ceník 2013
Platnost ceníku od 1. 7. 2013. 2. vydání
DLAŽBA
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
zdicí prvky
OBRUBNÍKY
SVAHOVÉ TVÁRNICE
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
prvky odvodnění
„I já jsem
spokojeným
zákazníkem.“
Václav Vydra
1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI
1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je DITON s. r. o. stranou
prodávající.
1.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou DITON s. r. o. nebo
jsou pro potřebu zákazníka k dispozici na expedicích jednotlivých výrobních závodů. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.
2. ZBOŽÍ, CENOVÉ PODMÍNKY A PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
2.1. Sortiment, druh a provedení zboží je uveden v obchodních listinách prodávajícího, přičemž prodávající uvádí, že zboží odpovídá platným normám, stavebně-technickým osvědčením a podnikovým normám jednotlivých výrobků. Provedení a zobrazení zboží v obchodních listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky podle § 420 ods. 3 Obch. zák.
2.2. Cena zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Vystavením objednávky nebo podpisem smlouvy kupující potvrzuje znalost ceníků, VODP a souhlas s cenou. K ceně přináleží 21 % DPH. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Sleva
se vyznačí v daňovém dokladu dodávky. Nezaplatí-li kupující účtovanou částku řádně a včas, může
dodavatel za odebrané zboží dodatečně doúčtovat poskytnutou slevu.
2.3. Cena dodávaného zboží je splatná při odběru, u zálohové faktury do 7 dnů od vystavení, v ostatních případech do 14 dnů od převzetí zboží a vystavení dokladu, není-li písemně sjednáno jinak. Cena
se platí pod značením dávky, kterým je při bezhotovostní platbě variabilní symbol – číslo faktury.
Cenové podmínky platí dle VODP, není-li ve smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak.
2.4. Zboží je dodáváno na paletách o rozměrech 120 cm x 80 cm a 120 cm x 100 cm, jejichž cena
bez DPH je uvedena v ceníku prodávajícího na straně 6. Za předanou paletu se zbožím je kupujícímu
účtována ceníková částka, zdaněná základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou zboží. Kupující má právo palety a rošty stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím použitelné, vrátit
prodávajícímu do 90 dnů od dodávky nebo vyměnit při další dodávce na započtení ceny palet této
dodávky. Kupující doloží skutečné dodávky (dodacím listem popř. pokladním dokladem a to pouze
v originálním výtisku) a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám. Při vrácení nepoškozených
palet bude odečteno 10 % z ceny za běžné opotřebení (+ DPH 21 %). Vyúčtování opotřebení palet
a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po vzájemné
dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet a roštů v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 90 dnů od dodávky. O nepřevzatých
paletách a roštech je proveden zápis o jejich přejímce. Palety a rošty nepřevzaté na sklad budou ihned
vráceny zákazníkovi nebo uskladněny maximálně po dobu 10 kalendářních dnů. V této lhůtě si je
může kupující vyzvednout a odvézt zpět nebo může být po dohodě ve výjimečných případech
na tyto palety a rošty vystaven dobropis v částce 50 Kč/kus (s DPH). Pokud nedojde k dohodě budou tyto palety a rošty vyřazeny z naší evidence a sešrotovány. Palety a rošty stejného druhu kupující vrátí na místo původní dodávky, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.
3. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ
3.1. Objednávka musí obsahovat: druh, množství a barvu zboží, požadovaný způsob převzetí (vlastní
odběr, dodání, odvoz na určené místo), způsob placení na základě ceníku a VODP (platba předem
na základě zálohové faktury, při odběru, ve splatnosti), jméno, adresu, telefon, IČ, DIČ a podpis kupujícího (pro fyz. osoby platí přiměřeně), požadovaný termín vývozu, e-mailovou adresu pro případ
písemného potvrzení objednávky. Objednávka v písemné formě platí, je-li zaslána do výrobního
závodu prodávajícího a opatřena podpisem kupujícího nebo jeho pověřeného pracovníka. Objednávku je nutné doručit alespoň 1 den před datem expedice, v případě odběru neúplných palet zboží
alespoň 3 dny předem.
3.2. Dodávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu, vyskladněním se
rozumí předání a převzetí takového zboží k přepravě. Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Není-li dodací list, má se za to,
že faktura slouží zároveň jako doklad jej nahrazující, převzetím zboží se pak rozumí den vystavení
faktury. Dodávkou nebo vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující
objednané zboží včas, může prodávající účtovat skladné ve výši 10 Kč za každý den a každou paletu
objednaného zboží.
3.3. Převzetím zboží při dodávce nebo vyskladněním kupující splnil své závazky zboží řádně prohlédnout a zjistit shodu jím požadovaného zboží s přebíraným a že kupuje zboží ve stavu, v jakém
se při dodávce nachází. To se týká zejména zjištění druhu, stavu, barvy, provedení a množství zboží.Kupující přebírá zboží při dodávce nebo vyskladnění. Převzetím zboží kupující také potvrzuje
splnění závazku prodávajícího a předání dokladů ke zboží podle § 417 Obch. zák. včetně těchto
podmínek, jakož i týkajícího se množství, jakosti a obalů podle § 420 Obch. zák.
3.4. Nepřebírá-li kupující zboží osobně, je povinen zajistit předložení pověření k převzetí (plné moci)
pro své zástupce nebo pracovníky nejpozději při dodávce či vyskladnění. V případě, že takové pověření nebude prodávajícímu předloženo, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení ceny na přebírajícím a má se za to, že své závazky splnil dodávkou, vyskladněním nebo předáním této osobě.
3.5. Kupující je povinen zaplatit cenu včas. Pokud je dodávka v obchodním styku, v případě prodlení
s placením uhradí prodávajícímu úrok 0,05 % účtované částky denně.
3.6. Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující
jinak poruší závazky obsažené ve smlouvě nebo faktuře.
3.7. Strany se dále dohodly, že součet všech majetkových sankcí či úroků si nebudou vzájemně účtovat ani vymáhat, nepřesáhnou-li v úhrnu 1 000 Kč. Pokud však přesáhnou tento limit, je každá ze stran
oprávněna účtovat a vymáhat všechny sankce nesnížené o tuto částku. Na zajištění zaplacení ceny
zboží sjednává prodávající s kupujícím dle § 553 Obč. zák. podmíněný převod vlastnictví k dodanému
zboží. Zajišťovací převod vlastnictví může prodávající písemně uplatnit nejdříve 30. dnem prodlení
se zaplacením. Účinků nabude 3. dnem po odeslání. Prodávající je oprávněn dodávku převzít zpět
na částečnou úhradu pohledávek vůči kupujícímu.
3.8. Od převzetí zboží běží reklamační a záruční lhůty. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží přechází
na kupujícího převzetím zboží při dodávce nebo vyskladnění.
3.9. Kupující má právo od smlouvy odstoupit jen, nesplní-li prodávající ani náhradní dodávku do deseti dnů po uplynutí dodací lhůty a poté, co kupující zaplatil část ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušuje-li kupující smluvní ujednání a tyto podmínky, zejm. v případě prodlení
s placením ceny zboží.
3.10. Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě předchozí dohody, a to v nezávadném stavu a v originálním balení v cenách kupní ceny mínus 20 %.
3.11. Důvodem k odstoupení není vyšší moc, neodvratitelné nebo nepředvídatelné okolnosti, kterým
prodávající nemohl zabránit. Každá ze stran může od smlouvy odstoupit, dopustila-li se druhá strana
vůči ní zavrženíhodného nekalosoutěžního jednání.
4. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE
4.1. Prodávající zaručuje dodat zákazníkovi kvalitní výrobky, vyhovující v době nákupu všemi svými
parametry platným normám ve smyslu deklarované třídy jakosti. Výrobky jsou odzkoušeny zkušebnou VÚT v Brně a VUPS Praha. Dodržování vyrovnané kvality výrobků je zajištěno systémem kontroly
jakosti výroby a výstupní kontrolou výrobků.
4.2. Prodávající poskytuje na vlastní výrobky formou náhradní dodávky záruku po dobu 20 let od data
nákupu na vady, které vzniknou závadami materiálu dlaždic nebo výrobními chybami a to u výrobků
I. jakosti.
4.3. Výrobky jsou expedovány s minimálně 70 % konečnou pevností, není-li dohodnuto jinak. Kupující
bere na vědomí, že je nutná zvýšená opatrnost při manipulaci a zpracování výrobků.
4.4. Záruční lhůta začíná běžet dnem odběru výrobků (tj. dnem vystavení dodacího listu nebo účetního dokladu).
4.5. Reklamaci lze uplatňovat pouze na základě předloženého dodacího listu nebo účetního
dokladu a uplatňuje se u prodávajícího. Při odběru přes obchodní firmu se uplatňuje reklamace prostřednictvím této obchodní firmy. A začíná běžet dnem doručení reklamace výrobci.
4.6. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v důsledku abnormálního nebo nepřiměřeného použití výrobku, neodborné manipulace s výrobky a za vady způsobené třetí osobou. Záruka se
též nevztahuje na drobné odlišnosti v odstínu barvy povrchu výrobků, zvláště u neucelených objednávek, nebo dodávek výrobku s dlouhou časovou prodlevou.
4.7. Reklamační řízení se nevztahuje na výrobky s výskytem výkvětů, které vznikají při výrobě vysoce
pevnostních betonů ze zavlhlých betonových směsí během zrání betonu. Tyto výkvěty nemají žádný vliv
na kvalitu a užitné vlastnosti výrobků a zmizí vlivem působení provozu a povětrnostních podmínek.
4.8. Společnost DITON s. r. o. neodpovídá za vady na zdících tvarovkách (štípaný kámen), pokud budou zabudované při trvalých teplotách nižších než +5 °C. Z důvodu prudkých teplotních změn může
dojít k destrukci zdících tvarovek změnou objemové hmotnosti výplně. Obecně platí, že proces tvrdnutí betonu se zastavuje při teplotě +5 °C a při nižších teplotách pouze vysychá. Z tohoto důvodu je
potřeba pečlivě zvážit, zda je možné ještě před zimním obdobím provést vyplnění dutin tvarovek
betonem. Dále výrobce neodpovídá za nesprávné použití výrobku nebo za špatné zabudování či
nedodržení postupu prací.
4.9. Reklamační řízení se nevztahuje na vady způsobené nevhodným udržováním betonových výrobků (posypem agresivními materiály, působením ropných produktů, působením agresivních chemických činidel, apod.).
4.10. Výrobky dodávané na paletách jsou od prodávajícího zajištěny proti poškození. Reklamace se
nevztahuje na závady vzniklé při dopravě výrobků od prodávajícího ke kupujícímu. Zboží je nutné mít
zabezpečené proti posunu na ložné ploše vozidla (kurtováním). Za vady vzniklé při dopravě (porušení
obalu, rozsypání výrobků, nešetrné skládání z vozidla, apod.) zodpovídá dopravce.
4.11. V případě dodání výrobků, které mají zjevné vady, se kupující zavazuje neprodleně vyzvat dodavatele telefonicky a nejpozději do 48 hodin uplatnit reklamaci písemnou formou. Výrobky, mající
zjevné vady, nesmí být zabudovány a musí být ponechány ve stavu, zajišťujícím průkazně původ
zboží (identifikační štítek a dodací list). Prodávající nenese jakékoli důsledky, plynoucí ze zabudování
takovýchto výrobků.
4.12. Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálních paketů vyskytnout ne více jak 1 % výrobků odchylné jakosti, než deklarované. Při dodržení tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci, protože tento fakt je zohledněn v ceně výrobku. Tyto výrobky
musí být při pokládce vytříděny a nesmí být zabudovány.
4.13. Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklé náklady v plné výši.
4.14. Reklamace výrobků nedává kupujícímu právo neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázal.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnut podle právního řádu České republiky a §262 Obchodního zákoníku.
Petr Diviš
jednatel společnosti
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
NABÍDKA BAREV A POVRCHŮ
RETRO DLAŽBA, RETRO BLOKY
colormix GIRALDA
colormix MEIRA
colormix TAMPICO
ČERVENÁ
HNĚDÁ
ČERNÁ
OKROVÁ
PŘÍRODNÍ
colormix GIRALDA
colormix TAMPICO
OKROVÁ
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
ČERNÁ
HNĚDÁ
KARAMELOVÁ
ČERNÁ
PÍSKOVÁ
ŽLUTÁ
BÍLÁ
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
KARAMELOVÁ
COLORMIXY
colormix RUDEN
colormix SALOMA
colormix JUSTE
colormix BELLAZA
colormix FLAMENGO
colormix TROPICO
colormix COROLLA
colormix ACERO
KARAMELOVÁ
colormix MOCCA
colormix ARENO
colormix MARMO
colormix FALBO
TVAROVKY ŠTÍPANÉ
colormix BRONZERO
colormix MORANO
DLAŽBY DE LUXE
povrch DE LUXE MARMETTA
2
colormix LAVICO
colormix ANTRACIT
BARVY
povrch DE LUXE FULVO
Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti.
Barevnost a probarvenost colormixů se vzhledem k nahodilému míchání barev může měnit.
3
NABÍDKA BAREV A POVRCHŮ PLOŠNÉ DLAŽBY
POVRCH CASCO
POVRCH NORMAL
detail povrchu
colormix MARMO
colormix ACERO
colormix MOCCA
colormix ARENO
colormix TROPICO
CASCO antracit
CASCO hnědá
CASCO žlutá
CASCO bílá
DE LUXE fulvo
DE LUXE marmetta
POVRCH DE LUXE
POVRCH DECENTO
detail povrchu
detail povrchu
detail povrchu
DECENTO antracit
DECENTO hnědá
DECENTO žlutá
DECENTO bílá
LORDO cihlová
LORDO oranžová
DECENTO cihlová
POVRCH LORDO
detail povrchu
4
LORDO lososová
Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti.
Barevnost a probarvenost colormixů se vzhledem k nahodilému
míchání barev může měnit.
CASCO cihlová
PŘEHLED VÝROBNÍHO PROGRAMU
zdicí prvky
SKLADEBNÉ DLAŽBY
DITON PAVÉ I.
(3 kameny)
diton stone
DITON PAVÉ II.
(10 kamenů)
DITON SETA
(7 kamenů)
DITON Tesela DE LUXE
(3 kameny)
DITON mozaika
(4 kameny)
retro blok I.
39 x 19 x 19
DITON Rocco I.
16 x 16 x 6
DITON Rocco II.
24 x 16 x 6
DITON alpacA I.
14 x 14 x 6
DITON RETRO DLAŽBA I.
14 x 14 x 6
DITON alpacA II.
21 x 14 x 6
DITON RETRO DLAŽBA II.
21 x 14 x 6
retro blok II.
29 x 19 x 19
retro blok III.
19 x 19 x 19
retro blok IV.
s otvory
39 x 19 x 9
retro blok IV.
bez otvorů
39 x 19 x 9
retro blok V.
19 x 19 x 9
Zákrytová stříška retro
30 x 19,5 x 7
ZÁSLEPKA STŘÍŠEK
U SLOUPKŮ
400/400 RETRO
8,5 x 8,5 x 7
RETRO CIHLA
29 x 14 x 6,5
DITON RETRO DLAŽBA III.
28 x 21 x 6
SKLADEBNÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
PT A, B, C, D1, D2, E
38,5 x 19 x 19
KOSTIČKA
10 x 10 x 6
10 x 10 x 8
kostka
20 x 20 x 6
20 x 20 x 8
ÍČKO
20 x 16 x 4
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
kostka – rovná hrana
20 x 20 x 8
PARKETA
20 x 10 x 4,5
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
kostka – vodicí linie
20 x 20 x 8
parketa – rovná hrana
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
ÍČKO – půlka
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
ÍČKO – krajovka
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
ÍČKO – slepecké
20 x 16 x 6
zd sloupková štípaná
45 x 45 x 5
ZS sloupková
50 x 50 x 5,5
PS štípaná
20 x 30 x 7
ZS průběžná
40 x 30 x 5
PARKETA – slepecká
20 x 10 x 6
kámen wall I.
30 x 37
ÍČKO – rovná hrana
20 x 16 x 6
20 x 16 x 8
20 x 16 x 10
PTH HLADKÁ
38,5 x 19 x 19
TERČÍK
23 x 14 x 6
kámen wall II.
16 x 23
kámen wall III.
22 x 30 rovný
kámen wall IV.
23 x 30
kámen wall V.
rohový k půlení
30 x 33,5
sloupek wall
stříška wall I.
14,5 x 25
stříška wall II.
21,5 x 32
stříška wall III.
30 x 35 k půlení
VLNKA
22 x 11 x 6
22 x 11 x 8
Obrubníky a svahové prvky
ZDÍCÍ CIHLA
29 x 14 x 6,5
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15, 20, 30, 40, 50
Vegetační dlažby, přídlažby a žlaby
ZÁHONOVÝ OBRubník
50 x 5 x 20
100 x 5 x 20
chodníkový OBRubník
50 x 8 x 25
100 x 8 x 25
100 x 10 x 25
silniční OBRubník
100 x 15 x 30
silniční OBRubník
100 x 15 x 15 – 25,
přechodový L/P**
silniční OBRubník
100 x 15 x 15, nájezdový
lícová CIHLA
29 x 14 x 6,5
LINIE DŘEVA
silniční obrubník
100 x 15 x 25
50 x 15 x 25
štěrbinový žlab
100 x 20 x 20, zatížení D400
Prkno D1
100 x 25 x 5
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
60 x 40 x 8
60 x 40 x 10
zatravňovací DLAŽBA
VEGA 20 x 20 x 8**
tercia zámek
výška 15
tercia klíč
výška 15
Prkno D3
palisádový
obrubník
ø 50 x 6 x 25
PALISÁDA polo
11,5 x 11,5 x 50
11,5 x 11,5 x 35
palisáda corto
ø 13 x 40
ø 13 x 60
palisáda ASTA **
ø 11,5 x 40
ø 11,5 x 60
50 x 25 x 5
palisáda grande
ø 20 x 60
ø 20 x 80
PALISÁDA GRANDE
ø 20 x 100
ø 20 x 120
PŘÍDLAŽBA
50 x 25 x 8
žlab velký
67 x 33
žlab malý i
34 x 20
žlab malý iI
25 x 21
PLOŠNÉ DLAŽBY
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PŘÍMY 290
ladenna
33 x 31 x 19/17
6
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PŘÍMY 330
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PŘÍMY 370
svahové tvárnice GAMA I.
60 x 40 x 25
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PŘECHODOVÝ
250 – 290 LEVÝ
( 290 – 250 PRAVÝ)
svahové tvárnice GAMA II.
30 x 40 x 25
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS PŘECHODOVÝ
250 – 310 LEVÝ
(310 – 250 PRAVÝ)
svahové tvárnice DELTA
30 x 23 x 20
Prkno D2
75 x 25 x 5
Prkno D4
25 x 25 x 5
Prkno S1
Prkno S2
90 x 22,5 x 5
45 x 22,5 x 5
VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
VELKOFORMÁT. DLAŽBA
100 x 100 x 6
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS NÁBĚHOVÝ
310 – 330 LEVÝ
(330 – 310 PRAVÝ)
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
BUS NÁBĚHOVÝ
310 – 370 LEVÝ
(370 – 310 PRAVÝ)
plošná DLAŽBA
30 x 30 x 4
DEKORAČNÍ KOSTKA
9,5 x 9,5 x 5
** obchodované zboží
plošná DLAŽBA
40 x 40 x 5
DEKORAČNÍ KOSTKA
19,5 x 19,5 x 5
TROJÚHELNÍK
40 x 40 x 5
plošná DLAŽBA
50 x 50 x 5
DEKORAČNÍ PÁS
40 x 9,5 x 5
plošná DLAŽBA
40 x 60 x 5
DEKORAČNÍ PÁS
40 x 19,5 x 5
VELKOFORMÁT. DLAŽBA
50 x 50 x 60
VELKOFORMÁT.
DLAŽBA 100 x 50 x 60
7
SKLADEBNÉ DLAŽBY
D
rozměry
d/š/v
(mm)
měrná
jednotka
DITON STONE
výška 80
DITON PAVÉ I.
D
přírodní
červená, černá,
písková, hnědá,
karamelová
m2
359,-/434,-
(3 kameny) 80
m2
DITON PAVÉ II.
(10 kamenů) 80
DITON SETA
D
D
D
D
D
D
D
bílá, žlutá
RUDEN, JUSTE,
FLAMENGO
BELAZA, COROLLA,
SALOMA, TROPICO,
MARMO
BRONZERO, LAVICO,
FALBO, MORANO,
ANTRACIT
MARMO, ARENO,
MOCCA, ACERO
červená, černá,
hnědá, okrová, karamelová
TAMPICO,
GIRALDA,
MEIRA
399,-*/483,-*
-
-
-
499,-/604,-
-
-
-
359,-/434,-
409,-/495,-
-
-
-
-
509,-/616,-
-
m2
359,-/434,-
409,-/495,-
-
-
-
-
509,-/616,-
(7 kamenů) 60
m2
359,-/434,-
409,-/495,-
-
-
-
-
DITON Alpaca I.
140 x 140 x 60
m2
249,-/301,-
309,-/374,-
369,-/447,-
-
399,-/483,-
DITON Alpaca II.
210 x 140 x 60
m2
249,-/301,-
309,-/374,-
369,-/447,-
-
DITON TESELA
(3 kameny) 60
m2
249,-/301,-
309,-/374,-
369,-/447,-
DITON Mozaika
(4 kameny) 80
m2
299,-/362,-
359,-/434,-
DITON ROCCO I.
160 x 160 x 60
m2
249,-/301,-
DITON ROCCO II.
240 x 160 x 60
m2
DITON RETRO DLAŽBA I.
140 x 140 x 60
DITON RETRO DLAŽBA II.
DITON RETRO DLAŽBA III.
obchodní název
POVRCH DE LUXE
D
spotřeba
ks/m2
paleta
m2
hmotnost
měr. jedn. (m2)
hmotnost balení
v kg
-
***
7,62
161,7
1258
-
549,-/664,-
***
8,8
158,8
1422
-
-
549,-/664,-
***
7,2
185,7
1362
509,-/616,-
-
-
-
***
9,54
142,5
1384
-
-
-
-
-
51
10,97
122,2
1365
399,-/483,-
-
-
-
-
-
34
10,30
124
1302
399,-/483,-
399,-/483,-
-
-
-
-
509,-/616,-
***
10,2
125,5
1305
419,-/507,-
459,-/556,-
459,-/556,-
-
459,-/556,-
-
-
-
***
8,43
176,6
1514
309,-/374,-
369,-/447,-
399,-/483,-
399,-/483,-
-
-
-
-
-
39
10,75
136,4
1491
249,-/301,-
309,-/374,-
369,-/447,-
399,-/483,-
399,-/483,-
-
-
-
-
-
26
11,52
138,3
1618
m2
309,-/374,-
-
-
-
-
-
-
409,-/495,-
509,-/616,-
-
51
9,40
122,8
1179
210 x 140 x 60
m2
309,-/374,-
-
-
-
-
-
-
409,-/495,-
509,-/616,-
-
34
8,82
122,8
1190
280 x 210 x 60
m2
309,-/374,-
-
-
-
-
-
-
409,-/495,-
509,-/616 ,-
-
17
10,58
122,8
1324
MARMETTA,
FULVO
* DITON STONE se nevyrábí v barvě černé.
***DIton pavé I. (3 kameny), kámen 1– 600 x 300, kámen 2 – 450 x 300, kámen 3 – 300 x 300. 1 paleta = 8 vrstev (vrstva = 1,1 m2 )
DIton pavé II. (10 kamenů), kámen 1– 350 x 150, kámen 2 – 270 x 150, kámen 3 – 250 x 150, kámen 4 –230 x 150,
kámen 5 –220 x 150, kámen 6 – 200 x 150, kámen 7 – 190 x 150, kámen 8 – 180 x 150, kámen 9 – 170 x 150, kámen 10 – 160 x 150.
1 paleta = 8 vrstev (vrstva = 0,9 m2 )
DITON MOZAIKA: 1 paleta = 8 vrstev (vrstva = 1,05375 m2). DITON teselA: 1 paleta = 10 vrstev (vrstva = 1,02 m2).
DITON SETA (7 kamenů), kámen 1 a 2 – 209 x 209, kámen 3 a 4 – 629 x 419, kámen 5 a 6 – 414 x 419, kámen 7 – 419 x 209.
1 paleta = 9 vrstev (vrstva = 1,06 m2).
DITON STONE: 1 paleta = 10 vrstev (vrstva = 0,762 m2 )
Odběr po ucelených vrstvách. Jednotlivé formáty dlažby DITON MOZAIKA, DITON TESELA, DITON STONE, DITON PAVÉ a DITON
SETA se nedají objednat samostatně.
RUDEN
JUSTE
FLAMENGO
Palety: 120 x 80 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč,
120 x 100 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
8
FALBO
BRONZERO
POVRCH DE LUXE
DE LUXE
fulvo
DE LUXE
marmetta
MORANO
LAVICO
ANTRACIT
BELLAZA
ACERO
TROPICO
MARMO
ARENO
MOCCA
SALOMA
COROLLA
GIRALDA
MEIRA
TAMPICO
9
SKLADEBNÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY
A
rozměry
d/š/v
(mm)
měrná
jednotka
KOSTKA
KOSTKA
KOSTKA rovná hrana
KOSTKA vodicí linie 1
200 x 200 x 60
200 x 200 x 80
200 x 200 x 80
200 x 200 x 80
KOSTIčka
KOSTIčka
D
D
POVRCH DE LUXE
D
spotřeba
ks/m2
paleta
m2/ks*
hmotnost
měr. jedn.
(m2/ks*)
hmotnost balení
v kg
509,-/616,-
25
25
25
25
9,6
8,4
8,4
8,4
127,9
180,0
172,3
169,5
1253
1537
1472
1448
-
-
100
100
9,90 (9,60)
7,92
124,1
169,4
1254
1367
299,-/362,329,-/398,-
349,-/422,379,-/459,-
509,-/616,-
50
50
50
12,96 (12,48)
10,8 (9,6)
8,64
93,5
128,8
170,2
1236
1416
1498
239,-/289,269,-/325,-
-
-
-
50
50
10,80
8,64
127,3
169,2
1400
1487
449,-/543,-
519,-/628,-
599,-/725,-
-
-
50
9,6
124,6
1221
m2
m2
m2
m2
139,-/168,149,-/180,209,-/253,279,-/338,-
229,-/277,239,-/289,269,-/325,339,-/410,-
299,-/362,329,-/398,-
-
-
36
36
36
36
15,00
10,00
8,00
6,00
84,6
129,8
173,6
215,7
1294
1323
1432
1326
200 x 160 x 60
200 x 160 x 80
200 x 160 x 100
m2
m2
m2
149,-/180,209,-/253,279,-/338,-
239,-/289,269,-/325,339,-/410,-
-
-
-
36
36
36
10,00
8,00
6,00
129,8
173,6
215,6
1323
1432
1329
íčko krajovka
íčko krajovka
íčko krajovka
200 x 140 x 60
200 x 140 x 80
200 x 140 x 100
ks
ks
ks
5,80*/7,00*
8,70*/10,50*
12,10*/14,50*
7,80*/9,40*
10,70*/12,90*
-
-
-
-
42
42
42
420*
336*
252*
3,2*
4,3*
5,4*
1387
1471
1372
íčko půlka
íčko půlka
íčko půlka
95 x 160 x 60
95 x 160 x 80
95 x 160 x 100
ks
ks
ks
3,20*/3,90*
3,40*/4,10*
4,80*/5,80*
4,20*/5,10*
4,40*/5,30*
5,30*/6,40*
-
-
-
72
72
72
720*
576*
432*
1,7*
2,3*
3,0*
1223
1334
1311
íčko rovná hrana
íčko rovná hrana
íčko rovná hrana
200 x 160 x 60
200 x 160 x 80
200 x 160 x 100
m2
m2
m2
179,-/217,219,-/265,279,-/338,-
239,-/289,269,-/325,339,-/410,-
-
-
-
36
36
36
10,00
8,00
6,00
132,6
173,6
214,2
1351
1414
1310
íčko slepecká 1
200x 160 x 60
m2
449,-/543,-
519,-/628,-
599,-/725,-
-
-
36
10,00
127,3
1298
Vlnka
Vlnka
220 x 110 x 60
220 x 110 x 80
m2
m2
209,-/253,229,-/277,-
269,-/325,289,-/350,-
-
-
-
40
40
10,00
8,00
127,8
171,4
1303
1393
Terčík
230 x 110 x 60
m2
209,-/253,-
269,-/325,-
-
-
-
38
10,52
131,9
1413
přírodní
bílá, žlutá
RUDEN, JUSTE,
FLAMENGO
m2
m2
m2
m2
229,-/277,269,-/325,269,-/325,499,-/604,-
289,-/350,329,-/398,329,-/398,569,-/688,-
349,-/422,389,-/470,389,-/470,619,-/749,-
399,-/483,459,-/555,-
100 x 100 x 60
100 x 100 x 80
m2
m2
199,-/241,219,-/265,-
259,-/313,269,-/325,-
319,-/386,329,-/398,-
parketa
parketa
parketa
200 x 100 x 45
200 x 100 x 60
200 x 100 x 80
m2
m2
m2
139,-/168,149,-/180,209,-/253,-
229,-/277,239,-/289,269,-/325,-
parketa rovná hrana
parketa rovná hrana
200 x 100 x 60
200 x 100 x 80
m2
m2
179,-/217,219,-/265,-
parketa slepecká 1
200 x 100 x 60
m2
íčko
íčko
íčko
íčko
200 x 160 x 40
200 x 160 x 60
200 x 160 x 80
200 x 160 x 100
íčko skladba
íčko skladba
íčko skladba
obchodní název
1
D
červená, černá, písková, hnědá,
karamelová
MARMETTA,
FULVO
Standardně pouze barva přírodní a červená
* Cena je uvedena za1ks.
Palety: 120 x 80 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč,
120 x 100 cm – 210 Kč/vč. DPH 254 Kč
(..) data uvedena v závorkách platí pro výrobky z VZ Střítež.
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
POVRCH DE LUXE
RUDEN
10
JUSTE
FLAMENGO
DE LUXE
fulvo
DE LUXE
marmetta
11
PLOŠNÉ DLAŽBY
D
rozměry
d/š/v
(mm)
měrná
jednotka
přírodní
PLOšná DLAŽBA
300 x 300 x 40
m2
PLOšná DLAŽBA
400 x 400 x 50
PLOšná DLAŽBA
PLOšná DLAŽBA
D
D
červená, černá, písková,
hnědá, karamelová
MARMO, ARENO, MOCCA,
TROPICO, ACERO
219,-/265,-
279,-/338,-
m2
295,-/357,-
400 x 600 x 50
m2
500 x 500 x 50
m2
DEKORAČNÍ KOSTKA
95 x 95 x 50
DEKORAČNÍ KOSTKA
POVRCH DECENTO
D
POVRCH CASCO
D
POVRCH LORDO
D
POVRCH NATURALE
D
POVRCH DE LUXE
D
spotřeba
ks/m2
paleta
m2
hmotnost
měr. jedn.
hmotnost balení
v kg
-
11,11
12,96
78,8
1046
419,-/507,-**
509,-/616,-
6,25
11,52 (9,60)
105,6 (117,5)
1242 (1152)
449,-/545,-
419,-/507,-**
509,-/616,-
4,17
11,52 (9,60)
106,3 (117,4)
1249 (1152)
-
-
419,-/507,-**
509,-/616,-
4,00
12,00 (10,00)
113,2 (133)
1383 (1332)
60,-/73,-
60,-/73,-
60,-/73,-
60,-/73,-
*
*
1
1
ks
80,-/97,-
80,-/97,-
80,-/97,-
80,-/97,-
*
*
4
4
400 x 400 x 50
ks
80,-/97,-
80,-/97,-
80,-/97,-
80,-/97,-
*
*
8,5
8,5
DEKORAČNÍ PÁS
400 x 95 x 50
ks
60,-/73,-
60,-/73,-
60,-/73,-
60,-/73,-
*
*
4
4
DEKORAČNÍ PÁS
400 x 195 x 50
ks
80,-/97,-
80,-/97,-
80,-/97,-
80,-/97,-
*
*
8,3
8,3
DLAŽDICE (2 Pohledové hrany)
400 x 400 x 50
ks
349,-/424,-
449,-/545,-
449,-/545,-
509,-/616,-
*
*
16,9
16,9
DLAŽDICE (1 PohledovÁ hrana)
400 x 400 x 50
ks
349,-/424,-
449,-/545,-
449,-/545,-
509,-/616,-
*
*
16,9
16,9
obchodní název
hnědá, cihlová,
žlutá, bílá, antracit
hnědá, cihlová,
žlutá, bílá, antracit
cihlová, lososová,
oranžová
JEMNÁ, HRUBÁ
MARMETTA, FULVO
-
-
-
-
-
-
479,-/580,-
349,-/424,-
449,-/545,-
449,-/545,-
295,-/357,-
-
479,-/580,-
349,-/424,-
449,-/545,-
279,-/338,-
-
479,-/580,-
-
ks
195 x 195 x 50
TROJÚHELNÍK
* výrobek se prodává volně ložený
** obchodovatelné zboží
(**) údaje v závorce se týkajípovrchu Naturale
POVRCH NORMAL
MARMO
ACERO
TROPICO
MOCCA
ARENO
POVRCH DECENTO
DECENTO antracit DECENTO hnědá
DECENTO cihlova
DECENTO žlutá
DECENTO bílá
POVRCH LORDO
LORDO cihlová
LORDO oranžová
LORDO lososová
POVRCH CASCO
CASCO antracit
CASCO hnědá
CASCO cihlová
CASCO žlutá
CASCO bílá
VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY
POVRCH MONOLIT
POVRCH DE LUXE
ŠEDÁ
MARMETTA, FULVO
ks
1999,-/2419,-
1000 x 500 x 60
ks
500 x 500 x 60
ks
rozměry
d/š/v
(mm)
měrná
jednotka
Velkoformátová dlažba
1000 x 1000 x 60
Velkoformátová dlažba
Velkoformátová dlažba
obchodní název
spotřeba
ks/m2
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
2199,-/2661,-
1
8
141
1153
999,-/1209,-
1099,-/1330,-
2
16
70,5
1153
399,-/483,-
559,-/677,-
4
32
35,2
1151
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
POVRCH NATURALE
POVRCH DE LUXE
DE LUXE
fulvo
12
DE LUXE
marmetta
NATURALE
JEMNÁ
NATURALE
HRUBÁ
13
Linie dřeva
prkna – imitace dub
Prkno D1
rozměry
d/š/v
(mm)
1000 x 250 x 50
Prkno D2
750 x 250 x 50
ks
202,-/245,-
1,3
*
22
22
Prkno D3
500 x 250 x 50
ks
134,-/162,-
2
*
14,7
14,7
Prkno D4
250 x 250 x 50
ks
108,-/131,-
4
*
7,3
7,3
měrná
jednotka
imitace smrk
spotřeba
ks/bm
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
ks
ks
208,-/252,104,-/126,-
1,1
2
*
*
23,8
13,2
23,8
13,2
obchodní název
měrná
jednotka
imitace dub
spotřeba
ks/bm
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
ks
268,-/325,-
1
*
29,4
29,4
* výrobek se prodává volně ložený
prkna – imitace SMRK
obchodní název
Prkno S1
Prkno S2
rozměry
d/š/v
(mm)
900 x 225 x 50
450 x 225 x 50
* výrobek se prodává volně ložený
VEGETAČNÍ DLAŽBY, PŘÍDLAŽBA A ŽLABY
Zatravňovací tvárnice
obchodní název
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100
obchodní název
ZATR. dl. VEGA**
rozměry
d/š/v
(mm)
600 x 400 x 80
600 x 400 x 100
rozměry
d/š/v
(mm)
200 x 200 x 80
A
D
měrná
jednotka
přírodní
červená
spotřeba
ks/m2
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
ks
ks
61,-/74,69,-/83,-
71,-/86,79,-/96,-
4,17
4,17
45
40
27,2
34,3
1257
1395
měrná
jednotka
přírodní
červená, černá,
hnědá, okrová
spotřeba
ks/m2
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(m2)
hmotnost balení
v kg
m2
319,-/386,-
369,-/446,-
25
8,64
142,5
1230
D
D
[1]
[2]
1] ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB o zatížení D400
2] ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE barva červená
3] CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK barva přírodní
** obchodované zboží
TERCIA
obchodní název
TERCIA KLÍČ
TERCIA ZÁMEK
rozměry
d/š/v
(mm)
výška 150
výška 150
D
měrná
jednotka
přírodní
spotřeba
ks/m2
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(kg/ks)
hmotnost balení
v kg
m2
560,-/678,-
5,6 + 5,6
72
36
17,0
31,0
1249
1141
přídlažba
obchodní název
přídlažba
rozměry
d/š/v
(mm)
500 x 250 x 80
A
D
měrná
jednotka
přírodní
bílá
spotřeba
ks/bm
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
ks
49,-/59,-
65,-/479,-
2
60
22,3
1363
přírodní
černá, hnědá,
červená, písková,
karamelová
spotřeba
ks/bm
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
599,-/723,-
1
3
5
4
20
21
90
168
73,5
42,5
8,1
8,2
1495
918
754
1403
odtokové žlaby
obchodní název
štěrbinový žlab - D400
žlab velký
žlab malý I.
žlab malý II.
rozměry
měrná
d/š/v
jednotka
(mm)
ks
1000 x 200 x 200
ks
670 x 330 x 80
ks
340 x 200 x 45
ks
210 x 250 x 60
499,-/604,61,-/74,41,-/50,51,-/62,-
D
A
A
A
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
14
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
[3]
15
Obrubníky a svahové prvky
obrubníky
PALISÁDOVÝ obrubník
rozměry
d/š/v
(mm)
500 x 60 x 250
záhonový obr.
500 x 50 x 200
ks
29,-/35,-
39,-/47,-
2
108
10,9
1202
záhonový obr.
1000 x 50 x 200
ks
54,-/65,-
74,-/90,-
1
54
21,9
1208
chodníkový obr.
chodníkový obr.
chodníkový obr.
500 x 80 x 250
1000 x 80 x 250
1000 x 100 x 250
ks
ks
ks
55,-/66,85,-/103,89,-/107,-
65,-/79,105,-/127,-
2
1
1
56
28
22
21,5
43,2
56,1
1229
1235
1259
500 x 150 x 250
1000 x 150 x 300
1000 x 150 x 250
1000 x 150 x 150-250
ks
ks
ks
ks
79,-/96,145,-/175,109,-/132,309,-/373,-
-
2
1
1
1
36
15
18
8+8
40,2
91,9
78,1
57,3
1472
1404
1431
1097
1000 x 150 x 150
ks
99,-/120,-
-
1
28
48,4
1380
obchodní název
Silniční obr.
Silniční obr.
Silniční obr.
Silniční obr. přechodový L/P**
Silniční obr. nájezdový
A
červená, černá, D spotřehnědá, písková,
ba
karamelová
ks/bm
měrná
jednotka
přírodní
ks
61,-/74,-
71,-/86,-*
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
2
72
13,3
983
* Palisádový obrubník se vyrábí v barvě okrové. V barvě pískové není k dispozici.
** obchodované zboží
BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 370
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 330
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK BUS PŘÍMY 290
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 370 L
rozměry
d/š/v
(mm)
1000 x 400 x 370
1000 x 400 x 330
1000 x 400 x 290
1000 x 400 x 310-370
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 370 – 310 P
1000 x 400 x 370-310
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 310 – 330 L
obchodní název
ZASTÁV. OBRUB. BUS NÁBĚHOVÝ 330 – 310 P
měrná
jednotka
E
šedá
spotřeba
ks/bm
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost
balení v kg
1
6
261
1591
1
1
6
6
242
224
1477
1369
ks
1871,-/2264,1871,-/2264,1871,-/2264,1871,-/2264,-
1
6
247
1507
ks
1871,-/2264,-
1
6
247
1507
1000 x 400 x 310-330
ks
1871,-/2264,-
1
6
238
1453
ks
ks
ks
[1]
1000 x 400 x 330-310
ks
1871,-/2264,-
1
6
238
1453
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 250 – 310 L
1000 x 150-400 x 250-310
ks
1871,-/2264,-
1
2
151
327
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 310 – 250 P
1000 x 400-150 x 310-250
ks
1871,-/2264,-
1
2
151
327
2] DITON ROCCO colormix TROPICO
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 250 – 290 L
1000 x 150-400 x 250-290
ks
1871,-/2264,-
1
2
147
319
3] DITON TESELA colormix RUDEN
ZASTÁV. OBRUB. BUS PŘECHODOVÝ 290 – 250 P
1000 x 400-150 x 290-250
ks
1871,-/2264,-
1
2
147
319
4] DITON RETRO DLAŽBA II. colormix TAMPICO
D
červená, černá, D spotřeba
hnědá, okrová,
ks/bm
karamelová
[2]
1] DITON STONE colormix MORANO
palisády
obchodní název
Palisáda POLO - hranatá
Palisáda POLO - hranatá
PALISÁDA ASTA ø 11,5**
PALISÁDA ASTA ø 11,5**
Palisáda CORTO ø 13
Palisáda CORTO ø 13
Palisáda GRANDE ø 20
Palisáda GRANDE ø 20
Palisáda GRANDE ø 20
Palisáda GRANDE ø 20
rozměry
d/š/v
(mm)
350 x 115 x 115
500 x 115 x 115
400 x 115 x 100
600 x 115 x 100
400 x 130
600 x 130
600 x 200
800 x 200
1000 x 200
1200 x 200
měrná
jednotka
přírodní
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
34,-/42,59,-/72,41,-/50,69,-/83,37,-/45,69,-/83,115,-/140,159,-/193,215,-/261,259,-/314,-
41,-/50,69,-/84,53,-/64,82,-/99,49,-/60,82,-/99,135,-/164,199,-/241,255,-/309,319,-/386,-
8
8
10
10
10
10
6,5
6,5
6,5
6,5
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
56
40
66
66
90
72
30
20
20
20
9,2
13,2
9,0
14,5
10,3
16,0
34,6
46,2
57,7
69,3
540
553
590
960
1060
1465
1063
949
1179
1411
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
** obchodované zboží. Vyrábí se v barvě pískové. V barvě okrové a karamelové není k dispozici
svahové tvárnice
obchodní název
svahové tvárnice ladenna
rozměry
měrná
d/š/v
jednotka
(mm)
ks
330 x 310 x 190-170
D
přírodní
červená, černá,
spotřeba
hnědá, okrová,
2
karamelová D ks/m
59,-/72,-
62,-/75,-
13,4
54
15,9
884
svahové tvárnice GAMA I.
600 x 400 x 250
ks
125,-/152,-
160,-/194,-
6,7
20
53,7
1100
svahové tvárnice GAMA II.
300 x 400 x 250
ks
105,-/127,-
115,-/140,-
10
36
35,6
1307
svahové tvárnice DELTA
300 x 230 x 200
ks
45,-/54,-
49,-/59,-
20,8
72
13,5
997
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
16
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
[3]
[4]
17
zdicí prvky
retro bloky
ztracené bednění
C
C spotřeba
červená, C
černá, hnědá, TAMPICO,
ks/m2
okrová,
GIRALDA
*
ks/bm
karamelová
12,5
89,-/108,- 99,-/120,-
rozměry
d/š/v
(mm)
měrná
jednotka
přírodní
Retro Blok I.
390 x 190 x 190
ks
79,-/96,-
Retro Blok II.
290 x 190 x 190
ks
59,-/72,-
69,-/84,-
79,-/96,-
Retro Blok III.
190 x 190 x 190
ks
49,-/59,-
59,-/72,-
Retro Blok IV. s otvory
390 x 190 x 90
ks
49,-/59,-
Retro Blok IV. bez otvorů
390 x 190 x 90
ks
Retro Blok V.
190 x 190 x 90
RETRO ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA
obchodní název
ZÁSLEPKA STŘÍŠEK U SLOUPKŮ
400/400 RETRO
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
48
27,3
1335
16,67
64
19,3
1260
69,-/84,-
25
96
13,2
1292
59,-/72,-
69,-/84,-
25
96
13,7
1340
49,-/59,-
59,-/72,-
69,-/84,-
25
96
14,2
1388
ks
28,-/34,-
31,-/38,-
31,-/38,-
50
192
7,1
1388
300 x 195 x 70
ks
39,-/47,-
49,-/59,-
-
5*
144
9,0
1321
85 x 85 x 70
ks
12,-/15,-
14,-/17,-
14,-/17,-
*
*
1,1
1,1
TAMPICO, D spotřeba
GIRALDA,
ks/m2
*
ks/bm
MEIRA
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
B
rozměr
v mm
obchodní název
Ztracené bednění 15
Ztracené bednění 20
Ztracené bednění 30
Ztracené bednění 40
Ztracené bednění 50
28,-/34,32,-/39,36,-/44,44,-/53,41,-/50,-
500/150/250
500/200/250
500/300/250
500/400/250
300/500/250
spotřeba
ks/m2, ks/m3
paleta
ks
hmotnost
kg/ks
hmotnost
v kg
8/53
8/40
8/27
8/20
13,3/27
64
60
40
30
40
21,1
24,3
27,1
34,6
26,4
1358
1475
1171
1010
1171
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
* výrobek se prodává volně ložený
zdIcí cihlY
přírodní
červená, D
černá, hnědá,
okrová,
RETRO ZDICÍ CIHLA
rozměry
měrná
d/š/v
jednotka
(mm)
ks
290 x 140 x 65
14,-/17,-
18,-/22,-
21,-/26,-
53/379*
240
5,8
1417
LícovÁ Cihla - Ostrá hrana
290 x 140 x 65
12,-/15,-
16,-/20,-
19,-/23,-
53/379*
255
6,1
1580
obchodní název
obchodní název
zdIcí cihla
D
ks
rozměry
měrná
d/š/v
jednotka
(mm)
ks
290 x 140 x 65
přírodní
červená
spotřeba
ks/m2
*
ks/bm
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
10,-/12,-
12,-/15,-
53/379*
255
5,8
1504
RETRO BLOKY
MEIRA
POVRCHY ŠTÍPANÉ
TAMPICO
GIRALDA
GIRALDA
TAMPICO
Spotřeba 53 ks/m2 je spotřeba bez spárování cihel. Při spárování cihel je spotřeba 42 ks/m2.
Plotové tvarovky, stříšky a zákrytové stříšky
rozměry
d/š/v
(mm)
měrná
jednotka
přírodní
červená, C
černá, hnědá,
okrová,
karamelová
TAMPICO,
GIRALDA
spotřeba
ks/m2
*
ks/bm
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost balení
v kg
PT hladká
385 x 190 x 190
ks
48,-/58,-
58,-/70,-
-
12,5
75
16,7
1278
PT A jednostranná
385 x 190 x 190
ks
52,-/63,-
62,-/75,-
82,-/99,-
12,5
60
21,6
1321
PT B oboustranná
385 x 190 x 190
ks
69,-/84,-
79,-/96,-
99,-/120,-
12,5
50
22,6
1155
PT C rohová
385 x 190 x 190
ks
79,-/96,-
89,-/108,-
109,-/132,-
12,5
60
21,8
1333
PT D1 třístranná
385 x 190 x 190
ks
89,-/108,-
99,-/120,-
119,-/144,-
12,5
50
24,6
1255
PT D2 třístranná
385 x 190 x 190
ks
89,-/108,-
99,-/120,-
119,-/144,-
12,5
50
23,8
1215
PT E čtyřstranná
385 x 190 x 190
ks
109,-/132,- 119,-/144,- 139,-/169,-
12,5
50
23,9
1220
PS - průběžná štípaná
200 x 300 x 70
ks
-
5*
120
7,4
913
ZD - sloupková štípaná
450 x 450 x 50
ks
-
-
48
23,0
1129
obchodní název
A
B
C
D1
D2
C
C
E
45,-/54,-
55,-/67,-
189,-/229,- 209,-/253,-
[1]
1] RETRO BLOKY barva červená
18
ZS - sloupková
500 x 500 x 50 x 55
ks
189,-/229,- 209,-/253,-
-
-
40
28,4
1161
ZS - průběžná
400 x 300 x 50 x 55
ks
99,-/120,-
-
2,5*
80
13,9
1137
Na objednávku lze vyrobit v barvě bílé – individuální kalkulace.
PT hladká – paleta obsahuje deset půlek.
109,-/132,-
2] RETRO BLOKY barva hnědá
[2]
19
Diton wall roma – NOVINKA (history+štípaný)
D
D
odběr po paletách/
vrstvách/ks
2,7
1 paleta
1239,-/1499,-
2,7
1 paleta
289,-/350,-
2,4*
1 vrstva
179,-/217,-
36**
1 ks
měrná
jednotka
přírodní
černá, červená, hnědá
karamelová, okrová
Diton WALL kámen I., II., III., IV., V.
75
m2
989,-/1197,-
1119,-/1354,-
1239,-/1499,-
Diton WALL kámen I., II., III., IV., V.
150
m
989,-/1197,-
1119,-/1354,-
Diton WALL stříška I., II., III.
75
bm
229,-/277,-
259,-/313,-
Diton WALL sloupek
150
ks
139,-/168,-
159,-/192,-
2
Diton wall na paletě – vrstva
D
počet/paleta
m2, bm*, ks**
výška
Technické parametry
GIRALDA, TAMPICO,
MEIRA
Diton Wall stříška na paletě – vrstva
[1]
[2]
1] DITON WALL barva okrová
2] DITON WALL colormix MEIRA
Sloupek Wall – půdorys
2. vrstva – ukázka řešení
1. vrstva – ukázka řešení
ost
ik
Vel
Kámen IV. určený k půlení – vždy jeden v každé vrstvě na paletě
v případě nutnosti je možné půlit i běžný kámen IV.
skladebné rozměry (mm)
kámen
výška
délka
počet
šířka
vrstev
hmotnost
ks/vrstva
ks/paleta
32
Diton WALL kámen
II.
265
3
24
Diton WALL kámen
III.
4
32
Diton WALL kámen
IV.
320
4
32
Diton WALL kámen
V.
300
1
8
Diton WALL kámen
I.
335
4
16
Diton WALL kámen
II.
265
3
12
Diton WALL kámen
III.
4
16
Diton WALL kámen
IV.
320
4
16
Diton WALL kámen
V.
300
1
4
Diton WALL stříška
I.
270
3
27
Diton WALL stříška
II.
3
27
Diton WALL stříška
III.
3
27
Diton WALL sloupek
I.
6
36
75
195
220
8
Kámen rohový Kámen průběžný
Kámen rohový Kámen průběžný
2,7 m2
Kámen koncový
• pro sloupky samostatně stojící
• pro pokračování sloupku nad podezdívkou plotu
1361
ů
4
en
335
kam
I.
kg/paleta
h
nýc
Diton WALL kámen
paleta
e
vol
uz
typ
dle 1,0m
ěru 0,5–
lom
po
Technické parametry
Kámen IV. určený k půlení – vždy jeden v každé vrstvě na paletě
150
75
195
200
220
330
4
9
325
150
400
400
6
• v případě nutnosti je možné půlit i běžný kámen IV.
2,7 m2
1359
Ukázka libovolného architektonického řešení
Použití STŘÍŠEK WALL k provedení jednotlivých stupňů schodiště
• výška stříšky 75 mm *2 = výška stupně 150 mm pro poklidný a pohodový výstup
21,6 bm
1267
1357
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
DITON WALL je pro svoji vysokou pevnost, mrazuvzdornost a trvanlivost vhodný zejména pro veškeré ploty, dělicí, opěrné a okrasné zdi.
Díky různorodosti jednotlivých kamenů WALL jsme schopni vymyslet a vytvořit libovolné architektonické řešení zdí. Systém kamenů WALL je doplněn
flexibilním SLOUPKEM WALL 400/400, který dle potřeby můžeme upravit na kámen průběžný, rohový a koncový.
20
Diton STŘÍŠKY WALL se používají na ukončení plotů, zídek a opěrných stěn.
Plotové stříšky jsou estetickým doplňkem základních kamenů. Pro odvod dešťových vod jsou ze spodní strany opatřeny okapničkou.
21
KANALIZAČNÍ KOMPONENTY
vyrovnávací prstence (obchodované zboží) – síla stěny 120 mm))
obchodní název
POKLOP
670
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE
Prstence slouží k dorovnání
výšky šachty na požadovanou
úroveň terénu
TBW – Q 625/40
TBW – Q 625/60
TBW – Q 625/80
TBW – Q 625/100
TBW – Q 625/120
TBW – Q 625/60 – 110/120
KÓNUS PRO ŠACHTY
Skruž kónusového tvaru vytváří
přechod mezi krytem šachty
a šachtovou skruží
rozměry
DN / L
(mm)
625 x 40
625 x 60
625 x 80
625 x 100
625 x 120
625 x 60 / 100
měrná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
ks
ks
ks
ks
174,-/211,201,-/244,227,-/275,254,-/308,278,-/337,249,-/302,-
měrná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
1658,-/2007,2225,-/2693,-
E
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
17
18
14
11
9
10
27
39
54
68
81
53
459
702
756
748
729
530
přechodové desky (obchodované zboží)
obchodní název
PŘECHODOVÁ DESKA
Pokud není možné použití kónusu
z důvodů nízké výšky šachty, používá se
PŘECHODOVÁ DESKA. (v = 200 mm)
TZK – Q 1000-630/100 L
TZK – Q 1000-630/200T
SKRUŽe pro šachty
Skruže jsou opatřeny stykovými
plochami upravenými pro spojení na
pero a drážku.
Pryžové těsnění zajistí
vodotěsnost spojů.
rozměry
DN / L
(mm)
1000/625 x 100
1000/625 x 200
E
tlak kola KN
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn.
(ks)
hmotnost
balení
v kg
5
50
4
3
383
488
1532
1464
kónusy pro šachty
obchodní název
TBR-Q 1000-625/600/120 SP K D
rozměry
měrná
DN / L / T
jednotka
(mm)
ks
1000-625 x 670 x 120
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
E
1300,-/1573,-
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
2
530
1060
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
stavební výška
skruže pro šachty – síla stěny 120 mm
ŠACHTOVÉ DNO
Jedná se o dílec s připravenými
otvory pro vstup kanalizačních
troub.
Ve spodní části dna je tok média usměrňován kynetou betonovou,
keramickou, čedičovou či plastovou.
Šachtová dna jsou vyráběna
na zakázku dle požadavků zákazníka.
KANALIZACE
E
TBS-Q 100/250/120 SPD
TBS-Q 1000/250/120 SPČ D
rozměry
DN / L / T
(mm)
1000 x 250 x 120
1000 x 250 x 120
TBS-Q 1000/500/120 SP D
TBS-Q 1000/500/120 SPČ D
1000 x 500 x 120
1000 x 500 x 120
ks
ks
1020,-/1235,1945,-/2354,-
3
3
504
504
1512
1512
TBV-Q 450/570/6D
TBS-Q 1000/1000/120 SPČ D
1000 x 1000 x 120
1000 x 1000 x 120
ks
ks
1700,-/2057,3690,-/4465,-
1
1
1008
1008
1008
1008
1000
ks
162,-/196,-
200
1
200
měrná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3935,-/4762,4335,-/5246,5200,-/6292,3935,-/4762,4335,-/5246,5200,-/6292,-
-
1400
1600
1800
1400
1600
1800
-
obchodní název
TĚSNĚNÍ SKRUŽÍ
měrná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
ks
690,-/835,1310,-/1585,-
5
5
252
252
1260
1260
ŠACHTOVÁ DNA – pro šachty síla stěny 120 mm
obchodní název
SKRUŽE PRO ŠACHTY
síla stěny 120 mm
ŠACHTOVÁ DNA
TBZ-Q
ŠACHTOVÁ DNA
PRECIS
KALOVÉ KOŠE
PRO ULIČNÍ VPUSTI**
KÓNUSY PRO ŠACHTY
síla stěny 120 mm
PRECIS 1000/600
PRECIS 1000/800
PRECIS 1000/1000
TBZ-Q 1000/600 – BB
TBZ-Q 1000/800 – BB
TBZ-Q 1000/1000 – BB
rozměry
DN / L
(mm)
1000 x 600
1000 x 800
1000 x 1000
1000 x 600
1000 x 800
1000 x 1000
E
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO ULIČNÍ VPUSTI**
DEŠŤOVÉ ULIČNÍ vpusti**
PŘECHODOVÉ DESKY
22
VYROVNÁVACÍ PRSTENCE**
Šachtová dna TBZ-Q jsou vyráběna dle požadavků zákazníka – výroba na zakázku (individuální kalkulace).
Ceníková cena je stanovena na šachtové dno s jedním vývodem a jedním přívodem bez osazení přechodek, včetně stupadla a betonové kynety.
Standardní provedení kynety je se žlábkem na ½ výšky otvoru na výtoku.
Dle požadavku zákazníka je k výše uvedené ceně dokalkulováno 150,- Kč za každý druhý a další přívod.
Dle požadavků zákazníka je dokalkulována cena osazených šachtových přechodek (ceník na vyžádání).
Provedení žlab / nástupnice: BB - BETON / BETON s nátěrem
Další možnosti provedení žlab/nástupnice:
CB – čedič/beton, CC– čedič/čedič, KB – kamenina/beton, KK – kamenina/kamenina, PP – plast/plast (ceny dle individuální kalkulace)
SPK – stupadlo oplastované KASI + kapsové PP, D – deha závěs, SP – stupadlo oplastované KASI, SPČ – stupadlo oplastované + čedičový obklad na 120° stěny
Šachtové dno PRECIS vyráběné nejnovější technologií odléváním samozhutnitelného betonu do přesné formy – výroba na zakázku (individuální kalkulace).
Ceníková cena je stanovena na šachtové dno bez otvorů bez stupačky. Standardní provedení kynety je se žlábkem na 1/1 výšky otvoru na výtoku.
Dle požadavků zákazníka je dokalkulována cena za otvory (ceník na vyžádání). Provedení žlab / nástupnice: BB - BETON / BETON bez nátěru
POKLOPY**
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná výška, t – síla stěny
Skruže, kónusy a šachtová dna jsou pro snadnější manipulaci opatřena DEHA závěsy (2,5 tuny). Skruže se standardně vyrábí se stupadly, bez stupadel pouze na objednání.
23
poklopy (obchodované zboží)
obchodní název
A15 BEGU BO
dešťové uliční vpusti (obchodované zboží)
rozměry
vniřní průměr / výška
(mm)
625 x 75
měrná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
ks
1107,-/1340,-
E
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
16
72
1152
A15 GU BO
625 x 75
ks
1467,-/1775,-
16
55
880
B125 BEGU BO
625 x 125
ks
1881,-/2276,-
12
99
1188
B125 BEGU SO
625 x 125
ks
1906,-/2307,--
12
92
1104
B125 GU BO
625 x 125
ks
2201,-/2664,-
12
70
840
B125 GU SO
625 x 125
ks
2218,-/2684,-
12
70
840
D400 BEGU BO
625 x 160
ks
2715,-/3286,-
8
156
1248
D400 BEGU SO
625 x 160
ks
3367,-/4074,-
8
162
1296
D400 GU BO
1625 x 160
ks
4318,-/5225,-
8
162
1296
D400 GU SO
625 x 160
ks
4290,-/5191,-
8
156
1248
D400 viatop BO
D400 viatop SO
610 x 110
610 x 110
ks
ks
6749,-/8167,6749,-/8167,-
10
10
134
134
1340
1340
D400 rexess BO
D400 rexess SO
600 x 100
600 x 100
ks
ks
3145,-/3806,3145,-/3806,-
10
10
52
52
520
520
BEGU – beton/litina, GU – litina, BO – bez odvětrání, SO – s odvětráním.
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
rozměry
DN / L / T (mm)
měrná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
horní
TBV-q 450/195/5c
TBV-q 450/295/5b
TBV-q 450/570/5d
450 x 195 x 50
450 x 295 x 50
450 x 570 x 50
ks
ks
ks
STŘEDNÍ
TBV-q 450/195/6b
TBV-q 450/295/6a
TBV-Q 450/570/6D
450 x 195 x 50
450 x 295 x 50
450 x 570 x 50
střední s odtokem ø 150
TBV-q 450/350/3a
TBV-q 450/350/3a PVC
E
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
182,-/221,218,-/264,318,-/385,-
20
16
8
35
54
106
700
864
848
ks
ks
ks
179,-/217,218,-/264,318,-/385,-
24
16
8
35
54
106
840
864
848
450 x 350 x 50
450 x 350 x 50
ks
ks
261,-/316,314,-/380,-
16
16
73
73
1168
1168
střední s odtokem ø 200
TBV-q 450/450/3d
TBV-q 450/350/3d PVC
450 x 450 x 50
450 x 350 x 50
ks
ks
451,-/546,334,-/405,-
8
16
90
68
720
1088
spodní (kaliště bez odtoku)
TBV-q 450/300/2a
450 x 300 x 50
ks
245,-/297,-
16
67
1072
spodní s odtokem ø 150
TBV-q 450/330/1a
TBV-q 450/330/1a PVC
TBV-q 450/400/1e PVC
450 x 330 x 50
450 x 330 x 50
450 x 400 x 50
ks
ks
ks
262,-/317,319,-/386,1103,-/1335,-
16
16
8
74
74
167
1184
1184
1336
spodní s odtokem ø 200
TBV-q 450/380/1d
TBV-q 450/380/1d PVC
450 x 380 x 50
450 x 380 x 50
ks
ks
314,-/380,395,-/478,
8
8
108
108
864
864
spodní se zápachovou uzávěrou
TBV-Q 450/60-410/7S
450 x 577 x 50
TBV-Q 450/577/3z ø 150
450 x 577 x 50
TBV-Q 450/577/3z ø 200
450 x 577 x 50
ks
ks
ks
517,-/626,1282,-/1552,1474,-/1784,-
8
8
18
195
195
195
1560
1560
1560
TBV-q 450-270/295/11a
450-270 x 295 x 50
ks
338,-/409,-
12
60
720
390 x 60
450-270 x 60
ks
ks
179,-/217,123,-/149,-
15
50
22
9
330
450
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
12
12
24
16
16
20
105
93
62
68
68
50
1260
1116
1488
1088
1088
1000
paleta
ks
hmotnost
měr. jedn. (ks)
hmotnost balení
v kg
-
6,5
3,8
5
6,5
-
obchodní název
vyrovnávací prstenec
TBV-q 390/60/10a
TBV-q 270/60/10b
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
vtokové mříže pro uliční vpusti (obchodované zboží)
obchodní název
rozměry
š / d / v (mm)
měrná
jednotka
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
M1 D400 – 500 x 500 BEGU
M2 C250 – 500 x 500 BEGU
M3 C250 – 300 x 500
KM 12-EUROPA D400
KM 12P-EUROPA D400, s pantem
M1 D400-Curb king
504 x 504 x 160
504 x 504 x 160
535 x 305 x 140
500 x 500 x 160
500 x 500 x 160
481 x 701 x 162
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3079,-/3726,2859,-/3460,2451,-/2966,2470,-/2989,2573,-/3114,2571,-/3111,-
E
kalové koše pro uliční vpusti (obchodované zboží)
obchodní název
A4 – pozink – velký
B1 – pozink – malý
D1 – pozink ovál – malý
C3 – pozink ovál – velký
rozměry
měrná
vnější průměr / L (mm) jednotka
385 x 600
385 x 250
395/255 x 325
395/255 x 575
ks
ks
ks
ks
cena za ks
bez DPH/vč. DPH
E
633,-/766,435,-/527,534,-/647,689,-/834,-
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná výška, t – síla stěn.
Uváděné hmotnosti balení mají pouze informativní charakter. Přesná hmotnost bude uvedena v nabídce a dodacím listu.
Uvedená cena: bez DPH/s DPH
24
25
DOPLŇKY K VÝROBKŮM
TERČE, PODLOŽKY
obchodní název
TERČ POD DLAŽBU KRUHOVÝ
TERČ POD DLAŽBU
REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA
výška
mm
průměr
mm
Kč/ks
14
8
3
150
120
150
7,20,-/8,70,21,50,-/26,6,50,-/7,90,-
vymezení
mm
balení
ks
Kč/ks
25
35-50
25
25
49,-/60,79,-/96,-
hmotnost
kg/m2
rozměr role
Kč/m2
200
2 x 50
18,50,-/22,40,-
D
TERČ TELESKOPICKÝ
obchodní název
TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 25
TERČ POD DLAŽBU TELESKOPICKÝ 35
D
[1]
GEOTEXTILIE
obchodní název
GEOTEXTILIE 100% POLYESTER
(povrch – kalandrovaná)
D
teleflon
DRŽÁKY PLOTOVÉ VÝPLNĚ
obchodní název
Držák plotové výplně krajový
Držák plotové výplně průběžný
rozněr
cena
273 x 40 x 5
550 x 40 x 5
115,-/140,145,-/176,-
D
[2]
teleflon
1] DITON SETA barva červená
DNO SVAHOVKY GAMA
obchodní název
Plastové dno svahovky Gama I, II
[3]
rozměr
cena
280 x 180 x 5
33,-/40,-
2] PLOTOVÉ TVAROVKY colormix GIRALDA
D
3] DITON PAVÉ I. colormix MARMO
4] DITON STONE colormix FALBO
teleflon
IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY
obchodní název
REBAtex BI impregnace se zvýrazněním barev
REBAtex BI impregnace se zvýrazněním barev
BPB PERFECT impregnace bez zvýraznění barev
BPB PERFECT impregnace bez zvýraznění barev
obsah
balení
cena
balení
5l
20 l
5l
20 l
1 760,-/2 130,6 600,-/7 986,1 810,-/2 190,6 680,-/8 083,-
D
pytlovaný SPÁROVACÍ písek
obchodní název
spárovací písek 0-2 mm
spárovací drť 2-4 mm
D
hmotnost
kg/pytel
cena
25
25
82,-/99,82,-/99,-
Poznámka: Spotřeba písku pro jednotlivé druhy dlažeb je možné stáhnout na www.diton.cz/soubory-stazeni
[4]
26
27
INSPIRUJTE SE NA www.diton.cz
REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
Vojtěch Burkovec:
Severní Čechy
733 678 052
[email protected]
Ing. Luděk Veselý:
Střední čechy,
Západní Čechy, Praha,
739 348 356
[email protected]
kanalizační komponenty
mobil: 737 285 107
e-mail: [email protected]
Martin Šimků:
Vysočina, Jižní Čechy
737 285 106
[email protected]
Slovensko: Karel Patloka
mobil: +420 603 883 489
e-mail: [email protected]
Rudolf Pilát:
Jižní Morava
737 285 110
[email protected]
Tomáš Panchártek:
Východní Čechy
737 285 105
[email protected]
Radim Pietrasz:
Severní Morava
739 348 365
[email protected]
Společnost DITON s.r.o. je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury. Svým ročním obratem, vysokou
kapacitou výroby a především velmi kvalitními výrobky za příznivé
ceny a špičkovým zákaznickým servisem se řadí mezi nejvýznamnější
výrobce v České republice. Díky svým výrobním závodům v Čeperce
u Pardubic, ve Stříteži u Jihlavy a Paskově u Ostravy společnost
DITON s. r. o. spolehlivě zásobuje tuzemský trh již od roku 1999.
www.diton.cz
Výrobní závod
Čeperka
VÝROBNÍ ZÁVOD
STŘÍTEŽ U JIHLAVY
Výrobní závod
Paskov U OSTRAVY
Sklad
Praha
Sklad
Brno
Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50°6‘47.713“N, 15°44‘33.935“E
Střítež 100
588 11 Střítež
49°27‘22.453“N, 15°37‘31.654“E
Kirilovova 913
739 21 Paskov
49°43‘42.630“N, 18°16‘35.773“E
Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhříněves
50°2‘21.160“N, 14°35‘25.498“E
Heršpická 758/13
619 00 Brno-Štýřice
49°10‘6.775“N, 16°36‘4.972“E
tel.: 466 981 382
fax: 466 981 381
mobil: 737 285 103, 739 348 355
tel/fax: 567 217 307
tel.: 567 217 654
mobil: 737 285 102
tel: 558 434 220
fax: 558 434 372
mobil: 739 348 370, 737 285 101
fax: 267 713 413
mobil: 731 627 314,
739 348 367
fax: 543 214 538
mobil: 725 189 428
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 6.00 – 17.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba po 17. hodině
na základě tel. dohody.
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin
prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 6.00 – 16.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba po 16. hodině
na základě tel. dohody.
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin
prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 6.00 – 17.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Nakládková doba po 17. hodině
na základě tel. dohody.
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin
prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 7.00 – 17.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin
prodej a expedice:
Léto: březen–listopad
po – pá 7.00 – 17.00 hodin
so
8.00 – 11.00 hodin
Zima: prosinec–únor
po – pá 7.00 – 16.00 hodin
RAZÍTKO PRODEJCE
Download

Ceník produktů DITON 2013