Seznam_knih_na_dary_a_vymeny_????.*
1
29. 1. 2015
Seznam knih na dary a výměny
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Capacities of governance in the Czech Republic / edited by Martin Potůček. - 1st pub. -Praha :
Matfyzpress, 2008.
COST ACTION 352 : the influence of in-vehicle information systems on driver behaviour
and road safety : final report / formal publisher: Zdeněk Novotný. - Brno : Transport Research
Centre, 2009. - 87 s. + CD
Migration, diversity and their management / Zdeněk Uherek ... [et al.]. - 1st ed. - Praha :
Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011.
České vysoké školství na křiţovatce : investiční přístup k financování studia na vysoké škole
v sociologické reflexi / Natalie Simonová (ed.), Petr Matějů (vedoucí projektu), Nicholas
Barr, Josef Basl, Jana Straková, Radim Valenčík, Anna Vitásková, Markéta Zichová. - Praha :
Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2005.
Jak je v Česku vnímána práce / Naděţda Čadová, Miloš Paleček (eds.) ... [et al.]. -- 1. vyd.. -Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. -- 228 s. : il., 24 cm
ISBN 80-7330-103-2 (broţ.)
Alty a soprány II : kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příleţitostí pro ţeny a muţe /
editorka Linda Sokačová. - Praha : Gender Studies, 2005.
České ţeny : vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina / Dana Hamplová, Jitka Rychtaříková,
Simona Pikálková. - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky,
2003.
Tupá, Barbora (ed.). Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy. Vyd. 1. Praha: Národní
kontaktní centrum - Ţeny a věda, SOÚ AV ČR, v.v.i., 2007, 89 s. ISBN 978-80-7330-116-3.
Tupá, Barbora (ed.). Queen's gambit : the launch of a research career. 89 s. Vydání 1. Praha :
Sociologický ústav Akademie věd,v.v.i., 2007. ISBN 80-7330-126-2.
Europe: expectations and reality : the challenge for the social sciences / edited by Ľubomír
Falťan. - Bratislava : Interlingua, 1999.
Europa-Handbuch / Werner Weidenfeld (Hrsg.). - Bonn : Bundeszentrale für politische
Bildung, 1999.
Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání / Radim Ryška. - 1. vyd. - Praha : Univerzita
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009.
Financování vědy a budoucnost českých nadací : konference 2008 : [příspěvky přednesené na
vědecké konferenci 21. ledna 2008 / uspořádané Grantovou agenturou ČR a
Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky ve spolupráci s Fórem dárců]. -Praha : Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2008.
Seznam_knih_na_dary_a_vymeny_????.*
2
29. 1. 2015
Gender a demokracie 1989-2009 / [editorka Linda Sokačová ; autorky Michaela Appeltová ...
et al.]. - Praha : Gender Studies, 2009.
Historická demografie. 30 - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006.
Češi - národ bez hranic : výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí
Čechů ţijících v zahraničí / Stanislav Brouček (ed.) ; pořadatel semináře Bohemian Citizen's
Benevolent Society of Astoria. - Vyd. 1. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2011.
Hlasy ţien : aspekty ţenskej politiky. - 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2002.
Hlasistické hnutie : národ a sociológia : začiatky sociologického myslenia na Slovensku /
Robert Klobucký. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006.
Historická demografie. 30 - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.
Historická demografie. 32 - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.
Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí : příručka o efektivní školní drogové prevenci /
[Maurice Gallà ... et al. ; překlad Jindřich Bayer]. - 1. vyd. v českém jazyce - [Praha] : Úřad
vlády České republiky, 2005.
Kolektivní vyjednávání, aneb, Uplatnění rovnosti muţů a ţen v praxi : učební manuál /
zpracoval kolektiv autorů ČMKOS. - Praha : ČMKOS, 2007.
Jedinec a společnost : sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Jana Sedláčka, CSc. - Praha :
Katedra sociologie FF UK, 2000.
The individual and the process of socialisation in the environment of current society / edited
by Lenka Šulová and Ilona Gillernová. - Prague : Matfyzpress, 2008.
Space and historical time as dimensions of social change / edited by Jiří Musil. - 1st pub. Prague : Matfyzpress, 2008.
The sociology of religion / Thomas F. O'Dea and Janet O'Dea Aviad - 2nd ed. -Englewood
Cliffs : Prentice-Hall, c1983.
Mass and elite attitudes during the Prague Spring era : importance and legacy / Pat Lyons. 1st ed. - Prague : Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009.
Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance? : genderové aspekty finanční krize /
[editorka Linda Sokačová ; autorky a autoři M. Hrubec ... et al. ; překlad A. Valouchová]. [Praha] : Gender Studies, 2010.
Náboţenstvo : ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia / Roman Dţambazovič ...
aj. - Vydání 1. - Bratislava : Sociologický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity
Komenského, 2009.
Seznam_knih_na_dary_a_vymeny_????.*
3
29. 1. 2015
Národná správa o malom a strednom podnikaní na Slovensku : výsledky výskumu projektu
LEONARDO - Community Vocational Training Action Programme / vedecký koordinátor
projektu Zdenek Šťastný. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006.
Podoby lokálnej demokracie v Banskej Štiavnici / editor Ľubomír Falťan. - 1. vyd. -Bratislava
: Sociologický ústav SAV, 2001.
Podoby ţeny / Magdalena Piscová, Miloslav Bahna, Milan Zeman. - Bratislava : Sociologický
ústav SAV, 2008.
Postavení ţen v české vědě a aktivity na jejich podporu : Monitorovací zpráva za rok 2008 /
Hana Tenglerová. - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.
Radikale Rechte und Fremdfeindlichkeit in Deutschland und Polen : Nationale und
europäische Perspektiven / herausgegeben von Michael Minkenberg, Dagmar Sucker,
Agnieszka Wenninger. - Bonn : Informationszentrum Sozialwissenschaften, 2006.
Regionální identita obyvatel v pohraničí : sborník příspěvků z konference / uspořádal
František Zich. - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003.
Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice / Martin Lux, František Kuda
(eds.). - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2008.
Social housing in Europe 2000 / edited by Martin Lux. - Prague : AS CR. Institute of
Sociology, [2001].
Regióny Slovenska v kontexte ţivotných podmienok a rozvojových disponibilít : pramenná
publikácia / riešitelia: P. Gajdoš ... [et al.]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2006.
Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja / Peter Gajdoš, Ján Pašiak. - Bratislava :
Sociologický ústav SAV, 2008.
Workers, firms, and unions : industrial relations in transition / Roderick Martin ... [et al.], eds.
- Frankfurt am Main : P. Lang, 1998.
VEČERNÍK, Jiří ed. Individuals and households in the Czech Republic and CEE countries.
1st ed. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, 218
s. ISBN 978-80-7330-186-6.
BERNARD, Josef, Tomáš KOSTELECKÝ, Michal ILLNER a Jana VOBECKÁ. Samospráva
venkovských obcí a místní rozvoj. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2011, 236
s. ISBN 978-80-7419-069-8.
Viditelná ţena : výběr z textů projektu Prezidentka.cz na téma ţeny a politika = The visible
woman : the best from Prezidentka.cz project's articles on women and politics / [Kateřina
Jonášová, Pavla Jonssonová, Miluš Kotišová]. - Praha : Prezidentka.cz, 2007.
Who gets a degree? : access to tertiary education in Europe 1950-2009 / Jan Koucký, Aleš
Bartušek and Jan Kovařovic. - Prague : Education Policy Centre, Faculty of Education,
Charles University, 2010.
Seznam_knih_na_dary_a_vymeny_????.*
4
29. 1. 2015
Triedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska / [editor: Bohumil Búzik ; autori: Bohumil
Búzik, Katarína Strapcová, Milan Zeman]. - Bratislava : Sociologický ústav Slovenská
akademie vied, 2008.
Une transition démocratique exemplaire? : L´émergence d´un systeme de partis dans les Pays
tcheques / Miroslav Novák. - Prague : Centre Français de Recherche en Sciences Sociales,
1997.
Veřejná a mediální agenda : komparativní analýza tematizace veřejné sféry / Markéta
Škodová, Vlastimil Nečas (eds.). - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2009.
Voľný čas a šport : ISSP na Slovensku 2006-2008. Pramenná publikácia / Magdalena Piscová
... aj. - Vydání 1. - Bratislava : Sociologický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity
Komenského, 2009.
KŘÍŢKOVÁ, Alena. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a
individuální, rodinné a firemní strategie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 2005, 91 s. ISBN
80-7330-077-x.
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Michal ILLNER a Jan KELLER. Industriální město v
postindustriální společnosti. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava, 2010, 118 s. ISBN 978-80-248-2172-61.
STÖCKELOVÁ, Tereza. Nebezpečné známosti: o vztahu sociálních věd a společnosti. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 110 s. ISBN 978-80-7419-095-7.
Ţivotní cyklus : sociologické a demografické perspektivy / Dana Hamplová, Petra
Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav Akademie
věd České republiky, 2006.
Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku / Břetislav Balatka, Jan Kalvoda. -- Vyd. 1.. -Praha : Česká geografická společnost, 2010. (nesouvisí se zaměřením knihovního fondu)
PORKET, Josef L. Výskum autority u stavebních podniků: autorita jako společenský jev : k
problematice autority jedince, především v ekonomických organizacích. Praha: Ústav
ekonomiky a organizácie stavebníctva Bratislava, pracoviště Praha, 1967, 154 s. (2 ex.)
Matky samoţivitelky a jejich situce v České republice : „sandwichová generace“ –
kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Jaroslava Hasmanová
Marhánková. -- - [Praha] : Gender Studies, 2011.
Neviditelný problém : rovnost a diskriminace v praxi : sborník textů autorského kolektivu k
problematice rovnosti a diskriminace v ČR / [autorský kolektiv Eva Fialová ... et al. ; editorka
Helena Skálová]. - [Praha] : Gender Studies, 2010.
POTŮČEK, Martin. Česká společnost na konci tisíciletí. 1: konference pořádaná Fakultou
sociálních věd UK pod záštitou rektora University Karlovy, Jeho Magnificence prof. JUDr.
Karla Malého, Dr.Sc., v rámci oslav 650. výročí založení University Karlovy. 1. vyd. Praha:
Karolinum, 1999, 399 s. ISBN 80-7184-825-5.
Seznam_knih_na_dary_a_vymeny_????.*
5
29. 1. 2015
DANÍČKOVÁ, Sylva. Skrytá poselství vědy: rozhovory s vědci. Vyd. 1. Praha: Academia,
2009, 357 s. ISBN 978-80-200-1826-7.
FLEGL, Vladimír a Petr MIŠOŇ. Mezinárodní dokumenty o lidských právech a
humanitárních otázkách. Praha: Melantrich, 1989, 93 s.
Současná politická filosofie: sborník textů anglosaských autorů 20. století. 1. vyd. Přeloţil P
Barša. Praha: Oikoymenh, 1997, 501 s. ISBN 80-86005-60-7.
DOSTÁL, Petr a Jakub LANGHAMMER. Modelling natural environment and society:
geographical systems and risk processes. Prague: P3K for Charles University in Prague,
Faculty of Science, 2007, 283 s. ISBN 978-80-903584-7-8.
TREVELYAN, George Macaulay. English social history: a survey of six centuries, Chaucer
to Queen Victoria. Harmondsworth: Penguin Books, 1980, 649 s.
AVRAMOV, Dragana a Miroslava MASKOVA. Active ageing in Europe. Strasbourg:
Council of Europe, c2003, 149 s. ISBN 92-871-5240-3.
TVRDÝ, Lubor. Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká
škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, 221 s. ISBN 978-80-248-1665-4.
NOWAK, Stefan. Metodologie sociologických výzkumů: obecné problémy = [Orig.:
Metodologia badań socjologicznych]. Vyd. 1. Přeloţil Jiří Večerník. Praha: Svoboda, 1975,
411 s.
Kultura v krajích České republiky /[editoři] Věra Patočková, Daniel Čermák, Kateřina
Vojtíšková a kol. ; [autorský kolektiv Josef Bernard ... et al.]. Praha : Sociologický ústav
Akademie věd České republiky, 2012. 416 s. : barev. il., mapy. ISBN: 978-80-7330-222-1.
Lebeda, Tomáš... [et al.]. Voliči a volby 2006. 234 s. Praha : Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i., 2007. ISBN 80-7330-126-2.
Petra Guasti, Jessie Hronešová, and Zdenka Mansfeldová (eds.). The nexus between
democracy, collective identity formation, and EU enlargement. 1st ed. Prague : Institute of
Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-7330-198-9.
Stöckelová, Tereza. Biotechnologizace : legitimita, materialita a moţnosti odporu. 160 s.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. Edice Sociologické disertace ISBN 978-807330-152-1.
Therborn, Göran. Between sex and power : family in the world 1900-2000. xii, 379 s. First
published 2004. Reprinted 2006 (3 times). Oxon ; New York: Routledge - Taylor & Francis
Group, 2006. ISBN 978-0-415-30078-0 = ISBN 0-415-30078-9.
Hensel, Karl Paul. Die sozialistische Marktwirtschafts in der Tschechoslowakei. 379 s.
Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1968. Schriften zum Vergleich von Wirtschaftsordnungen ; 12
Společné pohledy na Evropu. 111 s. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských
vědách, 1998. Cahiers du CeFReS ; No.14
Seznam_knih_na_dary_a_vymeny_????.*
6
29. 1. 2015
Bocheński, Józef Maria. Europäische Philosophie der Gegenwart, Bern: A. Francke, 1947.
Download

Sociologický ústav AV ČR, vvi