bab.la 手册: 商务 | 电子邮件
英语-捷克语
电子邮件 : 信头
Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
非常正式,收信人有代替姓名
的特别称谓
Dear Sir,
Vážený pane,
正式,男性收信者,姓名不详
Dear Madam,
Vážená paní,
正式,女性收信者,姓名不详
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
正式,收信者姓名性别不详
Dear Sirs,
Dobrý den,
正式,用于写给几个人或整个
部门
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným
stranám,
正式,收信人姓名性别完全不
详
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
正式,女性收信者,已婚,姓
名详
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
正式,女性收信者,未婚,姓
名详
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
正式,女性收信者,姓名详,
婚姻状况不详
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
不很正式,曾和收信人做过生
意
Dear John,
Milý Johne,
不正式,和收信人是不很熟悉
的朋友
We are writing to you
regarding…
Obracíme se na vás
ohledně...
正式,代表整个公司
We are writing in connection
with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
正式,代表整个公司
Further to…
V návaznosti na...
正式,就联系公司的相关事宜
With reference to…
V návaznosti na...
正式,就联系公司的相关事宜
I am writing to enquire
about…
Píši vám, abych vás
informoval o...
不很正式,以个人身份代表整
个公司
I am writing to you on behalf
of...
Píši Vám jménem...
正式,为他人写信
Your company was highly
recommended by…
Vaše společnost mi byla
doporučena...
正式,礼貌的书信开头方式
Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
正式请求,非常客气
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
正式请求,非常客气
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi
zavázáni, kdyby...
正式请求,非常客气
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
Byli bychom vděční, kdybyste
nám mohl poslat podrobnější
informace o...
正式请求,非常礼貌
I would be grateful if you
could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á),
kdybyste mohl(a)...
正式请求,非常礼貌
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
正式请求,礼貌
We are interested in
obtaining/receiving…
Máme zájem o
získání/obdržení...
正式请求,礼貌
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
正式请求,礼貌
电子邮件 : 正文
1/3
bab.la 手册: 商务 | 电子邮件
英语-捷克语
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
正式请求,直接
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím
poslat...
正式请求,直接
You are urgently requested
to…
Naléhavě Vás žádáme,
abyste...
正式请求,非常直接
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
正式请求,礼貌,代表公司
What is your current list price
for…
Jaký je váš aktuální ceník
pro...
正式特殊要求,直接
We are interested in ... and
we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli
bychom vědět...
正式请求,直接
We understand from your
advertisment that you
produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že
váš produkt je...
正式请求,直接
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
正式意向声明,直接
We carefully considered your
proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh
a...
正式,关于生意交易的决定
We are sorry to inform you
that…
Je nám líto vás informovat,
že...
正式,拒绝生意交易或对交易
不感兴趣
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
正式,详细说明收信人打开附
件的程序
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a)
otevřít danou přílohu. Můj
antivirový program to
detekoval jako virus.
正式,直接,说明附件问题
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Omlouvám se za to, že jsem
nepřeposlal(a) zprávu dříve,
ale kvůli překlepu byl e-mail
vrácen a označen jako "od
neznámého uživatele".
正式,礼貌
For further information please
consult our website at…
Pro další informace prosím
navštivte naše webové
stránky na adrese...
正式,用于留写网站地址
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Pokud budete potřebovat
další pomoc, neváhejte se na
mě obrátit.
正式,非常礼貌
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Jestliže můžeme být jakkoliv
nápomocní, dejte nám prosím
vědět.
正式,非常礼貌
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
正式,非常礼貌
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat
jakékoliv další informace,
neváhejte mě kontaktovat.
正式,非常礼貌
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á),
pokud byste se podíval(a) na
tuto záležitost co nejdříve.
正式,非常礼貌
Please reply as soon as
possible because…
Odpovězte prosím co
nejdříve, protože...
正式,礼貌
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Pokud máte zájem o další
informace, neváhejte mě
kontaktovat.
正式,礼貌
I look forward to the possibility
of working together.
Těším se na možnou
spolupráci.
正式,礼貌
电子邮件 : 结束语
2/3
bab.la 手册: 商务 | 电子邮件
英语-捷克语
Thank you for your help in this
matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v
této záležitosti.
正式,礼貌
I look forward to discussing
this with you.
Těším se na schůzku, kde to
budeme moci probrat.
正式,直接
If you require more
information ...
Pokud budete potřebovat více
informací...
正式,直接
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
正式,直接
Please contact me - my direct
telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj
telefon s přímou volbou číslo
je...
正式,非常直接
I look forward to hearing from
you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
不很正式,礼貌
Yours faithfully,
S pozdravem,
正式,收信者姓名不详
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
正式,广泛使用,收信者姓名
详
Respectfully yours,
S úctou,
正式,使用不广泛,收信者姓
名详
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
非正式,用于知道彼此姓名的
商业伙伴之间
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
不正式,用于经常在一起工作
的商业伙伴间
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

电子邮件