S O VA M M
spoleènost pro obnovu vesnice a malého mìsta
sekretáø: Zuzana Syrová, Kuršova 30, 635 00 Brno-Bystrc, tel./fax.: (+42) 539012009
IÈO: 62 16 05 16 // DIÈ: CZ62160516 // èíslo úètu: 1485023001/5500
XIX. sněm SOVAMM v Úštěku
25. - 27. 6. 2010
Zápis z jednání sněmu
Přítomni: členové Efler, Kuča, Pešta, Syrová, Syrový, Škabrada
Písemně hlasovali a hlas delegovali: Urbánek a Válka
Omluveni: Urbánek, Válka, žadatel o členství Lenoch
Hosté: Ing. arch. Petr Dostál (čestný člen), Mgr. Markéta Hanzlíková, Tomáš Hlaváček, Zdena Škabradová.
Sněm byl usnášeníschopný.
Výsledky voleb na volebníobdobí 25.6.2010-červen 2012
Prezident: Syrový
Vicepresidenti: Kuča, Pešta, Tykal, Urbánek
Dozorčí rada: Pokorný, Válka, Švec
Hopodář: Zimula
Sekretář: Syrová
Nebyly projednávány žádné úpravy stanov.
Nebyla měněna výše členského příspěvku, inventura příspěvků bude předložena na příštím sněmu.
Členské záležitosti: minutou ticha byla uctěna památka zakládajícího člena PhDr. Tomáše Edela, zesnulého
26.4.2010 v Českém Dubu
Pan Lenoch, starosta Koclířova na Svitavsku byl podmínečně přijat za člena, podmínkou je účast na příštím
sněmu, neboť dosud je dodržována zásada, že přijímáni jsou přítomní na sněmu.
Zpráva o hospodaření: přednesla Syrová za nepřítomného Zimulu, předložena účetní závěrka 2009
Šluknov čp. 310, zpráva o průběhu havárií stropu světnice a zaplachtování objektu proti zatékání v prosinci
2009, zprávu podal Syrový.
Přehled publikační a vědecké činnosti členů v roce 2009/2010:
Kuča: Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v ČR včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci
Databáze CZ_RETRO - historické regiony
Pešta: Encyklopedie českých vesnic: díl IV. Ústecký kraj.
Syrová, Syrový: Integrovaný informační systém památkové péče (paGIS/ MIS) pro NPÚ
Syrová, Syrový: Plošně chráněná území v ČR: Památkové rezervace a zóny
Syrová, Syrový: Dispoziční typologie alpského domu
Efler, Kuča, Pešta, Syrová, Syrový, Škabrada: financování vědy a výzkumu 2011-2015, veřejná soutěž programu NAKI, MK ČR - projekt SOVPIS - Prostorový informační systém SOVAMM
Hymna SOVAMM
Byly předneseny dvě varianty s nápěvy vybranými Peštou, vybrána varianta Čechy krásné, Čechy mé. Po
dalších testovaných nápěvech byla do širšího výběru ještě zařazena varianta nápěvu To ta Heľpa.
Odborná exkurze:
Sobota 26.6. 2010
9,00 h Děčín - Staré Město č.p. 33, roubená chalupa s dřevohliněným dymníkem a její oprava (N. Belisová,
Národní park České Švýcarsko)
10.30 h Růžová v CHKO Labské pískovce, usedlost č.p 20, nově postavená roubená světnice s podstávkou,
oprava kleneb ve chlévě z pískovcových štuků (M. Rozkoš, realizace tesaři J. Šindelář Úštěk)
12.30 h Dolský mlýn, prohlídka postupné opravy ruiny mlýna a jezu v romantickém údolí řeky Kamenice v
jádru Národního parku České Švýcarsko (N. Belisová)
14 h oběd v restauraci
16 h Valkeřice, prohlídka postupně opravované barokní fary v majetku restaurátora (V. Mudruňka, restaurátor)
18.30 h Chobolice, prohlídka velké roubené usedlosti s povalovými stropy po opravě (A. Kadlec, tesařství fa
T. Hlaváček)
19.30 h hrad Úštěk, provedená oprava dřevěných krovů (M. Volejník, fa T. Hlaváček)
Tematický program k NAKI v Dvojčeti v Úštěku; Spolupráce s NPÚ, oprávnění členů SOVAMM mít
neveřejný přístup do paGIS/ MIS, názorná ukázka připojení WiFi, Kuča
Podpora tradičních řemesel a občanské iniciativy - stavitel Tomáš Hlaváček
Neděle 27. 6 2010
9 30h Konojedy, prohlídka barokního kláštera a probíhající opravy krovů mansardových střech (A. Kadlec,
tesařství fa T. Hlaváček)
12 h Merboltice, vesnická památková zóna, usedlost č.p. 141 „ Pod Strážným vrchem“ s kozí farmou a výrobnou sýrů ve stodole
-stylový oběd z domácích produktů kozí farmy
prohlídka dalších usedlostí v Merbolticích s klasicistními sloupovými chlévy,
16 h závěrečné občerstvení na chalupě u Eflerů v Merbolticích
17 hodin závěr sněmu
XX. sněm SOVAMM
Z variant konání sněmu Koclířov / Polička, Šluknovský výběžek, přítomní členové zvolili Šluknov (Umgebinden Haus). Organizační zajištění Tomáš Efler. .
zapsal Ing. arch. Jiří Syrový
prezident SOVAMM
Download

Zápis - SOVAMM