bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
英語-トルコ語
メール : 書き出し
Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
フォーマルなメール(高い地
位の人に宛てる場合)
Dear Sir,
Sayın yetkili,
フォーマルなメール(宛名が
分らない男性に出す場合)
Dear Madam,
Sayın yetkili,
フォーマルなメール(宛名が
分らない女性に出す場合)
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
フォーマルなメール(宛名と
性別が分らない場合)
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
フォーマルなメール(部署も
しくは複数の人に宛てる場合
)
To whom it may concern,
İlgili makama,
フォーマルな文書(宛て名と
性別がまったく分からない場
合)
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
フォーマルなメールで、男性
に出す場合
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
フォーマルなメールで、女性
に出す場合
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
フォーマルなメールで、独身
の女性に出す場合
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
フォーマルなメールで、結婚
しているか分らない女性に出
す場合
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
カジュアルなメールで、以前
に仕事上の付き合いがあった
人に出す場合
Dear John,
Sevgili Can,
あまり親しくない友達に宛て
る場合
We are writing to you
regarding…
... konuda size yazıyoruz.
フォーマルなメール(会社を
代表して書く場合)
We are writing in connection
with ...
... ile bağlantılı olarak size
yazıyoruz.
フォーマルなメール(会社を
代表して書く場合)
Further to…
...'e istinaden
フォーマルなメール(以前の
情報に何か付け加える場合)
With reference to…
...'e atfen
フォーマルなメール(以前の
情報に何か付け加える場合)
I am writing to enquire
about…
... hakkında bilgi edinmek için
yazıyorum.
正式なものではないメールで
、個人から自身の会社に宛て
て書く場合
I am writing to you on behalf
of...
... adına size yazıyorum.
フォーマル(代筆する場合)
Your company was highly
recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça
tavsiye edildi.
フォーマル(丁寧な書き出し
)
Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
フォーマル(依頼)
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar
mıydınız?
フォーマル(依頼)
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
フォーマル(依頼)
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
... hakkında daha detaylı bilgi
gönderebilirseniz çok
minnettar kalacağız.
フォーマル(丁寧な依頼)
メール : 本文
1/3
bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
英語-トルコ語
I would be grateful if you
could...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
yapabilseydiniz.
フォーマル(丁寧な依頼)
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana
gönderebilir misiniz?
フォーマル(依頼)
We are interested in
obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla
ilgileniyoruz.
フォーマル(依頼)
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size
sormak zorundayım.
フォーマル(依頼)
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
フォーマル(やや率直な依頼
)
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir
misiniz?
フォーマル(やや率直な依頼
)
You are urgently requested
to…
Acilen ... yapmanız rica
olunur.
フォーマル(より率直な依頼
)
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
フォーマル(依頼)会社を代
表する場合
What is your current list price
for…
... için şu anki liste fiyatınız
nedir?
依頼(直接的に詳細を質問す
る場合)
We are interested in ... and
we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili
şunları bilmek isterdik.
フォーマルな問い合わせ(詳
細を問い合わせる場合)
We understand from your
advertisment that you
produce…
Reklamınızdan anladığımız
kadarıyla ... üretiyorsunuz.
フォーマルな問い合わせ(や
や率直)
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
理念を表す文章
We carefully considered your
proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik
ve ...
企業意思の決定を表す場合
We are sorry to inform you
that…
Üzgünüz ancak ...
フォーマルな文書(取り引き
を断る場合)
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
フォーマル(どのプログラム
から添付ファイルを開けばよ
いか示す時)
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz epostadaki eki açamadım.
Antivirüs programım ekte
virüs belirledi.
フォーマル(添付ファイルに
ついての問題を報告する時)
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim
için özür dilerim, ancak
yaptığım yazım hatası
sebebiyle e-posta "bilinmeyen
kullanıcı" hatası vererek geri
döndü.
フォーマル
For further information please
consult our website at…
Daha fazla bilgi için
websitemize ...'da danışın.
フォーマル(ウェブサイトの
宣伝をする時)
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç
duyarsanız, lütfen benimle
iletişime geçin.
フォーマル(丁寧)
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Eğer daha fazla yardımcı
olabileceğimizi
düşünüyorsanız, lütfen bize
bildirin.
フォーマル(丁寧)
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür
ederek ...
フォーマル(丁寧)
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye
ihtiyacınız olursa, lütfen
çekinmeden benimle iletişime
フォーマル(丁寧)
メール : 結びの言葉
2/3
bab.la 多言語例文集: ビジネス | メール
英語-トルコ語
geçin.
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince
çabuk ilgilenirseniz, çok
minnettar kalacağım size.
フォーマル(丁寧)
Please reply as soon as
possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk
cevap veriniz çünkü ...
フォーマル
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız
olursa rahatça bana
danışabilirsiniz.
フォーマル
I look forward to the possibility
of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört
gözle bekliyorum.
フォーマル
Thank you for your help in this
matter.
Bu konudaki yardımınız için
çok teşekkür ederim.
フォーマル
I look forward to discussing
this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak
için sabırsızlanıyorum.
フォーマル(やや率直)
If you require more
information ...
Daha bilgi isterseniz ...
フォーマル(やや率直)
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
フォーマル(やや率直)
Please contact me - my direct
telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin
- direkt telefon numaram ...
フォーマル(より率直)
I look forward to hearing from
you soon.
En yakın zamanda sizden
haber almayı bekliyorum.
カジュアル(丁寧)
Yours faithfully,
Saygılarımla,
フォーマル(宛名が分らない
場合)
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
フォーマル(広く使われてい
るもの)
Respectfully yours,
Saygılarımla,
フォーマル(まれに使われる
もの)
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
カジュアル(親しい取引先に
書く場合)
Regards,
Saygılar,
カジュアル(よくお世話にな
る取引先に書く場合)
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

多言語例文集: ビジネス | メール (英語