Úterý 11. listopadu 2014
Registrace účastníků
9.15-9.45:
Katedra klasické filologie FF UP, Na Hradě 5, přízemí
Slavnostní zahájení
10.00-10.20: Kaple Božího Těla (Umělecké centrum UP – Konvikt, Univerzitní 3)
Další program pokračuje na Katedře klasické filologie FF UP, Na Hradě 5, v posluchárně č. 2.07 –
1. patro
10.20-10.40: občerstvení
Dopolední blok: moderuje PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.
10.40-11. 00: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.: Latina na Ústavu klasických jazyků FF MU – hledání cesty
11.00-11.20: Mgr. Bc. Jana Holíčková: Výuka novořečtiny pro filology a nefilology na Ústavu
klasických studií FF MU
11.20-11.40: občerstvení
11.40-12.00: Mgr. Elisabeth Woock: Tvorba grafických románů pro pedagogické účely
12.00-12.20: PhDr. Karla Vymětalová: Hledání cest – současnost a budoucnost výuky latiny na ÚHV
FPF SU v Opavě.
12.20-12.40: PhDr. Noemi Sklenářová – doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.: Klasické jazyky neklasicky
aneb zpráva o stavu řečtiny a latiny na FF UP
12.40-13.00: diskuse
13.00-14.00: oběd
Odpolední blok: moderuje PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
Mgr. Lucie Kopecká: Minulost, současnost a budoucnost výuky latiny na HTF UK
PhDr. Milena Přecechtělová: Způsob výuky starých jazyků na ETF UK
PhDr. Jan Kalivoda: Výuka latiny pro nelatinisty na FF UK v letech 2000-2014
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.: Lingua catholica aneb Proč by si nemohl takový farář přečíst
Augustina v originále?
15.20-15.40: diskuse
14.00-14.20:
14.20-14.40:
14.40-15.00:
15.00-15.20:
15.40-16.00: občerstvení
16.00-16.20:
16.20-16.40:
16.40-17.00:
17.00-17.45:
17.45-18.00:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.: Výuka řečtiny na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
Mgr. et Mgr. Adriana Koželová, Ph.D.: Latinský jazyk a translatologické odbory
doc. Mgr. Erika Brodňanská, Ph.D.: Klasické jazyky na FF PU v Prešove
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.: K českému překladu Gramatiky latiny Dirka Panhuise
diskuse
19.00-22.00: společná večeře
Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století
Středa 12. listopadu 2014
Dopolední blok: moderují PhDr. Jan Janoušek, Ph.D. a doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
9.00-9.20:
Mgr. Erika Juríková, Ph.D.: Latinčina je mŕtva. Nech žije latinčina. Ako zatraktívniť
štúdium klasických jazykov?
9.20-9.40:
doc. PhDr. František Šimon, CSc.: Klasické jazyky na Univerzite P. J. Šafárika
v Košiciach
9.40-10.00: PhDr. Tomáš Klokner: Staroveké dejiny na Katedre všeobecných dejín FiF UK
v Bratislave
10.00-10.20: PhDr. Emanuel Jirkal, Ph.D.: Výučba a využívanie klasických jazykov na Katedre historie
FF UKF v Nitre
10.20-10.40: diskuse
10.40-11.00: občerstvení
11.00-11.20: PhDr. Ivana Koucká: Současná výuka dějin starověku na Katedře historie FF UP
v Olomouci
11.20-11.40: Mgr. Nicol Sipekiová, Ph.D.: Bezhraničná antikvita – ciele, reálizácia a výsledky
medzinárodného interdisciplinárního projektu
11.40-12.00: Mgr. Andrea Krúpová – Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.: Pedagogické a vědecké aktivity
latinských filologů Ostravské univerzity
12.00-12.20: Mgr. Katarína Karabová, Ph.D.: Vzdelanostná úroveň uchádzačov o štúdium klasických
jazykov ako determinant výučby
12.20-12.30: diskuse
12.30-13.30: oběd
Odpolední blok: moderuje doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
13.30-13.50: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.: Dějiny starověku samostatně
13.50-14.10: doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.: Výuka archeologie a klasické archeologie na
moravských a českých univerzitách
14.10-15.00: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. – PhDr. Pavel Nečas, Ph.D.: Empirický pohled na výuku
latinské lékařské terminologie
15.00-15.20: občerstvení
15.20-16.30: kulatý stůl a závěrečná diskuse – Klasické obory na akademické půdě v Českých zemích a
na Slovensku – rizika a příležitosti výuky, možnosti spolupráce
16.30:
zakončení konference
Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století
Download

Úterý 11. listopadu 2014 - Katedra klasické filologie