na okraj
Betlém letos v novém!
Je již naší dlouhodobou tradicí (od roku 2007) v období před
začátkem adventního času připravovat se zaměstnanci radnice figurální betlém, který umísťujeme v centrální části města.
Betlém jsme na začátku této tradice vytvořili z dřevěných napůl opracovaných latí. Postavy v lidské velikosti měly dřevěnou kostru vyrobenou z kůlů a na ně se pomocí provazů nabalovalo seno. Tím vznikl základ postav a zvířat, jako jsou volek,
osel a ovečka. Postavy jsme pak oblékali do historických šatů
a závěrečně upravovali. Tyto postavy do dalšího roku nevydrží, seno zplesniví, proto je musíme odstrojit a v dalším roce je
vytváříme znovu. V loňském roce jsme spolupracovali s místním Gymnáziem a Střední odbornou školou Moravské Budějovice na vytvoření těchto figur betléma. Betlém se moc povedl
a mezi postavami zvířat tehdy přibyl slon. Divíte se proč? Na
něm, jak píše historie, přijel jeden ze tří dávných králů.
Letos pro nás na velké kulturní akci Dřevosochání vyrobili základní postavy svaté rodiny – Ježíška, kolébku, postavu
Marie a Josefa v lidské velikosti umělci Jan Baksa a Pavel Balcar z dubového dřeva. V tomto roce bude nově betlém složený
z těchto základních postav. Postavy tří králů a zvířata budeme zhotovovat klasickou formou, jak je výše uvedeno. Možná
bude letos i velbloud. Další zvíře, na kterém přijel pozdravit
Syna božího do Betléma jeden z králů.
Tak doufám, že se nám náš záměr povede. Přijďte se na něj
podívat na začátku adventního času a v období Vánoc. Tato
tradiční scenérie tam bude na Vás čekat.
Ing. Jana Špačková
tajemnice MěÚ
MORAVSKOBUDĚJOVICKO 12/ 2013
Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda
a obcí Moravskobudějovického mikroregionu
Vydavatel: MKS Beseda, příspěvková organizace
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
MK ČR E 11632, IČ 00091758
Náklad: 5100 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice 1. 12. 2013
Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků
Města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu.
Šéfredaktor:
Vlastimil Smetana, tel.: 736 243 647,
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal
Korektura:
Drahomíra Brzobohatá
Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice
Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: 725 038 579,
e-mail: [email protected],
TIC Moravské Budějovice, tel.: 564 409 555
e-mail: [email protected]
www.besedamb.cz
Realizace:
Jaroslav Kaláb, vydavatelství Jarmark, Slavíkovice,
e-mail: [email protected]
Tisk:
INAPA s. r. o., Třebíč
Uzávěrka č. 1/2014 je 12. 12. 2013
Betlém v obci Horky. Foto V. Smetana
Obsah
Z jednání rady Moravských Budějovic
2
Nařízení města Moravské Budějovice č. 5/2013
o placeném stání silničních motorových vozidel
4
Informace pro zájemce o pravidelný mobilní svoz
biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu
5
Výzva
6
Statický a vlhkostní posudek budovy zámku Moravské Budějovice
6
Zabezpečení objektů ZUŠ a MKS Beseda
6
Nově zrekonstruovaná budova LDN
6
Historické centrum města opět slouží veřejnosti
7
Nebezpečí při uzavírání úvěrů
8
Víte, že …
8
Výročí vzniku republiky si připomněli i v Moravských Budějovicích
9
Obce mikroregionu se představily veřejnosti
9
Martínkovský Džbánek v Rakousku
10
Vítání občánků v Nových Syrovicích
10
9. setkání občanů Martínkova
10
Cidlinští hasiči bilancovali
11
Hubertská zábava v Želetavě
11
Oprava sokolovny v Komárovicích
12
Vranín 2013
12
Svatomartinské posezení v Nimpšově
12
Setkání seniorů
12
Den medu v Cidlině se opravdu vydařil
13
Jablečné hody v Lesonicích
13
Pochod po Grázlově stezce
13
V Želetavě se děti nenudí
14
Pletení a tvoření s paní Marií Šabackou v Cidlině
14
Cesty z gymnázia do akademie věd
14
Nová divočina
14
Jak celá naše škola zezelenala
15
Zveme vás za tradicemi českých Vánoc
15
Víkendové pobyty domamilské školy
15
Matematika na 1. stupni v ZŠ Havlíčkova ulice
16
FREE AEROBIC - akce plná pohybu a pohody
16
Císařské posvícení
17
Výstava fotofandů
17
Setkání sběratelů
17
Vánoční koncert Pavla Szabó a křest nového CD
18
Neuvěřitelný bubenický výkon Miloše Meiera v MKS Beseda
18
ANDREJ ŠEBAN BAND TOUR 2013
18
Michal Horáček MEZI NÁMI
19
Kulturní přehled mikroregionu prosinec 2013
19
Beseda naruby 2013
19
Canisterapie
20
Skauti v novém
20
Společenská kronika
20–21
Den boje za svobodua demokracii
22
Okénko k sousedům
22
Čert bez Mikuláše
23
Rozšiřujeme sortiment v turistickém informačním centru
23
Recepty našich čtenářů
24
Sudoku
24
Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků.
Na titulní straně: Betlém v obci Cidlina. Foto Vlastimil Smetana.
prosinec 2013
1
město informuje
město informuje
Z jednání rady Moravských Budějovic
Rada města na své 81. schůzi dne 14. 10. 2013 mj. :
Q
Q
Q
–
–
–
–
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace
na realizaci projektu Psycholog pro řešení problematiky domácího násilí, šikany, užívání návykových látek pro školy
města Moravské Budějovice v celkové
výši 180 907 Kč s podílem Města Moravské Budějovice ve výši 100 000 Kč
s realizací projektu od 1. 1. 2014 do 30.
11. 2014.
schválila vítězem veřejné zakázky
Dodávka 15 počítačových sestav pro
potřeby Městského úřadu Moravské
Budějovice firmu Ing. Jaromír Bastl,
nám. ČSA 51, Moravské Budějovice, IČ:
780447071 v celkové ceně 301 720 Kč
včetně DPH.
vzala na vědomí informace o poskytování služeb těmito exekutorskými úřady:
Exekutorský úřad Plzeň-město
(Mgr. Ing. Jiří Prošek)
Exekutorský úřad Třebíč
(JUDr. Ivana Kozáková)
Exekutorský úřad Jihlava
(Mgr. Radek Karafiát)
Exekutorský úřad Znojmo
(Mgr. Vojtěch Jaroš)
Qschválila
Q
Q
Q
Q
schválila ukončení nájemní smlouvy ze
dne 19. 05. 1997 uzavřené mezi Městem Moravské Budějovice a panem J.
Tržilem, bytem Moravské Budějovice
formou dohody.
projednala žádosti Kraje Vysočina,
schválila zveřejnit záměr darování
pozemků p. č. 286/6, p. č. 286/7, p. č.
286/9, p. č. 288/30, p. č. 288/33, p. č.
288/34 a nově odděleného pozemku p.
č. 288/31 vše v k. ú. Jackov z vlastnictví
Města Moravské Budějovice Kraji Vysočina a doporučila Zastupitelstvu města
Moravské Budějovice schválit darování
těchto pozemků z vlastnictví Města Moravské Budějovice Kraji Vysočina, se
sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava.
projednala přijetí dotace a schvaluje
uzavření smlouvy na akci Modernizace obvodového pláště – Budova A, ZŠ
TGM, nám. Svobody 903, Moravské
Budějovice.
projednala přijetí dotace a schvaluje uzavření smlouvy na akci Optimalizace energetické náročnosti – Léčebna pro dlouhodobě nemocné Moravské Budějovice.
rozpočtové úpravy čís. 6, které se týkají změny výdajů rozpočtu města
Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu
Upravený rozpočet
Příjmy
130,784. 937,00 Kč
0,00 Kč
130,784. 937,00 Kč
Výdaje
187,525. 647,96 Kč
0,00 Kč
187,525. 647,96 Kč
56,740. 710,96 Kč
0,00 Kč
56,740. 710,96 Kč
Financování
jmenovala pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a vyhodnocení
kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení na stavební práce Rekonstrukce
ul. 1. máje, Moravské Budějovice komisi
ve složení:
Člen hodnotící
Náhradník člena
komise
hodnotící komise
1. Jan Kocáb Ing.
Vlastimil Bařinka
2. Josef Macháček Petra Formanová,
DiS.
3. František Bláha
Zbyněk Fučík
4. Ing. Hana
Bc. Jana Tůmová
Přibylová
5. Ing. Jaroslav
PhDr. Zdeněk
Doležal
Janderka
Q schválila výsledek veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce Modernizace veřejného osvětlení Lažínky
– 2. etapa, ve kterém zvítězila nabídka
dodavatele Norbert Mayer, Hostim 172,
671 54 Hostim.
Q schválila uzavření smlouvy se Svazem
měst a obcí ČR, se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4 21, IČ: 63113074
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Q vzala na vědomí informaci o mezinárodním projektu Letokruhy, kterého se
zúčastnila ZŠ T. G. M.
Q
Rada města na své 82. schůzi dne 29. 10. 2013 mj. :
Q
Q
Q
2
schválila podání výpovědi z nájmu bytu
v domě v ulici Chelčického v Moravských Budějovicích, nájemci bytu J. a I.
Petrovým, pro neplacení nájemného
a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
schválila přidělení bytu o velikosti 1+0
v domě č. p. 181 v ulici Chelčického
v Moravských Budějovicích (DPS II.)
a uzavření nájemní smlouvy s H. Hazdovou, bytem v Moravských Budějovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výší nájemného 55
Kč/m2/měsíc z podlahové plochy bytu.
Rada města dále schvaluje náhradníky
k přidělení uvedeného bytu v pořadí:
Tesařová H., Moravské Budějovice, Doležal B., Moravské Budějovice, Galásek
M., Moravské Budějovice, Holzmannová L., Moravské Budějovice.
schválila přidělení bytu o velikosti 1+3
v domě č. p. 1512 na ulici Komenského
v Mor. Budějovicích paní R. Sobotkové,
bytem v Moravských Budějovicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 roku s výší nájemného 55 Kč/
m2/měsíc z podlahové plochy bytu.
Rada města dále schvaluje náhradníky k přidělení uvedeného bytu v tomto
pořadí: Kovářová J., Moravské Budějo-
prosinec 2013
Q
Q
Q
vice, Rajzová D., Kojatice.
schválila přidělení bytu o velikosti 1+2
v domě č. p. 1164 na ulici 1. máje v Moravských Budějovicích nebo bytu o velikosti 1+2 v domě č. p. 334 na ulici Jiráskova v Moravských Budějovicích panu
T. Andrejkovičovi, bytem v Moravských
Budějovicích. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 roku s výší
nájemného 55 Kč/m2/měsíc z podlahové plochy bytu. Rada města dále schvaluje náhradníky k přidělení uvedených
bytů v tomto pořadí: Kubová M., Moravské Budějovice, Kovářová A., Lažínky.
schválila přidělení bytu o velikosti 1+1
v domě č. p. 131 na ulici Palackého
v Moravských Budějovicích a uzavření
nájemní smlouvy s V. Kolářem, Jihlava.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 roku s výší nájemného
55 Kč/m2/měsíc z podlahové plochy
bytu. Rada města dále schvaluje náhradníky k přidělení uvedeného bytu
v tomto pořadí: Kalinová A., Moravské
Budějovice, Rozehnalová V., Moravské
Budějovice, Pejřilová J., Lažínky,Davídek F., Moravské Budějovice, Vlčková
I., Moravské Budějovice
schválila zveřejnění záměru uzavřít Dodatek č. 5 k Nájemní smlouvě č. 2027
Q
Q
ze dne 19. 10. 2001 (dále jen Smlouva),
ve znění dodatků č. 1 až 4, uzavřenou
s Nemocnicí Třebíč, příspěvková organizace, IČ: 00839396 (a to formou úplného znění smlouvy), kterým se mění
čl. I. Smlouvy (Předmět a účel nájmu
– doplnění a upřesnění do předmětu
nájmu části nebytových prostor v garáži bez čp/če na části pozemku p. č
st. 324/2, části pozemku p. č. st. 324/2,
pozemku p. č. st. 324/1 – původně pozemku p. č. st. 324, pozemku p. č. 209/1
a pozemku p. č. 210/2 – vše zapsáno
na LV 10001 pro obec a k. ú. Moravské Budějovice), čl. II. Smlouvy (Práva
a povinnosti smluvních stran – vypuštění části závazků pronajímatele), čl.
III. Smlouvy (Nájemné a jeho úhrada
– úprava nájemného) a čl. V. Smlouvy
(Ostatní a závěrečná ustanovení – změna výpovědních podmínek).
projednala žádost pana J. Tržila
a schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p. č. 600/1 ostatní
plocha jiná plocha o výměře 227 m2
v obci a k. ú. Moravské Budějovice.
neschválila zábor veřejného prostranství části pozemku p. č. 3360/2 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře
1 m2 na ul. Pražská v k. ú. Moravské
Budějovice paní I. Procházkové, Moravské Budějovice, IČO: 87318920 na
Q
Q
Q
Q
dobu neurčitou, za cenu stanovenou
obecně závaznou vyhláškou o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamní tabule
o rozměru 0,7 x 1 m z důvodu nevyrovnaných závazků vůči městu.
doporučila Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit prodej pozemku p. č. 2168/7 orná půda o výměře 66
m2 v k. ú. Moravské Budějovice bez výběrového řízení jednomu zájemci panu
P. Peřinkovi, bytem Třebenice za cenu
100 Kč/m2.
vzala na vědomí výsledky mimořádné
inventarizace organizace Vodovody
a kanalizace, dobrovolný svazek obcí
a schvaluje účetní operace vyplývající z mimořádné inventarizace a účetní
operace na základě závěrečného ujednání z inventarizační zprávy.
doporučila Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit Dodatek č.
1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení
předkupního práva ze dne 16. 09. 2013
uzavřený mezi Městem Moravské Budějovice a K. Malým, bytem Moravské
Budějovice.
rozhodla, že vítězem veřejné zakázky
malého rozsahu – Poskytování odbor-
ných konzultací a metodické pomoci
v oblasti Standardů kvality sociálních
služeb se stal Národní vzdělávací fond,
o. p. s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1
a schválila znění Smlouvy, která bude
s vítěznou organizací uzavřena
Q doporučila Zastupitelstvu města schválit úplatný převod vodovodního řadu,
vybudovaného v rámci stavby Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích, do
vlastnictví Města Moravské Budějovice
za cenu ve výši 300. 000 Kč po splnění
níže uvedených podmínek:
1. Vodovodní řad převede Kraj Vysočina
do majetku Města Moravské Budějovice jako dokončenou a zkolaudovanou
stavbu včetně smluvně uzavřených
Rada města na své 83. schůzi dne 4. 11. 2013 mj. :
· schválila pořadí nabídek veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na dodavatele stavebních prací
Rekonstrukce ul. 1. máje, Moravské Budějovice:
1. Ing. Pavel Pelán, Podloučky 267, 675 55
Hrotovice
2. COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Rada města na své 84. schůzi dne 11. 11. 2013 mj. :
Q
Q
Q
Q
Q
vzala na vědomí informace k návrhu
rozpočtu města na rok 2014 a výpis činnosti Městské policie za 08-10/2013
schválila zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti č. p. 123
(na pozemku p. č. st. 375 zastavěná
plocha a nádvoří) na ulici 1. máje v Moravských Budějovicích
schválila zveřejnit záměr pronájmu
nebytových prostor v nemovitosti č. p.
25 (na pozemku p. č. st. 35 zastavěná
plocha a nádvoří) a v nemovitosti č. p.
26 (na pozemku p. č. st. 37/1 zastavěná
plocha a nádvoří) na nám. Míru v Moravských Budějovicích
schválila zveřejnění záměru uzavřít
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a o dodávkách služeb
do nebytových prostor č. 2025 ze dne
15. 8. 2000 (dále jen Smlouva), ve znění
dodatků č. 1 až 6, uzavřenou s Českou
poštou, s. p., IČ: 47114983, kterým by
došlo ke změně v čl. III Smlouvy (Nájemné a jeho úhrada – vypuštění oprávnění pronajímatele valorizovat výši nájemného o míru inflace).
schválila Nařízení č. 5/2013, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezené komunikaci na území
města Moravské Budějovice.
Q
Q
Q
Q
Q
schválila uzavření smlouvy o dílo přímo
s Mgr. Dohnalovou, bytem Moravské
Budějovice ve výši 180 907 Kč na realizaci projektu Psycholog pro řešení
problematiky domácího násilí, šikany,
užívání návykových látek pro školy
města Moravské Budějovice v období
od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014, a to z důvodu pokračování obdobné činnosti na
základních školách, kde již žáci s Mgr.
Dohnalovou, která v současné době
vykonává školního psychologa, komunikují. Při své práci bude moci využívat
znalosti a zkušenosti z dřívější praxe
na těchto školách a tím lépe vykonávat
výše uvedenou činnost.
souhlasila s uzavřením Dodatku č. 5
ke Smlouvě o nakládání s komunálním
odpadem, sjednané mezi TSMB s. r. o.
a Městem Moravské Budějovice.
souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce 8 ks sběrných nádob na tříděný
odpad se společností EKO-KOM, a. s.,
Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
a s umístěním těchto kontejnerů na
nová stanoviště ve městě – ul. k Cihelně a ul. Šafaříkova.
pro zimní období roku 2013/2014 schválila Plán zimní údržby města Moravské
Budějovice, který je přílohou č. 1 k Na-
schválila rozpočtové úpravy čís. 7, které se týkají změny příjmů a výdajů rozpočtu města
Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu
Upravený rozpočet
Příjmy
130,784. 937,00 Kč
898. 313,95 Kč
131,683. 250,95 Kč
Výdaje
187,525. 647,96 Kč
898. 313,95 Kč
188,423. 961,91 Kč
56,740. 710,96 Kč
0,00 Kč
56,740. 710,96 Kč
Financování
břemen s dotčenými vlastníky pozemků. Dále budou při předání vodovodu
součástí kupní smlouvy veškeré doklady (např. geodetické zaměření, tlakové
zkoušky, revize, měření, protokoly aj.
) požadované budoucím provozovatelem, protože město je povinno vložit
vodovod do hospodaření svazku obcí
Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči.
2. Kraj Vysočina provede opravu silnice
III/15226 v úseku z Moravských Budějovic do Vranína od křižovatky II/152
po křižovatku se silnicí III/15225 (délka
úseku cca 7 km) na základě dohody
a předá ji do vlastnictví Města Moravské Budějovice.
Praha 9
3. STABO MB s. r. o., Jechova 1576, 676
02 Moravské Budějovice
4. EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19
Praha
5. STRABAG a. s. odštěpný závod Brno,
Tovární 3, 620 00 Brno
6. Jiří Vrba, Luční 874/52, 674 01 Třebíč
řízení města Moravské Budějovice č.
2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území
města Moravské Budějovice.
Q vzala na vědomí Rozbor finančního
hospodaření Města Moravské Budějovice od 1. 1. 2013 do 31. 10. 2013.
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací Modernizace zdroje
tepla MŠ Husova č. p. 486, Moravské
Budějovice:
1. Jemnická Stavba, a. s., u Černého mostu 673, 675 31 Jemnice
2. K-TOP, s. r. o., Vrchlického 796/79, 674
01 Třebíč-Borovina
3. MEZLÍK,s. r. o., Manželů Curieových
657, 674 01 Třebíč
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací Rekonstrukce kotelny
zámeckých koníren:
1. Jemnická Stavba, a. s., u Černého mostu 673, 675 31 Jemnice
2. MEZLÍK, s. r. o., Manželů Curieových
657, 674 01 Třebíč
3. K-TOP, s. r. o., Vrchlického 796/79, 674
01 Třebíč-Borovina
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavebních prací Stavební úpravy smuteční síně:
1. INEX Moravské Budějovice, Husova
890, 676 02 Moravské Budějovice
2. STABO MB s. r. o., Jechova 1576, 676
02 Moravské Budějovice
3. Renov spol. s. r. o., Dolní Česká 6, 669
02 Znojmo
Q schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
dokončení na str. 4
prosinec 2013
3
město informuje
město informuje
dokončení ze str. 3
stavebních prací Rekonstrukce dětského bazénu a strojovny
koupaliště:
1. STABO MB s. r. o., Jechova 1576, 676 02 Moravské Budějovice
2. ESTING GROUP s. r. o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
3. INEX Moravské Budějovice, Husova 890, 676 02 Moravské
Budějovice
4. POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s. r. o., Hrotovická 191, 674 01
Třebíč
Q projednala žádost pana M. Kratochvíla a odmítla jeho žádost
a případné další zájemce o pozemky p. č. 390/5 a p. č. 390/6
v k. ú. Lažínky z důvodu nevyřešení technické infrastruktury,
inženýrských sítí (kanalizace, plyn, voda, el. přípojka), veřejného osvětlení a odvodnění kanalizace v dané lokalitě.
Q projednala žádost Ing. Dvořáka, schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p. č. 4258/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře
4 m2 v k. ú. Moravské Budějovice a doporučila Zastupitelstvu
města Moravské Budějovice schválit prodej tohoto pozemku
v k. ú. Moravské Budějovice bez výběrového řízení jednomu
zájemci panu Ing. Dvořákovi, Moravské Budějovice za cenu
200 Kč/m2.
Q
Q
Q
doporučila Zastupitelstvu města Moravské Budějovice schválit
prodej pozemků p. č. st. 1815 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 208 m2, p. č. st. 1816 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
207 m2 a p. č. st. 1817 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
209 m2 podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných
částech bytového domu č. p. 1307, č. p. 1308 a č. p. 1309, a to
předem určenému zájemci – vlastníkům bytových jednotek
v uvedeném bytovém domě č. p. 1307, č. p. 1308 a č. p. 1309
vše v k. ú. Moravské Budějovice za vyhláškovou cenu pozemků
podle znaleckého posudku č. 5050 ve výši 302. 550 Kč.
schválila zveřejnit záměr darování pozemků p. č. 2087/7 orná
půda o výměře 3676 m2 a p. č. st. 3234 zastavěná plocha občanská vybavenost bez čp/če o výměře 310 m2 vše v obci a k.
ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina a doporučila Zastupitelstvu
města Moravské Budějovice schválit darování těchto pozemků z vlastnictví Města Moravské Budějovice Kraji Vysočina, se
sídlem Žižkova 57, Jihlava.
schválila žádost města Jemnice o užití znaku města Moravské
Budějovice na porcelánové hrníčky při propagaci železniční
tratě Moravské Budějovice–Jemnice.
Zdroj: – rm– MěÚ
Nařízení města Moravské Budějovice č. 5/2013
o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezené komunikaci na území města Moravské Budějovice
Rada města Moravské Budějovice se na své schůzi dne 11.
11. 2013 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 a) a c) a odst.
2.,3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení města Moravské Budějovice.
Článek 1
Vymezení místní komunikace
1) Toto nařízení města (dále jen „nařízení“) vymezuje místní komunikaci, kterou lze užít za cenu stanovenou v souladu s cenovými předpisy1
a) ke stání silničních motorových vozidel (dále jen“vozidel“)
pouze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24
hodin
b) ke stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu3, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti,
nebo ke stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti,
nebo je zaměstnancem právnických a fyzických osob se sídlem ve vymezené oblasti, a to po zakoupení parkovací karty,
nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem.
2) Vymezenou oblastí je: nám. Míru a ulice Purcnerova.
Vymezenou komunikací je: parkoviště na nám. Míru v Moravských Budějovicích a parkoviště na ulici Purcnerova. Tato parkoviště jsou označena dopravní značkou č. IP 13c.
Článek 2
Placení stanovené ceny
Na vymezené komunikaci (dále jen “parkoviště“) je povoleno
stání silničních motorových vozidel kategorie M1, N1 a motocyklům.
Stanovená cena se platí:
a) v případech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) takto:
Jakákoliv fyzická či právnická osoba je při užití parkoviště
ke stání vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na
dobu 24 hodin v oblasti vymezené tímto nařízením, povinna
zaplatit příslušnou cenu podle ceníku.
Řidič vozidla, který zastaví na označeném parkovišti s placeným stáním, je povinen na parkovacích hodinách nastavit
dobu příjezdu na parkoviště a parkovací hodiny umístit viditelně za předním sklem vozidla. První hodina parkování je pro
řidiče vozidla s využitím parkovacích hodin zdarma.
4
prosinec 2013
Po uplynutí 1 hodiny je řidič vozidla povinen zaplatit cenu za
další parkování v parkovacím automatu, a to na zbývající dobu
stání. V případě, že řidič vozidla nemá parkovací hodiny, je
povinen zaplatit sjednanou cenu za parkování v parkovacím
automatu ihned po příjezdu za celou dobu stání. Parkovací
lístek z parkovacího automatu musí být umístěn na viditelném
místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání, řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit
ho při kontrole.
b) v případě uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení
zakoupením parkovací karty. Právnické a fyzické osoby si mohou ke stání vozidla na parkovišti zakoupit parkovací kartu.
Na parkovišti s parkovacím automatem je povoleno bezplatné
stání vozidlům označeným parkovacím průkazem (č. O7) přepravujícím osobu ZTP nebo ZTP/P na vyhrazeném místě.
Článek 3
Parkování vozidel
1) Provozní doba parkovacího automatu je od pondělí do pátku
od 700 do 1800 hodin a v sobotu od 700 do 1200 hodin.
2) Cena za stání vozidel na parkovišti s parkovacím automatem
je uvedena v Ceníku, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení.
3) Parkovací karty jsou vydávány Organizačním odborem Městského úřadu Moravské Budějovice na žádost fyzické nebo
právnické osoby.
Parkovací karta je vydávána na rok a umožňuje stání na parkovišti takto:
a) pro stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti, nebo je zaměstnancem
právnických a fyzických osob se sídlem ve vymezené oblasti
na konkrétní registrační značku vozidla,
b) pro stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti. Každé osobě může být vydáno více karet, vždy s uvedením registrační značky vozidla.
4) Pověřený pracovník je oprávněn před vydáním parkovací karty po žádající osobě požadovat prokázání splnění podmínek,
stanovených tímto nařízením:
a) trvalý pobyt ve vymezené oblasti nebo vlastnictví nemovitosti,
b) právní vztah k vozidlu, pro které má být karta vydána, tj. žadatel je zapsán jako držitel nebo provozovatel vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla dle
zvláštního předpisu.
c) u fyzických či právnických osob umístění sídla či provozovny
ve vymezené oblasti, u zaměstnanců právnických a fyzických
osob čestné prohlášení zaměstnavatele.
Parkovací karty budou vydávány na držitele a jsou nepřenosné.
5) Rada města si vyhrazuje právo rozhodnout o užití parkoviště
k jiným účelům než je parkování (např. pouť, jarmark apod.
). Zakoupení parkovací karty nezakládá povinnost vlastníka
parkoviště k zajištění volného parkovacího místa pro držitele
parkovací karty, a to i ve dnech, kdy bude parkoviště vyhrazeno rozhodnutím rady města k jiným účelům.
Článek 4
Způsob placení a náležitosti parkovací karty
Parkovací karta bude vydána po zaplacení stanovené ceny
v hotovosti na pokladně Města Moravské Budějovice.
Parkovací kartu je možné zakoupit na stanovený počet měsíců.
Parkovací karta musí obsahovat tyto náležitosti: – sériové číslo
karty
– údaj o době platnosti karty
– vymezení oblasti platnosti karty
– registrační značka vozidla
Držitel parkovací karty je povinen při stání vozidlem na parkovišti dodržovat tyto podmínky:
– karta musí být po celou dobu umístěna za předním sklem automobilu, a to tak, aby byly veškeré údaje, uvedené na tomto
dokladu, čitelné z vnějšku vozidla,
– karta je neplatná, byla-li jakkoliv upravována, duplikována
nebo kopírována,
– v případě zcizení karty, může držitel požádat pověřeného
pracovníka o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán po
předložení příslušného protokolu Policie ČR.
Článek 5
Osvobození
Cena za parkování v místech placeného státní se nehradí za:
– vozidla městské policie,
– vozidla bezpečnostních sborů ČR při plnění služebních úkonů,
HZS a dobrovolných hasičů, zdravotní záchranné služby,
– vozidla pohotovostních opravárenských služeb (plyn, voda,
kanalizace, energetika), při odstraňování havarijních stavů na
inženýrských sítích ve vymezených oblastech.
Článek 6
Kontrola a sankce
Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat příslušníci Policie ČR, strážníci Městské policie Moravské Budějovice a dále určení pracovníci TSMB s. r. o.
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.4
Článek 7
Závěrečná ustanovení
Provozovatel parkoviště na vymezené komunikaci je Město
Moravské Budějovice. Funkčnost parkovacího automatu
a správu parkoviště vykonává TSMB s. r. o.
Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení č. 4/2008, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezené komunikaci na území města
Moravské Budějovice ze dne 2. 6. 2008.
Článek 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Ing. Vlastimil
Bařinka v. r.
starosta města
Jan Kocáb v. r.
místostarosta města
1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění předpisů
2) vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
3) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
4) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
5) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
6) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 1, kterou se určuje cena za stání vozidel ve vymezené oblasti města dle článku 3 nařízení č. 5/ 2013 Města Moravské
Budějovice
Příloha č. 1 CENÍK
1) Cena za stání vozidel ve vymezené oblasti města vybíraná
prostřednictvím parkovacích automatů činí:
Při použití parkovacích hodin:
za 1. hod
zdarma
za 2. hod
20 Kč
za každou další
i započatou hod.
10 Kč
Bez použití parkovacích hodin:
za 1. hod
10 Kč
za 2. hod
20 Kč
za každou další i započatou hod
10 Kč
Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města
2) Roční paušál jednotlivých druhů parkovacích karet dle čl. 3
nařízení činí:
Pro stání vozidla fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastnícím nemovitost ve vymezené oblasti nebo vykonávající
zaměstnanecký poměr ve vymezené oblasti na konkrétní
značku:
2 400 Kč/rok nebo 200 Kč/měsíc
Pro stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města
4 800 Kč/rok nebo 400 Kč/měsíc
Jan Kocáb
místostarosta města
Informace pro zájemce o pravidelný mobilní svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu
TSMB s. r. o. v rámci dotačního projektu Separace a svoz bioodpadů ve městě Moravské Budějovice nabízí bezplatně do
výpůjčky omezený počet speciálních nádob určených pouze pro
mobilní svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. o tuto nádobu může požádat občan (fyzická osoba) bydlící
v rodinném domě v obci Moravské Budějovice, část obce Moravské Budějovice, a to zpravidla jedna nádoba na jedno číslo
popisné.
Zájemci o mobilní svoz biologicky rozložitelných odpadů se
mohou hlásit na účtárně TSMB s. r. o. Dopravní 1334, Moravské Budějovice osobně v pracovní době od 6. 00 hod. do 14. 00
hod., telefonicky na tel. 568421215 nebo elektronicky na e-mail
[email protected] cz.
Přihlášky budou přijímány nejpozději do 20. 12. 2014 nebo
do vypůjčení poslední nádoby.
Za TSMB s. r. o. jednatel Ing. Kuchta František
prosinec 2013
5
město informuje
město informuje
Nově zrekonstruovaná budova LDN
Město Moravské Budějovice v letošním roce zahájilo dne 25. července stavební práce na zateplení budovy Léčebny pro dlouhodobě nemocné. Na realizaci této akce se městu podařilo získat finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.
VÝZVA
Občané Moravských Budějovic, máte
už doma sadu tašek na třídění odpadů?
Ne?! Nevadí, tašky jsou stále k dispozici na Městském úřadě Moravské Budějovice, na odboru životního prostředí, v kanceláři č. 351. Proto neváhejte
a tašky si přijďte vyzvednout. V případě
dotazů či nejasností nás kontaktujte
na e-mailu [email protected]
cznebo na tel. : 568408381.
Statický a vlhkostní posudek budovy
zámku Moravské Budějovice
Město Moravské Budějovice, Odbor
strategického rozvoje a investic, odeslalo v listopadu zpracovaný Anketní
dotazník k Programu regenerace MPR
a MPZ a opětovně se tak zapojilo do tohoto programu na rok 2014. Z připravených akcí obnovy kulturních památek na
území MPZ byla jako prioritní označena
obnova vnějších fasádních omítek hlavní
budovy zámku vč. odvlhčení a souvisejících prací.
Za účelem obnovy nechalo město v letošním roce zpracovat Statický a vlhkostní posudek budovy zámku Moravské Budějovice. Zpracování posudku zajistila na
základě výsledku výběrového řízení firma
STABO MB, s. r. o., Moravské Budějovice.
Celkové náklady na zpracování byly ve
výši 61. 000 Kč vč. DPH, na část těchto
nákladů získalo město dotaci z Kraje Vysočina ve výši 25. 000 Kč v rámci Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina.
Josef Macháček,
Odbor strategického rozvoje a investic
ekonomická náměstkyně Nemocnice Třebíč
Radka Mahrová, emeritní primář léčebny Mirko
Večeř, někteří starostové obcí Moravskobudějovického mikroregionu,
představitel stavební firmy Boris Šusta, členové
rady města a další.
Starosta Bařinka ve
svém slavnostním projevu, mimo jiné uvedl:
„Mám radost, že se toto
dílo podařilo i ve vztahu k problémům, které
Budova LDN v Moravských Budějovicích po rekonstrukci
v posledním období léDodavatelem prácí byla firma INEX Mo- čebnu doprovázely. Rozhodnutí o zrušení
ravské Budějovice s. r. o., která zvitězila léčebny přišlo v době, kdy jsme získali dove výběrovém řízení na základě nejnižší taci na opravu budovy. Následovala řada
mimořádně náročných jednání a dnes
nabídkové ceny.
Projekt spočíval ve výměně všech stavebních výplní
(okna, vstupní dveře), zateplení pláště objektu, zateplení
stropu 3. NP (podlaha půdy)
a ploché střechy. Práce byly
dokončeny v měsíci říjnu letošního roku.
Celkové náklady projektu
– stavební práce, projektová
dokumentace, administrace
výběrového řízení na dodavatelské práce činily 8 734 202
Kč vč. DPH. Město Moravské
Budějovice získalo dotaci
v celkové výši 3 735 493,20
Kč vč. DPH a podíl města činil celkem 4 998 708,80 Kč vč. Slavnostní přestřižení pásky. Zleva: Boris Šusta, Mirko
Večeř, Vlastimil Bařinka, František Kalina a Jan Kocáb
DPPH.
Slavnostní předání nově
zrekonstruované budovy Léčebny dlouho- jsem rád, že jsem mohl s kolektivem nejdobě nemocných v Moravských Budějovi- bližších spolupracovníků stát včele iniciacích se uskutečnilo v pátek 15. listopadu tivy týkající se zachování tohoto zařízení
2013 od čtrnácti hodin Před vstupem do ve městě. Vedení okresní nemocnice od
léčebny. V úvodu všechny přivítal starosta svých původních plánů přemístit
města Vlastimil Bařinka. Zvláště pak přivítal hosty, mezi nimiž byl technický náměstek Nemocnice Třebíč František Kalina,
Zabezpečení objektů ZUŠ a MKS Beseda
Město Moravské Budějovice získalo
dotaci v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
ochranu obecního nemovitého majetku
v Kraji Vysočina v roce 2013 na zabezpečení objektů Základní umělecké školy
Havlíčkova a MKS Beseda v Moravských
Budějovicích. V průběhu měsíce října
byly oba zabezpečovací systémy zrealizovány. Výše dotace u obou objektů činí
31 % celkových nákladů akce.
Dodavatelem zabezpečení objektu ZUŠ
6
prosinec 2013
Havlíčkova se na základě výběrového řízení stala firma KELCOM International Třebíč
s. r. o., s celkovými náklady 72 388 Kč vč.
DPH, dotace činí 22 440 Kč.
Firma EZONT, Tomáš Novák, Opatov,
zvítězila ve výběrovém řízení na zabezpečení objektu MKS Beseda s nejnižší
nabídkovou cenou 55 811 Kč vč. DPH,
dotace činí 17 301 Kč.
Josef Macháček,
Odbor strategického rozvoje
a investic
Zleva Vlastimil Bařinka, Mirko Večeř a Bohumil
Pavlíček při prohlídce zařízení
Historické centrum města Moravské Budějovice
opět slouží veřejnosti
Kdo projížděl, či procházel v letošním roce centrem města Moravské Budějovice, nemohl přehlédnout čilý stavební ruch. Ve městě probíhala jedna
z nejnáročnějších a plošně nejrozsáhlejších akcí za poslední uplynulá léta.
Ve smyslu projektové dokumentace zpracované v roce 2012 město zrealizovalo rovnou dvě ze tří navržených etap rekonstrukce technické infrastruktury
v centru města, tj. lokalitu náměstí ČSA a dále lokalitu zahrnující ulice Purcnerova, Kosmákova a část ulice Pivovarská.
Čeho byli občané i návštěvníci města
svědky? Rekonstrukce náměstí ČSA zahrnovala úpravy, ale také přeložky jednotlivých sítí v rozsahu řešených ploch a to: kanalizační řády, vodovodní řády, kanalizační
přípojky, veřejné osvětlení nebo i telefonní
rozvody. Oprava chodníků spočívala ve
výměně všech povrchů chodníků a chodníkových obrub včetně bezbariérových
úprav u všech stávajících přechodů pro
chodce v dané lokalitě a bezbariérových
úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí.
Součástí stavby byly
i úpravy stávající zeleně a okrasných ploch
a výměna městského
mobiliáře v řešené lokalitě. Ve smyslu závěrů
výběrového řízení byla
zhotovitelem firma EUROVIA CS, a. s. Praha.
Rekonstrukce
ulic
Purcnerova, Kosmákova a část ulice Pivovarská (část mezi ulicemi
Purcnerova a Kosmákova) pak řešila stavební úpravy komunikace
a chodníků spočívající
Slavnostní přestižení pásky: zleva starosta města Moravské Budějo- ve výměně všech povice Ing. Vlastimil Bařinka, radní města Bc. Jana Kiesewetterová,
vrchů chodníků a chodmístostarosta města Jan Kocáb
níkových obrub včetně
bezbariérových úprav u všech stávajících
míst pro přecházení pro chodce v dané loNOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ... kalitě a bezbariérových úprav u vjezdů do
pracoviště z Moravských Budějovic do přilehlých nemovitostí. Na ulici KosmákoTřebíče nakonec ustoupilo. Velmi tomuto va bylo vybudováno nové parkoviště pro
dobrému závěru také napomohla snaha šest osobních automobilů včetně nového
města i okolních obcí, ale i petice, kterou dopravního značení a rovněž zde bylo
podepsaly tři tisíce lidí. Mimo tento úspěch opraveno terénní schodiště v místech na
máme radost také z toho, že je to další bu- nezpevněné cestě směřující k Tovačovského sadům.
dova, která zkrášlí naše město. “
Součástí stavby byla také rekonstrukPrimář léčebny Bohumil Pavlíček konstatoval: „Tato rekonstrukce přinesla zá- ce kanalizace a vodovodu včetně výměsadní zvýšení komfortu pacientů. Jednak ny přípojek, dále rekonstrukce veřejného
je tam stabilní teplo, ale také ticho. Vzhled osvětlení, městského mobiliáře a úprava
budovy bezpochyby přispívá i k většímu
zájmu o léčebnu. V závěru přislíbil, že
inzerce
všichni pracovníci léčebny budou i nadále
dobře pracovat ke spokojenosti pacientů.
Technický náměstek František Kalina,
celkovou situaci mimo jiné zhodnotil následovně:
„Nešlo o to léčebnu zlikvidovat. Je třeba si uvědomit, že situace ve zdravotnictví je kritická. Hledali jsme rezervy, jak
ušetřit, abychom udrželi nemocnici pohromadě. Určitě je dobře, že tu budovu
dnes otevíráme.“
Poté následovalo přestřižení pásky
a pozvání přítomných na prohlídku zařízení a malou besedu do společenské místnosti léčebny..
Text i foto: Vlastimil Smetana
Zrekonstruovaná ulice na nám. ČSA
zeleně. Na základě výběrového řízení
byla zhotovitelem firma ALPINE Bau CZ,
s. r. o. Valašské Meziříčí.
V pondělí 18. listopadu 2013 v dopoledních hodinách došlo ke slavnostnímu
přestřižení pásky a tím byly oficiálně předány zrekonstruované prostory k užívání
veřejnosti.
Starosta města Moravské Budějovice
Vlastimil Bařinka při této příležitosti připomněl mimořádné pracovní vypětí všech
zainteresovaných stran na rekonstrukci.
Poděkoval také občanům za trpělivost
při překonávání překážek při průchodu,
či průjezdu rekonstruovanými prostorami.
Upozornil také na to, že v nejbližší době
dojde na Purcnerově ulici ke zřízení placeného parkoviště. Obdobně bude v těchto prostorách instalováno nové historické
osvětlení..
–mbs–jm–zdroj OSRI MěÚ
Foto Vlastimil Smetana
prosinec 2013
7
město informuje
z mikroregionu
Výročí vzniku republiky si připomněli i v Moravských Budějovicích
Nebezpečí při uzavírání úvěrů
KRAJ VYSOČINA – Policisté v Kraji Vysočina šetřili od začátku letošního roku do konce října 161 případů úvěrových podvodů. Je to o 72 případů více než za stejné období v roce 2012.
Policistům se daří tuto trestnou činnost v téměř 90 procentech
objasnit.
Ve většině případů se jedná o uvedení nepravdivých údajů při
samotné žádosti o úvěr. Narůstá počet lidí, kteří si v minulosti
Víte, že …
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
8
se mění letopočet, a proto si připomeňme některá historická výročí: – V Mor. Budějovicích se v r. 1613 začal dláždit
Horní rynk. – V r. 1623 umírá ve špilberském vězení, po
odsouzení a konfiskaci majetku, moravskobudějovický pán
Zdeněk II. z Valdštejna. – Kaple sv. Jana Nepomuckého
(u gymnázia) byla postavena v r. 1713. – V jejím sousedství byla v r. 1903 slavnostně otevřena nová sokolovna. –
V roce 1933 byl dostavěn most přes Rokytnou u lázní.
19. prosince 1998 nás navždy opustil Jan Horák, první starosta města po svobodných volbách v letech 1990–1992.
Připomeňme si i jeho další nesmazatelné stopy, které zanechal jako herec, režisér a dramaturg divadelního ochotnického souboru, jako iniciátor a zakládající člen Muzejního
spolku i člen redakční rady Zpravodaje.
obce a města Kraje Vysočina nejpozději kolem roku 2025
zaplní dosavadní skládkové kapacity? Množství komunálních odpadů stále roste. Přitom by mnoho odpadů mohlo
být využito k dalšímu zpracování energeticky, biologicky
i materiálově.
8. prosince v roce 1923 byla v Moravských Budějovicích
slavnostně otevřena budova okresní nemocenské pokladny, dnešní stará budova polikliniky, Tovačovského sady?
od 1. listopadu letošního roku novela tiskového zákona zavádí nová pravidla pro vydávání radničních periodik? Zákon klade důraz na poskytování objektivních a vyvážených
informací o územním samosprávném celku, včetně poskytnutí přiměřeného prostoru pro uveřejnění názorů všech členů zastupitelstva – tedy i těch opozičních.
úplně první silvestrovské setkání občanů se starostou města k uvítání nového roku 1993 se uskutečnilo před radnicí
v Moravských Budějovicích právě v historickém okamžiku
vzniku České republiky?
profesor gymnázia František Jech byl dne 18. prosince
1923 jmenován zastupitelstvem města kronikářem? Jím
vypracované tři díly městských kronik, tvoří základ dokumentů o historii Moravských Budějovic od počátku vzniku
města až do roku 1955.
v letošním roce se městem pro byznys stal v Kraji Vysočina
popáté Humpolec? Nespočet hodnotících kritérií a přístup
veřejné správy k firmám vynesl na druhou příčku město
Pelhřimov. Třetí místo získalo Velké Meziříčí.
v prosinci tomu bylo právě deset let, co byla dokončena
závažná oprava a přestavba varhan v kostele sv. Jiljí? Slavnostní koncert se konal o třetí adventní neděli 14. prosince
2003.
před deseti lety skončila činnost radiotechnického svazku
vojenského útvaru v Krnčicích? Útvar 3690 Brno byl rozpuštěn k 31. 12. 2003.
hejtman Kraje Vysočina se stal po posledních volbách i poslancem Parlamentu ČR. Dle jeho vyjádření si obě funkce
ponechá, včetně funkce místopředsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny i části úvazku praxe lékaře.
v r. 1993 došlo ke zrušení jediného rychlíkového spojení
přes Mor. Budějovice na trati Znojmo–Praha?
novoroční předsevzetí nemívá dlouhého trvání. A víte, že
nejméně náročný je úsměv, který vyžaduje součinnost
pouze čtrnácti svalů, zatímco k mračení jich potřebujeme
sedmdesát?
vn
prosinec 2013
půjčili od bankovních
i nebankovních ústavů peníze a zjistili, že
nejsou schopni úvěry
splácet. Důvodů je
mnoho. Někteří přišli o zaměstnání, jiní
měli
neočekávané
výdaje a mnoho dalších důvodů. Důsledek je pouze jediný –
platební neschopnost
dlužníka. Lidé tyto situace řeší různě. Někteří se snaží s věřiteli
domluvit například na nižších splátkách a problém řeší včas.
Spousta lidí ale vzniklý problém odkládá a začíná jej řešit až
tehdy, kdy věřitel hrozí exekucí za nesplacený úvěr a podobně.
Poté sáhnou po nejrychlejším způsobu řešení a to je ve většině
případů zažádat o další půjčku s tím, že takto získanými penězi
splatí předchozí úvěr. Potíž je v tom, že pokud dlužník přizná
v žádosti svoji skutečnou finanční situaci, nemusí jeho žádosti
peněžní ústav vyhovět. Lidé proto do žádostí uvádí různé zkreslené údaje o svých příjmech, případně falšují potvrzení o výši
příjmů od svých zaměstnavatelů nebo uvádějí zaměstnavatele,
u kterého nepracují. Neuvědomují si, že již tímto jednáním naplňují skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu, za
který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Velmi často si lidé půjčují peníze právě v nadcházejícím období vánočních svátků. Pokud později úvěr nesplácí, prověřuje
věřitel finanční situaci dlužníka za pomoci údajů, které dlužník
uvedl ve své žádosti o úvěr. Pokud zde zjistí nesrovnalosti, pak
celou věc oznámí policistům.
Policisté nezřídka zjistí, že dlužník již dříve uvedl nepravdivé
údaje u několika předchozích žádostí, díky kterým mu byly poskytnuty úvěry. I když tyto půjčky má dlužník řádně splaceny,
dopustil se i přes to úvěrového podvodu.
Například v srpnu letošního roku zahájili policisté trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Pelhřimovska, který byl obviněn
ze spáchání trestných činů podvodu a úvěrového podvodu. Muž
měl od roku 2004 do roku 2012 uzavírat u různých finančních
společností smlouvy o poskytnutí finančních úvěrů. Při žádostech o poskytnutí úvěru ale uváděl údaje, které se neshodovaly
se skutečností. Uváděl zejména vyšší příjmy a zatajoval skutečnou výši svých měsíčních výdajů a splátek. o úvěry žádal i tehdy,
kdy věděl, že je nebude moci řádně splácet, neboť byl již v tíživé finanční situaci. Celkem tak různým finančním společnostem
způsobil škodu za více jak 600. 000 korun. Vzhledem ke způsobené škodě teď hrozí muži až pětiletý trest odnětí svobody.
Jak předejít tomu, abychom se nedopustili trestného činu úvěrového podvodu? Musíme dodržet několik zásad:
– před tím, než zažádám o úvěr, musím si pečlivě rozmyslet, zda
ho budu schopen splácet
– do žádosti vždy píšu pravdivé údaje
– před podpisem smlouvy se pečlivě seznámím s jejím obsahem
– v případě, že budu mít jakékoli finanční problémy, které mi zabrání včas a řádně splácet půjčku, vždy o nich neprodleně
informuji věřitele a společně s ním se snažím najít řešení situace
– neřeším problémy s jedním úvěrem uzavřením další smlouvy
o půjčce
– musím být ostražitý při uzavírání nebankovních půjček (například po telefonu a podobně)
Samozřejmě nejlepší prevencí je nepůjčovat si peníze, pokud
to není nutné. Dovolená na splátky nebo pořízení nejnovějšího
typu mobilního telefonu není určitě nejdůležitější věcí v životě.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475
e-mail: [email protected] cz
Oslavy 95. výročí vzniku ČeskoslovenDále se ve svém vystoupení dotkl rozska se konaly v Moravských Budějovicích
padu Rakouska-Uherska, osobností,
v pondělí 28. října 2013 od sedmnácti hojako byl T. G. Masaryk, Edvard Beneš
din u Památníku věčné slávy.
a Milan Rastislav Štefánik. V krátkosti
V úvodu slavnosti vyhrávala u papřipomněl vývoj a historii státu až po
mátníku dechová hudba, poté delegace
současnou dobu. Připomněl i nedávné
představitelů města a městské policie
volby do PS Parlamentu ČR. „Vážení
položila k památníku věnec.
spoluobčané, dnešní doba není pro niSlavnostního projevu k 95. výročí
koho z nás jednoduchá. Chovejme se
vzniku Československa se ujal mísproto a jednejme tak, abychom se za
tostarosta města Jan Kocáb. „Před
své činy nemuseli stydět a abychom
předávali našim potomkům zemi v dob95 lety nastalo v naší zemi formování
rém stavu,“ uzavřel své vystoupení mísmoderního státu. Státu, který se opírá
tostarosta města Jan Kocáb.
o národní a státní suverenitu a samoMístostarosta města Jan Kocáb při slavnostním
Slavnostní setkání ukončili ve městě
statnost. Vznikl samostatný stát Čechů
projevu
státní hymnou a ještě krátkým vystoupea Slováků, založený na demokratickém
republikovém zřízení. Je proto důstojné a žádoucí si tento ním dechového orchestru.
Text i foto Vlastimil Smetana
den vždy s úctou a vážností připomenout,“ uvedl Jan Kocáb.
Obce mikroregionu se představily veřejnosti
Stalo se již tradicí, že při příležitosti Císařského posvícení
v Moravských Budějovicích se také od roku 2005 pravidelně
ročně v této době prezentují v místních
Zámeckých konírnách jednotlivé obce
Moravskobudějovického mikroregionu.
V minulých letech se zpravidla ročně
představily tři obce a v letošním roce
rozhodla Rada mikroregionu, že každá
obec bude mít k dispozici jeden panel,
na kterém představí v převážné míře
prostřednictvím fotografií společenský,
kulturní a sportovní život v obci.
Vernisáž výstavy proběhla v pátek 18.
října 2013 od sedmnácti hodin v místních Zámeckých konírnách. V úvodu
Předseda mikroregionu
vystoupili žáci místní Základní umělecJan Kocáb
ké školy a poté se ujal slova předseda
mikroregionu Jan Kocáb, který všechny přítomné přivítal, poděkoval starostkám a starostům všech obcí, které se výstavy zúčastnily, za jejich aktivní přístup k této záležitosti. Krátce pohovořil o historii mikroregionu a jeho činnosti a úspěších v posledních
letech. Pochválil také
průběh letošních mikroregionálních her
pro děti, které se
konaly v obci Zvěrkovice. Poté volně
přešel do druhé části
vernisáže, ve které
slavnostně
pokřtili
nový stolní kalendář
obcí Moravskobudějovického mikroregionu pro rok 2014. Na
Starostové obcí: Lesná, Vícenice, Cidlina
výzvu předsedy mika starostka obce Kojatice
roregionu se prezentace ujal šéfredaktor
Moravskobudějovicka Vlastimil Smetana, který ve svém vystoupení poděkoval
Jaroslavu Kunstovi,
Janu Kocábovi, Radě
mikroregionu, vedoucímu vydavatelství
Jaroslavu Kalábovi
a všem starostkám
Starostky a starostové obcí: Láz,, Častohosti- i starostům za aktivce, Litohoř, Jakubov, Dešov, Domamil
ní pomoc při tvorbě
nového kalendáře. Ve
svém vystoupení také
popřál, aby každý den,
který je uvedený v kalendáři v příštím roce,
byl šťastný pro všechny občany Moravskobudějovického mikregionu. Poté vyzval
předsedu mikroregionu
Jana Kocába, ex-předsedkyni mikroregionu
Janu
Kiesewettero- Křest stolního kalendáře. zleva Vlastimil
vou a starostu města Smetana, Vlastimil Bařinka, Jan Kocáb,
Moravské Budějovice Jana Kiesewetterová
Vlastimila Bařinku – kmotry kalendáře, aby kalendář pokřtili
„šampaňským“. Po slavnostním křtu a přípitku, již na úplný závěr
oficiální části, pozval předseda mikroregionu všechny přítomné
k prohlídce výstavních prostor. Na panelech se obce snažily
upoutat pozornost návštěvníků zejména atraktivními fotografiemi zachycujícími život v obci i zajímavou dekorací prostor.
Pohled do výstavních prostor
Pro návštěvníky vernisáže bylo připraveno bohaté občerstvení. Výstavní prostory, ve kterých se také prezentovala MAS
Moravské Budějovice, byly bohatě navštíveny nejen v období
Císařského posvícení, ale i po celý příští týden.
Text Vlastimil Smetana
Foto Pavel Čírtek
prosinec 2013
9
z mikroregionu
Martínkovský Džbánek v Rakousku
Poslední říjnovou neděli vystupoval horácký folklórní taneční soubor
Džbánek z Martínkova na 21. ročníku dýňových slavností v Rakousku, který
se konal v rámci tradičního festivalu Kürbisfest ve dnech 25.–27. 10. 2013
přímo v Retzu.
Po náročných přípravách, kdy se soubor musel vypořádat s nedostatkem
krojů pro další členy a požadavkem vystupovat s živou hudbou, se podařilo
secvičit nové pásmo do Retzu, nejen
s tanečníky, ale i s pěveckou a hudební
složkou souboru.
Martínkovský Džbánek dostal nabídku
zúčastnit se letošních dýňových slavností
a spolu s dalšími soubory, jako např. s br-
něnským folkórním souborem Javorník,
souborem skotských dudáků a dalšími,
se tak mohl podílet na vytvoření příjemně
nostalgické podzimní nálady. Každoročně
se opakující slavnosti – Kürbisfest, které
se konají vždy v jiné rakouské obci patřící do oblasti Retzer Land, proběhly v letošním roce přímov Retzu. K vidění bylo
jak vystoupení jednotlivých souborů, tak
mnoho různých dýňových dekorací, řeme-
slné stánky, dýňové speciality, alegorické
dýňové vozy a další.
Po přivítání se soubor Džbánek po
14. hodině vydal malebnými uličkami Retzu, kde se nacházeli účastníci festivalu.
Po celou dobu průvodu, doprovázeni tancem, zpívali všichni členové souboru společně s muzikanty lidové písničky. Četně
zastavovali, aby si přihlížející mohli prohlédnout ukázky horáckých tanců nebo
si přímo s „krojáky“ zatančit. Vystoupení
probíhala až do večerních hodin, kdy ozářené dýně potmě vytvářely zcela tajemnou atmosféru.
Přes počáteční obavy ohledně počasí se
celý den nádherně vydařil, včetně bujarého
návratu, a protože radost a dobrá nálada
nepřestávala, pokračovala zábava v martínkovské sokolovně plynule do dalšího dne
společně s oslavou státního svátku.
Tímto bych chtěla poděkovat pořadatelům
za srdečné přijetí a především všem účinkujícím a jejich blízkým za obětavost a spolupráci při společné veselosti a zábavě.
Za soubor Džbánek
umělecká vedoucí Dana Svobodová
9. setkání občanů
Martínkova
V sobotu 26. října se v martínkovské sokolovně uskutečnilo již deváté setkání občanů Martínkova. Připravili je pro všechny
přítomné místní hasiči spolu s obecním
úřadem. Po celý podvečer a večer vyhrávala k tanci a dobré náladě dechová hudba Horané pod vedením Davida Veleby.
Na přítomné čekalo i milé překvapení v podobě vystoupení martínkovských
Poupat, která se tentokrát předvedla se
skladbou Františkovy Lázně. Při chutném
občerstvení a v dobré náladě vydržela téměř stovka martínkovských občanů až do
půlnoci.
Text i foto: Blanka Veselská
Vítání občánků v Nových Syrovicích
V neděli 10. 11. 2013 se v zasedací místnosti OÚ Nové Syrovice uskutečnilo vítání
občánků. V tomto roce starosta obce p. Oldřich Svoboda přivítal do života 2 holčičky
a 3 chlapečky. Novým občánkům bylo založeno Dětské konto u KB s vkladem. Rodičům
i dětem byly předány květiny, pohádková knížka, pamětní list a plyšová hračka. Tento
akt byl zpestřen pěveckým a básnickým vystoupením dětí z místní základní školy pod
vedením p. učitelky Sobotkové. Nově narozeným dětem přejeme hodně štěstí a zdraví
v budoucím životě.
Oldřich Svoboda – starosta obce
10
prosinec 2013
Soubor Poupata v akci
Cidlinští hasiči bilancovali
Sbor dobrovolných hasičů v Cidlině je
jediná společenská organizace, která se
podílí na kulturním, společenském i běžném životě v obci, pomáhá se zajišťováním akcí pořádaných vedením obce, nebo
je sama zajišťuje. Je připravena pomáhat
všude tam, kde by došlo z různých důvodů
k ohrožení životů nebo majetku obyvatel.
I naši hasiči se začali znovu aktivizovat. V loňském roce, pod vedením Petra
Outolného, starosty SDH Cidlina, sestavili
soutěžní družstvo z mladých členů, které
se zapojilo do soutěží v hasičském
sportu.
Jejich
začátky
nebyly
snadné,
protože
technické vybavení nedosahovalo
úrovně
většiny
soutěžních družstev. Postupně, za
přispění
vedení
obce i z aktivit samotné organizace SDH,
se podařilo tento stav zčásti napravit. Byly
zakoupeny nové hadice, savice a opravena stříkačka PS-12.
Naše družstvo se
v loňském roce zúčastnilo čtyř soutěží. Letos to
byly čtyři soutěže denní –
okrskové v Babicích, na
Horkách, v Šašovicích
a Knínicích a šest soutěží nočních – v Martínkově, Vraníně, Radkovicích
u Budče, Jindřichovicích,
Krasonicích a Jakubově.
V Cidlině se již stává
tradicí posvícenské fotbalové utkání o pohár
starosty mezi hráči horního a dolního konce obce. Cidlinští hasiči se připravují na soutěž
Letos skončilo nerozhodným výsledkem
I přesto, že naši hasiči šli do všech sou5:5, takže pohár předal starosta Ing. Miro- těží s velkým nasazením, neumístili se
slav Smetana kapitánům obou týmů.
všude tak, jak by si přáli. Proto je potřeNa závěr tohoto utkání předvedli mladí ba ocenit jejich snahu a zapálení pro hahasiči požární zásah již téměř historickou sičský sport a popřát jim hodně úspěchů
stříkačkou PS-8, kterou udržují ve stále a elánu i v příštím roce.
bezvadném stavu.
Obě akce proběhly za velkého zájmu
Text i foto Marie Smetanová
přítomných obyvatel Cidliny i dalších diZdroj Petr Outolný,
váků.
starosta SDH Cidlina
Hubertská zábava v Želetavě
Dne 5. října 2013 se v Kulturním domě
v Želetavě konala první Hubertská zábava, při jejíž realizaci se sešlo jedno z místních Mysliveckých sdružení se sídlem na
Horkách a Úřad městyse Želetava. Zábava byla pojata jako společenský večer
určený pro všechny generace. K tanci
i poslechu hrála havlíčkobrodská skupina
PM Band, známá z řady televizních vystoupení.
Přestože hlavní organizační i programovou zátěž neslo výše zmíněné myslivecké
sdružení, byla pro něj velkou podporou
spolupráce úřadu městyse. Ten vypomohl
s přípravou a poskytl prostory pro konání
akce. Hlavní díl jeho pomoci ovšem spočíval v rovině propagační. Hubertskou zábavu totiž zařadil do svých pravidelných aktivit organizovaných pro skupinu seniorů.
Místní senioři obdrželi od Úřadu městyse
Želetava nejen pozvánku, ale především
volnou vstupenku na tento společenský
večer. Myslivecké sdružení Horky pak zajistilo obsluhu a občerstvení, kde nechyběly ani zvěřinové guláše ve třech prove-
deních. Vybrat si tak podle své chuti mohl
opravdu každý. Tak, jak to na správných
mysliveckých akcích bývá, proběhla i zde
zvěřinová tombola, v níž byla největším
hitem první cena – divočák.
Důstojnou atmosféru zábavy dokreslilo
troubení mysliveckých signálů a hlaholů,
kterými celý večer doprovázel Mgr. Antonín Dohnal, člen známého trubačského
Lukovského tria, kterého doprovodila sólovým zpěvem Kateřina Drmotová. Díky
dodržení zvyklostí ze strany pořadatelů
v oblasti mysliveckého odívání i nakládání
s vystavenou zvěřinou tak místní myslivci
přispěli významnou měrou k představení
a propagaci celého oboru mezi nemysliveckou veřejností.
Pozvání na společenský večer využilo
celkem dvě stě přítomných, kteří si užili
skutečně výjimečnou atmosféru. Z velké
části se o ni postarala skupina PM Band
skvělým hudebním výkonem. Její repertoár byl určen skutečně každému a v průřezu zahrnoval skladby moderní, country
i „lidovky“, oblíbené zejména u starší generace. Největší odměnou všem organizátorům jsou reakce a díky veřejnosti,
které se objevují i po uplynutí několika
týdnů od konání akce. Účastníci opakovaně vyzdvihují nevšední zážitek, důstojný
průběh večera i představení mysliveckých
tradic veřejnosti, o nichž měli někteří dosud pouze mlhavé představy.
Jedinou stinnou stránkou budiž menší
zájem mladších spoluobčanů o kulturní
večer. Ta byla bohužel vyvolána mírně
zkreslenými představami o tom, komu je
určen. Je to určitě škoda, protože hudeb-
Skupina PM Band
ní vystoupení skupiny PM Band patřilo
z hlediska kvality k tomu nejlepšímu, co
jsme mohli v rámci kulturních akcí v Želetavě slyšet. Snad se tuto záležitost podaří
zlepšit v příštím roce. Všichni zúčastnění
se totiž shodli, že v započaté tradici budou rozhodně pokračovat. Setkání více
generací by navíc pomohlo odstranit některé bariéry, které se v rámci každé obce
občas objevují.
V každém případě je proběhnuvší Hubertská zábava dalším dokladem smysluplné spolupráce mezi městysem Želetava
a zájmovými organizacemi i příkladem
podpory veřejného dění v obci. a na závěr
jedna malá perlička. Účastník, který dorazil z nejvzdálenějšího místa, vážil, opravdu kvůli Hubertské zábavě, do Želetavy
cestu až ze švýcarského Belpu. Tlumočit
snad na tomto místě můžeme i jeho naprostou spokojenost. Jak se všemi typy
guláše, tak s mysliveckou tombolou, ve
které mu štěstí více než přálo.
Takže za rok na shledanou!
Josef Drmota,
MS Morky
prosinec 2013
11
zzemikroregionu
školství
z mikroregionu
ze školství
Oprava sokolovny v Komárovicích
DEN MEDU V CIDLINĚ SE OPRAVDU VYDAŘIL
V TJ Sokol Komárovice naplánovali postupnou rekonstrukci místní sokolovny.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v takto malých jednotách a obcích
bylo nutné naplánovat opravy na několik
částí a rozložit do zhruba tří let. Na letošní
rok byla naplánovaná výměna oken, na
rok 2014 celková oprava fasády a na další
rok drobné opravy v interiéru, střechy přísálí a komínů. Cílem prováděných oprav
je snížení nákladů na vytápění a zmodernizování sokolovny. v letošním roce proběhla výměna starých dřevěných oken,
Den medu v Cidlině? Co by to asi tak
mohlo být? Vy, co jste v sobotu odpoledně
5. října 2013 nebyli na této akci, rozhodně
jste přišli o mnohé nejen chuťové zážitky.
Nápad uspořádat tuto akci se zrodil v hlavě teprve patnáctiletého včelaře Petra
Špačka, který se svým dědečkem Ladislavem Hrůzou provozuje v Cidlině včelařství. Včelařství se tedy spojilo s místním
obchodem Kamily Veselé a za vydatné
pomoci všech rodinných příbuzných rodin
Špačkových, Veselových i Kosmákových
se první ročník Dne medu v Cidlině uskutečnil a proslul velkou návštěvností.
Stěžejním bodem Dne medu byla laická
ochutnávka a hodnocení dodaných devatenácti vzorků medů od patnácti místních
i přespolních včelařů. Každý návštěvník
akce, který měl zájem hodnotit, postupně
ochutnával vzorky medu a jen jednomu,
nejlepšímu medu mohl dát svůj hlas. Během ochutnávky medu byl po celé odpoledne k dispozici prodejní jarmark. a tak
jste si zde mohli nakoupit čerstvé pečivo
z jaroměřické pekárny, krásně nazdobené
perníčky, bižuterii, chlebové směsi i jiné
pochutiny, keramiku, textilní doplňky, dekorace z květináčků, medovinu, medové
produkty i svíčky, včelařské potřeby, plyšové hračky, sušené ovoce, biokosmetiku, sklenice s vybroušeným jménem
a jiné produkty či výrobky. Také jste mohli
ochutnat i takové speciality, jako je med
se schizandrou anebo med s rakytníkem.
Děti si zase mohly vytvořit ve čtyřech
tvořivých dílničkách zajímavé výrobky –
včelku z drátků a kolíčků, svíčky odléváné
z vosku, motané svíčky z kartonu a soutěžily také s obrázkem na téma Veselá včela. K tomu všemu zde byla i malá výstava
včelařských potřeb.
Do programu před slavnostním vyhod-
Budova v původním stavu
Vranín 2013
Ani v letošním roce se ve Vraníně nezahálelo – pracovalo se s radostí, intenzivně a se
širokým záběrem.
Byly realizovány dvě větší investiční akce.
První byla další etapa generální opravy chodníků, kde bylo proinvestováno 236 797 Kč –
přípravné práce, které zahrnovaly demontáž
stávajícího chodníku a odvoz staré dlažby,
byly provedeny brigádnicky. Druhou akcí byla
výměna střešní krytiny, oprava vazby a komínů na budově bývalé školy – dnes kulturním
centru obce. Sundání staré krytiny a odbourání komínů proběhlo v akci „Z“, taktéž položení
nové krytiny bylo realizováno brigádnicky. Spe-
která byla na sokolovně
od jejího zbudování, za
okna plastová.
TJ Sokol požádal o poskytnutí podpory z Fondu
Vysočiny – „Sportoviště
2013“. Žádosti o podporu
bylo vyhověno a TJ Sokol
obdržela dotaci z kraje
Vysočina ve výši 25. 300
Kč, za což TJ Sokol Komárovice děkuje.
Brigádnicky byly dále
provedeny vnitřní výmalby a položení nové dlažby
ve vstupní části sokolovny.
Ve druhé fázi oprav v roce 2014 je naplánovaná oprava fasády. Pokud bude
možno spolufinancování z některých dotačních titulů, tak toho bude využito, jinak
proběhne oprava brigádnicky. Na závěr
oprav bude provedena oprava střechy přísálí a oprava komínů, tyto opravy proběhnou brigádnicky.
Výbor TJ Sokol děkuje kraji Vysočina,
všem sponzorům a občanům, kteří se na
opravách podíleli, a zve všechny na traciální tesařské, zednické a pokrývačské práce
provedly odborné firmy. Celkové náklady činily
319 000 Kč.
Díky dotaci cca 24 000 Kč bylo možno realizovat výsadbu stromů a keřů kolem hasičského
cvičiště. Celkem bylo vysázeno 19 ks nesolitérních stromů (dub, buk, bříza, jeřáb) a 70 ks keřů
převážně lísky za hasičským cvičištěm. Dále
bylo vysázeno 12 ks ovocných stromů (hruška,
švestka) podél tratě. Sazební materiál a část
vlastní realizace provedla firma, zbytek byl vysázen brigádnicky. Tak ať rostou.
Prakticky dokončeny jsou pozemkové úpravy katastrálního území Vranín. Díky dělné
spolupráci – obce, pozemkového úřadu, dodavatelské firmy a především vlastníků pozemků,
diční Mikulášskou nadílku s čertovským
pečením, které proběhne 7. 12. 2013. Po
nadílce následuje zábava se skupinou
Tuláci. Sokolovna je připravena i na další
akce včetně Štěpánského turnaje ve stolním tenise a v šipkách, který se uskuteční
26. 12. 2013.
Marie Šuckrdlová,
starostka TJ Sokol Komárovice
proběhla složitá a náročná akce bez zásadních
problémů.
Jménem vedení obce děkuji všem brigádníkům za ochotu a odvedenou práci. Taktéž děkuji
občanům obce za vstřícnost a trpělivost, kterou
projevili při provádění pozemkových úprav.
Ať se Vám daří a těšíme se na další spolupráci.
Za Osadní výbor Vranín Ing. Drahoslav Bastl
Ve společenské místnosti panovalo všeobecné veselí
12
prosinec 2013
nocením soutěžních vzorků medu přispěla svým vystoupením i dětská taneční
skupina HIP HOP SYRIO pod vedením
paní Kateřiny Holánkové z Jaroměřic nad
Rokytnou.
Nejlepším medem byl nakonec vyhodnocen medovicový med místních včelařů
pana Františka a Romana Vechetových,
na druhém místě skončil s lipovým medem
pan Vladislav Šteflíček z Cidliny a na třetí
příčku dosáhnul pan Josef Kvapil z Babic
se svým medovicovým medem. Všichni
tři vítězní včelaři si odnášeli cenné dary,
postavy včelařů vyrobené z květináčků
právě pro tuto akci místním obchůdkem
a také drobné včelařské potřeby. Každý soutěžící včelař obdržel pamětní list.
Oceněny byly také výtvarné práce dětí.
Po slavnostním vyhodnocení se ujal slova
Mgr. Bohumil Tichý, který poutavě vyprá-
věl o medu i o včelách.
A nechybělo ani výborné občerstvení:
vepřová krkovice, která se jen rozplývala
na jazyku, cigáro přímo z udírny, čepované pivo i limo. a protože počasí bylo na
naší straně, přijelo do Cidliny na tuto akci
velké množství návštěvníků. Ochutnávali,
nakupovali, setkávali se s přáteli a známými, probírali a hodnotili medové výrobky,
zkrátka se dobře bavili.
Poděkování patří všem, kteří nám při
této akci pomohli, i všem včelařům, kteří
ochotně poskytli své medy do soutěže.
Kamila Veselá
Jablečné hody v Lesonicích
Svatomartinské posezení v Nimpšově
V sobotu 9. 11. se sešli již druhým rokem u příležitosti svátku sv. Martina v místním kulturním domě ke společnému posezení občané a chalupáři. Každý návštěvník
dostal ke kávě tradiční svatomartinský rohlík plněný mákem. Posezení se zúčastnila
i nejstarší občanka, která je v současné době umístěna v Domově sv. Anežky pro
seniory ve Velkém Újezdě. Ráda na pár hodin přijela do rodného Nimpšova. Ti, kteří
se přišli pobavit, určitě nelitovali. K poslechu i tanci hrála MALÁ JEMNICKÁ KAPELA, která svým repertoárem nezklamala. Všichni se dobře bavili a vydrželi až do
pozdních hodin. Byla to příjemně strávená sobota.
Božena Novotná
Cidlina – den medu
Pohled na účastníky setkání
Setkání seniorů
V sobotu 9. listopadu uspořádal obecní
úřad další tradiční setkání jakubovských
seniorů. Program zahájily dvě skupiny jakubovských mažoretek. Děti z dramatického souboru Kubík zase sehrály známou
pohádku Jak krteček k novým kalhotkám
přišel. Starosta obce Miroslav Kabelka
přivítal seniory a seznámil je s uskutečněnými akcemi v uplynulém roce. Zvláště se
věnoval investičním akcím a získaným dotacím. Na závěr zodpověděl také položené dotazy. Vystaveny byly také fotografie
a propagační předměty z dění v obci. Při
občerstvení, družném hovoru a živé hudbě setrvali všichni několik hodin.
Text: obecní úřad
Foto: Miroslav Kabelka
Lesonické seniorky uspořádaly v sobotu 26. 10. v hostinci u Máchalů Jablečné
hody. Na toto setkání si seniorky připravily
jablečné pochoutky podle svých vyzkoušených receptů. Sešlo se 19 seniorek,
které donesly 31 různých dobrot. Nazdobené štrůdly, různé řezy, nepečený dort,
jablečná nutela, jablečné čatní, pečený
čaj, čertíci z jablíček, sušených švestek
a hrozinek jako dekorace, křížaly, pálen-
Účastníci setkání
Účastníci pochodu
Pochod po Grázlově stezce
ka z jablek a další. Proběhla ochutnávka
a hodnocení, hodnotili všichni účastníci.
Bylo to opravdu těžké rozhodování. Vítězové obdrželi pěkné dárečky. Po ochutnávce a hodnocení přišla volná zábava
a tanec s hudbou a písničkami pana Noska. Přidali se k nám i další hosté. Seniorky to rozjely tak, že nás druhý den bolely
nohy. Byl to velmi vydařený večer, těšíme
se na další setkání.
Miroslava Podrazká
V sobotu 19. 10. 2013 za velmi pěkného počasí se na hrázi Syrovického rybníka sešlo 82 účastníků pochodu, který
se každoročně koná u příležitosti Syrovického posvícení. Trasa jako už tradičně vedla lesem, ale cestou je tentokrát
čekalo překvapení. Byli přepadeni loupežníky! Stejně tak jak v těchto místech
přepadával, loupil a skrýval se obávaný „grázl“ Johann Georg Grasel. Jako
mladík se tento syn žebračky a rasa
stal smělým vůdcem loupežné bandy,
které se obával celý kraj. Pochod končil
u Lusthausu, kde se podávalo občerstvení. S úsměvem se pak všichni vraceli
domů s pocitem dobře prožitého podzimního odpoledne.
Oldřich Svoboda, starosta obce
prosinec 2013
13
ze školství
školství
ze
ze školství
V Želetavě se děti nenudí
Zveme vás za tradicemi českých Vánoc
Po letní odmlce se dali znovu do pohybu členové Sokola. Pohybují se rodiče
s mrňaty (v pondělí od 15:30 hod. ), mladší školáci nacvičují country tance (úterý
v 15:30 hod. ), ženy cvičí na „bosu“ (pondělí a čtvrtek v 19:00 hod. ) a Pilates (čtvrtek v 18:00 hod. ).
Každý druhý čtvrtek se ještě scházejí
maminky s dětmi v nové klubovně při tvorbě drobných předmětů. Už jsme si vyrobili
dekorace z ruliček, růže z listí, mozaikové
květináče a papírové dekorace do okna.
Donedávna jsme na tyto naše „výtvarné
se chce, všechno jde. Tak ať se nám ještě
hodně dlouho chce!
A naše další plány? Jako v loňském
roce připravujeme na nadcházející advent
zdobení a rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí, zpívání u stromu a vánoční
besídku. Těšíme se, že se potkáme na
cvičení, v klubovně, nebo u rozzářeného
vánočního stromu.
Text: Lenka Báňová
FOTO: Ol Nováková
Je tady zase prosinec a před námi
kouzelné období Vánoc. Každý rok touto
dobou vás necháváme nahlédnout prostřednictvím Zpravodaje do Základní školy TGM v Moravských Budějovicích, kde
otevíráme dveře dětem i dospělým z mateřských i základních škol v širokém okolí.
Téma tohoto dne je každý rok jinak zajímavé. Co se vám například vybaví, když
se řekne – české vánoční zvyky a obyčeje? Představa každého z nás bude možná
trochu jiná, ale budou mít jedno společné:
budou ovlivněné tím, jak jsme prožívali
Vánoce v dětství. Protože tradice a zvyky
si uvědomujeme, budujeme a upevňujeme od raného dětství, rozhodli jsme se
v naší škole zaměřit náš projektový den
právě na děti v předškolním a mladším
školním věku.
19. prosince přivítáme v naší nově opravené a vánočně vyzdobené školní budově
téměř 400 dětí z mateřských a základních
škol, jejich paní učitelky a další milé hosty. Naši žáci si pro ně připravili dopoledne
plné zážitků, jejichž společným jmenovatelem budou právě české vánoční zvyky
a obyčeje. Kromě klasických vánočních
aktivit, kterými jsou například překrajo-
Jak celá naše škola
zezelenala
To, že budeme slavit s ostatními 44 500
ekoškolami z 55 zemí světa náš svátek, jsme
se dozvěděli o velké přestávce na zasedání
ekotýmu. Ekotým, to je skupina děcek z celé
školy, co se občas sejdou a rokují, jak to udělat, aby byla naše škola, její okolí a vůbec život v ní ještě lepší. Z našich návrhů (protože
u tohoto jsem nemohla chybět) pak sestavíme plán a snažíme se ho plnit. Teď jsme řešili,
co se svátkem. Rozumné návrhy typu – když
máme svátek, zavřeme školu a zůstaneme
doma – neprošly, a tak nám zbylo zapojit svoje mozky, jak to udělat, aby se na naší škole
něco změnilo k lepšímu.
A hned bylo jasné, že bez naší společné
práce se to neobejde. Jak to tedy dopadlo?
Ráno jsme přišli a nad novou, ještě čerstvou
omítkou (samozřejmě z větší části zelenou),
vlála vlajka ekoškoly.
Součástí dne bylo i zahájení kampaně Litter
less pod heslem Nejlepší odpad je ten, který
nevznikne! Proto hlídky kontrolovaly i koše,
kolik je v nich odpadu a zda jej žáci správně
třídí. Ve vyučování se používaly netradiční
pomůcky – například mocniny počítali osmáci
na víčkách od PET lahví, v němčině si vyhledávali informace o ochraně přírody. Některé
paní učitelky posílaly úkoly v plastových lahvích a vzniklo i plno výrobků a výkresů s danou tématikou. My jsme jako deváťáci rozdávali jablka z naší školní zahrady mladším
spolužákům. Sedmáci zase vymysleli speciální schránku, do které budeme vyhazovat
jízdenky a účtenky, které by normálně končily
Pletení a tvoření s paní
Marií Šabackou v Cidlině
Ve středu 13. listopadu se v prostorách
salonku místního obchodu sešly nejen
cidlinské ženy a dívky, které dorazily na
další setkání, které pravidelně pořádá
paní Marie Šabacká z cidlinské hájenky.
Při kávě, čaji či pivu si ženy popovídaly a některé z nich se pustily i do pletení
bačkůrek, šálek i roláků, anebo vytvářely
svícny z květináčů. Nechybělo ani sladké
pohoštění a také pečené maso a klobásky přímo z grilu.
Při dalším setkání budou ženy a dívky
plést s paní Šabackou adventní věnce.
Kamila Veselá
dílničky“ využívali klubovnu Sokola, ale ta je
příliš malá. Naštěstí se
naskytla možnost využít prostory předsálí
bývalého kina, kde byla
donedávna provozována hospoda Černá růže.
Městys Želetava nám
vyšel vstříc a dal nám
k dispozici tyto prostory, které svojí velikostí
předčily naše očekávání. Vejde se sem dětský koutek, trampolína,
velké stoly na to naše
Děti tvoří
hračičkování, ale.... Ale
čeká nás i městys ještě spousta práce,
abychom z bývalé hospody udělali fungující společenskou místnost. Znáte to: Když
Mozaikové květináče
Cesty z gymnázia do akademie věd
Kudy vede cesta z moravskobudějovického gymnázia do Akademie věd ČR?
První cesta vede přes seminář biologie, který máme v nabídce třetího a čtvrtého ročníku. Studenti tohoto semináře si důkladně prohlédli všechna zákoutí Ústavu
biologie obratlovců AV ČR ve Studenci v rámci dne otevřených dveří 4. listopadu.
Seznámili se s laboratorními chovy myší, čolků a zebřiček a s výzkumy, které se
zde na nich provádí. Ve většině z nich hraje významnou roli DNA. Sledovali jsme její
zpracování od odběru vzorku až k přečtení genu. Ještě větším překvapením bylo pro
studenty nahlédnutí do velmi tvrdého systému financování vědy a obhajování jejího
významu.
Druhá cesta do akademie vede přes projekt Otevřená věda. Z něj budou financovány vědecké stáže našich studentek Radky Klinerové a Elišky Práškové. Těm se na
akademii ve Studenci tak zalíbilo, že se zde budou s vědeckými pracovníky až do
jara spolupodílet na výzkumech o původu pseudogenu vrozené imunity u afrických
pěvců a Morfologické abnormality spermií u pěvců. Přejeme hodně zdaru.
Třetí cestou se vydalo hned několik našich dřívějších absolventů. Stali se skutečnými vědci a dnes v různých ústavech Akademie věd ČR bádají na poli biologie,
chemie či fyziky. O nich zase někdy příště.
Mgr. Karel Kabelka, učitel gymnázia
Nová divočina
To bylo téma letošního krajského kola ekologické olympiády, kterého se 31. 10.
a 1. 11. účastnily i dva týmy studentů našeho gymnázia. Kde byste novou divočinu
hledali? Možná vás překvapí, že se nejedná o střežené národní parky ani o poslední
zbytky panenské přírody, nýbrž o neudržovanou zeleň kolem stavenišť a komunikací,
či tzv. brownfields na místech zkrachovalých podniků. Nejsou to jen ošklivé hnědé
fleky na leteckých mapách, ale též důležitá centra biodiverzity, biokoridory a někdy
i esteticky zajímavé alternativy relaxačních ploch – jaké může být pro děti lepší místo na hraní než stará opuštěná zahrada? Taková místa soutěžící zkoumali na území města Jihlavy, část úkolů plnili ve vzdělávacím centru jihlavské ZOO a další den
pokračovali ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o. p. s., které krajské kolo
organizovalo. Během týmové práce i večerní přednášky se studenti dověděli mnoho
poznatků z této méně známé, avšak aktuální ekologické problematiky.
Milou tečkou bylo krásné třetí místo pro náš tým ve složení Eliška Filipská, Radka
Klinerová a Václav Kotrba. Gratulujeme.
Mgr. Karel Kabelka, učitel gymnázia
14
prosinec 2013
vání jablíček, odlévání olova nebo házení
střevíčkem, se děti hravou formou seznámí i se zvyky adventními (výroba adventních věnců a adventních kalendářů, ozdob
z dřevěných hoblin, pečení a zdobení perníčků, řezání „barborek“, výroba papírových Mikulášů). Aby dětem nechyběly pohybové aktivity, zkusí si házet sněhovou
koulí, srážet rampouchy, přeskakovat po
sněhových krách nebo vylézt co nejvýš na
lezecké stěně. Samozřejmě nesmí chybět
ani zpívání vánočních koled a pískání na
flétničky. a aby byla vánoční atmosféra
úplná, projdou si děti vánoční trh, zhlédnou vánoční pohádku a celé dopoledne
zakončí u Tří králů, kterými symbolicky
končí i celé vánoční období.
Během celého dopoledne se o naše
vzácné návštěvníky budou starat ti nejpovolanější – děti z naší školy. Upevní si tím
schopnost vzájemné komunikace a spolupráce, tolerance a pochopení, zdokonalí
se v trpělivosti a důslednosti. Za pomoci
svých pedagogů si připravili množství aktivit, kterými přiblíží menším dětem vánoční
zvyky a tradice. Tradice, které si neseme
od dětství a které nám dokážou rozzářit
oči každý rok v době Vánoc, i když už dávno nejsme dětmi.
Přejeme vám krásné Vánoce!
Za žáky a zaměstnance
Základní školy TGM
Iva Machátová, učitelka
Víkendové pobyty
domamilské školy
v koši na směsný odpad. Šesťáci vyrazili ven
na školní zahradu, aby rozvěsili krmítka pro
ptáky, protože zima se blíží.
Odpoledne vyrazilo nás patnáct z ekotýmu
s pytli do okolí školy, abychom posbírali odpadky. Představte si, naplnili jsme dva saky až po
vršek! Den jsme zakončili v ulicích města, kde
jsme se poptávali, zda lidé vědí, že je dnes Den
ekoškol a že naše škola nese tento titul. Zjistili
jsme i fakt, že většina domácností třídí odpad
(45 z 54 tázaných), a to nás fakt potěšilo.
Jinak – slavit svátek je fakt dřina. Naštěstí
i sranda a zábava, a tak se to dalo přežít.
Za ekotým ZŠ TGM Moravské Budějovice
Tereza Svobodová
V dubnu letošního roku jsme zahájili projekt Individuální a speciální péče
v Základní škole a Mateřské škole Domamil. Náplní projektu je individuální práce
s dětmi se specifickými vzdělávacími
potřebami. Finanční stránka je zajištěna
z Evropského sociálního fondu.
V rámci projektu jsme v říjnu zorganizovali dva víkendové pobyty určené žákům
naší školy. Cílem pobytu je výchova ke
zdravému životnímu stylu, rozvoj komunikačních kompetencí dětí, podpora osobnostního rozvoje dětí a reedukační a rekondiční činnosti. Pobyt přispívá nejen
k individuálnímu rozvoji dítěte, ale i rozvoji
sociálních kompetencí v rámci kolektivu.
Ubytování bylo zajištěno v Havlišově
mlýně, jenž se nachází v krásném prostředí údolí řeky Želetavky. Nejprve se
pobytu zúčastnily děti z I. stupně, 14 dní
poté jej absolvovali žáci II. stupně ZŠ Domamil. V průběhu víkendu byly děti rozděleny do skupin, ve kterých spolupracovaly
na úkolech různého zaměření – zdokonalování mateřského jazyka hravou formou,
dramatické hry, rozvíjení prostorové orientace, logické hry, sportovní a výtvarné
aktivity.
Děti byly s akcí velmi spokojeny, o čemž
nás přesvědčil okamžitý zájem o další víkendový pobyt. Rádi jim to splníme, neboť
nás v jarních měsících čekají ještě dva
podobné víkendy.
učitelé ZŠ a MŠ Domamil
inzerce
Děti v akci
A když jsme sundali bundy, zazářily naše
třídy všemi odstíny zelené. Všichni chtěli vyhrát tajemnou Velkou zelenou cenu. Jenže
nestačilo se jen do zelené obléci, bylo nutno
se i ekologicky chovat.
prosinec 2013
15
ze školství, ze sportu
z kultury
Matematika na 1. stupni v ZŠ Havlíčkova ulice
V pátek 8. 11. 2013 se v 17 hodin konala
vernisáž 7. ročníku Výstavy fotofandů. Na
této akci prezentovalo svoje fotografie 19
fotografů z Moravských Budějovic a okolí. Byli to: Lenka Klimtová, Jan Švanda,
Robert Švanda, Pavel Svoboda, Antonín
Antl, Petr Böhm, Tomáš Kabelka, Karel
Diviš, Tibor Andrejkovič, Bulička Antonín,
Tomáš Melich, Tomáš Čermák, Karel Koranda, Martin Nesiba, Ivana Bártíková,
Aneta Žákovská, Renata Plačková, Pavel
Zemánek, ale i Pavel Čírtek, organizátor
této výstavy.
Petr Hos, který zahájil vernisáž hrou
na kytaru, dodal potřebnou atmosféru ke
slavnostnímu zahájení této akce a úvodního slova se ujala Mgr. Drahomíra Brzobohatá.
Důvodů, proč lidé fotí, může být hned
několik. „K focení jsem se dostal vlastně
úplně náhodně, jak už to tak u většiny
fotografů bývá. Začalo to focením opuštěných staveb, do čehož jsem postupem
času začal dostávat díky atmosféře a zážitkům z těchto míst různé surrealistické
a hororové prvky. Díky svým fotkám se
dokážu přenést do svého světa a koukat
na tato místa tak, jak je vidím já – plné
života, vzpomínek a pocitů. Inspirací jsou
O technicky zaměřené střední a vysoké školy je mezi žáky a studenty v naší zemi
stále menší zájem. Absolventů humanitních škol je stále více a buď rozšiřují řady nezaměstnaných, nebo se musí složitě rekvalifikovat na jiné obory. Ekonomicky to není
výhodné asi pro nikoho.
Technické předměty nejsou populární
ani v základní škole. Někdo nemá přirozené vlohy pro logické myšlení, jiný je pohodlný – jak se říká „myšlení bolí“. Téměř
bezmyšlenkovité mačkání klávesnice počítače nebo mobilu je zábavnější.
Vše začíná již na 1. stupni základní školy, kde je stěžejním předmětem technicky
zaměřeným právě matematika. o její zatraktivnění, usnadnění a zpopularizování
se snaží mnozí teoretikové. V naší škole
již šestým rokem vyučujeme žáky 1. stupně matematice podle profesora Milana
Hejného. Novinka je často označována
jako přelom ve výuce tohoto málo oblíbeného předmětu. Výuka je založená na
rozvíjení logického uvažování, na kreativitě každého žáka.
Protagonistkou a zárukou kvality je paní
učitelka Mgr. Marcela Mittnerová, blízká
spolupracovnice výše jmenovaného profesora. Pracuje jako lektorka tohoto způsobu výuky po celé republice, v naší škole
proběhlo několik ukázkových vyučovacích
hodin pro učitele z blízkého i vzdáleného
okolí. Nyní bych si dovolil zveřejnit děkovný dopis, který jsem nedávno obdržel:
PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Vážený pane řediteli,
jménem Národního institutu pro další
vzdělávání bych Vám ráda poděkovala za
umožnění lektorovat dvěma vašim kolegyním – Blance Ryvolové a Marcele Mittne-
rové. Obě paní učitelky jsou jedny z našich nejoceňovanějších lektorek proto, že
se v nich pojí vysoká odbornost i bohaté
zkušenosti z praxe.
Paní učitelka Blanka Ryvolová je výbornou učitelkou i lektorkou čtenářské gramotnosti už mnoho let, vede pravidelně
i jednu z dílen na celostátní Škole čtenářských dovedností, kterou pořádá krajské
pracoviště NIDV v Jihlavě. Její programy
jsou vždy velmi inspirativní, praktické, učitelé z celého kraje oceňují, že si do svých
škol odnáší spoustu námětů pro práci se
žáky ve svých hodinách ČJ. Postupně se
o jejích kvalitách dozvěděli i naši kolegové
z jiných krajů, a tak paní Ryvolová jezdí
lektorovat po celé ČR. Všude ji učitelé velmi oceňují a žádají si ji i na další pololetí.
Paní učitelka Marcela Mittnerová se věnuje nové metodě ve výuce matematiky
dle profesora Hejného, která je velmi oceňována ministerstvem školství i odborníky na podporu matematické gramotnosti.
Účastnila se jako jedna z prvních učitelů
v republice jeho školení, letních setkání
a po proškolení přenesla tuto metodu i do
svých hodin se žáky 1. stupně vaší ZŠ.
Učí tak už 6 let a na jejích žácích je vidět,
že tato metoda výrazně mění přístup dětí
k matematice – baví je. Paní Mittnerová je
nejen výborná učitelka, ale také uznávaná
lektorka této metody a je především velmi
dobře hodnocena pro svoje profesionální
vystupování a dlouholeté praktické zku-
šenosti při práci se svými žáky. Podpora
matematické gramotnosti je nyní velmi
sledovaným tématem MŠMT, semináře
jsou velmi žádané a učiteli hojně navštěvované v celé ČR.
Budeme rádi, když obě paní učitelky budou moci i nadále vzdělávat nejen
žáky vaší školy, ale i učitele. Je úžasné,
že máte tak kvalitní učitelský sbor (soudě
dle paní Ryvolové a Mittnerové). Do vaší
školy bych ráda posílala své děti.
S úctou k práci Vaší i celého vašeho
sboru Mgr. Jana Dvořáková, metodik dalšího vzdělávání na krajském pracovišti
NIDV v Jihlavě.
Ale zpět k matematice. Při výuce na prvním stupni naší školy děti „nepapouškují“
poučky, ale objevují jejich podstatu. Na
jedné straně názor, na druhé abstrakce
– a při tom nic není v protikladu. Pro učitele náročnější ve všech směrech. V naší
škole tak učí matematiku všechny učitelky
1. stupně a výsledky v oblasti logického
myšlení jsou již patrné u žáků na druhém
stupni. Netrpělivě čekáme na výsledky
pilotního ověřování této matematiky v 6.
ročníku, které letos probíhá. Tým profesora Hejného pracuje na matematice pro
celý druhý stupeň.
I já bych chtěl oběma učitelkám velmi
poděkovat. Výuku v naší škole posunuly
o velký kus dopředu. o naší škole a našem městě díky nim ví dnes spousta učitelů a ředitelů škol všech stupňů v celé
naší republice.
Příště o jazyce českém a čtenářské
gramotnosti.
František Dostál, ředitel ZŠ
FREE AEROBIC - akce plná pohybu a pohody
V sobotu 9. listopadu se konal již několikátý ročník moravskobudějovického Free Aerobicu, což jsme již avizovali v minulém čísle
zpravodaje. Počet závodnic přesáhl stovku
a bohaté bylo i jejich věkové rozpětí. Soutěžilo se, jako na ostatních závodech, v kategoríích: do 7 let, 8-10 let, 11-13 let, 14-17 let.
Navíc jsme přidali ještě kategorie 18-26 let a
26 a více let, čímž je naše soutěž každoročně výjimečná. Například maminky některých
závodnic měly tedy možnost poznat, jaké je
to být na druhé straně a také soutěžit. Konkurence byla letos ještě o něco kvalitnější než v
roce předešlém, zavítaly k nám závodnice z
Brna, Českých Budějovic, Čelákovic, Písku,
Jindřichova Hradce, Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě, přesto se
16
prosinec 2013
domácí reprezentantky neztratily.
Na prvních 6 místech (ta se po postupu
mezi 15 nejlepších vyhlašují) se umístily:
Kategorie do 7 let:
4. místo
Meschková Beáta
6. místo
Inderková Adéla
Kategorie 8-10 let:
1. místo
Černá Kristýna
2. místo
Římovská Aneta
5. místo
Chrástová Tereza
Kategorie 11-13 let:
6. místo
Inderková Vendula
Kategorie 14-17 let:
2. místo
Kopečková Vendula
3. místo
Kašpárková Nikol
4. místo
Jurková Iva
6. místo
Bartošová Kristýna
Kategorie 18-26 let:
2. místo
Pevná Beáta
3. místo
Šamánková Lucie
Kategorie 26 a více let:
1. místo
Meschková Jitka
2. místo
Kašpárková Darina
3. místo
Bartošová Pavla
4. místo
Vandasová Vladimíra
5. místo
Chrástová Zuzana
Jménem celého našeho klubu aerobiku
bychom chtěli poděkovat za účast všem zá-
vodníkům a poblahopřát nejen medailistkám,
ale i postupujícím do finále. Rodičům a dalším divákům patří též poděkování za podporu
a skvělou diváckou kulisu. Největší dík patří
hlavní organizátorce Darině Kašpárkové.
TJ SOKOL Moravské Budějovice
Dance&Aerobic, Jana Chvátalová
VÝSTAVA FOTOFANDŮ
Vernisáž výstavy fotofandů
mi také filmy od skvělého filmaře a animátora – Jana Švankmajera, který je mi
právě svým surrealismem blízký. “ To říká
o fotografování nadějný mladý fotograf
Tomáš Melich.
Byly vystaveny i nové pohlednice Moravských Budějovic, které nafotil Pavel
Čírtek.
Doufám, že se Výstava fotofandů bude
konat i příští rok minimálně se stejným
úspěchem, jako tomu bylo letos. Ráda
bych jim tímto popřála dobré světlo.
text: Pavlína Ondráková
foto: Pavel Zemánek
Císařské posvícení
Císařské posvícení bylo zahájeno v pátek odpoledne otevřením výstavy obcí
mikroregionu v Zámeckých konírnách. Při
této příležitosti zde byl slavnostně pokřtěn
nový stolní kalendář obcí Moravskobudějovického mikroregionu na rok 2014.
Večer se v prostorách besedy konala taneční zábava, kde hrály kapely Paradox,
Jack-off a Sorrow.
V sobotu v osm hodin ráno slavnostně
ohlásili trubači z věže kostela posvícení
ve městě. Na náměstí Míru se tradičně konaly trhy a nechyběly ani pouťové atrakce.
Finanční konzultace
Mgr. Drahomíra Brzobohatá
JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ
řešíme s vámi:
• Rentu na spokojené stáří
• Peníze na vzdělání vašich dětí
• Zajištění vaše a členů rodiny
• Splnění snů a přání
Přijďte
se přesvědčit!
Volejte 777 960 669
K vidění byly stánky s dřevěným nádobím,
patchworkové výrobky nebo voňavá domácí mýdla. Ze stánků, které lákaly vaše
chuťové buňky, zde byly posvícenské koláče, nejrůznější druhy sýrů, slané domácí
brambůrky a mnoho dalšího. Purcnerova
ulice byla letos z důvodu rekonstrukce pro
stánky zavřena.
Ve čtrnáct hodin se od Penny marketu
po císařské cestě na náměstí Míru vydal
slavnostní průvod, v jehož čele šla dechová hudba Dubňanka, za ní následovali
mažoretky, skauti, vojsko Matyáše Korvína a další. Návštěvníci se s průvodem
shromáždili na Zámeckém nádvoří. Vojsko Matyáše Korvína žádalo o dovolení
zbudovat ve městě ležení, odkud potáhnou na Třebíč. Povolení jim slavnostně
udělil starosta města Vlastimil Bařinka
a poté si zde mohli občané prohlédnout
historické ležení – probíhaly ukázky palných a sečných zbraní, dobové kuchyně
a hazardních her. Od tří hodin nás moderátor Michal Sedlák provedl vystoupeními
Mažoretek DDM Budík, aerobikem ZŠ
TGM, koncertem Dubňanky, tancem folklorního souboru Škrpálníček, školou kytar
pod vedením Drahy Urbánkové, vystoupily také Rosetta ZŠ TGM, Dance&Aerobic
TJ Sokol a vše bylo zakončeno ukázkou
oddílu kung – fu Viet vo dao.
Císařské posvícení bylo v neděli odpoledne ukončeno v kostele sv. Jiljí, kde
se ve tři hodiny konal koncert pěveckého
sboru z Telče Santini a Ad hoc quartetem
z Třebíče.
text: redakce
foto: Pavel Čírtek
Pohled na účastníky výměnné schůzky
Setkání sběratelů
Klub filatelistů 0-36 Moravské Budějovice pořádá pravidelně dvakrát do roka
Celostátní výměnnou schůzku všech sběratelských oborů. V letošním roce se podzimní setkání sběratelů uskutečnilo v neděli 20. října od osmi hodin v prostorách
místního Domu dětí a mládeže Budík.
Sběratelé si zde mohli vyměnit či koupit
nepřeberné množství nejen poštovních
známek, mincí, pohlednic všech žánrů,
telefonních karet, ale také odznaky, zápalkové nálepky, pivní etikety, kalendáře
a kalendáříky a řadu dalšího sběratelského materiálu.
–sme–
Foto Vlastimil Smetana
Družina Matyáše Korvína
prosinec 2013
17
zzekultury
sportu
z kultury
SRAZ SPOLUŽÁKŮ ZEMĚDĚLSKÉHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ
Budějovice ocenit práci našich
učitelů a předat Pamětní listy
spolužákům.
Sraz spolužáků začal v 10
hodin u budovy bývalého Zemědělského odborného učiliště
na ulici Pražská. Po vzájemném
přivítání nás naší bývalou školou provedl ředitel Gymnázia
a Střední odborné školy Moravské Budějovice a člen rady
města Ing. Stanislav Šťáva.
Po prohlídce školy následovala prohlídka nových dílen pro
odborný výcvik Střední školy
řemesel a služeb na ulici ChelCelkový pohled na účastníky srazu
čického.
Ve 12 hodin proběhlo setkání se záV sobotu dne 9. listopadu 2013 se uskutečnil sraz spolužáků Zemědělského od- stupci města na městském úřadě. Zde
borného učiliště Moravské Budějovice, nás přivítali místostarosta města Jan
kteří v roce 1963 nastoupili do školy, aby se Kocáb a člen rady města Ing. Stanislav
Šťáva. Místostarosta města
vyučili opravářem zemědělnás seznámil s tím, co se
ských strojů. Sraz se konal u
podařilo ve městě vybudopříležitosti 50. výročí našeho
vat od doby, kdy jsme školu
vstupu do učení a také jsme
opustili. Poukázal také na
si připomněli 60. výročí výudnešní problémy, které se
ky oboru opravář zeměděltýkají především nedostatských strojů na škole, jejíž
ku pracovních příležitostí ve
nástupnickou organizací je
městě.
od roku 2003 Střední škola
Po projevu byly všem spořemesel a služeb Moravské
lužákům předány Pamětní
Budějovice.
listy. Za dlouholetou práci ve
Abychom důstojně obě
školství místostarosta města
výročí připomněli, rozhodli Místostarosta města Jan
ocenil bývalé zaměstnance
jsme se ve spolupráci se Kocáb předává Pamětní list
školy, a to Oldřicha Přibyla,
zástupci Města Moravské Aloisovi Bartošovi
mistra odborného výcviku, učitele Josefa Římovského a vychovatele Oldřicha
Moltaše. Předání ocenění místostarostou
města a předání Pamětních listů byl akt
upřímného poděkování za dlouholetou
práci učitelů a spolužáků. Všechny toto
uznání potěšilo.
Po skončení oficiálního programu srazu
následoval oběd a volná zábava v restauraci v Litohoři.
Zleva v první řadě: Josef Římovský, Oldřich
Přibyl, Oldřich Moltaš a Ing. Stanislav Šťáva
Srazu se zúčastnilo 39 spolužáků ze
45. Všichni byli s průběhem velmi spokojeni a těší se na další setkání.
Závěrem bych chtěl poděkovat zástupcům města za vstřícný přístup a pomoc při
organizaci této akce.
Alois Bartoš, pořadatel srazu
Foto. Ing. Stanislav Šťáva
a Vlastimil Smetana
Rozšiřujeme sortiment v turistickém informačním centru
Turistické informační centrum slouží nejen
jako orientační bod pro turisty ale také jako
místo, kde lze zakoupit vstupenky na různé
akce, turistické známky a kde můžete požádat o informace. Seženete zde i informační
letáčky o zdejším kraji. Kromě tohoto sortimentu je v TIC možno zakoupit nový stolní
kalendář obcí Moravskobudějovického regionu na rok 2014, který byl slavnostně po-
Nová pohlednice Moravských Budějovic
18
prosinec 2013
křtěn na vernisáži výstavy obcí mikroregionu
při císařském posvícení. Dále se rozšířil sortiment o nové široké pohlednice Moravských
Budějovic a je možno zde zakoupit DVD s
názvem Obchvat Moravské Budějovice.
Pokud budete chtít být informováni o tom,
co se ve městě a jeho okolí děje, můžete
si nechat zdarma zasílat informační SMS z
oblasti kultury, sportu a z radnice. Dozvíte
se tak například, jaké koncerty a akce se
připravují, informace o výpadku elektrického proudu nebo uzavírkách silnic.
Text: Jana Součková
Michal Horáček MEZI NÁMI
Čtrnáctý listopad patřil v Moravských Budějovicích večeru strávenému v přítomnosti
českého spisovatele, esejisty, novináře, textaře, básníka a producenta Michala Horáčka. v tento večer ale na pódiu zazářily i další
osobnosti české hudební scény – Ondřej
Ruml, Lenka Nová, František Segrado, ale
i Kvartet Matěje Benka. Ti všichni patřili mezi
vil svoji tvorbu. Během asi dvouhodinového
koncertu zazněla řada krásných písní zazpívaných skvělými zpěváky. z úst Ondřeje
Rumla, Lenky Nové a Františka Segrady
zazněly písně jako Do stráně srdce usedá,
Spát ve dne, zpívat po nocích, Žijeme v nádherné době, Táta měl rád Lídu Baarovou, ale
také píseň Sebastian, kterou složil Michal
Horáček společně s Michaelem
Kocábem. Píseň Táta měl rád
Lídu Baarovou, kterou nazpívala významná československá
zpěvačka Hana Hegerová, se
původně jmenovala Táta měl rád
Máju Westovou. Hudební představení mělo úžasnou atmosféru
a diváci po každé písni nadšeně
tleskali. Ze všech byla cítit obrovská euforie. Vtipné historky, které
v průběhu večera vyprávěl Michal
Horáček, rozesmály řadu diváků.
Po hudebním programu se konaNa fotografii zleva: kvartet Mateje Benka, F. Segrado,
la autogramiáda, kde sympatičtí
Lenka Nová, O. Ruml a M. Horáček.
účinkující s úsměvem rozdávali
hosty talentovaného textaře Michala Horáč- svoje autogramy. Dokonce s každým prohoka. Program plný písní, básní a historek za- dili i pár slov. Pro mě, ale i pro mnohé další,
čal krátce po osmé hodině. Michal Horáček, byl koncert nezapomenutelným zážitkem,
který spolupracoval například s hudebním kterého bych se ráda účastnila znovu.
skladatelem Petrem Hapkou, v něm působil
text: Pavlína Ondráková
jako vypravěč, který návštěvníkům předstafoto: Pavel Čírtek
Kulturní přehled mikroregionu prosinec 2013
Pátek 6. 12. 2013
Vladimír Mišík & ČDG + Paprsky
v Pogo baru od 20 hodin.
Předprodej vstupenek Pogo bar a Vsport
190 Kč. více informací na www. pogobar. cz,
nebo facebook. com/pogobar.
Pondělí 16. 12. 2013
Osadní výbor Jackov
ve spolupráci s Hudební školou Yamaha pod
vedením p. Lenky Urbánkové Vás zve na
Vánoční koncert žáků.
Koncert se bude konat v Kulturním domě
Jackov v pondělí 16. 12. 2013 v 16 hodin. Zazní zde hudba renesanční, barokní,
koledy a různé Vánoční i pohádkové skladby. Vstupné dobrovolné. Srdečně Vás zvou
pořadatelé.
Čtvrtek 19. 12. 2013
Přijďte se nadýchat vánoční atmosféry do
ZŠ TGM v Moravských Budějovicích a připomeňte si
České vánoční zvyky a obyčeje.
19. 12. 2013 v ZŠ TGM Mor. Budějovice
od 9. 00 hod. do 12. 00 hod.
Chybět nebude ani malé občerstvení.
Sobota 21. 12. 2013
Junák – Svaz skautů a skautek ČR
Vás srdečně zve na předávání
Betlémského světla.
Chcete si na Štědrý večer rozsvítit stromeček, či svíčky pravým Betlémským světlem?
Není nic jednoduššího, dne 21. 12. 2013 budou skauti z Moravských Budějovic rozvážet
světlo na trase Okříšky–Znojmo. Předpokládané časy odjezdu vlaku z jednotlivých obcí
na této trase.
Okříšky 9:17, Jaroměřice n. R. 9:42, Grešlové Mýto 10:18, Hvězdoňovice 9:21, Bohušice
9:46, Šumná 10:25, Stařeč 9:26, Mor. Budě-
jovice 9:52, Olbramkostel 10:33, Kojetice n.
M. 9:34, Vesce 10:11, Citonice 10:38, Šebkovice 9:38, Blížkovice 10:14, Znojmo 10:47.
23.–30. 12. 2013
Klub modelářů pořádá vánoční výstavu
Vláčky, mašinky, kolejiště v provozu.
Na nádraží ČD Moravské Budějovice.
Kdy: po 23. 12., st 25. 12., pá 27. 12., po 30.
12. vždy od 16 do 18 hodin.
Kromě stálého kolejiště, které bude částečně v nočním provozu s osvětlenými domky,
vagonky a dalšími efekty, uvidíte ještě několik modulů digitálního kolejiště, dále kolejiště
které si můžete sami ovládat včetně možnosti provozu vlastních modelů /H0/,Pro děti
bude jezdit Mašinka Tomáš a Tomica. www.
train-model. net
25. 11. – 6. 12 2013
Městská knihovna Moravské Budějovice Vás zve na výstavu Střediska rané péče.
Výstava představuje práci Střediska rané
péče v Třebíči a upozorňuje na poskytované
služby. SRP poskytuje komplex služeb rodinám dětí raného věku se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji.
Otevřeno: Po, St, Pá 7. 30–11 a 12–17 hod,
Čt 7. 30–11 a 12–15 hod.
Sobota 28. 12. 2013
Vánoční pochod - Kosová. Sraz na vlakovém nádraží v Moravských Budějovicích v
10 hodin. Pořádá Vodácký oddíl Moravské
Budějovice.
Úterý 31. 12. 2013
Nespoléhejte se na jinou zábavu. Přijďte se
na Silvestra bavit s přáteli a společně oslavit
NOVÝ ROK 2014
hraje PHOENIX od 20 do 03 hod. v sokolovně v Domamili. Srdečně Vás zve Vlastivědný a okrašlovací spolek Domamil.
První listopadovou sobotu se v malém sále Besedy konala akce pod
názvem BESEDA NARUBY. Na tomto
koncertu, který začínal úderem devatenácté hodiny, jsme mohli vidět
vystoupení kapel z Moravských Budějovic a jeho okolí.
BESEDA NARUBY 2013
Začátek akce zahájila punkrocková
hudební skupina Paradox, která koncertovala poprvé v nové sestavě. Po asi hodinovém koncertu přišla na řadu rocková
skupina Slyz Band, která přilákala další
návštěvníky a připravila si pro nás hned
dvě malá překvapení. To první spočívalo
v premiéře nové písničky Domina, kterou
složila zpěvačka Kateřina Němcová. Druhým překvapením bylo vystoupení bývalé
zpěvačky této skupiny Zizi (Zdeňka Selingerová). Na závěr vystoupení si dokonce
obě zpěvačky zazpívaly společně. Třetí
kapelou večera byl Kúrovec. I tato skupina měla svého hosta. Na závěr večera
ještě vystoupily legendy metalové scény,
skupiny Aralyon a Indica. Večer byl opravdu vydařený, což potvrzovala velká účast
návštěvníků.
text: Pavlína Ondráková
Městská knihovna
upozorňuje občany, že v době vánočních
prázdnin bude její provoz omezen.
Dne 23. prosince 2013 otevřeno
pouze do 11 hod.
Ve dnech 27. 12. 2013 – 31. 1. 2013
ZAVŘENO
OTEVŘENO bude opět od čtvrtka
2. ledna 2014
™
Přejeme vám klidný adventní čas, příjemné Vánoce a vše dobré do nového roku
2014
Knihovnice Městské knihovny
inzerce
prosinec 2013
19
zájmy a záliby
ze společnosti
CANISTERAPIE
Domov sv. ANEŽKY Velký Újezd – Jsme
moc rádi, že se nám podařilo v našem domově zajistit CANISTERAPII. Svoje služby nám ochotně nabídla canisterapeutka
pí. Krčálová Radka z Třebíče se svými
fenkami KESSY a VENDY. Přátelský, mírný, přítulný, důvěřivý, v neposlední řadě
poslušný, to vše jsou přívlastky této rasy
– ZLATÝ RETRÍVR. Dojíždí za námi v pravidelných intervalech.
Při první seznamovací návštěvě jsme
byli všichni mile překvapeni. Naši klienti
reagovali na přítomnost Kessy a Vendy
Blahopřání
velice pozitivně. Každý si chtěl pejska
alespoň pohladit nebo mu dát pamlsek –
piškot. Někomu stačilo pouze pozorovat
chování našich milých čtyřnohých hostů.
Na další návštěvy se těšíme, určitě vyzkoušíme pro nás nové techniky, např.
polohování relaxační i rehabilitační. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení našim klientům. Canisterapeut může
psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci i motoriku. Je to pro naše klienty nová
forma terapie.
Jana Šafratová, aktivizační pracovnice
Skauti v novém
Dne 17. 11. 2013 jsme poprvé přivítali
v naší nové klubovně hosty našeho střediska. Jednalo se o rodiče, kamarády,
sponzory a hosty, kteří se přišli podívat na
Den otevřených dveří, který proběhl v prostorách nejenom naší „staré“ klubovny, ale
rovněž v již dobudované přístavbě.
Nová přístavba kluboven Junáku.
Projekt přístavby byl realizován ve třech
etapách. První etapa proběhla v roce
2011, kdy jsme připravili projektovou dokumentaci a vyřídili veškerá povolení.
V dubnu 2012 započala druhá etapa,
kdy jsme vybetonovali základy, propojili
stávající klubovnu s budoucí přístavbou
a zhotovili základovou desku.
Poslední fáze byla zahájena v dubnu
2013 a ukončena 13. 10. 2013 posledními
vnitřními úpravami.
Samotná přístavba byla hrazena jed-
20
prosinec 2013
25. prosince uplyne
10 let od chvíle, kdy
nás opustila naše
dobrosrdečná babička
Anna Svobodová.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Ve středu 23. října
2013 oslavila paní
Marie Jenerálová z Lázu
své 70. narozeniny.
K řadě gratulantů se přidali i zástupci
obce s přáním pevného zdraví, božího
požehnání a spokojenosti do dalších let.
Dne 3. 11. 2013
oslavila své
90. narozeniny
paní
Marie Adamová z Lázu.
Do řady gratulantů se přidávájí i zástupci obce s přáním pevného zdraví, štěstí
a spokojené chvíle v kruhu rodinném.
Spokojení klienti zařízení při relaxaci
nak z veřejných financí
– prostřednictvím projektu, který jsme realizovali
přes MAS Moravskobudějovicko, díky které jsme získali dotaci
ve výši 326. 000 Kč. K této částce jsme
přidali z vlastního rozpočtu „spoluúčast“
ve výši 108. 000 Kč,
jednak z financí od
soukromého sektoru
– nemalou částkou
nám na stavbu přispěli firmy a podnikatelé z Moravských
Budějovic a okolí,
a posledním zdrojem
byly našetřené finance z našeho rozpočtu. Nezanedbatelnou
část našich „vlastních“
investic tvořila brigádnická práce na nové
přístavbě.
Členové
našeho střediska dohromady odpracovali
na stavbě klubovny
1. 682 brigádnických hodin. Celkem bylo
proinvestováno 951 000 Kč.
Díky tomuto projektu vznikly dvě nové
klubovny pro naše oddíly, dvoje nová sociální zařízení, kdy jedno je koncipováno
jako bezbariérové, a dále nové skladovací
prostory.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli při realizaci přístavby klubovny.
text a foto: Zbyněk Nejezchleba
Vzpomínky
A 15. prosince to
bude již 5 smutných
let bez naší milované sestřičky Radky.
Stále vzpomínají
Martina a Petr Slavíkovi.
Vydal ses cestou,
jíž chodí každý
sám,
jen dveře
vzpomínek
jsi nechal dokořán.
Dík za to,
čím jsi nám
v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.
Dne 30. prosince s bolestí v srdci vzpomínáme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Šafrata z Kojatic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S úctou a láskou vzpomíná
celá jeho rodina.
Dne 12. prosince
oslaví
75. narozeniny
maminka, babička
a prababička, paní
Růžena Suchá
z Moravských
Budějovic.
Hodně štěstí, pevné zdraví, spokojenost
a mnoho radosti přejí děti s rodinami.
Řádková inzerce
STÁLE JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT
K SOUKROMÉ VÝUCE KLAVÍRU (KLÁVES), ZPĚVU, SPRÁVNÉ a ZNĚLÉ MLUVY, UMĚLECKÉMU PŘEDNESU a HUDEBNÍ TEORIE www. jarmilakubova.
mzf. cz mob. 725929714
Jedna z nových kluboven Junáku
Tiše šumí les, přes který
chodili jsme s Vámi,
Vy jste odešli, nám zůstala
cesta ke hřbitovu.
Dne 27. prosince vzpomeneme 13. smutného výročí, co nás navždy opustil náš
drahý tatínek, dědeček, bratr, strýc a
švagr, pan
Bohumil Pospíšil
z Moravských Budějovic.
Dále vzpomeneme dne 23. prosince na
úmrtí naší milované maminky, babičky,
sestry, tety a švagrové, paní
Ludmily Pospíšilové
z Moravských Budějovic.
Již tomu je 5 měsíců, kdy nás opustila
v nedožitých 67 letech.
S láskou a úctou stále vzpomíná
syn Bohumil, dcera Eva s rodinou, vnučky
Eva, Ivana a Veronika, dále se připojují
příbuzní s kamarády.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 29. 12. 2013 uplyne
5 let od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní Věra Krutišová.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a děti.
Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc,
přišla nemoc zlá
a ty jsi musel
odejít.
Těžko se s Tebou
loučilo,
těžké je bez Tebe
žít.
Láska však smrtí
nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 19. listopadu jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček pan
Jiří Nykrmajer z Blatnice.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná
snění
a nikdo z nás
se nenadál,
jak rychle se
vše změní.
Utichly kroky,
Tvůj hlas,
vzpomínky na Tebe
zůstávají v nás.
Dne 8. prosince tomu bude rok, co nás
navždy opustila naše milovaná
Romanka Puklická.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
maminka, tatínek, babička, babička a dědeček Růžičkovi, strýcové a tety, škola
Dobrovského.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Opustili nás:
Vlasta Roupcová
Marie Brychtová
Jiří Luda
Marie Filipská
Ludmila Hálková
Věra Fruhwirtová
Jiřina Novotná
Alena Jordánková
1927
1955
1995
1930
1947
1927
1927
1952
Mor. Budějovice
Budkov
Želetava
Vesce
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Lesonice
Čas plyne,
jen vzpomínky
zůstávají.
Dne 11. prosince
uplynulo 6. let,
co nás navždy
opustil pan
Karel Tříletý
z Moravských Budějovic.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera Edita s rodinou,
maminka, sourozenci s rodinami
a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Dne 1. 12. 2013
vzpomeneme
nedožitých
80. narozenin
paní
Ludmily Křikavové
z Moravských Budějovic
a zároveň 20. 12. 2013 uplyne 8 let
od úmrtí.
Za tichou vzpomínku všem,
kdo vzpomenou s námi, děkují
dcery Ludmila, Jaroslava a syn Pavel
s rodinami.
SŇATKY V UPLYNULÉM III. čtvrtletí
2013
Marek Černý
Markéta Kotačková
Mor. Budějovice
Budkov
Karel Nechvátal
Lenka Šuckrdlová
Mor. Budějovice
Komárovice
Lukáš Vlček
Marie Janoušková
Dešov
Dědice
David Walter
Hana Otoupalová
Hostim
Hostim
Jindřich Navrátil
Veronika Šteflíčková
Cidlina
Cidlina
Petr Švanda
Olga Sokolová
Mor. Budějovice
Budkov
Karel Šrámek
Eva Čurdová
Jakubov u Mor. Budějovic
Jakubov u Mor. Budějovic
Tomáš Petera
Jakubov u Mor. Budějovic
Lucie Vidourková Jakubov u Mor. Budějovic
matrika
prosinec 2013
21
ze společnosti
společnosti
Den boje za svobodu
a demokracii
V podvečer 17. listopadu se
jako každý rok sešli občané Moravských Budějovic, aby si připomněli Den boje za svobodu a demokracii.
V 18 hodin vyrazil početný
lampionový průvod od Penny
marketu na náměstí Míru, kde
pronesl starosta Vlastimil Bařinka svůj projev, v němž promluvil
o nutnosti nezapomenout, že za
socialismu nebylo lépe jen proto,
že nyní není vše tak růžové, jak si
mnozí při revoluci představovali.
starosta Vlastimil Bařinka
Ocenil ty, kteří přišli k volbám,
aby vyjádřili svůj názor a dali tak najevo, že jim osud této země
není lhostejný. Projev uzavřel výzvou, abychom se nevzdali
a usilovali o zachování a rozvoj demokracie se všemi jejími hodnotami a principy.
Následně zazněla česká národní hymna a poté zaznělo několik známých písní K. Kryla a J. Hutky v podání Michala Sedláka,
Pavla Szabó, Milana Macháta a Kateřiny Novákové.
text: redakce, autor: Pavel Čírtek
Okénko k sousedům
Čas adventu a Vánoc je zde! Proto vám nabídnu několik osvědčených
trhů, které se konají po celém území Dolního Rakouska.
V našem družebním Kautzenu se uskuteční adventní trh v aule školy
a na přilehlých venkovních plochách v sobotu 7. prosince od 16 do 18
a v neděli 8. prosince od 9. 00 do 18. 00. Zároveň můžete ve Vlastivědném muzeu navštívit výstavu dřevořezeb Marie Römerové
Stejný termín (pouze však odpoledne) hlásí město Retz. Tam, jak už
jistě víte, se můžete ze Znojma dostat v ony dny levně vlakem. Zajíma-
vostí je, že podstatná
část prodejců nabízí
své zboží v zážitkových
vinných sklepech pod
náměstím. v podvečerních hodinách je 8.
prosince na programu
běh čertů, tak zvaných
Krampusů. Tato starobylá tradice se dědí
z generace na generaci. Obdivuhodné, detailAdventní trhy – Grafenegg, Gars, Retzbach
ně vyřezávané masky
z lipového nebo borového dřeva překvapí všechny návštěvníky.
Ve stejném termínu se konají známé adventní trhy na místě zvaném
AmBeri v Hanfthalu u Laa/Thaya. Program začíná vždy od 14. 00. Podobně je tomu i na zámku Kirchstetten.
Na zámku Hof u Vídně jsou trhům ve vánoční vesničce vyhrazeny
všechny adventní víkendy. Vstup je zpoplatněn (5 euro), neboť je zde
k vidění opravdu kvalitní zboží, jakož i nádherná podívaná na světly vyzdobený císařský zámek.
Proslulé vánoční trhy se uskuteční na zámku Schallaburg ve dnech
13., 14. a 15. prosince. Zde je obzvlášť bohatý kulturní program. Vstupné
je 5 euro.
A ještě jedna pozvánka na málo známý barokní zámek Rosenau
u Zwettlu. Ten je znám spíše muzeem zednářství a hotelem, ale ve
dnech 30. listopadu odpoledne a 1. prosince od 10.00–18.00 se zde
uskuteční výstava a prodej exkluzivních rukodělných vánočních dárků.
Mimo to můžete ve stájích obdivovat krásné koně nebo se jimi nechat
svézt v bryčkách. V neděli se od 15. 00 koná v kostele vánoční koncert.
Není možné nevzpomenout na Kttenbergerovy Zážitkové zahrady
v Schiltern. Ty nabízejí po celý adventní čas nejen úchvatnou prohlídku
exteriérem desítek nasvícených zahrad, ale také množství nápadů na
dárky nejen pro zahrádkáře.
Tož: Šťastné a veselé Vánoce a nový rok kéž je požehnaný!
Pavel Kryštof Novák
Vánoční koncert Pavla Szabó a křest nového CD
Ahoj Pavle, nedávno jsem se doslechl, že letos tvé vánoční koncerty nebudou...Má to snad něco společného
s vydáním tvého nového CD?
Tak to ses skoro trefil... Jednak křest CD
proběhne 13. prosince a to je už čas vánoční
a potom ta atmosféra těch písniček a celý
průběh nahrávání byl pro mě hodně podobný jako na desce Vánoční. Takže to je tak
trochu místo těch koled.
Ví se o tobě, alespoň v hudební branži, že jsi měl možnost nahlédnout do
více hudebních žánrů. Proč teď folk?
Myslím si, že hodně hudebních směrů vychází právě z folkové muziky... Folkem jsem
začínal, tak jsem se teď po takovém pomyslném hudebním kolečku k folku zase vrátil...
Možná jenom na čas... kdo ví...
Z názvu CD Folk – Akustic se dá tušit,
že se písničky pohybují právě v tomto
žánru.
Ano, je to tak. Po posledním CD se skupinou Szabotáž jsem po čase cítil potřebu
jít zase trošku do „klidu“ :D a udělat něco
úplně obyčejnýho, bez instrumentálního „hrdinství“. A teď mám období, kdy cítím, že ke
klidu má nejblíž akustická muzika.
Teď něco přímo k nahrávce. Jak probíhalo nahrávání a jak dlouho to celé
trvalo?
Nahrával jsem průběžně od jara do konce
léta, vždycky když byl nějaký čas...
Nechtěl jsem vymýšlet nějaký zvláštní
aranže, takže jsou tam akustické kytary,
kontrabas, bicí, el. kytara, mandolína, flétna
a různé rytmické nástroje.
U většiny tvých CD jsi si nahrával skoro všechny nástroje sám... Jak to je na
tomto CD?
Je to stejně... jsem už na to zvyklej... a navíc – mám štěstí, že mám tu potřebnou svobudu moct zajít o dveře dál a něco natočit.
Myslím si, že to je pro tvoření hudby dost
důležitý, pak ty věci člověk dokáže udělat
s větším klidem a nadhledem.
Máš na CD nástroje, které ti nahrál
někdo jiný?
Ano. V jedný písničce je mandolína – tu
nahrál Vlasta Novotný a ve dvou flétna – tu
nahrála Draha.
Jak to bude probíhat na samotném
koncertě? To budeš hrát na všechny nástroje sám?
Samozřejmě na křtu bude hrát celá kapela a zpívat budou ještě dvě vokalistky.
Jsem rád, že do toho se mnou všichni šli...
ono je to docela dost práce dát to celý dohromady a vlastně jenom pro jeden koncert.
Ještě že to jsou skoro všichni profíci, takže
klobouk dolů. Kdo to bude, to se nechte překvapit :D
Říkáš, že je to všechno jenom pro jeden koncert. Nestálo by za to jich zkusit
udělat víc?
Určitě by to bylo fajn, pokud by byl nějaký
zájem.
Každopádně se moc těším na 13. prosince a rád bych do Besedy na tento den pozval
všechny, nejen příznivce folkové muziky.
Děkuji, Pavle, za rozhovor.
Pavel Čírtek
ze společnosti
ANDREJ ŠEBAN BAND TOUR
2013
V sobotu 26. října se v Besedě konal koncert jednoho z nejkreativnějších slovenských
kytaristů Andreje Šebana (na snímku). Akce
začínala ve 20 hodin v malém sále Budivoj,
kde se sešlo opravdu různorodé publikum.
Koncert se skládal ze dvou částí. První část
byla postavená na folklórních citacích. v té
druhé, rytmičtější části, se objevila volná
improvizace. Kromě Andreje Šebana, hlavního aktéra tohoto koncertu, jsme mohli
spatřit také ostatní členy skupiny. Kytarista,
skladatel a zpěvák Andrej Šeban koncertuje s o generaci mladšími muzikanty. Jsou
to Daniel Spiner (klávesy), Peter Rusňák
(baskytara) a Michal Fedor (bicí). Na všech
členech skupiny bylo vidět velké nadšení,
s kterým provozují tuto hudbu. Novinkou
koncertu byla také hra na akordeon, na který kapela natrefila v Ostravě a koupila jej od
místního hudebníka cestou do Moravských
Budějovic. Na závěr koncertu nám Andrej
Šeban pár písní i zazpíval. Bača, jak se jmenovala poslední píseň, byla pro mnohé tou
nejzajímavější. v této písni jsme totiž mohli
slyšet mix několika jazyků, mezi které patřila čeština či slovenština, ale také angličtina
a němčina. Moravské Budějovice jsou jedním z deseti míst v ČR, kde Andrej Šeban
během svého turné vystupoval.
Text: Pavlína Ondráková
Foto: Pavel Čírtek
Neuvěřitelný bubenický výkon Miloše Meiera v MKS Beseda
Adventní trhy – Grafenegg, Gars, Retzbach
Za zážitky na rockových koncertech jezdím hodně let a prožil jsem na nich stovky
hodin. Vím, že hudebníci a skupiny jsou různých kvalit, proč nezkusit domluvit do Budějovic vystoupení někoho opravdu skvělého,
kdo tu ještě nebyl, je známý a za poslední
roky se vypracoval mezi nejlepší ve svém
oboru v republice? Píšu o skvělém bubeníkovi jménem Miloš Meier. Počáteční rozhodování – zkusit, nebo nezkusit – bylo těžké.
Věděl jsem, že je Miloš skvělý, ale zda nebude případné pořádání jeho šou propadákem,
to se nedá odhadnout, to se musí zkusit. Ale
jít do toho? Tohle mi vrtalo hlavou. Kdo řekne, co si o možném koncertu myslí?
Vyrazili jsme tedy na koncert skupiny Dymytry, kde Miloš bubnoval, a na konci už bylo
rozhodnuto. „Jdeme do toho, taková akce se
musí zkusit naživo, Miloš je skvělý,“ tak by se
v krátkosti dal přeložit závěr kamaráda Vládi
Čábela po vyslechnutí koncertu a Milošova
desetiminutového sóla. Díky vstřícnosti Karla Nechvátala se podařilo předběžně najít
několik volných podzimních termínů, snad
bude nalezen aspoň jeden vyhovující (Miloš
Meier hraje s Dymytry, BSP, Noid, Stroy…).
a našel se!
Čtvrtek 24. října nás opravdu překvapil.
Více než 130 návštěvníků se ve 20 hodin
vtěsnalo do sálu Budivoj, který na začátku Drumming Syndrome praskal ve švech.
Neuvěřitelný bubenický výkon při celém
vystoupení, úžasná atmosféra, skvělé publikum. Věřím, že v návštěvnících vystoupení
zanechalo nezapomenutelný zážitek.
Ohlasy hovoří samy.
¾
Moc se mi to líbilo, Miloš si to hezky dával a působil na mě strašně mile…
¾
Bomba, bomba, bomba!!!
¾
Fakt naživo je to něco jinýho než
na youtube… je hrozně milej a bylo to suprový a on je borec.
¾
Šou nemělo chybu, ani není možný, co jeden borec dokázal za parádu.
Děkuji Karlu Nechvátalovi a všem z Besedy za uspořádání a perfektní spolupráci,
Vláďovi Čábelovi za video a pomoc, Janu
Švandovi za parádní fotky a především za
hojnou návštěvu a skvělou atmosféru všem
posluchačům.
František Moltaš
ČERT BEZ MIKULÁŠE
V malé vesničce nedaleko Moravských
Budějovic žili v malém rodinném domku
manželé, kteří měli jediného syna. I když
měl veškerou péči rodičů, chlapec nebyl
hodný, stále zlobil a rodiče jen trápil. Tito
mu často domlouvali, ale zbytečně. Matka mu stále hrozila, že si pro něj jednou
22
prosinec 2013
přijde čert a odnese ho do pekla, pokud
nebude hodnější. Chlapec tomu nevěřil
a jenom se výhrůžce posmíval. Z čerta
vůbec neměl strach.
Blížil se svátek sv. Mikuláše a matka se
dohodla se sousedem, že se večer převleče za čerta, přijde k nim do chalupy
a kluka pěkně vystraší. Soused všechno
velmi rád přislíbil, poněvadž kluk měl u něj
pěkných pár „vroubků. “
Nadešel večer před svatým Mikulášem.
Byla již tma a rodina v kuchyni dojídala večeři. V té chvíli někdo zabouchal na dveře.
dokončení na str. 24
prosinec 2013
23
zájmy, záliby
Recepty našich čtenářů
Do prosincového zpravodaje Moravskobudějovicko nám zaslala své recepty paní Eva Cihlářová z Vranína. Cukroví bezpochyby obohatí vánoční stůl
a přispěje k dobré pohodě.
Extra marokánky
250g pískového cukru, 70g másla, 1 lžička sušeného mléka, 100g kandované pomerančové kůry, 60g rozinek, 270g arašídů, 80g pomerančového sirupu, cca 100ml
vody, 95g až 120g hladké mouky, na ozdobu:
čokoládová poleva.
Cukr, tuk, suš. mléko, sekanou kandovanou kůru, sekané arašídy a rozinky, pomerančový sirup a vodu svaříme. Hmotu odstavíme a přimícháme do ní hladkou mouku.
Vymíchané těsto dáme do sáčku a tvoříme
na plech s pečícím papírem ve velkých rozestupech malé marokánky (stejně velké hrudky). Pečeme 10 až 15 min, dokud nezačnou
okraje hnědnout. Vychladlé marokánky
(spodní stranu) smáčíme v tmavé čokoládě.
tuku, 160g moučkového cukru, 2 vejce, 1 vanilkový cukr, 1 rovná lžička sody, 1 lžička ml.
skořice, 1 lžička perníkového koření
II: 500g hladké mouky, 1 lžička prášku do
pečiva, 1 rovná lžička sody, 150g moučkového cukru, 100g medu, 50g másla, 1 vejce a jeden žloutek, 1 lžička perníkového
koření.
Mouku smíchanou s práškem do pečiva
a jedlou sodou prosejeme, přidáme cukr,
med, rozehřátý tuk, vejce (žloutek těsto II.)
a koření. Necháme přes noc v chladu odležet. Druhý den z těsta vyválíme plát, vykrajujeme různé tvary. Upečené perníčky
ještě horké potíráme rozšlehaným žloutkem
smíchaným s trochou vody (mléka). Můžeme
zdobit bílkovou polevou.
Mandlové mědvědí tlapky
70g mletých mandlí (vlašských ořechů),
160g hladké mouky, 100g mletého cukru,
140g másla, 1 žloutek, ½ lžičky skořice, můžeme přidat 50g strouhané čokolády.
Ze surovin vypracujeme těsto a necháme
v chladnu odpočinout. Pak z těsta odkrajujeme malé kousky, které obalíme v mouce
a vtlačíme do formiček. Upečené tlapky
vyklopíme z formiček a obalujeme v cukru
smíchaném s vanilkovým cukrem.
Vosí hnízda
Nepečené těsto: 250g másla, 100g moučkového cukru, 150g mletých piškotů, 3 lžíce
kakaa, 1 vanilkový cukr, 2 lžíce Solamylu, 2
lžíce rumu, 1 Salko.
Tuk rozpustíme ve vodní lázni, vmícháme
ostatní suroviny, necháme ztuhnout, tvarujeme kuličky, obalujeme v cukru a vtlačujeme
do formiček (vosí hnízdo, stromeček, svíčka).
Vyklepneme, necháme ztuhnout, naplníme
krémem, přilepíme na piškot, namáčíme do
polevy a dozdobíme. Krém: V míse společně ušleháme 150 až 250g změklého másla
a 1 plechovku Salka. Nugátový krém: Pokud
Perníčky jako malované
I: 500g hladké mouky, 120g medu, 60g
Nyní bylo všem jasné, že sám čert si
pro chlapce přišel a odnesl si jej do pekla,
když mu ho rodiče stále nabízeli.
Vybráno z knížky povídek
Vlastimila Smetany
Ilustrační kresba Radek Svoboda
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete
vyzvednout v turistickém informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda),
nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
prosinec 2013
Ovesné placičky
100g ovesných vloček, 70g celozrnné
mouky, hrst hrozinek, vejce, 50g medu, 70g
rozpuštěného másla, špetka mleté skořice,
rozdrcené 2 hřebíčky, ½ lžičky citrónové kůry,
lžička prášku do pečiva. Můžeme přidat nasekané oříšky, mandle či kandované ovoce.
Suroviny promícháme, necháme cca 30
min odpočinout. Pak tvoříme na plech s pečícím papírem stejně velké hrudky. Pečeme
dorůžova.
Vanilkové rohlíčky
100g celozrnné mouky, 80g mletých vlašských ořechů, 30g hladké mouky, lžička jemně nastrouhané citrónové kůry, 120g změklého másla, 70g hnědého třtinového cukru,
citr. šťáva.
Zpracujeme tužší těsto, které necháme 30
min. odpočinout v chladu. Pak vyvalujeme
rohlíčky či plníme do formiček. Pečeme na
170ºC dorůžova.
o ceny
dokončení ze str. 3
24
Tvarohová štola
500g hladké mouky, 250g netučného
tvarohu, 150g Hery, 150g cukru krupice, 1
vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 2 vejce,
citrónová kůra, kandované ovoce a rozinky.
Zpracujeme těsto. Rozprostřeme na vále
na délku plechu a výšku přibližně 3 cm. Pak
jeden konec přehneme a přeneseme na
plech s pečícím papírem. Po upečení potřeme rozpuštěným máslem a silně posypeme
moučkovým cukrem.
Cukroví, po kterém se netloustne:
SUDOKU
ČERT BEZ MIKULÁŠE
Bylo slyšet brblání, bručení a také řinčení
řetězů. Matka řekla klukovi: „Vidíš, už si jde
pro tebe čert a vezme si tě do pekla za to, že
jsi neposlušný darebák!“ V té chvíli už měl
chlapec pěkně nahnáno a držel se matky
za sukni. Začal prosit, aby čerta do kuchyně
nepouštěla. Matka byla přesvědčena o tom,
že je to soused a kluka je potřeba pořádně
vystrašit, aby mu vzpomínka hezky dlouho
vydržela. Pootevřela dveře a vystrčila vzpírajícího se a brečícího chlapce do černé
tmy a křikla: „Tady ho máš, čerte – vezmi si
uličníka!“ Pak zavřela dveře a po zařinčení řetězu nastalo venku ticho. Manželé byli
klidní, poněvadž si mysleli, že soused kluka
někam odvedl, aby jej pěkně vystrašil.
Když se hoch dlouho nevracel, šli se
manželé podívat za sousedem a ověřit
si výsledek hrozby. Ovšem všichni tři se
strašně vyděsili, když zjistili, že se soused
převléká a na kluka se teprve chystá.
Ihned vyběhli před dům a volali chlapce,
aby se vrátil domů. Hned přešel všechny
hněv. Vyděšení běhali stavení od stavení
a ptali se na chlapce. Nikdo o něm ovšem
nic nevěděl.
k základnímu krému přidáme 50g kakaa a 2
lžíce nastrouhaných ořechů.
Vylosovaný vítěz získá vstupenku
na koncert Kumpánovi muzikanti a
sourozenci Baťkovi 20. 12. 2013 v
MKS Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU se svým
kontaktem doručte do Turistického
informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS Beseda),
a to nejpozději do 12. hodin, 16. 12.
2013.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Zdeně
Hlouškové z Moravských Budějovic
gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala
MKS Beseda.
Download

zpravodaj_2013_12_web.pdf