BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
3
BŘEZEN • ročník XXII/2012
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Čištění komunikací a parkovišť v Bystrci
Čištění místních komunikací a parkovišť
probíhá v Bystrci podle schváleného plánu
pro rok 2012 vždy v době od 7 do 15 hod.
v termínech uvedených na straně 4. Provádění čištění je oznámeno umístěním přenosných dopravních značek sedm dní
předem s vyznačením data dne čištění na dodatkové tabulce. Upozorňujeme na nutnost
sledovat termíny na těchto přenosných dopravních značkách a umožnit bezproblémový
pohyb vozidel údržby. Termíny čištění jsou
rovněž avizovány na úřední desce MČ Bystrc
a webových stránkách: www.bystrc.cz
(další podrobnosti na str. 4)
Malá medvíďata z brněnské zoo
Osmnáctiletí medvědi kamčatští,
zkušení rodiče – Jelizar a Kamčatka
Mláďata medvěda kamčatského se narodila
30. 1. 2012 a jsou stále pod pečlivým dohledem
chovatelů brněnské zoo, kteří je sledují pomocí
speciální kamery a zvukového systému, zavedeného přímo do porodního boxu. Hlasité
zvuky a při troše štěstí obrysy malých medvídků, to vše můžete mít k dispozici i vy, prostřednictvím online přenosu na web
www.zoobrno.cz, 24 hodin denně. Právě díky
tomu mohou chovatelé říct, že zatím je u medvědí rodinky vše v nejlepším pořádku. Kamčatka se o mláďata vzorně stará. To, že se někdy
mláďata hlasitěji projevují, je podle chovatelů
normální. Půjde-li vše dobře, mohla by samice
svá mláďata z brlohu vyvést zhruba za
8–10 týdnů.
V mrazivém počasí se v brněnské zoo rodí i další
mláďata. Chovatelé brněnské zoo hlásí přírůstek i u prasátek pekari bělobradých. Mláďata se
narodila v těchto dnech a daří se jim dobře.
Lucie Kapounová,
tisková mluvčí ZOO Brno
(další zajímavosti na str. 12)
Odbor stavební
Adamcova ulice
Rozsahem území je MČ Brno-Bystrc největší
městskou částí na území statutárního města
Brna. V praxi to znamená, že např. místní šetření
v chatové oblasti Mečkov zabere s cestou, zdokumentováním místa stavby vč. sepsání protokolu zhruba polovinu pracovní směny.
Z hlediska druhu práce musejí stavební technici
zvládat rovněž široké spektrum znalostí, protože se musejí zabývat stavbami různého stáří,
druhu, rozsahu a způsobu provedení – ať už se
jedná o Národní kulturní památku Hrad Veveří,
chaty v Údolí oddechu či kolem přehrady, bytové domy v panelovém sídlišti, problémy zanedbané údržby ve staré zástavbě, provozovny
všeho druhu až po velké obytné soubory. Krom
toho jako speciální stavební úřad pro místní komunikace a vodoprávní úřad pravidelně vyjíždíme na území MČ Kníničky a Žebětín.
(pokračování na str. 8)
Vážení spoluobčané,
únor byl ve znamení
otevření nové bystrcké
školky na Kamechách,
která pomohla padesáti
maminkám řešit jejich
problém s umístěním dítěte do MŠ. Věřím, že v ní
děti, po odstranění počátečních problémů spojených se snahou
co nejdříve školku otevřít (a ne až od září,
jak mi někteří doporučovali), naleznou
krásné, dobře vybavené a bezpečné prostředí.
Vím, že je to málo ve srovnání se 110 přihláškami. Proto velmi pozorně sledujeme
a kontrolujeme přestavbu v MŠ Laštůvkova, aby od začátku dubna bylo pro
bystrcké občany k dispozici dalších 14 míst
v MŠ.
A proto také velkou pozornost věnujeme
přípravě výstavby sídelního celku PANORAMA. Dosáhli jsme změny v předkládané
studii nejen z hlediska dopravní obsluhy,
plánování dětských hřišť a základního vybavení, ale zejména začleněním MŠ pro
50 dětí. Nechceme se dostat do stejné situace, jakou dnes musíme řešit na Kamechách.
Vyřešení situace v celém sídlišti Kamechy
je podmíněno výstavbou šestitřídní MŠ,
o kterou usilujeme společně se starostou
Žebětína.
Není to jen oblast školství, které se intenzivně věnujeme. Před námi je idokončení regenerace bytového fondu. V tomto roce se
to týká vybudování osmi zbývajících výtahů
v domech Heyrovského 22, 24 a Laštůvkova 14, 16, 33, 35 a Laštůvkova 61–75 liché
azateplení avýměny oken vbytovém domě
Rerychova 14.
Významnou akcí, na které spolupracujeme
s Odborem územního plánování a rozvoje
MMB, je příprava návrhu komplexního řešení Brněnské přehrady. Měl by stanovit
podmínky regulace výstavby nových
a oprav a úprav stávajících objektů. Navrhne i regeneraci a vybavení pláží a prostor určených k hromadné rekreaci. Na
realizaci se předpokládá využít dotace
z příslušných evropských fondů.
Samozřejmě, že po zpracování a předložení studie proběhne i veřejné projednání
s občany, tak jako postupujeme u všech významných akcí týkajících se naší městské
části.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
2 • Z radnice
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Prezentace projektu nové sídelní aglomerace Panorama nad přehradou
Podle svého slibu v programovém prohlášení,
pokračuje současné vedení naší městské části
ve veřejných prezentacích všech větších stavebních projektů připravovaných na katastrálním území Bystrce.
V pondělí 13. 2. od 17 hodin tak mělo přibližně
40 zájemců možnost sledovat další podobnou
prezentaci, protentokrát projektu nově vznikající sídelní oblasti mezi ulicemi Nad dědinou,
Kachlíkova a Rakovecká. V celkem sedmi vel-
kové obce byla vybavena alespoň základní infrastrukturou a do budoucna nezhoršovala
mnohdy již tak napjaté podmínky bydlení
v bezprostředním okolí.“ Vedení městské části
tak při několika dosavadních projednáváních
s investorem kladlo důraz především na čtyři
body, které byly v původním návrhu řešeny jen
náznakově, popřípadě vůbec:
– dopravní obslužnost
– komerční infrastruktura
kých obytných a šedesáti rodinných domech
zde má do budoucna bydlet na dvanáct set lidí.
Hned na úvod je třeba říci, že lokalita je podle
platného územního plánu určena k výstavbě
bydlení a záměr vybudovat tu nové sídliště je
tedy naprosto v souladu se všemi platnými normami a předpisy. Otázka tedy nezněla:„Povolit,
či nepovolit?“, ale spíše „Jak dosáhnout toho,
aby nová sídelní lokalita velikosti běžné středis-
– dětská hřiště
– mateřská škola
V několika jednáních se prozatím podařilo zajistit následující řešení.
Přístup na MHD je navržen ze dvou směrů. Nová
zastávka tramvaje č. 1 mezi stávajícími zastávkami Rakovecká a Kubíčkova a protažení autobusové linky 52 do nové smyčky na ulici
Rakovecká. V obou případech je tu docházková
vzdálenost z nejvzdálenějšího bodu nového
sídliště cca 400 m, tedy poměrně hraniční, ale
je třeba bohužel konstatovat, že v Bystrci jsou
lokality, které jsou na tom i hůře.
Pro služby (obchod, restaurace, kavárna) jsou
v nové lokalitě k pronájmu navrženy dvě prostory o půdorysu 260 a jedna o velikosti 130 m2.
Nejedná se o plochy příliš veliké, ale na zajištění
zcela základní úrovně by mohly postačovat.
V původním návrhu lze najít plochu vyčleněnou pro blíže nespecifikovaná tři dětská hřiště –
postupem jednání jsme dospěli k jejich rozlišení – hřiště pro děti předškolní, mladšího
a staršího školního věku. Navíc se při jednáních
podařilo investora přesvědčit, že v rámci nové
výstavby je třeba investovat do rekonstrukce
a zvětšení stávajícího sportovního hřiště při
ulici Kachlíkova.
Nedostatek počtu míst v mateřských školách je
v Brně a Bystrci zvláště velmi bolestivý. Zásadním bodem všech jednání s investorem tedy
bylo zajistit v rámci nové výstavby dvoutřídní
mateřskou školu s kapacitou minimálně padesáti míst. Investor se uvolil „obětovat“ pro tento záměr plochu dvou rodinných domů na
jižním konci areálu při ulici Nad dědinou.
Jakkoliv je pochopitelné, že nová zástavba při
svém vzniku může způsobit a také jistě již působí potíže mnohým z našich spoluobčanů,
pevně doufám, že podmínky a řešení, na kterých jsme se s investorem nové sídelní lokality
Panorama nad přehradou dohodli, dokáží
nejen zajistit spokojené bydlení našim budoucím spoluobčanům, ale především na minimum snížit negativní dopady, které by celá
nová výstavba mohla mít na dosavadní obyvatele v okolí.
Mgr. Petr Fedor,
místostarosta
Ohlédnutí za XX. reprezentačním plesem Zastupitelstva
V pátek 20. 1. 2012 se konal ve Společenském
centru Bystrc jubilejní XX. reprezentační ples
Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, který
se jako každý rok setkal s velkým ohlasem veřejnosti. Ke zdařilému průběhu večera přispělo
i tradiční slosování vstupenek, do kterého nám
sponzoři věnovali hodnotné ceny. Za poskytnuté dary děkujeme těmto firmám:
BETACONTROL, s. r. o. Brno, BYTASEN,
spol. s. r. o. Brno, KOMFORT a. s. Brno, Salon
ŠUTA, Loydex s. r. o., INTER-STAV, spol. s r. o.,
ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s. r. o.,
STRABAG a. s. Brno, FALKY s. r. o., LUXON –
Ing. Cífka, SMART comp., a.s. Brno, Karel Zeman
– zahradnické služby, Hotel SANTON, OBI Brno,
SMILE – květiny a cukrárna, Miroslav Kratochvíl,
TEXTIL Škrobánková, Servisní služby
SVOBODA, spol s r. o., Domácí potřeby STRAŠIL,
Restaurace Přístav „U Vodů“, Caffe IDEA, s. r. o.,
Ecol guard s. r. o. Brno, ABAMO s. r. o., Specializo-
vaná prodejna piv, Vondrákova, Jiří Šťáva, restaurace „La Corrida“, zelenina Jasminko.
Libuše Leznarová,
odbor kultury
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Z radnice • 3
Záměr statutárního města Brna,
Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt
V souladu s„Pravidly pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady“ a v souladu
s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr
Městské části Brno-Bystrc:
– pronajmout na dobu neurčitou byt č. 1
v domě Valouškova 12, velikosti 1+1 o celkové
výměře 54,60 m2 v 1. podlaží, I. kategorie. Na
bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši
4.455 Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši 101.000 Kč. Budoucí nájemce
se zaváže uhradit závazek v celkové výši
105.455 Kč.
– pronajmout na dobu neurčitou byt č. 15
v domě Heyrovského 9, velikosti 3+1 o celkové výměře 81,30 m2 ve 4. podlaží, I. kategorie.
Na bytě vázne dluh na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu ve stanovené výši
675.881 Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit
závazek ve výši 675.881 Kč (podle ustanovení
§533 OZ).
Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt
bude vyvěšen na úředních deskách
MČ Brno-Bystrc po dobu třiceti dnů od 1. 3.
2012–31. 3. 2012.
Písemné nabídky na formuláři „Žádost
o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh“ (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám.
28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu 1. 3. 2012–31. 3. 2012 na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc,
nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno.
Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu
jsou uvedeny v „Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou
náhradu v MČ Brno-Bystrc“.
Žadatel musí splňovat „Pravidla pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního
města Brna a podmínky zajišťování bytové
náhrady“.
JUDr. Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
Městská policie rozšířila projekt
„Poznej svého strážníka“ do všech městských částí
Počínaje prvním dnem letošního roku byla
pro celé území města Brna spuštěna internetová aplikace MP Brno nazvaná „Poznej
svého strážníka“, která byla v pilotní části
testována v centrální části Brna – v revíru
Střed. V současné době jsou již do projektu
zapojeny všechny revíry městské policie,
což se bez výjimky promítne do života všech
městských částí.
Městská policie Brno zahájila ojedinělý projekt
„Poznej svého strážníka“ již před několika měsíci. Jeho cílem je umožnit obyvatelům města
přímý kontakt se strážníkem, který má odpovědnost za konkrétní území.
Na webových stránkách www.mpb.cz má
veřejnost možnost poznat bezmála stovku
strážníků (tzv. „územářů“) a jim svěřené lokality. Prostřednictvím uveřejněných kontaktních spojení tak lze strážníky oslovit
s konkrétními podněty.
Na webu je umístěn banner, jehož prostřednictvím si zájemci mohou vybrat území, případně
do vyhledávače zadat konkrétní ulici a hned
se dozví, který konkrétní strážník ji má na starosti. Informace o strážníkovi zahrnuje jeho
jméno a příjmení, fotografii, mapu území,
v němž vykonává službu; nechybí elektronický
kontaktní formulář ani telefonní číslo. Samozřejmostí je i odkaz na revír městské policie,
pod který daná lokalita i strážník spadá, grafické
umístění revíru na mapě a kontaktní spojení
na příslušného vedoucího.
Brněnská městská policie má v současnosti osm
územně-organizačních jednotek, tzv. revírů,
které v sobě zahrnují jednu či více brněnských
městských částí. Kromě revírů disponuje MP
Brno rovněž jednotkami s celoměstskou pů-
sobností, které se nevážou na konkrétní lokalitu. Jde o Jednotku dopravní, Jednotku operativního zásahu, Jednotku psovodů a Jednotku
poříční.
Mgr. Denisa Kapitančiková,
tisková mluvčí MP Brno
Dotazy a odpovědi
Chci se zeptat, zda OÚ poskytuje půjčku
z Fondu podpory kvality bydlení (půjčka
na zateplení rod. domu, výměnu oken)
a popř. kde bych se o podmínkách
půjčky mohla dozvědět více.
Milena
Máte pravděpodobně na mysli půjčky na
opravu a modernizaci rodinných domů
z Fondu rozvoje bydlení města Brna. Nejbližší termín pro podání žádostí je od 1. 9.
do 15. 10. 2012. Na www.brno.cz (Správa
města – Magistrát města Brna – Úsek hospodářský – Bytový odbor – Půjčky
z FRBmB) bude uvedený termín oficiálně
vyhlášen a budou zde uvedeny všechny
potřebné informace o náležitostech, které
je k žádosti nutno doložit. Termín bude
oznámen i na úřední desce MČ Brno-Bystrc.
Ing. František Papoušek,
odbor bytového hospodářství
Potřebuji zažádat o prodloužení nájemní smlouvy městského bytu na dobu
neurčitou a chci se zeptat, zdali musím
žádost sepsat sama nebo existuje oficiální formulář, který vyplním a pošlu?
A ještě prosím jestli se to posílá či vyřizuje na Vašem úřadě nebo je to záležitost Bytasenu?
Jana
U obecních bytů svěřených MČ Brno-Bystrc
podává nájemce žádost o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, příp. na
dobu určitou„volnou formou“ (není formulář), a to na odbor bytového hospodářství
ÚMČ Brno-Bystrc.
JUDr. Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
Ráda bych se zeptala, kde v Bystrci probíhají svatební obřady, popřípadě zda
a jakým způsobem je možné dohodnout si účast oddávajícího na jiném
místě, např. na lodi. Je tato služba zpoplatněna, popřípadě jakou částkou?
A pokud by obřad probíhal standardně
v úřadem stanoveném objektu, hradí se
nějaký poplatek?
Petra
Svatební obřad v obřadní síni je zadarmo
pro občany s trvalým pobytem na území
ČR. Obřad mimo obřadní síň je za poplatek
1 000 Kč. Místa mimo obřadní síň jsou stanovena a termíny také. Na lodi svatby děláme také ve stanovených termínech.
Informace najdete na www.bystrc.cz (úřad,
odbor vnitřních věcí, matrika, sňatky),
včetně termínů na r. 2012 schválených
Radou MČ Brno-Bystrc asi začátkem
března.
Jiřina Petrová, matrika
Diskusní fórum – veřejné dotazy adresované
vedení MČ a Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce
kompetentních osob na ně jsou k dispozici
na www.bystrc.cz
4 • Z radnice
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Upozornění řidičům – čištění komunikací
Čištění místních komunikací v Bystrci v roce
2012 probíhá vždy v době od 7 do 15 hod.
v níže určených termínech. Součástí čištění
jsou i tzv. zálivy (rozšířená část vozovky určená
pro parkování a označená dopravní značkou P –
parkoviště). Termíny čištění jsou oznámeny
umístěním přenosných dopravních značek
sedm dní předem s vyznačením data dne čištění na dodatkové tabulce.
A) Předčišťování stanovených bloků (bez zálivů s označením P) bude probíhat pouze na
B) Pevné bloky (včetně zálivů s označením P) – harmonogram pro rok 2012
komunikacích a bude provedeno ve druhé polovině měsíce března. Konkrétní termíny budou
avizovány umístěním přenosných dopravních
značek sedm dní předem s vyznačením data
dne čištění. Upozorňujeme na nutnost sledovat termíny na těchto přenosných dopravních
značkách a umožnění bezproblémového pohybu vozidel údržby.
BLOK č. 1
Termíny: 3. 4., 15. 5., 11. 9.
BLOK č. 2
Termíny: 5. 4., 22. 5., 18. 9.
BLOK č. 3
Termíny: 10. 4., 29. 5., 25. 9.
BLOK č. 4
Termíny: 12. 4., 5. 6., 2. 10.
Píškova
Valouškova
Přístavní
Joukalova
Heyrovského
Nad Kašnou
Větrná
Výhon
Laštůvkova
Černého
Filipova
Opálkova
Jakuba Obrovského
Pod Mniší horou
Komínská
Wollmanova
Vondrákova
U Sokolovny
nám. 28. dubna
Živného
Na Zeliskách
K Dálnici
Krajní
Pod Horkou
Ečerova
Kamechy
Lýskova
Teyschlova (sudá)
Teyschlova (lichá)
Adamcova
BLOK č. 5
Termíny: 17. 4., 12. 6., 9. 10.
BLOK č. 6
Termíny: 19. 4., 19. 6., 16. 10.
BLOK č. 7
Termíny: 10. 4., 29. 5., 2. 10.
BLOK č. 8
Termíny: 17. 4., 5. 6., 9. 10.
Ondrouškova
Fleischnerova
Kuršova
Vejrostova
Rerychova
Šemberova
Foltýnova
Kachlíkova
Kubíčkova
Kubíčkova před OC Max
Štouračova
Nad Dědinou
Kuršova (slepá)
Kavčí
Křepelčí
Vlaštovčí
Hvozdecká
Chudčická
Chvalovka
C) Čištění komunikací „Základního komunikačního systému“ s možností parkování
bude probíhat jednou měsíčně na určených
komunikacích (část ul. Říčanská, část ul. Tey-
schlova, část ul. Kamechy, část ul. Černého).
Termíny čištění budou avizovány umístěním
přenosných dopravních značek sedm dní předem s vyznačením data čištění. Upozorňu-
jeme na nutnost sledování termínů čištění
a umožnění bezproblémového pohybu vozidel údržby.
Upozornění řidičům – čištění parkovišť
Čištění parkovišť v Bystrci v roce 2012 probíhá
vždy v době od 7 do 15 hod. v níže uvedených
termínech pouze na uvedených parkovištích
(ne na tzv. zálivech, tj. rozšířené části vozovky určené pro parkování). Provádění čištění je oznámeno umístěním přenosných dopravních
Čištění parkovišť – harmonogram pro rok 2012
značek sedm dní předem s vyznačením data
dne čištění na dodatkové tabulce. Upozorňujeme na nutnost sledovat termíny na těchto
přenosných dopravních značkách a umožnit
bezproblémový pohyb vozidel údržby.
Lokalita parkoviště – soubor 1
Termíny: 24. 4., 13. 9.
Lokalita parkoviště – soubor 2
Termíny: 26. 4., 20. 9.
Lokalita parkoviště – soubor 3
Termíny: 3. 5., 27. 9.
Lokalita parkoviště – soubor 4
Termíny: 10. 5., 4. 10.
Vondrákova mezi č. 48–52
Vondrákova – před OC Albert
Černého – před konečnou trolejbusu MHD
U ZOO – u budovy Policie ČR
Živného – za OC Javor
Živného – U Sokolovny
Laštůvkova před č. 61–75
Vejrostova II. – před ul. Ečerova
Větrná
nám. 28. dubna u trafostanice
za ul. Opálkova 18
Opálkova za č. 7
za ul. Opálkova 6 před garážemi
nám. 28. dubna – před OC Albert
nám. 28. dubna – před radnicí
Kubíčkova – pod OC MAX
Vejrostova IV. – před
ul. Fleischnerova
Kuršova I. – pod domem č. 2
Černého – pod OC Letná
pod Společenským centrem
Černého – u konečné trolejbusu
MHD
Vejrostova III. – u Bystroušky
Vejrostova VI. – před ul. Ondrouškova
Rerychova
za ul. Filipova
Laštůvkova před č. 18–32
Lokalita parkoviště – soubor 5
Termíny: 17. 5., 11. 10.
Lokalita parkoviště – soubor 6
Termíny: 24. 5., 18. 10.
Lokalita parkoviště – soubor 7
Termíny: 10. 4., 29. 5., 2. 10.
Lokalita parkoviště – soubor 8
Termíny: 17. 4., 5. 6., 9. 10.
Přístaviště u restaurace
Vondrákova za OC Albert – 1
Vondrákova za OC Albert – 2
U ZOO – u zahradnictví Čtyřlístek
Wollmanova
Kubíčkova na garážích
U Sokolovny
Valouškova – dvojité parkoviště
horní
Vejrostova V. – před základní
školou
Vejrostova I. – u domů č. 4, 5, 6
Kuršova II. – naproti domu č. 3
Kachlíkova pod č. 1
Štouračova
Jakuba Obrovského – u pneuHeyrovského – před základní
servisu
školou
Odbojářská – pod bývalou poštou Černého – vedle areálu Letná
Čištění zajišťuje firma FALKY spol. s r. o., Pompova 602/4, 617 00
Brno a firma Karel ZEMAN, Černého 39, 635 00 Brno.
Za kontrolu provedení odpovídá:
Za ÚMČ města Brna Brno-Bystrc – Pavel Košina, tel: 546 125 152
Za odtah vozidel firma Zdeněk Černý – Zdeněk Černý, tel:
547 357 384
Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádění blokového čištění na vyznačených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou parkující vozidla odtažena na náklady jeho provozovatele (podle ustanovení § 19 odst.
6, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění).
Pavel Košina, odbor životního prostředí a dopravy
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Z radnice • 5
Sběr nepotřebného textilu v Bystrci
Vážení občané, po dobrých zkušenostech se
sběrem použitého textilu v roce 2010 a 2011 si
Vás znovu dovolujeme oslovit. Firma E+B
textil s. r. o., ve spolupráci s městskou částí Brno-Bystrc a pod záštitou Magistrátu města Brna,
provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu.
Až 80% textilního odpadu z domácností je
možné dále zužitkovat a nemusí skončit v popelnicích a následně ve spalovně. Stačí velmi
málo. Použitý textil odložit na místa, která jsou
ke sběru určená. Co můžete odevzdat: nepotřebné oblečení, oděvní doplňky, hračky, párovou obuv, kabelky, bytový textil (povlečení,
záclony, závěsy, ubrusy, deky). Po vytřídění
bude část sloužit opět ke svému původnímu
Velký bystrcký bazar a sbírka pro charitní šatník
Máte doma zachovalé nepotřebné věci, které
by ještě mohly být jiným užitečné? Přineste
je v pátek 9. března od 15 do 19 hod. nebo
v sobotu 10. března mezi 10 až 17 hod. do
mix, v níž můžete svými hlasy udělit Cenu diváků.
Poplatek za prodejní stolek je 50 korun, pro návštěvníky je vstupné dobrovolné. Výtěžek z Bazaru bude použit ve prospěch dětí ze Základní
účelu, část je určena k dalšímu zpracování, např.
na čistící textil, výrobu koberců, izolačního materiálu atd. Recyklovat nelze: oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce.
Trvalou možností pro odložení jsou kontejnery
na textil rozmístěné na několika stálých stanovištích v Bystrci, sběrná střediska odpadů na
ulici Páteřní a U ZOO, případně sběr organizovaný ve spolupráci se školami.
Velmi se však osvědčil sběr použitého textilu
přímo od Vašich dveří. Tento způsob zvláště
oceňují ti občané, kterým z různých důvodů činí
problém textil do větší vzdálenosti odnést.
V nejbližších dnech najdete na domovních
dveřích pokyny, který den se bude sbírat
konkrétně na Vaší ulici.
Nepotřebný textil prosím vložte do igelitové
tašky (igelitová taška Vám nebude vrácena)
a umístěte ji v určený den v době od 16 do
18 hod. před dveře Vašeho domu. Po 18 hod.
budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování.
V březnu a dubnu letošního roku se bude sbírat v těchto termínech u bytových domů v následujících ulicích:
■ Dne 27. 3. 2012 – Opálkova, Filipova, Černého
■ Dne 28. 3. 2012 – Laštůvkova, Vondrákova,
Wollmanova
■ Dne 29. 3. 2012 – Větrná, Valouškova, Píškova, Heyrovského, Jakuba Obrovského
■ Dne 3. 4. 2012 – Nad Dědinou, Kachlíkova,
Kubíčkova, Ondrouškova, Štouračova, Adamcova
■ Dne 4. 4. 2012 – Fleischnerova, Ečerova, Vejrostova
■ Dne 5. 4. 2012 – Lískova, Kuršova, Rerychova,
Foltýnova, Šemberova, Teyschlova
■ Dne 10. 4. 2012 – Pod Horkou, Na Zeliskách,
Živného,U Sokolovny, Krajní, K Dálnici, Nad Kašnou, Výhon, Přístavní, Joukalova
■ Dne 11. 4. 2012 – nám. 28. dubna, U ZOO,
Komínská, Pod Mniší horou
■ Dne 12. 4. 2012 (od 17 do 18 hod) na ulicích
v OS Kamechy – Říčanská, Hvozdecká, Chudčická, Chvalovka, Kamechy, Kavčí, Vlaštovčí.
Společenského centra na ulici Odbojářské.
Můžete je zde věnovat do sbírky pro Charitní
šatník nebo je v sobotu nabídnout na Velkém
bystrckém bazaru. Dobročinnou akci pro Vás
společně připravily ÚMČ Brno-Bystrc, Diecézní charita Brno a Klub rodičů a přátel
ZŠ Heyrovského 32, o. s.
Přebytečné věci z vašich domácností můžete
na bazaru sami prodat nebo vyměnit. Nabídněte ostatním knihy, CD, DVD, časopisy, hračky,
dárkové předměty, hrnky, vázičky, svícny, světýlka, ozdoby, obrázky, těžítka a jiné dekorační
předměty, knoflíky, bižuterii, šátky, šály, kabelky, hodiny, budíky, lyže, brusle, sáně a jiné
sportovní potřeby a další.
Vezměte s sebou i děti, Klub rodičů (nejen) pro
ně připravil zábavný doprovodný program – jednoduché hry, výtvarnou dílničku i závody suchozemských želv. Součástí programu bude i
výstava příspěvků komiksové soutěže Bystro-
školy Heyrovského 32. Více o bazaru
na www.krap32.cz nebo telefonu 776 213 957.
Hana Jindrová,
Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Předem děkujeme za Vaši účast a snahu maximálně ekologicky využít textilní odpad. Další
informace obdržíte na bezplatné zelené lince
800 100 373.
Ing. Eva Kubátová,
odbor životního prostředí a dopravy
Jana Menšíková za firmu E+B textil s. r. o.
Jarní burza v mateřské škole Laštůvkova 57/59, Brno
Přijímáme dětské oblečení, obuv, hračky, kočárky, kola, koloběžky, potřeby pro děti, sportovní potřeby, popř. knížky aj. …
Příjem zboží:
úterý
20. 3. 2012
16–18 hod.
středa
21. 3. 2012
16–18 hod.
Prodej zboží:
čtvrtek
22. 3. 2012
15–18 hod.
pátek
23. 3. 2012
15–18 hod.
sobota
24. 3. 2012
8–12 hod.
Výdej peněz a neprodaných věcí:
Sobota
24. 3. 2012
13–15 hod.
Informace pro prodávající:
Formuláře s pokyny a osobním číslem jsou k vyzvednutí v MŠ Laštůvkova ve třídě „C“, nebo je
lze stáhnout na www.mslastuvkova.ic.cz,
osobní číslo si vyzvedněte osobně v MŠ Laštůvkova 57/59 ve třídě „C“, nebo telefonicky:
774 151 115, 604 343 136 – v pracovních dnech
od 9.00 – 16.00 hodin.
SRDEČNĚ ZVEME K ÚČASTI!
Majerová a Škodová, pořadatelky burzy
6 • Z radnice
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Svoz sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na území statutárního města
Brna bude k 15. 4. 2012 ukončen!
17.10–17.20 Rerychova (parkoviště pod konečnou tramvaje),
17.25–17.35 Valouškova (proti č. 1).
V Bystrci proběhne naposledy v termínu
29. 3. 2012. Stačí jenom donést svůj chemický
odpad sběrovému vozidlu firmy Sita CZ a. s.
Pod pojmem drobný chemický odpad rozumíme veškerou kosmetiku, staré léky, zbytky
barev, ředidel, postřiků, spreje, výbojky, ustalovače, autobaterie, staré oleje, znečištěné
hadry, monočlánky, zářivky a chemikálie
a pod.
Nebezpečné složky komunálního odpadu –
tzv. drobný chemický odpad je možno též
odevzdávat ve sběrných střediscích odpadů,
která slouží ke sběru odpadů využitelných
(např. papír, sklo, plasty, PET lahve), velkoobjemových (např. lednice, sporáky, koberce, nábytek, elektro-šrot), nebezpečných (např.
zářivky, akumulátory, látky neznámého složení
a další drobný chemický odpad) případně stavebních (např. dřevo, umakart).
Sbírat se bude na šesti pevných stanovištích
v následujících časech:
16.10–16.20 nám. 28. dubna (parkoviště
u OC Javor ze strany zastávky
MHD),
16.25–16.35 Černého (bývalá smyčka trolejbusu pod Letnou),
16.40–16.50 Štouračova (u parkoviště),
16.55–17.05 Teyschlova (u centrálního zdroje
tepla),
1) na ulici Páteřní
Provozní doba: Po 13–17 hod
Út–Pá 8–12 hod, 13–17 hod
So 8–12 hod
2) na Parkovišti v ulici U ZOO
Provozní doba: Po 13–18 hod
Út–Pá 9–13 hod,14–18 hod
So 9–14 hod
Ne 9–13 hod
Parkování v Bystrci – hledání východiska
Pro každého, kdo se vrátí na bystrcké sídliště po
páté odpoledne, nastává dilema – kam s ním.
Automobilů je již tolik, že se na stávající parkoviště v blízkosti domů nevejdou. Může za to
především falešná představa předrevolučních
sídlištních urbanistů o využívání MHD a tehdy
nikým nepředpokládaný vývoj motorizace.
Například i v rozvinutém Švédsku existují rozsáhlá panelová sídliště, každý dům však má ve
svém podzemí dostatečné množství parkovacích
stání. Další parkovací možnosti byly s rezervou
tvořeny při komunikacích. Pozdě však honit
bycha. Stojící sídlištní domy zpětně poddolovat
nelze. Možnosti výstavby nových parkovišť jsou
již prakticky vyčerpány. Přitom zanedlouho nezbudou večernímu navrátilci ani možnosti ve
větší vzdálenosti od bytu. Proto byla rada městské části ochotna přijmout na svém lednovém
zasedání představitele firem, které se věnují řešení sídlištního parkování formou automatických
parkovacích systémů (APS). Ti pak prezentovali
radním praxí vyzkoušené parkovací objekty,
které jsou v zásadě dvojího typu – parkovací věže
vybudované na samostatné konstrukci v těsném
sousedství štítu jednotlivých domů asamostatné
patrové APS zvyšující kapacitu stávajících parkovišť. Na stavbu druhého typu garáží se připravuje
sídliště Vinohrady, první z typů úspěšně funguje
ve slovenské Žilině.
Nelze předpokládat, že by městská část natolik
zbohatla, aby se stala sama investorem těchto
moderních způsobů parkování. Zde bude záležet především na úsilí společenství vlastníků
bytových jednotek, bytových družstev a družstev vlastníků domů. Rovněž iniciativní skupiny
nájemníků obecních bytů mohou vstoupit do
hry a stát se základem budoucích společenství
vlastníků garáží v APS. Městská část může být
nápomocna při řešení pozemkových otázek
a při jednáních s orgány města Brna. Financování pak bude především individuální, s využitím úvěrových nástrojů, které jsou k dispozici
již i pro řešení podobných záměrů.
V co nejbližší době budou proto bystrcká společenství a družstva oslovena s nabídkou společného setkání zástupců dodavatelských
firem, představitelů obce a zájemců „za
účelem“ prvního seznámení s možnostmi, které
jsou k dispozici. Oznámení o konání takové
schůzky bude v předstihu zveřejněno v Bystrckých novinách. Jako příklad řešení uvádíme fotografie, které nemají sloužit jako reklama
konkrétních dodavatelů, ale jako názorný příklad realizace.
PhDr. Jiří Altman,
místostarosta
Ceník za likvidaci odpadů je vyvěšen vždy na
bráně sběrných středisek odpadů.
Občané mohou odevzdat své odpady ve sběrných střediscích odpadů převážně zdarma (záleží na množství a druhu odpadu), podnikatelé
za úplatu.
Od 1. 3. 2011 bylo zařazeno Sběrné středisko odpadů U ZOO pouze mezi Shromažďovací místa!
To znamená, že neodebírá od nikoho odpad za
úplatu (zejména odpad od podnikatelů). Od občanů bere pouze položky uvedené v „Seznamu
odebíraných odpadů na Shromažďovacích místech“. Vše ostatní se dozvíte na stránkách
http://www.sako.cz/sso/seznam/#bystrc
Další informace podáme na tel. 546 125 150–4
na odboru životního prostředí a dopravy
ÚMČ Brno-Bystrc, nebo přímo provozovatel
Sběrných středisek firma SAKO Brno a. s.
Ing. Eva Kubátová,
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
Nezapomeňte na
výměnu řidičského
průkazu
I nadále probíhá proces výměny starých řidičských průkazů. Do konce roku 2012 si musejí řidičský průkaz vyměnit lidé, kteří mají doklad
vystavený mezi 1. lednem 2001 a 31. prosincem
2002.
V roce 2013 si pak budou doklady měnit lidé,
kteří mají řidičské průkazy vydané mezi 1. lednem 2003 až 30. dubnem 2004. Tím budou výměny těchto dokladů definitivně skončeny.
Výměny se provádějí zdarma na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67 a je možné se telefonicky objednat na čísle 542 174 071. Nový
řidičský průkaz bude vydán nejpozději do
20 dnů ode dne podání žádosti (nebo do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku
500 Kč).
K výměně řidičského průkazu je potřeba mít
s sebou platný doklad totožnosti, jednu fotografii (3,5 x 4,5 cm) a řidičský průkaz, kterému
končí platnost.
Více na: www.vymentesiridicak.cz
Miroslav Klimeš, místostarosta
KADE¤NICTVÍ
Folt˘nova 1
Areál SBD PrÛkopník
V novém roce bez zdraÏování!
Pánské stfiíhání
Dámské stfiíhání
Barvení
Melír
80 Kã
od 230 Kã
od 480 Kã
od 580 Kã
Pracovní doba
Po, St, Pá 8.30–12, 13–19 h.
Út 14–19 h.
Objednávky: 602 889 727
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Z radnice • 7
8 • Z radnice
Odbor stavební
(pokračování ze str. 1)
Stavební odbor v rámci své činnosti spolupracuje a postupuje v součinnosti s dotčenými orgány, chránícími veřejné zájmy podle
zvláštních právních předpisů.
Po procesní stránce je stavební úřad při výkonu
přenesené působnosti vázán správním řádem
(zák. č. 500/2004 Sb.), tento předpis definuje
základní zásady činnosti správních orgánů při
výkonu veřejné správy.
Při posuzování záměrů se stavební úřad řídí
platným Územním plánem města Brna, jenž
byl schválen v r. 1994 a za dobu své platnosti
doznal řady změn a úprav. V současné době
se připravuje nový územní plán, pořizovatelem
je Magistrát města Brna – odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno. Na tento
úřad se mohou občané obracet s podrobnějšími dotazy ve věci dalšího projednávání nového ÚP.
Z hlediska územního rozsahu vykonával zdejší
odbor stavební až do 2. 1. 2011 v rámci přenesené působnosti státní správu na úseku obecného stavebního úřadu pro celé katastrální
území Bystrc i Kníničky. Dnem 3. 1. 2011 však
došlo ke zřízení nového stavebního úřadu
ÚMČ Brno-Kníničky s výkonem agendy obecného stavebního úřadu, proto k dnešnímu dni
dokončujeme pouze pravomocně neukončená
správní řízení v k. ú. Kníničky, všechny nové žádosti týkající se agendy obecného stavebního
úřadu je nutno od 3. 1. 2011 směřovat již na stavební úřad v Kníničkách.
Náplň činnosti:
1/ V rámci samostatné působnosti se jedná
zejména o tyto činnosti:
– zabezpečuje vyjádření městské části Brno-Bystrc (dále jen MČ) ke strategickým dokumentům rozvoje města,
– zabezpečuje vyjádření MČ k projednávaným územně plánovacím dokumentacím
a podkladům pořizovaným městem,
– zabezpečuje vyjádření MČ ke koncepci technických sítí v městě, jejich obnově a výstavbě,
– podílí se na koordinaci oprav komunikací
místního významu s opravami a výstavbou
technických sítí na území MČ,
– v oblasti Integrovaného záchranného systému
je za MČ dotčeným orgánem ve stavebním
a územním řízení z hlediska ochrany obyvatel,
– spolupracuje při tvorbě podmínek pro přípravu komplexní nabídky investorských příležitostí pro průmyslový rozvoj a podporu
podnikání na území města i regionu,
– spolupracuje při tvorbě projektů na zainvestování území zejména svyužitím pobídek vlády ČR,
projektů PHARE, strukturálních fondů EU apod.
2/ V rámci přenesené působnosti se jedná
o agendu obecného a speciálních stavebních
úřadů tak jak vyplývá ze zák. č. 183/2006 Sb.
(stavební zákon), zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 254/2001 Sb.,
o vodách a souvisejících předpisů, v rozsahu
podle Statutu města Brna. Jedná se nejčastěji o následující činnosti:
– vydávání územně plánovacích informací
Bystrcké noviny • 3 • 2012
o podmínkách vydání územního rozhodnutí,
o podmínkách vydání územního souhlasu
a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu,
– umisťování staveb formou územních souhlasů či územních rozhodnutí (rozhodnutí
o umístění stavby, o změně využití území,
o změně stavby, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu, zjednodušené
územní řízení),
– ohlašování staveb, stavebních řízení vč. změn
staveb před dokončením,
– kolaudace a změny v užívání staveb, vč. předčasného užívání,
– řízení o odstraňování staveb vedená na základě žádosti nebo z úřední povinnosti, řízení
o dodatečném povolení staveb,
zdejší odbor stavební zabýval v uplynulých
letech:
Kamechy
Obytný soubor Kamechy je postupně realizován v kat. území Bystrc a Žebětín, územní rozhodnutí v k.ú. Bystrc bylo vydáno v roce 2004,
na základě postupně vydávaných stavebních
povolení na části obytného souboru se realizují
bytové domy, technická a dopravní infrastruktura a stavby občanské vybavenosti. Již dnes je
v provozu objekt domu s pečovatelskou službou, v lednu 2012 byla zkolaudována a uvedena do provozu nová dvoutřídní mateřská
škola. Je vydáno stavební povolení na zdravotní
středisko s byty. Výstavbu na území Bystrce zajišťuje firma JET IMPERA, a. s., stavby občanské
vybavenosti jsou investicemi statutárního
I. etapa výstavby OS Panorama
– dozor nad zajišťováním ochrany veřejných
zájmů, ochrany práv a plněním povinností právnických a fyzických osob tak, jak vyplývají ze
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek
(kontrolní prohlídky na stavbách, nařizování
neodkladných odstranění staveb, zabezpečovacích prací na stavbách, nezbytných úprav,
udržovacích prací či vyklizení staveb, ukládání
příslušných opatření apod.),
– projednávání správních deliktů právnických
osob a podnikajících fyzických osob, projednávání přestupků fyzických osob a ukládání případných pokut,
– vykonává působnost speciálního stavebního
úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základního komunikačního systému) podle seznamu
vedeného městem,
– vykonává působnost vodoprávního úřadu
I. stupně, která podle zákona o vodách přísluší
obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům v rozsahu speciálního stavebního úřadu.
Nejdůležitější stavby a projekty, kterými se
města Brna. Po dokončení se předpokládá, že
by OS Kamechy v k. ú. Bystrc i Žebětín měl mít
cca 1 600 až 1 900 bytů, stavby občanské vybavenosti i komerční prostory. Dopravní obsluha
je zajišťována i autobusovou MHD linky č. 52
a 54. Jedná se o ojedinělý projekt, jenž po dokončení bude počtem obyvatel přesahovat velikost některých dnešních městských částí
a samostatných obcí.
Panorama
K zajímavým projektům, které prošly v posledních letech povolovacím řízením na zdejším
stavebním odboru, patří i I. etapa obytného
souboru Panorama nad přehradou, jenž navazuje na stávající zástavbu v ulici Nad Dědinou
a Kachlíkova, investorem je Moravská stavebníInvest, a. s., stejný investor realizoval nové bytové domy na ulici Šemberova.
Chovánek
V prosinci 2011 byl vydán kolaudační souhlas
objektu pro péči o děti rodinného typu Chová(pokračování na str. 9)
Bystrcké noviny • 3 • 2012
(dokončení ze str. 8)
nek, umístěného na konci ulice Vejrostova.
Investorem je statutární město Brno. Jedná se
o komplex pavilonů propojených krčky a s pultovými střechami, s vnitřní atriem, vybaveným
herními prvky.
Zelená úsporám
V posledních cca 4 letech byl stavební úřad
vystaven náporu stavebníků v důsledku akce
„Zelená úsporám“, výsledky povolených
a postupně realizovaných stavebních úprav jsou
již patrné v rámci sídliště Bystrc I i Bystrc II. Většina
panelových domů dostala nový, barevnější
a teplejší kabát (zateplení, nové lodžie či balkony
a další stavební úpravy) a vlastníci a nájemníci
zateplených bytů v této tuhé zimě oceňují výhody vynaložených investic.
Na závěr bychom rádi připomenuli: stavební
úřad je připraven Vaše záměry konzultovat,
úřední dny jsou pondělí a středa. Jednoduché dotazy je možné řešit i po telefonu nebo emailem na výše uvedených kontaktech, ovšem
v této souvislosti je nutné upozornit na složitost
stavebního práva obecně a obtížné posuzování
souladu konkrétních záměrů s platným Územním plánem města Brna, pokud nemáme možnost vidět alespoň schematický náčrt
Z radnice, informace • 9
navrhovaného řešení. Doporučujeme proto
všechny plánované stavební práce předem
osobně projednat. Předejdete tak problémům
s nepovolenými černými stavbami, zaviněnými
z velké části neznalostí stavebního práva.
Těšíme se na pokud možno nekonfliktní spolupráci se všemi našimi stavebníky.
Kontakty:
Odbor stavební Úřadu městské části Brno-Bystrc je umístěn v budově úřadu městské
části, na nám. 28. dubna 60, ve 3. poschodí,
kanceláře č. 307, 319 – 322. Odbor stavební
má k dnešnímu dni 6 pracovníků.
– Vedoucí odboru – tel. 546 125 130, dv. č. 320
– Vodoprávní řízení pro fyzické osoby v kat. úz.
Bystrc, Kníničky a Žebětín, agenda obecného
stavebního úřadu – tel. 546 125 131, dv. č. 322
– Speciální stavební úřad pro místní komunikace v kat. úz. Bystrc, Kníničky a Žebětín,
agenda obecného stavebního úřadu ve staré
zástavbě a v OS Kamechy – tel. 546 125 133,
dv. č. 322
– Agenda obecného stavebního úřadu v rekreační oblasti Brněnské přehrady a v části sídliště
Bystrc I – tel. 546 125 134, dv. č. 319
– Agenda obecného stavebního úřadu v oblasti
sídliště Bystrc II, vedení statistických údajů – tel.
546 125 132, dv. č. 321
– Agenda obecného stavebního úřadu v oblasti
pod Mniší horou, v rekreační oblasti Údolí oddechu a v přilehlé části sídliště Bystrc I – tel.
546 125 137, dv. č. 307
Ing. arch. Ivana Krejčová,
vedoucí stavebního odboru
PSÍ SALÓN ČENÍŠEK
na ul. U ZOO 13, BRNO Bystrc
(veterinární klinika Fialové ZOO)
V provozu od března 2012
nabízí
• Dlouholetou praxi ve stříhání psů
• První a každé další stříhání
se 40% slevou
• Úpravu podle standardu nebo přání
zákazníka
• Trimování
• Koupání, česání (i velká plemena)
• Poradenství v oblasti kynologie
Objednávky
na tel.: 607 126 523, Urbanová
www.psisaloncenisek.wbs.cz
IČO 657 82 381
Sídliště – dobrá adresa?
Jak jsou Brňané spokojeni s životem na sídlištích? Na tuto otázku odpoví nová výstava
Sídliště – dobrá adresa, která je otevřena od
21. února do 31. března 2012 v Urban centru
na Staré radnici. Nabízí výsledky Dlouhodobého výzkumu sídlišť 2011.
Loňské rozsáhlé sociologické šetření navazuje na
obdobné výzkumy, které se v Brně uskutečnily
v osmdesátých adevadesátých letech. Tentokrát
odpovídali na otázky obyvatelé šesti rozsáhlých
obytných komplexů: sídlišť Lesná, Bohunice,
Bystrc II a Kamechy, Kamenný Vrch a Vinohrady.
Po vyhodnocení téměř 1 800 dotazníků vznikl
poměrně celistvý obraz o názorech a postojích
obyvatel největších brněnských sídlišť.
Výsledky šetření vyznívají překvapivě pozitivně:
přibližně dvě třetiny obyvatel jsou s životem na
sídlištích spokojeny. Vyhovuje jim např. dobrá
dopravní dostupnost i nižší ceny bytů. Z dalších
předností jsou často uváděny stav a množství
zeleně, klid k bydlení a dostupnost služeb i ob-
chodů. Mezi nedostatky sídlištního bydlení
patří např. omezené možnosti parkování či nedostatek vybavení pro trávení volného času
starších dětí.
Mgr. Pavel Svoboda
URBAN CENTRUM, Informační centrum rozvojových projektů města Brna,
www.urbancentrum.brno.cz, otevřeno:
út–pá 10–18, so 13–16 hodin. VSTUP VOLNÝ
Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2012
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách
domácností vČeské republice –SILC 2012 (Životní podmínky 2012),které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto
šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro
výpočet ukazatelů peněžní amateriální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České repu-
Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.
nově otevřel
Neurologickou ambulanci
pro dospělé a děti
v Brně-Bystrci, U sokolovny 14
Objednání: tel. denně 9-15 hod.
Tel.: 723 216 022, [email protected]
bliky v cca 10 712 domácnostech, z nichž se
7 112 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od
25. února do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které
mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2012 a které jim vydá Krajská
správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších přepisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčen-
livostí o všech šetřených skutečnostech ve
smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Do výběru pro šetření Životní podmínky
2012 se v našem kraji dostala též městská
část Brno-Bystrc. Případné dotazy zodpoví
pracovník Krajské správy ČSÚ pověřený řízením šetření Životní podmínky 2012
(p. Martina Nováková, tel. 542 528 233).
Ing. Miloslava Lángová,
ředitelka oddělení terénních zjišťování v Brně
ÚTERÝ
KDY:
ZŠ Vejrostova
17.30–18.30 ZUMBA s posilováním
18.30–19.30 ZUMBA
ČTVRTEK
KDY:
ZŠ Laštůvkova
19.00–20.00 ZUMBA
Nově připravujeme:
11. 3. 2012
ZUMBAGO JARNÍ PARTY
17.00–19.00 ZŠ Laštůvkova
20.–22. 4. 2012 ZUMBAGO VÍKEND
více na www.zumbago.cz
10 • Z radnice
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Zpráva z 6/13. schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 25. 1. 2012
Rada MČ Brno-Bystrc
■ schválila:
– odpověď na dotazy, které předložil zastupitel
Ing. Svatopluk Beneš písemně Radě MČ Brno-Bystrc na 6/8. zasedání ZMČ Brno-Bystrc dne
7. 12. 2011 ve věci odpisování majetku obcí
a změn DPH od roku 2012,
– uložení dočasně volných finančních prostředků MČ ve výši nad 20 mil. Kč na běžném
účtu s pevným úročením u UniCredit Bank
Czech Republic, a. s.,
– odpisové plány příspěvkových organizací
a pořízení investic v roce 2012 z investičního
fondu příspěvkových organizací a uložila zapracovat změny odpisů u příspěvkových organizací pro rok 2012 ve změně rozpočtu,
– navýšení odpisů za rok 2011 u příspěvkových
organizací v MČ Brno-Bystrc,
– podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Laštůvkova 57/59, Brno-Bystrc,
– vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. j.
8858/2012 ze dne 23. 1. 2012 ve věci zápisu
Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3 do rejstříku škol a školských zařízení,
– nájemní smlouvu k částem pozemků
p. č. 7824/2 a 7824/3 k. ú. Bystrc,
– nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 597/2 a id.
1/2 p. č. 597/1 k. ú. Bystrc,
– zadání veřejné zakázky „Regenerace obecního panelového domu na ulici Rerychova 14
v Brně-Bystrci“, v otevřeném řízení podle ustanovení § 27 zákona 137/2006 Sb., a zadávací
dokumentaci, jmenovala komisi pro otevírání
obálek a hodnotící komisi,
– dohodu o ukončení Dohody o zabezpečení
výkonu a úhradě činností v samostatné působnosti mezi MČ Brno-Bystrc a MČ Brno-Kníničky ke dni 31. 1. 2012,
– ceník inzerce v Bystrckých novinách,
– dohodu č. 1/2012 o přepravě stravy pro
MŠ Kamechy,
– Dodatek č.1 k Dohodě o přepravě č. 1/2006
pro MŠ Sluníčko,
– uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu technických služeb sběrného
střediska odpadů Páteřní 3 v Brně, nájemce:
firma FALKY, spol. s r. o., Pompova 602/4,
617 00 Brno, a souhlasila, aby firma FALKY, spol.
s r. o., uzavřela podnájemní smlouvy o podnájmu části nebytových prostor v objektu technických služeb sběrného střediska odpadů na
ul. Páteřní 3 v Brně s firmami: SUPOS, s. r. o.,
Hostislavova 26, 641 00, Brno, Karel Zeman, Černého 39, 635 00 Brno,
– pronájem bytu č. 11 v domě Černého 54, velikosti 1+1,
– pronájem bytu č. 5 v domě Foltýnova 20, velikosti 1+1,
– přijetí darů pro XX. reprezentační ples Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc,
■ souhlasila:
– se zprávou o činnosti komise dopravní a bezpečnostní Rady MČ Brno-Bystrc za II. pololetí
r. 2011,
– s měsíční odměnou uvolněných členů ZMČ
vypočtenou podle příl. nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., v platném znění,
– u Základní školy Brno, Heyrovského 32, s přijetím účelově určeného daru – 14 ks knih P. Šrut:
Lichožrouti v celkové hodnotě 3 643 Kč,
– s podáním žádostí o dotaci z rozpočtu města
Brna na rok 2012, prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města
Brna pro oblast požadavky na nábytkové vybavení a vybavení školních kuchyní a jídelen,
– na základě žádosti Ing. Rudolfa Trávníčka,
předsedy oddílu stolního tenisu TJ Průkopník
Brno, ze dne 17. 1. 2012 s užitím znaku
MČ Brno-Bystrc na dresech členů oddílu,
– s umístěním sídla firmy v obecním bytě, souhlas udělila za podmínky, že činnost firmy nebude žádným způsobem zatěžovat ostatní
nájemníky v domě. V bytě nebude jmenovaný
provozovat žádnou podnikatelskou činnost
a byt využije pouze pro formální umístění sídla
firmy, pro doručování pošty apod.,
– se spolupořadatelstvím MČ Brno-Bystrc
u akce Velký bystrcký bazar se sbírkou šatstva
pro charitu v prostorách Společenského centra
MČ (velký sál a vstupní hala) ve dnech 9.–10. 3.
2012 formou úhrady nájemného podle Pravidel
užívání prostor a vybavení Společenského
centra,
■ odvolala:
– Mgr. Pavla Šobu z funkce předsedy komise Redakční rada BN Rady MČ Brno-Bystrc,
– Ing. Vladislava Pokorného, CSc., z funkce
předsedy komise sociální, zdravotní a protidrogové Rady MČ Brno-Bystrc,
■ jmenovala:
– Miroslava Klimeše předsedou komise Redakční rada BN Rady MČ Brno-Bystrc,
– Janu Vackovou předsedkyní komise sociální,
zdravotní a protidrogové Rady MČ Brno-Bystrc,
– Ing. Vladislava Pokorného, CSc., předsedou
komise kulturní a letopisecké Rady MČ
Brno-Bystrc,
■ zrušila:
– usnesení 6/7.R – 2.1.05 část 3) písm. a),
– usnesení 5/36R – 3.4.01,
■ žádá statutární město Brno: o svěření pozemků p. č. 2334/5 a p. č. 2340/3 k. ú. Bystrc,
■ rozhodla na základě prokázání závažných
důvodů o úhradě nákladů spojených s odtahem a následným vrácením vozidla na místo
parkování správci komunikace, tj. Brněnským
komunikacím, a. s., Brno,
■ doporučila statutárnímu městu Brnu: při
prodeji části pozemku p. č. 305 k. ú. Bystrc požadovat po žadateli odstranění oplocení stávající předzahrádky a uvedení části pozemku
p. č. 305 k. ú. Bystrc, která není předmětem prodeje, do souladu s okolním vydlážděním chodníku,
■ doporučila ZMČ Brno-Bystrc:
– schválit pro kalendářní rok 2012 paušální
částku náhrady výdělku, ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ,
který není v pracovním nebo obdobném poměru,
– schválit Dodatek č.1 Zřizovací listiny Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvkové
organizace,
– schválit smlouvu o spolupráci na vybudování
TI v lokalitě Kamechy se společností JET IMPERA, a. s.,
– souhlasit se zaslaným návrhem obecně závazné vyhlášky č. ... /2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích,
a doporučuje doplnit tučnou část preambule
o text: „ a ruší obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č.19/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterijní terminál
a herní místo lokálního herního systému“,
– souhlasit ve věci smluvní pokuty za neodstranění vad v záruční době na stavbě radnice s návrhem dohody o narovnání s firmou MiTTaG,
spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství,
a požádat o udělení předchozího souhlasu Zastupitelstva města Brna k uzavření dohody
o narovnání s firmou MiTTaG, spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství,
– na základě nového posouzení možnosti vedení cyklotrasy mimo ulici Pod Horkou
z 08/2011 vzít na vědomí závěr posouzení v následujícím znění: „Vzhledem k uvedeným intenzitám pěšího provozu a intenzitám
cyklistické dopravy není možno doporučit vyznačení trasy eurovelo posuzovaným prostorem“ (jedná se o lokalitu kolem objektu Lidl)
a zrušit dosavadní přijatá usnesení: Z 5/2. – 3.14,
Z 5/4. – 3.20, Z 5/6. – 3.11, Z 5/12. – 3.04, Z 5/23. –
3.01 ve věci požadavku na přeložení stávající
cyklotrasy z ulice Pod Horkou a dále z hlediska
Územního plánu města Brna a Generelu cyklistické dopravy, vzít na vědomí stav navrhovaný
zpracovateli obou dokumentů (přípustné obě
trasy). RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Zpráva z 6/9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 15. 2. 2012
Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc
■ schválilo:
– pro kalendářní rok 2012 paušální částku náhrady výdělku, ušlého v souvislosti s výkonem
funkce neuvolněného člena ZMČ, který není
v pracovním nebo obdobném poměru, ve výši
125 Kč za každou hodinu výkonu funkce,
– smlouvu o spolupráci se společností JET IMPERA, a. s.,
– Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Mateřské školy
KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvkové organizace,
■ souhlasilo:
– se zaslaným návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. ... /2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010,
(pokračování na str. 11)
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Z radnice, škola • 11
Zpráva z 6/9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne 15. 2. 2012
(pokračování ze str. 10)
o místních poplatcích a doporučuje doplnit
tučnou část preambule o text „a ruší obecně
závaznou vyhlášku statutárního města Brna
č. 19/2011, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního
herního systému“,
– s návrhem dohody o narovnání s firmou MiTTaG, spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství, a žádá o udělení předchozího souhlasu
Zastupitelstva města Brna k uzavření dohody
o narovnání s firmou MiTTaG, spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství,
■ vzalo na vědomí:
– na základě nového posouzení možnosti vedení cyklotrasy mimo ulici Pod Horkou
z 08/2011, závěr posouzení v následujícím
znění: „Vzhledem k uvedeným intenzitám pěšího provozu a intenzitám cyklistické dopravy
není možno doporučit vyznačení trasy eurovelo posuzovaným prostorem“ (jedná se o lokalitu kolem objektu Lidl) a zrušilo dosavadní
přijatá usnesení: Z 5/2. – 3.14, Z 5/4. – 3.20,
OKÉNKO ZASTUPITELŮ
Z 5/6. – 3.11, Z 5/12. – 3.04, Z 5/23. – 3.01 ve věci
požadavku na přeložení stávající cyklotrasy
z ulice Pod Horkou. Z hlediska Územního plánu
města Brna a Generelu cyklistické dopravy ZMČ
vzalo na vědomí stav navrhovaný zpracovateli
obou dokumentů (přípustné obě trasy) a dále
uložilo Radě MČ Brno-Bystrc připravit návrh či
návrhy řešení situace (mísení pěší a cyklodopravy) v ulici Pod Horkou a předložit reálný
návrh řešení na jednání Zastupitelstva
MČ Brno-Bystrc,
– zprávu o činnosti výboru pro rozvoj infrastruktury Kamech ZMČ Brno-Bystrc za rok 2011,
– zprávu o činnosti kontrolního výboru
ZMČ Brno-Bystrc v roce 2011.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady
Cesta do údolí Vrbovce
Není to tak dávno, co jsme chodili stezkou vedoucí od garáží za ulicí Foltýnovou k potoku
jménem Vrbovec. Stezka to byla uzoučká, poněkud tajemná a dobrodružná a ústila do malebného údolí právě k tabuli oznamující, že
se nacházíte v oblasti přírodní památky „Pekárna“. A pak bylo možno jít procházkou proti
proudu potoka až „ke koňům“, jak jsme říkali,
nebo na druhou stranu až do Údolí oddechu.
V roce 2008 se ovšem začaly dít podivné a nepříjemné události. Zalepené zámky, ukradené rozvaděče a vodoměry, vyhořelo
několik chat. Nikdy nebylo nic vyšetřeno. Majitelům bylo nabízeno odkoupení pozemků.
Oblast ovládl strach, jak dokumentují novinové články z té doby. Ve stejném roce pak
byla přehrazena ona zmíněná stezka novým
majitelem jednoho z přilehlých pozemků.
Od té doby se datuje vleklý spor který má
mnoho aktérů: majitele pozemků v oné zahrádkářské kolonii, bystrcké občany dříve
hojně využívající onu stezku a dosvědčující
její existenci minimálně od r. 1985, Stavební
úřad bystrcké radnice, bystrcký Odbor životního prostředí a dopravy a další a další. Desky
s dokumenty týkajícími se této kauzy již obsahují desítky listů nejrůznějších dokumentů
a vyjádření.
Dočkáme se rozuzlení tohoto případu? Dohledatelné podklady nedávají jasnou odpověď. Zatímco některé právní dokumenty
zmiňují„pěšinu s právem veřejnosti“, jiné hovoří o tom, že„průchod územím byl umožněn
díky vandalské činnosti“.
Jak tedy dál? Možná si leckterý občan bystrcký vzpomene kdy a za jakých okolností
onou pěšinou chodil, možná někdo nalezne
ve svých archivech historické fotografie. Prozatím však vyčkejme oficiálních závěrů příslušných složek státní správy a doufejme
v nalezení spravedlivého vyřešení této kauzy.
Luboš Raus, Zelená pro Bystrc
Hádej, hádej hadači, kterou písničku mám nejradši?
Dostat alespoň částečnou odpověď na tuhle
těžkou otázku a taky si trošku procvičit
paměť může od pondělí 30. ledna 2012
každý návštěvník pobočky Knihovny Jiřího
Mahena v Bystrci na ulici Vondrákova.
Školní družina při ZŠ Brno, Heyrovského 32 připravila výstavku výtvarných prací – ilustrací
známých lidových a dětských písniček. Samozřejmě s malou nápovědou, aby se každý mohl
přesvědčit, jak je na tom se znalostí textů a taky
s fantazií. Ta rozhodně nechyběla ani jednomu z tvůrců v družinových odděleních. A proč se
námětem staly zrovna písničky?
Je to důsledek lednového prozpěvování, kdy jsme se společně
připravovali na pěveckou soutěž
Doremi.
Zkuste to taky. A kdyby vám náhodou nebylo ani do zpěvu, ani
do malování, pusťte se s námi
alespoň do toho hádání!
Kolektiv ŠD
ZŠ Heyrovského 32
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ EVIDENCE,
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Tel.: 731 690 080 • www.eurokombrno.cz
Občanská demokratická
strana v Bystrci – kvalitní
veřejná správa
Občanská demokratická strana prosazuje
i v místní správě v Bystrci tradiční postupy
při hospodaření s veřejnými prostředky ve
váš prospěch. Bližší informace o místním
sdružení v Bystrci, případně členství jednak
na webové stránce bystrckého sdružení
www.ods.bystrc.brno-online.cz a další také
na centrálním serveru ODS www.ods.cz.
Připomínky a dotazy můžete na nás směřovat elektronicky na naši adresu
[email protected], případně písemně
přes adresu Občanská demokratická
strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, 602 00 Brno.
Svatopluk Beneš,
předseda MS ODS v Bystrci
Strana zelených v Bystrci
Vážení obyvatelé Bystrce – Strana zelených
již tradičně hájí vaše zájmy a zájmy životního prostředí. Chcete-li se do veřejného
dění aktivně zapojovat, rádi vás přivítáme
v řadách podporovatelů či členů naší
strany. Pro bližší informace můžete napsat
předsedovi klubu zelených zastupitelů na
e-mail: [email protected]
Zveme také všechny zájemce na pravidelné
schůzky s občany, které se konají vždy
druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin – nejbližší termíny jsou 13. března a 10. dubna.
Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje.
Petr Laštůvka,
zastupitel za Stranu zelených
12 • Volný čas
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Polárníky zahřála odvaha a nadšení
Když v sobotu 28. ledna v osm hodin ráno teploměr ukázal –12,8 °C, všichni účastníci Polární
noci, malí i velcí, zajásali. Osvědčení pravého
bystrckého polárníka za odvahu, s níž strávili
mrazivou noc pod širým nebem, si skutečně zasloužili.
nezamrzla. Organizátoři proto akci přesunuli k
lesíku v údolí potoka Vrbovce. Mrazuvzdorní,
ke všemu odhodlaní polárníci se sešli v sedm
hodin na tábořišti, postavili stany a zapálili
oheň. U něj se pak zahřívali čajem a dospělí i
svařeným vínem. Noc strávili táborníci v klidu
Pohyb, to je život!
Draci Bystrc vám tuto šanci nabízejí každý
čtvrtek od dubna do října (včetně) na vodě.
V zimě je to v tělocvičně v úterý.
Trénujeme na přehradě v krásném areálu loděnice TJ Lodní sporty Brno. K tréninku přidejte
asi pět závodů do roka. Na lodi je 22 lidí. Pohodovou posádku Draci Bystrc ale tvoří přes třicet
osob, neboť ne každý vždy může. Tato přes
2 000 let stará čínská tradice v poslední době
získává jako sport miliony lidí na celém světě.
Podrobnosti o tom, jak vypadá dračí loď a jak
se pádluje naleznete na
http://draci-bystrc.brno-online.cz
a pár fotografií z akcí na
http://www.dracibystrc.estranky.cz/.
Informace nebo dotazy:
[email protected], mobil 603 872 977
Svatopluk Beneš, kapitán
Dvacet let
služby veřejnosti
Polární noc – dobrodružné zimní táboření, zorganizoval pro všechny děti z Bystrce a okolí
Klub rodičů při základní škole Heyrovského 32.
Na akci se nakonec přihlásily jen čtyři odvážné
děti, Marek (*2003), Matyáš (*2003), Mína
(*2002) a nejmladší Michal (*2006). Ten dokonce ještě ani do školy nechodí.
Protože mrazy přišly později než se čekalo, přehrada, kde se měla Polární noc původně konat,
a dokonce i vcelku v pohodlí. Alespoň ráno si
nikdo na mráz nestěžoval, naopak, členové
první bystrcké polární výpravy nešetřili nadšením. „To byla aspoň akce podle mého gusta,“
pochválil ráno při balení stanu nápad Tomáš Přibyl, otec dvou z dětí.
Michaela Lužová,
Klub rodičů a přátel
ZŠ Heyrovského 32, o. s., www.krap32.cz
Pekari bělobradý
Mládě pekari má asi 2 kg a spolu s ním se stádo
v brněnské zoo rozrostlo na pěkných 16 kousků.
V tuto chvíli není jasné, jakého je prasátko pohlaví, to se dozvíme až v následujících dnech.
Selátko je teď stále se svojí matkou a v mrazivých dnech se do výběhu určitě nepodívá. Těšit
se tak na něj můžeme až ve chvíli, kdy se teploty
zase začnou šplhat lehce nad nulu.
šenou dostávají tato zvířata i kousky masa.
I když působí jako velmi roztomilá zvířata, musejí být ošetřovatelé obezřetní.
Lucie Kapounová, tisková mluvčí ZOO Brno
Pekari bělobradý má tmavé zbarvení s bílou
skvrnou na krku. Obývá lesní a pralesní oblasti
od jižního Mexika až po Argentinu. Při útěku
dokáže toto zvíře vyvinout rychlost až 35 km/h.
Má poměrně špatný zrak, zato dobrý sluch a vynikající čich. Také výborně plave. V tomto mrazivém počasí jsou přitom pekari k vidění jen
chvíli, přes poledne. Nízké teploty jim nesvědčí.
Pekari se živí kořínky, trávou, červy a na přilep-
Maškarní bál pro děti
ZOO Brno pořádá v sobotu 3. 3. 2012 od 14
do 16 hod. v kinosále správní budovy Dětský
maškarní bál. Vítány budou především masky
zvířat. Program je vhodný i pro menší děti. Se
svým pásmem písniček a pohádkových scének budou celým odpolednem provázet
Brněnské písničkové tetiny Klotylda a Matylda.
Vítězové soutěže o nejlepší zvířecí masku obdrží malý dárek. Z. Sommerová,
[email protected], tel.: 546 432 360
OTEVÍRACÍ DOBA ZOO v měsíci březnu: denně
od 9 do 17 hod.
Ing. Pavel Hruška,
propagačně vzdělávací úsek
Zajímavý výlet v čase až o sto padesát let zpátky
nabídne výstava o historii brněnské městské
policie. Na návštěvníky čeká kromě exponátů
ze současnosti také pestrá směsice dobových
fotografií, dokumentů, ale i výstrojních součástek a techniky mj. i z 19. století. Lákadlem pro
příchozí, kteří dostanou možnost si ji vyzkoušet, bude laserová střelnice využívaná
strážníky při jejich odborné přípravě.
Výstava s názvem„20 let služby veřejnosti“, nad
kterou převzal záštitu primátor statutárního
města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se
koná v Křížové chodbě Nové radnice od
28. února do 13. března 2012 denně od 10 do
17 hodin (středa od 12 do 17 hodin). Vstup
zdarma.
Mgr. Pavel Šoba,
tiskový odbor MP Brno
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Kultura, volný čas, sport • 13
Pozvání
na divadelní představení
Hrad Veveří otevírá sezonu 2012
V letošním roce vstoupí hrad Veveří do 11. sezony svého znovuzpřístupnění. Slavnostní
zahájení jsme pro Vás připravili na sobotu
31. 3. a doufáme, že kromě již zavedených
komentovaných prohlídek interiérů, individuálních prohlídek areálu s několika doplňujícími výstavami a již zavedeným programem
pojízdných vstupenek společně s Lodní dopravou DPMB budeme moci našim návštěvníkům nabídnout i dostatečně zajímavý
a přitažlivý program doplňkových kulturních
a společenských akcí. Dovolíme si Vám nabídnout jen ty nejvýznamnější:
14. dubna – Veverský hradní košt vín –
v prostorách právě rekonstruovaného tzv.
Anglického traktu Vás bude očekávat tradiční
cimbálová muzika, drobné občerstvení, ale
především také na cca 600 vzorků moravských vín. Pevně doufáme, že se Vám alespoň
některými „trefíme do chuti“.
19. května – Den rytířských her – na tzv.
Příhrádku Vám svá představení předvedou
skupiny historického šermu, hradní nádvoří
budou zaplněna trhovci s nabídkou výrobků
tradičních řemesel, otevřena bude také„středověká krčma“ a nebudou chybět ani pištci
a jokulátoři. Pro všechny, kteří vydrží až do
pozdního večera jsou pak přichystány také
noční prohlídky hradního paláce a závěrečné
vystoupení krotitelů ohně a ohňových tanečnic.
1. června – Koncert skupiny Tři sestry
16. června – Řecký den – nádvoří tzv. Příhrádku zaplní řecká hudba i tanec, přidružená výstava Vám přiblíží osudy rodin
Ypsilanti a Sina, mimo jiné majitelů hradu
a panství Veveří ve druhé polovině 19. století
a chybět samozřejmě nebude ani ochutnávka řeckých specialit.
28. a 29. června – hudební festival Hradologie, již tradiční pátý ročník a letos pro velký
úspěch dokonce dvoudenní.
4. srpna – Keltský svátek žní Lughnasadh –
hudba, tanec, divadlo, trh a spoustu dalšího,
jako poděkování za letošní úrodu a prosba za
tu příští.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme
se na Vaši návštěvu
Mgr. Petr Fedor,
kastelán SH Veveří a místostarosta
AKCE LIPKY PRO VEŘEJNOST – březen 2012
Lipka – školské zařízení
pro environmentální
vzdělávání
PRACOVIŠTĚ LIPKY ROZMARÝNEK
Pravidelně jedenkrát měsíčně pořádá pracoviště Lipky Rozmarýnek pro velké i malé návštěvníky Tvořivé soboty a Keramické soboty.
Co přesně Rozmarýnek chystá na měsíc březen?
17. března můžete navštívit akci Velikonoce
za dveřmi, kde si vyrobíte košík na vajíčka nebo
klec pro ptáčka.
O týden později, 24. března proběhne akce
Ortopedická ambulance
Srdečně zveme všechny divadelní příznivce do
Společenského centra na komedii brněnského
autora Arnošta Goldflama „DÁMSKÁ ŠATNA“.
Hra je vtipnou sondou do zákulisí divadla
i osudů čtyř různých žen. Čtyři kolegyně, kamarádky, ale i soupeřky se potkávají v šatně, která
se stává místem, kde se vše probírá, posuzuje
a určuje. Dámská šatna je tak středobodem,
duší, pranýřem i obrazem divadla.
Komedie je hereckým koncertem plným převleků. V režii Pavla Vašíčka ji nastudoval divadelní spolek PRKNO z Veverské Bítýšky. Hrají:
Eva Jakubcová, Jitka Malíčková, Zuzana Krézková a Jarka Vykoupilová.
Spolek Prkno vznikl v roce 1996 a v současné
době patří mezi přední moravské ochotnické
soubory. Každý rok se zúčastňuje postupových
soutěží, kde sbírá individuální ocenění za he-
Textilní koláž do rámu, kde si vytvoříte za
použití textilních odstřižků obrázek podle
vlastní fantazie.
Neváhejte a přihlaste se včas na e-mailu
[email protected] – kurzy jsou omezeny
svou kapacitou. Celý program Tvořivých i Keramických sobot najdete na stránkách Lipky
www.lipka.cz/rozmarynek.
Mgr. Kateřina Vítková
recké výkony i režii. Za celou dobu svého působení nasbíral téměř 50 cen a nastudoval přes
třicet divadelních her. Pravidelně postupuje na
prestižní celonárodní přehlídky Šrámkův Písek
nebo Divadelní Třebíč. V roce 2008 se úspěšně
představil s tragikomedií Dva až na národní přehlídce amatérských souborů Divadelní Hronov.
Prkno také pravidelně hostuje v brněnském divadle „Husa na provázku“, v divadle Barka, ve
Vaňkovce, na festivalu „Mezi ploty“.
Přijďte se v pátek 30. března 2012 podívat
na pěkné představení a podpořit tak činnost
i nadšení ochotníků!
Bohdana Sekyrová,
vedoucí odboru kultury
LÍŠEŇ CUP 2012
Nejlépe obsazený zimní fotbalový turnaj na jihu
Moravy odstartoval 21. ledna.
Dosta Bystrc se v úvodních dvou kolech střetla
na poliklinice Lýskova 2 v Bystrci
MUDr. Petr Klimecký
nadále přijímá nové pacienty všech
zdravotních pojišťoven.
Specializace:
Ortopedie a traumatologie pro dospělé i děti
Ordinační hodiny:
Po 8–16 podle objednání
Út 8–15 podle objednání
St 14–19 podle objednání
Čt 16–19 podle objednání
Pá 8–13 bez objednání
Objednávky na tel.: 546 212 786
nebo osobně v ordinačních hodinách
Chvalovka 15, 635 00 Brno-Bystrc – Kamechy
Těšíme se na Vaši návštěvu
Krásní v každém věku
!!
N
bus č. 52, zastávka Chvalovka
tel.: 777 081 639
O
V
É
!!
• kadeřnictví dámské, pánské, dětské
• kosmetické ošetření klasické či laserové
• redukce různých vad pleti i těla
• manikúra, nehtová modeláž
• pedikúra klasická i relaxační
www.studiokame.cz
s účastníky JM krajského přeboru. Čtyři trefy divizního kanonýra Stanislava Zedníčka znamenaly naše jednoduché vítězství nad Blanskem
4:0. Ve druhém zápase s Rousínovem se Dosta
trefila jen jednou. A to stačilo pouze na remízu
1:1, skóroval Sedláček, který na podzim hrál
v mužstvu soupeře a nasázel 13 branek. Třetí
kolo bylo pro mrazivé počasí odloženo. Kluby
kvůli obavám o zdraví hráčů k zápasům v desetistupňovém mrazu nenastoupily. Patřil k nim
i duel Bystrc-Vyškov. Náhradní termín upřesní
pořadatel. Čtvrté kolo bylo ve znamení derby
třetiligové Líšně s divizní Bystrcí (2:1), která postrádala šest standardních hráčů a náhradní obrana byla propustná. Jednobrankové vedení
Líšně (Koudelka) srovnal Zedníček, zápas ale
rozhodl Šudoma.
Bystrc: Slanina (41. Kukleta) – Fousek
(41. Hrůza), Jirásek, Marinč, Křivánek – Zedníček, Klusák (56. Fousek), Jiříkovský (41. Záblacký), Šíma, Dolina – Veselý. Trenér
Mgr. Miroslav Karpíšek.
Oldřich Havlíček
14 • Inzerce
Řádková inzerce
■ FINANCE: www.pujcky-aktiv.cz
■ Angličtina celý den, konverzace.
Tel.: 737 731 724, 539 012 338
■ Spouštěcí garnýže – pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy dolů a po zavěšení
čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž
je možná i do stávajících garnýží. Firma Venyš.
Tel.: 530 312 702, mobil: 608 742 001
■ Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka
na vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky
na míru, výměna pracovní desky.
www.vrbakuchyne.cz Tel.: 603 438 707
■ Vedení účetnictví, daňové evidence, daňové poradenství. Tel.: 731 690 080
www.eurokombrno.cz
■ Doktor koupí byt ihned hotově i zadlužený.
Tel.: 720 551 215
■ Autoopravna a pneuservis Brno-Žebětín:
provádíme veškeré opravy motorových vozidel
včetně přípravy a realizace STK + můžete využít
služeb našeho pneuservisu včetně nových
pneu. Garantujeme příznivé ceny, ul. Otevřená 51. Tel.: 546 217 307, mobil 607 976 158
■ Malby, nátěry Onderka. Tel.: 604 731 919,
541 262 997
■ Úspora el. energie, montáž pohybových
čidel do spol. prostor a chodbových svítidel.
Kompletní el. servis. Tel.: 606 825 901
■ Přepisy 8mm filmů. Tel.: 604 422 892
■ Prodej zrekonstruovaného bytu OV 3+1
v Bystrci, na ulici Kuršova, at. úpravy, 5. p./7.
Tel.: 731 948 047
■ Hledáme novostavbu 2–3+kk. Bystrc
a okolí. Tel.: 731 948 047
■ Rizikové kácení stromů – horolezecky.
Tel.: 737 183 790
■ Návrhy, výsadba a údržba okrasných
zahrad, zakládání skalek, trvalkových záhonů,
trávníků. www.zahradyricanek.cz
Tel.: 737 183 790
■ Pronajmu uzamykatelné garážové stání –
od dubna, na ulici Rerychova.
Tel.: 606 563 604, 777 061 006
■ Hledáme pracovníka pro úklid společných
prostor domu. SVJ Kachlíkova 7, tel.: 731 720 537
■ Pročistěte si tělo. Bližší informace k detoxikaci a hubnutí se dozvíte v centru zdraví. Měsíc
březen zdarma. Tel.: 775 183 383
■ Vyměním OB 3+1 v Jundrově za 3+1 obecní
určený k prodeji. Tel.: 608 211 015
■ Nabízím domácí péči o seniory.
Tel.: 603 889 277
■ Prodám čtyřkolku na bat. Dohoda.
Tel.: 737 605 135
■ Hledáme uklízečku na poloviční úvazek.
Praxe vítána. Vyžadujeme spolehlivost a flexibilitu. Tel.: 602 814 649
■ Hledám úklid domů v Bystrci. Tel.: 776 603 888
■ Student jazykového gymnázia v Bystrci,
17 let nabízí doučování angličtiny pro mírně
a středně pokročilé. Tel.: 777 026 494
■ Prodám garáž v Králově Poli na ul. Vodova
u stadionu. Tel.: 777 956 981
■ Pronajmu garážové stání na ulici Valouškova. Cena 800 Kč/měsíc. Tel.: 604 269 120
■ Vyměním OB garsonku za byt 1+1 také v Bystrci. Doplatek dohodou. Tel.: 608 368 582
■ Vyměním 2 pokojový byt v centru Brna za
Bystrcké noviny • 3 • 2012
menší v Bystrci. Byt 1. kategorie, 66 m2 v prvním
patře cihlového domu. Parkování ve dvoře pro
2 auta. Tel.: 608 222 423
■ Úklidy firem, domácností, čištění koberců.
Tel.: 777 727 009 nonstop
■ Hledáme byt 4+1, 5+1 – Bystrc, Kohoutovice, Jundrov, Komín, ne mezonet, garáž výhodou. Tel.: 777 727 009
■ Gymnázium v Bystrci hledá pro španělského lektora 1pokojový byt.
Kontakt: [email protected]
■ Vyměním byt 1+1 v Bystrci – neprivatizován,
za 3+1 (pouze privatizovaný). Nejsme RK.
Tel.: 776 677 710
■ Pronajmu garáž na Lesné, ul. Barvy, cena
1 200 Kč/měsíc. Tel.: 603 367 433
■ Restaurace Pohoda hledá paní na úklid dopoledne. Tel.: 604 706 384
■ Ml. pár hledá podnájem od 1. 6. do 30. 9. t. r.
min. 1+1, nejlépe 2+1 v Bystrci. Tel.: 732 715 859
■ Byli jste poškozeni na zdravíať jako spolujezdec, chodec, cyklista? Máte nárok na odškodnění.
Nevíte jestli máte nárok? Info na tel.: 736 265 912
■ Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí.
Tel.: 724 118 862
■ Prodám zd. garáž 20m2 v Brně-Bystrci na ul.
Větrná. Volat tel. 776 142 361, 10–19 hod.
zn. 450 000
■ Doučím MAT+FYZ – ZŠ. Připravím k PZ na SŠ
z mat. Tel.: 774 621 703
■ Nabízím k pronájmu garáž, ulice Černého.
[email protected] Tel.: 603 332 937
■ Vyměním OB 3+1 v Bystrci, 7. p. s výtahem
po celkové rekonstrukci, zasklená lodžie za 1+1.
Tel.: 776 290 604
■ Dětské tábory Drak – výtvarné, taneční,
sportovní, jazykové. Minitábor rodiče s dětmi
1–7 let. www.drak.cz Tel.: 541 229 122
■ Rodinné konstelace 31. 3. 2012 pomohou
s potížemi ve vztazích. Telefon: 721 218 809
■ Hledám pronájem bytu 1+1 v lokalitě
Komín, Žabovřesky. Nabídněte na
[email protected]
■ Prodám auto Favorit i s přívěsným vozíkem.
Vše za 7 000 Kč. Tel.: 777 956 981
■ Žena hledá kamarádku kolem 67 let, která
se domluví v zahraničí a má zájem jezdit k moři.
I vycházky. Tel.: 736 273 188, 530 320 108.
■ Doučím matematiku ZŠ/SŠ.
[email protected] Mob. tel.: 776 187 490
■ Koupím byt 1+1 OV v lokalitě Komín, Žabovřesky, Bystrc. Tel.: 723 147 720
■ Pronajmu garáž. stání, ul. Živného, Vondrákova. Tel.: 736 273 188
■ Vyměním byt 3+1 za 2+1, regen., Bystrc není
podmínkou. Tel.: 774 629 775
■ Jak se doma usmiřovat – kurz 16. a 17. 3.
2012. Tel.: 721 218 809
■ Hledáme pro klientku s hotovostí byt 1+1
v Bystrci. DB i OV s lodžií. Cena do 1 300 000 Kč.
Volejte tel.: 731 516 417 nebo www.acreal.cz
■ www.realityvbystrci.cznabízíkrásný DB 1+1
po rekonstrukci, ul. Rerychova, CP 45m2+2lodžie,
8. p./12. p., dva výtahy.Volný po dohodě ihned.
Dům po GO. Cena: 1 350 000 Kč Tel.: 731 516 417
■ www.realityvbystrci.cz nabízí OV 1+1, ul.
Teyschlova, CP 42 m2+lodžie, 6. patro. Nová KL,
jádro s vanou a prostorem pro pračku. Plastová
okna. Cena: 1 290 000 Kč
■ Viladům Brno-Žebětín – Týden s developerem. Přijďte si popovídat o tom, jak byste
chtěli bydlet. 25 000 Kč na klientské změny
a možnost probrat je přímo s developerem.
25 000 Kč na služby bytového architekta.
Vezměte děti, přijďte se občerstvit a získáte
informace o dalších výhodách při koupi do
31. 3. 2012. Více na www.realityvbystrci.cz,
tel. 731 516 417
■ www.realityvbystrci.cz – realitní portál
s nejširší nabídkou nemovitostí v Bystrci.
Prodáváte, pronajímáte nemovitost v Bystrci?
Pak zde nesmíte chybět. Inzerce ZDARMA. Tel.:
731 516 417
■ www.realityvbystrci.cz nabízí OV 2+1, ul.
Opálkova, CP 66 m2 + lodžie, 5. patro. Krásný výhled. Plastová okna. Dům po GO. Uvolnění
srpen/září. Cena: 1 800 000 Kč. Info na tel.:
731 516 417
■ www.realityvbystrci.cz nabízí OV 3+1, ul.
Černého, CP 76m2 + balkon, přízemí. Vkusně řešený byt, neprůchozí pokoje. Koupelna a WC
zvlášť. Dům po GO. Cena: 1 940 000 Kč. Více info
na tel.: 731 516 417
■ Hledáme pro klientku byt 1+kk nebo 1+1
v Bystrci nebo Žebětíně do 1,2 mil. Náklady do
3 500 Kč/měsíc. Volejte tel.: 731 516 417
■ Hledáme pro klienty byt 3+1 na ul. Štouračova, Ondrouškova nebo Fleischnerova, ve vyšších patrech. Volejte tel.: 731 516 417
■ Vyměním OB 2+1 nejdoucí do privatizace za
3+1, který bude privatizován. Doplatím. Tel.:
737 212 955
■ Pro klienta s hotovostí hledáme byt 2+1
nebo 3+1 v Bystrci. Tel.: 605 255 417 REALKONTAKT
■ Firemní i soukromá výuka angličtiny a němčiny, zahraniční zkušenosti. Tel.: 728 066 578
■ Hledáme pronájem bytu zařízeného i nezařízeného. Děkuji. Tel.: 604 567 944
■ Miniškolka Kvítek – nabízí volná místa pro
děti již od 1,5 roku. Veselý, hravý, děti rozvíjející
dopolední program (v OC Max., Kubíčkova). Informace na tel.: 605 387 456, 604 840 740
■ Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
■ Malíř pokojů Brno. Tel.: 604 518 776
■ Počítačové služby, instalace, odvirování,
opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě.
www.netmasters.cz Tel.: 728 041 247
■ Opravy v bytě provede váš udržbář. Vyklízím
i sklepy. Tel.: 604 937 554
■ Prodám posilovací zařízení. Tel.: 739 090 558
■ Prodám byt OV 3+1, po kompletní rekonstrukci, na ul. Ondrouškova. Tel.: 777 026 210
■ Vyměním OB 3+1 s dluhem na nájemném,
na ulici Teyschlova v budoucnu jdoucí do odkupu, za OB 1+1 v Bystrci. Tel.: 604 359 395
■ Nabízím veškeré instalatérské práce,
voda, topení, plyn. Rekonstrukce bytových
jader na klíč. Pazio – Purč. Tel.: 731 934 031
■ Prodám dveře nové 70 cm, buk, levé se
sklem, nové kování 990 Kč. Tel.: 721 370 731
■ Provádíme rekonstrukce bytových jader,
koupelen, instalatérské a topenářské práce,
bouráme panel. příčky, praxe v oboru 16 let.
www.koupelnyjelinek.cz. Tel.: 608 877 322
■ Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, Bystrc
a okolí, platba hotově = sleva 250 Kč
Bystrcké noviny • 3 • 2012
Kultura, inzerce • 15
Nové ceny inzerce
v občasníku Bystrcké noviny
Vážení inzerenti,
se změnou dodavatele Bystrckých novin (SAMAB BRNO
GROUP, a. s.) se změnila i jejich podoba.
Ze 4 sloupců, které byly na jedné stránce, se staly sloupce 3, proto
bylo nutné změnit i ceník inzerce.
v = 9,4 cm
v = 8,6 cm
v = 7,8 cm
v = 7,0 cm
v = 6,2 cm
v = 5,4 cm
v = 4,6 cm
v = 3,8 cm
v = 3,0 cm
v = 2,2 cm
Sazba
Jeden sloupec Dva sloupce
Tři sloupce
šířka = 6,5 cm šířka = 13,0 cm šířka = 19,5 cm
2 649 Kč
5 298 Kč
7 947 Kč
2 424 Kč
4 847 Kč
7 271 Kč
2 198 Kč
4 396 Kč
6 594 Kč
1 973 Kč
3 945 Kč
5 918 Kč
1 747 Kč
3 494 Kč
5 242 Kč
1 522 Kč
3 044 Kč
4 565 Kč
1 296 Kč
2 593 Kč
3 889 Kč
1 071 Kč
2 142 Kč
3 213 Kč
845 Kč
1 691 Kč
2 536 Kč
620 Kč
1 240 Kč
1 860 Kč
Slevy za opakované inzeráty v jednom kalendářním roce:
– při jednom až čtyřech opakováních (sleva 10%),
– při pěti a více opakováních (sleva 15%).
Velkoplošná inzerce:
osmina strany 1/8 str.
šestina strany 1/6 str.
čtvrtina strany 1/4 str.
polovina strany 1/2 str.
celá strana 1 str.
– š. 9,7 x v. 6,7 cm
– š. 9,7 x v. 9,0 cm
– š. 9,7 x v. 13,5 cm
– š. 19,5 x v. 13,5 cm
– š. 19,5 x v. 27,0 cm
VÝSTAVA
Pohádkové
krajinky ze
sukulentních
rostlin
bude v Brně-Bystrci v Zahradním centru Čtyřlístek, Bystrcká 40 (vedle OBI, snadné
parkování),
od 9. do 25. března 2012,
denně od 10 do 17 hodin.
Nastartujte si jaro o něco dříve,
sukulenty jsou začátkem
března již v plném růstu. Přivezu přes 200 exponátů, bude
i mnoho novinek. Tradiční velkou jarní výstavu uvidíte v nové
úpravě, takže důvod k návštěvě
budou mít i věrní štamgasti.
Jaroslav Honc
2 760 Kč
3 680 Kč
5 520 Kč
11 040 Kč
22 080 Kč
Cena za řádkovou inzerci činí 28 Kč za 30 znaků včetně mezer
a interpunkce.
Další podmínky:
– na titulní straně se inzeráty neotiskují,
– pro plošnou inzerci přijímáme pouze hotové grafické návrhy,
– inzerce musí VŽDY dodržovat pro tisk stanovené sloupce (šířku)
6,5 cm (1 sloupec) 13,0 cm (2 sloupce) 19,5 cm (3 sloupce).
Sběr inzerce:
ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno (na recepci
v přízemí budovy), Po, St 8–17 hod., Út, Čt, Pá 8–14.30 hod.
Ceník je platný od vydání BN č. 3/2012
Uvedené ceny jsou včetně DPH podle platné legislativy
Schváleno na 6/13. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 25. 1. 2012,
bod č. 4.1.03
Úplné znění nového ceníku najdete na www.bystrc.cz (Informace o Bystrci).
Ing. Dana Kalousková,
vedoucí odboru vnitřních věcí
PRIVATIZACE BYTŮ
VE VAŠICH DOMECH
NEMÁTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ODKOUPENÍ VAŠEHO
BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE?
MÁTE DLUH NA NÁJMU NEBO EXEKUCI NA VAŠEM BYTĚ?
➜ máme osvědčené řešení při odkupu vašeho bytu
➜ dlouholeté zkušenosti a mnoho spokojených klientů
➜ nabízíme kompletní řešení a poradenství při privatizaci bytů
➜ BEZPLATNÁ KONZULTACE, 12letá praxe kanceláře
Tel.: 542 210 700, 603 236 056, 733 130 969
16 • Kultura
Bystrcké noviny • 3 • 2012
SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC
Odbojářská 2, 635 00 Brno
6. 3. NEZMAŘI
úterý
Koncert známé folkové skupiny. Zač.: 19.30 hod.
7. 3. Čaj o půl páté
středa
Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY,
uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa
Navrátilová. Zač.: 16.30 hod.
Distribuce Bystrckých novin
Distribuce Bystrckých novin do všech občanských schránek
bude ukončena vždy první úterý v měsíci
(kromě ledna a srpna).
V případě, že neobdržíte výtisk Bystrckých novin volejte na
reklamační číslo distribuce tel.: 545 240 237.
Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální
číslo na radnici MČ Brno-Bystrc a na pobočce knihovny Jiřího
Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15.
12. 3. VEŘEJNÁ PREZENTACE
projektu firmy Komfort – Parkovací dům pod ulicí
Černého. Zač.: 17.00 hod.
13. 3. TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE
úterý
Vynikající italskou komedii uvádí Divadlo Bez zábradlí
Praha. Hrají: Karel Heřmánek, Bob Klepl, Zdeněk Žák
a další. Zač.: 19.00 hod.
16. 3. COUNTRY BÁL
pátek
Účinkují: kapela ZIMOUR a taneční skupina La
Quadrilla. Zač.: 19.30 hod.
18. 3. KARNEVAL s TETINAMI
neděle
Karneval pro děti plný písniček, soutěží a dobré
zábavy. Zač.: 15.00 hod.
24. 3. Beseda u cimbálu s muzikou ŠMYTEC
sobota
Zač.: 19.00 hod.
27. 3. Povídání o včelách, včelaření a včelích
produktech
úterý
Přednáška s besedou. Zač.: 17.00 hod.
30. 3. Arnošt Goldflam: DÁMSKÁ ŠATNA
pátek
Komedie z divadelního zákulisí o osudech čtyř žen, které
svůj život zasvětily divadlu – čtyři kolegyně, kamarádky
a zároveň i soupeřky. Představení divadelního spolku
PRKNO z Veverské Bítýšky. Zač.: 19.00 hod.
4. 4. Čaj o půl páté
středa
Zač.: 16.30 hod.
17. 4. Robert Křesťan a Druhá tráva
úterý
Koncert. Zač.: 19.30 hod.
Výstavy:
6.–28. 3. Vítání jara – obrazy Míly a Jaroslava
Sklenářových
12.–29. 3. Výstava prací žáků 1. stupně a školní
družiny ZŠ Laštůvkova
Výstavy jsou přístupné od pondělí do čtvrtka 14–18 hod., při akcích ve
Společenském centru nebo na základě telefonické dohody
(tel. 546 211 924, 546 224 320). Vstup volný.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady
(není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra po–čt
15–18 hod. Informace na tel.: 546 224 320, 546 211 924.
Doprava tramvají č. 1, 3, 11 zast. „ZOO“, autobusy č. 50, 52 a trolejbus
č. 30 zast. „Vondrákova“.
Uzávěrka příštího čísla 14. 3. 2012
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt:
Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: 546 125 116. E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo
na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s. Náklad 12 500 výtisků.
Zdarma. V elektronické podobě na www.bystrc.cz (sekce Informace o Bystrci).
Download

BYSTRCKÉ NOVINY - Vítejte na stránkách našeho domu – SVJ