bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
英語-チェコ語
メール : 書き出し
Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
フォーマルなメール(高い地
位の人に宛てる場合)
Dear Sir,
Vážený pane,
フォーマルなメール(宛名が
分らない男性に出す場合)
Dear Madam,
Vážená paní,
フォーマルなメール(宛名が
分らない女性に出す場合)
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマルなメール(宛名と
性別が分らない場合)
Dear Sirs,
Dobrý den,
フォーマルなメール(部署も
しくは複数の人に宛てる場合
)
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným
stranám,
フォーマルな文書(宛て名と
性別がまったく分からない場
合)
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
フォーマルなメールで、男性
に出す場合
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
フォーマルなメールで、女性
に出す場合
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
フォーマルなメールで、独身
の女性に出す場合
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
フォーマルなメールで、結婚
しているか分らない女性に出
す場合
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
カジュアルなメールで、以前
に仕事上の付き合いがあった
人に出す場合
Dear John,
Milý Johne,
あまり親しくない友達に宛て
る場合
We are writing to you
regarding…
Obracíme se na vás
ohledně...
フォーマルなメール(会社を
代表して書く場合)
We are writing in connection
with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
フォーマルなメール(会社を
代表して書く場合)
Further to…
V návaznosti na...
フォーマルなメール(以前の
情報に何か付け加える場合)
With reference to…
V návaznosti na...
フォーマルなメール(以前の
情報に何か付け加える場合)
I am writing to enquire
about…
Píši vám, abych vás
informoval o...
正式なものではないメールで
、個人から自身の会社に宛て
て書く場合
I am writing to you on behalf
of...
Píši Vám jménem...
フォーマル(代筆する場合)
Your company was highly
recommended by…
Vaše společnost mi byla
doporučena...
フォーマル(丁寧な書き出し
)
Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
フォーマル(依頼)
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
フォーマル(依頼)
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi
zavázáni, kdyby...
フォーマル(依頼)
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
Byli bychom vděční, kdybyste
nám mohl poslat podrobnější
informace o...
フォーマル(丁寧な依頼)
メール : 本文
1/3
bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
英語-チェコ語
I would be grateful if you
could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á),
kdybyste mohl(a)...
フォーマル(丁寧な依頼)
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
フォーマル(依頼)
We are interested in
obtaining/receiving…
Máme zájem o
získání/obdržení...
フォーマル(依頼)
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
フォーマル(依頼)
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
フォーマル(やや率直な依頼
)
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
フォーマル(やや率直な依頼
)
You are urgently requested
to…
Naléhavě Vás žádáme,
abyste...
フォーマル(より率直な依頼
)
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
フォーマル(依頼)会社を代
表する場合
What is your current list price
for…
Jaký je váš aktuální ceník
pro...
依頼(直接的に詳細を質問す
る場合)
We are interested in ... and
we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli
bychom vědět...
フォーマルな問い合わせ(詳
細を問い合わせる場合)
We understand from your
advertisment that you
produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že
váš produkt je...
フォーマルな問い合わせ(や
や率直)
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
理念を表す文章
We carefully considered your
proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh
a...
企業意思の決定を表す場合
We are sorry to inform you
that…
Je nám líto vás informovat,
že...
フォーマルな文書(取り引き
を断る場合)
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
フォーマル(どのプログラム
から添付ファイルを開けばよ
いか示す時)
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a)
otevřít danou přílohu. Můj
antivirový program to
detekoval jako virus.
フォーマル(添付ファイルに
ついての問題を報告する時)
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Omlouvám se za to, že jsem
nepřeposlal(a) zprávu dříve,
ale kvůli překlepu byl e-mail
vrácen a označen jako "od
neznámého uživatele".
フォーマル
For further information please
consult our website at…
Pro další informace prosím
navštivte naše webové
stránky na adrese...
フォーマル(ウェブサイトの
宣伝をする時)
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Pokud budete potřebovat
další pomoc, neváhejte se na
mě obrátit.
フォーマル(丁寧)
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Jestliže můžeme být jakkoliv
nápomocní, dejte nám prosím
vědět.
フォーマル(丁寧)
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
フォーマル(丁寧)
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat
jakékoliv další informace,
neváhejte mě kontaktovat.
フォーマル(丁寧)
メール : 結びの言葉
2/3
bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
英語-チェコ語
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á),
pokud byste se podíval(a) na
tuto záležitost co nejdříve.
フォーマル(丁寧)
Please reply as soon as
possible because…
Odpovězte prosím co
nejdříve, protože...
フォーマル
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Pokud máte zájem o další
informace, neváhejte mě
kontaktovat.
フォーマル
I look forward to the possibility
of working together.
Těším se na možnou
spolupráci.
フォーマル
Thank you for your help in this
matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v
této záležitosti.
フォーマル
I look forward to discussing
this with you.
Těším se na schůzku, kde to
budeme moci probrat.
フォーマル(やや率直)
If you require more
information ...
Pokud budete potřebovat více
informací...
フォーマル(やや率直)
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
フォーマル(やや率直)
Please contact me - my direct
telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj
telefon s přímou volbou číslo
je...
フォーマル(より率直)
I look forward to hearing from
you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
カジュアル(丁寧)
Yours faithfully,
S pozdravem,
フォーマル(宛名が分らない
場合)
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
フォーマル(広く使われてい
るもの)
Respectfully yours,
S úctou,
フォーマル(まれに使われる
もの)
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
カジュアル(親しい取引先に
書く場合)
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
カジュアル(よくお世話にな
る取引先に書く場合)
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

多言語例文集: ビジネス | メール (英語