X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. – 31. 1. 2015:
DESETILETÍ VÝZKUMU VE VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ PERSPEKTIVY V RÁMCI
PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH
A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ
Pořadatelské instituce:
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre
Geologická sekce PřF UK v Praze
Klub ekologické výchovy, asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání Praha
PROGRAM KONFERENCE:
Pátek 30. 1. 2015
7.30 – 8.00
8.30 – 13.00
13.00 – 14.00
13.00 – 14.30
14.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 21.00
snídaně
exkurze do areálu TANAPu (pro zájemce)
oběd
registrace účastníků
zahájení a jednání v sekcích
večeře
jednání v sekcích a diskusní fórum
Sobota 31. 1. 2015
7.00 – 8.00
8.00 – 11.00
11.00
snídaně
shrnutí, vyslovení závěrů
závěr konference
Zahájení konference: 14.30 – plenární zasedání
Vystoupení představitelů pořádajících institucí:
prof. Ing. Milan Slavík, CSc., ředitel Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc., vedoucí Katedry zoológie a antropológie FPV UKF
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy - asociace
pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání Praha
OHLÉDNUTÍ ZA DESETILETÍM MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍ EDUCO
doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., IVP ČZU
ČASOPIS ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA O KONFERENCÍCH EDUCO
Ing. Alena Krajíčková , ÚZEI Praha
SEKCE A - jednání sekce řídí a moderuje: prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
-
Prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrala, Dr. Karolina Czerwiec - Pedagogical University of
Cracow
THE FORMS OF INCLUSIVE EDUCATION AS AN ATTEMPT AT MODERNIZING THE
SCIENCE DIDACTICS
-------------------------------------------------- Dr. Alicja Walosik, Dr. Beata Jancarz-Łanczkowska - Pedagogical University of
Cracow
REALIZATION OF THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE AREA OF HEALTH
--------------------------------------------------
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV Praha
MANAŽERSKÉ A ODBORNÉ KOMPETENCE KOORDINÁTORŮ ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVY A JEJICH POSILOVÁNÍ
MANAGERIAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES OF COORDINATORS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND
THEIR STRENGTHENING
--------------------------------------------------
doc. PaedDr. Ivanovičová, PhD., PhDr. Anna Klimentová, PhD., PedF UKF v Nitre
REFLEXIA ABSOLVENTOV PÓSOBIACICH NA ŠKOLÁCH – ICH PRIPRAVENOSŤ NA PROFESIU
UČITEĽA
REFLEXION OF GRADUATES TEACHING AT SCHOOLS – THEIR READINESS FOR THE PROFFESION OF TEACHER
----------------------------------------------------------------------
-
PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Jiří Votava, Ph.D., IVP ČZU v Praze
NÁVRH SYSTÉMU SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S ABSOLVENTY OBORŮ VZDĚLÁNÍ
UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
PROPOSAL OF COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY AND ALUMNI OF ITS TWO STUDY PROGRAMS: TEACHING
IN VOCATIONAL SUBJECTS AND TEACHING IN PRACTICAL VOCATIONAL TRAINING
-----------------------------------------------------------------------
-
doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., IVP ČZU v Praze
POSÍLENÍ VÝZNAMU PEDAGOGICKÉ PRAXE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH
ŠKOL
INCREASING THE IMPORTANCE OF THE TEACHING PRACTICE IN THE PREPARATION OF TEACHERS OF
SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
----------------------------------------------------------------------------
-
Ing. Emil Kříž, Ph.D., IVP ČZU v Praze
HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
EVALUATION OF TEACHING PRACTICE OF TEACHERS IN PRACTICAL VOCATIONAL TRAINING
--------------------------------------------------------------------------------
-
Ing. Eleonóra Černáková, PhD., FEM SPU Nitra
KRÁTKY POHĽAD NA INTEGRÁCIU ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI EDUKAČNÝMI POTREBAMI CEZ
NÁZORY UČITEĽOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
A BRIEF LOOK AT INTEGRATING OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS THROUGH THE OPINIONS OF
TEACHERS FROM SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
-------------------------------------------------------------------------------
-
Ing. Kateřina Tomšíková, IVP ČZU v Praze
PROBLÉMY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SPOJENÉ SE ZÍSKÁVÁNÍM KVALIFIKACE
PROBLEMS OF TEACHING STAFF ASSOCIATED WITH OBTAINING QUALIFICATION DURING THEIR STUDIES
----------------------------------------------------------------------------------
-
PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. et Ph.D., IVP ČZU v Praze
PŘENOSITELNÉ KOMPETENCE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ: PRŮZKUMNÉ ŠETŘENÍ
TRANSFERABLE COMPETENCIES IN VOCATIONAL EDUCATION: SURVEY
------------------------------------------------------------------------------------
-
Dr. Josef Sívek, Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA OBDOBÍ 2015 AŽ 2020
CONCEPT OF EDUCATION OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE FOR THE PERIOD 2015 TO 2020
-------------------------------------------------------------------------------------
RNDr. Ivan Ružek, PhD., RNDr. Mária Bizubová , doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD., PrF
UK Bratislava
POPULARIZAČNÉ GEOVEDNÉ PREDNÁŠKY – JEDNA Z FORIEM CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA UČITEĽOV
POPULARIZATION LECTURES OF GEOSCIENCES - ONE OF THE FORMS OF LIFELONG EDUCATION OF TEACHERS
------------------------------------------------------------------------------------
-
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., Mgr. Ilona Horychová, PřF UK v Praze
KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ GEOLOGIE
COMBINED STUDY OF GEOLOGY TEACHING
------------------------------------------------------------------------------------
-
doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A PORADENSTVÍ V OBLASTI UŽITKOVÝCH, ZEJMÉNA
LÉČIVÝCH ROSTLIN
VOCATIONAL EDUCATION, AWARENESS AND COUNSELING IN THE FIELD OF COMMERCIAL, ESPECIALLY
MEDICINAL PLANTS
----------------------------------------------------------------------------------------
SEKCE B - jednání sekce řídí a moderuje: PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D.
- Mgr. Anna Petrášová FPV UMB v Banské Bystrici
DIDAKTICKÁ PRÍPRAVA BUDÚCICH UČITEĽOV BIOLÓGIE NA FAKULTE PRÍRODNÝCH VIED
TEACHER EDUCATION OF BIOLOGY AT THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D. FPV UKF v Nitre
MOŽNOSTI VZDELÁVANIA UČITEĽOV BIOLÓGIE NA NA FAKULTE PRÍRODNÝCH VIED
POSSIBILITIES OF TEACHER EDUCATION BIOLOGY AT AT THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES
----------------------------------------------------------------------------
PaedDr. Ing Vladimír Vinter, Ph.D., Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D. PřF UP v Olomouci
ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM MODERNÍCH VZDĚLÁVACÍCH TECHNOLOGIÍ V PŘÍPRAVĚ
UČITELŮ BIOLOGIE NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ
AN EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF MODERN EDUCATION TECHNOLOGIES IN TEACHER EDUCATION OF
BIOLOGY AT FACULTY OF SCIENCES
----------------------------------------------------------------------------------------------
-
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. PedF ZČU v Plzni
PŘÍPRAVA A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ NA CENTRU
BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY
PREPARING AND LIFELONG LEARNING OF TEACHERS IN SCIENCE AT CENTRE OF BIOLOGY, GEOSCIENCES AND
ENVIRONMENTAL EDUCATION
----------------------------------------------------------------------
Mgr. Zbyněk Vácha PedF JU v Českých Budějovicích
DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ŠKOLNÍCH ZAHRAD V PROSTŘEDÍ PRIMÁRNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH
ŠKOL
DIDACTICAL USAGE OF SCHOOL GARDENS AT PRIMARY SCHOOLS
----------------------------------------------------------------------------------------------
-
Ing. Helena Jedličková, Ph.D., PedF MU Brno
PŘÍRODNÍ A KOMUNITNÍ ZAHRADY, VÝZKUM A BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA VE
VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNOST
NATURAL AND COMMUNITY GARDENS , RESEARCH AND INQUIRY-BASED LEARNING IN EDUCATION FOR
SUSTAINABILITY
----------------------------------------------------------------------------------------------
-
Ing. Helena Jedličková, Ph.D., PedF MU Brno
DYNAMICKÝ MODEL ZKUŠENOSTNÍHO UČENÍ A BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA
DYNAMIC MODEL OF EXPERIENTIAL LEARNING AND INQUIRY-BASED LEARNING
--------------------------------------------------------------------
Mgr. Lukáš Rokos, PedF JU v Českých Budějovicích
BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA PŘI VÝUCE FYZIOLOGIE ČLOVĚKA ZA VYUŽITÍ
LABORATORNÍCH EXPERIMENTÁLNÍCH SYSTÉMŮ
INQUIRY BASED EDUCATION IN HUMAN PHYSIOLOGY LESSONS WITH USING SCHOOL EXPERIMENTAL SYSTEMS
----------------------------------------------------------------------------------------------
-
Mgr. Radka Dvořáková, PřF UK Praha
VÝUKA EVOLUCE ČLOVĚKA
THE TEACHING OF HUMAN EVOLUTION
------------------------------------------------------------------------------------------------
-
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD., PedF Trnavská Univerzita – Mgr. Martina Dvorská
VPLYV NÁZORNÝCH UKÁŽOK MODELOVÝCH DRUHOV RASTLÍN NA POSTOJE, PREDSTAVY A
VEDOMOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
THE EFFECT OF VISUAL ILLUSTRATIONS OF MODEL SPECIES OF PLANTS ON THE ATTITUDES, IDEAS AND
KNOWLEDGE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Bc. Tomáš Pinkr, RNDr. Vanda Janštová, PřF UK Praha
ATRAKTIVITA VYBRANÝCH ÚLOH Z FORENZNÍ BIOLOGIE OČIMA UČITELŮ A ŽÁKŮ
THE ATTRACTIVENESS OF SELECTED TASKS OF FORENSIC BIOLOGY VIEWED BY TEACHERS AND PUPILS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Bc. Klára Melounová, PřF UK Praha
VÝUKA PRVNÍ POMOCI NA ZŠ A SŠ
TEACHING OF FIRST AID FOR ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Marián Ambrozy, PhD., Vysoká škola medzinárodného podnikania, Prešov
PRACOVNÉ LISTY VO VYUČOVANÍ FILOZOFIE
WORKSHEETS IN TEACHING PHILOSOPHY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download

x. ročník konference educo 30. – 31. 1. 2015