OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
stavební úřad
nám. Svobody 1, 664 47 Střelice
SPIS. ZN.:
Č. J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
STAV/1826/2012/Bi
2006/2012 - SU
Ing. Lukáš Bínek
547427416
[email protected]
DATUM:
22.5.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VELO PLUS, a.s., (IČ 27755550), Lidická 1005/23b, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
(dále jen "stavebník") dne 9.5.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:
"Fotovoltaický zdroj o výkonu 30k Wp, BD 1"
na pozemku parc. č. 112/16 v katastrálním území Ostopovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a
stavební řízení.
Stavební úřad Střelice, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle ust. § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu
s ust. § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle
ust. § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení spojeného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
21.6.2012 (čtvrtek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na Stavebním úřadě Střelice, kancelář č. 106.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (stavební úřad Střelice, úřední dny: Po a St 7:30 - 11:00 12:30 - 17:00).
Poučení účastníků
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku,
na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je
grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a
urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Č.j. 2006/2012 - SU
str. 2
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle ust. § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby
a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle ust. § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ust. § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Pokud nemají pozvaní účastníci k předmětu řízení námitky ani připomínky, nejsou povinni se ústního
jednání zúčastnit.
Ing. Ivo Baar
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno způsobem
umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: .........................................
Zveřejněno dne ……………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci územního řízení (datové schránky)
1. VELO PLUS, a.s., IDDS: 9yqgvg5
2. Obec Ostopovice, IDDS: 5kkapxr
účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou)
1. Petra Vojáčková Bajáková, Halasovo náměstí č.p. 113/3, Brno-sever, Lesná, 638 00 Brno 38
2. EMBRA Development, a.s., IDDS: fxxdv2t
3. E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
4. Zbyněk Bednář, Lány č.p. 226/44, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
5. Darina Bednářová, Lány č.p. 226/44, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
6. Ing. Petr Bláha, Zátiší č.p. 468, 798 21 Bedihošť
7. Milan Blažek, Ponětovská č.p. 70, 664 58 Prace
8. Ivan Briestenský, Oblá č.p. 403/35, Brno-Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
9. Jan Bugner, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
10. Ing. Petr Chupík, Poříčí č.p. 801/1, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno 3
11. Ing. Hana Chupíková, Poříčí č.p. 801/1, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno 3
12. Ing. Petra Císařová, K Háječku č.p. 231, 397 01 Písek 1
13. František Junek, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
14. MUDr. Igor Kaščák, Solanková č.p. 16, 08005 Prešov, Slovensko
15. MUDr. Renáta Kaščáková, Solankova č.p. 16, 08005 Prešov, Slovensko
Č.j. 2006/2012 - SU
str. 3
16. Klára Korotvičková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
17. Ing. Marian Kovalčik, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
18. Jana Kovalčíková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
19. Anna Křížová, Spodní č.p. 674/10, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
20. Lukáš Madron, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
21. Mgr. Tereza Madronová, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
22. Luděk Miler, Kuršova č.p. 991/22, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
23. Michaela Mlčáková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
24. Lukáš Nehybka, Oblá č.p. 474/47, Brno-Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
25. Ing. Irena Novosadová, Velká Kraš č.p. 48, 790 58 Velká Kraš
26. Ivana Orálková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
27. Ema Pospíšilová, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
28. Iva Procházková, U Leskavy č.p. 738/26, 625 00 Brno
29. Dušan Staňka, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
30. Ing. Andrea Staňková, Příčná II. č.p. 887, 252 42 Jesenice u Prahy
31. Jarmila Straková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
32. Pavel Ševeček, Nádražní č.p. 1319, 753 01 Hranice 1
33. Jana Ševečková, Dobřínsko č.p. 17, 672 01 Moravský Krumlov
34. Aleš Šilhavý, Kounicova č.p. 677/2, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
35. Zuzana Tatárová, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou)
1. VELO PLUS, a.s., IDDS: 9yqgvg5
2. EMBRA Development, a.s., IDDS: fxxdv2t
3. E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
4. Zbyněk Bednář, Lány č.p. 226/44, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
5. Darina Bednářová, Lány č.p. 226/44, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
6. Ing. Petr Bláha, Zátiší č.p. 468, 798 21 Bedihošť
7. Milan Blažek, Ponětovská č.p. 70, 664 58 Prace
8. Ivan Briestenský, Oblá č.p. 403/35, Brno-Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
9. Jan Bugner, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
10. Ing. Petr Chupík, Poříčí č.p. 801/1, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno 3
11. Ing. Hana Chupíková, Poříčí č.p. 801/1, Brno-střed, Staré Brno, 603 00 Brno 3
12. Ing. Petra Císařová, K Háječku č.p. 231, 397 01 Písek 1
13. František Junek, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
14. MUDr. Igor Kaščák, Solanková č.p. 16, 08005 Prešov, Slovensko
15. MUDr. Renáta Kaščáková, Solankova č.p. 16, 08005 Prešov, Slovensko
16. Klára Korotvičková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
17. Ing. Marian Kovalčik, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
18. Jana Kovalčíková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
19. Anna Křížová, Spodní č.p. 674/10, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
20. Lukáš Madron, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
21. Mgr. Tereza Madronová, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
22. Luděk Miler, Kuršova č.p. 991/22, Brno-Bystrc, 635 00 Brno 35
23. Michaela Mlčáková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
24. Lukáš Nehybka, Oblá č.p. 474/47, Brno-Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
25. Ing. Irena Novosadová, Velká Kraš č.p. 48, 790 58 Velká Kraš
26. Ivana Orálková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
27. Ema Pospíšilová, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
28. Iva Procházková, U Leskavy č.p. 738/26, 625 00 Brno
29. Dušan Staňka, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
30. Ing. Andrea Staňková, Příčná II. č.p. 887, 252 42 Jesenice u Prahy
31. Jarmila Straková, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
32. Pavel Ševeček, Nádražní č.p. 1319, 753 01 Hranice 1
33. Jana Ševečková, Dobřínsko č.p. 17, 672 01 Moravský Krumlov
34. Aleš Šilhavý, Kounicova č.p. 677/2, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
35. Zuzana Tatárová, U Dráhy č.p. 413/9, 664 49 Ostopovice
36. Petra Vojáčková Bajáková, Halasovo náměstí č.p. 113/3, Brno-sever, Lesná, 638 00 Brno 38
Download

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E