvapit.
Simona Krejčí, školní metodička prevence
8 • Zápis do bystrckých škol
Základní škola Brno
Heyrovského 32
635 00 Brno-Bystrc
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Zápis do 1. tříd na ZŠ Brno, Vejrostova 1
http://www.zsheyrovskeho32brno.cz
e-mail: [email protected]
Tel.: 546 432 260
Škola podporující zdraví a Otevřená škola
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na
ZÁPIS
do 1. tříd
ČTVRTEK 15. 1. 2015 od 14.00 do 18.00 hod.
PÁTEK 16. 1. 2015 od 14.00 do 18.00 hod.
n
n
n
n
n
n
n
Co vám nabízíme (mimo jiné):
kvalitní a všestrannou péči o žáky díky činnosti Školního poradenského pracoviště
výuku osobnostní a sociální výchovy (rozvoj komunikace, spolupráce, tvořivého
a logického myšlení, kreativity atd.)
klidné prostředí a přátelská atmosféra
výuku anglického jazyka od 1. ročníku
adaptační programy v 1. třídách (usnadňují vstup dítěte do školy)
možnost návštěvy Edukativně-stimulačních skupin (pro předškoláky a jejich rodiče)
nabídku kroužků přizpůsobenou zájmu
dětí
Zveme vás i vaše děti na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 9. 12. 2014
od 8.00 do 16.00 hod. (popř. podle domluvy)
ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.,
Heyrovského 13, 635 00 Brno
Vážení rodiče,
zveme vás a vaše děti, budoucí prvňáčky, na
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/16 a současně na Den otevřených dveří.
Zápis do prvních tříd na školní rok 2015/16
proběhne společně se zápisem do ŠD:
v pátek 16. 1. 2015 od 14 do18 hodin,
v sobotu 17. 1. 2015 od 9 do12 hodin.
K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte
a váš občanský průkaz.
(Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu).
Zapisují se děti narozené
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se koná ve středu 7. 1. 2015, 8–12 hod.
Proč zvolit právě naši školu?
• Naším cílem je nabízet našim žákům kvalitní přípravu pro další vzdělávání a vybavit
je pozitivním přístupem ke vzdělávání
obecně, což zajišťují plně kvalifikovaní učitelé.
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Laštůvkova
a prohlédly si naši školu. Předškoláčci byli velmi
spokojení. Také naši průvodci, žáci na stanovištích, paní učitelky z mateřských škol a naši učitelé
přispěli k pohodovému uplynutí dopoledne na
naší škole a patří jim velké poděkování.
Alternativní výuka programu Začít spolu je
v naší škole realizovaná již 15 let
Zápis do první třídy
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se koná ve čtvrtek 11. 12. 2014
15.30–17.30 hod.
se koná v pondělí 19. ledna
a v úterý 20. ledna 2015
od 14.00 do 17.00 hodin
v budově ZŠ Pramínek Heyrovského 13
Rodiče a děti si mohou prohlédnout naši školu
a vyzvednout si keramické výrobky dětí. Ostatní
nevyzvednuté výrobky budou před Vánocemi
rozvezeny do mateřských školek.
Pohádková školička
Ukázky práce v centrech aktivit zábavy
a hry pro budoucí školáky se uskuteční
v úterý 13. ledna 2015 v 16.00 hodin
ve 4. třídě v budově
ZŠ Pramínek, Heyrovského 13
Výuky se rodiče mohou zúčastnit
kterýkoliv den po telefonické domluvě
na čísle 546 221 559
Další informace o ZŠ a MŠ Pramínek
o. p. s. najdete na internetové adrese:
www.praminek.cz
• Snažíme se maximálně vycházet vstříc individualitě našich žáků a tím přispívat k jejich rozvoji.
• Odbornou péči o naše žáky zajišťuje Školní
poradenské pracoviště ve složení: školní
psycholožka, výchovná poradkyně, speciální
pedagog a dva metodici prevence.
• Klademe důraz na prevenci sociálně patologických jevů.
• Rádi bychom v jedné třídě i nadále pokračovali v již tradičním alternativním programu vzdělávání – programu Začít spolu
(Step by step).
• Od první třídy probíhá výuka cizího jazyka
(angličtina).
• Výuku doplňujeme vzdělávacími programy
mimo školu (návštěvy Planetária, Technického muzea, center volného času, divadelních představení, koncertů aj.).
• V odpoledních hodinách nabízíme řadu
kroužků.
• Školní družina poskytuje své služby pro žáky
od 1. do 5. třídy v době od 6 do17.30 hodin.
• Žákům vytváříme příjemné prostředí v učebnách, k dispozici mají chodby vybavené hracími
koutky, krásný sportovní areál a nové dětské
hřiště.
• Škola má výbornou dostupnost MHD, velké
parkoviště u školy.
Vzhledem ke kapacitě školy budou v případě
převyšujícího zájmu přednostně přijímány
děti z našeho spádového obvodu.
Na vaše děti se těšíme.
Další informace o ZŠ Vejrostova můžete získat
na internetové adrese: www.vejrostova.cz a na
tel. čísle: 546 220 173.
Dagmar Kováčiková,
zástupce ředitele pro 1. stupeň
V úterý 18. 11. a ve středu 26. 11. 2014 navštívily
naši školu děti a paní učitelky z bystrckých
mateřských škol a z MŠ Kníničky, aby se zúčastnily tradičně pořádané akce pro předškoláčky
nazvané Objevování školy. Každá skupinka
dětí měla své průvodce z řad žáků osmých
a devátých tříd a procházela několika stanovišti.
V tělocvičně si děti zasportovaly a vyzkoušely
svoji obratnost, v počítačové učebně pracovaly
na počítačích, vyzkoušely si práci na interaktivní
tabuli, v keramické dílně si vytvořily keramický
výrobek. Podívaly se také do výuky 1. a 2. tříd
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Zároveň srdečně zveme rodiče a jejich děti na
zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce
2015/2016, který se koná 15. 1. (čtvrtek)
a 19. 1. 2015 (pondělí) 14.00–18.00 hod.
Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2008
do 31. 8. 2009 včetně.
K zápisu se dostaví i rodiče s dětmi, kterým byl
v minulém školním roce poskytnut odklad. Velmi se na vás těšíme.
Bronislava Jašková, zástupce ředitele
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Školy, inzerce • 9
Turnaj ve stolním tenisu na ZŠ Vejrostova
Jan Černovický, Lukáš Jaeger, Jiří Kozlíček a Adam
Hemerka, umístili se jako druzí
Pomáháme v duchu fair play! V letošním školním roce se hledala škola, která by uspořádala
turnaj. Důvodem byla oprava tělocvičny ZŠ
Svážná, která byla dřívějším pořadatelem.
Nabídli jsme se a stali se organizátory okresního
turnaje ve stolním tenisu v kategorii mladších
i starších chlapců.
Vše jsme dokázali zvládnout díky vydatné
pomoci pana Břetislava Mičky a pana Libora
Štěpána, kteří připravili pingpongové stoly
a zajistili za ochotné pomoci žáků 9. tříd jejich
přemístění do tělocvičen. Turnaje se zúčastnilo
přes 80 hráčů. Na hladký průběh celé soutěže
dohlížela hlavní rozhodčí paní Věra Laicmanová.
Současně ke zdárnému průběhu přispěli Věra
Koudelová, Daniela Kozáková i Daniel Weiser.
Adam, Honza, Jirka a Lukáš, kteří reprezentovali
naši školu, o turnaji napsali:
„Sraz jsme měli v pondělí 20. října v 7 hodin.
Dorazili jsme v plném počtu. Před turnajem
jsme se dobře rozcvičili, chtěli jsme podat dobrý
výkon. V prvním zápase sehrála velkou roli
nervozita. Byl to náš první zápas a šlo o postup.
Podařilo se nám nad soupeři zvítězit 4:1. Nervozita z nás opadávala, postupně jsme vyhráli skupinu a postoupili do dalšího kola. A přišlo finále!
Tam jsme narazili na hráče ze Základní školy
Jihomoravské náměstí. Utkání bylo dramatické,
všichni nám drželi palce. Nakonec jsme soupeři
podlehli velmi těsným výsledkem 3:4. S druhým
místem jsme byli spokojeni. Navíc naši žáci
Michael Špelda, Martin Spěvák, Filip Vodák
a Matěj Fukan obsadili v konkurenci deseti
zúčastněných škol pěkné třetí místo. Těšíme se
na další ročník turnaje!“
Lukáš Jaeger, Honza Černovický,
Jirka Kozlíček, Adam Hemerka
a Věra Koudelová
Tanec NARUBY
V neděli se ho zúčastnily i naše vybrané žačky.
Soutěž byla specifická tím, že každý účastník
musel předvést 2 choreografie. Naše děvčata opět
vyhrála stancem Para Alegria aRuský tanec. Pěkné
druhé místo v kategorii sóla získala Nela Polášková
a Čestné uznání získaly Natálie Mašterová, Simona Doležalová a Rebeka Hubálková. Každá
z úspěšných tanečnic zatančila 2 variace.
POZVÁNKA NA KONCERTY
Kateřina Prokešová
Ve dnech 31. 10.–1. 11. 2014 se v Brně uskutečnil první ročník mezinárodní taneční soutěže NARUBY. Tato soutěž byla určena všem
amatérským tanečním skupinám, jednotlivcům aZUŠ.Pro tento ročník byly vyhlášeny kategorie Moderní tanec a Klasický tanec. Myšlenka
soutěže spočívá především vnekonvenčním propojení žánru hudby a tance, kdy moderní tanec
je úzce spojen shudbou klasickou anaopak balet
hledá cestu k hudbě 21. století. Této soutěže se zúčastnily naše žačky ze třídy paní
učitelky Sylvy Mičánkové se třemi choreografiemi
aNela Poláškovázískala 1. místos tancem„Četník ze Saint-Tropez“ a spolu s Johanou Mičánkovou a Natálií Mašterovou zvítězily s tancem
„Para Alegría“.
Následující víkend se konal na brněnském výstavišti veletrh Dance life, na kterém se předvedly
některé taneční školy. Po vystoupení taneční konzervatoře zatančily 10 choreografií i naše tanečnice akrásně reprezentovaly naši školu (viz. Foto).
5.– 9. 11. se konal v Praze na Olšance mezinárodní festival tance a hudby Ave Bohemia.
Mikulášský koncert
V pátek 5. 12. od 16 hod. se koná tradiční Mikulášský koncert žáků tanečního ihudebního oboru
v prostorách OD MAX na ulici Kubíčkova v Bystrci.
Můžete zhlédnout ukázky našich tanečnic
as muzikanty naší školy si můžete zazpívat vánoční koledy. Vánoční trhy
Ve čtvrtek 11. 12. ve 14.15 hod. a v neděli
14. 12. se představí naši žáci tanečního i hudebního oboru na pódiu na brněnském výstavišti
v rámci Vánočních trhů. Adventní koncert
Naši žáci hudebního oboru vás srdečně zvou na
adventní koncert, který se uskuteční v kostele
sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Bystrci
v neděli 14. 12. od 16 hodin.
Vánoční koncerty žáků
Všichni žáci hudebního oboru budou mít se svými
vyučujícími vánoční koncerty v koncertním sále
naší školy. Jednotlivé termíny koncertů budou vždy
upřesněny na nástěnce naší školy a na stránkách:
www.szus.websnadno.cz. Srdečně vás zveme na
naše akce apřijměte je jako poděkování za vaši přízeň. Přejeme krásné vánoční svátky plné pohody
aporozumění atěšíme se na další spolupráci v roce
2015.
Radmila Chmelová, ředitelka SZUŠ
Dětská školní televize
V úterý 4. listopadu se 7 vybraných členů školní
televize ZŠ Laštůvkova, která se jmenuje LTV,
zúčastnilo již 3. setkání dětských školních televizí. Akce je součástí projektu Televize v televizi
pořádané pro školní televize přímo Českou televizí v jejím hlavním pražském sídle.
Za doprovodu pana učitele Václava Cetla jsme
tak ve složení Lukáš Novotný, Jáchym Šíma,
Jakub Holuša, Eliška Soukupová, Honza Prichzi,
Luciano Gandola a Ondra Kawulok, mohli opět
nasát atmosféru velkého televizního světa. Podmínkou, abychom se mohli tohoto setkání zúčastnit, bylo zpracování reportáže o komunálních
volbách v naší obci. Hned na začátku našeho
velmi náročného dne jsme si v hlavním sále tyto
příspěvky všech zúčastněných štábů prohlédli
a okomentovali. Potěšilo nás, že se náš příspěvek
umístil z celkového počtu 11 přihlášených snímků na 4. místě. Je to pro nás i naši školní televizi
přínosné a povzbuzující.
Po výborném obědě ve zdejší kantýně, které se
přezdívá „pitevna“ podle bílých dlaždic, které
jsou všude okolo vás, jsme se rozdělili do jednotlivých workshopů, kde se nám plně věnovali
zaměstnanci České televize.
Plni nových informací jsme se pak přemístili do
sálu, kde pro nás byla nachystaná technika a kostýmy, které jsme si mohli vyzkoušet.
Neradi jsme opouštěli prostory České televize.
Byl to den plný pohody, smíchu, dobré nálady
a hlavně jsme se dozvěděli spoustu nového.
Hodně z toho bychom rádi využili v naší práci,
což budete moci určitě sami posoudit.
Jáchym Šíma,
redaktor LTV ZŠ Laštůvkova
10 • Informace
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Pozvánka
na otužilecký křest
1. leden a Nový rok je v Bystrci již desítky let spojen se
společnou koupelí brněnských zimních plavců.
NOVOROČNÍ KŘEST OTUŽILCŮ v řece Svratce u lávky
pod restaurací Hvězda začíná tradičně ve 14.30 hodin.
Nové otužilce pokřtí Mgr. Michal Moravec.
Organizátorem akce jsou plavci nejúspěšnějšího otužileckého
oddílu v České republice posledních dvanácti let z oddílu
zimního a dálkového plavání FIDES Brno. Společně s hosty
dalších klubů se těší na ledovou koupel i setkání
s vámi, čtenáři Bystrckých novin. Přijďte je povzbudit.
Zimní vodě zdar! Michal Moravec
MINIŠKOLKA
KROUŽKY
Říčanská 29, Brno-Bystrc
Miniškolka – denně 8–16 hodin, možnost poobědvat (dovoz
z MŠ Žebětín, 50 Kč/oběd – pouze pro školkové děti), denně výuka
anglického jazyka zdarma. Cena 230 Kč 8–13 hodin, 390 Kč
8–16 hodin (cena nezahrnuje oběd).
Akce miniškolky – divadlo Kuk a Cuk. Zavítají k nám klauni se
svým představením plným zábavy a písniček nejen pro děti. Srdečně vás zveme 18. 12. 2014 od 9.30 hod. Předprodej vstupenek
v miniškolce denně 8–10 hod., Říčanská 29. Cena: školkové děti
50 Kč, ostatní děti 70 Kč, rodiče zdarma.
Atletika pod vedením Mgr. Kotyzy – VSK Univerzita Brno – se
koná každé PO 15–16 hod a každý PÁ 14.30–15.30 v areálu ZŠ Otevřená v Žebětíně. Atletický kroužek pro děti 4–10 let. Říjen–prosinec
1x týdně 350 Kč, 2x týdně 600 Kč.
Angličtina s rodilým mluvčím z USA – hledáme zájemce o konverzační angličtinu pro děti 4–8 let. Rodič může být s dítětem přítomen a také poslouchat a učit se.
V našich prostorách probíhá celoročně Cvičení pro těhotné ženy
pod vedením zkušené duly Karin (ST), Cvičení pro matky s dětmi
(ST), Bodyforming (PO, ČT), Pilates (ÚT, ČT).
Kontakt: Karin Doubková, tel.: 603 936 159
e-mail: [email protected], www.skolka-krouzky.cz
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Bystrcké ohlédnutí, volný čas, inzerce • 11
Památník obětem bojů za svobodu a demokracii Babičky stále tančí
Čtvrtstoletí je už poměrně dlouhá doba od
demonstrace, která 17. 1. 1989 zahájila společenské změny. Tím skončila vláda jedné strany
a svoboda a demokracie dostaly šanci, přesněji
lidé dostali šanci je využít. Mnozí z dospělých
v té době ještě nebyli na světě a další byli ve
věku, kdy jim tehdejší situace nic neříkala.
Svoboda a demokracie v minulosti nebyly vždy
samozřejmostí. Jsem tohoto názoru, že samozřejmostí ještě dlouho nebudou a že ještě dlouho bude nutno svobodu a demokracii hájit.
Svoboda je jedním z nejzákladnějších lidských
práv. Nesvoboda člověka, zotročení nebo již
pouhé omezování svobody vždy vedlo a vede
k pošlapání lidské důstojnosti, k pokřivení morálky lidské společnosti a k dalším následkům na
život nejen jednotlivce, ale i ostatních lidí.
Kdykoliv byla demokracie omezena nebo
nahrazena například diktaturou jedince nebo
skupiny v zájmu takzvaných „vyšších principů
pro blaho všech“, vždy došlo k utrpení velkého
množství lidí i celých národů. Proto je zachování plné svobody a plné demokracie bez přívlastků pro lidskou společnost zásadní.
Jak jsme se této šance zhostili, na to není jednotný názor. Ale určitě stojí za to si společenské
změny připomínat a snažit se, abychom se
k naplnění svobody a demokracie blížili. Proto
se Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc
14. 11. 2002 na ustavujícím zasedání usneslo,
aby dne 17. listopadu u příležitosti Dne boje
za svobodu a demokracii byla každým rokem
uctěna památka všech obětí boje za svobodu
a demokracii a současně vyzvalo všechny politické strany a hnutí včetně ostatních společenských institucí, aby se k uctění památky
obětem bojů za svobodu a demokracii připojily. K uctění památky bylo vybráno místo
u pamětní desky obětem druhé světové války.
Protože boj za svobodu a demokracii se netýkal jen druhé světové války, schválilo zastupitelstvo Bystrce dne14. 12. 2005 návrh starosty
na vybudování památníku pro všechny oběti
bojů za svobodu a demokracii. Místo bylo
Každé úterý stále tančíme od 18. do 19. hodiny
ve Staré hasičce (Brno-Komín, Hlavní 125). Tato
hodina je určená každému, kdo se chce naučit
kroky a nemusí mít tanečního partnera. Kdo
má chuť, může si po 19. hodině opět ve Staré
hasičce s námi posedět a popovídat.
Z Bystrce máte výborné spojení tramvají č. 1.
Hasička je kousíček od zastávky Svratecká,
když jdete směrem ke komínskému kostelu.
Přijďte se rozhýbat a pobavit.
Za SaBBu (Sdružení aktivní babička) zve náš
nový místopředseda Miloš Procházka
www.babickysabba.cz
Centrum Jonáš
vás zve na pravidelné aktivity
Památník z roku 2008
vybráno vedle staré školy, kde nyní sídlí radnice a kde původně stál od 4. 4. 1926 památník
obětem první světové války. Památník byl za
německé okupace odstraněn. Jeho části sice
byly uloženy v budově, kde dříve byl Národní
výbor a nyní sídlí Policie České republiky, ale
po roce 1964 jejich stopa mizí.
V únoru roku 2007 byla vypsána veřejná sbírka
na vybudování památníku, která měla za účel
především symbolické zapojení obyvatel
Bystrce do této akce tak, aby pomník a úcta
k obětem vešla do širšího povědomí obyvatel
Bystrce.
Akademický sochař Otmar Oliva pojal návrh
památníku jako trojboký štíhlý jehlan, na kterém stojí lev, odznak české státnosti.
V pondělí 27. října 2008 v předvečer státního
svátku Vzniku samostatného státu byl památník, za účasti mnoha hostů, slavnostně odhalen.
Mějme v paměti všechny, kteří za svobodu
a demokracii bojovali a často položili pro nás
žijící i život.
Svatopluk Beneš
JONÁŠCI
pro rodiče s dětmi ve věku 0–6 let
každou středu v době 9.00–11.00 hod.
3. 12. malování na oblázky
10. 12. sovičky z papíru
17. 12. předvánoční posezení
DĚTI
ve věku 8–14 let
v pondělí 13.30–16.15 hod.,
úterý a pátek v době 13.30–16.45 hod.
Památník z roku 1926
MLÁDEŽ
ve věku 15–20 let
v pondělí 17.00–19.45 hod.,
středu a čtvrtek v době 15.00–19.45 hod.
4. 12. mikulášská besídka (mládež)
5. 12. mikulášská besídka (děti)
9. a 16. 12. workshop – výroba vánočních
dárečků (děti)
10. a 15. 12. workshop – výroba vánočních
dárečků (mládež)
12. 12. KLUB UZAVŘEN
18. 12. vánoční besídka (mládež)
19. 12. vánoční besídka (děti)
Ve dnech 1.–12. 12. budeme péct na
centru perníčky na Vánoční slavnost.
17. 12. se zúčastníme Vánoční slavnosti
v prostorách Komunitního centra Armády
spásy na Staňkově, která bude probíhat
od 16.00 do 19.00 hod.
V době 24. 12. 2014–2. 1. 2015 včetně
bude klub uzavřen z důvodu vánočních
svátků a prázdnin.
Po celý měsíc bude probíhat preventivní
program na téma „vánoční čas“ – budeme
si povídat na toto téma (jak každý prožívá
Vánoce, co pro něj tyto svátky znamenají).
Změna programu vyhrazena
Každý pátek v době 14.30-16.30 hod. probíhá kurz na PC a doučování anglického
jazyka pro děti s externí lektorkou.
12 • Sport, inzerce
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Novinky z ragbyové Bystrce
A-team seniorů RCB pokračuje
v dobrých výsledcích a stále
se drží na předních příčkách
tabulky. Aktuálně má za sebou
již 9 utkání a poslední podzimní utkání (v Havířově) skončilo
až po uzávěrce prosincového
vydání BN. V každém případě přezimuje tým
mužů nejhůře na 2. nebo 3. místě. V tomto čísle
se budeme věnovat čtyřem utkáním a také
nahlédneme do kategorie mládeže.
RC Iuridica Praha – RC Bystrc 5:53 (5:13)
Předposlední zápas podzimu jsme odehráli na
zamlženém hřišti v pražských Chrášťanech. První
polovina byla poznamenána naší velkou nesoustředěností a také 2 karetními prohřešky, kdy
jsme museli hrát 20 minut pouze ve 14 hráčích.
Druhá půle již byla zcela v naší režii a podařilo
se nám v ní nastřádat velmi kvalitních 40 bodů.
Draci z pryglu –
ukončení úspěšné
dračí sezony
RC Zlín – RC Bystrc 20:40 (5:33)
V prvním poločase jsme si vybudovali dostatečný náskok, který jsme ve druhé části i přes
pokles koncentrace dovedli k poměrně přesvědčivému vítězství.
RC Bystrc – RC Lok. Olomouc 60:5 (24:0)
V domácím utkání jsme přivítali našeho moravského rivala, za kterého hraje několik hráčů, co
se dříve pyšnili nošením našeho bystrckého dresu. První půle byla opticky vyrovnaná, ve druhé
už jsme začali dominovat jak technicky, tak ifyzicky a výsledkem byla opět přesvědčivá výhra.
RC Přelouč – RC Bystrc 20:5 (13:0)
V sedmém kole jsme hostovali na hřišti aktuálně
ještě neporaženého týmu tabulky. Byl to úporný
boj o každý centimetr hřiště. My jsme se spoléhali především na tvrdou rojovou hru, oproti
tomu domácí Přelouč vedla většinu svých kontrů
přes svoje mladé, rychlonohé útočníky. Utkání
bylo celkově chudé na bodové situace, neboť
kvalitní obrany tentokrát dominovaly nad útočnými snahami, ale i tak se bylo na co dívat
a o atraktivitu se starali i velmi hluční a početní
domácí diváci. Přelouč se ujala vedení a v poločase držela skóre zaslouženě ve výši 13:0, druhá
půle byla obrovsky vyrovnaná a mohla dopadnout úplně jakkoliv. Bohužel přeloučští byli
nakonec šťastnější a dovedli toto velmi prestižní
utkání do vítězného konce, byť s malým bodovým rozdílem.
Velice zajímavých úspěchů dosahuje náš klub
na mládežnickém poli. Postupně se daří dlouhodobě plnit stanovený cíl v podobě navyšování
počtu bystrcké ragbyové mládeže, i když je třeba
podotknout, že se jedná o obětavou až mravenčí
práci našeho, v kategorii mladších žáků, trenérského „kvadrátu“ Václav Holeček, Jakub Vrána,
Michal Bielik, Petr Rörig. Velmi dobře si vedou
kategorie U7, U11 a zejména U15, která nejenže
poněkolikáté porazila naše brněnské rivaly
z Dragonu, ale dokonce si tentokrát už vyšlápla
i na malé ragbisty Vyškova, kteří jsou stále považováni za baštu moravského ragby. Naši žáci je
na posledním turnaji deklasovali v poměru 7:0.
Nyní čeká A-mužstvo seniorů i mládežnické
kategorie předlouhá zimní přestávka, přičemž
se ragbyové soutěže naplno rozběhnou až na
konci března příštího roku.
NEUSTÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE I HRÁČKY
PRO VŠECHNY NAŠE ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
A TO JIŽ OD 7 LET!
Igor Jilčík
Tak, jak Draci z pryglu na jaře zahájili svou
sezonu dračích lodí v Pasohlávkách na tradičním závodě Pálava open, tak v ní úspěšně po celý rok pokračovali, což dokládá
i velký počet vybojovaných pohárů a cen.
Poděkování patří všem, a to nejen těm pádlujícím v lodi, ale také i bouřlivě povzbuzujícím
na břehu, bez jejichž zázemí by těchto skvělých
výsledků bylo jen těžko dosaženo.
Přijďte to také na jaře zkusit, trénujeme na
Brněnské přehradě na loděnici TJ Rapid
Brno, naše stránky: www.dracizpryglu.cz.
Všem „drakům“, dráčatům i jejich příznivcům
přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku vše jen to nejlepší a další
úspěchy.
Vladimír Hynek
inzerce
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Inzerce • 13
14 • Inzerce
Řádková inzerce
Auto, moto, doprava
n SENIOR DOPRAVA – JONESOVÁ. Telefon:
603 424 401, 541 210 388
n Autoopravna + pneuservis, Brno-Žebětín,
Otevřená 51. Provádíme veškeré opravy a servisní práce na všechny typy vozidel. Dále provádíme přípravu na STK. Práce pneuservisu
mohou být i včetně nových pneu. Vše za velmi
výhodné ceny. Po předchozí domluvě možnost
provedení práce i přes víkend. Tel.: 607 976 158,
546 217 307
Volný čas, děti
n Logopedie pro děti i dospělé. Kontakt:
608 894 505
n Nabízím chlapecké věci velikost 140, cena
30–100 Kč, (trička, kalhoty, tepláky, mikiny,
bundy z Německa) boty za 100 Kč (velikost 33,
35, 36) vše ve velmi dobrém stavu. Při celkovém
odběru SLEVA. Volejte 608 771 751
Pracovní příležitosti
n Hospodyně – spolehlivá. Tel.: 732 908 890
Finanční služby
n Ušetřím vám na hypotéce, prověřím technický stav nemovitosti, vyjednám kupní cenu.
Tel.: 602 132 479
Řemeslníci a služby
n Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz , Bystrc
a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč
n Kompletní rekonstrukce koupelen, bytu,
sádrokartony. www.skacel-koupelny.cz Tel.:
775 354 760
n Malíř pokojů Brno. Tel.: 604 518 776
n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka,
skříňky na míru, výměna pracovní desky. VRBA
Tel.: 603 438 707
Bystrcké noviny • 12 • 2014
n Instalatér Radek Audy. Tel.: 605 544 402
n Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402
n Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn.: Po nás se neuklízí. Telefon:
724 118 862
n Přepisy 8mm filmů. Tel.: 604 422 892
n Elektrikář: opravy, instalace, revize. Telefon:
777 019 667
n Čistím koberce. Tel.: 723 639 490
n Parta zedníků – děláme veškeré stavební
práce. Levně. Tel.: 774 576 264
n Rámování obrazů Bystrc, U ZOO 1. e-mail:
[email protected] Tel.: 603 887 838
n Malby, nátěry ONDERKA. Tel.: 604 731 918,
541 262 997
n Žaluzie – opravy, výměny, sítě, servis oken.
Hanák, tel.: 604 850 396
n Stěhování Schupler Brno – nabízíme kompletní stěhovací a vyklízecí služby, stěhování
bytů, RD, kanceláří, těžkých břemen, klavírů,
trezorů apod. Vyklízení půd, sklepů, pozůstalostí, odvoz a likvidace odpadů, vše s pojištěním. www.schupler.cz, tel.: 606 215 826
n Uklidím byt, dům. Tel.: 702 431 624
n Žehlení (i praní) prádla s dovozem. Více na:
www.zehlenipradlasdovozem.cz
n Nový fotoateliér – levně, nabízí své služby,
průkazková fota. Tel.: 732 908 890
n Čištění odpadů. Tel.: 775 146 657
n Údržbář vašeho bytu. Slevy pro seniory.
Tel.: 775 146 657
Reality a nemovitosti
n Mladá rodina hledá RD v Bystrci a okolí –
Žebětín, Jundrov, Kníničky, Jinačovice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška, Moravské Knínice,
Kuřim. Prosím, nabídněte. Bez RK, právní služby
zajistíme. Tel.: 725 766 386
Hledám ke koupi byt v Bystrci, spěchá. Nabídněte, prosím. Tel.: 774 193 566
Aktivně hledám ke koupi byt v Bystrci do
2,5 mil. Tel.: 736 123 995
Pronajmu byt 1+1 částečně zařízený, Bystrc ul.
Ečerova. Tel.: 603 361 803
n Vyměním OB 1+1, 7. patro, zatepl., nová
okna za 2+1 OB, balkon, Bystrc, NE přízemí
a nejvyšší patro. V okolí ul. Ečerové. Telefon:
732 857 689
n Koupím byt, děkuji za nabídku. Telefon:
733 978 568
n Koupím větší 3+kk nebo 4+kk v Bystrci.
Nejlépe Kamechy. Nabídněte, tel: 724 488 093
n Prodám byt v OV 2+1 v Adamově slunný,
cihlový, vlastní topení. Cena 890 000 Kč. Tel.:
733 721 061
n Pronajmu garážové stání na ulici Jakuba
Obrovského. Tel.: 604 847 119
n Pronajmu dlouhodobě garážové stání na
ul. Valouškova. Tel.: 724 050 455
n Koupíme malý byt v Bystrci, tel.: 608 940 651
n Hledáme rodinný dům ke koupi i v původním stavu v Bystrci či Žebětíně. Tel.: 606 953 185
n Hledám byt pro rodiče v Bystrci. Telefon:
776 013 782
n Koupíme byt k nastěhování v Bystrci. Jen od
majitelů, ne RK. Prosím, nabídněte. Volejte
608 768 358
n Chtěli bychom koupit byt v Bystrci, volejte
po 17 hod. Tel.: 739 485 176
n Vyměním malometrážní byt po rekonstrukci Brno-Žabovřesky za OB jdoucí do prodeje (odkupu). Prosím, nabídněte. Bez RK,
právní služby zajistíme. Tel.: 725 766 386
n Vyměním OB 1+kk po rekonstrukci v Žabovřeskách za OB 2+1 a větší s lodžií. Telefon:
724 005 795
Různé
n VÝKLAD Z KARET JONESOVÁ. Telefon:
603 424 401
n Doučování – 1. stupeň ZŠ. Tel.: 608 894 505
Angličtina pro seniory, přípravný maturitní
kurz, angličtina pro děti a dospělé a více na:
www.kreativnianglictina.cz, tel.: 775 370 106
n Poradenství a psychoterapie zaměřená na
klienta. Tel.: 608 894 505
n Angličtina – doučování + konverzace. Tel.:
737 731 724
n Angličtina-až i preadvanced. Mám zkušenost a rozumné ceny. Tel.: 732 264 668
n Kvalitní české ekologické prostředky, přírodní lněná kosmetika. Více na webové adrese:
www.srdickonadlani.cz
n Květinové adesignérské studio ANTHEA
– nově otevřeno nám. 28. dubna 37, Brno-Bystrc. Originální vazby živých květin, aranžmá
ze živých, umělých květů, bytové doplňky,
polštáře, svíčky, lampy, bílý porcelán. Tel.:
724 232 324
Ztráty a nálezy
V měsíci říjnu byla nalezena náušnice před
OC MAX (u fontány) na ul. Kubíčkova.
Majiteli náušnice bude vydána do páru na recepci úřadu MČ Brno-Bystrc. Tel.: 546 125 111
Poctivé nálezkyni děkujeme.
Bystrcké noviny • 12 • 2014
Kultura, inzerce • 15
POZVÁNKA NA PODVEČER S FOLKLÓREM
Pozvánka do Společenského centra
3. 12. ČAJ O PÁTÉ
středa Taneční podvečer s orchestrem L. Kozderky TO JSME MY.
Vstupné: 70 Kč / senioři 50 Kč
Začátek: 17.00 hod.
9. 12. Lubomír Brabec – VÁNOČNÍ KONCERT
Začátek: 19.00 hod.
úterý Další koncert z cyklu Setkání žánrů v podání jedinečného kytarového interpreta.
Vstupné: 220 Kč / senioři, studenti 180 Kč
NA VÁNOCE
DLÚHÉ NOCE
Srdečně zveme všechny příznivce folklóru
na vystoupení DFS SKŘIVÁNEK.
Děti předvedou hry a tance z Valašska.
Jako host vystoupí DFS KARLOVJÁNEK
z Velkých Karlovic.
Vystoupení se koná
v sobotu 13. 12. 2014 v 17.30 hod.
ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2.
Vstup volný.
11. 12. HOP TROP
čtvrtek Koncert legendární trampské skupiny, která je držitelkou mnoha ocenění i několika zlatých desek. Od
svého vzniku hraje kapela ve stejné sestavě – Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Kučera a Jaromír Vondra.
Na koncertě nebudou chybět známé hity jako Amazonka, Tři kříže, Nehrálo se o ceny, Jonatán a další.
Vstupné: 200 Kč
19. 12.
Začátek: 19.30 hod.
VÁNOČNÍ SWINGOVÝ PODVEČER
Začátek: 18.00 hod.
pátek K tanci i poslechu hraje vánoční melodie orchestr MR SWING.
Vstupné: 75 Kč
31. 12. SILVESTROVSKÝ PODVEČER
Začátek: 17.00 hod.
středa Zábavný taneční podvečer s kapelou L. Kozderky „TO JSME MY“, uvádějí a zpívají Jiří
Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Konec ve 20.00 hod.
Vstupné: 150 Kč / senioři 120 Kč
Předprodej od 3. 12. do 17. 12. 2015
LEDEN 2015
11. 1. POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
Začátek: 15.00 hod.
neděle Představení divadélka PARAVÁNEK pro rodiče
s dětmi. Nestárnoucí Hrubínovy pohádky (Malá pohádka o řepě, Paleček a jeho kamarádi, Dědečkův
koblížek a další) hrané malými marionetami či plošnými loutkami střídají písničky s kytarou, akordeonem a příčnou flétnou. Děti se zapojují do
představení hrou na jednoduché hudební nástroje
nebo se mohou naučit novou písničku či říkanku.
Vstupné: děti 50 Kč / dospělí 70 Kč
16. 1. BYSTRCKÝ COUNTRY BÁL
Začátek: 19.30 hod.
pátek Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců
Ivan Bartůněk.
Vstupné: 150 Kč
Distribuce Bystrckých novin
Distribuci Bystrckých novin do všech občanských schránek provádí Česká pošta
a bude ukončena vždy první středu v měsíci
(kromě ledna a srpna).
V případě nedoručení BN se obraťte na svoji
poštovní doručovatelku nebo volejte na
ÚMČ Brno-Bystrc, tel.: 546 125 111 (kl. 180).
Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma
odebrat aktuální číslo na radnici MČ BrnoBystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15.
29. 1. M. Camoletti: BYT NA INZERÁT
čtvrtek Vynikající komedie divadelní společnosti HÁTA
Praha o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát
a přijít na správnou adresu.
Hrají: M. Zounar, A. Gondíková / J. Zenáhlíková,
I. Andrlová , L. Svobodová, V. Žehrová, F. Tomsa,
Z. Pantůček a další.
Vstupné: 300 Kč / senioři 250 Kč
Předprodej od 8. 1. 2015
Začátek: 19.00 hod.
VÝSTAVY
1.–10. 12. Vosková batika Zdeny Kristové a oděvní doplňky Hany Křížové
(otevřeno pondělí – čtvrtek 15–18 hod.)
8.–18. 12. Práce dětí ze ZŠ a MŠ Pramínek
8.–26. 1. Malba na hedvábí Ing. arch. Mgr. Hany Novákové
Dřevěné sochy Jeleny Zelinkové, dipl. soch.
Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu 15–18 hod., při akcích ve Společenském centru nebo
na základě telefonické dohody (tel.: 546 211 924, 546 224 320). Vstup volný.
Předprodej vstupenek v pokladně Společenského centra po–čt (16–19 hodin) do 17. 12.
2014, 19. a 31. 12. 2 hodiny před začátkem, tel.: 546 224 320. Pokladna bude znovu otevřena
od 5. 1. 2015. Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11, zast. „ZOO“, autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast.
„Vondrákova“. Bližší informace o pořadech také na: www.bystrc.cz.
Bystrcké noviny • 12 • 2014
16
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS
25. 12. ŽIVÝ BETLÉM
čtvrtek
ZOO Brno v prosinci a lednu
Otevírací doba denně od 9.00 do 16.00 hodin.
Pokladny se uzavírají v 15.00 hodin.
3. 12. Společenské centrum Bystrc:
středa ČAJ O PÁTÉ
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 17.00 hod.
5. 12. MIKULÁŠSKÝ KONCERT V OD MAX
pátek
Viz příspěvek SZUŠ R. Chmelové na str. 9
Začátek: 16.00 hod.
9. 12. ZŠ HEYROVSKÉHO –DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý
Viz pozvánka na str. 8
v době od 8 do 16 hodin
9. 12. Společenské centrum Bystrc:
úterý Lubomír Brabec: VÁNOČNÍ KONCERT
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 19.00 hod.
10. 12. Společenské centrum Bystrc:
středa 7/ 2. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc,
srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
Viz pozvánka na str. 4
Viz příspěvek KJM na str. 6
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 17.00 hod.
1. 1. NOVOROČNÍ KŘEST OTUŽILCŮ
čtvrtek
Viz příspěvek na str. 10
Začátek: 14.30 hod.
4. 1. VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JANŮ
neděle
Viz příspěvek farnosti na str. 7
Začátek: 16.00 hod.
7. 1. ZŠ VEJROSTOVA – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa
Viz pozvánka na str. 8, v době od 8.00 do 12.00 hodin
11. 1. Společenské centrum Bystrc:
neděle POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 15.00 hod.
13. 1. POHÁDKOVÁ ŠKOLIČKA
úterý
Viz článek ZŠ Pramínek na str. 8
Začátek: 16.00 hod.
15. 1. ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ LAŠTŮVKOVA
čtvrtek
Viz pozvánka na str. 8, v době od 14 do 18 hodin
15.–16. 1. ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ HEYROVSKÉHO
čt–pá
Viz pozvánka na str. 8, v době od 14 do 18 hodin
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 17.30 hod.
pátek
Viz pozvánka na str. 8, v době od 14 do 18 hodin
16. 1. Společenské centrum Bystrc:
pátek BYSTRCKÝ COUNTRY BÁL
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 19.30 hod.
17. 1. ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ VEJROSTOVA
sobota
V cukrárně Smile u kostela od 8.30 do 15.30 hod.
Více na: www.cukrarna-kvetiny.cz
14. 12. ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JANŮ
Viz příspěvek SZUŠ R. Chmelové na str. 9
Začátek: 16.00 hod.
19. 12. Společenské centrum Bystrc:
pátek VÁNOČNÍ SWINGOVÝ PODVEČER
Začátek: 18.00 hod.
Viz pozvánka na str. 8, v době od 9 do 12 hodin
19. 1. ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ LAŠTŮVKOVA
pondělí
14. 12. FARMÁŘSKÉ TRHY
Viz pozvánka na str. 15
16. 1. ZÁPIS DĚTÍ DO ZŠ VEJROSTOVA
Začátek: 19.30 hod.
13. 12. Společenské centrum Bystrc:
sobota NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE
neděle
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 16.30 hod.
11. 12. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek HOP TROP
neděle
31. 12. Společenské centrum Bystrc:
středa SILVESTROVSKÝ PODVEČER
Viz pozvánka na str. 8, v době od 15.30 do 17.30 hodin
11. 12. PŘEDVÁNOČNÍ ČTENÍ STANISLAVA ČEŠKY
čtvrtek
Začátek: 16.00 hod.
Začátek: 17.00 hod.
11. 12. ZŠ LAŠTŮVKOVA – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek
Viz příspěvek farnosti na str. 7
Viz pozvánka na str. 8, v době od 14 do 18 hodin
19.–20. 1. ZÁPIS DO ZŠ PRAMÍNEK
po–út
Viz pozvánka na str. 8, v době od 14 do 17 hodin
23. 1. Společenské centrum Bystrc:
pátek XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES ZASTUPITELSTVA
Viz pozvánka na str. 3
Začátek: 19.30 hod.
29. 1. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek M. Camoletti: BYT NA INZERÁT
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 19.00 hod.
Uzávěrka únorového čísla je 14. 1. 2015 ■ Bystrcké noviny dostanete do schránky 29. 1.–4. 2. 2015 ■ Příspěvky zasílejte na e-mail: [email protected]
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt:
Taťána Růžičková, tel.: 546 125 112. E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na
jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno.
Náklad 12 500 výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na www.bystrc.cz (sekce Život v Bystrci).
Download

Číslo 12 - Webnode