MC Břežánek o.s.
Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany,IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800
Provozovna: U náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, [email protected], tel. 773 619 138
Výroční zpráva
Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek
2010
OBSAH
Obsah ..................................................................................................
2
Úvodní slovo ........................................................................................
3
Vznik a cíle MC Břeţánek ………………………………………………...
3
Základní údaje …………………………………......................................
4
Orgány organizace … ..........................................................................
4
Činnost MC v roce 2010.......................................................................
5
Programy krouţků ....................................................................
6
Externí lektoři ...........................................................................
11
Jednorázové akce .....................................................................
13
Uskutečněné projekty v roce 2010 ………………………….…...
15
Finanční zpráva 2010 …….....................................................................
16
Financování a poděkování......................................................................
21
Výhled na rok 2011 …………………………………………………...........
22
2 / 22
ÚVODNÍ SLOVO
Výroční zpráva Mateřského centra Břeţánek shrnuje jeho kompletní činnost za rok 2010.
V tomto roce čekala MC Břeţánek základní změna v podobě stěhování z areálu zdravotního
střediska do zcela nových prostor v centru Dolních Břeţan. MC Břeţánek se snaţilo během
krátké doby vytvořit moderní prostory odpovídající poţadavkům dnešní náročné klientely. Naši
vizi se podařilo uskutečnit především díky podpoře Obce Dolní Břeţany, která nejenţe zajistila
vhodné prostory k realizaci, ale z velké části se podílela na financování tohoto náročného
projektu. Velké díky patří také mnohým firmám a soukromým osobám, jejichţ přízeň se
Mateřskému centru Břeţánek za léta svého fungování podařilo získat.
Stěhování si vyţádalo čtyřměsíční přestávku ve fungování MC a také kompletní reorganizaci
nabízených sluţeb, a to především z důvodu menší uţitné plochy a rozdílného uspořádání
učeben. Přes počáteční obavy se podařilo původní nabídku sluţeb udrţet a během prvních
měsíců nového fungování dokonce nad očekávání rozšířit o nové zájmové krouţky pro děti i
dospělé.
VZNIK A CÍLE MC BŘEŽÁNEK
Občanské sdruţení Mateřské centrum Břeţánek bylo zaloţeno v červnu 2008 a bylo zaregistrováno
u Ministerstva vnitra dne 17.6.2008 pod č.j. KS/1-1/71995/08-R. Činnost MC Břeţánek se řídí
platnými stanovami a za jeho vedení a hospodaření zodpovídá pětičlenné představenstvo a
kontrolor.
Mateřské centrum Břeţánek je od roku 2008 členskou organizací Sítě mateřských center a řídí se
Etickým kodexem Sítě MC z roku 2007, který garantuje, ţe členská organizace:
•
není zřízena za účelem vytváření zisku,
•
je samostatnou neziskovou organizací nebo je zaštítěná jiným zřizovatelem,
•
je otevřená a dostupná všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení,
•
dodrţuje princip svépomoci,
•
plní sociálně preventivní funkci,
•
je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o malé děti,
•
motivuje k aktivnímu rodičovství,
•
poskytuje všeobecně důleţité informace především z oblasti rodinné problematiky,
•
umoţňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí,
•
nabízí seberealizaci,
•
stává se otevřenou bránou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost,
•
podílí se na rozvoji občanské společnosti.
Cílem zakladatelů bylo vytvoření místa v obci pro setkávání rodičů a dětí, místa, kde by děti mohly
navštěvovat zájmové krouţky a jednorázové společenské a kulturní akce.
Mateřské centrum Břeţánek chce především posilovat rodinné hodnoty a úlohu rodičů ve
společnosti, umoţnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, obohacovat děti o nové
kamarády, vztahy a zkušenosti. Mateřské centrum Břeţánek pomáhá v obci vytvářet komunitu
občanů, kteří se navzájem znají a spojuje je společný zájem o děti.
Pro zajištění konkurenceschopnosti se při znovuotevírání MC v nových prostorách stalo dalším
cílem vytvoření atraktivního kulturního, vzdělávacího a sportovního centra s moderním vybavením.
3 / 22
V rámci finančních moţností jsme nahradili původní opotřebované vybavení „z druhé ruky“ novými
kvalitními hračkami, didaktickými pomůckami a sportovním nářadím, které odpovídá poţadovaným
standardům. Tímto směrem bychom rádi i nadále pokračovali.
Nové uspořádání prostor dalo vzniknout také malé kavárničce s hernou, kde mohou být děti pod
přímým dohledem rodičů. Ti tak mohou návštěvu MC Břeţánek vyuţít k relaxaci.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název:
Sídlo:
Adresa provozovny1:
Adresa provozovny2:
Právní forma:
IČO:
Statutární zástupce:
Datum zaloţení:
Zahájení provozu:
Počet členů:
Telefon:
E-mail:
www:
číslo a datum registr.:
bankovní spojení
číslo účtu
Mateřské centrum Břeţánek
5 května 78, 252 41 Dolní Břeţany
Dělnická 120, 252 41 Dolní Břeţany – do května 2010
U Náměstí 712, 252 41 Dolní Břeţany – od října 2010
Občanské sdruţení
22732322
Monika Ţáková, předseda představenstva
17.6.2008
1.10.2008
12
773 619 138, 773 619 139
[email protected]
www.mcbrezanek.cz
Ministerstvo vnitra dne 17.6.2008, č.j. KS/1-1/71995/08-R
Česká spořitelna, a.s.
2088014309/0800
ORGÁNY ORGANIZACE
V průběhu roku došlo ke změnám v představenstvu MC. Valná hromada členů občanského
sdruţení na svém volebním zasedání dne 4.6.2010 zvolila do rozhodovací sloţky 5 členné
představenstvo, viz níţe. Členství se řídí schválenými stanovami MC Břeţánek.
Monika Ţáková
Mgr. Renáta Hanzlová
Martina Vilhumová
Bc. Barbara Grossová
Jitka Chaloupková
Bc. Simona Peterková
Pavlína Gaborová
Martina Šplíchalová
Jitka Langová
Ludmila Hradilová
Magdalena Marková
Barbara Sůsová
Aktivními spolupracovníky jsou:
Marie Kuchařová
Miluše Hájková
Jana Manhartová
předseda představenstva
1. místopředseda představenstva
2. místopředseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
kontrolor
člen sdruţení
člen sdruţení
člen sdruţení
člen sdruţení
člen sdruţení
člen sdruţení
4 / 22
ČINNOST MC V ROCE 2010
Program MC Břeţánek nabízí celou škálu aktivit. Jedná se o pravidelné výtvarné, hudební, jazykové
a pohybově zaměřené krouţky i jednorázové akce, které jsou určeny nejširší veřejnosti a úspěšně
obohacují kulturní ţivot v naší obci. Důraz je však kladen na aktivity pro děti od narození po mladší
školní věk. Velmi vyhledávanou sluţbou, kterou MC Břeţánek poskytuje, je hlídání dětí. Tím se
snaţí MC odlehčit tíţivé situaci s nedostatkem míst v místní MŠ a připravit břeţanské děti na
povinný předškolní rok.
MC Břeţánek je otevřeno všem generacím, proto nezapomínáme ani na mládeţ a dospělé v podobě
nabídky tanečních krouţků, cvičení, jazykových a vzdělávacích kurzů. Svůj prostor zde našlo také
občanské sdruţení SENIN, které myslí na naše starší spoluobčany a v MC pro ně 1x týdně
připravuje odpoledne se zajímavým programem.
Kaţdý týden navštíví MC Břeţánek 235 dětí se svými rodiči, přes 100 dospělých si k nám přijde
zacvičit nebo zdokonalit angličtinu. Z pravidelných akcí se největší oblibě těší divadelní představení
pro děti pořádané 1x měsíčně s průměrnou návštěvností 50 diváků. Naší kaţdoročně největší
událostí je zábavní podvečer Halloween, kterého se v loňském roce zúčastnilo cca 350 lidí z Dolních
Břeţan a okolí. MC Břeţánek organizuje také oslavy Dětského dne s návštěvností cca 200 lidí. Na
vybraných akcích spolupracujeme s obcí Dolní Břeţany.
Nabídku akcí, krouţků a sluţeb se v průběhu roku snaţíme flexibilně přizpůsobovat poţadavkům
klientů MC Břeţánek. Průběţně zařazujeme nové krouţky, organizujeme přednášky, zřídili jsme
KNIHOVNU. Knihovna obsahuje knihy nejen pro děti, ale i pro nastávající matky, knihy o výchově,
zdravém ţivotním stylu a mnoho dalších.
Velký důraz klademe na kvalitu poskytovaných sluţeb, a proto spolupracujeme se zkušenými a
kvalifikovanými lektory. Odbornou způsobilost zajišťujeme účastí členů MC a jeho aktivních
spolupracovníků na vzdělávacích kurzech a školeních.
typ školení
název
účastník
pořadatel
rekvalifik.
kurz
seminář
Péče o děti ve věku 3–15
let
Miniškolky, hlídací koutky
v mezích české legislativy
Účetnictví
lektorky MC
Projekt Sítě MC Krok k zaměstnání
ve Středočeském kraji
Organizace Generace plus
seminář
koordinátorka
MC
účetní MC
Síť Mateřských center
Kvalita a profesionalita v poskytování sluţeb je od nás očekávána také ze strany klientů, a proto je
naším záměrem ve školeních a zvyšování kvalifikací nadále pokračovat. Na následujících stranách
uvádíme přehled krouţků v týdenním rozvrhu. Tento přehled je rozdělen na 2 základní části, a to
pololetí 01-05/2010 a pololetí 10-12/2010 (2.pololetí je dále členěno do 3 skupin dle věkového
zaměření – pro děti, pro děti s rodiči, pro mládeţ a dospělé). V měsících 06-09/2010 bylo MC mimo
provoz z důvodu stěhování.
5 / 22
PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 01 – 05 /2010:
pondělí
8:30- 11:30
program
Maminčino dopoledne
lektor
M. Ţáková, R. Hanzlová, B. Sůsová
15:30- 18:00
15:30- 16:15
16:00- 16:45
16:15- 17:00
16:20- 17:05
16:45- 17:30
17:00- 17:45
17:10- 17:55
Herna+ recepce
Flétna 1
Keramika 4+
Flétna 2
Trampolína
Keramika 7+
Flétna 3
Trampolína
Josef Bárta
Alţběta Labounková
Josef Bárta
Jitka Holíčková
Alţběta Labounková
Josef Bárta
Jitka Holíčková
úterý
9:00- 11:45
9:00- 9:45
9:00- 9:45
9:00- 9:45
9:50- 10:35
11:00- 11:45
Herna + recepce
Výtvarná dílnička
Balony a trampolínka 0-2roky
Hravá jóga 2-4 roky
Balony a trampolínka 2-4roky
Keramika 2+
Simona Peterková
Jitka Holíčková
Bára Sůsová
Jitka Holíčková
Alţběta Labounková
16:00- 18:00
16:00- 16:45
17:00- 17:45
17:00- 17:45
19:30- 20:30
Herna + recepce
Dramatický krouţek
Zpívání s Ivou Marešovou
Jóga pro děti 2-5 let
Cvičení na míčích - pro ţeny
Jitka Krupičková
Iva Marešová
Bára Sůsová
Zdeňka Navrátilová
středa
8:30- 11:30
dle domluvy
Maminčino dopoledne
Laktační poradna
B. Sůsová, J. Chaloupková
L. Hradilová
15:30- 18:00
15:30-16:15
16:25-17:10
17:20-18:05
Herna + recepce
Angličtina s Magdou 1
Angličtina s Magdou 2
Angličtina s Magdou 3
Magda Gajdová
Magda Gajdová
Magda Gajdová
čtvrtek
9:00- 11:45
9:00- 9:45
10:00- 10:45
11:00- 11:45
Herna + recepce
Hudební škola Yamaha KKK1
Hudební škola Yamaha KKK1
Hudební škola Yamaha KKK2
Iveta Patáková
Iveta Patáková
Iveta Patáková
14:30- 18:00
14:30- 15:15
15:30- 16:15
15:30- 16:15
16:00- 16:45
16:30- 17:15
17:00- 17:45
17:15- 18:00
17:15- 18:00
19:30- 20:30
Herna + recepce
Angličtina s Míšou 1
Angličtina s Míšou 2
Trampolína
Šikulové 4+
Trampolína
Šikulové 7+
Jóga pro děti 6 -10 let
Flétna
Body Forming - cvičení pro ţeny
Míša Mařáková
Míša Mařáková
Jitka Holíčková
Jitka Chaloupková
Jitka Holíčková
Jitka Chaloupková
Bára Sůsová
Josef Bárta
Dáša Černá
pátek
8:30- 11:30
9:30- 11:00
Maminčino dopoledne
Montessori herna
M. Ţáková, M. Vilhumová
Alena Bartáková
Maminčino dopoledne – hlídání dětí
V II. pololetí 2009/2010 se na maminčino dopoledne zapsalo 36 dětí, proto jsme od března rozšířili
hlídání dětí i o páteční dopoledne. Návštěvnost maminčina dopoledne je velice úspěšná. Sluţbu hlídání
dětí vyuţívají převáţně rodiny z Dolních Břeţan.
6 / 22
PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI PRO OBDOBÍ 10 – 12 /2010:
den
čas
pondělí
8:30-11:30
Maminčino dopoledne - hlídání
15:00-15:30
15:35-16:05
16:10-16:40
16:45-17:15
17:20-17.50
17.55-18:25
15:00-15:45
16:00-16.45
17:00-17:45
16:00-16.45
17:00-17:45
flétnička
flétnička
flétnička
flétnička
flétnička
flétnička
tanečky
keramika
keramika
Street Dance
trampolína
8:30-11:30
Maminčino dopoledne - hlídání
2+
Lektorky MC
15:00-15:45
16:00-16.45
17:00-17:45
18:00-18:45
15.00-17:00
16:00-16.45
karate 1
karate 2
ZUMBATOMIC
Street Dance
Maminčino odpoledne – hlídání
zpívání s Katkou
4+
7+
5+
10+
3+
3+
Kateřina Ovčáčková
Kateřina Ovčáčková
Kateřina Kříţková
Nikol Boušková
Martina Šplíchalová
Kateřina Jelínková
8:30-11:30
Maminčino dopoledne - hlídání
2+
Lektorky MC
13:35- 14:05
14:10-14:40
15:30-16:15
16:25:17:10
17:20-18:05
flétnička
flétnička
angličtina s Magdou – začátečníci
angličtina s Magdou – mírně pokroč.
angličtina s Magdou – pokročilí
4+
4+
3-5
3-5
3-5
Dana Klásková
Dana Klásková
Magda Gajdová
Magda Gajdová
Magda Gajdová
čtvrtek
14:15-15:00
17:20-18:05
16:00-16.45
16:00-16.45
17:00-17:45
angličtina s Míšou
trampolína
dramaťáček
šikulové
šikulové
3-8
5+
7+
4+
7+
Míša Mařáková
Jitka Holíčková
Míša Ţáčková
Jitka Chaloupková
Jitka Chaloupková
pátek
8:30-11:30
Maminčino dopoledne - hlídání
úterý
středa
program
věk
2+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
3+
4+
7+
10+
pokroč.
lektor
Lektorky MC
Josef Bárta
Josef Bárta
Josef Bárta
Josef Bárta
Josef Bárta
Josef Bárta
Míša Ţáčková
Alţběta Labounková
Alţběta Labounková
Nikol Boušková
Jitka Holíčková
Lektorky MC
program pro děti od 2 let
hudební krouţky
tvořivé krouţky
sportovní krouţky
jazykové krouţky
ostatní
7 / 22
PROGRAM KROUŽKŮ PRO DĚTI S RODIČI
PRO OBDOBÍ 10 – 12 /2010:
DEN
ČAS
pondělí
9:00-9:45
10:00-10:45
úterý
středa
čtvrtek
pátek
PROGRAM
Miminka ( masáţe a
psychomotorika)
Miminka ( masáţe a
psychomotorika)
VĚK
LEKTOR
0
Lucie Kašová
0
Lucie Kašová
15:00-19:00
veselá herna
0+
bez lektora
9:00-9:45
9:50-10:35
11:00-11:45
balony a trampolínka 0 - 2 roky
balony a trampolínka 2 - 4 roky
keramika 2+
0-2
2-4
2+
Jitka Holíčková
Jitka Holíčková
A. Labounková
14:00-18:00
veselá herna
0+
bez lektora
9:00-9:45
9:00-10:00
10:00-11:00
cvičeníčko
hravé učení
hravé učení
2+
18m+
18m+
13:00-19:00
13:00-16:00
veselá herna
opičí dráha
0+
0+
9:00-12:00
9:00-9:45
10:00-10:45
11:00-11:45
9:00-9:45
10:00-10:45
veselá herna
Yamaha KKK1
Yamaha KKK1
Yamaha KKK1
výtvarná dílnička
výtvarná dílnička
0+
18m-4roky
18m-4roky
18m-4roky
18m+
18m+
bez lektora
Iveta Patáková
Iveta Patáková
Iveta Patáková
Simona Peterková
Simona Peterková
13:00-19:00
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
veselá herna
Yamaha WUMI 1
Yamaha ROBÁTKA
Yamaha KKK2
0+
4-6let
4-18m
18m-4roky
bez lektora
Dita Hánová
Iveta Patáková
Iveta Patáková
9:00-10:00
10:00-10:45
16:00-18:00
hravé učení
cvičeníčko
Kavárna ( od listopadu)
18m+
2+
0+
Míša Ţáčková
Martina Šplíchalová
Martina Šplíchalová
bez lektora
bez lektora
Martina Šplíchalová
Martina Šplíchalová
bez lektora
miminka 0-9měsíců a nastávající maminky
pro děti od 1 roku s rodiči
volný program pro děti a rodiče, bez věkového omezení
8 / 22
PROGRAM KROUŽKŮ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
PRO OBDOBÍ 10 – 12 /2010:
den
čas
pondělí
program
lektor
10:00-11:00
13:00-14:00
angličtina pro dospělé
laktační poradna
Jana Lálová
Lucie Kašová
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
19:00-20:00
STEP Dance
angličtina pro dospělé
angličtina pro dospělé
angličtina pro dospělé
ZUMBA
Karolína Dvořáčková
Jana Lálová
Jana Lálová
Jana Lálová
Katka Kříţková
12:00-14:45
SENIN o.s. - senioři
pí. Paclíková
19:00-20:00
20:00-21:00
Pilates a balony
Hatha jóga
Zdeňka Navrátilová
Elena Zhigaykova
10:00-11:00
Hatha jóga
Elena Zhigaykova
18:00-19:00
19:00-20:00
ZUMBA
ZUMBA
Katka Kříţková
Katka Kříţková
čtvrtek
18:15-19:15
19:30-20:30
19:00-19:45
20:00-20:45
19:00-19:45
Tvarování břišních svalů
Tvarování břišních svalů
angličtina s rodilou mluvčí
angličtina s rodilou mluvčí
keramika
Jitka Holíčková
Jitka Holíčková
Phillippa Tichotová
Phillippa Tichotová
Alţběta Labounková
pátek
8:45-9:45
ZUMBA
Katka Kříţková
Hatha jóga
Elena Zhigaykova
úterý
středa
19:00-20:00
vzdělávání
tvořivé krouţky
sportovní krouţky
jazykové krouţky
9 / 22
Vývoj počtu klientů MC Břežánek 2009-2010
počet klientů
300
250
200
150
100
50
0
JARO /LÉTO
PO DZIM/ZIMA
JARO /LÉTO
PO DZIM/ZIMA
2009
2009
2010
2010
Děti celkem
Dospělí celkem
Vývoj počtu pracovníků MC Břežánek 2008-2010
pracovníci
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2008
Počet členů/zaměstnanců
2009
2010
Počet externích lektorů
roky
10 / 22
EXTERNÍ LEKTOŘI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ:
Jitka Holíčková
Instruktorka spinningu 4 roky, cvičitelka Over Ball 2 roky
Trenérka juniorů - trampolína 2 roky, vrcholový sport 20let
Trenérka III.třídy a mezinárodní rozhodčí – trampolíny
Sportovní úspěchy: /trampolína/
8x vítězka Přeborů Prahy, 5x 1.místo na MR - skoky
5x účast na MS a ME, 9.místo ve Světovém Poháru – 2001
Josef Bárta
Absolutorium - Státní konzervatoř v Praze, obor klarinet
Orchestry Jaroslava Jeţka, Československé televize v Praze atd.
Aranţování skladeb pro pořad Caruso-šou a Do-re-mi
Lektor s mnohaletými zkušenostmi
Iva Marešová
Členka divadla Ta Fantastika, kde působí v muzikálech Excalibur,
Obraz Doriana Graye, Němcová a Dáma s kaméliemi.
V divadle alternuje Lucii Bílou nebo Báru Basikovou.
Dlouhodobě spolupracuje s Michalem Pavlíčkem.
Vydala 2 řadová CD - "Deset očí" a "Na křídlech koní".
Kateřina Ovčáčková
Styl karate: SHOTOKAN
Stupeň výkonnosti: 3. KYU
Trenér III. třídy, kvalifikace trenéra získána v roce 1994
Trenér náboru a mladších + starších ţáků
Lucie Kašová
absolventka odborných kurzů, např. :
Respektovat a být respektován (Spol. pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
Kurz Laktační poradce – zdravotník (certifikace NARLAC Praha)
Kurz pro duly (certifikace ČAD)
Aspekty práce s traumatem při porodu (PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle)
Kurz Manipulace s dítětem podle metodiky E. Kiedroňové (Baby club Kenny)
Kurz první pomoci (Lenka Šnapková DiS., instruktorka první pomoci)
Kurz masáţí miminek (Mgr. Jana Hašplová)
Karolína Dvořáčková Členka a lektorka tanečního studia Top step – BROOCH
Certifikace MŠMT pro výuku stepu se specializací na začátečníky
Baletní a gymnastická průprava
Získané ocenění ve stepu:
2 místo MČR 2009 – velká formace
6 místo Mistrovství světa 2009 – velké formace
1 místo Praţský pohár 2009
1 místo Praţský pohár 2009 – malá skupina
2 místo Praţský pohár 2010 – velká formace
1 místo MČR 2010 – produkce
Účasti na workshopech českých i amerických lektorů step
Petra Doleţalová
Absolventka oboru Taneční divadlo na Taneční akademii Fontys v Nizozemí
Profesionální tanečnice souboru současného tance De Stilte
Účast v mezinárodních tanečních projektech a workshopech
Tréninky klasického a modern. tance mj. u baletních mistrů ND a Nové scény
Karolína Ruppert
Účinkovala s Bambini di Praga
Následně v muzikálech Hamlet, Golem a Cats,
V kapelách Yahoozna, Gang ala Basta
A jako vokalistka 5 let po boku Kamila Střihavky v kap. Woo-doo Band a BSP.
V současné době vystupuje s kapelou BisQuite Time.
Navštěvuje hodiny zpěvu u prof. Hany Peckové.
11 / 22
Michaela Ţáčková
Vyšší uměleckoprům. šk. v Praze, obor Design hraček a herních předmětů
Učitelka v MŠ - vede zdravotní tělocvik, tancování a výtvarné činnosti
Soukromé hlídání dětí
Kateřina Jelínková
SSOŠ- "Výchova dětí předškol. a ml. škol. věku", hra:klavír a flétna
9 let učitelkou v mateřské škole, která integruje zrakově, sluchově, pohybově
postiţené děti s asistencí i děti s autismem a i zde vedla a nadále vede
hudebně pohybový krouţek.
Soukromé hlídání dětí (i se soukromou výukou základů hry na flétnu)
Mgr. Dana Klásková
Univerzita Karlova v Praze, PdF, obor hudební výchova - nástroj housle
Sólová a komorní koncertní praxe
Soukromá výuka a doučování – hudební nástroje, jazyky
Hra na housle v komorním orchestru ČKF
Michaela Pulchartová Absolventka školení Zumba Instruktor
Jana Lálová
UK, obor učitelství pro první stupeň+AJ.
Učitelka ZŠ(celkem 5 let), v jazykové škole Polyglot a Park (celkem 7let),
soukromé hodiny (celkem 7 let), ve firmách (celkem 5 let)
Phillippa Tichotová
Absolv. UK, PhD na Ústavu anglofonních literatur a kultur,
University of St Andrews, Skotsko
English International School, učitelka AJ (děti 3-13 let),vedoucí katedry
International House certifikát pro výuku mladých studentů - Akcent IH, Praha
Nikol Boušková
Účastnice Dance project „The Freakshow“
Od roku 2007 lektor moderního tance (DDM Jiţní Město)
Alţběta Labounková
Keramická dílna Praha 4
Výuka kurzů keramiky pro děti i dospělé
Kateřina Kříţková
Absolventka školení Zumba Instruktor
Praxe ve vedení krouţků pro děti
Yveta Patáková
Hudební kurzy Yamaha
Dita Hánová
Hudební kurzy Yamaha
Elena Zhigayková
Cvičitelka jógy od roku 2004
Absolventka kurzu Marie Frolové, trénink - Reinhard Gammenthaler
Zdeňka Navrátilová
Fitness instructor – Basic
Fitness instructor - metoda cvičení Pilates
Michaela Mařáková
Od 2009 učitelka AJ na ZŠ a v MC
Test of English for International Communication C2 „TOEIC“
Magdalena Gajdová
Absolventka střední pedagogické školy - obor mateřinky
Kurz Watts English zaměřený na výuku jazyků v předškolním věku
Lektorka angličtiny a španělštiny v řadě MŠ, ZŠ, MC a centrech volného času
Jitka Krupičková
Absolv. PdF Masarykovy univerzity v Brně - obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
specializace dramatická výchova,
Učitelka 1. stupně na ZŠ ve Zvoli - 9 let
Vedoucí dramatického krouţku při ZŠ - 5 let
Učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ Zbraslav – 1 rok
12 / 22
JEDNORÁZOVÉ AKCE
V roce 2010 se v Břeţánku uskutečnilo mnoho rozmanitých akcí pro děti i dospělé. O řadu akcí byl
velký zájem, například pravidelná divadelní představení pro děti. Úspěšné bylo i vaření se Zdeňkem
Pohlreichem.
Ovšem jsou i zajímavé akce, o které k naší lítosti v Dolních Břeţanech velký zájem není – znakování
pro batolata, přednáška o základech první pomoci pro dospělé, sobotní dopolední tvoření pro děti.
Některé vzdělávací kurzy a akce mají tedy malou účast nebo se neuskutečňují vůbec, a proto se
snaţíme získávat klienty i z blízkého okolí. Za tímto účelem spolupracujeme s místními periodiky, ve
kterých pravidelně zveřejňujeme plánované akce a v článcích informujeme o novinkách v MC. Jedná
se především o Náš Region, Infokompas, Jesenický kurýr a Rozkvět. Činnost MC dále propagujeme
na Facebooku a internetových stránkách www.mcbrezanek.cz, na www.PeknyDen.cz,
www.ententyky.cz, www.kudyznudy.cz, www.rodina.cz. Pravidelně zasíláme pozvánky na akce
klientům prostřednictvím e-mailových zpráv, jak z vlastního adresáře kontaktů, tak prostřednictvím
Aktualit rozesílaných obcí Dolní Břeţany. Inzerujeme ve vývěskách Obce Dolní Břeţany a na info
tabulích PID.
V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze uskutečněné akce:
JEDNORÁZOVÉ AKCE 01 -05 / 2010
Datum
10.1.2010
15.1.2010
23.1.2010
30.1.-31.1.2010
Akce
Divadlo Kováček – Tři prasátka
Moniky kadeřnický salón – stříhání pro malé děti
Pohádková tvořivá dílna
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky
4.2.2010
9.2.2010
14.2.2010
26.2.2010
Kineziologie – přednáška pro dospělé
Homeopatická poradna - úrazy, operace, bodnutí hmyzem
Divadlo na koleně – Doktor Honza
Moniky kadeřnický salón – stříhání pro malé děti
6.3.-7.3.2010
12.3.2010
14.3.2010
20.3.2010
22.3.-26.3.2010
26.3.2010
27.3.2010
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky
Velikonoční tvoření pro dospělé
Divadlo Hračka
Velikonoční taškařice v maskách
Burza jarního oblečení
Moniky kadeřnický salón – stříhání pro malé děti
Výroba velikonočních loutek pro děti i dospělé
18.4.2010
23.4.2010
10.4.-11.4.2010
Divadélko Kůzle –Cukrářské tintilimintili
Dubnové bubnování
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky
5.5.2010
15.5.2010
16.5.2010
22.5.-23.5.2010
29.5.2010
Den matek – dílnička pro děti
Bella Napoli – aneb vaříme po italsku
Divadélko – O malém rytíři Juráškovi
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky
Dětský den
červen až září 2010 MC Břežánek uzavřeno (stěhování a příprava nových prostor)
13 / 22
JEDNORÁZOVÉ AKCE 10 -12 / 2010
Datum
9.10.2010
14.10.2010
16.10-17.10.2010
19.10.2010
22.10.2010
23.10.2010
23.10.2010
24.10.2010
31.10.2010
30.1.-31.10.2010
Akce
Tvoření pro děti - decoupage
Mléko a mléčná výţiva – seminář
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky
Obecné povídání o výchově - přednáška
Homeopatie
Italské vaření
Zumba sobotní dvouhodinový blok
Narozeniny Břeţánku – moţná přijde i Čáryfuk
Halloween
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky
2.11.2010
5.11.2010
5.11.-7.11.2010
11.11.2010
13.11.2010
14.11.2010
16.11.2010
20.11.-21.11.2010
23.11.2010
26.11.2010
28.11.2010
30.11.2010
Just přichází z přírody – povídání o produktech Just
Homeopatické léky
Zimní burza dětského oblečení a sportovního vybavení
Výţiva těhotných a kojících matek – seminář
Víkendová zumba
Divadélko Neklid – Atlas, ten se má
Hrajeme si na doktora
Předporodní kurzy pro maminky a tatínky
Povídání o výchově - trest
Kavárna, herna a divadélko
Divadélko pro děti od 6-ti let
Výroba adventních věnců – pro dospělé
1.12.2010
3.12.2010
4.12.2010
6.12.2010
7.12.2010
11.12.2010
14.12.2010
18.12.2010
18.12.2010
Ztracená pohádka - Divadlo pro děti od 18měsíců
Homeopatie – chřipka, horečky a nachlazení
Mikulášské divadlo – 2x
Kojení a důleţité informace a rady kolem kojení
Malujeme vánoční keramiku
Setkání maminek z předporodních kurzů
Přednáška: pochvala
Víkendová zumba
Italské vaření
Vývoj počtu uskute čně ných je dnorázových akcí MC Bře žáne k
2009-2010
počet akcí
40
35
30
25
20
15
10
5
0
JARO/LÉTO
PODZIM/ZIMA
JARO/LÉTO
PODZIM/ZIMA
2009
2009
2010
2010
14 / 22
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY V ROCE 2010
V roce 2010 pracovalo MC Břeţánek na celé řadě projektů:
PROJEKTY VYPSANÉ SÍTÍ MATEŘSKÝCH CENTER
Jak se ţije v Mateřských
centrech ve Středočeského kraje,
aneb MC jako sluţba rodině –
putovní výstava byla zahájena 27.
října 2009 v 15 hodin v
Regionálním muzeu Mělník
Jaro 2010
Cíl výstavy: Zajímavou formou seznámit veřejnost
s myšlenkou mateřských center, s nabízenými
prorodinnými sluţbami a s činností Sítě MC ve
Středočeském kraji, informovat o prorodinné
politice (ve spolupráci s SK), navázat hlubší
spolupráci mezi MC v jednotlivých okresech.
Spolupráce se Sunarkou a
Johnson&Johnson - projekt
Ambasadorky
9/2010-3/2011 Z mateřských center, která vyjádřila zájem
spolupracovat, bylo vybráno v kaţdém kraji jedno
MC. Cílem projektu je vzdělávat maminky v oblasti
výţivy a kosmetiky pro děti.
Maminky, hrajte s námi!
10 – 12/ 2010 Nestlé ve spolupráci s časopisem Betynka a
společností Dětský design připravilo podzimní
soutěţ pro maminky a mateřská centra. Maminky
odevzdávaly účtenky za výrobky kojenecké výţivy
Nestlé nebo Beba. Kaţdá koruna získala 1 bod
pro MC. Bohuţel jsme se na předních místech
neumístili.
OSTATNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
Sbírka oblečení pro Dětské
centrum při Fakultní
Thomayerově nemocnici
Spolupráce s nadačním fondem
pro opuštěné děti Rozum a Cit
Březen 2010
Molitanová stavebnice pro děti
Květen 2010
Březen 2010
Nábytek pro MC
1.5.2010
Domeček pro děti do herny
1.10.2010
Projekt Mámy pro mámy
Občanského sdruţení Nedoklubko
listopad 2010
V rámci burzy dětského oblečení proběhla sbírka
oblečení pro Dětské centrum při Thomayerově
nemocnici v Praze
Sluníčkový den - prodej sluníček ve formě placek.
V 34 spolupracujících centrech se podařilo vybrat
částku 22 186,- Kč pro opuštěné děti a náhradní
rodiny. www.rozumacit.cz.
Nákup sestavy byl z části financován z výtěţku z
Velikonoční taškařice v maskách, kterou jsme
pořádali v dubnu 2010.
V rámci stěhování Břeţánku jsme nábytek, který jiţ
neupotřebíme, nabídli dalším MC ( RC u Myšáka,
MC Baráček). Tím jsme podpořili projekt vzájemné
výpomoci mezi MC.
Cílem organizace tomboly na Svatováclavských
slavnostech pořádaných obcí Dolní Břeţany bylo
získat finanční obnos na nákup domečku pro děti.
Záměr se vydařil.
MC Břeţánek se zapojilo výrobou drobných dárků
do projektu podpory rodičům předčasně
narozených dětí s názvem Mámy pro mámy.
15 / 22
FINANČNÍ ZPRÁVA 2010
Účetní rok 2010 jsme uzavřeli se ztrátou 89.026,- Kč.
Ztráta byla způsobena především náklady spojenými se stěhováním do nových prostor. V Dělnické
ulici jsme působili od vzniku MC (2008) do 31.5.2010. Následně probíhala rekonstrukce budovy pro
zdravotní středisko. Našemu občanskému sdruţení obec nabídla pomoc s rekonstrukcí nových
prostor v atraktivní výstavbě nového náměstí. Obec provedla na své náklady rekonstrukci a my jsme
se finančně podíleli na nákupu nábytku, hraček, sportovních potřeb apod.
CELKOVÉ VÝNOSY:
1 177 745,- Kč
Hlavní položky výnosů:
Trţby za organizované krouţky:
Trţby za organizované jednorázové akce:
817 206,- Kč
80 509,- Kč
Dotace od Obce Dolní Břežany:
200.000,- Kč
46.096,- Kč
92.607,- Kč
36.854,- Kč
21.547,- Kč
2.896,- Kč
Čerpáno na:
Nájemné
Energie
Telefony
Kancelářské potřeby
Ostatní
CELKOVÉ NÁKLADY:
1 266 771,- Kč
Hlavní položky nákladů:
Náklady na mzdy:
Z toho náklady na mzdy členů sdružení:
náklady na mzdy externích lektorů:
580.440,- Kč
286.980,- Kč
291.260,- Kč
Energie:
Náklady na lektory krouţků:
Nákup drobného nábytku:
146.003,- Kč
180.585,- Kč
60.224,- Kč
16 / 22
NÁKLADY
kancelářské potřeby
hračky + sportovní potřeby
výtvarné potřeby
drobný nábytek / vybavení nových prostor
nákup občerstvení
poštovné
telefon
bankovní poplatky
popelnice
AKCE celkem
úklid a údrţba
školení
webové sluţby
pojištění
energie
nájemné
lektoři / krouţky
mzdy celkem
zákonné sociální pojištění
dary
náklady celkem
ROZPOČET
2010
PLNĚNÍ ROZPOČTU
2010
55 000 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
30 000 Kč
600 Kč
50 000 Kč
4 500 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
7 000 Kč
96 000 Kč
50 400 Kč
160 000 Kč
520 000 Kč
- Kč
1 000 Kč
1 004 000 Kč
37 865
38 795
5 256
60 224
36 681
972
36 944
4 435
2 900
45 507
3 940
720
2 859
146 003
46 096
180 585
580 440
35 549
1 000
1 266 771 Kč
30 000 Kč
750 000 Kč
20 000 Kč
- Kč
5 000 Kč
47 053
817 206
80 509
27
3 200
29 750
200 000
1 177 745 Kč
VÝNOSY
prodané občerstvení / ostatní
krouţky celkem
AKCE celkem
úroky
členské příspěvky
přijaté příspěvky - dary
provozní dotace
výnosy celkem
hospodářský výsledek
200 000 Kč
1 005 000 Kč
1 000 Kč
-
89 026 Kč
Doplňující údaje k rozpočtu a plnění:
Rozpočet byl vytvořen v období trvání původní nájemní smlouvy a vycházel tedy z nákladů na
původní prostory a výnosů, které nám tyto prostory umoţňovaly. V období od 1.6. 2010 (vyklizení
prostor v Dělnické ulici) do 30.9.2010 (nastěhování do ulice U Náměstí) mateřské centrum
nevyvíjelo ţádnou činnost, současně od 1.8. 2010 bylo hrazeno nájemné a sluţby a probíhala
investice do drobných úprav nových prostor. Z těchto důvodů došlo k disproporci mezi příjmy a
výdaji, která následně způsobila ztrátu ve výši 89.026,- Kč. Ztráta byla kryta ziskem z let 2008 a
2009.
17 / 22
Vývoj hospodářského výsledku MC Břežánek v letech 2008-2010
Kč
100 000
73 000
80 000
60 000
40 000
28 171
20 000
0
-20 000
-40 000
-60 000
-80 000
-89 776
-100 000
roky
2008
2009
2010
Vývoj nákladů MC Břežánek v letech 2009-2010
Kč
1267520
1200000
1000000
817800
800000
600000
400000
200000
0
2009
2010
roky
18 / 22
Struktura finančních zdrojů MC Břežánek v letech 2009-2010
Kč
1 200 000
1 000 000
800 000
944 768
600 000
667 000
400 000
200 000
23 800
32 976
200 000
200 000
2009
2010
0
Dotace z veřejných rozpočtů
O statní zdroje
roky
Zdroje z vlastní činnosti
DOTACE Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
V roce 2010 jsme zpracovali projekty a podali ţádosti o tyto dotace na rok 2011:
1.
Poskytovatel dotace:
Název dotačního řízení:
Celkové náklady projektu:
Celková výše poskytnuté dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Program na podporu rodiny
274.960,- Kč
74.369,- Kč (Ke dni uzávěrky VZ byl znám výsledek.)
Na dotace pro rok 2011 bylo určeno 110 mil. Kč, byly předloţeny projekty za 242 mil. Kč.
Minimální počet bodů pro získání dotace bylo 62. Náš Program na podporu rodiny patřil se
získanými 83 body k nadprůměrně ohodnoceným projektům. Přestoţe jsme nezískali dotaci
v plné výši, bereme toto jako úspěch a jako první krok k získání statutu Organizace uznané
MPSV.
Definice Organizace uznané MPSV:
 práce v oblasti prorodinných aktivit alespoň 5 let
 organizace získala alespoň 3x za sebou dotaci od MPSV
 organizace předloţila souhrnný projekt činnosti na 3 roky, plán rozvoje organizace na 3 roky
a dokumenty o odborné garanci projektu
2.
Poskytovatel dotace:
Název dotačního řízení:
Celková poţadovaná dotace:
Celková výše poskytnuté dotace:
Středočeský kraj – Odbor sociálních věcí
Humanitární fond – sociální oblast
80.000,- Kč
k datu uzávěrky VZ nebyla známa
19 / 22
podíl na celk. příjmech (%)
Vývoj podílu finančních příjmů od individuálních dárců na
celkových příjmech MC Břežánek v letech 2008-2010
7,00
5,80
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,49
0,65
1,00
0,00
2008
2009
2010
roky
Vývoj podílu finančních příjmů od firemních dárců na
celkových příjmech MC Břežánek v letech 2008-2010
podíl na celk. příjmech (%)
14,00
12,00
12,49
10,00
8,00
6,00
4,00
1,23
1,02
2,00
0,00
2008
2009
2010
roky
20 / 22
FINANCOVÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Mateřské centrum Břeţánek děkuje všem příznivcům za materiální pomoc, finanční dary a morální
podporu jeho činností. Jejich štědrosti si velice váţíme.
Zvláštní poděkování patří Obci Dolní Břeţany, bez jejíţ pomoci by MC nebylo schopné poskytovat
tak kvalitní sluţby, jaké jsou v moderní obci očekávány. Svou podporou také umoţňuje nabízet
sluţby rodinám všech sociálních vrstev.
Děkujeme paní Neubergová z Obecního úřadu Dolní Břeţany za laskavé rozesílání aktualit
prostřednictvím e-mailu a infotabulí na zastávkách PID, a také organizaci vyvěšování přehledů akcí
do vývěsek obce. Děkujeme také majitelům obchodů v Dolních Břeţanech a okolí za to, ţe nám
umoţňují umisťování propagačních letáku v jejich provozovnách.
Velké díky patří také rodinám členek MC za jejich psychickou podporu a také za pomoc při stěhování
a budování nového MC.
Za finanční dary v roce 2010 děkujeme těmto sponzorům:
Obec Dolní Břeţany
RE/MAX Domus
Nadace Vodafone
FanCom
Studio Skokánek
LEDE s.r.o.
SAWAN Thai Center s.r.o.
DN Formed Brno s.r.o. - Medela
FIA Promotion s.r.o.
Paní Koutná
Paní Zhigayková
Za hmotné dary v roce 2010 děkujeme sponzorům:
POPROKAN s.r.o.
AK Anděl - Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol.
Lucie Lebedová
TUPPERWARE
Liftec CZ spol. s r.o.
Pohádka s.r.o.
DN Formed Brno s.r.o. - Medela
www.e- maminka.cz
Za věcné ceny do tomboly ve školním roce 2009/10 děkujeme těmto sponzorům:
Obchůdek SEN
HAFASHION
Soft Pillow Productions
Cukrárna u Šimůnků
Báječný obchod
HEAT centrum
Země nezemě
Kalendáře s nápadem
Cukrářství Luha
Pekárna Beruška
Michaela Hynková
21 / 22
VÝHLED NA ROK 2011
MC Břeţánek nasadilo obrovské tempo, ze kterého v dalších letech rozhodně nechce slevovat. Nadále
zůstává jeho hlavním cílem posilování rodinných hodnot a navazování přátelství dětí i rodičů při
aktivním trávení volného času. MC Břeţánek nezůstane pouze u stávající nabídky krouţků, ale bude ji
obměňovat dle zájmu klientů s ohledem na trendy ve volnočasových aktivitách. Důkazem toho je např.
zařazení krouţku Inline bruslení pro děti. Další chystanou novinkou je bohatá nabídka aktivit pro děti a
dospělé v období letních prázdnin. Připravujeme příměstské tábory se sportovním i tvořivým
zaměřením, jazykové kurzy, pravidelná cvičení a mnoho dalšího.
V roce 2010 jsme nasadili vysokou laťku také moderním vybavením prostor MC. Po roce aktivního
pouţívání didaktických pomůcek v učebně a herně plánujeme jejich obměnu a doplnění. Na základě
poţadavků klientů bychom rádi rozšířili vybavení tělocvičny o bezpečnostní zrcadla a o nářadí vhodné
pro děti od 6-ti měsíců. To by nám umoţnilo nabídnout další sportovní krouţky a krouţky rozvíjející
hrubou motoriku u nejmenších dětí. Vzhledem k finanční náročnosti těchto investičních záměrů však
budeme nuceni hledat způsob financování opět formou dotací či darů sponzorů.
Naší vizí do dalších let je poskytování kvalitních a atraktivních volnočasových aktivit pro celou rodinu.
Hmatatelným výsledkem by měla být skutečnost, ţe budou obyvatelé Dolních Břeţan trávit svůj volný
čas v místě svého bydliště a budou přesvědčeni o tom, ţe bydlení v Dolních Břeţanech nemá chybu.
22 / 22
Download

Výroční zpráva 2010