BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Zlín, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33
družstvo zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl DrXXXIV, vložka 61, IČ: 000 48 861
=================================================================
INFORMACE č.1/2010
1. Nově zřízené komunikační pracoviště:
Informujeme všechny předsedy výborů společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“),
předsedy domovních výborů, předsedy objektů garáží, vlastníky i nájemce bytových domů a
garáží, že pro zlepšení poskytovaných služeb jak družstva BUDOVATEL, stavebního
bytového družstva se sídlem ve Zlíně, tak jeho dceřiné společnosti REAL FLAT, spol. s r.o.
Zlín, bylo zřízeno nové komunikační pracoviště v místě sídla bytového družstva ve Zlíně,
Bří Jaroňků 4079.
Toto komunikační pracoviště se nachází v nových prostorách v přízemí budovy
bezprostředně sousedící s budovou bytového družstva. Je členěno takto:
* Komunikační pracoviště pro domy (garáže), které nejsou dosud SVJ - právnické osoby:
Dagmar Keprdová, Alžběta Hanulíková, tel. č. 577 007 554.
* Komunikační pracoviště pro SVJ - právnické osoby:
Martina Babíková, Petra Trávníčková, tel. č. 577 007 559.
* Členské a bytové záležitosti:
Ing. Hana Bartozelová, Lenka Kořenková, tel. č. 577 007 573.
* Převody bytů a garáží do vlastnictví, realitní kancelář:
Dagmar Solařová, tel. č. 577 007 571.
* Provozní úsek-dotační programy „Nový panel“a „Zelená úsporám“,informace k revitalizaci,
revize elektro, plynu a požárního vybavení:
Marie Klečková, Iveta Podolová, tel. č. 577 007 564.
* Útvar samospráv a SVJ:
Pavel Kovář, tel. č. 577 007 579.
Veškeré požadavky, dotazy, stížnosti či žádosti je možné vyřídit ke spokojenosti
příchozích funkcionářů bytového družstva a SVJ, nájemců či vlastníků bytů (garáží) na tomto
komunikačním pracovišti v této provozní době:
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
pátek
8.00 - 16.00 hodin,
8.00 - 15.00 hodin,
8.00 - 17.00 hodin,
8.00 - 14.00 hodin.
Pro případ, že potřebujete záležitosti projednat s některým z uvedených pracovníků
v konkrétní hodinu, doporučujeme spojit se s tímto pracovníkem předem, buď telefonicky na
výše uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu: [email protected]
2. Anonymní nabídka na bezplatné poradenství:
V průběhu měsíce března t. r. bylo družstvo BUDOVATEL, SBD Zlín (dále jen „bytové
družstvo“) opakovaně upozorněno členy družstva na anonymní „OZNÁMENÍ“ o bezplatném
poradenství v oblasti zajištění rodiny, zdraví, peněz a daňových úlev v době současné finanční
krize, které má provádět zlínská pobočka neznámé finanční poradenské firmy. Na tomto
oznámení je uvedena konkrétní osoba se spojením na mobilní telefon a adresu elektronické
pošty.
Považujeme za velmi důležité upozornit všechny uživatele bytů, zejména pak z řad
starších spoluobčanů, na nutnost obezřetného využívání podobných nabídek, které
nemají nic společného s bytovým družstvem ani s jeho dceřinou společností REAL
FLAT, spol. s r.o. Zlín.
3. Přihlašování dalších osob k trvalému pobytu:
Na základě údajů, které jsou zasílány bytovému družstvu BUDOVATEL, stavební bytové
družstvo se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079 /dále jen „bytové družstvo“/, jako majiteli
družstevních bytů, podle příslušných ustanovení aktuálně platného znění zákona č. 133/2000
Sb. o evidenci obyvatel, místně příslušnými ohlašovnami evidence obyvatel, vedenými
pověřenými městskými /obecními/ úřady, dochází v poslední době k nárůstu případů, kdy
je členem bytového družstva - nájemcem družstevního bytu místně příslušné ohlašovně
obyvatel vydáván písemný souhlas k přihlášení jiné osoby k trvalému pobytu na adrese
členem užívaného družstevního bytu.
Podle článku 53 platných stanov bytového družstva může člen bytového družstva
užívaný družstevní byt, nebo jeho část, přenechat někomu jinému do podnájmu jen
s písemným souhlasem bytového družstva, a to na základě písemné žádosti člena
bytového družstva.
V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku ( § 719 odst. 1/ ve spojení s § 711 odst. 2, písm. b/ občanského zákoníku) porušení
této právní povinnosti je mj. zákonným důvodem k výpovědi práva nájmu družstevního
bytu ze strany pronajímatele, tedy bytového družstva, která má za následek jednak zánik
práva nájmu družstevního bytu, a rovněž tak podle příslušných ustanovení zákona o
vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zánik práva na převod
družstevního bytu do vlastnictví člena.
Z těchto důvodů doporučujeme, aby v případě zájmu člena bytového družstva
přenechat družstevní byt do podnájmu, tento záměr předem projednal na shora
uvedeném komunikačním pracovišti členských a bytových záležitostí /tel.č. 577 007 573/,
kde mu budou poskytnuty všechny potřebné informace a podklady k vyřízení věci tak, aby
nedošlo k případnému porušení povinností plynoucích pro členy ze stanov bytového
družstva a nebylo tak nutno ze strany bytového družstva uplatňovat zákonné sankce, jak
uvedeno shora, se všemi negativními důsledky pro člena bytového družstva z toho
plynoucími.
Vydává představenstvo družstva BUDOVATEL,
stavebního bytového družstva se sídlem ve Zlíně
Zlín, 30. března 2010
pro potřeby členů družstva
Vyřizuje: Pavel Kovář, tel. 577 007 579
Ing. Hana Bartozelová, tel. 577 007 573
Download

INFORMACE č.1/2010