x
copying,
printing &
finishing
scanning
services
electronic
document
management
CG PLANPRINT
Instalační a uživatelský manuál
pro
zákazníky Copy General
on-site services
conference
services
production of
training
materials and
user manuals
short-run digital
printing
delivery
services
other services
vytvořeno
Copy General
kontakt:
PLAN services helpdesk
t.: +420 603 215 347
[email protected]
C G P L A N P R IN T
1
2
3
4
5
Obsah
2
Všeobecné informace
Popis instalace
Popis aplikace
Na s t a ve n í t i s k u ( o b j e d n á vk a )
Kontakty
3
4
10
15
20
Copy General
C G P L A N P R IN T
Všeobecné informace
3
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
CG PLANprint je služba, která umožňuje architektům a projektantům přesunout výrobu projektové
dokumentace do reprografických center Copy General. CG PLANprint je kompletní řešení pro tisk a
reprodukci výkresů a technické dokumentace, včetně skládání a úpravy tištěných dokumentů a jejich
dodání zákazníkovi do kanceláře. Klíčovým prvkem služby je elektronické objednávání tisku, které je
založeno na softwarové aplikaci PlotWorks. Ta je používána po celém světě pro řízení výroby a
distribuce stavební dokumentace. Díky své jednoduché podobě úloh, CG PLANprint zlepšuje
komunikaci a workflow pro všechny zákazníky Copy General, zejména z odvětví A/E/C (architects,
engineers, contractors).
V České republice, Maďarsku, Polsku a Rusku využívá službu CG PLANprint více než 200
architektonických, inženýrských a stavebních společností. Seznam referenčních zákazníků je možné
poskytnout na vyžádání.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis instalace
4
2 P O P I S I N S TA L A C E
Tento dokument Vám pomůže pochopit všechny funkce aplikace Plotworks, včetně přípravy tiskové
úlohy.
MIN I MÁ LN Í POŽ AD AVEK N A H AR D WAR E
Kategorie
Operační systém
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Procesor
Intel Pentium 1,8 GHz
Paměť
RAM 512 MB
Volné místo na pevném disku
120 MB
Internetové připojení
128 kbps
PlotWorks byl implementován v Copy General, jako jedno z celosvětově nejmodernějších řešení.
Aplikace podporuje široké spektrum různých formátů tiskových souborů, které jsou velmi bezpečné
pro tisk.
POD POR OV AN É FOR MÁ TY SOU B OR Ů
Hlavní podporované formáty
Další podporované formáty
PDF / Postscript
Cal Comp 907/907
PLT - HPGL2, HPRTL
VIC/JOB
TIFF
CALS
DWF
VRF
Instalační proces
Před instalací se ujistěte, zda máte administrátorská práva na Váš počítač.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis instalace
5
INSTALLATION STEP-BY-STEP
Popis
Obrázek
Zobrazení úvodní informace o verzi aplikace Plotworks.
Potvrďte licenční ujednání a klikněte na tlačítko "Next".
Instalační proces se automaticky spustí.
Zadejte URL adresu "cz.planprint.eu" a klikněte na "Next".
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis instalace
Popis
6
Obrázek
Na úvodní stránce klikněte na "Next".
Potvrzení licenční smlouvy, klikněte na "Yes".
Vyberte místo, kam chcete aplikaci instalovat a klikněte na
tlačítko "Next".
Zvolte "Metric" jednotky a klikněte na tlačítko "Next".
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis instalace
Popis
7
Obrázek
Vyberte složku programu a klikněte na tlačítko "Next".
Počkejte na dokončení instalačního procesu.
Nainstalujte aplikaci AppLocale pro podporu různých
jazykových verzí, na úvodní stránce klikněte na
tlačítko"Next".
Potvrďte licenční smlouvu volbou "I agree" a kliknutím na
"Next".
Počkejte na dokončení procesu instalace.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis instalace
Popis
8
Obrázek
Na informační stránce klikněte na "Next".
Klikněte na "Finish".
Nyní by měla být instalace kompletní. Můžete spustit program
pomocí ikony na ploše.
N AS T AVEN Í J AZ YK A
Po spuštění Plotworks, pokud vidíte toto okno, postupujte
podle níže uvedených pokynů. Nyní klikněte na tlačítko "OK"
pro pokračování.
V pravém horním rohu Plotworks, klikněte na ikonu
"Nastavení".
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis instalace
9
V tomto okně zvolte hlavní jazyk a potvrďte "OK".
Nyní budete dotázáni na "Restart" aplikace. Stačí aplikaci
zavřít a znovu spustit. Program bude v nově zvoleném
jazyce.
Gratulujeme! Vaše aplikace je připravena. Nyní můžete jednoduše, pohodlně a bezpečně zasílat
tiskové objednávky do Copy General.
V případě, že narazíte na nějaké problémy s instalací, obraťte se prosím na tým zákaznické
podpory Copy General. Kontakty jsou uvedeny v závěru tohoto dokumentu.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis aplikace
10
3 POPIS APLIKACE
Spuštění aplikace kliknutím na ikonu.
H L AVN Í OK N O MÁ 5 OB L ASTÍ
1. Nástrojová lišta
2. Okno náhledů
3. Okno nastavení výkresů
4. Okno detail výkresu
5. Přepínání režimů zobrazení
1
2
4
3
5
TOOL B AR
Description
1 - Uložení
2 - Přidat dokument
3 - Smazat dokument
4 - Odeslání
5 - Vrácení akce zpět
6 - Otočení všech výkresů
7 - Otočení jednoho výkresu vlevo/vpravo o 90°
8 - Otočení jednoho výkresu o 180°
9 - Otočení papíru o 90°
10 - Detail výkresu, zobrazení celého výkresu
11 - Zoom detailu výkresu
12 - Posouvání detailu
13 - Vycentrování papíru
14 - Posouvání kresby po papíru
15 - Oříznutí výkresu
16 - Roh skladu složeného výkresu
17 - Listování mezi výkresy (První)
18 - Listování mezi výkresy (Jeden po druhém)
19 - Listování mezi výkresy (Poslední)
20 - Kontaktovat Copy General
21 - Nastavení klienta
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis aplikace
11
Okno náhledu
V tomto okně je vždy zobrazen výkres, který je aktuálně vybrán v okně náhledů. Po stranách okna se
nacházejí lišty, které slouží k odměření velikosti papíru či kresby.
Pro zlepšení zobrazení kresby je možné zapnout "Enhanced" mód.
*Zapnutí této volby viz "Nastavení klienta"
Přepínání režimů zobrazení
a
b
c
A
OK N O N AS T AVEN Í VÝK R E SU
a) Klasický režim
b) Režim náhledu
c) Seznam výkresů
Klasický režim je výchozí po
spuštění aplikace. Obsahuje
všechny informace, které
potřebujete pro nastavení
tiskové objednávky.
Režim náhledu je pro
zakázky s velkým množstvím
dokumentů. Polovina displeje
je vyhrazena pro náhledy
výkresů.
Tento režim poskytuje
seznam výkresů v
objednávce bez náhledů.
Tento "databázový" mód
slouží pro rychlou kontrolu
všech nastavení před
finálním odesláním.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis aplikace
12
Popis okna "Seznam výkresů"
Tento seznam je oblast režimu, kde nastavíte většinu detailů pro výrobu tiskové úlohy.
PRINT SCREEN
FUNKCE
Název
Popis
Soubor
Název souboru (výkresu).
List
V případě vícestránkových dokumentů se zobrazuje číslo stránky.
Počet
Umožňuje definovat počet kopií pro každý soubor zvlášť.
Velikost
obrazu
Automatická detekce velikosti.
Typ média
Typ média potřebného pro daný soubor.
Formát
papíru
Ukazuje velikost papíru, na který bude výkres tisknut.
Zarovnání
Zarovnání výkresu umožňuje zarovnat kresbu k určitému rohu výkresu. Nebývá nutné.
Otočení
Umožňuje otočit výkres.
Měřítko
Umožňuje změnit velikost kresby v % (zvětšení, zmenšení).
Typ
Umožňuje vybrat typ dokumentu. Pro maloformát (A4, A3) "Dokument", pro velkoformát (A2 až A0+)
"Výkres".
Barevnost
Zvolte tisk: barevně, ve stupni šedi, černobíle.
Rozpiska
Zobrazuje umístění rozpisky (počátek skladu). Je nutné otočit výkres tak, aby rozpiska byla vpravo dole.
Poznámka
Veškeré změny provedené v dokumentu (výkresu) jsou provedeny okamžitě. Nemusíte nic ukládat.
Tyto změny jsou platné pouze v rámci aplikace PlotWorks. V původním souboru v počítači nebo na
serveru se nic nemění.
Možnosti pro nastavení aplikace
Kliknutím na ikonu v pravém horním rohu, můžete provést změny v hlavním nastavení aplikace.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis aplikace
13
3 H LAVN Í SEK C E "N AS T AVEN Í " K LÁ VESOVÉ ZK R ATK Y
Sekce
Popis
„Start with wireframe preview“ - V případě aktivované volby se zobrazí jen draft
mód, používá se hlavně u pomalých PC.
CIF volba aktivní, všechny přidané výkresy budou zpracovány. Rychlost zpracování
je závislá na rychlosti počítače a velikosti výkresu. U pomalejších počítačů mohou
velké výkresy trvat několik minut.
U nezpracovaných souborů není náhled k dispozici!
Režim náhledu
Draft – Zpracování je rychlejší, ale výsledný náhled není plně zaostřený.
Enhanced – Zpracování je pomalejší, výsledný náhled je kvalitnější.
Zobrazení souřadnic kurzoru
Přizpůsobit na stránku s okraji
Tato funkce umožňuje dokument automaticky upravit na předem definovanou
velikost.
Jazyk
Zvolte Vámi používaný jazyk. Všechny země s působností Copy General mají k
dispozici lokální jazykovou mutaci.
Síť
Tato část umožňuje nakonfigurovat síťové nastavení.
„Configure Destination..“ – Umožňuje vytvořit nový účet pro odesílání zakázek.
„Configure Proxy Settings..“ – Nastavení pro proxy server v síti. V případě že
aplikace hlásí chybu připojení, administrátor nastaví vyjímku pro proxy
server„*planprint.eu*“
Copy General
C G P L A N P R IN T
Popis aplikace
Kategorie
Basic
Navigation
History
Copy
Rotation
Move
Cut
Zoom
Advanced
Funkce
Klávesová zkratka
Select all
Ctrl + A
New Job
Ctrl + N
Open Job
Ctrl + O
Save Job
Ctrl + S
Print / Send Job
Ctrl + P
Delete sheets
Ctrl + D or Delete
Insert File
Insert
Next
Right Arrow
Previous
Left Arrow
First
Last
Home
End
Undo last image operation
Ctrl + Z
Redo last image operation
Ctrl + Y
Discard Edit
Escape
Copy Down
Ctrl + I
Copy Up
Ctrl + U
Copy All
Ctrl + R
Rotate Left
Ctrl + Left Arrow
Rotate Right
Ctrl + Right Arrow
Flip Image
Ctrl + Up Arrow
Rotate sheet
Ctrl + Down Arrow
Nudge Left
Ctrl + Shift + Left Arrow
Nudge Right
Ctrl + Shift + Right Arrow
Nudge Up
Ctrl + Shift + Up Arrow
Nudge Down
Ctrl + Shift + Down Arrow
Define Crop Area
Shift + Left Mouse Click + Drag
Remove Crop
Shift + Left Mouse Click
Zoom In
+
Zoom Out
-
Fit Window
= or Ctrl + 0 (Zero)
Enhanced preview*
Shift + E
Process wireframe*
Shift + W
14
Copy General
C G P L A N P R IN T
Nastavení tisku (objednávka)
15
4 N A S TA V E N Í T I S K U ( O B J E D N Á V K A )
Nastavení je velmi snadné a rychlé. Níže naleznete krok za krokem návod, jak připravit tiskovou
objednávku a odeslat ji do výrobního centra Copy General. Toto vysvětlení zahrnuje proces využívání
především našim zákazníkům.
PŘ ÍPR AV A, POŘ AD Í TISK U
Náhled
Detaily
Kliknutím na ikonku "Přidat nový dokument"
vyberte projekt/dokumenty, které chcete
zaslat do tisku.
Pokud jste přidali soubory, přejďete na
"seznam výkresů" a nastavte tyto údaje:
I.
"Typ" pro dokumenty
a) Výkres (dokument větší než A3
formát)
b) Dokument (dokument menší než A3
formát)
II. "Barevnost"
a) Barevně
b) Stupeň šedi
c) Černobíle
III. Pořadí dokumentů v souboru
Sobory budou tisknuty ve stejném pořadí, jak
jsou uvedeny v "Seznamu výkresů". Pokud
chcete
změnit pozici dokumentu v
objednávce,
stačí
přemístit
soubor
jednoduchým přetažením. Soubor se přesune
do správného pořadí.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Nastavení tisku (objednávka)
Náhled
16
Detaily
Zkontrolujte nastavení výkresů v náhledu.
Ověřte zejména:
I. Orientaci
II. Velikost výkresu a papíru (zejména u
PDF souborů)
III. Nastavení barevnosti tisku
Pokud jsou všechny výkresy zkontrolovány a
zahrnují veškeré informace o barevnosti a
typu dokumentu, postupte do poslední fáze
zasláním do tisku.
Klikněte na "Tisk" nebo použijte klávesovou
zkratku CTRL+P. Pokud jste připojeni k
internetu, zobrazí se Vám objednávkový
formulář. Zobrazení formuláře je pro Vás
zároveň potvrzením, že jste se připojili na CG
PLANprint server Copy General.
Vyberte si z nabídky menu "Tisknout do:"
Vaše místo určení. Nastavte počet souborů,
které potřebujete tisknout.
* Pokud potřebujete soubory v opačném
pořadí, označte "Opačné pořadí tisku". Jedná
se např. o situaci, kdy následně ručně
podepisujete dokumentaci a je pro Vás
snadnější následné finální seřazení. Ostatní
pole jsou pro vnitřní potřebu provozovatele
Copy General.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Nastavení tisku (objednávka)
Náhled
17
Detaily
Zadejte název zakázky do pole "Projekt".
Tento název bude následně uveden na
faktuře.
Nastavte požadovaný čas pro doručení.
Zadejte typ skládání výkresů.
Vyberte úpravy pro maloformátové
dokumenty. Typ vazby a typ krycích listů jako
folie, karton apod.
Uveďte Vaše další speciální požadavky.
Chyba! Objekty nemohou být vytvořeny úpravami kódů polí.
Při první objednávce vyplňte údaje v části
2, 3 a 4. Aplikace si údaje zapamatuje a při
další objednávce již budou tyto hodnoty
nastavené.
* Položky označené červenou hvězdičkou
jsou povinná. Doporučujeme Vám uvést i
mobilní telefon. V případě urgentních tisků,
se na Vás mohou operátoři Copy Generel
obrátit s upřesňujícími dotazy.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Nastavení tisku (objednávka)
Náhled
18
Detaily
Vyberte si "Typ" dodání.
Toto je poslední krok v procesu objednávání.
Stačí kliknout na "OK".
Počkejte na přenos dat. Doba přenosu závisí
na rychlosti připojení k internetu.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Nastavení tisku (objednávka)
Náhled
19
Detaily
Po dokončení přenosu dat se zobrazí zpráva
s potvrzením.
E-mailem obdržíte automatické potvrzení
Vaší objednávky z PLANprint serveru.
Potvrzení si můžete uložit jako oficiální
dokument pro kontrolu objednávky.
Po doručení tohoto e-mailu, budete
kontaktováni telefonicky operátorem Copy
General, který bude zpracovávat Vaši
tiskovou úlohu.
Děkujeme Vám za spolupráci s Copy
General.
Copy General
C G P L A N P R IN T
Kontakty
20
5 K O N TA K T Y
C G PL AN PR IN T H ELPD ES K
Czech Republic
Hungary
Poland
Russia
Phone
+420 210 219 113
+36 1 210 2717
+48 22 380 2156
Mobil
+420 603 215 347
+36 20 330 8541
+48 606 379 778
E-mail
Support
web site
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.planprint.cz
www.planprint.hu
www.planprint.pl
www.planprint.ru
C EN TR A C OPY GEN ER AL SE SLU ŽB OU C G PL AN PR IN T
Czech Republic
Prague
Czech Republic
Brno
Czech Republic
Pilsen
Open
24/7
Monday – Friday 7-22,
Saturday – Sunday 8-21
Saturday – Sunday 8-21
Address
Litevská 8, Praha 10
Dvořákova 13, Brno
Prešovská 16, Plzeň
Phone
+420 210 219 053
+420 210 219 139
+420 210 219 031
+420 210 219 032
+420 210 219 026
+420 210 219 027
Mobile
+420 724 604 375
+420 739 039 172
E-mail
[email protected]
[email protected]
Hungary
Budapest
Poland
Warsaw
Open
24/7
24/7
24/7
Address
Forgách u. 9/B, Budapest
ul.Usypiskowa 1, Warsaw
Moscow, 3rd Street.
Yamskogo field, 2
Phone
+36 1 920 0991
+48 22 380 21 56
+7(495) 637 65 91
Mobile
+36 20 464 1814
E-mail
[email protected]
[email protected]
Russia
Moscow
+7 916 168 58 20
[email protected]
[email protected]
Kontakty na další pobočky Copy General v Evropě naleznete na www.copygeneral.eu.
Copy General
Download

CG - full version template