katalog 2011
DLAŽBA
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
zdící prvky
OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
prvky odvodnění
OBSAH
SPOLEČNOST DITON
AQUASTOP
20 LET ZÁRUKY
BETONOVÁ DLAŽBA
PRVKY PLOTŮ A ZDÍ
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
KANALIZAČNÍ PROGRAM
INSPIRACE
ZÁKLADY POKLÁDKY A SKLADBA
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOST DITON
KVALITNÍ A MODERNÍ DLAŽBA
nejmodernější výrobní proces
Beton je moderní přírodní stavební materiál z ekologicky nezávadných surovin, štěrku, písku, vody,
Společnost DITON s.r.o. je v současné době firma s nejdynamičtějším růstem v oblasti svého půso-
cementu.
bení. Vznikla před více než dvanácti lety a za dobu svého působení se stala významným a respek-
Výrobky společnosti DITON jsou vyráběny a kontrolovány dle podnikových norem, které odpovídají
tovaným hráčem ve svém oboru. Společnost sází na moderní a kvalitní portfolio svých výrobků,
evropským harmonizovaným normám a dokonce je převyšují.
kterého lze dosáhnout pouze trpělivou prací, profesionálními zaměstnanci, perfektně zavedenou
kontrolou kvality výroby a samozřejmě těmi nejmodernějšími stroji. Díky těmto faktorům jsou vý-
Výrobky jsou testovány dle harmonizovaných norem.
robky společnosti vyráběny s největší precizností a těmi nejmodernějšími postupy. Dlažba společ-
Společnost DITON každý rok úspěšně prochází certifikačním řízením a je držitelem certifikátů: ČSN EN
nosti DITON a její další betonové výrobky jsou špičkou ve své třídě.
ISO 9001:2009 , ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008
Veškerý sortiment společnosti DITON splňuje svými parametry všechny náročné požadavky na
široké portfolio výrobků
moderní architektonické trendy u nás i ve světě.
Společnost není postavena na jednom člověku. Je to dobře fungující organizmus, který dokáže re-
Každý rok společnost přichází s novými výrobky, colormixy či prvky zahradní architektury, jež zařazuje
agovat na požadavky zákazníků a sám také určovat trendy v oblasti zahradní architektury. Největší
do svého portfolia. Tím udává nové trendy na našem trhu.
devIzou společnosti DITON jsou její zaměstnanci, přístup k práci, technologie a stroje. Jen ty nejmodernější výrobní zařízení a technologické postupy zvládnou vyrobit dlažbu, která nejenže splňuje to,
Výroba je plně modernizovaná a probíhá na nejmodernějších strojích moderními postupy. Jen tak
co se od ní očekává, ale dokážou vdechnout dlažbě i něco navíc. To co jí dělá opravdu výjimečnou -
může vzniknout kvalitní a moderní dlažba.
její schopnost souznít s okolím. Ve společnosti DITON se neříká, že vyrábí betonovou dlažbu, ale že
Společnost vlastní kvalitně vybavenou zkušebnu, kde provádí všechny dostupné testy a to nejen na
vytváří krásnější zahradu, bydlení či město. Na vše je nahlíženo v souvislostech a s ohledem na kon-
nových výrobcích, ale také v pravidelných cyklech na výrobcích stávajících.
cového zákazníka.
Společnost DITON vypracovala a používá dokonalý systém řízení výroby, kterým jsou definovány
přesné meze od příjmu vstupních materiálů, přes řetězec dalších činností až k vyexpedování výrobku
udávání trendů
k zákazníkovi.
Ve společnosti DITON pracuje tým odborníků, který sleduje nejnovější technologické postupy a architektonické trendy u nás i ve světě, které analyzuje a následně těmto trendům společnost přizpůsobuje své výrobní programy a vyráběný sortiment. Každý rok společnost přichází s novými výrobky,
Každý vstupní materiál prochází podrobnou kontrolou kvality a po celou dobu výroby jsou pečlivě
hlídány jeho vlastnosti, aby výsledek byl perfektní za každých okolností.
colormixy či prvky zahradní architektury, jež zařazuje do svého portfolia. Tím se nejen přizpůsobuje
Betonová dlažba splňuje veškeré požadavky na vysokou pevnost, svou nízkou obrusnost, CHRL (odol-
výrobní program požadavkům zákazníků, ale společnost tím vytváří nové trendy v oblasti zahradní
nost zmrazovaní/rozmrazování při použití chemických solí) a má vynikající adhezivní vlastnosti.
architektury. To vše přispívá k vytváření hezčího okolí v našich městech či zahradách.
PŠ
Í VÝRŠOÍ VÝRO
P
NÍ
ŽŠÍ NOM UŽŠÍ NOM
VU
VI
I
NÍ
TA
VE
BNIN
TA
VE
BNIN
UMÍST
Ě
UMÍST
Ě
N E JLE
CI
NA
N E JLE
CI
NA
BCE
BCE
ocenění společnosti
DITON
s.r.o.
20102010
20092009
IN
IN
S
EP
JL
NE
S
JL
NE
Svým ročním obratem, vysokou výrobní kapacitou, vyspělými výrobními postupy, velmi kvalitními
EP
S
ŠÍ V
Š SV
TAV Eřadě
N Všpičkovým
zákaznickým
ukotvila společnost
výrobky za příznivé ceny a v neposlední
ÝROBCEÍ servisem
ÝROBCE
BTA
EBN
svou pozici mezi nejvýznamnější výrobce v České republice! Tento fakt byl stvrzen i udělen oceněním „Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009“, které převzal ředitel společnosti DITON s.r.o. z rukou
předsedy senátu ČR a nominací do finále mezi úzký výběr finalistů v roce 2010.
Kolektiv společnosti DITON s.r.o.
VÝSTAVNÍ AREÁL
ZÁKLADNÍ PILÍŘE SPOLEČNOSTI
V roce 2009 vznikl v jednom z výrobních závodů v Čeperce unikátní výstavní areál se vzorkovou
zákazník
prodejnou, kde se každý návštěvník může inspirovat, jak kreativně ztvárnit jakoukoliv venkovní
plochu s použitím různých druhů betonových dlažeb, obrubníků, palisád, ztraceného bednění,
štípaných plotových tvarovek, opěrných zdí, odvodnění nebo dalších produktů společnosti.
Výstavní areál je volně otevřen k jakkoliv dlouhé prohlídce. Nikdo ze zaměstnanců společnosti,
pokud o to sami nepožádáte, Vás nebude rušit. DITON Vás nebude nutit do nákupu, spoléhá
na svou kvalitu a výjimečnost, která Vás přesvědčí. Pokud si ovšem nebudete vědět rady, či
se budete chtít zeptat na jakoukoliv maličkost, je Vám k dispozici tým profesionálních prodejců.
Další výstavní areál naleznete v Brně a další vznikají v Praze, ve Stříteži u Jihlavy, v Čáslavi a v Paskově
u Ostravy.
Neváhejte a přijeďte se podívat. Jste vítáni!
Spokojenost zákazníka je prvořadým cílem, kterému podřizujeme naše chování, a je měřítkem
řízení kvality našich výrobků a služeb. Potřeby a požadavky zákazníků určují směr a vývoj aktivit
naší organizace.
pracovníci
Organizace zajišťuje dobré pracovní prostředí a podmínky pro zvyšování spokojenosti pracovníků a podporuje výchovu, školení a výcvik pracovníků, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky na ně kladené.
Organizace zapojuje do dodržování pravidel bezpečnosti práce všechny pracovníky a zajišťuje
maximální efektivnost realizovaných školení a procesu vzdělávání.
životní prostředí
Organizace dbá trvale na dodržování všech požadavků platné legislativy související s ochranou
životního prostředí. Usiluje o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu zavedením a pravidelným prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí. V rámci systému řízení minimalizuje negativní dopady na životní prostředí prostřednictvím preventivních
opatření. Motivuje pracovníky, kteří pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí.
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Organizace rozvíjí programy zaměřené na neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Zapojení všech pracovníků do procesu určení nebezpečí maximalizuje efektivnost zajištění
úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci a to především s důrazem na
důležitost zdraví pracovníků.
závazky vlastníka a vedení
Organizace plní všechny příslušné zákony, předpisy a rozhodnutí vztahující se na všechny oblasti
činnosti. Organizace všem pracovníkům vytváří takové podmínky, aby měli k dispozici kvalitní
informace, které potřebují pro svou práci. Důraz je kladen na jasné vymezení odpovědností a pravomocí a dále na poskytování potřebných zdrojů pro efektivní naplňování politiky IMS. Vedení
společnosti vytváří podmínky umožňující realizaci této politiky IMS a pravidelně sleduje a přezkoumává její naplňování.
dodavatelé
Organizace se chová náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu
stanovené vůči dodavatelům jsou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.
neustálé zlepšování
Organizace zlepšuje veškeré procesy, zejména však ty, týkající se zákazníka, vztahující se k environmentálním aspektům a prevenci rizik. Politika integrovaného systému managementu tvoří
rámec pro stanovení cílů, které tuto politiku rozpracovávají do konkrétních úkolů.
DŮSLEDNÁ A JEDINEČNÁ
OCHRANA AQUASTOP!
20 LET ZÁRUKY
NA VÝROBKY DITON
Již řadu let se výrobci betonového zboží snaží přilákat klientelu na výrobky, jež jsou nenasákavé,
odolné proti povrchovým nečistotám, prorůstu mechů a také odolnější proti přilnutí žvýkaček.
Cílem všech výrobců je vytvořit povrchy výrobků s co nejnižší smáčenlivostí, která s výše jmenovanými problémy souvisí. Většina výrobců k tomuto účelu používá různé druhy „penetrací“, které
jsou nanášeny na povrch již hotových výrobků. U takto ošetřených povrchů ovšem dochází k pozvolnému ztrácení ošetřující látky, jelikož vrstva penetrace je přirozeným procesem mechanicky
obrušována a funkce nenasákavosti se vytrácí. Pokud investor na ochraně trvá, je nucen opakovaně penetraci nanášet a to cca každé dva roky s ohledem na míru užívání.
Společnost DITON dbá v první řadě na kvalitu svých produktů. Veškeré výrobky, jež opouštějí brány našich výrobních závodů, procházejí víceúrovňovým dohledem kvality, což v praxi znamená
čtyři kontroly jakosti.
Firma DITON s.r.o. se již od poloviny roku 2008 intenzivně zaobírá vývojem betonu, který bude mít
stejné finální vlastnosti jako beton s penetrací, ale zároveň odstraní problematiku opakovaného
penetrování.
Řešení jsme našli ve speciálním hloubkovém ošetření celé nášlapné vrstvy našich výrobků. V letošním roce uvádíme na trh výrobky ošetřené speciální látkou za použití nově vyvinutých technologií:
AQUASTOP!
Díky ojedinělému hloubkovému ošetření AQUASTOP se povrch výrobku stává prakticky nenasákavý a díky této výjimečné vlastnosti je povrch našich výrobků chráněn nejen před tekutinou, ale
také před nečistotami, jež se na ní vážou.
Díky speciálnímu postupu při aplikaci AQUASTOPU přímo do nášlapné vrstvy si výrobek ponechává
své vlastnosti i když užíváním zbrousíme např. 2mm povrchu. A toto je moment velkého rozdílu
mezi povrchovou úpravou ve formě penetrace používanou běžnými výrobci, a úpravou AQUASTOP používanou společností DITON s.r.o.
Náklady na výrobu takto ošetřeného zboží jsou samozřejmě vyšší, ale zcela je pokrývá naše
společnost. Díky zavedení této technologie jsme upravili všechny výrobní linky, aby byly schopny
velice přesné a precizní dávkování zvládat.
Věřím, že budete s tou speciální technologií plně spokojeni.
První kontrola probíhá na samém počátku výrobního procesu, kdy se díky moderním technologiím kontroluje z řídícího stanoviště každé výrobní linky kvalita vstupních materiálů. Naše dodavatele si pečlivě vybíráme, protože víme, že pouze z kvalitních surovin se dá vyrobit kvalitní výrobek.
Druhá, tzv. mezioperační kontrola je prováděna přímo na čerstvých výrobcích, kdy se hodnotí
jejich kvalita.
Výstupní kontrola kvality probíhá po uplynutí 24 hodin, během kterých výrobek zraje ve speciálních zracích komorách. Tato kontrola se provádí před expedicí výrobků na sklad.
Poslední, akreditovaná zkouška je tečkou za procesem kontroly, kdy z každé výrobní šarže jsou
průběžně odebírány vzorky a ty jsou v laboratoři podrobeny důkladné kontrole. Vzorky jsou při
těchto zátěžových zkouškách destruktivně testovány a musí splnit všechny přísné požadavky, jež
jsou na ně kladeny. Zkoušky probíhají jak v laboratořích společnosti DITON, tak i v nezávislých
akreditovaných zkušebnách.
Věříme našim výrobkům a jejich kvalitě. Na užitné vlastnosti našich výrobků tedy poskytujeme
záruku 20 let!
DITON PREMIUM
POVRCHY VILLANO
colormix GIRALDA
MEIRRA
colormix TAMPICO
ČERVENÁ
HNĚDÁ
ČERNÁ
OKROVÁ
PŘÍRODNÍ
DITON PREMIUM je dlažba se speciálně zušlechtěným povrchem, který dodává dlažbě její moderní a výjimečný vzhled.
Do této kategorie patří dlažba s vymývaným povrchem (DE LUXE), s ostařeným povrchem (VILLANO), či různé typy
colormixů (RUDEN, BELLAZA, …). Do DITON PREMIA jsou také zařazeny všechny prvky zahradní architektury (PALISÁDY,
LADENNY,…). DITON PREMIUM dodá Vašemu domu či zahradě zcela výjimečný vzhled.
COLORMIXY
colormix RUDEN
colormix JUSTE
colormix FLAMENGO
colormix BELLAZA
POVRCHY ŠTÍPANÉ
colormix COROLLA
colormix SALOMA
BELLAZA
ALCANTRA
ARENO
MARMO
FALBO
LAVICO
colormix GIRALDA
colormix ALCANTRA
colormix PALENCIA
colormix TAMPICO
ČERVENÁ
ČERNÁ
HNĚDÁ
OKROVÁ
PŘÍRODNÍ
BRONZERO
MORANO
ANTRACIT
ANTUKA
colormix MARRO
colormix SABBIO
DITON KLASIK
Výrobky DITON KLASIK se skládají z prvotřídních materiálů a jsou vysoce kvalitní. Jedná se o řadu výrobků bez povrchové úpravy
PREMIUM, která je ovšem v některých případech na výrobky aplikovaná. Tím získávají výrobky stejného vzhledu jako v řadě PREMIUM.
POVRCHY DE LUXE
povrch DE LUXE NATURALE
povrch DE LUXE ROSA
povrch DE LUXE MARMET TA
ČERNÁ
PÍSKOVÁ
ŽLUTÁ
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
povrch DE LUXE FULVO
Barevné odstíny produktů se vlivem tisku mohou lišit od skutečnosti.
BÍLÁ
Moderní a ze současných trendů vycházející dlažba, která oslní svou
elegancí. Dlažba skvěle vynikne v zahradě mezi barvami květin a zelení.
ALPACA se jedinečně hodí k moderním stavbám a zároveň dodá elegantní
vzhled klasickému bydlení. Její rovné hrany a výběr barevných mixů
splňuje požadavky na moderní vzhled dlažby. Exkluzivní výrobek, jež
má zároveň skvělé vlastnosti.
ALPACA
1] ALPACA II 21 x 14 colormix COROLLA se hodí pro
nemotoristické komunikace, chodníky, terasy, cyklostezky. ALPACA skvěle vyniká u moderních staveb
ostrých rysů, kde křivky stavby dokonale podtrhuje.
2] Colormix SALOMA je laděn do fialového tónu.
Zabarvení, jež nese tento název je nezvyklé a velice
působivé.
3] ALPACA II colormix COROLLA.
[1]
[2]
[3]
DITON ALPACA
[1]
1] Skladba ALPACA I 14x 14 barva červená
a ALPACA II 21x14 colormix ALCANTRA vytváří
díky kontrastu hravou a neobvyklou variaci.
2] ALPACA II 21 x 14 colormix SALOMA.
3] Colormix BELLAZA vychází z tradiční červené
barvy, je ovšem zjemněn tóny žluté a tím vytváří
na dlažbě působivou hru barev.
4] colormix COROLLA na dlažbě ALPACA I 14 x 14
a ALPACA II 21 x 14.
[3]
[2]
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
paleta/
m2
alpaca I
60
140
140
10,97
1400
alpaca II
60
210
140
10,30
1380
Název
Hmotnost
s paletou (kg)
diton premium
BELLAZA
COROLLA
klasik
PŘÍRODNÍ
ČERNÁ
HNĚDÁ
ČERVENÁ
PÍSKOVÁ
ALCANTRA
ALPACA II
21 x 14 x 6
SALOMA
ALPACA I
14 x 14 x 6
[4]
Dlažba s atraktivním vzhledem díky ostařenému povrchu působí výjimečně
za každých okolností. VILLANO najde uplatnění jak u moderních domů, tak
i u historických objektů a především chalup. Použitím dlažby v provedení
colormixu s prolínajícími se barvami se dosáhne obzvláště originálního
vzhledu, který upoutá každého návštěvníka Vašeho domu, či zahrady.
VILLANO
[1]
1] Mix dlažby VILLANO II 21 x 14 a VILLANO III 29 x 14
v colormixu MEIRA vytváří romantická zákoutí nejen
v zahradách, ale i ve veřejném prostoru.
2] VILLANO I 14x14 v colormixu GIRALDA je příjemným mixem červené a žluté barvy.
3] Ostařený povrch dlažby VILLANO I 14 x 14 v barvě
okrové vytvoří ve Vaší zahradě příjemný a romantický
koutek.
[2]
[3]
DITON VILLANO
1] Mix dlažeb VILLANO I 14 x 14 a VILLANO II
21 x 14 různých barev vykouzlí hravý dojem
z chodníčku za domem.
2] VILLANO III 29 x 14 barva okrová.
3] Colormix TAMPICO na dlažbě VILLANO I
14 x 14 harmonicky ladí se zákoutím
u zahradního jezírka a nechá tak vyniknout
vodní hladině.
4] VILLANO I v mixu barev přírodní a černá
vytváří zajímavou a nepřehlédnutelnou
mozaiku.
[3]
[1]
[4]
[2]
diton premium
klasik
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Paleta
m2
VILLANO I
60
140
140
9,40
1241
VILLANO II
60
210
140
8,82
1166
VILLANO III*
65
290
140
9,74
1412
Název
Hmotnost
s paletou (kg)
* z formátu 29 x 14 lze stavět i pohledové zídky
Villano I
14 x 14 x 6
Villano II
21 x 14 x 6
Villano III
29 x 14 x 6,5
PŘÍRODNÍ
ČERNÁ
HNĚDÁ
ČERVENÁ
TAMPICO
OKROVÁ
GIRALDA
MEIRA
PAVÉ
[1]
Vysoce moderní dlažba, která Vás udiví svým dokonalým vzhledem.
Dlažba je vyráběna ve dvou colormixech, které dokonale splynou jak
s tradiční japonskou zahradou, tak i minimalistickým okolím domu.
Dlažba se vyrábí ve dvou formátech. velkoplošným: PAVÉ 1 a maloplošným PAVÉ 2. Kombinací obou dlažeb dosáhnete vysokého souznění.
1] PAVÉ 1 v colormixu MARMO výrazně doplňuje
zeleň a přírodní kameny v zahradě.
2] Větší plochy nechávají dlažbě PAVÉ 1 dokonale
vyznít.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
výška
paleta/ks
m2
Hmotnost
s paletou (kg)
PAVÉ 1 (3 kameny)
80
8,8
1565
PAVÉ 2 (10 kamenů)
80
7,2
1285
Název
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
ARENO
HNĚDÁ
MARMO
PÍSKOVÁ
ČERNÁ
[2]
STONE
[1]
DITON STONE dlažba, která Vás až překvapí jak dokonale dokáže imitovat
přírodní kámen. Speciální colormixy této dlažby a její reliéfní povrch dělají
tuto dlažbu opravdu vyjímečnou.
1] DITON STONE colormix bronzero je nádherná
dlažba s bronzovým nádechem.
2] colormix FALBO na dlažbě STONE.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
STONE
ANTRACIT
LAVICO
Výrobní rozměry (mm)
výška
paleta/ks
m2
Hmotnost
s paletou (kg)
80
7,56
1348
BRONZERO
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
PÍSKOVÁ
FALBO
MORANO
[2]
KOSTKA, KOSTIČKA
[1]
Dlažba pravoúhelného vzhledu drží přesné linie chodníku, cestičky
v zahradě, či parku. Kostka se dá díky svému tvaru kombinovat s dlažbami
jiného druhu, například parketou, kdy spolu vytváří zajímavé tvary.
1] Elegantní vizáž příjezdové cesty z KOSTIČKY 10x10
barva černá.
2] Kombinace dlažby KOSTIČKA 10x10 barva černá
s KOSTKOU povrchem DE LUXE MARMETTA.
3] Vytvoření exkluzivního vzhledu nabízí možnost
kombinací různých typů dlažeb a různých povrchů.
Zde KOSTKA 20x20 DE LUXE ROSA a PARKETA barva
černá.
[2]
[2]
[3]
DITON KOSTKA
1] KOSTIČKA 10x10 barva hnědá a PARKETA barva
písková dodá příjezdové cestě elegantní vzhled.
2] barevná šachovnice z KOSTKY 20 x 20 v barvách
červená a žlutá.
3] KOSTKA 20x20 barva písková a KOSTIČKA 10x10
barva hnědá vytváří na veřejném prostranství zajímavou variaci.
4] Výjimečný vzhled KOSTKY 20x20 s povrchem
DE LUXE FULVO.
[3]
[1]
[2]
KOSTKA DE LUXE
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
KOSTKA 20 x 20 x 6
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
60
200
200
Počet Paleta Hmotnost
ks/m2 m2 s paletou (kg)
25
9,60
ROSA
FULVO
MARMETTA
NATURALE
1287
Povrch de luxe je povrch vymývaný
Kostka
20 x 20 x 6
[4]
KOSTKA, KOSTIČKA
diton premium
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
Výrobní rozměry (mm)
klasik
Počet Paleta Hmotnost
ks/m2 m2 s paletou (kg)
výška
délka
šířka
KOSTIČKA 10 x 10 x 6
60
100
100
100
9,90
1332
KOSTKA 20 x 20 x 6
60
200
200
25
9,60
1287
KOSTKA 20 x 20 x 8
80
200
200
25
8,4
1500
ruden
juste
flamengo
KOSTIČKA 10 x 10 x 6 SE NEVYRÁBÍ
V BAREVNÝCH COLORMIXECH
PÍSKOVÁ
HNĚDÁ
BÍLÁ
ČERNÁ
kOSTKA 20 x 20 x 6 SE VYRÁBÍ V ZÁKLADNÍCH
BARVÁCH A COLORMIXU:FLAMENGO, JUSTE,
RUDEN
KOSTKA 20 x 20 x 8 SE VYRÁBÍ V ZÁKLADNÍCH
BARVÁCH A COLORMIXU: COROLLA, BELLAZA,
SALOMA, ALCANTRA
PŘÍRODNÍ
ALCANTRA
COROLLA
BELLAZA
SALOMA
ČERVENÁ
Kostička
10 x 10 x 6
Kostka
20 x 20 x 6
Kostka
20 x 20 x 8
ŽLUTÁ
Dlažba pro exklusivní terasy,
chodníky v zahradách, nebo
okolí bazénu. Tato dlažba se skládá
ze tří kamenů, jejichž čistá linie
a jednoduchý tvar umožňují vytvořit vysoce působivou plochu. To je
dlažba TESELA. Výjimečně působí
s povrchem DE LUXE, vymývaná
dlažba s jemnými kamínky je
královna mezi dlažbami.
TESELA
[1]
1] TESELA barva červená je ideální dlažbou jež souzní
s okolní zelení.
2] TESELA colormix RUDEN navodí dojem spadaného
listí.
3] Vlajková loď společnosti DITON je TESELA
v colormixu RUDEN. Ideální do větší plochy,
především k bazénům a prostranstvím před domem.
[2]
[3]
1] colormix JUSTE na dlažbě TESELA je laděn do žluté
barvy s nádechy červené, rozjasněné deštěm.
DITON TESELA
2] TESELA DE LUXE FULVO skvěle vyniká v kombinaci k PLOTOVÝM TVAROVKÁM a dodá prostranství
kompaktní vzhled.
3] TESELA v colormixu RUDEN navozuje podzimní
náladu.
[1]
diton premium
JUSTE
FLAMENGO
TESELA DE LUXE
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
*TESELA De Luxe
Výrobní rozměry (mm)
RUDEN
výška
délka
šířka
Paleta
m2
60
210
140
10,4
60
140
140
60
140
70
Hmotnost
s paletou (kg)
1372
[3]
POVRCH DE LUXE JE POVRCH VYMÝVANÝ
klasik
TESELA
ROSA
FULVO
PŘÍRODNÍ
PÍSKOVÁ
HNĚDÁ
BÍLÁ
ČERNÁ
ŽLUTÁ
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
Tesela De Luxe
21 x 14 x 6
MARMETTA
*TESELA
NATURALE
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
60
210
140
10,4
1372
60
140
140
60
140
70
* jednotlivé formáty dlažby TESELA 21 x 14, 14 x 14, 14 x 7
se nedají objednat samostatně
14 x 14 x 6
14 x 7 x 6
[2]
Tesela
21 x 14 x 6
14 x 14 x 6
14 x 7 x 6
ČERVENÁ
PARKETA
[1]
Dlažba s univerzálním využitím. Kombinací barev, barevných MIXU
a DE LUXE povrchů lze vytvořit nečekaně elegantní a příjemné variace.
Ač univerzální, tak velmi pěkná na pohled. PARKETA je vhodná k domu,
do zahrady, na pěší zóny, i na plochy s větší zátěží.
1] PARKETA colormix RUDEN ve výšce 8 cm se výborně hodí pro příjezdovou komunikaci, na které je
třeba vyšší zatížení.
2] Prostor mezi obytnými domy rozzáří PARKETA
červená. Ideální dlažba, jež vpustí barvy do
veřejného prostranství.
3] Kombinace KOSTIČKY černé a PARKETY s povrchem DE LUXE MARMETTA vytváří nečekanou
kombinaci a dodává místu charisma.
[2]
[3]
DITON PARKETA
1] PARKETA colormix RUDEN je díky svému výraznému vzezření nejoblíbenějším colormixem v nabídce
2] PARKETA barva žlutá
3] Opravdu výjimečný vzhled dodá Vašemu domu
mix černé a bílé barvy na dlažbě. Zde PARKETA barva
černá a PARKETA barva bílá
4] Klasika mezi dlažbami PARKETA barva přírodní. Její
univerzálnost je vhodná k úpravě jakékoliv plochy
[3]
[2]
[4]
PARKETA
diton premium
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
Parketa
Výrobní rozměry (mm)
Paleta
m2
Hmotnost
s paletou (kg)
40
12,48
1150
60
10,80
1451
8,64
1537
9,60
1290
výška
80
Parketa
– slepecká
délka
200
šířka
100
Počet
ks/m2
50
60
ruden
PARKETA
výška
délka
šířka
paleta/ks
m2
60
200
100
9,6
Hmotnost
s paletou (kg)
1290
ROSA
FULVO
MARMETTA
NATURALE
POVRCH DE LUXE JE POVRCH VYMÝVANÝ
PARKETA DE LUXE
20 x 10 x 6
Parketa
20 x 10 x 4
HNĚDÁ
BÍLÁ
ČERNÁ
ŽLUTÁ
ČERVENÁ
PARKETA DE LUXE
Výrobní rozměry (mm)
PÍSKOVÁ
flamengo
[1]
Název
PŘÍRODNÍ
juste
Parketa slepecká se vyrábí jen
v základních barvách.
Rozměrové a hmotnostní parametry
klasik
20 x 10 x 6
20 x 10 x 8
Parketa – slepecká
20 x 10 x 6
Velkoplošná, moderně vypadající dlažba se hodí na terasy či chodníčky
k Vašemu domu. Tato dlažba uspokojí především ty, jež chtějí okolí svému
domu dodat moderní vzhled. Velké dlaždice dodávají této dlažbě výjimečný
a ze současných trendů vycházející moderní vzhled.
PLOŠNÁ DLAŽBA
1] PLOŠNÁ DLAŽBA colormix MARRO.
2] povrchy DE LUXE FULVO a DE LUXE MARMETTA
na PLOŠNÉ DLAŽBĚ 50 x 50.
3] PLOŠNÁ DLAŽBA 50 x 50 povrch DE LUXE
MARMETTA.
[1]
[2]
[3]
DITON PLOŠNÁ DLAŽBA
1] PLOŠNÁ DLAŽBA colormix MARRO.
2] PLOŠNÁ DLAŽBA colormix SABBIO.
[2]
[1]
PLOŠNÁ DLAŽBA DE LUXE
PLOŠNÁ DLAŽBA
Rozměrové a hmotnostní parametry
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
PLOŠNÁ DE LUXE
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
paleta/ks
m2
50
500
500
12
Hmotnost
s paletou (kg)
1400
FULVO
MARMETTA
ROSA
Výrobní rozměry (mm)
diton premium
výška
délka
šířka
paleta/ks
m2
PLOŠNÁ DLAŽBA
40
300
300
12,96
1150
PLOŠNÁ DLAŽBA
50
500
500
12
1400
Název
Hmotnost
s paletou (kg)
MARRO
DLAŽBA 30 x 30 x 4 SE NEVYRÁBÍ V BAREVNÝCH
PROVEDENÍCH MARRO, SABBIA, ANTUKA
ANTUKA
Plošná De Luxe
50 x 50 x 5
Plošná dlažba
50 x 50 x 5
30 x 30 x 4
klasik
HNĚDÁ
ČERVENÁ
ČERNÁ
PÍSKOVÁ
SABBIO
Dlažba vhodná k použití na plochy s větší zátěží. Ideálně se uplatní pro
dopravní a průmyslové plochy, v městských centrech a historických částech
měst. MOZAIKA se skládá ze čtyř kamenů a po položení vytváří v ploše zajímavou strukturu, která je u dlažby vhodné k větší zátěži zcela výjimečná.
MOZAIKA
1] MOZAIKA barva červená je ideální pro pojezdové
komunikace. Pryč jsou časy obyčejného ÍČKA.
2] Písková barva dodá dlažbě MOZAIKA tón, jež se
univerzálně hodí na jakoukoliv plochu.
[1]
[2]
DITON MOZAIKA
1] MOZAIKA barva písková se hodí především na
pojezdové komunikace.
2] MOZAIKA colormix BELLAZA.
[2]
[1]
diton premium
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
Mozaika 8
Typ kamene
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Kámen č. 1
280
210
Kámen č. 2
210
140
140
140
140
70
Kámen č. 3
Kámen č. 4
80
Paleta
m2
Hmotnost
s paletou (kg)
8,43
1500
jednotlivé formáty dlažby MOZAIKA se nedají
objednat samostatně.
COROLLA
Mozaika
21 x 14 x 8
14 x 14 x 8
14 x 7 x 8
28 x 21 x 8
SALOMA
BELLAZA
ALCANTRA
klasik
PŘÍRODNÍ
PÍSKOVÁ
HNĚDÁ
BÍLÁ
ČERNÁ
ŽLUTÁ
ČERVENÁ
Dlažba vytváří příjemné křivky a v místě podkladu se díky jejímu tvaru rozbíhají jemné vlnky, díky nimž dostala tato velice odolná a vysokou pevností
obdařená dlažba své jméno. VLNKA je vhodná pro pochozí komunikace, ale
díky své pevnosti se hodí i pro velké zátěže v průmyslových zónách.
VLNKA
[2]
[1]
1] VLNKA barva písková. Betonová dlažba, jejíž
jméno mluví za vše
2] Dlažba VLNKA barva písková
3] VLNKA barva červená
[3]
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
VLNKA
Výrobní rozměry (mm)
Paleta
m2
Hmotnost
s paletou (kg)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2
60
220
109
40
10
1345
80
220
109
40
8
1410
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
PÍSKOVÁ
ČERNÁ
Vlnka
22 x 11 x 6
22 x 11 x 8
Klasika mezi dlažbami vyznačující se vysokou pevností spojů a jednoduchostí pokládky, je vhodné k dláždění větších ploch areálů, ale i obytných
ploch. ÍČKO je vhodné pro komunikace s větší zátěží, ale i pro chodníky
v historických částech měst.
ÍČKO
1] Klasika mezi dlažbami. ÍČKO barva přírodní.
2] Kontrast mezi ÍČKEM barvy přírodní a PLOTOVOU
TVAROVKOU barvy černé.
3] ÍČKO colormix RUDEN.
[1]
[2]
[3]
DITON ÍČKO
1] ÍČKO barva bílá
2] Colormix RUDEN na dlažbě ÍČKO
3] Pro vyšší zátěž je vhodné volit ÍČKO výšky 8 cm,
pro největší zátěže je k dispozici ÍČKO výšky 10 cm
4] ÍČKO barvy přírodní je lemováno ZÁHONOVÝM
OBRUBNÍKEM barva přírodní
[3]
[1]
[2]
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
ÍČKO
ÍČKO – slepecké
ÍČKO – skladba
ÍČKO – půlka
ÍČKO – krajovka
ÍČKO (RH)
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2
Paleta
m2
ks
Hmotnost
s paletou (kg)
40
196
161
36
15
1390
60
196
161
36
10
1345
80
196
161
36
8
1425
100
196
161
36
6
1300
60
196
161
36
10
1345
80
196
161
36
8
1425
100
196
161
36
6
1300
60
95
161
72
720
1345
80
95
161
72
576
1425
100
95
161
72
432
1527
60
196
136
42
420
1411
80
196
136
42
336
1470
100
196
136
42
60
196
161
36
80
196
161
100
196
161
252
[4]
1431
10
1355
36
8
1435
36
5,4
1300
diton premium
v COLORMIXU: RUDEN, JUSTE, FLAMENGO
A V BARVÁCH ŽLUTÁ A BÍLÁ SE VYRÁBÍ JEN ÍČKO 6 A ÍČKO 8
RUDEN
FLAMENGO
Íčko
20 x 16 x 6
Íčko – půlka
9,5 x 16 x 6
Íčko – slepecké
20 x 16 x 6
Íčko – krajovka
20 x 14 x 6
Íčko – RH
20 x 16 x 6
JUSTE
klasik
PŘÍRODNÍ
PÍSKOVÁ
HNĚDÁ
BÍLÁ
ČERNÁ
ŽLUTÁ
ČERVENÁ
Ideální dlažba na městské chodníky, terasy, zahradní chodníky,
nádvoří, nástupiště, cyklostezky,
parkové úpravy a podobně. Dlažba
TERČÍK má vysokou odolnost a pevnost spoje a je tedy možné ji použít
na příjezdovou cestu ke garáži.
Díky svému tvaru působí příjemně
a dekorativně.
TERČÍK
[2]
[3]
[1]
[4]
1] TERČÍK barva hnědá. Dlažba, která dokáže vytvořit
neobvyklé obrazce na vydlážděné ploše.
2] TERČÍK barva písková a lemování z KOSTIČKY
barva černá.
3] Mix dlažeb TERČÍK barvy písková a černá.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
TERČÍK
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2
60
226
136
38
4] TERČÍK barva červená.
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
PÍSKOVÁ
Paleta
Hmotnost
m2
s paletou (kg)
10,52
1400
ČERNÁ
Terčík
23 x 14 x 6
Spoutaný trávník - to je ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE. Dlažba, která pomáhá
využít trávník, aniž by zeleň trpěla. Tato dlažba se používá pro terénní úpravy, zpevnění svahů je vhodná pro pojezdové plochy osobních automobilů.
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE umožní zpevnění, ale zároveň i zatravnění plochy
pro ty, jež se nechtějí vzdát zeleného trávníku.
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
[4]
[1]
1] Přírodní barva ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
souzní s trávníkem
[3]
Rozměrové a hmotnostní parametry
2] ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE barva červená
se výtečně doplňuje s dlažbou z podobného
odstínu
3] ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE barva přírodní
3] Pro méně namáhané plochy dostačuje
ZATRAVŃOVACÍ TVÁRNICE výšky 80 mm
[2]
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2
Paleta
ks
Ks/kg
Hmotnost
s paletou (kg)
ZATRAVŇOVACÍ
TVÁRNICE
100
600
400
4,17
40
34
1380
ZATRAVŇOVACÍ
TVÁRNICE
800
600
400
4,17
45
27
1250
Název
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
Zatravňovací tvárnice
60 x 40 x 10
Zatravňovací tvárnice
60 x 40 x 8
Elegantní řešení ve výstavbě plotů nabízí PLOTOVÁ TVAROVKA a PRVKY
PLOTOVÉHO PROGRAMU. Atraktivního vzhledu je docíleno štípáním stran
tvarovky, které vytváří přírodní vzhled celého plotu. Do sloupků lze snadno
a elegantně zabudovat schránku, či zvonek, popřípadě i komunikační
zařízení s videotelefonem.
PLOTOVÉ TVAROVKY
[1]
1] PLOTOVÁ TVAROVKA barva okrová.
2] Skvěle vypadající černá barva PLOTOVÉ
TVAROVKY.
3] PLOTOVÉ TVAROVKY si hravě poradí i s nerovnými
hranami pozemku.
[2]
[3]
PLOTOVÉ
TVAROVKY
[1]
[2]
[1]
[3]
[3]
[2]
1] PLOTOVÉ TVAROVKY barva okrová.
2] Přírodní barva PLOTOVÝCH TVAROVEK.
3] PLOTOVÉ TVAROVKY barva černá.
4] kov a barva hnědá PLOTOVÝCH TVAROVEK
je příjemná kombinace.
5] Altánek s podstavou z PLOTOVÝCH TVAROVEK.
6] Červené mohutné plaňky a PLOTOVÉ TVAROVKY
v červené barvě.
[4]
[4]
1] Zeď z PLOTOVÝCH TAVROVEK barvy okrové.
2] PLOTOVÉ TVAROVKY dokáží vytvořit soukromí.
3] Kombinace dřevěných planěk a PLOTOVÝCH
TVAROVEK barvy černé.
4] Plot z PLOTOVÝCH TVAROVEK barvy okrové
a PLOTOVÝCH STŘÍŠEK průběžně štípaných.
5] Okrová barva PLOTOVÝCH TVAROVEK.
[5]
[5]
[6]
PLOTOVÉ
TVAROVKY
[1]
[1]
[2]
1] PLOTOVÉ TVAROVKY barva okrová.
2] Plot z přírodních PLOTOVÝCH TVAROVEK.
3] Okrové PLOTOVÉ TVAROVKY a květiny před
plotem udiví všechny kolemjdoucí.
4] Originální řešení plotu v kombinaci červených
a okrových PLOTOVÝCH TVAROVEK.
5] PLOTOVÉ TVAROVKY okrové.
6] PLOTOVÉ TVAROVKY barva červená.
[2]
[3]
[3]
1] PLOTOVÉ TVAROVKY barva přírodní.
2] Dřevo a PLOTOVÉ TVAROVKY vytváří
neprůhlednou bariéru.
3] PLOTOVÉ TVAROVKY barva přírodní. Do PLOTOVÝCH TVAROVEK je možné umístit zvonek, schránku,
či kameru.
4] Přírodní barva PLOTOVÝCH TVAROVEK.
5] Colormix TAMPICO je pro svou nápaditost žádaných mixem barev na PLOTOVÝCH TVAROVKÁCH.
[4]
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2, ks/m*
Paleta
ks
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
PT A – jednostranná
190
385
190
12,5
60
21
1280
PT B – oboustranná
190
385
190
12,5
50
23
1170
Název
PT C – rohová
190
385
190
12,5
60
22,5
1370
PT D1 – třístranná
190
385
190
12,5
50
23
1170
PT D2 – třístranná
190
385
190
12,5
50
23,5
1195
PT E – čtyřstranná
190
385
190
12,5
50
24
1220
*PS – průběžná štípaná
70
200
300
5*
120
6,5
805
*ZD – sloupková štípaná
50
450
450
4
48
12
596
*ZS – sloupková
50
500
500
4
40
31,5
1285
*ZS – průběžná
50
400
300
2,5*
80
15
1225
[5]
PŘÍRODNÍ
ALCANTRA
HNĚDÁ
TAMPICO
OKROVÁ
PALENCIA
ČERNÁ
GIRALDA
PT A jednostranná
38,5 x 19 x 19
ČERVENÁ
ZD se dodávají jen v základních barvách bez mixů
[3]
[5]
[4]
PT C rohová
38,5 x 19 x 19
PS průběžná
štípaná
20 x 30 x 7
Celý široký sortiment PT můžete vidět ve výstavním centru.
ZD sloupková štípaná
45 x 45 x 5
[6]
PLOTOVÁ TVAROVKA HLADKÁ
Vysoce moderní a elegantní alternativa štípaných PLOŠNÝM TVAROVEK
je PLOTOVÁ TVAROVKA HLADKÁ. Její ostře řezané hrany skvěle doplní
vzhled každé moderní stavby. Ač moderní výrobek, tak celkový dojem
skvěle doplní dřevěná výplň polí.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2
Paleta
ks
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
PLOTOVÁ TVAROVKA HLADKÁ
190
385
190
12,5
75
17
1295
1] PLOTOVÁ TVAROVKA HLADKÁ v hnědé barvě
s elegantní dřevěnou výplní pole.
*ZS – sloupková
50
500
500
4
40
31,5
1285
2] červená barva PLOTOVÉ TVAROVKY HLADKÉ.
*ZS – průběžná
50
400
300
2,5
80
15
1225
Název
385x190x190
ZS průběžná
40 x 30 x 5
ZS sloupková
50 x 50 x 5
[2]
Vzhledově výjimečný výrobek který
dokáže překvapit svým povrchem.
Svým klasickým vzhledem se hodí
k historickým objektům, ale zajímavě
působí i u nejnovějších objektů.
Obzvláště působivě vypadá v barveném mixu ALCANTRA a TAMPICO.
S RETRO BLOKY můžete vytvářet
originální ploty a opěrné zdi, či ve
Vaší zahradě vytvořit romantická
zákoutí.
RETRO BLOK
[1]
1] Mix barev okrová a hnědá na RETRO BLOKU
a černá barva na ZÁKRYTOVÉ RETRO STŘÍŠCE.
2] Zídka z VILLANO III colormix MEIRA
a zeď z RETRO BLOKU I 39 x 19 x 19
a RETRO BLOKU IV 39 x 19 x 9 barvy červené.
3] Zeď, jež je dominantou zahrady vytvořena
z červených RETRO BLOKŮ IV a I.
[2]
[3]
RETRO BLOK
1] Zahradní zídka z RETRO BLOKŮ dokáže vytvořit
romantické zákoutí.
2] RETRO BLOKY V colormixu TAMPICO a TESELA
colormix RUDEN.
3] Plot z RETRO BLOKŮ barvy červené.
4] RETRO BLOKY barva červená.
5] RETRO BLOKY barva okrová.
[3]
[2]
[5]
[1]
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
Výrobní rozměry (mm)
paleta/ks
Hmotnost
s paletou (kg)
výška
délka
šířka
retro blok I
190
390
190
48
1412
retro blok II
190
290
190
64
1332
retro blok III
190
190
190
96
1364
retro blok IV
190
390
90
96
1527
ZS retro
195
300
70
144
1402
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
ALCANTRA
OKROVÁ
TAMPICO
[4]
ČERNÁ
retro blok I
39 x 19 x 19
retro blok II
29 x 19 x 19
retro blok III
19 x 19 x 19
retro blok IV
39 x 19 x 9
ZS RETRO
30 x 19,5 x 7
K atraktivnímu a vkusnému zakončení vydlážděné plochy skvěle poslouží
PALISÁDY. Jejich moderní vzhled kontrastuje s okolní zelení. Jsou vhodné
k ohraničení cest. PALISÁDY je samozřejmě možno využít i k drobným
architektonickým úpravám terénu, či k úpravám zákoutí zahrady. Na
výběr je samozřejmě z více barev z důvodu možné kombinace s libovolně
barevnou dlažbou.
PALISÁDY
1] PALISÁDA barvy červené se skvěle hodí
místo schodů a tvoří s dlažbou kompaktní celek.
2] Černá barva PALISÁDY je elegantní a nezvyklá.
3] PALISÁDA barva okrová a PARKETA barva žlutá.
[1]
[2]
[3]
DITON PALISÁDY
1] Různě hluboko zasazené PALISÁDY barvy červené
vytváří zajímavý efekt.
2] PALISÁDY barva okrová.
3] Schody z PALISÁD a dlažby VILLANO I colormix
GIRALDA.
3] PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK barva hnědá se hodí jak
k cestičce z dlažby tak i k záhonu květin.
[2]
[1]
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Paleta
ks
palisádový obrubník
250
500
60
72
14
1030
palisáda
350
115
115
56
11
636
palisáda
500
115
115
40
16
660
Název
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
Palisádový obrubník
50 x 6 x 25
Palisáda
11,5 x 11,5 x 35
11,5 x 11,5 x 50
[3]
PŘÍRODNÍ
ČERNÁ
HNĚDÁ
ČERVENÁ
OKROVÁ
[4]
LADENNA
[1]
[3]
Neodmyslitelnou součástí mnoha zahrad je uplatnění vegetační svahové
tvárnice LADENNA, která při osázení působí přirozeným dojmem. Díky
snadné výstavbě a jednoduché manipulaci lze LADENNU použít i jako
okrasnou opěrnou zeď. Díky široké paletě barev můžete na Vaší zahradě
vykouzlit kombinace, které budou skvěle doplňovat Vaši zahradu.
[4]
[5]
1] LADENNA barva okrová. Tato svahová tvárnice
si dokonale poradí s každou nerovností terénu.
2] Umělá skalka plně obrostlá kvítím, jejíž základ
tvoří LADENNA.
3] LADENNA barvy černé výborně ladí s okolní zelení,
jíž nechá kontrastně vyznít.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
LADENNA
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2
190 (170)
330
310
13,4
Paleta
ks
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
54
17
943
PŘÍRODNÍ
ČERNÁ
HNĚDÁ
ČERVENÁ
4] LADENNA barva černá.
5] Zajímavým prvkem zahrady se může stát
okrasná zeď z mixů barev tvárnice LADENNA.
[2]
OKROVÁ
Ladenna
33 x 31 x 19 (17)
K oddělení zpevněných či vegetačních ploch od chodníčků slouží ZÁHONOVÝ
OBRUBNÍK. Díky jeho barevným variantám můžete lehce zkombinovat
tu nejlepší variaci hodící se pro Váš chodník a okolní vegetaci.
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK
[4]
[1]
1] ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK barva písková
dokonale ladí s PARKETOU barva žlutá a černá.
[3]
Rozměrové a hmotnostní parametry
2] ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK barva hnědá.
Název
3] Červené zákoutí dokonale vytvoří červená
barva, dlažba lemována červenou barvou
ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKU.
ZÁHONOVÝ
OBRUBNÍK
Výrobní rozměry (mm)
délka
šířka
Paleta
ks
50
500
200
108
11
1213
200
1000
50
54
22
1213
výška
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
HNĚDÁ
PÍSKOVÁ
4] ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK barva černá odděluje
kačírek od dlažby.
ČERNÁ
[2]
Záhonový obrubník
50 x 5 x 20
100 x 5 x 20
[3]
CHODNÍKOVÝ, SILNIČNÍ
OBRUBNÍK, PŘÍDLAŽBA
[4]
[1]
OBRUBNÍKY se používají k oddělení pojezdové komunikace nebo chodníku od okolního terénu. Jsou důležitou součástí v budování pochozích
či pojezdových komunikací, které elegantně ukončují. Do této skupiny
patří i PŘÍDLAŽBA, která vytváří přechod mezi komunikací a obrubou.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
Název
CHODNÍKOVÝ
OBRUBNÍK
výška
délka
šířka
Počet
ks/bm
250
1000
80
1
28
44
1257
250
500
80
2
72
22
1609
250
1000
100
1
22
51
1147
Paleta
ks
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
PŘÍRODNÍ
ČERNÁ
HNĚDÁ
ČERVENÁ
PÍSKOVÁ
250 x 1000 x 100 se vYrábí pouze v barvě přírodní.
PŘÍRODNÍ
Výrobní rozměry (mm)
výška délka šířka
Název
2] CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK barva přírodní
a ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK barva přírodní.
3] SILNIČNÍ OBRUBNÍK barva přírodní.
Paleta
ks
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
250
1000
150
1
18
81
1478
250
500
150
2
36
41
1478
SILNIČNÍ OBR.
300
1000
150
1
15
94
1430
nájezdový SILNIČNÍ OBR.
150
1000
150
1
28
53
1509
přechodový L + P
150–250
1000
150
1
8+8
67
1097
SILNIČNÍ OBR.
1] SILNIČNÍ OBRUBNÍK a PŘÍDLAŽBA barva bílá.
Počet
ks/bm
PŘÍRODNÍ
Název
PŘÍDLAŽBA
Výrobní rozměry (mm)
výška délka
80
500
šířka
Počet
ks/bm
Paleta
ks
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
250
2
60
22
1345
BÍLÁ
4] Bílá PŘÍDLAŽBA a SILNIČNÍ OBRUBNÍK.
[2]
Chodníkový obr.
50 x 8 x 25
100 x 8 x 25
SILNIČNÍ OBR.
50 x 15 x 25
100 x 15 x 25
100 x 15 x 30
SILNIČNÍ OBR.
nájezdový
100 x 15 x 15
SILNIČNÍ OBR.
přechodový L/P
100 x 15 x 15 -25
PŘÍDLAŽBA
50 x 25 x 8
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
Používá se pro stavbu základů, zdí nosných stěn, jímek, sklepů, oplocených a opěrných zdí bez použití bednění. Moderní technologie společnosti DITON umožní vyrobit tvárnice nejvyšší kvality s vysokou pevností,
mrazuvzdorností, požární odolností a rozměrovou přesností.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/m2, ks/m3
Paleta
ks
Ks/kg
ZB 15
250
500
150
8/53
64
21
1369
ZB 20
250
500
200
8/40
60
25
1525
1145
ZB 30
250
500
300
8/27
40
28
ZB 40
250
500
400
8/20
30
31
955
ZB 50
250
300
500
13,3/27
40
28
1145
ZB 15
50 x 15 x 25
ZB 20
50 x 20 x 25
PŘÍRODNÍ
Hmotnost
s paletou (kg)
ZB 30
50 x 30 x 25
ZB40
50 x 40 x 25
ZB 50
30 x 50 x 25
[3]
TERCIA
[1]
[5]
Speciální dlažba určená pro obklady vodních toků, ochraně svahů, ale
také i odstavným plochám s vysokým zatížením. TERCIA se skládá z klíče
a zámku, kdy se pokládá do kloubového spojení, které dokonale umožní
kopírování terénu.
[4]
1] Zpevněný svah vodního toku pomocí speciální
dlažby TERCIA.
2] Pro extrémně namáhané plochy je vhodné použít dlažbu o vyšší výšce, kupříkladu TERCIA
má výšku 150 cm.
3] Pokládka dlažby TERCIA je prováděna díky
speciálnímu systému dlažby: klíč / zámek.
Rozměrové a hmotnostní parametry
Název
Paleta
ks
Hmotnost
s paletou (kg)
KLÍČ
72
1250
ZÁMEK
36
1150
4] TERCIA barva přírodní.
[2]
Zámek
[3]
Klíč
PŘÍRODNÍ
ŽLAB MALÝ se používá ke zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů.
Spolehlivě odvádí povrchové vody do kanalizačních sítí, nebo zavodňovacích systémů krajiny. Zabraňuje vymílání příkopů a podmílání svahů.
ŽLAB VELKÝ slouží k rychlému odvodnění zpevněných ploch do
kanalizačních sítí či do odvodňovacích systémů krajiny.
[4]
ŽLABY
[3]
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
výška
délka
šířka
Počet
ks/bm
Paleta
ks
žlab velký
80
330
670
3
21
44
944
žlab malý I
45
80
80
5
90
7,5
695
Název
Ks
kg
Hmotnost (kg)
Paleta
žlab malý II
80
210
250
4
168
8,5
1453
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
200
1000
200
1
20
73,5
1495
PŘÍRODNÍ
[1]
1] ŽLAB VELKÝ 63,5 x 33 napojen na kanalizační síť.
2] ŽLAB MALÝ I 34 x 20 odvádějící zbytkovou
dešťovou vodu od budovy.
3] ŽLAB MALÝ II 25 x 21.
4] ŽLAB MALÝ I 24 x 20 odvádí dešťovou vodu
ze zpevněné plochy.
[2]
Žlab velký
63,5 x 33
Žlab malý I
34 x 20
Žlab malý II
25 x 21
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
100x20
DNA slouží jako spodní část revizních vodotěsných šachet pro kanalizační
řád DN 150 – 600mm všeho druhu kanalizačního potrubí. SKRUŽE se
používají jako středová část šachty, kde se jednotlivé díly kladou na sebe
do požadované výšky revizní šachty. KÓNUSY slouží k ukončování šachty.
Vytváří přechod mezi skružemi a poklopem šachty.
ŠACHTOVÁ DNA,
SKRUŽE A KÓNUSY
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
DN
L
Hmotnost
kg/ks
TBZ-Q 1000/600
1000
600
1400
TBZ-Q 1000/800
1000
800
1600
TBZ-Q 1000/1000
1000
1000
1800
Název
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná délka, t – tloušťka stěny
Šachtové dno
100/60
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
Název
DN
L
t
Hmotnost
kg / ks
Beton
třída
TBS – Q
1000/1000/120
1000
1000
120
1008
C 35/45
TBS – Q
1000/1000/120 SP
1000
1000
120
1008
C 35/45
TBS – Q
1000/1000/120 SPČ
1000
1000
120
1008
C 35/45
TBS – Q
1000/500/120
1000
500
120
504
C 35/45
TBS – Q
1000/500/120 SP
1000
500
120
504
C 35/45
skruž PRO ŠACHTY
100/25/12
Výrobní rozměry (mm)
Název
DN
L
t
Hmotnost
kg / ks
Beton
třída
TBS – Q
1000/500/120 SPČ
1000
500
120
504
C 35/45
TBS – Q
1000/250/120
1000
250
120
252
C 35/45
TBS – Q
1000/250/120 SP
1000
250
120
252
C 35/45
TBS – Q
1000/250/120 SPČ
1000
250
120
252
C 35/45
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná délka, t – tloušťka stěny
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (mm)
Název
TBR – Q
1000 – 625/600 SPK
DN
L
t
Hmotnost
kg/ks
Beton
třída
1000/625
600
120
530
C 35/45
DN – jmenovitá světlost, L – skladebná délka, t – tloušťka stěny
Kónus pro šachty
100–62,5/60
INSPIRACE
MOZAIKA colormix BELLAZA
VILLANO II barva červená
s VILLANO I barva černá
VILLANO II colormix
TAMPICO
PARKETA DE LUXE MARMETTA
a PAREKTA barva přírodní
s KOSTIČKOU barvy žluté a červené
KOSTIČKA barva hnědá,
KOSTKA DE LUXE MARMETTA
KOSTKA barva hnědá,
KOSTIČKA barva žlutá
VILLANO II černá a červená
VILLANO II barva červená
VILLLANO II colormix MEIRA
PARKETA barvy červená
a písková
PAVÉ colormix MARMO
KOSTKA barvy žlutá
a červená
INSPIRACE
PARKETA DE LUXE FULVO
a PARKETA barva hnědá
PARKETA barva hnědá
a PARKETA DE LUXE MARMETTA
ALPACA
STONE colormix FALBO
ALPACA
TESELA colormix JUSTE
PARKETA colormix FLAMENGO
a PARKETA barva přírodní
KOSTIČKA barvy černá
a červená
PARKETA barva černá a bílá
ALPACA
KOSTKA barva písková,
ALPACA
KOSTIČKA barva hnědá
PARKETA DE LUXE MARMETTA
KOSTIČKA barva černá
KOSTKA colormix RUDEN
VILLANO I barva přírodní
ALPACA
a černá
KOSTKA DE LUXE ROSA
ALPACA
PARKETA barva černá
OBECNÉ ZÁSADY PRO POKLÁDKU BETONOVÉ DLAŽBY
dle ČSN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ ZDĚNÍ
Z BETONOVÝCH TVAROVEK PT A RETROBLOKŮ
Pro návrh konstrukcí pozemních komunikací s krytem dlažby platí ČSN 73 6114 a zvláštní předpisy TP 170
– Navrhování vozovek pozemních komunikací, VUT Brno, Roadconsult a TP 192 – Dlažby pro konstrukce
pozemních komunikací, STÚ – K.
Konstrukci z betonových tvarovek zakládáme na dostatečně únosnou a stabilní
základovou konstrukci.
Základovou konstrukci provádíme do nezamrzné hloubky.
Stěnu je nutno odizolovat od základové konstrukce a okolních ploch pomocí klasických asfaltových,
případně fóliových pásů.
Při realizaci opěrné stěny, která bude přenášet tíhu okolní zeminy, se za rubem stěny cca 100 mm
pod úrovní horního okraje základu provede odvodňovací drenáž, která se umístí do štěrkové lože
frakce 8 – 16 mm o mocnosti 150 mm. Odizolování rubu stěny se provede pomocí profilované
polyetylenové fólie.
Před zahájením prácí souvislých s pokládkou betonové dlažby provedeme ztržení zemní pláně ve spádu
budoucí plochy a její dokonalé zhutnění. Správné provedení podkladových vrstev patří mezi velmi důležité fáze výstavby celé zpevněné plochy. Ani nejkvalitnější dlažba nezmírní nedostatky v podloží. Složení
jednotlivých podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaném zatížení
právě realizované plochy. Doporučuje se přednostně používat nestmelené podkladní vrstvy a stmelené
podkladní vrstvy navrhovat pouze v odůvodněných případech, například u krytů vystavených zvýšenému
dopravnímu zatížení (křižovatkové úseky, zastávky nekolejových prostředků veřejné hromadné dopravy
apod.) Velmi důležité je správné a kvalitní zhutnění podkladních vrstev. Hutníme po jednotlivých vrstvách,
případně po částech o tloušťce 100 – 150 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy.
Horní vrstva podkladu musí být zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované plochy tak, aby byl
zabezpečen odtok vody z konstrukce.
Požadavky na podkladní vrstvu stanovují normy ČSN 73 6126 – 1, ČSN 73 6124 – 1 a zvláštní předpisy
TP 170 a TP 192.
Při osazení obrubníků doporučujeme respektovat skladební rozměry (pokud je to možné) tak, aby
se musela dlažba co možná nejméně dořezávat. Obrubníky, krajníky a obrubové kostky ohraničují
dlážděné kryty a zabezpečují jejich vodorovné kotvení. Obrubníky se osazují do zavlhlého betonu,
na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného
čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku nejméně 100 mm.
Před pokládkou ložní vrstvy se změří rovnost, výšky a sklon podkladní vrstvy a provedou se její případné lokální opravy. Ložní vrstva se rozprostře na suchou a čistou horní podkladní vrstvu. Na zhotovení ložní vrstvy použijeme drcené kamenivo frakce 4/8 mm, které stejnosměrně urovnáme na
vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Ložní vrstva se navrhuje v tloušťce 50 mm a nesmí
klesnout pod 40 mm. Dřevenou či ocelovou latí kamenivo stáhneme s max. přesností na požadovanou
výšku. Při stanovení potřebné výšky, musíme brát v úvahu budoucí pokles celé plochy v důsledku
konečného zhutnění.
Dlažební prvky se kladou na ložní vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár mezi dlažebními
prvky byla 2 mm až 5 mm pro nestmelený spárovací materiál. Pokládka prvku se provádí z položené
dlažby tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Doporučujeme postupovat od rohu v nejníže položeném
místě krytu. Dlažební prvky se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění. Je třeba dbát na rovnoměrné linie spár. Při dláždění doporučujeme odebírat kameny z více palet najednou, předejdete
tak případným dočasným barevným kontrastům na vydlážděné ploše. Spáry mezi obrubníkem a zámkovou dlažbou je třeba provádět co nejužší, doporučuje se do 5 mm. Podél okrajů se doporučuje
používat speciální krajové prvky, popř. se prvky upraví řezáním do příslušného tvaru na zajištění
vodorovného kotvení dlážděného krytu. Případné řezání dlažby provádíme vždy mimo dlážděnou
plochu! Dobetonování ploch se nesmí provádět! Stejným způsobem se postupuje kolem poklopů
apod. Spáry se doporučuje vyplnit pouze čistým těženým křemičitým pískem frakce 0/2 mm. Nestmelený materiál se do spár vmete tak, aby spáry byly zcela vyplněny.
Nově vydlážděná plocha se hutní dvakrát vibrační deskou s pryžovou ochranou. Poprvé po položení
dlažby, podruhé po prvním zapískování. Pro jednu pokládku je možno použít jen jednu tloušťku
dlažby. Před hutněním nutno plochu důkladně zamést. Hutněním se srovnají případné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic.
Nevyhovující dlažební prvky (poškozené, lišící se barvou a strukturou) je třeba ihned vyměnit, propadlé prvky je třeba vyjmout. Ložní vrstva se musí upravit a dlažba se znovu dohutní do správné výšky. Po dohutnění musí mít dlažba rovný povrch a předepsaný sklon. Povrch dlažby chodníku (plochy)
musí být na okraji 5 mm až 10 mm nad krajníky, obrubníky nebo obrubovými kostkami. Žlaby na
odvedení srážkových vod je třeba v dlážděných krytech provádět se sklonem nejméně 5 %.
Zdění a betonování konstrukce provádíme při minimálních teplotách 5 °C.
Zdění provádíme pouze na cementovou maltu bez výskytu vápna.
Tvarovky stavěné beze spár rovnáme pečlivě do provázku, tvarovky mají rozměrové tolerance,
z tohoto důvodu doporučujeme betonové tvarovky zdít na ložnou a styčnou spáru o mocnosti 10 mm.
Při zdění doporučujeme používat zdící ocelové pruty z hladké oceli o ø10 mm.
Betonové tvarovky je nutno zasypávat suchým betonem s nízkým vodním součinitelem,
který hutníme pomocí dřevěného, nebo ocelového dusáku. Zasypávání betonem provádíme
vždy po vyzdění 2 vrstev, do výšky 1,5 tvarovky pro zamezení výtoku betonu spárou
na tvarovku.
V závislosti na působícím zatížení tvarovky vyztužujeme.
Tvarovky poslední vrstvy neplníme až k hornímu okraji konstrukce (necháme u horního
okraje 20 – 50 mm mezeru pro vysrážení vody).
Stříšky lepíme flexibilním lepidlem na terče (do rohu stříšky z důvodu odvodu páry,
neboli „dýchání“ plotového systému).
Uchovávejte výrobní štítky, kterým je opatřena paleta pro možnost reklamace.
Tento štítek je nezbytně důležitý pro záruční podmínky v případě reklamace.
Poznámka:
Rozměry a druh základové konstrukce závisí na místních geologických poměrech a velikostí zatížení,
kterou bude základ přenášet na základovou spáru. Výztuž v poli a ve sloupcích je svislá, profil výztuže,
stupeň vyztužení a třída zálivkového betonu se řídí výškou konstrukce a mírou zatížení.
PLOTOVÉ STŘÍŠKY NA TERČE
REALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÉ DLAŽBY
dle TP 170 CHODNÍKY – KOMUNIKACE PĚŠÍ
REALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÉ DLAŽBY dle
TP 170 SBĚRNÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, OBSLUŽNÉ MÍSTNÍ
KOMUNIKACE, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY
A
B
A
C
B
D
C
E
D
SLOŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV PRO PĚŠÍ KOMUNIKACE
A
B
C
D
SLOŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ PRO VOZIDLA DO 3,5 t
Chodníky
Dlažba 40 – 60 mm
Ložná vrstva - kamenivo frakce 4 – 8 mm, tl. 30 - 50 mm
ŠD – Štěrkodrť 0 – 63 mm, tl. 150 mm
Původní zemina
REALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÉ DLAŽBY dle TP 170
OBSLUŽNÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE, NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE
Plochy a komunikace pro vozidla do 3,5 t
A
Dlažba 80 mm
B
Ložná vrstva - kamenivo frakce 4 – 8 mm, tl. 40 - 50 mm
CMZK – mechanicky zpevněné kamenivo frakce 4 – 32 mm, tl. 200 mm, alternativa S I – stabilizace, kvalitativní třída I, tl. 200 mm
D
ŠD – Štěrkodrť 0 – 63 mm, tl. 200 mm
E
Původní zemina
REALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÉ
DLAŽBY KOMUNIKACE PRO VOZIDLA NAD 3,5 t
A
B
C
D
A
E
B
C
D
E
SLOŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ PRO LEHKÝ PROVOZ
A
B
C
D
E
Obslužné místní komunikace, cyklistické stezky atd…
Dlažba 60 – 80 mm
Ložná vrstva - kamenivo frakce 4 – 8 mm, tl. 40 - 50 mm
ŠD – Štěrkodrť 0 – 32 mm, tl. 150 mm
ŠD – Štěrkodrť 0 – 63 mm, tl. 200 mm
Původní zemina
SLOŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ PRO VOZIDLA NAD 3,5 t
A
B
C
D
E
Plochy a komunikace pro vozidla nad 3,5 t
Dlažba 100 mm
Ložná vrstva - kamenivo frakce 4 – 8 mm, tl. 40 - 50 mm
KSC I – kamenivo zpevněné cementem, tl. 210 mm
ŠD – Štěrkodrť 0 – 63 mm, tl. 200 mm
Původní zemina
VZOROVÉ SKLADBY
VILLANO
VILLANO
VILLANO
ks/m2
VILLANO II 21 x 14 x 6
34
VILLANO
ks/m2
VILLANO II 21 x 14 x 6
34
VILLANO
ks/m2
VILLANO
VILLANO
ks/m2
VILLANO II 21 x 14 x 6
28,3
VILLANO II 21 x 14 x 6
22
VILLANO II 21 x 14 x 6
20,6
VILLANO I 14 x 14 x 6
9,4
VILLANO I 14 x 14 x 6
19
VILLANO I 14 x 14 x 6
20,5
VILLANO
ks/m2
VILLANO II 21 x 14 x 6
18
VILLANO II 21 x 14 x 6 (barva)
16
VILLANO
ks/m2
VILLANO III 29 x 14 x 6,5
14
VILLANO
12
VILLANO III 29 x 14 x 6,5 (barva)
12
ks/m2
VILLANO
VILLANO II 21 x 14 x 6
22,5
VILLANO II 21 x 14 x 6
16
VILLANO
VILLANO I 21 x 14 x 6 (barva)
11,5
VILLANO II 21 x 14 x 6 (barva)
18
VILLANO III 29 x 14 x 6,5
11
VILLANO III 29 x 14 x 6,5
VILLANO III 29 x 14 x 6,5 (barva)
13
VILLANO III 29 x 14 x 6,5 (barva)
Villano II
21 x 14 x 6
ks/m2
VILLANO III 29 x 14 x 6,5
VILLANO
Villano I
14 x 14 x 6
ks/m2
ks/m2
ks/m2
Villano III
29 x 14 x 6,5
VILLANO
ks/m2
16
8
VZOROVÉ SKLADBY
ALPACA
ZÍDKA
VILLANO
Villano III 29 x 14 x 6,5
ALPACA
ks/m2
ALPACA
ks/m2
ALPACA II 21 x 14 x 6
20,41
ALPACA II 21 x 14 x 6
20,41
ALPACA I 14 x 14 x 6
20,41
ALPACA I 14 x 14 x 6
20,41
ks/m2
VILLANO
53
Villano III 29 x 14 x 6,5
ks/m2
53
TESELA
ALPACA I
14 x 14 x 6
TESELA
ALPACA
ks/m2
ALPACA
ks/m2
ALPACA I 14 x 14 x 6
51,02
ALPACA II 21 x 14 x 6
34,01
ALPACA II
21 x 14 x 6
ks/m2
TESELA
ks/m2
TESELA 21 x 14 x 6 – č. 1
9
TESELA 21 x 14 x 6 – č. 1
9
TESELA 14 x 14 x 6 – č. 2
14
TESELA 14 x 14 x 6 – č. 2
14
TESELA 14 x 7 x 6 – č. 3
33
TESELA 14 x 7 x 6 – č. 3
33
Tesela
21 x 14 x 6
14 x 14 x 6
14 x 7 x 6
VZOROVÉ SKLADBY
PARKETA
PARKETA
PARKETA
ks/m2
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
50
PARKETA
ks/m2
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
50
PARKETA
ks/m2
ks/m2
PARKETA
ks/m2
32
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
16
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
16
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
32
PARKETA
Parketa 20 x 10 x 6 (standard, De Luxe)
24
Parketa 20 x 10 x 6 (standard, De Luxe)
25
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
26
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
25
Kostička 10 x 10 x 6
PARKETA
ks/m2
PARKETA
ks/m2
4
ks/m2
ks/m2
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
36,5
9
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
13,5
PARKETA
ks/m2
24
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
32
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
34,5
24
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
16
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
15,5
2
2
Kostička 10 x 10 x 6 (barva)
4
4
PARKETA
Parketa (barva) 20 x 10 x 6
(De Luxe)
Kostička 10 x 10 x 6 (barva)
Kostička 10 x 10 x 6 (barva)
49
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
Kostička 10 x 10 x 6
ks/m2
Parketa 20 x 10 x 6 (De Luxe)
Kostička 10 x 10 x 6
PARKETA
PARKETA
Parketa
20 x 10 x 6
Kostička
10 x 10 x 6
VZOROVÉ SKLADBY
KOSTKA, KOSTIČKA
KOSTKA
Kostka 20 x 20 x 6 (De Luxe)
ks/m2
25
VLNKA
KOSTKA
ks/m2
KOSTKA
ks/m2
VLNKA
ks/m2
VLNKA
ks/m2
VLNKA
ks/m2
VLNKA
40
VLNKA
20
VLNKA
20
VLNKA (barva)
20
VLNKA (barva)
20
Kostka 20 x 20 x 6 (De Luxe)
12
Kostička 10 x 10 x 6
20
Kostka 20 x 20 x 6 (barva)
13
Kostka 20 x 20 x 6 (De Luxe)
20
Vlnka
22 x 11 x 6
KOSTIČKA
ks/m2
KOSTKA, KOSTIČKA
KOSTIČKA 10 x 10 x 6
62
KOSTIČKA 10 x 10 x 6
KOSTIČKA 10 x 10 x 6 (barva)
38
KOSTKA 20 x 20 x 6 (barva)
ks/m2
75
Kostka
20 x 20 x 6
22 x 11 x 8
TERČÍK
Kostička
10 x 10 x 6
6,25
ÍČKO
TERČÍK
ks/m2
TERČÍK
ks/m2
TERČÍK
38
TERČÍK
38
Terčík
23 x 14 x 6
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
ÍČKO
ks/m2
ÍČKO
ks/m2
ÍČKO
29,6
ÍČKO
36
ÍČKO KRAJOVKA
ÍČKO PŮLKA
Íčko
20 x 16 x 6
ÍČKO - PŘÍKLAD POKLÁDKY ÍČKO - SLEPECKÉ
ÍČKO
ks/m2
36
5
3,25
Íčko – půlka
9,5 x 16 x 6
Íčko – slepecké
20 x 16 x 6
Íčko – krajovka
20 x 14 x 6
Íčko – RH
20 x 16 x 6
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE
ks/m2
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 100 x 600 x 400
4,17
Zatravňovací tvárnice
60 x 40 x 10
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ
A DODACÍ PODMÍNKY
1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI
1.1. Účelem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „VODP“) je stanovit rozsah podmínek, za kterých budou uzavírány jednotlivé obchody, ve kterých je DITON s. r. o. stranou prodávající.
1.2. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené firmou DITON s. r. o. nebo jsou pro
potřebu zákazníka k dispozici na expedicích jednotlivých výrobních závodů. Jakékoli odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před
zněním těchto podmínek.
2. ZBOŽÍ, CENOVÉ PODMÍNKY A PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
2.1. Sortiment, druh a provedení zboží je uveden v obchodních listinách prodávajícího, přičemž prodávající
uvádí, že zboží odpovídá platným normám, stavebně-technickým osvědčením a podnikovým normám jednotlivých výrobků. Provedení a zobrazení zboží v obchodních listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky podle § 420 ods. 3 Obch. zák.
2.2. Cena zboží je stanovena ceníky prodávajícího, platnými v době vyskladnění nebo dodávky. Vystavením
objednávky nebo podpisem smlouvy kupující potvrzuje znalost ceníků, VODP a souhlas s cenou.
K ceně přináleží 20 % DPH. K těmto cenám může prodávající poskytnout slevy. Sleva se vyznačí v daňovém
dokladu dodávky. Nezaplatí-li kupující účtovanou částku řádně a včas, může dodavatel za odebrané zboží
dodatečně doúčtovat poskytnutou slevu.
2.3. Cena dodávaného zboží je splatná při odběru, u zálohové faktury do 7 dnů od vystavení, v ostatních případech do 14 dnů od převzetí zboží a vystavení dokladu, není-li písemně sjednáno jinak. Cena se platí pod
značením dávky, kterým je při bezhotovostní platbě variabilní symbol – číslo faktury. Cenové podmínky platí
dle VODP, není-li ve smlouvě či jinou písemnou formou sjednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak.
2.4. Zboží je dodáváno volně ložené nebo na dřevěných roštech a paletách o rozměrech 120 cm x 80
cm a 120 cm x 100 cm, jejichž cena bez DPH je uvedena v ceníku prodávajícího na straně 1. Za předanou
paletu a rošt se zbožím je kupujícímu účtována ceníková částka, zdaněná základní sazbou DPH, která je splatná vždy s cenou zboží. Kupující má právo palety a rošty stejného druhu, nepoškozené a k dalším expedicím
použitelné, vrátit prodávajícímu do 90 dnů od dodávky nebo vyměnit při další dodávce na započtení ceny
palet této dodávky. Kupující doloží skutečné dodávky (dodacím listem popř. pokladním dokladem a to pouze
v originálním výtisku) a jejich rozsah odpovídající vráceným paletám. Při vrácení nepoškozených palet a roštů bude odečteno 10 % z ceny za běžné opotřebení (+ DPH 20 %). Vyúčtování opotřebení
palet a roštů a jejich vrácení bude prováděno souhrnně vždy za období kalendářního měsíce nebo po
vzájemné dohodě v jiných intervalech. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí palet a roštů v případě jejich poškození a neschopnosti dalšího použití nebo po uplynutí 90 dnů od dodávky. O nepřevzatých
paletách a roštech je proveden zápis o jejich přejímce. Palety a rošty nepřevzaté na sklad budou ihned vráceny
zákazníkovi nebo uskladněny po dobu maximálně po dobu 10 kalendářních dnů. V této lhůtě si je může
kupující vyzvednout a odvézt zpět nebo může být po dohodě ve výjimečných případech na tyto palety
a rošty vystaven dobropis v částce 50 Kč/kus (s DPH). Pokud nedojde k dohodě budou tyto palety a rošty
vyřazeny z naší evidence a sešrotovány. Palety a rošty stejného druhu kupující vrátí na místo původní
dodávky, nebo dle dohody s prodávajícím na jiné smluvené místo.
3. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD RIZIK A VLASTNICTVÍ
3.1. Objednávka musí obsahovat: druh, množství a barvu zboží, požadovaný způsob převzetí (vlastní odběr,
dodání, odvoz na určené místo), způsob placení na základě ceníku a VODP (platba předem na základě zálohové faktury, při odběru, ve splatnosti), jméno, adresu, telefon, IČ, DIČ a podpis kupujícího (pro fyz. osoby platí
přiměřeně), požadovaný termín vývozu, e-mailovou adresu pro případ písemného potvrzení objednávky.
Objednávka v písemné formě platí, je-li zaslána do výrobního závodu prodávajícího a opatřena podpisem
kupujícího nebo jeho pověřeného pracovníka. Objednávku je nutné doručit alespoň 1 den před datem
expedice, v případě odběru neúplných palet zboží alespoň 3 dny předem.
3.2. Dodávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu, vyskladněním se rozumí předání a převzetí takového zboží k přepravě. Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací
list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Není-li dodací list, má se za to, že faktura slouží
zároveň jako doklad jej nahrazující, převzetím zboží se pak rozumí den vystavení faktury. Dodávkou nebo
vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Neodebere-li kupující objednané zboží včas, může prodávající účtovat skladné ve výši 10 Kč za každý den a každou paletu objednaného zboží.
3.3. Převzetím zboží při dodávce nebo vyskladněním kupující splnil své závazky zboží řádně prohlédnout a zjistit shodu jím požadovaného zboží s přebíraným a že kupuje zboží ve stavu, v jakém se při dodávce
nachází. To se týká zejména zjištění druhu, stavu, barvy, provedení a množství zboží.Kupující přebírá zboží
při dodávce nebo vyskladnění. Převzetím zboží kupující také potvrzuje splnění závazku prodávajícího
a předání dokladů ke zboží podle § 417 Obch. zák. včetně těchto podmínek, jakož i týkajícího se množství,
jakosti a obalů podle § 420 Obch. zák.
3.4. Nepřebírá-li kupující zboží osobně, je povinen zajistit předložení pověření k převzetí (plné moci) pro své
zástupce nebo pracovníky nejpozději při dodávce či vyskladnění. V případě, že takové pověření nebude prodávajícímu předloženo, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení ceny na přebírajícím a má se za to, že své
závazky splnil dodávkou, vyskladněním nebo předáním této osobě.
3.5. Kupující je povinen zaplatit cenu včas. Pokud je dodávka v obchodním styku, v případě prodlení s placením
uhradí prodávajícímu úrok 0,05 % účtované částky denně.
3.6. Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu, nebo pokud kupující jinak poruší závazky
obsažené ve smlouvě nebo faktuře.
3.7. Strany se dále dohodly, že součet všech majetkových sankcí či úroků si nebudou vzájemně účtovat ani vymáhat, nepřesáhnou-li v úhrnu 1 000 Kč. Pokud však přesáhnou tento limit, je každá ze stran oprávněna účto-
INSPIRUJTE SE NA
www.diton.cz
vat a vymáhat všechny sankce nesnížené o tuto částku. Na zajištění zaplacení ceny zboží sjednává prodávající
s kupujícím dle § 553 Obč. zák. podmíněný převod vlastnictví k dodanému zboží. Zajišťovací převod vlastnictví
může prodávající písemně uplatnit nejdříve 30. dnem prodlení se zaplacením. Účinků nabude 3. dnem po
odeslání. Prodávající je oprávněn dodávku převzít zpět na částečnou úhradu pohledávek vůči kupujícímu.
3.8. Od převzetí zboží běží reklamační a záruční lhůty. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží při dodávce nebo vyskladnění.
3.9. Kupující má právo od smlouvy odstoupit jen, nesplní-li prodávající ani náhradní dodávku do 10ti dnů po
uplynutí dodací lhůty a poté, co kupující zaplatil část ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy,
porušuje-li kupující smluvní ujednání a tyto podmínky, zejm. v případě prodlení s placením ceny zboží.
3.10. Prodávající umožní kupujícímu vrácení zboží jen na základě předchozí dohody, a to v nezávadném stavu
a v originálním balení v cenách kupní ceny mínus 20 %.
3.11. Důvodem k odstoupení není vyšší moc, neodvratitelné nebo nepředvídatelné okolnosti, kterým prodávající nemohl zabránit. Každá ze stran může od smlouvy odstoupit, dopustila-li se druhá strana vůči ní zavrženíhodného nekalosoutěžního jednání.
4. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE
4.1.Firma DITON s.r.o. (dále jen prodávající), která je současně i výrobcem zaručuje, že dodává zákazníkovi
výrobky, které v době nákupu vyhovují všem výrobcem deklarovaným parametrům.
4.2.Prodávající zaručuje, že jim vyráběné výrobky jsou dle platné legislativy pravidelně zkoušeny v nezávislých
akreditovaných zkušebnách. Současně prodávající pro zajištění vyrovnané kvality výroby zavedl ve svých provozovnách certifikovaný systém řízení výroby dle ČSN EN ČSN EN ISO 9001.
4.3.Prodávající poskytuje na jim vyráběné výrobky záruku 20 let. Prodloužená záruka se vztahuje na výrobky
dodávané v I. jakosti a týká se jejich užitných vlastností.
4.4.Prodávající deklaruje, že výrobky jsou expedovány s min. 70% konečnou pevností, není-li dohodnuto jinak.
Kupující proto bere na vědomí, že je nutná zvýšená opatrnost při manipulaci a zabudovávání výrobků do
stavby. Konečnou pevnost získávají výrobky po 28 dnech od data výroby, který je uveden na kontrolním lístku
umístěném na každé paletě s výrobky.
4.5.Záruční lhůta se počítá ode dne, kdy došlo k odběru výrobků na prodejním místě prodávajícího (tj. výrobní
závody Střítež, Čeperka a Paskov a prodejní sklad Praha a Brno).
4.6.Reklamovat u prodejce může pouze ten právní subjekt, který výrobky dle předložených dokladů u něho
zakoupil. Při odběru výrobků přes další právní subjekt uplatňuje kupující reklamaci pouze prostřednictvím
tohoto právního subjektu.
4.7.Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé v důsledku abnormálního nebo nepřiměřeného používání výrobku, neodborné manipulaci s výrobkem, nedodržení obecně platných pracovních postupů nebo
postupů stanovených výrobcem při zabudovávání výrobků do stavby a jeho následným ošetřováním.
4.8.Reklamační řízení se nevztahuje na výrobky s výskytem „výkvětů“, které vznikají při výrobě vysoce pevnostních betonů ze zavlhlých betonových směsí. „Výkvěty“ nemají žádný vliv na kvalitu a deklarované parametry
výrobků a zmizí vlivem užívání výrobku a vlivem povětrnostních podmínek.
4.9.Reklamační řízení se dále nevztahuje na odlišné barevné odstíny, zvláště u neucelených objednávek nebo
dodávek s dlouhou časovou prodlevou.
4.10.Reklamační řízení se nevztahuje také na poškození výrobků, které vzniklo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. Prodávající dodává výrobky řádně zajištěné na paletách a přepravce zodpovídá za to, že
výrobky jsou při přepravě zabezpečeny na ložné ploše dopravního prostředku proti posunu nebo pádu. Kupující při převzetí výrobků zodpovídá za to, že výrobky řádným způsobem zkontroluje a od dopravce převezme.
4.11.V případě dodání výrobků, které mají zjevné vady, musí kupující bez zbytečného odkladu informovat
o této skutečnosti prodávajícího telefonicky a současně písemnou formou. Takovéto výrobky nesmí kupující
dále zabudovávat do stavby, musí být ponechány ve stavu, zajišťujícím průkazně jejich původ (tzn. uchovaný
původní obal a identifikační štítek, který obsahuje údaje o výrobku a jeho výrobě.). Prodávající nenese jakékoliv důsledky se zabudováním výrobků majících zjevné vady do stavby.
4.12.Zjištěné skryté vady na výrobcích je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně s popisem skryté vady, případně pořízenou fotodokumentací a musí výrobek ponechat ve stavu, ve kterém tuto vadu zjistil.
Pokud je již výrobek zabudován do stavby, musí umožnit prodávajícímu zjistit, zda při zabudování výrobku do
stavby byly dodrženy obecně platné stavební postupy a pokyny výrobce. Pokud kupující neumožní prodávajícímu objektivním způsobem zjistit tyto skutečnosti, zanikají nároky kupujícího na náhradu škody.
4.13.Kupující bere na vědomí, že vlivem technologie výroby se může uvnitř originálně zabalených palet vyskytnout ne více jak 1% výrobků odchylné/nižší jakosti, než je deklarováno na dodacím listu. Při dodržení
tohoto limitu nevzniká kupujícímu právo na reklamaci těchto výrobků, protože prodávající již tento fakt zohlednil v prodejní ceně. Tyto výrobky musí však kupující vytřídit a nesmí je zabudovávat do stavby.
4.14.Při podání neoprávněné reklamace má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu vzniklé náklady v plné výši.
4.15.Reklamace výrobků nedává kupujícímu právo neplnit platební podmínky, ke kterým se při koupi zavázal.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Kupující i prodávající se dohodli, že jejich případné spory vyplývající z těchto VODP a v souvislosti s nimi
budou přednostně řešit dohodou. Nedohodnou-li se smírem, bude jejich spor rozhodnout v rozhodčím řízení
dle zák. č. 216/94 Sb. ve znění předpisů pozdějších, a to jediným rozhodcem. Rozhodce bude určen dohodou
stran, a to do tří dnů od podání výzvy jedné strany straně druhé. Nedohodnou-li se na osobě rozhodce, bude
určen prodávajícím. Rozhodce rozhoduje podle zásad spravedlnosti.
Navrhněte si dlažbu ke svému domu a výsledek nasdílejte se svými přáteli na Facebooku.
Objednejte si online katalog či ceník přímo
do vaší poštovní schránky.
Využijte technickou poradnu společnosti DITON.
Zjistěte online aktuální ceny výrobků a stáhněte
si technické listy výrobků.
Nechte se inspirovat fotogalerií výrobků.
Stáhněte si katalog či ceník ve formátu pdf.
Najděte si vašeho nejbližšího prodejce.
Jaromír Rejnart
obchodní ředitel
REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
NAŠE VÝROBKY ZAKOUPÍTE VE STAVEBNINÁCH
Albrechtice • Bakov nad Jizerou • Benešov • Beroun • Blansko • Boskovice • Brno • Brandýs nad Labem • Brtnice • Bruntál • Brušperk • Břeclav • Březnice • Bystřice nad Pernštejnem
• Čelákovice • Černá za Bory • Černožice • Červená Řečice • Červený Kostelec • Česká Lípa • Česká Třebová • České Budějovice • České Meziříčí • Český Brod • Dačice • Dobruška •
Dolní Bučice – Vrdy • Dolní Újezd • Dvůr Králové nad Labem • Fulnek-Jerlochovice • Golčův Jeníkov • Havlíčkův Brod • Heřmanův Městec • Hlinsko • Hodonín • Holice v Čechách •
Hranice • Horoušany • Hořice • Hradec Králové • Hrádek nad Nisou • Hronov • Humpolec • Chlumec nad Cidlinou • Choceň • Chomutov • Chotěboř • Chrastava • Chrast • Chrudim •
Chvaletice • Chýška • Ivančice • Jablonné nad Orlicí • Jablonec nad Nisou • Jablunkov • Jaroměř • Jaroměřice nad Rokytnou • Jaroměřice u Jevíčka • Jesenice u Prahy • Jevíčko • Jičín
• Jihlava • Jilemnice • Jindřichův Hradec • Kamenice • Kamenice nad Lipou • Kladno • Kolín • Konice • Kostelec nad Černými lesy • Kostelec nad Orlicí • Králíky • Kralupy nad Vltavou •
Kroměříž • Křinec • Křižanov • Kutná Hora • Kyjov • Lanškroun • Lánov u Vrchlabí • Lázně Bělohrad • Lázně Bohdaneč • Ledeč nad Sázavou • Letohrad • Liberec • Litomyšl • Lomnice nad
Popelkou • Luka nad Jihlavou • Luže • Městec Králové • Milíčeves • Mladá Boleslav • Mohelnice • Moravana u Holic • Moravská Třebová • Moravské Budějovice • Mrákotín • Mukařov •
Nasavrky • Náchod • Náklo • Náměšť nad Oslavou • Nechanice • Nová Paka • Nové Město na Moravě • Nové Město nad Metují • Nový Bydžov • Nový Jičín • Oldřichovice • Okrouhlice
• Okříšky • Olbramovice • Olomouc • Opatovice nad Labem • Opava • Opočno • Ostrava • Ostrava-Hrušov • Ostrava – Mariánské hory • Pacov • Pardubice • Pelhřimov • Písek • Plzeň
• Pohled • Police nad Metují • Polička • Polná • Praha • Prachatice • Prostějov • Předměřice nad Labem • Přelouč • Přerov • Přibyslav • Příbram • Rohatec • Rokytnice nad Rokytnou •
Rosice u Brna • Rousínov • Rudná • Rychnov nad Kněžnou • Rýmařov • Říčany • Sázava • Sedlčany • Semily • Skuhrov u Havlíčkova Brodu • Skuteč • Slatiňany • Smiřice • Smržovka
• Solnice • Spořice • Staré Hradiště • Staré Město • Stěžery • Stonařov • Strakonice • Studená • Světlá nad Sázavou • Svitavy • Svitávka • Svratka • Šenov u Nového Jičína • Šumperk
• Tábor • Telč • Telč-Podolí • Tišnov • Trutnov • Třebechovice pod Orebem • Třebíč • Třinec • Týniště nad Orlicí • Turnov • Týnec nad Labem • Uherské Hradiště • Uhlířské Janovice •
Uhříněves • Úpice • Ústí nad Labem • Ústí nad Orlicí • Úvaly • Valašské Meziříčí • Vamberk • Velká Bíteš • Velká Dobrá • Velké Meziříčí • Velké Přílepy • Vikýřovice • Vintířov • Vlašim •
Vrbno pod Pradědem • Vrdy • Vrchlabí • Vsetín • Vysoké Mýto • Vyškov-Město • Zábřeh • Zdislavice • Zlín • Znojmo • Žamberk • Žďár nad Sázavou • Ždírec nad Doubravou
Východní Čechy
+ Severní Čechy
Vysočina
+ Jižní Čechy
Střední Čechy
+ Praha
Severní Morava
Jižní Morava
Tomáš Panchártek
mobil: 737 285 105
e-mail: [email protected]
Ing. Peter Klokner
mobil: 737 285 106
e-mail: [email protected]
Lucie Herrmanová
mobil: 739 348 356
e-mail: [email protected]
Ing. Martin Obrtel
mobil: 739 348 365
e-mail: [email protected]
Rudolf Pilát
mobil: 737 285 110
e-mail: [email protected]
kanalizace: Ing. Jan Šmíd
mobil: 737 285 107
e-mail: [email protected]
Produktový manažer a kanalizace: Bc. Radek Budín
mobil: 737 285 108
e-mail: [email protected]
Společnost DITON s.r.o. je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury. Svým ročním obratem, vysokou
kapacitou výroby a především velmi kvalitními výrobky za příznivé
ceny a špičkovým zákaznickým servisem se řadí mezi nejvýznamnější
výrobce v České republice. Díky svým výrobním závodům v Čeperce
u Pardubic, ve Stříteži u Jihlavy a Paskově u Ostravy společnost DITON
s. r. o. spolehlivě zásobuje tuzemský trh již od roku 1999.
Výrobní závod
Čeperka
VÝROBNÍ ZÁVOD
STŘÍTEŽ U JIHLAVY
Výrobní závod
Paskov U OSTRAVY
Sklad
Praha
Sklad
Brno
tel.: 466 981 382
fax: 466 981 381
mobil expedice: 737 285 103
739 348 355
tel/fax: 567 217 307
tel.: 567 217 654
mobil expedice: 737 285 102
Kirilovova 181, 73921 Paskov
Tel: 558 434 220
fax: 588 434 372
mobil expedice: 739 348 370
Bečovská 939
Praha 10 - Uhříněves
mobil: 731 627 314
fax: 267 713 413
Heršpická 758/13
Brno-Štýřice
mobil: 725 189 428
fax: 543 214 538
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
prodej a expedice:
pondělí – pátek
7.00 – 17.00 hodin
Nakládková doba po
17. hodině na základě
tel. dohody.
prodej a expedice:
pondělí – pátek
7.00 – 17.00 hodin
Nakládková doba po
17. hodině na základě
tel. dohody.
prodej a expedice:
pondělí – pátek
7.00 – 16.00 hodin
nakládková doba po
16. hod. na základě
tel. dohody.
e-mail expedice:
[email protected]
prodej a expedice:
pondělí – pátek
6.00 – 17.00 hodin
Nakládková doba po
17. hodině na základě
tel. dohody.
e-mail expedice:
[email protected]
prodej a expedice:
pondělí – pátek
6.00 – 16.00 hodin
Nakládková doba po
16. hodině na základě
tel. dohody.
Sklad BRNO a výrobní závod PASKOV
nejsou součástí zavedeného
certifikovaného systému IMS.
RAZÍTKO PRODEJCE
www.diton.cz
Download

Produktový katalog 2011