Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Spisová značka: MMZL-SÚ-21975/2011/Kol
Číslo jednací dokumentu: MMZL 50732/2011
Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková, tel 577630279
Zlín, dne 28.4.2011
Ing. Josef Janků, Česká 4759, 760 05 Zlín 5
ROZHODNUTÍ
NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY
Výroková část:
Stavební úřad Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), zjistil, že stavba
"Ohrada (plot)"
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 460/3, 460/5 v katastrálním území Provodov na Moravě, jejímž
vlastníkem je
Ing. Josef Janků, Česká 4759, 760 05 Zlín 5
(dále jen "vlastník stavby"), je provedena bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného
tímto zákonem a na základě tohoto zjištění:
I.
Podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
nařizuje
vlastníkovi stavby odstranění stavby.
Stavba obsahuje:
Ohrada pro koně je tvořena dřevěnými kůly o průměru cca 15 cm, kůly jsou zatlučeny ve vzdálenosti po
cca 3 m, výška nad zemí cca 1,60 m. Ve výšce cca 0,5 a 1,0 m jsou na kůly připevněny vodorovně
dřevěné desky a ve výši 0,7 a 1,2 m elektrická lanka.
Umístění:
Trasa vede od severovýchodního rohu pozemku parc. č. 460/3 k.ú. Provodov na Moravě, kopíruje
východní hranici tohoto pozemku v délce cca 85 m, kde se lomí a pokračuje směrem východním v délce
cca 50 m a dále směrem jihozápadním v délce cca 100 m (kopíruje hranici pozemku parc. č. 460/5 k.ú.
Provodov na Moravě). Odtud - z jižního rohu pozemku parc. č. 460/5 k.ú. Provodov na Moravě dále
pokračuje po celé jihozápadní hranici tohoto pozemku v délce cca 50 m.
Viz zákres do geometrického plánu (list č. 26 spisového materiálu).
II. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1
vyhlášky č. 520/2005 Sb.
ukládá
vlastníkovi stavby povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč, slovy tisíc korun,
splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet číslo: ČS 3049002/0800, KS 0558,
VS 2197511262.
Spis.zn. MMZL-SÚ-21975/2011/Kol
str. 2
Č.j.: MMZL 50732/2011
III. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba bude odstraněna nejpozději do 6 - ti měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
2. Způsob provedení bouracích prací:
- výše uvedená stavba bude postupně rozebrána.
3. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
4. Odstraňováním stavby nesmí být ohroženo užívání přilehlých pozemků a provoz na přilehlých
komunikacích.
5. Materiál získaný odstraněním stavby bude uložen nezávadným způsobem, a to v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění o nakládání s odpady; doklady o této skutečnosti na
základě výzvy příslušného orgánu budou předloženy ke kontrole. Odváženým materiálem
nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing. Josef Janků, nar. 9.8.1985, Česká 4759, 760 05 Zlín 5
Odůvodnění:
Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru dne 24.2.2011 zjistil, že na pozemcích parc. č. 460/3, 460/5
v katastrálním území Provodov na Moravě byla provedena výše uvedená stavba bez rozhodnutí nebo
opatření stavebního úřadu.
Řízení z moci úřední, resp. řízení o odstranění stavby bylo zahájeno v souladu s § 46 odst. 2 správního
řádu dne 8.3.2011, kdy bylo oznámení o zahájení řízení doručeno prvnímu z účastníků řízení.
Vlastník stavby byl poučen, že dle ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona lze stavbu dodatečně
povolit, pokud stavebník prokáže, že není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, není
provedena na pozemku, kde to zvláštní předpis zakazuje nebo omezuje a není v rozporu s obecnými
požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem. V případě, že
stavebník požádá o dodatečné povolení stavby, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a povede
řízení o podané žádosti.
25.2.2011 byl stavebník předvolán a vyzván k podání vysvětlení, a to dne 23.3.2011. K tomuto úkonu
stavební úřad nepřihlížel, nicméně do záznamu o podaném vysvětlení stavebník uvedl, že do 28.3.2011
podá písemné vyjádření k ústnímu jednání v této věci (řízení o přestupku je dále vedeno pod spisovým
znakem MMZL-SÚ-41453/2011/Pe), kterým se stavební úřad následně zabýval.
Protože stavebník realizoval stavbu bez územního rozhodnutí a následně nereagoval na poučení
v oznámení v řízení o odstranění stavby ze dne 25.2.2011 a sice v případě, požádá-li stavebník
o dodatečné povolení stavby, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a povede řízení o podané
žádosti, stavební úřad provedl dne 11.4.2011 obhlídku na místě stavby, ze které byla pořízena
fotodokumentace a téhož dne doplnil oznámení o tyto skutečnosti:
- přečíslování dotčených pozemků na základě nového geometrického plánu
- popis stavby
- rozšíření okruhu účastníků řízení o další osoby, které by mohly být rozhodnutím přímo dotčeny.
Současně v tomto přípisu ze dne 11.4.2011 stavební úřad seznámil s podklady pro vydání rozhodnutí o
odstranění stavby, kde v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dal všem účastníkům možnost, aby se ve
lhůtě do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto přípisu k těmto podkladům, ke způsobu jejich zjištění,
vyjádřili.
Vlastník stavby nevyužil možnosti dle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona a žádost o dodatečné povolení
stavby nepodal.
Stavební úřad MMZ již nenařizoval ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém, a to s ohledem na
skutečnost, že situace je mu známa z obhlídky místa stavby dne 11.4.2011, o jejímž výsledku byl sepsán
protokol.
Spis.zn. MMZL-SÚ-21975/2011/Kol
str. 3
Č.j.: MMZL 50732/2011
Stavební úřad MMZ věc řádně přezkoumal, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil,
že jejím uskutečněním nebo užíváním jsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení nebo zvláštními předpisy a vlastníkovi stavby podle § 129 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona nařídil odstranění stavby.
Ust. § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona stanoví, že stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popřípadě
s jeho souhlasem jiné osobě, odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření
stavebního úřadu vyžadované tímto zákonem anebo v rozporu s ním.
Následně v § 129 odst. 2 stavebního zákona je uvedeno, že stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník
nebo její vlastník požádá podle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby,
předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení a prokáže, že stavba:
a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací a s
územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území,
b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním
právním předpisem.
Stavební zákon tedy výslovně stanoví podmínky, za kterých tyto výše uvedené stavby musí být
odstraněny. Stavební úřad tak neučiní jen při splnění všech zákonných podmínek, což musí vlastník
stavby v řízení prokázat. Nejde proto o správní uvážení (zda a kterou z podmínek vlastník stavby splnil),
ale vlastník stavby sám musí prokázat, že došlo ke splnění všech podmínek, jejichž splnění by jinak bylo
požadováno v rámci řízení o povolení stavby, či opatření.
Dodatečné povolení pro stavbu nelze však v tomto případě vydat, neboť vlastník stavby, ač byl stavebním
úřadem řádně poučen (vyzván), aby podal žádost o dodatečné povolení stavby a současně byl upozorněn
na právní důsledky nepředložení požadovaného, ve stanovené lhůtě o dodatečné povolení nepožádal.
Stavební úřad se zabýval i lhůtou, kterou stanovil ve výrokové části tohoto rozhodnutí, konkrétně pod
bodem 1) v podmínkách pro odstranění stavby. S ohledem na její provedení (jedná se o jednoduchou
konstrukci) lze uvést, že k jejímu odstranění nemusí být použita zvláštní mechanizace či jiné netradiční
pracovní či technologické postupy. Proto má Stavební úřad MMZ za to, že jím stanovená lhůta je
vzhledem k uvedenému optimální.
Podle ust. § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní
orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vyhláška č. 520/2005 Sb.
stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých
případech nebo byl-li přibrán znalec, přičemž podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., paušální částka
nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.
Stavební úřad MMZ vyhodnotil okruh účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, kdy
účastníky řízení jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv
nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; a dále dle odst. 2 téhož
ustanovení zákona, kdy účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo
dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Proto Stavební úřad MMZ zahrnul do okruhu účastníků
vlastníka stavby a dotčených pozemků parc. č. 460/3 a 460/5 k.ú. Provodov na Moravě (Ing. Josef Janků)
a dále vlastníky bezprostředně sousedících pozemků - Obec Provodov (vlastník sousedního pozemku
parc. č. 1837 k.ú. Provodov na Moravě), Alois Kalík (vlastník pozemků st.p. 133 a parc. č. 462 k.ú.
Provodov na Moravě), Josef Talaš (vlastník pozemků st.p. 134 a parc. č. 463/1 k.ú. Provodov na Moravě).
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Dne 28.3.2011 podal stavebník na Stavební úřad MMZ nesouhlasné vyjádření k řízení o odstranění
stavby spis. znak MMZL-SÚ-21975/2011/Kol, číslo jednací MMZL 21986/2011.
Citace: „…tímto dáváme nesouhlas s výše uvedeným stanoviskem stavebního úřadu - řízení o odstranění
stavby, jelikož veškeré ohrady, které jsou předmětem tohoto řízení byly písemně oznámeny v rámci
záměru stavby, na základě kterého bylo vydáno stavební povolení + vše se projednávalo ústně před
odevzdáním projektové dokumentace na podatelnu st. úřadu. Předcházejíc stavebnímu povolení, od jara
do podzimu byla celá stavba řešena s výše uvedenými pracovnicemi na ohlášku, v rámci které byly tyto
podklady předány (navíc byly podepsány sousedy i starostou obce Provodov). Jelikož došlo k pochybení
Spis.zn. MMZL-SÚ-21975/2011/Kol
str. 4
Č.j.: MMZL 50732/2011
ze strany st. úřadu a nebylo nám umožněno provést stavbu na ohlášku (původně „rekonstrukce stájí“),
protože nám pracovníci opomněli sdělit, abychom zažádali o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
museli jsme veškeré již hotové dokumenty vč. projektové dokumentace a všech vyjádření dotčených
orgánů znova vyřizovat pod hlavičkou „Novostavba stájí“. Většina předaných dokumentů v rámci
ohlášky tudíž nebyla založena (jen některá jejich část), a proto nyní není hmotného důkazu o tom, že toto
oznámení záměru proběhlo v písemné formě. Nicméně, část těchto dokumentů, které byly předány na obec
Provodov, územní plánování města Zlína i st. úřad, je založena ve složce a detailně popisuje náš záměr
včetně toho, že ohrady budou dřevěné a doplněné el. ohradníkem. Další zásadní věcí je, když jsme měli
finální sezení na st. úřadě a probírali jsme, co všechno do projektu zahrnout a stavební úřad nám
výslovně řekl, že ohrady do projektu dávat nemáme. Toto může potvrdit mimo mě, Josefa Janků, jako
svědek i Bc. Radka Hanulíková, která byla onehdy tomuto jednání přítomna.
Ohrada pro koně je součástí každých stájí, což je logické a přirozené, stejně tak jako bouda pro psa či
klec pro papouška. Navíc, ohrada je tvořena dřevěnými kůly bez podezdívky a není zhotovena ‚jako ‚jeden
celek, nýbrž se skládá z několika od sebe oddělených úseků, z části ‚je vedena i po stromech v lese, který
náleží k pozemku č. 460/3 v k.ú. Provodov. Kůly jsou bez podezdívky, pouze zatlučeny do země a sahají
max. do výšky 150 cm, zatímco elektrická lanka jsou vedena ve výšce 70 a 120 cm a na otevřených
prostranstvích, kvůli zvýšené bezpečnosti jsou přidány dřevěné laty ve výšce 50 a 100 cm, což splňuje
zákonné normy „oplocení“, na které není nutné žádat ani o územní souhlas (což jsme my ale udělali)...“
Další text tohoto vyjádření se nese ve stejném duchu, přičemž stavebník neustále zmiňuje stavbu
„Novostavba stájí“, která není předmětem tohoto řízení (jednalo se o řízení o dodatečném povolení stavby
pod spisovým znakem MMZL-SÚ-83318/2010/Kol, k němuž nebyly podány žádné námitky ani
připomínky).
K výše uvedenému stavební úřad sděluje:
To, že stavebník konzultoval na stavebním úřadě formu podání žádosti ke stavbě „Novostavba stájí“,
neznamená, že stavba je bez dodání potřebných podkladů povolena. Stavebníkovi bylo opakovaně
zdůrazněno, že stavbu „Novostavba stájí“ nelze povolit formou ohlášení. Poněvadž stavebník tuto stavbu
začal realizovat bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, byla tato dodatečně povolena dne
19.10.2010 rozhodnutím o dodatečném povolení stavby pod spisovým znakem MMZL-SÚ83318/2010/Kol, č. jednací: MMZL 89259/2010, v právní moci dne 11.11.2010. Součástí stavby
„Novostavba stájí“ však v žádném případě nebyla ohrada (plot), tato není uvedena ani v předmětném
rozhodnutí, není ani součástí výkresové dokumentace ve spisovém materiálu a k této se nevyjadřoval
žádný dotčený orgán. Toto tvrzení je ze strany stavebníka účelové.
Ke svým tvrzením stavebník navrhl jako svědka Bc. Radku Hanulíkovou. Stavební úřad výslech této
osoby neučinil, neboť v souladu s § 52 správního řádu není správní orgán návrhy účastníků vázán a
nepovažuje tento důkaz za potřebný ke zjištění stavu věci. Bylo totiž jednoznačně prokázáno, že ohrazení
nebylo předmětem žádného řízení stavebního úřadu.
Stavebníkovi bylo rovněž vysvětlováno, co se rozumí pod pojmem stavba - tedy veškerá stavební díla,
která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení,
použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, v souladu s § 2 odst. 3
stavebního zákona. Výraz stavba v sobě zahrnuje jak označení hotového díla (věci), tak proces stavění
jako probíhající činnost. Pro posouzení není rozhodující, zda stavební dílo je spojeno se zemí pevným
základem.; to je hledisko občanského zákoníku a určuje pouze, zda jde o věc movitou či nemovitou,
nikoli jedná-li se o stavbu.
Při posuzování dané situace stavební úřad rovněž vycházel z metodické pomůcky pro stavební úřady
Zlínského kraje 2010 (zveřejnění na webových stránkách Krajského úřadu), v níž je uvedeno toto
stanovisko k oplocení pastevních areálů - citace:
„…V pochybnostech, zda se jedná o stavbu či zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Pokud
tedy vznikne pochybnost, zda se určitá konstrukce, zařízení či věc považuje za stavbu, je třeba vycházet
ze stanoviska příslušného stavebního úřadu. To se týká i ohrazení zemědělské půdy užívané pro pastevní
odchov hospodářských zvířat. Obvyklé provedení takového ohradníku je tvořeno dřevěnými kůly
zapuštěnými (zatlučenými) do země, mezi nimi je např. nataženo elektrické vedení nebo je k nim
horizontálně upevněna dřevěná tyčovina a celková výška nad terénem nepřesahuje cca 1 m. Pokud by
stavební úřad takový ohradník s ohledem na jeho provedení považoval v konkrétním případě za stavbu,
jednalo by se o oplocení, které dle stavebního zákona vyžaduje územní souhlas. Uzemní souhlas je pak
Spis.zn. MMZL-SÚ-21975/2011/Kol
str. 5
Č.j.: MMZL 50732/2011
možné vydat za splnění podmínek uvedených ust. § 96 stavebního zákona. Ve většině případů bývá ale
takové ohrazení realizováno na zemědělských pozemcích mimo zastavěné území nebo zastavitelnou
plochu a v těchto případech by nebyla naplněna podmínka stanovená v ust. § 96 odst. 1 stavebního
zákona a na takovou stavbu oplocení by bylo nutno vydat územní rozhodnutí…“ konec citace.
Na základě výše uvedeného zastává Stavební úřad MMZ názor, že předmětné ohrazení je jednoznačně
stavbou.
Stavba "Ohrada (plot)" byla provedena v průběhu měsíce února roku 2011 na pozemcích parc. č. 460/1,
460/3 v katastrálním území Provodov na Moravě (předmětné pozemky byly v souladu s geometrickým
plánem č. 554-29/2011 ze dne 7.2.2011 nově vymezeny jako pozemky parc. č. 460/3 a 460/5 k.ú.
Provodov na Moravě), tj. na zemědělských pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelnou plochu (dle
územního plánu obce Provodov vydaného 7.12.2009 s účinností od 23.12.2009). Pro možné povolení
stavby bylo třeba vydání územního rozhodnutí (v souladu s § 96 odst. 1 nelze vydat územní souhlas).
Na závěr se stavebník zmiňuje o podjatosti pracovníků stavebního úřadu - citace: „…kteří záměrně uvádí
stavebníka v omyl, aby pak z něj mohli dolovat další peníze za pokuty…“
S ohledem na obsah příslušné části předmětného vyjádření stavebníka stavební úřad shledal, že jde o
obecné (deklaratorní) prohlášení bez jakýchkoliv bližších, vymezujících parametrů, které nesměřuje vůči
konkrétní úřední osobě a především neobsahuje žádné relevantní údaje o poměru úřední osoby k věci, k
účastníkům řízení nebo jejich zástupcům, resp. o jejím konkrétním zájmu na výsledku řízení, pro který lze
o nepodjatosti pochybovat, nejedná se tedy o námitku podjatosti ve smyslu ust. § 14 správního řádu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky nákladů řízení na požádání snížit.
Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno. Ten, komu bylo odstranění
stavby nařízeno, odpovídá za škodu, která v souvislosti s odstraňováním stavby vznikla na sousední
stavbě nebo pozemku, pokud nebyla způsobena jejich závadným stavem.
Radmila Kolaříková
technik oddělení stavebně správního řízení
otisk úředního razítka
Spis.zn. MMZL-SÚ-21975/2011/Kol
str. 6
Č.j.: MMZL 50732/2011
Obdrží:
stavebník (dodejky) :
Ing. Josef Janků, Česká č.p. 4759, 760 05 Zlín 5
účastníci (dodejky) :
Obec Provodov, IDDS: twearem
Alois Kalík, Podvesná XV č.p. 3078, 760 01 Zlín 1
Josef Talaš, Palackého č.p. 1504, 763 61 Napajedla
dotčené orgány:
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Download

Rozhodnutí - Nařízení odstranění stavby "Ohrada (plot)"