na okraj
Pozvánka pro všechny
milovníky dřeva
www.wspk.cz
III. ročník
DŘEVOSOCHÁNÍ
2014
14.
- 15. června
Po oba dny začátek od 10.00 hod.
areál firmy Fabri Moravia, Moravské Budějovice
Pořadatel: Waldviertler Sparkasse Bank AG
ul. Partyzánská (letiště)
ště)
Fabri Moravia s.r.o.
Po oba dny: • 12 nejznámějších řezbářů z České republiky
• výstava alpských betlémů
• dílna praktického řezání malých figurek
• skákací hrad pro děti
Sobota: od 15.00 hod. živá country hudba DIRECT
Neděle: • po celý den vystoupení dřevosochaře a řezbáře Jaroslava
Pecháčka známého ze soutěže Česko Slovensko má talent
• program pro děti ve spolupráci s hasičským sborem
• od 15.00 hod. charitativní dražba vyrobených soch
výtěžek bude věnován na vzdělání neslyšících dětí
• v 16.00 hod. slosování soutěže
• v 16.30 hod. start balónků
Vstupné dobrovolné
(časy jsou orientační a může dojít ke změně)
F
a
b
r
i
M
o
r
a
v
i
a
s
.
r
.
o
.
www.fabrimoravia.cz
Jak nám to v novém projektu jde ?
Realizace dotačního projektu Standardizace OSPOD Moravské Budějovice
(CZ.1.04/3.1.03/C2.00073) v praxi
Máme za sebou první čtyři měsíce realizace tohoto zajímavého projektu. Byl vyhlášen
v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Vyhlašovatelem je Evropský
sociální fond v ČR a my jsme se o něj s úspěchem ucházeli. Získané finanční prostředky
budeme pod dohledem Ministerstva práce
a sociálních věcí vkládat na zajištění realizace
cílů schváleného projektu.
Možná že se tady zeptáte, o co vlastně jde.
A právě teď nastal čas a potřeba to blíže vysvětlit.
V sociální oblasti pracujeme v problematice výkonu státní správy – naplnění podmínek zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2015 musíme nově plnit schválené standardy
kvality sociálně právní ochrany dětí výše zmíněného zákona. V praxi to znamená popsat všechny pracovní situace, se kterými se sociální pracovníci při své
práci setkávají, určit závazné postupy, které při této práci vznikají systémově,
vytvořit pravidla, zpracovat k tomu předpisy, podle kterých se tato práce dle
zákona musí přesně vykonávat. Je to podobné certifikátu známému pod názvem ,,ISO“ (systém řízení kvality), který získávají podnikatelské firmy. Z důvodů
nedostatečné kapacity a díky získaným financím z projektu byl tým pracovníků
posílen novými pracovníky v rámci dotace tak, abychom splňovali maximální
počet případů na jednu pracovnici, který standardy kvality mj. také určují. Toto
umožní pracovníkům plně se věnovat citlivé práci s rodinou, dětmi a rodiči jednotlivě. Pro zlepšení prostředí jsme v rámci dotace zřídili pro naše klienty novou hovornu, která klientům zajistí soukromí a bezpečí při citlivých jednáních
s dítětem nebo rodiči. Pracovníci sociálně právní ochrany dětí mají za sebou
několik prvních vzdělávacích seminářů a supervizí, které jsou taktéž hrazeny
z projektu. Supervize je metoda zaměřená na zvyšování kvality a profesionality
práce pracovníků, je celoživotní formou učení zaměřenou na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí. V této akci pracuje Realizační tým projektu,
který celý projekt uvádí v život a realizuje jednotlivé kroky této systémové změny
v sociální práci s rodinou a dítětem. Je to plnění úkolů v rámci celkových směrů
Evropského programu sociální práce v rámci EÚ.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR a státního rozpočtu ČR
Ing. Jana Špačková
tajemnice MěÚ
MORAVSKOBUDĚJOVICKO 6/ 2014
Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda
a obcí Moravskobudějovického mikroregionu
Vydavatel: MKS Beseda, příspěvková organizace
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
MK ČR E 11632, IČ 00091758
Náklad: 5100 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice 1. 6. 2014
Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků
Města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu.
Šéfredaktor:
Vlastimil Smetana, tel.: 736 243 647,
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal
Korektura:
Drahomíra Brzobohatá
Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice
Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: 725 038 579,
e-mail: [email protected],
TIC Moravské Budějovice, tel.: 564 409 555
e-mail: [email protected]
www.besedamb.cz
Realizace:
Jaroslav Kaláb, vydavatelství Jarmark, Slavíkovice,
e-mail: [email protected]
Tisk:
INAPA s. r. o., Třebíč
Uzávěrka č. 7–8/2014 je 15. 6. 2014
Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků.
Dolní retenční nádrž Na Špitálce (nad Hrachovcem). Foto Pavel Čírtek.
Moravské Budějovice. Foto V. Smetana
Obsah
Zprávy z Městského úřadu Moravské Budějovice
2
Den matek
2
Co dělat při nálezu nevybuchlé munice
3
V Moravských Budějovicích si připomněli konec války
3
Víte, že …
3
120 let SDH Velký Dešov
4
Příběhy 1. světové války. Výstava v želetavské knihovně.
4
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici SDH Cidlina
4
Rybářské závody ve Vesci
4
Cesta za pokladem po proudu Želetavky
5
Duben v Cidlině
5
Titanik připlul do Želetavy
5
Velikonoční výstava v Lesonicích
6
Velikonoce v Martínkově
6
Budování hodového sklípku začalo
6
Dětské odpoledne v Jackově
6
Čtyřikrát z Jakubova
7
Čarodějnice v Martínkově
7
Tradiční pálení čarodějnic a stezka odvahy
8
Noční útok ve Vraníně
8
Čarodějnický rej v Cidlině podruhé
8
Moravskobudějovický majáles se opět povedl
9
Čarodějnice v Šašovicích
9
Do Želetavy po roce přiletěly čarodějnice
9
Čarodějnice v Lukově
9
Z Gymnázia v Mor. Budějovicích
10
Projekt Učíme (se) ve vizích budoucnosti v ZŠ TGM
10
Světem křížem krážem
10
Úspěšné reprezentantky ZŠ v Havlíčkově ulici
10
Dění v lukovské škole
11
ZŠ Domamil – informuje: Pozvánka na ukázkovou přírodní zahradu
11
Školní akademie v Želetavě
12
Adaptační pobyt na Březové ve dnech 5.–7. 5. 2014
12
Okresní hospodářská komora Třebíč informuje
13
Robert Křesťan a Druhá tráva
13
PO STOPÁCH významných osobností Sokola a České republiky
13
Pocta Karlu Krylovi
13
Zahájení sezony 2014
14
Muzejní spolek navštívil Znojmo
14
Soutěž
14
EKOTRH v Moravských Budějovicích
15
Škola archeologie
15
Pěší pouť dívek a žen
15
Léto 2014 – do Jemnice opět vlakem!
16
Den otevřených dveří
17
Z Domu sv. Antonína
17
Ohnivé zprávičky
18
IV. ročník kosení trávy
19
Okénko k sousedům
19
Z činnosti skautského oddílu
20
Vítání jara v RC Korálky
20
Ze společnosti
21
První světová válka v Želetavě
22–23
Kulturní přehled mikroregionu červen 2014
24
Recepty našim čtenářům
24
červen 2014
1
město inforumuje
město informuje
Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice
ZÁMECKÝ PARK
Po úspěšné rekonstrukci nám. ČSA a ulic Purcnerova, Kosmákova a části ul. Pivovarská
v r. 2013 bude město i v letošním roce pokračovat v obnově svého historického centra. Lokalitou určenou k rekonstrukci bude tentokrát území malého zámeckého parku, kde bude
provedena rekonstrukce komunikace pro pěší, související rekonstrukce kanalizace a veřejného osvětlení. Součástí prací budou také úpravy stávající zeleně s okrasnými plochami
a výměna městského mobiliáře. Práce budou zahájeny v měsíci červnu.
Upozorňujeme však občany města, že z důvodu prováděných prací bude malý park uzavřen pro veřejnost. Pěší spojení mezi ul. Tovačovského sady a centrem města bude možné
buď ul. Dobrovského nebo přes ul. Kosmákova.
Josef Macháček, odbor strategického rozvoje a investic
Rekonstrukce dětského bazénu a strojovny koupaliště
V měsíci květnu byla dokončena rekonstrukce dětského bazénu a strojovny koupaliště.
V rámci stavebních prací byla provedena rekonstrukce dětského bazénu, elektroinstalace,
technologie a nová folie bazénu a další související práce. Veškeré práce zajistila firma STABO MB, s.r.o.
Josef Macháček, odbor strategického rozvoje a investic
Plynová kotelna pro BD v ul. Komenského 1511, 1512, 1513
Koncem května dokončilo Město Moravské Budějovice výstavbu nové plynové teplovodní
kotelny III. kategorie pro bytový dům č. 1511, 1512 a 1513 na ul. Komenského v Moravských
Budějovicích. Nová kotelna tak nahradila původní centrální kotelnu, která napájela předávací stanici tepla a průtokový ohřev TUV v objektu č. 1513.
Stavební práce spočívaly v demontáži stávající stanice tepla a montáži nové plynové kotelny. Součástí stavby byly také další související práce a dodávky jako např. plynové rozvody, elektroinstalace, měření a regulace, stavební úpravy a plynová přípojka. Dodavatelem
prací byla firma Jemnická stavba, a.s.
Josef Macháček, odbor strategického rozvoje a investic
Zahájení obnovy fasády zámku v Moravských Budějovicích
Město Moravské Budějovice získalo na rok 2014 finanční podporu ve výši 740.000 Kč
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ. Na základě rozhodnutí města bude získaná
částka spolu s podílem města ve výši 1.253.196 Kč použita na zahájení obnovy fasády zámku v Moravských Budějovicích.
Obnova fasády bude zahájena v měsíci červnu a bude zahrnovat opravu omítek a zdiva,
fasádní nátěr, opravu klempířských prvků, opravu nátěrů truhlářských prvků a další související práce. V rámci obnovy bude provedena také sanace aktuálních poruch ve stěnách
budovy. Předpokládaná doba obnovy je 2 roky v závislosti na dotačních a finančních možnostech města. V r. 2014 bude provedena obnova fasády čelní stěny, v r. 2015 by pak měla
proběhnout obnova fasády stěny ke kostelu, stěny k parku a stěny dvorní.
Dodavatelem prací v obou letech bude firma INEX Moravské Budějovice, s.r.o., která zvítězila na základě výsledku výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.993.196 Kč
bez DPH pro I. etapu a ve výši 3.006.114 Kč bez DPH pro II. etapu. Práce na obnově v r. 2014
budou dokončeny nejpozději do 31. 10. 2014.
Součástí obnovy fasády zámku bude rovněž dodatečná hydroizolace vč. drenáže podél
obvodových stěn a související oprava části chodníku. Souběžně pak bude provedena rekonstrukce chodníku podél uličního průčelí zámku.
Josef Macháček, odbor strategického rozvoje a investic
NOVÉ GRANTOVÉ PROGRAMY FONDU VYSOČINY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 5. 2014 vyhlásilo nové
grantové programy Fondu Vysočiny:
Lyžařské běžecké trasy 2014
Program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina
Uzávěrka: 13. 6. 2014
Rozvoj vesnice 2014
Program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních
částí obcí Vysočiny
Uzávěrka: 20. 6. 2014
Edice Vysočiny 2014
Program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii
Uzávěrka: 30. 6. 2014
Prevence kriminality 2014
Program na podporu specifických programů prevence kriminality
Uzávěrka: 11. 7. 2014
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým programům včetně
formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo www.fondvysociny.cz.
Odbor strategického rozvoje a investic
2
červen 2014
Modernizace veřejného osvětlení
v Lažínkách
V měsíci dubnu byla dokončena modernizace
veřejného osvětlení v místní části Lažínky. V rámci
modernizace bylo provedena výměna 8 ks stávajících svítidel, která byla nahrazena novými úspornými svítidly LED (3 ks svítidel 24 LED, 5 ks svítidel 30 LED). Práce byly zahájeny v říjnu loňského
roku. Dodavatelem prací byla firma Norbert Mayer
– REMONT, Hostim. Celkové náklady dosáhly výše
210.380 Kč bez DPH. Modernizace veřejného osvětlení byla spolufinancována z Fondu Vysočiny, grantového programu Rozvoj vesnice 2013, a to částkou
ve výši 105.190 Kč.
Josef Macháček, odbor strategického
rozvoje a investic
Letní kino v Moravských Budějovicích
bude promítat i letos
Stejně jako v posledních dvou letech i v letošním roce se můžete těšit na promítání v letním
kině v Moravských Budějovicích. Promítat budeme
od června do srpna celkem osm skvělých českých
i světových filmů, které vyděsí, pobaví i rozněžní.
Pro návštěvníky kina bude již tradičně k dispozici
i stánek s občerstvením.
Jako první se 22. června uvede česká komedie
Alice Nelis Revival. Dále jsme pro Vás připravili
např. české drama Příběh kmotra, animovaný fantasy film Království lesních víl nebo novou Angeliku. Celý program můžete již nyní nalézt na našich
webových stránkách www.besedamb.cz.
text: redakce
Co dělat při nálezu nevybuchlé munice
V Kraji Vysočina stále dochází k nálezům
nevybuchlé munice. Od začátku letošního
roku do začátku května vyjížděli policejní
pyrotechnici v našem kraji již k osmadvaceti
nálezům munice. Je to o šestnáct více výjezdů než za stejné období v loňském roce. Munice pochází zejména z období druhé světové války. Výjimečné však nejsou ani nálezy
munice z období první světové války nebo
z meziválečného období. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není
zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační
mechanismy. Některé mohou být vlivem
času naprosto nefunkční, jiné se časem stanou maximálně citlivými na vnější podněty.
Při jakékoliv neodborné manipulaci s municí
může dojít k její aktivaci.
Pokud kdekoli – ať již při výkopových pracích, při úklidu ve starých objektech nebo
na procházce v lese – naleznete podezřelé
předměty a budete mít byť jen stín podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte důsledně následující pokyny:
1. PŘERUŠTE VEŠKERÉ PRÁCE!
2. S PŘEDMĚTEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIJAK NEMANIPULUJTE A VŮBEC SE HO
NEDOTÝKEJTE!
3. OKAMŽITĚ PŘIVOLEJTE POLICII ČR!
4. PODLE MOŽNOSTÍ A OKOLNOSTÍ
DO PŘÍJEZDU POLICIE ZAJISTĚTE,
ABY SE K PŘEDMĚTU NEPŘIBLÍŽILA
JINÁ OSOBA!
Za žádných okolností se neobávejte nález munice ohlásit. Činíte tak v dobré víře
a ve snaze zabránit škodám na životech,
zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný
pyrotechnik na místě zkonstatoval, že se
o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat.
Je lépe, pokud policisté vyjedou stokrát kvůli
prověření předmětu připomínajícího munici,
než aby vyjížděli až následně k ohledání
místa činu po výbuchu.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence
tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: [email protected]
V Moravských Budějovicích si připomněli konec války
Konec druhé světové války si připomněli
ve čtvrtek 8. května 2014 ve večerních hodinách na náměstí Míru u Památníku věčné
slávy i občané Moravských Budějovic.
Oslavu 69. výročí ukončení 2. světové
války zahájila dechová hudba promenádním
koncertem. Poté položili představitelé města
a městské policie věnec k Památníku věčné slávy. Po státní hymně vystoupil se slavnostním projevem místostarosta města Moravské Budějovice Jan Kocáb, který mimo
jiné uvedl: „Snahou nacistického Německa
bylo mimo jiné vyhlazení českého národa.
Proti nacistickým okupantům se v průběhu
války zformoval domácí i zahraniční československý odboj. Je zapotřebí si trvale vážit
a připomínat všech obětí přinesených v boji
za naše osvobození od nacismu. Mějme
na paměti také všechny oběti v koncentračních táborech. Vzpomeňme také obětí
Lidic, Ležáků a také oběti odbojových skupin doma i v zahraničí. Nebuďme proto lho-
stejní k dění v současné době a podporujme
všechny aktivity, které povedou k ukončení
tragédií a lidského utrpení po celém světě.“
Na závěr pietního aktu opět na náměstí
Míru vyhrávala dechová hudba.
Text i foto: Vlastimil Smetana
a z Mor. Budějovic) pod vedením paní Milady Štaifové.
Q Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém
zasedání dne 13. 5. 2014 vyhlásilo čtyři
nové grantové programy ve Fondu Vysočiny? Jsou to: Prevence kriminality 2014,
podání žádosti do 11. 7. 2014, Lyžařské
běžecké trasy 2014 (13. 6. 2014), Edice
Vysočiny 2014 (30. 6. 2014) a Rozvoj vesnice 2014 (20. 6. 2014).
Q 6. června 2014 se v místním muzeu uskuteční vernisáž výstavy o historické výstavbě železnice mezi Vídní a Prahou?
Pochází ze znojemského muzea. Tam
právě 1. června končí další zajímavá výstava o Císařské silnici Vídeň–Praha.
Q 3. 6. 2004 byly v Mor. Budějovicích, v Sokolské ulici, s velikou slávou uvedeny
do provozu veřejné záchody? O novou
investici se mimo jiné zasloužily restituční nároky i půl milionová státní dotace.
Q se Kraj Vysočina opakovaně stal obětí cíleného útoku pomocí podvodných emailů? Kromě známého vymáhání fiktivního
dluhu proto informuje svoje čtenáře, že
se kybernetickému útoku nevyhnula ani
stránka hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka. Začátkem května se to stalo
dokonce dvakrát. Na internetové sociální síti Facebook se objevila jeho falešná
stránka, která nevyjadřovala jeho názory.
Q právě v této době před deseti lety moravskobudějovická radnice uskutečnila
poslední průzkum názorů občanů v anketě Komunikující město? Ve dvouletých
intervalech to byla od roku 1998 již čtvrtá
anketa, která obsahovala více jak sedmdesát zodpovězených otázek a odpovědí
o názorech veřejnosti na dění ve městě.
Q od května letošního roku je na webových
stránkách Kraje Vysočina (http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/)
dostupná mapa dopravních nehod. Data
o místě a příčině nehody, bez jakýchkoliv
osobních údajů, pochází od Policie ČR.
Q 1. června 1969 navštívil Moravské Budějovice Předseda Sněmovny lidu Národního shromáždění Československé socialistické republiky Josef Smrkovský a před
dvaceti roky, dne 9. června 1994, Předseda vlády ČR Ing. Václav Klaus, CSc?
vn
Místostarosta města Jan Kocáb při slavnostním projevu
Den matek
Druhou květnovou neděli v 15:00 hodin
patřil sál městského kulturního střediska
Beseda výhradně maminkám. Slavil se zde
totiž Den matek. Celým dvouhodinovým
programem provázel moderátor Miroslav
Kratochvíl. Hlavními aktéry, kteří přišli popřát maminkám a předat dárek ve formě
tanečků, básníček, písniček a hraní na nástroje, byly děti různého věku. Účastnily se
zde děti z MŠ Fišerova, Šafaříkova i Husova, dále žáci ze ŽŠ TGM a ZŠ Havlíčkova,
DDM Budík, ale i z TJ Sokol, bez kterých by
se toto krásné odpoledne nemohlo uskutečnit. Celý sál byl zaplněn, a proto někteří lidé
museli i postávat. Vše začalo vystoupením
mažoretek, následovala taneční a recitační
vystoupení dětí mateřských škol, poté bylo
možné vidět i břišní tance, aerobik, ale i sólový zpěv a odpoledne zakončila hudebním
recitálem skupina Rosetta. Všechna vystoupení byla odměněna řádným a zaslouženým
potleskem. Potlesk nepatřil jen dětem, ale
i učitelkám za vynaložené úsilí a trpělivost
při práci s nimi.
Text: Jana Součková
Foto: Pavel Čírtek
Víte, že …
první volby do Evropského parlamentu jsme absolvovali před deseti lety
ve dnech 11. a 12. června 2004. Volební
účast se v našem správním obvodě (Moravské Budějovice a Jemnice) pohybovala kolem třiceti procent (u jednotlivých
obcí od 18 do 72 procent).
Q v domě č. 76, Kosmákova ulice (u kostela
sv. Jiljí), se 6. června 1884 narodil známý
hudební skladatel, autor operety U Bílého koníčka, Ralph Benatzky?
Q 1. června 1989 byl zahájen zkušební provoz na moravskobudějovickém koupališti?
Q ve dnech 5. a 6. června 2004 se v Mor.
Budějovicích konal 9. festival duchovní
hudby Musica sacra bez hranic. Vystoupilo zde celkem 7 dětských a 11 dospělých sborů s více jak 700 účinkujících
z Rakouska a České republiky. I po deseti letech si za vystoupení na festivalu
zaslouží uznání a připomenutí i náš Smíšený pěvecký sbor, rozšířený o Želetavský ženský sbor a Zpěváčci z Vysočiny
(s dětmi ze Šašovic, Želetavy, Litohoře
Q
červen 2014
3
z mikroregionu
z mikroregionu
120 let SDH Velký Dešov
V neděli 11. května 2014 proběhla v obci
oslava 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Velkém Dešově. Svatý Florián
(patron hasičů) však bděl nad celou oslavou
s konví v ruce. Ve 13 hodin prošel slavnost-
ní průvod od kaple na fotbalové hřiště, kde
se uskutečnilo svěcení nového hasičského
praporu. Ve 14 hodin začala okrsková soutěž v požárním sportu, které se zúčastnilo
8 družstev z okolních obcí, včetně družstva
Příběhy 1. světové války. Výstava v želetavské knihovně.
Letošní sté výročí začátku první světové
války, války, která zcela změnila myšlení
lidí a postavení Evropy ve světě, se stalo
velkodešovského a malodešovského. Oslaveneckému družstvu se sice v obou disciplínách moc nedařilo, ale kluci se rvali se ctí.
Pro potěšení oka vystoupily také mažoretky
z DDM v Jemnici. Po celé odpoledne a večer
se ke spokojenosti všech přítomných o hudební doprovod starala kapela Horničanka.
I přes deštivé a poměrně chladné počasí přišlo své hasičské kluky a holky podpořit hodně otužilých lidiček. Takže závěrem všem
účastníkům i návštěvníkům oslavy velký dík!
Text: Michaela Šimková
Foto: Jan Pešl, Miroslav Černý
námětem další z řady výstav v želetavské
knihovně. Příběhy sto let staré vypráví dobové fotografie, pohlednice i válečná kore-
počtem, bylo to pro nás zklamání
a nastal problém.
V Cidlině se po dlouhé době
dalo dohromady smíšené družstvo mladých hasičů, které začalo pravidelně cvičit pod vedením
pana Petra Outolného, zúčastňuje se různých soutěží, ale jejich
zastaralá stříkačka budí u soupeřů spíše
úsměv.
Tato situace vyburcovala v našich hasičích takový patriotismus k Cidlině a tradici
SDH, že s myšlenkou „ když nám nepomohli, pomůžeme si sami“ pustili se s nadše-
Rybářské závody ve Vesci
Ve Vesci se konal v sobotu 10. 5. 2014
tradiční, už 15. ročník, rybářských závodů.
Počasí rybářům ani rybám moc nepřá-
4
červen 2014
lo, a tak vzhledem k tomu, že v Třebíči
i ve Znojmě byla zima a pršelo, měli pořadatelé i účastníci závodů štěstí, že ve Vesci byla jen zima, ale nepršelo. I tak se
nevlídné počasí podepsalo na úlovcích.
A tak rybáři tahali z vody pouze malé ryby
o délce kolem 20 centimetrů.
Na 1. místě skončil Gebhard Kübler –
348 cm, 2. místo patří Zdeňku Šmahelovi
– 341 cm a 3. příčku obsadil Zdeněk Bačák
– 316 cm.
Bohužel počasí se naplánovat nedá,
a tak snad příštímu ročníku bude sv. Petr
i sv. Medard více přát.
Jaroslava Holíková, jednatel SDH
S divadelní hrou Františka Ringo Čecha Pravda o zkáze Titaniku se v sobotu
26. dubna v sále želetavského kina představila Štěměšská divadelní společnost.
Děj hry se odvíjí na palubě malé zchátralé lodi, jejíž obsazení je silně mezinárodní a která sleduje plavbu luxusního
parníku Titaniku. Majitel malé lodi, řecký
rejdař Chobodydes by rád svoji zchátralou kocábku potopil nárazem do Titaniku
a vyinkasoval tak tučné odškodné od pojišťovny. Jak však nakonec srážka pro
Titanik dopadla, víme z historie. Každopádně početné publikum v želetavském
kinosále se dobře bavilo od začátku až
do konce a skvělé výkony štěměšských
herců nadchly a po zásluze sklidily potlesk diváků.
Text a foto: Olga Nováková
Cesta za pokladem po proudu Želetavky
spondence lidí, kteří v té době žili, bojovali
a umírali. Jiné příběhy o životě obyčejných
lidí za války vypráví množství originálních
dokumentů, vyhlášek, nařízení a provolání, výzev obyvatelům a nejrůznějších
sbírek všeho možného. Připomenuty jsou
osudy padlých i sibiřská anabáze legionářů a jejich dlouhý návrat do vlasti se zastávkami v orientálních přístavech.
Zajímavou a poučnou výstavu si zájemci
mohou prohlédnout vždy v úterý a ve středu v době od 12:00 hod. do 16:00 hodin až
do konce července.
Text a foto: Olga Nováková
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici SDH Cidlina
Dne 4. května 2014 se jako každoročně konal den otevřených dveří v hasičské
zbrojnici. Letos se místní hasiči na tuto akci
obzvlášť těšili, protože předvedli nejen veřejnosti, ale i komisi Čáslavského okrsku nově
opravenou, téměř už odepsanou, hasičskou
stříkačku PS-12.
V roce 2013 OÚ Cidlina ve spolupráci
s SDH Cidlina zpracoval projekt na nákup
nové stříkačky a opravu historické zbrojnice. Byla to žádost o dotaci prostřednictvím
MAS Mor. Budějovice. Bohužel náš projekt
nebyl vybrán, dotaci jsme nedostali. Protože jsme malá obec s velmi omezeným roz-
Titanik připlul do Želetavy
ním do opravy naší staré stříkačky. Velkou
zásluhu na jejím návratu do praxe má strojník pan František Mach mladší. Výsledek
renovace byl pro všechny velkým překvapením. Nejen že viděli novotou svítící stříkačku, ale i její perfektní fungování. Všichni přítomní neskrývali údiv a nešetřili pochvalou.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se zasloužili o dobrou věc, věnovali
mnoho hodin svého volného času renovaci
stříkačky a prokázali tak vztah ke své obci
Cidlině i ke spolku SDH, jehož jsou dobrovolnými a obětavými členy.
Ing. Miroslav Smetana
starosta obce Cidlina
Více než 40 dětí i dospělých přišlo strávit
sváteční dopoledne 8.
května do jarní přírody
v údolí říčky Želetavky.
Pro děti připravily pořadatelky z T.J. Sokol
Želetava zajímavé úkoly a soutěže, dospělí
soutěžili také a navíc se
dozvěděli něco z his-
torie čtyř mlýnů, kolem nichž vedla cesta.
Součástí putování bylo najít poklad plný
sladkostí, což nebyl pro malé stopaře žádný
problém. A protože byly všechny děti šikovné, dostaly navíc i perníkovou medaili. V cíli
cesty u Pacherova mlýna si účastníci odpočinuli, prohlédli novou hráz Panského rybníka a opekli špekáčky. I přes prvotní strach
z nepříznivého počasí byla celá akce velmi
vydařená, všichni si užívali radost z krásné
přírody i ze společně strávených chvil.
Text a foto: Olga Nováková
Duben v Cidlině
Letos byl skoro celý duben věnován
přípravám na svátky jara – Velikonoce.
Na pravidelném babském setkání na začátku měsíce jsme se domluvily na podobě
výzdoby obce a začaly jsme hned pracovat.
Upletly jsme velkou ošatku z proutí, ozdobily velikonoční břízku a vše jsme umístily
na náves ke křížku spolu s velkými zajíci,
barevnými vajíčky, pomlázkou a jarními
květinami. I mnoho rodinných domků bylo
v obci pěkně vyzdobeno.
Další velikonoční aktivitu, hrkání, měla
na starosti nastupující generace Cidliňáků.
Na Zelený čtvrtek večer se sešli kluci i holky
u křížku a potom obešli celou ves s hrkáním
a známou básničkou. I na Velký pátek
a Bílou sobotu se několikrát denně nesl Cidlinou zvuk hrkaček a klapaček. Za to byly
děti odměněny sladkostmi a i penězi.
Pak už nastaly sváteční dny, největší
křesťanské svátky v roce. Snad je všichni Cidliňáci prožili v radosti a pohodě, ať už při setkáních s přáteli, při účasti na bohoslužbách
nebo při jiných aktivitách. Na Velikonoční
pondělí přišli na řadu muži, jejichž povinností, ale i právem je každou ženu
pomlázkou vyšlehat. Doufám,
milé dámy, že jste tedy byly dostatečně vymrskány, a že tudíž
neuschnete.
Konec dubna patří tradičně
čarodějnicím. Jako každý rok
jsme u nás ozdobily velkou máj
s májovým věncem, kterou pak
poslední dubnový podvečer
muži, za účasti skoro celé obce,
postavili. Potom jsme na hřišti zapálili vatru s čarodějnicí
a malí i velcí si mohli opéct
špekáčky. Příjemné počasí nás
zlákalo k posezení a popovídání u táboráku.
Když se setmělo, vyšli jsme na Skalku,
kde hasiči zapálili velkou vatru. Po návratu
do vsi jsme ještě poseděli v místním senátu
a přivítali První máj.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s přípravami akcí, a popřát všem čtenářům hodně
sluníčka a hodně pěkných dnů.
Text: Eva Outolná
Foto: Miroslav Smetana
červen 2014
5
z mikroregionu
z mikroregionu
Velikonoční výstava v Lesonicích
Prvomájový průvod
Pro lesonické seniorky začaly Velikonoce
návštěvou Obchůdku v Cidlině, kde si společně vyráběly velikonoční dekorace.
Ve dnech 10. 4. – 12. 4. se v budově
Obecního úřadu konala výstava velikonočních dekorací a dalších ručních prací. Proběhl zde i prodej medu, výrobků ze včelího
vosku, kraslic, šperků, dekorací z květináčů
a věnečků. Vystaveny zde byly krásně zdobené perníčky, beránci a další velikonoční
pečivo, vajíčka malovaná, zdobená vosko-
Mávátka, transparenty, pionýrské šátky,
alegorické vozy. To byla atmosféra prvního
májového dne v Jakubově. Cykloklub Jakubov zde pořádal recesistický prvomájový
průvod. Poslední přípravy začaly na nádvoří SPORTclubu ve 12 hodin. I přes drobné
technické závady na jednom nejmenovaném
vozidle vyrazili všichni účastníci za zvuku
budovatelských písní na průvod obcí. Největší převahu v průvodu měli pionýři a svazáci. K vidění byli také vojáci, příslušníci veřejné bezpečnosti, milicionáři, prodavačky, jézédáci, lesníci, maminky s dobovými kočárky,
motocyklisté, koňáci a další. Velký obdiv přihlížejících budily alegoricky vyzdobené frézy
a traktůrky. Celkem se aktivně do prvomájových oslav zapojilo asi 130 účastníků ve stylových oblecích a na chodnících přihlíželo asi 200 diváků z Jakubova i širokého okolí. Takový
zájem několikanásobně předčil očekávání organizátorů. Vše bylo zakončeno společným
fotografováním. Poté se velká část všech zúčastněných přesunula průvodem do motorestu
v Litohoři, kde pokračovaly oslavy za socialistické ceny.
Text: Miroslav Kabelka, Foto: Barbora Kabelková
vou a patchworkovou technikou, vyšívané
ubrusy a další práce našich žen. Svými pěknými výrobky se pochlubily i děti z místní
MŠ a ZŠ. Pro návštěvníky byly nachystány
velikonoční jidášky, pro děti i čokoládová vajíčka. K nahlédnutí zde bylo album fotografií
ze všech akcí zdejších seniorek. Návštěvníci mohli udělat zápis do pamětní knihy.
Dle reakcí byla výstava úspěšná, těšíme se
na další.
Podrazká Miroslava
Dětské odpoledne v Jackově
Velikonoce v Martínkově
Velikonoce jsou svým původem svátky
jara. Zároveň jsou to ovšem největší křesťanské svátky v roce, kdy si křesťané připomínají umučení a smrt Ježíše Krista a jeho
slavné vzkříšení.
Slavnostní velikonoční obřady připomínající tyto události probíhaly ve všech kostelích po celém světě a nejinak tomu bylo
i v Martínkově. Na bohoslužbách se sešlo
velké množství farníků místních i přespolních. K Velikonocům v Martínkově patří i tradiční hrkání. Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty procházely několikrát denně obcí děti
s hrkačkami, aby tak nahradily zvony „odletivší“ do Říma. Každoročně se této obchůzky
zúčastňuje více a více dětí. V letošním roce
jich bylo kolem třiceti.
Velikonoční pondělí patří již neodmyslitelně koledníkům. Obcí tak po celý den
procházely menší či větší skupiny koledníků. Těm menším stačilo většinou vajíčko
6
červen 2014
V sobotu 19. dubna 2014 uspořádal
Osadní výbor v Jackově za aktivní pomoci
čestného člena sboru hasičů pana Jelínka
vydařené dětské odpoledne v Jackově.
Program začal ve 13.00 hodin hrami
a soutěžemi pro děti pod taktovkou paní
Jiruškové. Následovalo hudební vystoupení žáků hudební školy Draha pod vedením
paní Urbánkové a za doprovodu pánů Pavla Szabó a Milana Macháta, které se všem
líbilo.
Další zajímavou atrakci pro děti zajistil
pan Růžička z Krnčic společně se svými
kamarády, a to projížďku na koňské bryčce
a na koni. Tím pádem na dětskou diskotéku zbylo již velmi málo času. Děti také
potěšila tombola.
Večer vyhrávala v Kulturním domě pro
dospělé Malá Jemnická kapela. Nechyběl
zabíjačkový raut a velice pěkná tombola.
Akci bylo přítomno kolem sta návštěvníků.
Velké poděkování patří všem, kteří se zúčastnili.
Za pořadatele: Jelínek Zdeněk s rodinou
Stavění máje
Poslední dubnový den se v Jakubově před kulturním domem tradičně staví máj. Strom
z obecního lesa byl přivezen již v pondělí společně se dřevem na čarodějnice. Ve středu
jakubovské ženy společně s dětmi ozdobily věnec i máj pentlemi v národních barvách. Poté
začali muži s klasickým ručním stavěním máje. I když máj měří 22 metrů, podařilo se ji opět
postavit bez použití techniky pouze pomocí ráhen a žebříků.
Text: Miroslav Kabelka, Foto: Barbora Kabelková
Pálení čarodějnic
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována
s pálením čarodějnic. Jinak tomu nebylo o Filipojakubské noci ani v Jakubově. V letošním roce se již
po desáté konala tato akce u tréninkového fotbalového hřiště ve sportovním areálu. Jen málokdo si dnes
již vzpomene na pálení čarodějnic na kopci za kostelem, kde nebylo žádné zázemí (občerstvení, posezení, toalety apod.). I tentokrát si členky kulturní komise
a maminky připravily pro děti různé soutěže. Malé čarodějnice a čarodějové postupně plnili úkoly na stanovištích: Hod briketou do komína, Přechod po ztrouchnivělé lávce, Sedmimílové boty, Slalom na koštěti,
Chytání pavouků, Čarodějný hrnec, Překousnutí žížaly, Krmení hladového žabáka, Hod koštětem do dálky
a Metání hromů. Překvapením na závěr byly čarodějné tanečky, které si pro děti připravila pohybově nadaná čarodějnice Katka. Po absolvování všech disciplín
dostaly děti brčálovou vodu a blemtavou odměnu.
V nedalekém sportovním areálu připravili sportovci
pro všechny občerstvení a posezení s hudbou.
Text a foto: Miroslav Kabelka
či nějaká sladkost, ti větší si rádi dali něco
„na posilněnou“. Tentokrát počasí celkem
přálo a nemuseli se brodit ve sněhových závějích jako loni. I přesto však dala některým
jedincům tato „práce“ dosti zabrat. Nakonec
se všichni v pořádku vrátili domů.
Text i foto Blanka Veselská
Budování hodového sklípku začalo
Tradiční martínkovské krojované hody se
kvapem blíží, a tak je potřeba mít včas vše
připraveno. Od nacvičeného pásma přes
organizační zajištění či přípravu programu.
Další důležitou a nezbytnou věcí bylo v letošním roce zajištění hodového sklípku. Loni
byl sklípek naposledy otevřen u Lojdů, a tak
nastala otázka, kam umístit sklípek v roce
letošním i letech dalších. Nabízelo se mnoho
variant, ale nakonec se jako nejschůdnější
jevila varianta udělat sklípek přímo pod sokolovnou.
Po dlouhých jednáních se nakonec podařilo zainteresované přesvědčit o správnosti
této cesty, a tak přípravné práce mohly začít.
Určitě důležitým impulsem k zahájení stavby byl finanční příspěvek ve výši 30tis. Kč
na stavební materiál, který schválili místní
zastupitelé. Plán na realizaci celé akce nakreslil hlavní stárek letošních hodů Jaroslav
Veselský. První práce začaly 7. května, kdy
přijel bagr a vyhloubil díru na schody. Potom
už bylo potřeba pracovat ručně. Za tímto
účelem se sešli první tři „stateční“, kteří celý
den kopali a potom také betonovali základy pod opěrnou zeď budoucího schodiště.
Další práce budou probíhat každou volnou
chvíli. Budeme rádi, když ruku k dílu přiloží
i další zájemci – dobrovolníci. Snad se tedy
vše zavčas stihne a hody budou moci probíhat podle obvyklého zajetého scénáře.
Text i foto: Blanka Veselská
Čarodějnice v Martínkově
Džberovka, skákání v pytli, chůze
na chůdách, hod na květinku – to jsou
jen namátkou disciplíny, které musely
plnit martínkovské děti při velkém čarodějnickém reji. Pro všechny malé i větší je
na poslední dubnový podvečer připravili
martínkovští hasiči. Každá splněná disciplína byla odměněna malou sladkostí.
Celé akci přálo počasí, a tak se v areálu Na Výhoně sešlo poměrně velké množství lidí. Pro zájemce se opékaly klobásky
a čepovalo pivo. Když se trochu setmělo,
byla zapálena i velká vatra, kolem které
postávaly skupinky lidí do pozdních hodin. Někteří jedinci si protáhli večerku až
do ranních hodin, kdy s kbelíkem plným
vápna obcházeli vesnici a psali nápisy
před domy „hříšníků“.
Blanka Veselská
Den matek
V neděli 11. května 2014 se konala v kulturním domě v Jakubově oslava Dne matek. Na besídce nejprve vystoupily se svými skladbami tři skupinky Jakubovských mažoretek. Děti
z mateřské školy zahrály pohádku O krtečkovi, předvedly
cvičení s padákem, zatančily
na písničku o žížale a na závěr každý přednesl mamince
svoji básničku. Mladší žáci ze
základní školy se představili v pohádce O kůzlátkách.
Jejich starší spolužáci nastudovali mini operu O Budulínkovi, kde předvedli svoje pěvecké i herecké schopnosti.
Text a foto:
Miroslav Kabelka
červen 2014
7
z mikroregionu
Čarodějnický rej
v Cidlině podruhé
Moravskobudějovický majáles
se opět povedl
Čarodějnice mají o poslední dubnové noci tu
největší moc. Pořádají čarodějnické sněmy, tzv.
sabaty, oproti kterým jsou údajně dnešní diskotéky
a mejdany jen dětské hrátky.
Čarodějnický rej, který se uskutečnil v Cidlině již
25. dubna 2014, nebyl žádným divokým sabatem,
ale velmi dobrou společenskou zábavou plnou
soutěží, bohaté tomboly, přehlídkou masek čarodějnic, to vše při hojnosti jídla, pití a dobré hudby.
Dne 12. 5. 2014 se na nádvoří zámeckých
koníren znovu konala oblíbená slavnost
jara – majáles. Studenti Gymnázia a SOŠ
Moravské Budějovice si pro okolní školy
a ostatní návštěvníky nachystali zajímavý
Tradiční pálení čarodějnic na Zám. nádvoří
Tanec s balonky
Tradiční pálení čarodějnic a stezka odvahy
Tuto soukromou akci, po loňském úspěšném
prvním ročníku, pořádala opět rodina Karafiátova a jejich přátelé a známí. Na malou účast si
rozhodně nemohli stěžovat, dostavilo se hodně
cidlinských i přespolních hostů. Jídelní stoly se
neustále doplňovaly pečeným masem, řízečky,
slaným občerstvením i sladkými dezerty různých
druhů. K tanci i poslechu hrál oblíbený pan Nosek
a pasáže mezi taneční produkcí pravidelně vyplňoval pan Dalibor Prokeš se svými veselými vtipy.
Během celého večera se průběžně losovala bohatá tombola, kdy každý z téměř osmdesáti účastníků si odnášel několik hodnotných cen. Celou akci
nám slečna Lucie Pelčáková pečlivě fotila a natáčela, aby nám zbyla pěkná vzpomínka.
Také se soutěžilo. Nejprve v tanci párů s nafukovacími balonky na nohou, kdy úkolem bylo
uchránit svůj balonek a ostatním párům tento balonek při tanci prasknout. Další soutěží byla přehlídka čarodějnic, kdy nejkrásnější čarodějnicí se
stala teprve školačka, Kateřina Kosmáková, která
získala velký sladký dort ve tvaru čarodějnice.
Soutěží, ve které si změřily síly nejprve ženy a pak
muži, bylo zatloukání hřebíků do špalíků malým
dětským kladívkem. Našli se mezi nimi jasní profesionálové, kteří zatloukli hřebík na jednu ránu kladívkem. Tato soutěž dokonce vygradovala v mezinárodní klání, a to když soutěžili zde přítomní muži
ze Slovenska oproti mužům z Čech.
Zábava byla velmi pestrá a vydatná, a tak není
divu, že se končilo až dlouho po půlnoci. Poděkování si zaslouží všichni, co s akcí pomáhali,
a také všichni ti, co se dobře bavili, třeba báječní
tanečníci ze Slovenska, seniorky z Lesonic, místní
chalupáři a další a další. Tak pokud jste tentokráte
chyběli, přišli jste o mnohé, tak možná příště a přileťte včas…
Text – Kamila Veselá
Foto – Lucie Pelčáková
Letošnímu pálení čarodějnic počasí přálo.
Na Zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích bylo připraveno zastřešené posezení, atrakce pro děti a bohaté občerstvení.
K tanci a poslechu hrála country kapela
Duha Band.
Sklepení a nádvoří MKS Besedy opět
ovládly čarodějnice, duchové, kat, čerti
a další strašidelné bytosti. Stezku odvahy
pro děti znovu připravila Dana Berková. Poděkování patří nejen jí, ale i DDM Budík, TJ
Sokol – oddíl turistiky a všem zúčastněným
strašidlům.
Ve 22 hodin začala na Zámeckém nádvoří
ohnivá show v podání LapiS IncendiuM, která sklidila velký úspěch.
Hojná účast návštěvníků svědčí o tom, že
tato už tradiční akce, si našla místo v pro-
gramu mnoha občanů Moravských Budějovic. Fotografie nejen z této akce najdete
na www.besedamb.cz/fotogalerie.
text: redakce
foto: Pavel Čírtek
Stezka odvahy ve sklepení MKS Besedy
Noční útok ve Vraníně
inzerce
Ve Vraníně se v sobotu 28.
června uskuteční sedmý ročník
noční soutěže v hasičském sportu. Za umělého osvětlení budou
jednotlivá družstva mužů a žen
zápolit o poháry, finanční odměny a věcné ceny. Pro diváky je
připraveno kvalitní zázemí (altán,
velkoprostorové stany, sociální
zařízení), bohaté občerstvení
o několika chodech (specialita
– kančí guláš), doprovodný program s DJ. Ale hlavně – atraktivní hasičský
sport v podání špičkových družstev Třebíčska a Jihlavska. Přihlížející si budou moci jednotlivé útoky „vychutnat“, protože trať bude
kvalitně osvětlena, čas poběží na velkém displeji a probíhající útoky budou zobrazovány
velkoplošnou projekcí, včetně opakovaných
záznamů. Neváhejte a poslední červnový
víkend přijeďte do Vranína. Začátek doprovodného programu je naplánován na osmou
hodinu večerní, soutěž začne po setmění.
Zatloukání hřebíků –ženy.
červen 2014
Text: Katka Šlápotová, studentka 2. C
Foto: Vlastimil Smetana
Čarodějnice v Šašovicích
Čarodějnice v Lukově
Stejně jako minulý rok i letos uspořádali hasiči ze Šašovic tradiční pálení čarodějnic
a stavění máje. Za pomoci techniky postavili 24 metrů vysokou máj na místním hřišti.
Večer následoval lampionový průvod obcí, který dorazil na hřiště k hranici, která byla posléze slavnostně zapálena. Zde si všichni opekli klobásy. Mládež zůstala u ohně do rána
a hlídala májku, aby ji nikdo ze sousedních vsí nepodřízl. Poděkování patří všem, kteří
pomohli při této zdařilé akci.
Text a foto: Janíčkovi
Sbor dobrovolných hasičů v Lukově připravil již tradičně pro občany, ale především pro
děti pálení čarodějnic na hřišti pod kostelem.
Zajímavé a poutavé byly soutěže pro děti. Ty
menší určitě zaujala „jízda na koštěti“ překážkovou dráhou. Odměnou byly pro každého
účastníka sladkosti a upomínkové předměty.
Pro přítomné občany bylo připraveno občerstvení, opékání špekáčků a posezení v příjemném prostředí. Po setmění byla zapálena všemi očekávaná vatra. Akce se vydařila
a přálo i počasí. Již teď se těšíme na příští
pálení čarodějnic.
Václav Částek, velitel SDH
Do Želetavy po roce přiletěly čarodějnice
Veškeré podrobnosti naleznete
na www.vranin.cz
Za SDH Vranín Ing. Drahoslav Bastl
8
program. V 9 hodin vyšel průvod krásných masek od gymnázia a pokračoval přes
náměstí až ke konírnám.
V průvodu putovali například
neandrtálci, lékaři a pacienti,
zombií či kouzelníci z HarryhoPottera. Po cestě je lidé
obdivovali a často také fotografovali. K poslechu hrála
výborná kapela Acheron,
která návštěvníkům rozproudila krev v žilách. V programu se představili žáci ze ZŠ
Budkov a místní mateřská
škola. Hlavní program ovšem
tvořili žáci gymnázia se svými vystoupeními. Pokud návštěvník dostal na něco chuť,
rozhodně nezůstal o hladu.
Mohl si zakoupit výbornou
kávu, domácí koláčky a muffiny, míchané nápoje nebo
třeba chutné párky v rohlíku.
Všechny tyto dobroty připravovali sami studenti. Počasí
nám poměrně přálo, a tak
můžeme říct, že moravskobudějovický majáles se opět povedl.
Pálení čarodějnic a stavění máje se v Želetavě stalo jednou z nejvýznamnějších každoročně konaných společenských akcí v průběhu roku. Na želetavské Sokolské zahradě se
sešla řada malých čarodějnic a dalších dětí různého věku se svými rodiči. Odhadem se akce
účastnilo 200 návštěvníků, kteří byli svědky řady soutěží pro děti i dospělé. Nechyběl tradiční
lampiónový průvod a obligátní zapálení hranice s čarodějnicí na jejím vrcholu. Již v průběhu
dne byla místními členy fotbalového oddílu, který byl hlavním organizátorem akce, vztyčena
nazdobená májka. A vzhledem k tomu, že i počasí přálo, byla atmosféra při letošním želetavském pálení čarodějnic bez nadsázky skutečně výjimečná.
Text: Václav Novák; Foto: Marcela Slavíčková
červen 2014
9
ze školství
ze školství
Gymnázium slaví úspěchy
Studentky moravskobudějovického gymnázia, které se přihlásily do Středoškolské
odborné činnosti (SOČ), slaví úspěchy. Tato
soutěž nabízí studentům možnost zpracovat a prezentovat odbornou práci z různých
vědních oborů. Soutěžící obhajují své práce
před odbornou porotou v několika kolech
a nakonec ti nejlepší postupují do kola celostátního.
Dne 28. dubna 2014 se uskutečnilo krajské kolo SOČ, které bylo pro naše soutěžící
velice úspěšné. V oboru zdravotnictví získala 1. místo Radka Klinerová s prací zaměřenou na vyšetření a postižení oka. Tato
studentka postoupila do celostátního kola,
které se uskuteční v červnu v Plzni. V oboru chemie se na 1. místě umístila Veronika
Himmerová, která zpracovala práci o kyselině šťavelové. Radka Doležalová obsadila
1. místo v oboru ekonomika a řízení s prací
o nezaměstnanosti. V oboru informatika získala 3. místo Michaela Urbanovská s prezentací vlastní počítačové hry Sir Lancelot.
Všechny studentky prokázaly nejenom
zájem, ale i odborné znalosti ve zvolených
oborech a právem si zaslouží poděkování
za svou práci a vynaložené úsilí.
Mgr. Helena Moltašová
Síla lidskosti
Květen je měsíc, který má mnoho přívlastků, a také měsíc, ve kterém jsou připomínána významná výročí a v němž slaví svá
jubilea i řada osobností. Jednou z takových
je i Sir Nicolas Winton, který se narodil 19.
května roku 1909. Nicolas Winton, který
žije v Anglii, se do našich dějin zapsal počinem, o kterém sám více než padesát let
mlčel, a kdyby nebylo obyčejné zvědavosti,
pravděpodobně by dnes téměř 4 000 lidí
(potomci zachráněných) neznalo důvod svého přežití a nevědělo by, že jejich původní
domovinou je malá země uprostřed Evropy.
Mladý Nicolas Winton totiž v roce 1939 našel
pro 669 ohrožených dětí z Protektorátu druhý, náhradní domov v anglických rodinách.
Měl odvahu, trpělivost a vizi pomoci, vlastnosti, které jsou nadčasové a které v dnešní
době chybí (např. při osvobozování unesených dívek v Nigérii).
Rádi bychom proto na tomto místě také
zmínili, že se studenti naší školy opětovně
zapojili do petiční akce za udělení Nobelovy
ceny míru pro tohoto pozoruhodného muže.
Neobyčejně lidsky silný příběh Nicolase Wintona byl zaznamenán a zpracován
režisérem Matějem Mináčem v několika
dokumentech tvořících vzdělávací projekt.
Studenti naší školy měli už dvakrát možnost
(vždy v pětiletém cyklu) účastnit se projekce
dokumentu Síla lidskosti a následné besedy (dne 14. 4. 2014). Součástí projektu byla
také soutěž, v níž žáci a studenti škol, které
se do projektu zapojily, měli za úkol literárně vyjádřit odpověď na otázku, zda by byli
ochotni a schopni přijmout do svojí rodiny
další dítě a postarat se o něj.
Jsme velmi potěšeni, že student prvního
ročníku naší školy Karel Chromý se svým
příspěvkem dokázal uspět a tuto soutěž vyhrál. Svůj úspěch oslaví 20. 5. 2014 v Praze
na celonárodním setkání u příležitosti oslav
narozenin Sira N. Wintona.
Karlovi blahopřejeme a děkujeme mu
za úspěšnou reprezentaci školy.
PhDr. Alena Zina Janáčková
Projekt Učíme (se) ve vizích budoucnosti
v Základní škole TGM v Moravských Budějovicích
V naší základní škole realizujeme projekt
OP VK financovaný ze zdrojů Evropského
sociálního fondu. Hlavním cílem projektu je
vytvoření podmínek pro modernizaci vzdělávání a pro podporu inovace školního vzdělávacího programu (ŠVP). Implementace
systému LMS v kombinaci s Google Apps
Education umožní interaktivní výuku a efektivní zapojení žáků do vzdělávání pomocí no-
SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM
V pátek 25. 4. 2014 uspořádala Základní a Praktická škola Dobrovského každoroční společenský večer
pro osoby se zdravotním postižením z Mor. Budějovic a okolí. Letošní akce nesla název Světem křížem
krážem a tomu odpovídala výzdoba místní Sokolovny
i tematicky zaměřená vystoupení žáků školy. Byla zde
k vidění spousta masek představujících obyvatele
jednotlivých kontinentů a národů světa, kterým k tanci
a poslechu hrála skupina Family. Svojí návštěvou tuto
akci podpořil a krátkým slovem pozdravil všechny přítomné pan Jan Kocáb, místostarosta města. K dobré
náladě přispělo i krojované vystoupení učitelek naší
10
červen 2014
vých forem komunikace a spolupráce, které
běžně využívají v osobním životě.
Projekt byl zahájen 1. března 2014 a bude
ukončen 31. ledna 2015. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu
na tento projekt je 291 241,11 Kč a podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu činí
1 650 366,29 Kč.
Proškolení učitelé zvýší svoji odbornost
v moderních metodách práce. ICT prostředí
umožní učitelům i žákům uplatnit výukové
materiály nejen v průběhu výuky, ale také
mimo ni. Umožní sdílenou spolupráci v praktických projektech a aktivitách i při evaluaci.
školy a oblíbená tombola, která se mohla uskutečnit
díky podpoře sponzorů: místních obchodníků, podni-
Jaro s sebou tradičně přináší různé
školní soutěže. V rámci přírodopisu
probíhá Biologická olympiáda, ve které si zájemci z řad žáků 2. stupně poměří síly ve dvou oblastech. První
z nich je praktická část, která se skládá
z poznávání rostlin, živočichů a letos
i nerostů a hornin běžně se vyskytujících v přírodě a dále z laboratorního
úkolu, který bývá většinou zaměřen
na mikroskopování. Druhá část, teoretická, byla v tomto roce tematicky
zaměřena na světlo a barvy v přírodě.
Ve školním kole si žáci ještě poradí
s testovými otázkami, s přiřazováním,
křížovkami a dalšími typy úkolů bez
studia přípravného textu.
DĚNÍ V LUKOVSKÉ ŠKOLE
Pyžamová párty
V úterý 29. dubna proběhla pyžamová párty. Děti vybaveny spacáky se dostavily
v podvečer do školy. Po uložení věcí jsme společně připravili večeři a poté následovaly
zajímavé soutěže a hry (polštářová přehazovaná, hod pírkem do dálky a další). Všechny
aktivity jsme absolvovali oblečeni v pyžamech.
Doufáme, že se všem na párty líbilo, a už teď se těšíme na příští rok.
Text a foto: B. Potěšilová
Noc s Andersenem a projekt
Evropa
Úspěšné reprezentantky
ZŠ v Havlíčkově ulici
Pro okresní kolo, které probíhá stejným
způsobem, už je ale samostudium účastníků nezbytné. Než se však vítězové školních kol do Třebíče rozjedou, musí vypracovat tzv. vstupní úkol. Naše zástupkyně
tentokrát vyhledávaly informace o české
korunovační koruně, nebo vytvářely mini
atlas pohlavní dvoutvárnosti našeho ptactva. A nyní už k výsledkům, které nás
potěšily, neboť se reprezentantkám naší
školy velmi dařilo i letos. Nejprve na konci
března v silné konkurenci 35 soutěžících
obsadily Anežka Kotrbová a Alena Bačová
9. a 12. místo. Děvčata jsou letos žákyněmi osmého ročníku, v kategorii starších tak
budou mít velkou šanci příští rok. Přibližně za 14 dní skončily mladší žákyně ještě
lépe. Všechny tři reprezentantky se umístily v první desítce z 27 soutěžících. Nikola
Šplíchalová si vybojovala 10. místo, Pavlína Bačová skončila na 5. pozici a nejlépe
dopadla Markéta Dračková. V kategorii D
(6. a 7. třída) zvítězila a postupuje do krajského kola, které se bude konat v Havlíčkově Brodě. Věřím, že i zde si povede velmi dobře. Za jejím prvním místem kromě
poctivé školní práce a svědomité přípravy
stojí také podpora rodičů i kamarádů ze
skautského oddílu.
Všechna jmenovaná děvčata si zaslouží
velkou pochvalu za vzornou reprezentaci
jak naší školy, tak i Moravských Budějovic
jako města. I v dnešní přetechnizované
době mají stále zájem o přírodu, rády poznávají nové věci, jsou ochotné naučit se
něco navíc a rozvíjet tak svůj přírodovědný
přehled.
Marcela Hanáková, učitelka přírodopisu
Den matek v Lukově
Druhou květnovou neděli uspořádala Obec Lukov a Základní a mateřská škola Lukov oslavu Dne matek. Přítomné maminky, babičky a další hosty přivítala ředitelka školy Mgr. Blanka
Potěšilová a starosta obce Lukov Ing. Lubomír Kosík. Poté vystoupily děti z mateřské školy,
které předvedly krásné pásmo složené z básniček, písniček a tanečků. Ve druhé části maminkám zazpívali, zatančili a zarecitovali žáci základní školy. Všechny maminky i babičky
dostaly od OÚ Lukov kytičku jako poděkování za jejich starostlivost a lásku.
Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci vystoupení, TJ Lukov
za bezplatné zapůjčení sálu a panu Václavu Částkovi za ozvučení.
Text: B. Potěšilová Foto: R. Potěšil
Na počest dánského spisovatele
a jeho pohádek a na podporu čtenářství
jsme poprvé uspořádali v naší škole Noc
s Andersenem. Prvním úkolem, který
na žáky čekal, bylo rozluštění hádanek
s pohádkovou tématikou. Po uložení „báglů“ a spacáků následovaly další úkoly
a aktivity (prezentace o Andersenovi,
čtenářský kvíz, čtení pohádek, řešení
hádanek). Do „hajan“ šli všichni ochotně
a bez přemlouvání.
Po snídani následoval projektový den
o Evropě. Žáci ve skupinách zpracovávali informace o vybraných evropských
zemích, které prezentovali ostatním.
Text a foto: B. Potěšilová
ZŠ Domamil – informuje: POZVÁNKA na ukázkovou přírodní zahradu
Jak jsme vás již informovali v minulých číslech, naše zahrada vznikla v loňském školním
roce díky dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 80 tisíc
a spolupodíl činil 35 tisíc korun. Novou zahradu
vybudovali žáci se svými učiteli v rekordním čase
10 měsíců. Mimo klasických záhonků si zde můžete prohlédnout malé jezírko, ve kterém našli velice rychle domov skokani, potápníci i vodoměrky.
Pokud přijdete dostatečně potichu k ještěrkovišti
– pyramidě z kamenů – můžete zde zahlédnout
katelů, firem, učitelů i rodičů žáků.
Mgr. M. Římovská, ZŠ a PŠ Mor. Budějovice
Zahrada – pohled z výšky
ještěrky. Pozornost dětí si určitě získá vrbičkový tunel nebo kopec na sáňkování s průlezkou.
Mnohé z vás také zláká bylinková spirála, u které neodoláte touze přivonět si k bylinkám na ní
osázených. Zdrojem inspirace se určitě stanou
3 vysoké záhony vyrobené z různých materiálů.
Ty mají spoustu výhod, o kterých se můžete dozvědět na instalovaných informačních panelech.
Za zmínku stojí také gabionové posezení a zelená střecha osázená skalničkami na zahradním
domku s nářadím. Snad každý návštěvník
si v létě vyzkoušel bosky hmatovou stezku.
Na jaře potěší návštěvníky jarní cibuloviny
a v létě je nahradí motýlí záhon u kamenného krokodýla. Svůj záhonek a miniarboretum tady mají i děti z mateřské školy. Trochu
rozpaků určitě vzbuzuje broukoviště (pařez
a roští), které je obydlím pro tvory ne vždy
viditelné pouhým okem.
Na zahradě je pořád živo. Kolemjdoucí
láká svou rozmanitostí květeny na tak malém
kousku. V pátek 2. května jsme zde přivítali
i mezinárodní návštěvu. Navštívili nás učitelé se svými žáky z devíti slovenských škol.
Přijeli sem čerpat inspiraci a zkušenosti, jak
vybudovat své vlastní přírodní zahrady.
Kamenný krokodýl s cibulovinami
Rád bych vás pozval na akci, která se o víkendu 14. a 15. června 2014 uskuteční v celé České
republice, pod názvem Víkend otevřených zahrad. Naši zahradu si můžete přijít prohlédnout
v sobotu i v neděli vždy od 14:00 do 18:00 hodin.
Na sobotu 14. června 2014 je připraven i doprovodný program: zábavné přírodovědné luštění
a v 15:00 a 17:00 hodin komentovaná prohlídka.
Další informace o naší zahradě můžete získat
na www.skoladomamil.cz .
Text a foto: Miroslav Kabelka, ZŠ Domamil
červen 2014
11
ze školství
z kultury
Školní akademie v Želetavě
Doslova nabitý želetavský kinosál byl 11.
května svědkem oslavy svátku Dne matek.
Na druhou květnovou neděli se v Želetavě
vždy těší nejen diváci, ale i početní účinkující
– děti místní základní a mateřské školy. Každoročně se na jevišti představují se svými
pestrými, vtipnými i dojemnými, tanečními
i pohádkovými, hudebními i kostýmově bohatými vystoupeními, do kterých se zapojují
téměř všichni žáci školy.
Úvodní písní Cesta vstoupili na svůj chodník slávy a před sebou davy měli žáci deváté
třídy, kteří celým odpolednem diváky provázeli. Pak v dopravní špičce řízené semaforem dávaly na svoje krovky pozor nejmladší
Berušky, aby je záhy vystřídalo rojení Včeliček, které prostřednictvím písniček proletěly
životem od narození, přes trampoty ve škole
i s láskou až ke stáří.
Prvňáci předvedli dramatizaci pohádky
O Otesánkovi, z o rok starších cvičících
šmoulích sportovců sršela energie, třeťáci
se blýskli bravurně zvládnutým menuetem
i pásmem básniček, decibely hitů české
i světové populární hudby zaútočili na bránice diváků čtvrťáci, naopak do klidných stojatých vod našich rybníků zapluli rybáři ze
třídy páté.
Šesťáci připomněli obecenstvu, jak vypadá pořádná Ladovská zima, pirátská sedmička postrašila svými hrdlořezy z Karibiku,
prosluněnou pohodu a bezstarostnost léta
sehráli i zatančili beachboys a beachgirls
z osmičky. Nechyběla ani dvě vystoupení
tanečnic v rytmu streetdance. Bohatý koláč
vystoupení pak pocukrovali nejstarší deváťáci několika hudebními, hereckými a tanečními čísly. Svoji derniéru nakonec
uzavřeli společnou písní s příznačným názvem Loučení.
Poděkování patří všem, kteří
dvouhodinový program připravili,
žákům a učitelům školy, sdružení
rodičů i všem divákům, kteří svým
smíchem a potleskem přispěli
k příjemně strávenému svátečnímu dni. Maminky odcházely tuto
deštivou neděli alespoň s malým
keramickým sluníčkem, všichni
ale určitě s úsměvem na tváři.
Mgr. Marie Dohnalová
Okresní hospodářská
komora Třebíč informuje:
Kulturněhistorická studia – to je název oboru, do kterého Západomoravská vysoká škola v Třebíči (ZMVŠ) přijímá studenty.
Není to ještě ani rok, co se Třebíčské vysoké škole
podařilo akreditovat přírodovědně-technický obor
Udržitelný rozvoj regionu a krajiny a před několika
dny potvrdilo Ministerstvo školství kvalitu studia
a správné zaměření vysoké školy schválením dalšího oboru. „Základním kritériem pro hodnocení úspěchu vysoké školy je uplatnění absolventů na trhu
práce. Proto jsme vsadili na témata, která jsou spjatá
s naším regionem a nabízí perspektivu zajímavého
zaměstnání našim absolventům. Právě to je z mého
pohledu posláním regionálních vysokých škol, aby
dokázaly reflektovat témata, která jsou významná
v místě, kde škola působí,“ říká rektor ZMVŠ Marek
Matějek a dodává: „Krom toho jsme první soukromou vysokou školou u nás, která získala takto specifické studium.“
Budoucnost bude stále více ve znamení digitalizace a elektronizace dokumentů všeho druhu
a odborníků znalých správy a péče o dokumenty
není dostatek. Zaznívá to ze strany firem, ale i institucí. Vše se postupně digitalizuje, propojuje nejen
v rámci země, ale napříč Evropskou unií a o odborníky je dlouhodobě velký zájem. Obor tedy odráží
požadavky trhu, absolventi by měli najít práci jak
ve státní správě a samosprávě, tak i v komerční
sféře. Konkrétně může jít o pracovní pozice v galeriích, produkčních agenturách, muzeích, knihovnách, archivech, městských kulturních střediscích,
odborech kultury, v rozhlase, televizi či internetové
bázi, dále v reklamních a PR agenturách, při organizaci filmových a hudebních festivalů… Díky blízkosti Rakouska a památkám na seznamu UNESCO
je tu i možnost uplatnění v oblasti cestovního ruchu
a realizace kulturně-poznávacích projektů v regionu
střední Evropy.
Adaptační pobyt na Březové ve dnech 5.–7. 5. 2014
Díky realizovanému projektu s názvem Individuální a speciální péče v Základní a Mateřské škole Domamil se mohli žáci naší školy opět zúčastnit třídenního
adaptačního pobytu. Na základě dobrých zkušeností a skvělých referencí zvolili
letos učitelé rekreační středisko Březová, které je známé nejenom krásným prostředím, ale především unikátním adrenalin parkem.
Z množství nabízených programů jsme
vybrali STANDARD, což je akční outdoorový
program plný atrakcí a týmových her. Během tří dnů si žáci vyzkoušeli moderní adrenalinovou hru paintball, lukostřelbu a střelbu
ze vzduchovky. Seznámili se základními
technikami pádlování a řízením raftu, zdolávali horolezeckou stěnu a ti nejodvážnější
absolvovali vysoká lana s pěti překážkami.
Největší zábavou pro děti byl tzv. Týmpark
– místo, kde se z jednotlivců stává větší jednotlivec a to tím, že všichni (větší či menší
skupinky) spojí své síly, zatnou zuby a pře-
konají překážky v několika metrech nad
zemí. Do programu byly také zahrnuty hry
na rozvoj týmu a důvěry. Po celou dobu pobytu o žáky pečoval tým zkušených a proškolených instruktorů.
Prožili jsme zde krásné jarní dny plné
nezapomenutelných zážitků i zkušeností
a doufáme, že Březovou za nějaký čas opět
navštívíme.
Mgr. Nikola Smetanová, učitelka
Vysoká škola v Třebíči
nabízí nový studijní obor
Bakalářský obor Kulturněhistorická studia se tak
z hlediska uplatnitelnosti stává nástupcem původních
oborů Veřejnosprávní studia a Management a marketing. „V první části studia studenti získají velmi kvalitní
přehled o minulosti a současnosti společnosti a kultury střední Evropy s přesahy do architektury, památkové péče, etnografie, migrační politiky apod. Ve druhé
polovině studia si studenti volí vlastní specializaci
v jednom ze dvou modulů. První modul – Kulturní
management – vychází vstříc kreativním a komunikativním studentům se zájmem o vše, co souvisí
s organizováním kulturních a společenských akcí,
osvojí si projektový management, možnosti získávání
finančních zdrojů na své aktivity a osvojí si kompetence v oblasti marketingu, PR a komunikace s médii.
Druhý modul – Péče a nakládání s dokumenty – je
určen těm, kteří mají blízko k veřejné správě, směřuje
do oblasti spisové služby a elektronického zpracování dokumentů. Studium je velmi prakticky orientováno, aby absolventy připravilo na reálný trh práce, a je
zabezpečeno renomovanými profesory a zkušenými
odborníky z praxe,“ upřesňuje rektor.
Významnou událostí spojenou se vstupem do druhého desetiletí existence školy je stěhování do nových
prostor. Začátkem roku 2015 získá ZMVŠ zázemí v revitalizovaném areálu baťovského továrního komplexu
v Třebíči Borovině. Získá tak nejen „na míru šité“, ale
i důstojné prostory v historickém objektu.
A proč si vybrat právě studium na ZMVŠ? Odpovídá rektor Marek Matějek: „Nabízíme individuální přístup ke studentům, udělená akreditace je
potvrzením toho, že jsme pro obor zajistili dostatek
kvalitních odborníků. Dále nabízíme možnost získat
prospěchová, sociální a ubytovací stipendia. Pro
realizaci praxí jsme získali renomovaná pracoviště,
studentům nabízíme i možnost studia či stáže v zahraničí.“
Koncem minulého roku vyhlásila Česká obec sokolská soutěž pro mládež, která měla dát dohromady žákovská družstva hochů a dívek ve věku 10–15 let se
svými cvičiteli. Ti měli od ledna pátrat v okolí bydliště nebo sokolovny po významných sokolských osobnostech, které jsou spjaty se Sokolem nebo s národnostními myšlenkami.
PO STOPÁCH významných osobností Sokola
a České republiky
Měli najít jejich „stopy“ – busty, pomníky či
pomníčky, pamětní desky apod. To, co nalezli,
měli zdokumentovat – namalovat, vyfotografovat. Potom měli vyhledat dostupné informace
o jednotlivých osobnostech, příp.
o historii pomníčku nebo desky, vytvořit krátký text o osobnosti, vše uspořádat a odeslat
na ústředí ČOS v Praze.
V TJ Sokol Moravské Budějovice se akce podařila – vzniklo družstvo 13 dívek a nutno
podotknout, že jejich nadšení
předčilo očekávání. Pod vedením
Šárky Stehlíkové a Yvony Švaříčkové se děvčata scházela 1x – 2x
za měsíc v zasedací místnosti
naší sokolovny, kam přinášela
materiály k jednotlivým osobnostem.
V jarních měsících jsme pracovaly v terénu, kde velkou práci
odvedla Nikol Kašpárková, která místa spojená
se sokolskými osobnostmi fotografovala. A kdo
další tvořil družstvo?
Veronika Žáková, Kristýna a Barbora Bartošo-
POCTA KARLU KRYLOVI
V polovině měsíce dubna se v našem městě konaly dva večery věnované významnému
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Ve čtvrtek 24. 4. proběl v MKS Beseda
koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy.
Koncert zahájila v 19:00 hodin kapela Pozdní sběr, která mimo jiné doprovázela při prosincovém koncertu i skupinu Kamelot. Tentokrát však přijeli posíleni o skvělý ženský
hlas zpěvačky Petry Jonášové.
Atmosféra koncertu byla i přes menší počet návštěvníků skvělá a každý, kdo si našel
čas a přišel si poslechnout jedinečnou hudbu od skvělých muzikantů Roberta Křesťana, Luboše Maliny, Tomáše Lišky a dalších,
určitě nelitoval.
Druhá tráva hrála střídavě skladby z nového alba Pojďme se napít a starší známé
skladby jako Řada snů nebo Telegraph
Road a zazněla i nádherná píseň, kterou
nazpíval Robert Křesťan spolu s Pavlem
Bobkem na album Dylanovky – Ještě není
tma.
Skoro tříhodinový koncert měl velký
úspěch a všichni návštěvníci odcházeli
s krásným kulturním zážitkem.
text: redakce
Robert Křesťan a Druhá tráva; foto: Pavel Čírtek
12
červen 2014
vy, Adéla Spoustová, Gabriela a Valérie Hanákovy, Karolína a Viktorie Krejčí, Alena Kovářová,
Eva Horáková, Monika Simandlová a Vendula
Inderková. Ne všechny se zúčastnily všech setkání, ale všechna děvčata jsou
členkami Sokola a pravidelně cvičí a trénují jeden nebo více sportů /zejména gymnastiku, aerobik
nebo tanec/.
Díky této soutěži dívky zjistily, že dávná minulost Sokola se
jich přímo týká. Nacházely stopy
po významných lidech minulého i předminulého století přímo
ve svém okolí. Shromáždily materiály i o sokolech, kteří byli osobnostmi, ale nemají bustu, pomník,
pamětní desku, ulici…A tak vznikl
nápad v práci pokračovat, i když
už mimo soutěž.
V každém případě napíšeme
o našem pátrání více v prázdninovém čísle Zpravodaje – seznámíme vás s místy, která jsou spojena s nejvýznamnějšími osobnostmi Sokola v našem městě. Zaslouží si to.
Yvona Švaříčková
československému písničkáři a básníkovi
Karlu Krylovi. Středeční večer patřil recitálu
o životě a díle již zmíněného básníka, novináře a život milujícího člověka. Již od osmnácti hodin v malém sále Besedy Budivoj
přednášel a hrál jeho bratr Jan Kryl. O dva
dny později, v pátek 18. 4. 2014, se konalo
vystoupení brněnského hudebního seskupení Cimballica, které si pro tuto akci připravilo
několik písní z repertoáru Karla Kryla. Mimo
tyto písně zazněly také známé songy z filmů,
mezi které patřil například proslulý Titanic,
Poslední mohykán či Piráti z Karibiku.
Hudební seskupení Cimballica bylo založeno Filipem Prechtlem v roce 2010, kdy
oslovil pětici muzikantů z Brna. Hlavním záměrem bylo spojit populární a filmovou hudbu
a takto pro posluchače vytvořit nový hudební
zážitek, který nadchne a pobaví. Cimballica
přináší neobvyklé hudební kombinace a tradiční pojetí vážné hudby, folkloru a filmové
hudby. Klasické uspořádání cimbálové muziky je dále rozšířeno o druhý kontrabas a violoncello. V současné době má hudební uskupení 6 členů, mezi které patří již zmíněný Filip
Prechtl, Alena Řeháková, Jaroslav Vlasák,
Alena Tokarová, Barbora Jagošová a Marek
Osička. Alena Tokarová, která v současné
době studuje poslední ročník magisterského
studia na Janáčkově akademii, měla možnost
vystupovat s americkým rockovým zpěvákem Joe Lynn Turnerem. V roce 2012 se tato
skupina zúčastnila i soutěže Česko Slovensko má talent, ve které sklidila úspěch. Oba
večery věnované Karlu Krylovi byly povedené a diváci je ocenili uznalým potleskem.
Pavlína Ondráková
červen 2014
13
ze společnosti
ze společnosti
Zahájení sezony 2014
Vernisáží výstavy s názvem Přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka byla
zahájena sezona v roce 2014 v Muzeu Vysočiny Třebíč, pobočce Muzea řemesel
v Moravských Budějovicích.
Tato událost se
konala v zámku,
v Galerii Wallisů
ve středu 30. dubna 2014 od šestnácti hodin.
Slavnostní setkání zahájili žáci
místní
Základní
umělecké
školy
Choralem I. od Johana S. Bacha
Václav Kovář
v interpretaci žespři zahájení výstavy
ťového
kvintetu.
Poté se ujal slova Václav Kovář, vedoucí
místní pobočky Muzea řemesel. V úvodu
přivítal všechny přítomné, zvláště pak hosty,
mezi nimiž byl ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek, místostarosta města
Moravské Budějovice Jan Kocáb, delegace
z Muzea Otokara Březiny z Jaroměřic n. Rok
a další. Představil také žáky ZUŠ a jejich
pedagogy. Zpočátku Václav Kovář ve svém
vystoupení zhodnotil činnost pobočky za minulý rok, kde mimo vlastní činnost také proběhla inventarizace sbírek. Dále stěhování
některých exponátů z místního depozitáře
do Třebíče, spolupodíleli se na pochovávání
basy v Jaroměřicích n. Rok i v Moravských
Budějovicích a proběhla řada dalších aktivit. Ve dnech 22.–24. května 2013 byli také
hostiteli 18. veletrhu muzeí ČR. Dále se dotkl
i konzervátorské činnosti v muzeu.
„V průběhu let jsme zavedli pěknou tradici
zahajovat sezonu vždy vernisáží výstavy. Dnes vám
ve spolupráci s Muzeem
Otokara Březiny z Jaroměřic n. Rok. představujeme
putovní výstavu s názvem
Přátelství Otokara Březiny
a Františka Bílka. Kurátorkou výstavy je paní Zora
Ergensová. S kolegyněmi
a kolegy ze společnosti
Otokara Březiny vybrali texty a materiály, které zpracoval a do tisku připravil Michal Zábrš. Výstava již byla
instalována na Krajském
úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě, v Městské knihovně
v Třebíči, v Katolickém gymnáziu v Třebíči,
v Gymnáziu ve Znojmě a letos máme možnost zhlédnout tuto výstavu i v Moravských
Budějovicích,“ uvedl mimo jiné Václav Kovář a pokračoval: „Velice zajímavá výstava
dokumentuje přátelství umělců ovlivněných
mysticismem s symbolikou. Představuje vývoj a gradaci vzájemného souznění génia
a ducha Otokara Březiny a Františka Bílka.“ Po závěrečném vystoupení žáků ZUŠ
se všichni odebrali do výstavních prostor
k vlastní prohlídce výstavy. Na návštěvníky
také tradičně čekalo občerstvení.
Text i foto:Vlastimil Smetana
Muzejní spolek z Moravských Budějovic
v rámci rozšiřování odborných znalostí svých
členů, uspořádal ve čtvrtek 15. května 2014
v odpoledních hodinách výjezdní zasedání
spolu s rodinnými příslušníky do Znojma.
Zde navštívili Jihomoravské muzeum –
minoritský klášter, kde v současné době
probíhá zajímavá výstava s názvem Císařská silnice z Vídně do Prahy. Moravskobudějovických návštěvníků se ujal moravský
historik zabývající se regionálními dějinami
jihozápadní Moravy, doktor Jiří Kacetl, který s nevšední péčí přiblížil návštěvníkům
výstavu, na které se mohli virtuálně přenést
o padesát, sto až dvě stě let zpět a projet se
po staré silnici z metropole na Dunaji přes
velká královská města, poddanská měs-
14
červen 2014
tečka i zapadlé vísky, až do metropole nad
Vltavou, Prahy. Výstava je o to zajímavější,
že se přímo dotýká Moravských Budějovic
a jejich okolí. K vidění zde také je dosud
nepublikovaná mapa cest na Moravě z roku
1713, pohled na šaldorfské mosty a Louku,
řada krásných fotografií, map a plánů, různé
návrhy silnice mezi Budějovicemi a Želetavou i tři trasy směrem k Jihlavě. Dvojjazyčná
výstava přibližuje dobové okolnosti výstavby
této silnice, vývoj provozu a dopravního zatížení a využívá bohatého historického obrazového a kartografického materiálu. Jedná
se o společný projekt muzeí v Hollabrunnu
a ve Znojmě.
Text i foto: Vlastimil Smetana,
jednatel Muzejního spolku
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, Město Moravské Budějovice a Základní škola TGM Moravské Budějovice připravily při příležitosti oslav Dne země již osmý ročník EKOTRHU, který se konal v pátek 16. května
2014 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu místních zámeckých koníren a zámeckého nádvoří.
Slavnostní setkání zahájili žáci místní ZŠ
TGM, přivítali všechny přítomné, zejména
však místostarostu města Jana Kocába, kte-
Vystoupení místostarosty města Jana Kocába
rý posléze vystoupil se zdravicí. Poděkoval
zejména všem, kteří se na akci aktivně podíleli. I ředitel ZŠ TGM Miloš Březina ve svém
vystoupení přivítal všechny přítomné i představitele MěÚ Jana Kocába, pedagogy, rodiče, děti a další návštěvníky a vystavovatele.
V letošním roce počasí mimořádně nepřálo,
a tak se úvod i další vystoupení dětí konalo v zámeckých konírnách. Co si mohli návštěvníci nakoupit, či prohlédnout? Byly to
výrobky z kozí farmy, přírodní čaje, ručně
vyráběné svíčky, 250 druhů koření, kované
šperky, dřevěné výrobky, přírodní kosmetiku, včelí produkty, potraviny v bio kvalitě, výpěstky zahradnictví nebo i výrobky Ústavu
sociální péče Nové Syrovice a další. Po celý
den přítomní mohli sledovat bohatý kulturní
program kroužku Tereza, hudebního sou-
ŠKOLA ARCHEOLOGIE
Pohled na část účastníků vernisáže výstavy.
Soutěž
Muzejní spolek navštívil Znojmo
EKOTRH v Moravských Budějovicích
V minulém čísle
jste měli za úkol
dešifrovat známá
česká přísloví.
Podařilo se?
• Kdo odolává
pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem. KOMU SE NELENÍ, TOMU SE
ZELENÍ.
• Striktní dodržování zásad občanského
soužití vede k maximální délce pěšího
transferu jednotlivce, který se tak chová. S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ.
• Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou
potřebou již saturovanou je blokován.
SYTÝ HLADOVÉMU NEVĚŘÍ.
• Jedna horní končetina provádí očistu
druhé horní končetiny. RUKA RUKU
MYJE.
• Kontakt malých množství sloučeniny
kyslíku a vodíku se zemským povrchem
probíhající v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž děj
probíhající v intervalech kratších. NEMUSÍ PRŠET, STAČÍ, KDYŽ KAPE.
Dnešní úkol je snadný. V příspěvku
o škole archeologie je zmínka o předmětu
NÁKONČÍ. Víte, kde se s tímto předmětem můžete setkat?
A připomínám, že stále probíhá soutěž
pro děti a rodiny. Pro poslední úkol se zastavte v naší knihovně.
Ivana Kvasničková, Městská knihovna
Je pátek 9. května 2014 osm hodin ráno.
Zahajujeme důležitou součást dnešní školy archeologie – zasypáváme dva hroby
s kostrami – pracovně jsme si je pojmenovali
Franta a Tonda. Hrob musí mít určité parametry a v něm má být k nalezení vše, co měl
Tonda nebo Franta za svého života rád, co
také odpovídalo tehdejším zvyklostem.
Dva hroby, každý z jiného období historie. Děti se usadily v křesílkách a poslouchaly výklad paní Čermákové z jihlavského
muzea. Některé archeologické pomůcky
a metody jsou velmi jednoduché – tužka,
papír, metr, měřítko, lopatka, dobá nálada,
oblečení do nepohody a chuť se něco dozvědět. Následuje krátký výklad o době kamenné, bronzové, příchodu Keltů, Germánů
a Slovanů a 2 ukázky z filmů – Volání rodu
a V erbu lvice. Zajímavá byla část, ve které
paní Čermáková vysvětlila měřítko, v němž
se zakreslují situační nálezy i obrázky přímo
v terénu na papír.
Počasí je dobré, tedy hurá ven ke hrobům.
Dvě skupiny měly svého mluvčího a vedoucího – koordinátora prací. Skupina A vykopala z hrobu lučištníka Frantu i s předměty
– poháry, hrot šípu, nátepníček, kamennou
sekyrku. Děti měly za úkol vše zdokumentovat a vedoucí skupiny jako jejich mluvčí musel nahlásit výsledky druhé skupině /tzv. ve-
řejnosti/.Tonda pro skupinu B byl bojovníkem
na koni, u sebe měl křížek, nákončí, malované nádoby, ostruhy, meč a hrot kopí. Tipovali
jsme si na křesťana podle křížku. Opět děti
připojily přesnou dokumentaci s výsledky
měření předmětů. Vše bylo zakresleno, zapsán datum a čas vykopávky a popisu.
To, že se mládež musí učit nejen penzum
informací a vědomostí, ale zejména pracovat, dokončovat věci, vytrvalosti a rovněž
umění vyhodnotit, je přínosem všech her či
akcí pro děti. K těmto akcím přiřadíme i tento pořad z projektu S Palliardim do historie.
Přimlouvám se za větší podíl praktických
cvičení, akcí, kde si lze všechno natvrdo
vyzkoušet a něco vyrobit, a také za zprostředkování těchto praktik žákům a studentům na ostatních školách. I šikovné ruce živí
člověka a v kombinaci s intelektuální prací
(např. v laboratoři nebo u PC) je efekt výroby
vždy vyšší, což mohou potvrdit i zaměstnaní
rodiče.
Při pracovním zápalu v týmu se žáci lépe
poznají, zjistí, na koho se mohou spolehnout
a na koho ne. To vše nás naučila paní Čermáková z Muzea Vysočiny v Jihlavě při archeologickém praktiku v Městské knihovně
v Moravských Budějovicích.
RNDr. Helena Čuková
Žáci ZŠ Havlíčkova z Moravských Budějovic při „vykopávkách“ a paní Silvie Čermáková animátorka
a lektorka Muzea Vysočiny v Jihlavě.
Široká nabídka mléka, kozího kefíru bio, jogurtového mléka a další
boru Rossetta, aerobic kroužku, recitační
pásmo a další. Zajímavá byla i výstava Národního parku Podyjí, výstava projektů škol
i soutěž dětí v aranžování květin.
Text i foto: Vlastimil Smetana (-jš-)
Pěší pouť dívek a žen
Osmého května jsme se pátým rokem vydaly na pěší pouť do Kostelního Vydří.
Na pouti je nejkrásnější, kudy vede a kam
vede. Pouť je putování přírodou a musí končit v kostele. Kromě toho má hlavně cíl. Pouť
tak symbolizuje sám život, cestu od narození ke smrti a cestu zpět. Pouť není jen náboženský folklor, ale naopak vyjádření něčeho
velmi tajemného a symbolického v člověku.
Vždyť sám zakladatel křesťanství o sobě
řekl: „Já jsem cesta, pravda a život“.
Osmý květen je svátek Panny Marie prostřednice všech milostí. Vyšly jsme vyprošovat milost za společné úmysly – Otce Františka, za úctu k životu, za matky, za nová
duchovní povolání. Ale i pro sebe samé.
Každá z nás máme mnoho osobních a rodinných proseb, zároveň však i díků.
Ve Vydří jsme se dozvěděly poutních pět
P: „Pouze pěších poutníků pořád přibývá.“
(Jan Peňáz). I nás letos přibylo. 43 účastnic
z Moravských Budějovic a okolí, 24 poutnic z Vranova nad Dyjí. Nejmladší čtyřletá
účastnice šla několik kilometrů. Nejstarší,
osmdesátiletá poutnice, která je nám obrovským příkladem a motivací, šla pouť z Budkova do Kostelního Vydří.
Příchod na poutní místo je vždycky radostnou událostí. Nejde jen o poznání zajímavého místa, upevnění zdraví, shození
přebytečného kila. Poutnice, ve srovnání
s turistkou, je obdarována dobrodiními a milostmi. Obtíže a překážky, které brání k dosažení cíle, přijímáme pokorně a s pokáním.
Poutí jsem získala mnohem více, díky Bohu,
Panně Marii. Vracela jsem se posílena
ve víře a dokonalejší v lásce.
Srdečně tedy zveme na pěší pouť dívek
a žen 8. května v roce 2015!
AŽ
červen 2014
15
ze společnosti
školství
ze společnosti
LÉTO 2014 – DO JEMNICE OPĚT VLAKEM!
Podle titulku by se mohlo zdát, že po téměř čtyřech letech
se konečně podařilo Jemnici dosáhnout dohody s Krajem Vysočina a pravidelné osobní vlaky se na trať od léta vrátí. Vlaky
sice na Barchan a o letních sobotách a nedělích do Jemnice snad skutečně vyjedou, bohužel však s Krajem Vysočina,
coby objednavatelem a koordinátorem veřejné dopravy, budou mít po neúspěchu dosavadních jednání málo společného. Rozjedou se díky entusiasmu místních jednotlivců a díky
uvědomělosti představitelů dotčených měst a obcí, kteří se
právě v těchto dnech spolu se Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě snaží zabezpečit finance na aspoň
víkendový letní provoz. Právě o víkendech veřejná doprava
na Jemnicku citelně chybí!
Než se podíváme na to, kdy, které a čí vlaky budou letos do Jemnice jezdit, zastavme se krátce u událostí, které se kolem tratě
do Jemnice za poslední rok staly.
Ještě na jaře se zdálo, že dlouhodobá snaha města Jemnice
o návrat osobních vlaků na trať se podaří. Po tři roky sleduje Jemnice tento cíl opřený o kdysi vyřčený slib z kraje, že bude-li trať
patřit obcím či městu, kraj dopravu na trati objedná. Spolu s Jemnickými jsme věnovali velké úsilí tomu, aby se do vládního nařízení,
které určuje co s takovými tratěmi, dostala možnost bezúplatného
převodu tratí na obce. Trať do Jemnice se tak loni v létě dostala
mezi prvních 5 tratí určených k převodu či prodeji. Jaké však bylo
překvapení, když na víceméně formální dotaz Správy železniční
dopravní cesty, zda o trať Kraj Vysočina nemá zájem a může být
tedy převedena na město, krajský úřad odpověděl, že teď zájem
nemá, ale do budoucna ještě neví, protože není dosud zpracovaná
koncepce veřejné dopravy na Vysočině. Čímž proces převodu tratě
v podstatě zablokoval.
Dobře tedy, řekli si Jemničtí – když tedy kraj ještě neví a my víme,
pojďme se dohodnout. Nový návrh z Jihlavy zazněl: „Vlaky kraj objedná výměnou za odpovídající počet autobusů, aby nedocházelo
k souběhům, a zároveň s tím musí souhlasit starostové okolních
obcí.“ Počátkem tohoto roku se tedy dohodli starostové dotčených
16
červen 2014
obcí na optimálním modelu kombinace železniční a autobusové dopravy mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi a zdálo se, že nic
nebrání v podstatě technické dohodě s krajem o zavedení čtyř párů
vlaků. Bohužel tento koncept byl na následném jednání představiteli
Kraje Vysočina odmítnut s poukazem na dostatečné zajištění dopravní obslužnosti autobusy. Navíc byl při tomto jednání zpochybněn princip převodu tratí na obce, ačkoli vládní usnesení v tomto
směru je stále platné. Podrobněji se průběhu těchto jednání věnuje
starosta Jemnice v dubnovém vydání Jemnických listů (pro zájemce
dostupné na informačním webu města Jemnice) – a je to smutné
čtení. Jak se ukazuje, lidé přešli z vlaků rovnou na auta a autobusy
jezdí nevyužité. Rozbily se tradiční přestupní vazby a výsledkem je
třeba i to, že už i v Moravských Budějovicích přes den není kde zaparkovat.
V postoji Kraje Vysočina je bohužel příliš jasně čitelná neochota zachování tratě jakkoli podpořit. V jiných krajích jsou vstřícnější
a s tratěmi ve vlastnictví obcí a za podpory provozu z kraje je počítáno. Je na ně pohlíženo jako na rozvojový prvek regionu, který má
přispět mimo jiné i k nastartování cestovního ruchu – např. Doupovská dráha, Kozí dráha v Karlovarském a Ústeckém kraji. Poslední
takto „postiženou“ tratí je trať do Jakartovic u Opavy, na které byl
zastaven pravidelný provoz letos na jaře a v těchto dnech už je dojednán víkendový provoz u soukromého dopravce mimo jiné i s podporou Moravskoslezského kraje. Jihomoravský kraj takto podporuje
trať do Lednice.
Můžeme jen konstatovat lítost nad neochotou Kraje Vysočina
obdobným způsobem podpořit zachování tratě do Jemnice, která
je navíc kulturní památkou a jejíž zrušení je právně i fakticky těžko
proveditelné. Přesto však nám – občanům regionu – zbývá několik
možností jak překlenout tento nepříznivý stav a postarat se sami
o zachování tratě. Důležitá je klíčová skutečnost – trať není zrušená,
je funkční a udržovaná a jezdí po ní celkem pravidelně nákladní vlaky. Co tedy můžeme pro naši trať udělat:
1. Objednat si vlak – v loňském roce jsme objednali celkem 13
osobních vlaků od dvou různých dopravců. Nejatraktivnější byl parní
vlak k sousedům (Drosendorf–Jemnice), oblíbeným vlakem jsou již
tradiční Mikulášské jízdy či Vlakem na Barchan. Za každou takovou
atrakci je třeba zaplatit dopravci v desítkách tisíc korun, kde největší položku tvoří návoz soupravy ze vzdálených dep. Proto jsme se
rozhodli:
2. Postavit si svůj vlak – na moravskobudějovickém nádraží dokončujeme soupravu výletního vlaku rekonstruovanou ze starých
vozů – „hytláků“ – zakoupených za podpory města (díky, moravskobudějovičtí zastupitelé!). V těchto dnech získává „techničák“ naše
lokomotiva, zatím deponovaná na vlečce Agrovýkupu, a pokud se
podaří, odjede v červnu vlastní silou zkušební jízdu do Jemnice, kde
máme pronajaté depo. O tom, jak usilovně pracujeme na obou vozech, se můžete přesvědčit na vlastní oči na nádraží, nebo na webu
spolku www-svd-jzm.cz. Téměř všechny práce provádíme brigádnicky, nízkonákladově, ukrajujeme ze svého volného času i rodinných
rozpočtů a jsme vděčni za jakoukoli pomoc materiální či finanční.
Už teď víme, že začátek léta asi nestihneme, ale určitě v průběhu
prázdnin bychom chtěli na trať vyjet. Proto jsme se dohodli, že letní
dopravu do Jemnice zajistí letos místo nás ještě klasický motoráček
řady 810 soukromého dopravce – a proto:
3. Svézt se vlakem do Jemnice – nejbližší vlaky pojedou do Jemnice na Barchan v sobotu 14. června a to v 9:00, ve 12:40 a v 18:10.
Bude to krásná, dnes již historická souprava motorového rychlíku
a ranním spojem s ní budou moci přijet cestující až z Třebíče. Posledním nočním spojem ve 23:30 z Jemnice pak samozřejmě i nazpět. O prázdninách pak bude jezdit zmíněný motoráček o sobotách
a nedělích vždy v 10, ve 14 a v 18 hodin do Jemnice. Ale už dnes
můžete:
4. Podepsat petici za obnovení osobní dopravy na trati do Jemnice – v moravskobudějovickém infocentru je minimálně do začátku
prázdnin k podpisu petice jemnických občanů. Bylo by pěkné nenechat své spoluobčany ve štychu, dokud nás spojuje tak pěkná
trať. Lze podepsat i elektronickou verzi petice na webu „petice24.cz“
Jemnická trať má ještě jeden důvod, proč je dobré, aby byla zachována budoucím generacím. Je dobrou příležitostí, jak můžeme
udělat něco pro svůj domov – nejen pro svoji zahrádku, nejen pro
svoji obec, ale doslova pro svůj region. A to není málo.
Martin Kouřil, předseda SVD–JZM
Den otevřených dveří
Stalo se již tradicí, že každoročně na začátku měsíce
května probíhá ve všech hasičských zbrojnicích okrsku č.
24 Moravské Budějovice Den otevřených dveří.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy tento den připadl na neděli 4. května. Tuto neděli si mohli zájemci v jednotlivých obcích
okrsku, ale i ve městě Moravské Budějovice prohlédnout prostory
hasičské zbrojnice, vybavení sboru, techniku, kroniky, fotografie,
O hudbě a naději v Domě sv. Antonína
Láska k hudbě pučí v každém věku! V květnovém období nanovo
rozkvetla v Domě sv. Antonína Moravské Budějovice s dalším vystoupením kytarového uskupení pod vedením Drahomíry Urbánkové dne 2. května od 14:00 v místním stacionáři.
Hudbymilovní obyvatelé i přátelé Domu si s radostí vyposlechli
řadu skladeb a přitom přemítali o tom, jak takové hudební těleso
spatří světlo světa.
Je pozoruhodné a především chvályhodné, že u zrodu
této kytarové skupiny stála
paní Urbánková, která své
umění trpělivě předala a předává dál svým žákům. Mezi
těmi se nachází nejen děti
a dospívající, ale také hráči
s vášní pro kytarové struny, která se v nich rozhořela
poté, kdy odrostli dětským
střevíčkům. A tak se zde setkáváme s lidmi přicházejícími
z různých pracovních oborů:
kromě gymnaziální profesorky nebo vedoucí sociálního
odboru, kupříkladu, úspěšně
zvládá akordy také řada dalších dospělých, jež jsou takto
prospěšní společnosti. Vždyť
svou osobní účastí při hře
představují skutečný vzor pro
mladší generaci a ukazují cestu, jak smysluplně využít volný čas.
Jako vždy se zde v neposlední řadě potvrzuje dávné zjištění, že
hudba se nad věkovými skupinami klene jako pomyslný most, díky
němuž mají jednotlivé generace k sobě blíž a snáze po něm překonávají proud řeky odlišných životních postojů.
Za obyvatele, Milosrdné sestry boromejky, zaměstnance a přátele
Domu sv. Antonína vyslovuje velký dík
Pavel Pokorný
diplomy, historické dokumenty a zároveň i materiály ze současného života
sboru.
Připravenost na tuto
akci zajímala zejména
odbornou porotu, která
ve složení – předseda Karel Štěpánek, členové Jiří
Krejčí ml. a Václav Částek
v dopoledních hodinách Členové realizačního týmu v Moravských
Budějovicích při pracovní poradě před zanavštívila jednotlivé sbory
hájením akce.
a po zhodnocení stanovila
vítězné pořadí. V letošním roce vyhodnotila jako
vítěze Sbor dobrovolných
hasičů ve Vícenicích,
na druhém místě SDH
Lukov a třetí místo získal SDH ve Zvěrkovicích.
Představitelé těchto tří
sborů převzali Diplom při
příležitosti okrskové soutěže v Moravských Budějovicích.
Za nejlepší výstavku
Účastníci Dne otevřených dveří v obci Vícehistorických
materiálů nice spolu s odbornou porotou.
i materiálů zachycujících
i současný život sboru byl
vyhodnocen Sbor dobrovolných hasičů Moravské
Budějovice. Na dalších
místech se umístil SDH
Lukov, SDH Vícenice
a SDH Vranín. Komise
také zajímalo důstojné
prostředí hasičských kluboven. Zde vyhodnotila
komise SDH Vranín, SDH
Vícenice a SDH Jackov.
Členové odborné poroty. zleva – Jiří Krejčí
„Také jsme hodnotili ak- ml., Karel Štěpánek a Václav Částek
tivity hasičů při příležitosti
pálení čarodějnic, stavění
mají, ale také neušel naší pozornosti stav cvičiště SDH. Zde jsme
vyhodnotili SDH Vranín, SDH Moravské Budějovice a SDH Vesce,“
konstatoval předseda odborné hodnotitelské poroty Karel Štěpánek.
Text: Vlastimil Smetana a Karel Štěpánek
Foto: Vlastimil Smetana a Jiří Krejčí ml.
inzerce
Zahradní slavnost v domě sv. Antonína
v sobotu 7. června 2014
Zahradní slavnost DSVA se koná již poosmé. V minulých ročnících na této akci účinkovaly:
Šardický soubor, Bojané, Bajdyš, Rozmarýn, Lukovský pěvecký
sbor, Škrpálek, Magnis. Návštěvníci tak měli možnost se seznámit
s kulturním dědictvím jednotlivých oblastí, ve kterých tyto soubory
působí.
V roce 2014 se Zahradní slavnost uskuteční 7. června od 13.00
hodin v areálu Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích.
Na Zahradní slavnosti vystoupí dechový orchestr Amatéři z Dobšic,
Lukovský pěvecký sbor, taneční skupina Dance& aerobic TJ Sokol
M.B. Dechový orchestr hraje lidové písničky českých, moravských
a slováckých autorů nejenom tímto žánrem, ale i swingovou a klasickou hudbou.
V doprovodném programu se zájemci mohou svést na koni i bryčkou, vyzkoušet lanové aktivity, nafukovací hrad, zasoutěžit si, podívat se na zručnost uměleckých kovářů a zúčastnit se rozmanitých
workshopů. Nedílnou součástí bývá i občerstvení od lokálních výrobců: koláče, uzeniny, sýry a víno ze znojemského regionu.
Na setkání se s Vámi těší obyvatelé a zaměstnanci DSVA!
Za DSVA – Petra Tomášová
červen 2014
17
ze společnosti
ze společnosti
Ohnivé zprávičky – duben
Vydařená Valpuržina noc v hasičském
areálu na letišti
Jak mnozí vědí, jedná se o velmi starý
pohanský zvyk a satanský svátek. Noc z 30.
dubna na 1. května byla vždy považovaná
za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na svůj sněm, a na ochranu
proti zlým silám a kouzlům zapalovali ohně.
Ale protože čarodějnice jsou velmi oblíbené pohádkové postavičky, rozhodli jsme
se už před pár lety, že tento den věnujeme
dětem, a proto pro ně pořádáme odpoledne
plné kouzelných her a soutěží.
Tentokrát nad námi svatá Valpurga,
ochránkyně před čarami a kouzly, opravdu
Ohnivé zprávičky – květen
Soutěžní
V květnu se probouzí nejen příroda, ale i hasiči z pomyslného zimního spánku. Píšu schválně
pomyslného, neb kdo alespoň trošku sleduje
hasičské dění v našem městečku, ví, že hasiči
nezaháleli ani v zimě. Ale s jarem přichází sezona různých soutěží a i my jich pořádáme každý
rok několik.
V sobotu 3. 5. 2014 se konala v našem areálu
první a byla to Okresní liga Mladých hasičů. Sjelo se k nám 19 družstev v kategorii mladší a 16
v kategorii starší.
Naše mladší družstvo startovalo jako první,
ale díky malému zaváhání na rozdělovači se
dlouho čekalo na vodu, a proto se naše „prťata“
umístila až na 16. místě. Zvítězily Kněžice, druhá
byla Stařeč a třetí malí borci z Čechočovic.
V kategorii starších se nám bohužel nevedlo
18
červen 2014
bděla a dopřála nám krásné počasí, takže si
děti mohly užít skutečně báječné odpoledne.
A že se jich sešlo!! Letos jsme měli největší
účast za všechny tři roky, po které tento čarodějnický den pro děti pořádáme.
Pomyslný startovní výstřel padl v 16:00
hodin a do 18:30, kdy ředitelka čarodějnické školy v cílové rovince rozdala poslední
čarodějnická vysvědčení, prošlo kouzelnou
tratí plnou čarodějnických učeben s různými
úkoly 220 dětí od předškoláků až po statné školáky. A podle úsměvů a rozzářených
tvářiček a v neposlední řadě i pochvalných
slov od dětí i jejich rodičů můžeme mít dobrý pocit z toho, že naše námaha s přípravou
a vynaložený čas nebyly zbytečné. Rodičům
dětí děkujeme za dobrovolné příspěvky, které budou opět příští rok použity na vytvoření nových úkolů pro děti. Velké poděkování
za spolupráci patří Mgr. Darině Nedvědické,
která je hlavní hybnou silou při vymýšlení
soutěžních disciplín, aby byly každý rok jiné
a originální. Dále děkujeme ředitelce příspěvkové organizace ZIKOS Ing. Miroslavě
Bendové, skautům, všem našim příbuzným
a přátelům, kteří nám, hasičům, při organizaci takového úžasného odpoledne věnovaného dětem nezištně pomáhali. Bez jejich pomoci by uspořádání akce v takovém měřítku
bylo více než složité.
o moc lépe, i zde byly malé potíže
a konečné 15. místo. Nejlepší byly
Výčapy, druzí opět borci ze Starče
a s třetím místem nás potěšili naši
kamarádi z Častohostic.
V neděli 4. 5. 2014 dopoledne si
mohli všichni občané prohlídnout
naši hasičárnu, kde se konal Den
otevřených dveří a odpoledne jsme
již pokračovali v klání na letišti, tentokrát dospělých. Jako každý rok
i letos jsme uspořádali soutěž O pohár starosty města. Bohužel i zde
se nás smůla držela a naši hoši útok
nedokončili. Vítězství si vystříkali
chlapi z Trnavy, druhé bylo družstvo
z Radotic a bronzové skončily Mladoňovice.
Pan starosta Vlastimil Bařinka mohl potřást
pravicí vítězkám z Myslibořic, z druhého místa
se radovaly dívky z Petrovic a třetí místo zcela jistě potěšilo i děvčata z Jaroměřic nad Rokytnou. Tuto neděli se k nám sjelo 25 družstev
mužů a 9 družstev žen.
V neděli 11. května jsme pořádali za účasti
celkem 18 družstev okrskové kolo soutěže v požárním sporu.
Po nástupu zahájili muži zápolení nejdříve
štafetami 4x100 metrů, mimochodem pro diváky
velmi líbivá disciplína, která zahrnuje překonání
domečku, vysoké bariéry, zapojení hadic v běhu
přes kladinu a jejich následné napojení na rozdělovač a běh s minimaxem. Ihned po mužích
si štafety odbyly i ženy, které však místo domečku musí proskočit překážkou s oknem velikosti
0,6x0,6 m. a místo vysoké bariéry nízkou překážku. Hadice i minimax musí zvládnout stejně
jako jejich mužské protějšky.
Po štafetách přišly na řadu útoky s vodou.
Nejprve si je odběhla čtyři družstva mužů v kategorii nad 35 let. Zde se nejlépe vedlo starším
pánům z Vranína, druzí skončili hasiči z Vesce
a třetí chlapi z Lažínek, čtvrté místo připadlo
družstvu z Vícenic.
Po nich nastoupili muži v kategorii bez omezení věku a zde excelovali borci z Dolních La-
IV. ročník kosení trávy
Po ukončení disciplín byla zapálená malá
hranice pro děti a mezitím již dorazili profesionální a dobrovolní hasiči se dvěma hasičskými auty, které si děti mohly prohlédnout,
prolézt, osahat a vyzkoušet vybavení. Až
do zapálení velké hranice byla auta v obležení.
Velkou hranici zapálil v 19:30 starosta
sboru František Svoboda, kterému asistovala naše hodná čarodějnice Anelína.
Celý večer a noc nám nádherným způsobem zpříjemnila skupina Tuláci, která udělala velikou radost nejen milovníkům country.
Báječně jsme si zazpívali i zatančili a věřím,
že nikdo z asi tisícovky návštěvníků, kteří
ten den, večer či noc navštívili náš areál, neodcházel zklamaný.
Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka
Letošní, již IV. ročník, odborného kosení trávy se uskutečnil v sobotu 10. května
2014 pod záštitou Organizačního výboru.
Na Školce v Moravských Budějovicích již
od samotného rána byly prostory určené
k posečení zality sluneční září a výbornou
náladou měli všichni zúčastnění recesisté.
Zahájení uvedl fanfárou a krátkým úvodním slovem Jaromír Louda st., ředitel akce.
Organizační vedoucí, Václav Kovář, poté
na odborném semináři vysvětlil přítomným
sekáčům prospěšnost kosení trávy tradič-
Zahájení kosení trávy – zleva Václav Kovář a Jaromír
Louda
ním způsobem. Zvláště
vyzvedl nepopíratelný vliv
na rozvoj svalů a svalových
úponů v celém organizmu
člověka. Nemalý vliv má
houpavý pohyb, při kosení,
také na pohlavní orgány sekáčů o čemž svědčí početné potomstvo mnohých ze
zúčastněných. Významná
je rovněž ochrana životního prostředí. Kosení trávy
klasickým způso- Zhodnocení celé akce
bem neobtěžuje okolí nadměrným kosení trávy.
hlukem sekaček a významně šetří
V letošním roce se kosení trávy zúčastnilo
pohonné hmoty v současné době osmnáct sekáčů a bylo potěšující, že zde ani
krize.
tuto sobotu nechyběl sedmaosmdesátiletý
Po pozdravu, Kvalitnímu pokosu Alois Sedláček, který také „mladíkům“ předzdar, se sekáči přesunuli na louku vedl své umění v ovládání kosy při sečení
a po instruktáži odborného instruk- trávy.
tora Štefana Pojezného postupně
Po závěrečných fanfárách a zhodnocepřebírali kosu i svůj tálek trávy k po- ní celé akce ředitelem kosení Jaromírem
kosení.
Loudou převzali účastníci Čestný diplom.
V závěru byli někteří sekáči Po slavnostním ceremoniálu bylo nutné si
uznáni za odborníky na slovo vzaté, svlažit hrdlo obsíkačnou, tedy kvalitní sliněkteří jen jako vzatí, s tím, že se vovicí. Nechybělo plzeňské pivo, klobásy
Alois Sedláček, nejstarší
po celý rok budou pečlivě připravo- a hlavně dobrá nálada z vydařené akce.
účastník kosení trávy
vat na další, již V. ročník odborného
Text i foto: Vlastimil Smetana
Okénko k sousedům
Foto Fr. Hruška
žan, druhou příčku vybojovaly Častohostice, třetí tentokrát Vícenice. Družstev v této kategorii se
utkalo 7 a naši hoši skončili díky malým technickým problémům s rozdělovačem až na 5. místě.
Po mužích se předvedly v útocích s vodou
ženy. V této disciplíně tentokrát kralovaly dívky
z Častohostic, druhé místo si vystříkala děvčata
z Lažínek a bronzovou příčku získala Vesce.
Bohužel už při útocích žen se spustil mírný,
byť vytrvalý jarní deštík a mladí hasiči museli
proto běžet své útoky v dešti, což bylo sice nepříjemné, ale hasiči se vody nebojí a děti ukázaly, že jsou bojovníci, a všechny šly do útoku
s plným nasazením. Proto si dítka z Vícenic
a Častohostic plně zaslouží naše uznání a odměnu. FOTO:0234 – Foto Fr. Hruška
A jelikož naši muži opravdu soutěží rádi, ještě
tutéž neděli absolvovali jednu soutěž v Myslibořicích, která je zahrnutá do Třebíčské ligy, a zde
obsadili 6. místo, ale z 35 družstev, tak si myslím, že tentokrát mohli být spokojení.
Děkujeme tímto všem našim příznivcům, kteří
přišli podpořit sportovce i přes ne zrovna ideální
počasí, a doufáme, že se potkáme i na dalších
akcích. Všechny aktuální akce jsou vždy uvedeny na našich webových stránkách www.sdhmb.
cz, případně vyvěšeny plakátky na vratech hasičárny.
Za SDH Vlasta Růžičková, kronikářka
5. června 1884, tedy před 130 lety, se v rodině učitele na německé škole v Moravských
Budějovicích narodil Ralph Benatzky. Žil zde
do svých sedmi let, pak pobýval převážně
ve Vídni, Berlíně, Hollywoodu a nakonec
v Curychu, kde 16. října 1957 zemřel.
Napsal víc než tisíc písní a šansonů, byl
autorem desítek hudebních komedií, revue
a operet a složil hudbu ke dvěma stovkám
filmů. Největší slávu mu přinesla opereta
U bílého koníčka, od roku 1930 velmi často uváděná nejen v Rakousku a Německu,
ale i u nás, dvakrát zfilmovaná, naposledy
v hlavní roli s Petrem Alexandrem, studentem gymnázia ve Znojmě.
V sobotu 13. listopadu 1999 byla v Moravských Budějovicích na rodném domě slavného hudebního skladatele na Kosmákově
ulici odhalena za účasti rakouské delegace
pamětní dvojjazyčná deska. Je smutnou
skutečností, že ji tam nyní nenaleznete, protože majitel ji tam po opravě domu odmítl
umístit. A protože ani město v této záležitosti
nic neudělalo, odpočívá deska na radnici
Hrob Ralpha Benatzkyho ve St. Wolfgangu
a Rakušané, jakož i jiní hosté
ph bylo jméno umělecké) studoze zahraničí se ptají, proč není
val germanistiku, filozofii (stal
jméno slavného budějovického
se doktorem) a hudbu mimo Vírodáka zviditelněno a využito
deň i v Praze, kde byl též žákem
k rozvoji cestovního ruchu. Jak
Antonína Dvořáka. Rád navštějinak se chovají ke Karlu Havlíčvoval i dnes již neexistující obec
kovi Borovskému v italském BriUhlíkov u Českého Krumlova,
xenu! I českého průvodce zde
kam jezdil za svým bratrem,
dostanete a perfektní značení
profesorem a později okresním
vás zavede až k domu, kde byškolním inspektorem Emilem.
dlel. Poblíž je napsáno: HavlíčTen se rovněž narodil v Moravských Budějovicích v roce 1887.
kův dům. Bez chyby, i s kroužky
Chtěl bych zdůraznit, že Ralph
nad u.
Na počest RB vydali v RaPodobně je tomu i v rakous- kousku i poštovní známku
Benatzky jako prokazatelně významný česko-rakouský hudebkém Sankt Wolfgangu, které si
zvolil Benatzky za místo svého
ní skladatel by si zasloužil coby
posledního odpočinku. Na břehu krásného budějovický rodák více pozornosti. Nejedná
jezera, na které je jedinečný pohled ze zu- se jenom o pamětní desku na rodném domě,
bačky vedoucí na 1700 m vysoký Schafberg ale i o jeho připomenutí v muzeu či občasný
(Ovčí horu), naleznete jeho bustu. A samo- koncert z jeho díla, případně i pojmenování
zřejmostí jsou každoroční hudební slavnosti nějaké nové ulice jeho jménem.
Pavel Kryštof Novák
věnované tomuto knížeti operet.Romantické
městečko si Benatzky obzvlášť zamiloval.
Ono má také hlavní podíl na úspěchu jeho
Zámek Artstetten, místo posledního odslavné operety. Inspirací počinku arcivévody Františka Ferdinanda
k napsání díla nebyl totiž a Sophie von Hohenberg, zve 28. června
Ralphu Benatzkému zá- 2014 na vzpomínkovou slavnost ke 100. výjezdní hostinec U bílého ročí atentátu v Sarajevu. Celodenní program
koníčka v rodných Mo- začíná v 10.00.
ravských Budějovicích,
Více informací na:
ale již tehdy proslulý howww.schloss-artstetten.at.
tel stejného jména v St.
Wolfgangu. I na jeho zdi
najdeme jeho pamětní Krasobruslení v Moravských Budějovicích
desku.
Máme trenérku a od příští sezony můžeme
Je málo známou sku- začít krasobruslení v našem městě.
tečností, že Benatzkého Pro všechny zájemce a jejich rodiče:
matka, rozená Vítková, Informativní schůzka: čtvrtek 12. 6. 2014 v
byla českého původu.Po- 17.00 hodin v domě dětí a mládeže budík
cházela z rodiny správce moravské budějovice.
vinic z Liběchova u Lito- Více informací: Dana Berková, tel. 568 420
měřic. Mladý Rudolf (Ral- 238, 731 452 183.
červen 2014
19
ze společnosti
ze společnosti
Z činnosti skautského oddílu
Vzpomínky
Velikonoční hrkání
Letos se uskutečnil třetí ročník hrkání.
Tradičně jsme hrkačkami ohlašovali poledne
na Velký pátek a Bílou sobotu. Před dvanáctou jsme se sešli před kostelem, ze kterého
vyběhl Jidáš. Ten, kdo ho chytil, měl tu čest
vést Jidáše na provaze po celou dobu. Trasa vedla po Vískách, nejstarší části Moravských Budějovic. Cestou jsme zastavovali
a vedoucí Jidáše předříkával báseň: „My Jidáše honíme a poledne zvoníme. Ty nevěrný
Jidáši, cos to učinil, že jsi Mistra vyzradil.“ V pátek se nás
setkalo pár, v sobotu jsme již
vytvořili početný a velmi hlasitý průvod. Věřím, že se hrkání všem zúčastněným líbilo.
Autor: Lenka Musilová
Ukliď si své město
Pravidelnou akcí ke Dni Země pořádanou
skautským střediskem v Moravských Budějovicích je jarní úklid části města. Letos jsme
se sešli v neděli 4. května a sbírali všemožné
odpadky kolem toku řeky Rokytky a cestou
od hlavní silnice kolem hřbitova až k letišti.
Začínali jsme v 9h u klubovny. Rozdělili jsme
se na tři skupiny a každá se vydala na svůj
úsek. Naplnili jsme 14 pytlů odpadků. Převažovaly plastové obaly a PET lahve, našli
jsme i několik sklenic a plechovek. Nejhorší
znečištění bylo pod mostem u tenisových
kurtů, kde ve vodě skončil i plášť z jízdního kola. Před polednem jsme měli hotovo
a po společné fotce jsme se s pocitem dobře
odvedené práce rozešli domů na oběd.
Vzpomínka na konec 2. světové války
Květen si každý pamatuje jako měsíc,
kdy v kalendáři najdeme dva státní svátky, a s tím souvisí i dva dny volna v práci
i ve školách. Důležité je si uvědomit, proč
onen státní svátek v kalendáři figuruje, s jakou událostí je spojen.
8. květen si
připomínáme
jako výročí konce
2. světové války
v Evropě (konec
války jako celku
přišel až v září
s kapitulací Japonska).
Není
jednoduché pro
současnou generaci pochopit,
co válečné události
přinášely
obyčejným
lidem. Přesto stojí
za každoroční připomenutí a v tento den by
mělo zaznít varování pro všechny generace
budoucí. Rozpoutat válku bylo jednoduché
díky lhostejnosti k cizím osudům, sledování
vlastních zájmů a zaslepené důvěře k falešným slibům. Trvalo spoustu let válku ukončit
a několik desítek let se s válečnými následky
vyrovnat. Proto je nutné být v předcházení
takových konfliktů jednotní a někdy je i nutné upozadit zájmy vlastní zájmům společnosti.
Na hřbitově u památníku padlým v boji
proti nepřátelům národa jsme se sešli k symbolickému setkání a položení vzpomínkového věnce. Světlušky si připravily i krepové
kytice v národních barvách. Všem zúčastněním patří dík za tichou vzpomínku.
Autor: Jiří Outulný
Slavily se devadesátiny
V sobotu 17. května 2014 se uskutečnila
v restauraci Morávia v Moravských Budějovicích milá oslava. František Vlaha z Moravských Budějovic zde slavil své devadesáté
narozeniny. Mimo rodiny, příbuzných a známých přišli popřát jubilantovi i místostarosta
města Jan Kocáb a pracovnice matriky Marie Janoušková.
„Náš oslavenec pan František Vlaha se
narodil 19. 5. 1924 jako prvorozený syn, posléze vyučil se zámečníkem. Po získání řidičských zkoušek na nákladní automobil byl
zaměstnán jako řidič u Stavebního podniku
v Moravských Budějovicích. Zde pracoval
dlouhá léta. František Vlaha je příkladem
pracovitého člověka,“ uvedl mimo jiné místostarosta Kocáb. Dále se zmínil o současných zálibách oslavence, mezi něž patří
práce na zahradě, luštění křížovek i poslech
dechové hudby. Vzpomněl i radost oslavence z jedenácti vnoučat a deseti pravnoučat.
V závěru popřál Františku Vlahovi jménem
svým i občanů města pevné zdraví, štěstí a lásku svých blížních. Poté předal kytici
květů, dárek a závěrečně následovaly podpisy do Pamětní knihy města a přípitek.
Text i foto Vlastimil Smetana
Řádková inzerce
Příjmu pizzaře na červenec
a srpen – Vranovská přehrada.
Dobré platové podmínky.
Tel. 777 242 030
Vítání jara v RC Korálky
Je tu jaro a všichni si dopřáváme krásné sluneční paprsky, které nás vybízejí
k pobytu venku. My v Korálkách jsme
jaro přivítali společně s rodinami 19. května Jarním putováním na Kosové. Aby si
děti užily dostatek zábavy, putovali jsme
za pokladem, který v lese schoval lesní
skřítek Dubáček. Cesta začala od parkoviště, kam k radosti dětí některé účastníky
dovezl autobus a ostatní přijeli auty. Hned
u kiosku, místní hospůdky, čekal na děti
první dopis od lesního skřítka s mapkou
určenou k lepší orientaci. Dopisy dětem
četly mladé pomocnice z moravskobudějovického skautského oddílu.
Poté co jsme se přivítali a přečetli první
dopis, vyrazili jsme na tři kilometry dlouhou cestu, během níž na děti čekalo ještě
dalších 6 dopisů s otázkami týkajícími se
lesní přírody, zvířátek, ochrany životního
20
červen 2014
inzerce
prostředí. Děti se dozvěděly také něco málo
o planetě Zemi, jejíž svátek, který připadá na 22. Dubna, jsme pochodem oslavili.
Také jsme si připomněli, jak můžeme životní prostředí chránit my doma. Po cestě děti
získávaly čísla, která jim pomohla v cíli otevřít zámek k truhle s pokladem. Všech 30
dětí plných energie trasu ušlo bez jakýchkoli
problémů a mělo zážitek z dobrodružství.
Největší radost nastala po otevření truhly, která byla plná dobrůtek. Objevily se tam
pro děti třeba i omalovánky. Poté už došlo
na očekávané opékání špekáčků, mlsání
nanuků a pobíhání u rybníka. Děti si mohly
vyzkoušet chůzi na dětských chůdách, složit
puzzle se světadíly nebo si namalovat obrázek.
Ani jsme se nenadáli a bylo půl šesté, kdy
odjížděl autobus a začaly padat první dešťové kapky, které nás doprovázely na cestě
domů. Věřím, že se akce líbila a zpříjemnila všem čekání na velikonoční pomlázku.
Velké poděkování patří především bance, která nás už dlouhá léta finančně podporuje, a strojírenské společnosti, která
má v Moravských Budějovicích dlouhou
historii a finančně akci také podpořila.
Také chci poděkovat dobrovolnicím Aleně,
Evě, Vlaďce a Lucce od skautů za to, že
nám s akcí vypomohly.
Kromě pravidelného programu, Zdravého vaření a Kreativní dílny se poslední
květnovou sobotu zúčastní družstvo dětí
za RC Korálky soutěží Obec našim dětem. Děti v našem družstvu jsou malé,
ale šikovné a už samotná chuť soutěžit
a rozdat si to se staršími protivníky je pro
nás úspěch. Jak se naši malí umístili a co
všechno na akci zažili, se dozvíte v příštím
čísle.
Za RC Korálky Olga Straňáková
Finanční konzultace
Mgr. Drahomíra Brzobohatá
JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ
řešíme s vámi:
• Rentu na spokojené stáří
• Peníze na vzdělání vašich dětí
• Zajištění vaše a členů rodiny
• Splnění snů a přání
Přijďte
se přesvědčit!
Volejte 777 960 669
Tolik jsi miloval život
a s námi chtěl si být,
ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Dne 26. 6. 2014
uplynou dva smutné
roky, co nás navždy
opustil náš milovaný
syn, bratr a vnuk
Petr Svoboda.
Slovy nejde vyjádřit , jak moc nám chybíš.
S láskou a úctou vzpomínáme.
Rodiče a sestra.
Dne 20. 6. 2014
uplyne 25 let,
co nás navždy
opustil milovaný
manžel a tatínek, pan
Stanislav Bláha
z Moravských
Budějovic.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
Děkujeme všem, kdo jste ho znali,
za tichou vzpomínku.
Dne 26. 6. 2014 to bude 40 roků
co v 81 letech zemřela naše matka
Kosmáková Božena
z Lesonické Sokolovny.
Tentýž den před 34 lety zemřel i náš
bratránek
Leopold Kosmák kapelník z Lesonic
a dne 14. 9. to bude 20 roků, co nás po těžké nemoci opustila manželka a matka
Marie rozená Pitourová z Babic.
Vzpomeneme i života a 64. výročí úmrtí
našeho otce
Františka Kosmáka jednoho ze zakladatelů TĚLESNÉ JEDNOTY SOKOL
v Lesonicích, jenž do své smrti žil v Sokolovně, která se mu stala domovem, a v ní
pak řídil veškerou tělesnou i kulturní činnost
nejen s místní mládeží, ale dospělými osobami. Na všechno to dění za svého mládí
v Lesonicích vzpomínají:
Kosmák Miroslav s dcerou Danou z Moravských Budějovic č. 1200 a sestra Božena
Kopcová z Domamile č. 126.
Pamětníci vzpomeňte si s námi na naše
i vaše mládí!
Čas utíká – vzpomínky zůstávají!
Chtěl jsi žít a s námi
být, nemoc však
rozhodla Tvůj život
ukončit.
Dne 8. června
uplynou 2. smutné
roky, kdy nás navždy
opustil pan
Ladislav Pátek
z Meziříčka.
S láskou v srdci vzpomínají
Manželka a synové s rodinami.
Utichlo dobré srdce,
klesly pracovité ruce,
zhasly usměvavé oči
naší drahé maminky
a nám zůstala bolest
a vzpomínka.
Dne 19. června 2014
je to 8 roků, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka,
babička a prababička paní
Marie Blahoudková z Lažínek
– Mor. Budějovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery
Vlasta a Marie a snachy s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
22. června 2014 uplyne smutný rok ode dne,
kdy nás opustila naše drahá maminka
a babička paní
Marie Plačková
z Moravských Budějovic.
V srpnu tohoto roku tomu bude také 15 let
od úmrtí tatínka a dědečka pana
Karla Plačka.
S láskou a úctou stále vzpomínají Mařenka,
Sylvinka a Martin.
Opustili nás:
František Šindler
Rudolf Kovárník
Božena Svobodová
Blažena Buryšková
Božena Navrátilová
Marie Rojíková
Miroslava Svobodová
Marie Doležalová
Karel Suchna
Pavel Pelant
červen 2014
1930
1939
1938
1931
1923
1927
1927
1922
1924
1966
Velký Újezd
Častohostice
Mor.Budějovice
Loděnice
Domamil
Meziříčko
Lukov
Mor.Budějovice
Loukovice
Lukov
21
z historie
z historie
VZNIK první světové války a její průběh v letech 1914–1918
Přehled událostí v průběhu I. světové války a dalších letech v obcích Moravskobudějovického mikroregionu:
Přehled událostí v průběhu I. světová války v Želetavě
Je všeobecně známo, že záminkou ke konfliktu byl sarajevský
atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda
d´Este 28. 6. 1914. Pro náš region je zajímavé, že pouhé 3 dny
před atentátem přivítav následníka trůnu při příjezdu do Dalmácie
poslední místodržitel pro Dalmácii hrabě Marius Attems-Heiligenkreuz, manžel Anny rozené Kammel Edle Hardegger – krásonické
hraběnky a majitelky želetavského panství. Hrabě Marius Attems
doprovázel arcivévodu Františka Ferdinanda na inspekční cestě
v přístavním městě Metkovići. Co následovalo, všichni víme. Přichází atentát a válka, která přinesla nesmírné utrpení miliónům
lidí a změnila svět.
Jak prožívali želetavští občané strasti války, popisuje dopodrobna
ve školní kronice první ředitel želetavské měšťanské školy a spisovatel Stanislav Cyliak:
1914
Dne 28. července, měsíc po vraždě sarajevské vypovězena VÁLKA. Zároveň vyhlášena částečná mobilizace. Dne 31. 7. nařízena
všeobecná mobilizace do 38 let. V Želetavě oznámena bubnováním
a zvoněním na radniční zvonek o ½ 5. hod. ráno dne 1. srpna. Již
2. srpna, v neděli, opouštělo za pláče žen a všeobecného smutku
42 vojínů městečko. Sklíčenost zavládla v Želetavě. Žebřinové vozy,
zapůjčené poslancem Staňkem, stály u mostu u kovárny. Sešlo se
mnoho lidí, kteří se přišli s odjíždějícími rozloučit.
Brzy nedostává se v městečku drobných peněz. Prý někteří obchodníci drobné peníze uschovali, což je pravděpodobné, neb již
prvého dne obchodník S… vymlouval se, že nemá drobných a odmítal papír.
Dne 16. srpna odjíždí mnozí z dříve povolaných z Jihlavy na bojiště, němečtí vojáci plni nadšení a ověnčení kvítím, čeští zaraženi
a jen s lipovou snítkou za čepicí. Také na našeho lékaře došlo. Dne
21. 8. povolán do Znojma. Nejbližší pomoc lékařskou budeme tedy
mít v Lesonicích
Dne 21. 8. bubnováno, že se povolává druhá výzva do zbraně.
Nařizuje se dále, že v zájmu každého povolaného domobrance jest,
aby si přinesl s sebou jídelní příbor a šálek, dobré boty, teplý oděv
a přikrývku.
Těm, kdož pozbyli živitele ve službu vojenskou nastoupivším, je
vyplácena vždy na ½ měsíce předem vyživovací podpora, která činí
80 h až 3 K denně.
Konečně dne 21. 10. stanoveny ceny potravin, dle kterých musí se
obchodníci říditi. Je svrchovaný čas, neboť vyděračství obchodníků
bude tím snad, aspoň na čas, učiněna přítrž.
Dne 30. 10. zapsáno v Želetavě 30 lidí, kteří mají býti použiti
ke kopání zákopů. Poslanec Staněk jel do Vídně, aby upozornil, že
takový úbytek dělnictva byl by pro Želetavu nesnesitelný.
V letech 1915 a 1916 sdílí i občané Želetavy útrapy
I. světové války
1917
V ½ ledna Skuhrův mlýn úředně zapečetěn. Prý se tam mlelo bez
lístků. Mlynář Skuhra, ač velice krátkozraký, musel na vojnu. Mlynáři jsou četníky často kontrolováni a shledána-li nesprávnost, přísně
trestáni.
Po poledni 22. 5. sneseny z věže farního kostela a kaple sv. Kateřiny na hřbitově 2 zvony. Tyto byly na věži rozbity a pak dolů sházeny. Hmoty má býti užito k výrobě děl. Ve čtvrtek 30. 8. sneseny až
na jediný (umíráček) ostatní zvony.
Velká svízel jest s nedostatkem nití, které přicházely k nám z Anglie, Holandska, Francie a Ameriky. Špulka, která před válkou stála
36 h, stojí dnes 18–20 korun! Krejčí ušijí jen když dostanou látku
i niti.
Ve dnech 4.–7. 10. byly nařízeny sbírky peněžních darů „Obětní
dny“. V polovici městečka sbírala měšťanská škola, v druhé polovici
obecná. Celkem se vybralo v Želetavě 50 K.
Dne 26. 11. počato s rekvisicemi zásob obilí, bramborů, řepy aj.
polních plodin. V komisi mimo odhadce a jednoho odborného učitele
byli i 2 vojáci. Rekvírování trvalo do Vánoc.
22
červen 2014
1918
V měsíci březnu a dubnu vrací se mnoho našich zajatců z Ukrajiny. Jsou ale opět zařazováni do „maršek“, ač prý jim v Rusku bylo
řečeno, že uzavřen jest již všeobecný mír. Mnozí proto zvěděvši pravý stav věci, přešli opět hranice, uskočivše zase do Ruska.
28. říjen 1918 v Želetavě
Večer následujícího dne konala se schůze občanů želetavských
na radnici. Učitel zdejší měšťanské školy, Josef Kopeček, řečnil
o významu tohoto historického dne. Prapory vlály, zpívaly se národní písně. Válečný „obelisk“ Františka Josefa byl stržen z podstavce
a podnikl nedobrovolnou koupel v kašně na náměstí. Později byl
převezen na školní dvůr, rozštípán a spálen v prochladlých školních
třídách. Tabule státních úřadů s orly rakouskými byly strhány.
Dne 20. 12. 1918 vysázeny na náměstí v rozích kašny čzyři lípy
jakožto památka příjezdu prvního prezidenta Masaryka naší Československé republiky do Prahy. Bylo přítomno žactvo školy obecné
i měšťanské.
1919
V budově měšťanské školy se začalo vyučovat až 2. 1. 1919. Tělocvična zůstala uprchlíkům až do 14. 2. 1919, kdy opustili všichni
Želetavu.
Dne 1. 5. 1919 zasazena „lípa svobody“ na náměstí, na místě,
kde v době války světové postaven byl dřevěný obelisk. Zasazena na památku „Svobody“ nově zrozeného čs. státu. Slavnosti té
zúčastnilo se velké množství obecenstva všech politických stran,
jakož i žactvo školy obecné i měšťanské s učitelstvem. Řečníkem při
sázení lípy byl učitel Norbert Urbánek, t.č. správce školy měšťanské.
Pak zapěna česká národní hymna „Kde domov můj“ a provolána sláva čs. státu.
Památník padlých v I. světové válce v Želetavě
V roce 1923 byl u mostu přes říčku Želetavku u příležitosti 5.
výročí vzniku Československé republiky slavnostně odhalen pomník
želetavským obětem I. světové války. Pomník ze světle šedé žuly
byl zhotoven v kamenosochařských dílnách Františka Foita v Doupí u Telče. Má tvar čtyřbokého obelisku na masivním podstavci.
Na čelní straně obelisku je nahoře nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁL-
V minulosti udržovala zahrádku po celý rok ZO Českého svazu žen, zejména
paní Dvořáková a manželé
Pokorní z Podolí. V současnosti se o úpravu starají zaměstnanci městyse.
V roce 2008 získala obec
dotaci na celkovou rekonstrukci ve výši 542 tisíc Kč.
Z prostředků obce bylo investováno dalších 136 tisíc
Kč. Pomník byl očištěn, nápisy a jména padlých byla nově
pozlacena a kovový plot nahrazen bytelnou kamennou
zídkou se sloupky a řetězy.
Pro zjednodušení údržby byl
vnitřní prostor částečně zakryt žulovými deskami a osázen okrasnými dřevinami.
Dobrá péče o toto pietní místo svědčí o vztahu a úctě nás všech
k historii a obětem předků, kteří položili svůj život ve válečných letech.
Jiří Hejduk * 24. 4. 1874 + 15. 9. 1915
Bohumil Janoušek * 5. 10. 1892 + 1. 10. 1914
Jan Kacetl * 22. 6. 1890 + 13. 8. 1914
Herman Kammel * 24. 10. 1885 + 31. 12. 1914
Jan Karšulin * 7. 3. 1876 + 13. 9. 1917
Alois Kolba * 3. 5. 1877 + 3. 8. 1917
Richard Lahodný * 7. 2. 1889 + 15. 6. 1915
Stanislav Lička * 24. 4. 1897 + 18. 10. 1918
Bohumil Machek * 9. 2. 1884 + 8. 10. 1915
Jan Malach * 25. 5. 1883 + 7. 10. 1915
František Nechvátal * 25. 3. 1878 + 8. 7. 1915
Karel Netolička * 3. 10. 1897 + 29. 10. 1918
Leopold Novák * 13. 11. 1896 + 15. 7. 1916
František Pecka * 10. 9. 1886 + 17. 6. 1915
Ferdinand Piálek * 5. 12. 1893 + 30. 5. 1918
František Pokorný * 20. 3. 1890 + 3. 5. 1918
Václav Pokorný * 23. 8. 1888 + 16. 11. 1914
Tomáš Růžička * 7. 12. 1896 + 19. 12. 1917
Václav Rybička * 1. 1. 1885 + 6. 2. 1915
Antonín Sourežný * 9. 1. 1879 + 19. 8. 1917
František Stummer * 22. 3. 1891 + 24. 11. 1916
Jan Vejvoda * 24. 11. 1874 + 4. 12. 1916
Václav Vejvoda * 12. 9. 1876 + 17. 10. 1917
Jednou z obětí I. světové války je učitel a legionář Ferdinand Piálek. Podporučík Ferdinand Piálek byl zajet koncem března 1915
na východní frontě. 8. 2. 1917 vstoupil do čs. legií v Rusku a stal se
velitelem 2. praporu 2. střeleckého pluku. V květnu 1918 byl během
vyjednávání s bolševiky u vesnice Chrebetu poblíž Miasmu u Čel-
PAMÁTNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY
SEZNAM OBĚTÍ
Rajmund Barák * 5. 1. 1894 + 16. 3. 1915
František Barták * 26. 4. 1877 + 20. 4. 1916
Antonín Brabec * 5. 5. 1870 + 17. 12. 1917
František Černý * 24. 7. 1886 + 28. 8. 1914
Roman Čtveráček * 1. 8. 1892 + 8. 1. 1915
Vincenc Daniel * 17. 2. 1881 + 28. 12. 1919
František Dvořák * 6. 1. 1882 + 24. 4. 1915
Jan Dvořák * 7. 7. 1899 + 28. 1. 1918
Ladislav Dvořák * 5. 9. 1878 + 14. 6. 1915
inzerce
jabinska úkladně nepřítelem zajat. Následně pravděpodobně 30. 5.
1918 umučen a pohřben neznámo kde.
V roce 10. výročí vzniku ČSR na svátek Mistra Jana Husa, tj. 5.
července 1928 byla místní Jednotou československé obce legionářské a Tělocvičnou jednotou Sokol Želetava tomuto rodáku slavnostně odhalena pamětní deska na jeho rodném domě (dnes dům
p. H. Vlčka na náměstí). Slavnostnímu odhalení desky za bohaté
účasti veřejnosti byli přítomni zástupci Čs. obce legionářské, poslanec Fr. Staněk, starosta městečka Albín Čermák, rodiče a sourozenci F. Piálka.
V roce 1939 byla deska z tohoto domu sňata a uschována u příbuzných. Na původní místo se už nevrátila.
Materiál a fotografie připravila: Olga Nováková
KY 1914–1918. Dole na obelisku jsou plasticky vytesány čtyři kříže
symbolizující světová bojiště. Na třech stranách kvádru pod obeliskem jsou vyryta jména a příjmení padlých s daty narození a úmrtí
(celkem 32 jmen). Pod jmény na čelní straně je nápis:
OSUD VÁM NEDOPŘÁL SPOČINOUTI V DRAHÉ OTČINĚ,
BUĎ VÁM ZA TO ZEMĚ LEHKÁ V DALEKÉ CIZINĚ.
V těsné blízkosti pomníku stávala dříve smuteční vrba, která zde
byla patrně zasazena ve 20. letech brzy po odhalení pomníku. Jelikož narostla do velikých rozměrů, což ztěžovalo její údržbu a bránilo
ve výhledu motoristům na nepřehledné křižovatce, byla cca po 50
letech odstraněna. Počátkem 70. let byl kolem zahrádky vybudován
chodník.
V roce 1960 byl před čelní stranu podstavce umístěn pomníček
obětem II. světové války. Je z tmavé leštěné žuly a vyryto je na něm
šest jmen želetavských občanů. Ve spodní části je nápis: ČEST JEJICH PAMÁTCE
červen 2014
23
zájmy a záliby
Recepty našim čtenářům
Nahlédli jsme do Tradiční venkovské kuchařky a vybrali pro naše
čtenáře několik netradičních receptů na téma SALÁTY:
Jarní salát z pampelišek
4 vejce, 20 pampeliškových listů, 4 zelené
cibulky, 1 cibule, 2 velké lžíce oleje, 1 velká
lžíce octa, 1 velká lžíce cukru, pepř, sůl.
Vejce uvaříme natvrdo (10 minut) a vodu
scedíme. Na uvařená vejce nalijeme studenou vodu - lépe se loupou - a necháme je
vychladnout. Oloupaná vajíčka nakrájíme na
osminky nebo kolečka. Pampeliškové listy i
cibulky očistíme, omyjeme a necháme okapat. Pampeliškové listy nakrájíme na větší
kousky a cibulky na kolečka. Obojí vložíme
do misky nebo ozdobně rozložíme na talíř,
zalijeme zálivkou, zlehka zamícháme, okořeníme a ozdobíme vejci a nakrájenou na
kroužky rozebranou cibulí. Podáváme ihned
s chlebem.
Zálivka: V menší nádobě smícháme olej,
ocet, cukr, sůl (pepř) a vše dobře zamícháme.
Křenový salát
30 dkg kysaného zelí, 10 dkg šunkového
salámu, 1 cibule, l menší červená paprika,
1/2 skleničky krenexu, 1 malá sklenička majonézy, sůl, pepř.
Vymačkané a překrájené zelí dáme do
misky, přidáme nadrobno nakrájený salám,
cibuli a papriku. Osolíme, opepříme, přidáme majonézu a podle chuti krenex. Podáváme vychlazené s pečivem.
Mrkvový salát
3-4 mrkve, 1 cibule, 3-4 kyselé okurky,
250 g kysané smetany nebo smetanového
jogurtu, sůl.
Mrkev oškrábeme a nastrouháme na
jemném struhadle, cibulku a kyselou okurku nakrájíme nadrobno. Zeleninu dáme do
mísy, přidáme kysanou smetanu, posolíme
a dobře promícháme. Vhodné jako příloha k
vařeným bramborám a vinné klobáse, vařenému či smaženému květáku nebo řízku a
smaženému sýru.
Salát z červené řepy
500g červené řepy, šťáva z 1 citronu, 2
Kulturní přehled mikroregionu červen 2014
Obec Jakubov Vás zve na Promítání DVD z prvomájového průvodu, které se
uskuteční v letním kině na nádvoří SPORTclubu v Jakubově v pátek 6. června 2014
ve 20.00 hodin.
POUŤ DOMOV sv. ANEŽKY VELKÝ ÚJEZD
Zahraje Malá jemnická kapela, skupina historického šermu Lucemburk, projížďka
bričkou taženou dvěma koňmi. V neděli 29. 6. 2014 od 10 do 14 hodin v celém areálu
domova.
Prodejní výstava našich výrobků. Všechny srdečně zveme!
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete
vyzvednout v turistickém informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda),
nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
malé lžíce cukru, sůl, špetka pepře, křen,
anýz.
Řepu uvaříme doměkka, oloupeme, nastrouháme na struhadle, nebo nakrájíme,
ochutíme citronovou šťávou, cukrem, solí,
anýzem a pepřem. Přistrouháme čerstvý
křen a necháme vyhladit.
-reds-
SUDOKU
o ceny
Vylosovaný vítěz získá dvě vstupenky na film do letního kina dle vlastního výběru.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat
číslo ve zvýrazněném poli) se svým kontaktem doručte do Turistického informačního centra v Mor. Budějovicích,
Purcnerova 62 (MKS Beseda) a to nejpozději do 12. hodin, 16. 6. 2014. Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní
L. Procházkové z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda.
Pozvánka na vernisáž výstavy
v pátek 6. června 2014 v 18 hodin
Minulost a budoucnost nejkratšího dopravního spojení Vídně a Berlína
............
140
SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY
.................. DER NORDWESTBAHN
Let – Jahre
Muzeum Vysočiny Třebíč - Muzeum řemesel
Moravské Budějovice
Úvodní slovo: Václav Kovář
Průvodní slovo k výstavě: PhDr. Jiří Kacetl
V programu vystoupí žáci ZUŠ Mor. Budějovice
VÝSTAVA
7. 6. - 30. 9. 2014
24
červen 2014
Download

zpravodaj_2014_06_web.pdf